Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Slovanizmus – stručný návrh nového štátneho systému, časť 4


Slovanizmus – stručný návrh nového štátneho systému, časť 4

Tento článok je v podstate pokračovaním 3 častí stručného návrhu štátneho systému Slovanizmus. V prvých troch častiach som sa možno zbytočne viac venoval vysvetľovaniu podstaty efektivity tímov, lojality a pod. Nemusí to byť každému ľahko porozumiteľné a nešiel som priamo k podstate veci. Bola to do istej miery moja chyba, ktorú by som chcel v tomto článku napraviť.

Slovanizmus je návrh ekonomického modelu, ktorý by mal doniesť z pohľadu celej spoločnosti čo najefektívnejší rast spojený s čo najspravodlivejším rozdelením zdrojov. Takto sa dá krátko definovať tento model z ekonomického pohľadu, resp. základný cieľ jeho navrhovania. Za tým najefektívnejším rastom je snaha o vytvorenie čo najtransparentnejšieho a najslobodnejšieho prostredia z pohľadu jednotlivca. Dôležitým predpokladom  možností zavedenia takéhoto typu modelu sú dnešné vyspelé hlavne informačné technológie. Teda takéto niečo v minulosti zaviesť možné nebolo.

Celý model predpokladá zavedenie finančného systému, ktorý je viac rozpísaný a predstavený v druhej časti. Skúsil by som ho nazvať "poctivým finančným systémom". V krátkosti sa dá definovať ako systém so stálym množstvom peňazí v obehu, ktoré môže priamo meniť len štátna inštitúcia a to priamym zvyšovaním alebo znižovaním tohto množstva v podobe bezúročného nenávratného grantu.

Ďalším predpokladom je prevažne štátne vlastníctvo a určitá regulácia firiem, s možnosťou súkromného malopodnikania. Tá sa môže určiť maximálnym počtom zamestnancov plus maximálnym základným imaním takejto firmy.

Model je teda vo svojej podstate z pohľadu spoločného vlastníctva blízky modelu, ktorý bol u nás pred rokom 89, avšak so snahou zabudovať do systému prvky motivácie, konkurencie, či súťaživosti. Prvky, ktoré pred rokom 89 chýbali a ich neexistencia bola zrejme hlavnou príčinou ekonomického zlyhávania vtedajšieho režimu. A prvky, ktoré by mali byť hlavným ťahúňom dnešného systému, avšak nečestnou podstatou jeho vzniku a rozvoja sú z neho úplne vytláčané.

Dnešný nepoctivý finančný systém so sebou prináša negatíva ako

-           Neustále nekontrolovateľné pumpovanie peňazí do obehu

-           Dlhodobá možnosť všetkých subjektov v ekonomike vytvárať zisky a navonok profitovať

-           Nevyhnutnosť vznikania ekonomických kríz v určitých časových intervaloch, ktoré nesú so sebou znaky ako krachy menších a ich pohlcovanie väčšími, vytváranie pyramídy(dnes sa dá hovoriť o celosvetovej) z pohľadu vlastníctva kapitálu

-           Nevyhnutné dlhodobé zadlžovanie sa subjektov voči bankám

-           Následne ďalšie mnohé defekty ekonomiky ako je neefektivita, nekvalita, nezamestnanosť, rozdiely medzi bohatými a chudobnými a mafiánsko-otrocká podstata fungovania spoločnosti.

 

Na malom jednoduchom príklade by som chcel načrtnúť nevyhnutný jav v prípade aplikácie poctivého finančného systému.

Predpokladajme ekonomiku, kde je rovnaké množstvo peňazí v obehu a o celú výrobu sa starajú len dve firmy. Firma A a firma B. V prípade, že na konci účtovného obdobia firma A vykáže zisk napríklad 20 korún, firma B musí vykázať nevyhnutne stratu presne 20 korún. Je to jav, ktorý pri dnešnom systéme a spôsobe vzniku peňazí, nevyhnutný nie je. S tým ale súvisia aj krízy a ich sprievodné javy, ktoré by v prípade nášho modelu neboli.

Firma A sa rozhoduje čo urobí so ziskom, pričom firma B musí uvažovať nad spôsobom vykrytia strát.

 Navrhované opatrenia vo firemnej politike.

-           Určenie maximálnej možnej odchýlky platov zamestnancov medzi najvyššími a najnižšími poschodiami hierarchie, napr. pomerom 1:3.

-           Nevyhnutnosť prevádzania všetkých platieb prostredníctvom digitálneho bankového prevodu a umožnenie kontroly nad ich realizáciou.(model počíta aj s efektívnejším clearingovým medzibankovým systémom, keď platby aj medzi bankami budú realizovateľné v priebehu niekoľkých minút)

-           Určenie maximálneho percenta zo zisku na vyplácanie odmien. Tie sa môžu vyplácať len v pomere odchýlok platov a to všetkým zamestnancom(môžu sa určiť nejaké výnimky pre prípad spôsobených škôd jednotlivcov nedbanlivosťou a pod.)

-           Vyplácanie miezd musí byť nevyhnutne robené celoplošne, teda nie najprv manažment a neskôr zamestnanci

-           Určenie minimálneho množstva zo zisku, ktoré bude prevádzané do fondu na vykrytie možných neskorších strát.

-           Ostatný zisk možný na realizáciu priamych investícií alebo jednoducho na uloženie na termínované vklady, teda všetky peniaze sa v podstate dostanú späť do obehu

 

V prípade dlhodobejšieho vykazovania ziskov a dosiahnutia určitej výšky fondu určeného na krytie možných strát v budúcnosti, možnosť celoplošného zvyšovania miezd.

Naopak v prípade dlhodobého vykazovania strát, nevyhnutnosť aplikácie opačného nástroja. Avšak už v prípade vykazovania strát a nulovej hodnoty fondu na krytie strát, možnosť zníženia platov o percento nevyhnutné na pôžičku na krytie týchto strát.

Cieľom týchto opatrení je zaviesť spoločnú zodpovednosť v prípade strát a spoločný úžitok v prípade ziskov. Bude to tlačiť na zvyšovanie úrovní organizácií jednotlivých firiem.

Ďalším dôležitým faktom v navrhovanom modely bude transparentnosť hospodárskych výsledkov a úrovne platov všetkých firiem. Teda všetky tieto informácie budú verejnosti dostupné. Dá sa predpokladať snaha verejnosti o určitú pomoc firmám v núdzi(zvyšovaním spotreby ich výrobkov). Celkovo by takýto mechanizmus mohol do istej miery pomáhať vytvárať vyrovnané rozpočty. K tomu budú firmy tlačené vytvárať si dobrý imidž, zvyšovať kvalitu a pod.

V prípade dlhodobejších strát a neschopnosti presadiť sa v rámci potrieb bude mať firma možnosť odpredávať svoje nehnuteľnosti firmám, ktoré  z pohľadu potrieb majú väčšiu perspektívu. Resp. firma bude môcť prispôsobovať svoju výrobu vzhľadom na tie potreby.

 Štátna moc bude tiež môcť participovať na vzniku a zániku firiem v takýchto prípadoch. Takisto v prípadoch štátneho záujmu.   

V rámci celého modelu nebude určená minimálna mzda, avšak tá bude z pohľadu disponibilného príjmu oveľa vyššia ako je tomu dnes.

 

Štátna správa a školstvo

V rámci celého modelu bude možné v každom mesiaci určiť priemernú mzdu v rámci celého systému. Tá bude vytvárať základ pre výpočet miezd v týchto oblastiach. Samozrejme v rámci hierarchií jednotlivých škôl(aj v súvislosti s odpracovanými rokmi, poprípade s výsledkami) budú určené maximálne možné odchýlky v platoch. Priemerná mzda by sa v zásade veľmi meniť nemala.

 

Zdravotníctvo

Keďže v tejto oblasti sa budú využívať prvky malopodnikania a zdravotných poisťovní, bude trochu zložitejšie určiť presnú hodnotu platov. Zo začiatku sa navrhuje určiť maximálnu možnú odchýlku priemernej mzdy v celom systéme a v tejto oblasti a takto časom prispôsobiť odvodové zaťaženie a vytvoriť vyrovnaný funkčný model s prvkami motivácie a súťaživosti.

Akciové trhy a burza

Slovanizmus predpokladá vo veľkej väčšine firiem štátne vlastníctvo a preto nepočíta z využívaním tohto nástroja pri organizácii hospodárstva.

K tomu by som chcel uviesť ďalšie argumenty ohľadom dnešného systému

-           Je jednoznačne nastavený v smere bohatnutia úzkej skupiny ľudí na úkor mnohých

-           Subjekty disponujúce už veľkým kapitálom dokážu na akciových trhoch prostredníctvom vplyvu na dopyt po akciách do istej miery manipulovať z cenami akcií

-           Častokrát pri orientácii ohľadom trendov rozhodujú informácie, ktoré majú iba horné poschodia pyramídy(napríklad už dnes dokázané príčiny vojen)

 

Tieto fakty spôsobujú aj týmto spôsobom možnosť špekulatívneho obohacovania na úkor "poctivého ochudobňovania". Táto veta je myslená obrazne, ale dúfam, že je pochopiteľná ohľadom dnešnej reality a funkcie aj tohto nástroja na formovaní nášho okolia.

Nezodpovedané otázky

Pri poslednom uverejnení mojich článkov sa zaviedla určitá forma diskusie, ktorá mala rôznu podobu. Moje návrhy sa opierajú o hospodársku reformu a mnoho súvislostí je založených na mojom subjektívnom pocite určitého prehľadu v oblasti princípov dobrej organizácie tímov a jej dlhodobého rozvoja. Preto si vážim nasmerovanie viacerých diskutujúcich v smere nevyhnutnosti zmeny volebného zákona v smere využívania prvkov priamej demokracie. Priznám sa, nemám v tejto oblasti veľký prehľad. Ako som zdôrazňoval skôr, opieram sa hlavne o princípy efektívnej organizácie.

Ďalšia forma reakcií pri niektorých bolo okamžité negovanie všetkého pomocou využívania mnohých argumentov na ktorých bolo vidieť jednak nedostatočné prečítania článku a jednak okamžitú snahu o negáciu a manipuláciou s textom v tomto smere. Po tejto skúsenosti som osobne skôr takého názoru, aby sa človek, ktorý nemá žiadne vízie a to napriek veľkému množstvu informácii v hlave, radšej k takým snahám nevyjadruje. Za takým konaním je jednoznačne snaha podporovať dnešnú realitu a na uvedomenie si dnešného neodvratného smerovania je potrebné tie informácie mať jednak do istej miery zosúladené a jednak sa snažiť o videnie reality z pohľadu každého typu ľudí v spoločnosti. Som trochu priamy, ale išlo skutočne o môj pocit. K tomu moje zamestnanie nie je celý deň sedieť pri počítači a surfovať z nudy na internete.  V práci trávim 12 hodín denne 7 dní v týždni a je trochu problematické reagovať na každú vec, hlavne ak niekto evidentne píše tú istú vec viackrát v snahe jednoznačne negovať. Takáto forma správania je veľmi podobná deštrukčnému vplyvu na celospoločenský rozvoj z pohľadu iluminátsko-slobodomurárskeho ťaženia, ktorému v podstate čelíme a je základom všetkých dnešných problémov.  Teda hľadať prečo a ako niečo fungovať nebude a nemať svoj názor na spôsob riešenia je do istej miery hlúpe. Myslím, že buď niekto hľadá a využíva energiou nad možnosťami ako sa niečo dá, alebo ju mrhá tým druhým spôsobom. Nechcem nikoho presviedčať o správnosti mojich návrhov, ale je to môj subjektívny pocit ohľadom možného dlhodobého zdravého vývoja spoločnosti a samozrejme sa ho snažím spropagovať. Napriek tomu sa budem snažiť odpovedať na niektoré otázky, ktoré tu padli viackrát a myslím že som do istej miery  dlžný ich odpoveď. Otázky, odpovede  a môj postoj uvádzam nižšie v komentároch v snahe nekomplikovať samotný článok.Author: Stanislav Jurcisin # LimoGage46
Ekonomika2013-07-2229
-
 50% ( 4 people voted )
+
Budem sa opierať o reakcie a diskusiu s dvomi diskutujúcimi, ktorí evidentne hľadali argumenty na negovanie akejkoľvek myšlienky bez snáh o pochopenie článkov.
1.prvý diskutujúci
Ak v slobodnej spoločnosti nie je potrebné garantovať min. mzdu, ako je možné, že ste doslova ochotný v tejto "slobodnej" spoločnosti kradnúť tým úspešným a produktívnym, ktorí zarobia na trhu a kupujúcich, ktorí im tento zisk dobrovoľne a slobodne zaplatia??? Nehnevajte sa, ale toto nazývam obyčajnou zlodejinou, dokonca tých s platom 200 EUR necháte hrdláčiť s odôvodnením, že máme slobodnú spoločnosť a tých 2000EUR okradnete, pretože je nemorálne toľko zarobiť?
Na túto otázku som možno presnejšie odpovedal až dnešným článkom, aj keď som veci ohľadom miezd jednoznačne naznačoval už v tých predošlých. Dôležitá na pochopenie spôsobu vzniku miezd a jej trendov je aj istá dávka predstavivosti. Navrhovaný ekonomický model bude samoregulovať maximálnu a minimálnu úroveň miezd. Skutočne si tu stačilo prečítať článok. V žiadnom prípade sa nedá hovoriť o oberaní niekoho o jeho príjem. Ak si niekto na základe svojich schopností dokáže zarobiť viac, teda predať svoje schopnosti za vyššiu cenu, bude to jednoznačne umožnené. Viacmenej si neuvedomujem, ako mohol diskutujúci prísť na záver, že sa snažím nechať toho čo hrdlačí s 200 Eurami na tej istej úrovni a toho, čo zarobí viacej obrať. V mojom modely sa predpokladá skôr opačný trend. Tomu, kto dnes hrdlačí, sa disponibilný príjem zvýši a ten, kto má dosť, v podstate o nič nepríde. Ľudia so zvláštnymi schopnosťami budú pri dopyte po nich môcť tieto schopnosti predať za akúkoľvek cenu. Napríklad podobným spôsobom ako dnešný živnostník. Ale v podstate aj v rámci firmy, ak človek vie dokázať svojmu okoliu oprávnenosť a spôsobilosť na vedenie tímov.
Stále nie je vo Vašom koncepte jasné, čo vlastne preferujete a ako si predstavujete formu súkromného vlastníctva. Takže ak niečo rieši trh ako nakoniec sa potvrdzujete, tak čo má zase riešiť sekretariát alebo sekretárka? Veď aj krach rieši trh, odkúpením napr. pohľadávok a zvyšného majetku firmy, koho by ste tam zase chceli nominovať? A ak je to manažment, kto premýšľať do maxima, ako udržať firmu pri živote, tak aký štátny parazit-regulátor nemá čo kecať do jeho výplaty, ak sa týka súkromného sektora, toto by som chcel zvýrazniť, SÚKROMNÉHO, nie štátneho.
Vzhľadom na spôsob vytvárania nášho súkromného vlastníctva a trendy v oblasti nevyplácania miezd, okrádania štátu na nezaplatení odvodov, možností nechať firmy krachnúť, založiť novú a ísť ďalej a dnešné výsledky tohto SÚKROMNÉHO, dovolím si tvrdiť, že súkromný sektor v zmysle celospoločenského rozvoja v dnešnej dobe absolútne zlyháva a v oblasti fungovania systému pre ľudí a nie proti, zlyhal. Zlyhali skôr možno pravidlá okolo neho, umožnenie nečestného bohatnutia jedného na druhom a kontrola uplatňovania nejakých pravidiel. Ale zlyhal. Na pochopenie tohto záveru sa dnes nachádza veľké množstvo informácií aj na tomto webe. Samozrejme paralelne veľké aktivity v snahe ochraňovať tieto do očí bijúce defekty. Ten parazit-štát, v mojom modely má čo kecať do výšky rozdielov v mzdách a sú na to objektívne príčiny v podobe dnešnej reality pre potreby dlhodobého rastu a rovnakých možností pre všetkých.
Sekretariát alebo sekretárka bolo myslené v zmysle určitých problematických udalostí a možného zásahu štátnej moci do chodu firiem. Pri uplatnení priamej demokracie a transparentnosti informácií budú takéto zásahy určite zdôvodniteľné. Teda ani politik si nebude môcť zasahovať ako chce do funkčnej štruktúry(už aj pri zavedení spoluzodpovednosti za hospodárske výsledky). To mu ľudia v podstate ani nedovolia. Samozrejme otázku potrebnosti organizácií pre spoločnosť bude v prvom rade riešiť trh a schopnosť presadiť sa.
Formu súkromného vlastníctva si predstavujem ako súkromné vlastníctvo. Neviem čo mám iné na to napísať. To znamená, že fyzická osoba má na papieri vlastnícke práva na určitú firmu alebo nehnuteľnosť. Pokiaľ máte na mysli maximálnu možnú veľkosť firmy v súkromnom vlastníctve, tak to bude určené počtom zamestnancov resp. základným imaním, poprípade hľadať dobrú kombináciu týchto dvoch. Predstavujem si to ako max. počet zamestnancov 20-30.

Pri ďalšej otázke uvediem celú konverzáciu, keďže je nevyhnutná na určitú odpoveď:
Prvý koment diskutujúceho:
"Samozrejme že súkromné vlastníctvo takéto veci rieši samo. Alebo aspoň by malo. Ale. Kto má právo vlastniť nejakú veľkú firmu."


V tom prípade Váš systém by mal trhlinu, ktorú potvrdzujete v tom konštatovaní a otázke. Právo v rámci trhu má ten, kto spĺňa trhové podmienky, know-how a schopnosť kúpiť(trhovo, preto by ma zaujímali miklošovi privatizačné zmluvy, ficové stimuly a kopec ďalších vecí) alebo vyfinancovať a vybudovať takýto podnik.
Moja odpoveď:

3.
Právo na vlastnenie veľkej firmy má mať ten, kto si ho získa prirodzeným presadením sa v rámci konkurencii pri rovných transparentných podmienkach. To vygeneruje samo o sebe slobodnú spoločnosť s približne rovnakými podmienkami na život čo by tlačilo na celkový rast. Vzhľadom na dnešný vysávač a jeho vplyv na celkové dianie okolo nás také právo nemá u nás asi nikto.
Ďalší koment dikutujúceho:
3.V tom prípade vyvraciate štátom regulované zásahy, čo sa týka Vašej prvej vety, mimochodom, ďakujem za potvrdenie. Rovnaké podmienky na život neexistujú, tak ako neexistuje ani rovnaké DNA u akýchkoľvek jedincov. Spravodlivosť zabezpečíte len rovnakým uplatňovaním práv a slobôd a štát nie je žiadnou výnimkou, v rámci ich porušovania. Čo platí pre toho dole musí v rovnakej miere platiť aj pre toho hore, vtedy je spoločnosť spravodlivá(nie rovnostárska), nič menej, nič viac. Nikdy nedefinujete, pán Jurčišin, ten Váš "dnešný vysávač". Kto a ako zabezpečil dnešný vysávač a kto to už 24rokov toleruje? Čo sa zmenilo na diktáte Prahy, potom Blavy a dnes Blavy a Bruselu? Nič pán Jurčišin a Váš systém má podľa mňa podobný charakter len v Slovanistickej-štátnej podobe.


Moja dnešná odpoveď
Čo sa týka mojej prvej vety, myslel som ju na situáciu, keby to tak platilo. Keďže to však u nás vzhľadom na mnohé okolnosti neplatilo, myslím, že tú veľkú firmu nemá právo vlastniť nikto. V prípade, že si niekto dokáže vytvoriť firmu na základe prirodzeného sa presadenia v transparentných a férových podmienkach, dá sa považovať za jej objektívne správneho vlastníka. Resp. nie som si úplne vedomý toho, kde vyvraciam štátom regulované zásahy a reakcia diskutujúceho mne osobne pripadá ako zo sci-fi. Určite ich nevyvraciam, píšem skôr o fiktívnych situáciách. Štátne zásahy v dnešnej dobe považujem z globálneho pohľadu na riešenie vecí okolo nás za podstatné a veľmi dôležité.
Vysávač o ktorom píšem už dlhšiu dobu je bankový systém v súvislosti s ďalšími nástrojmi na prehlbovanie devastovania celého nášho prostredia(v tejto časti som uviedol burzu a akciové trhy). Viackrát som ho opisoval a predpokladal som automatické pochopenie o čo ide. Teda u niekoho, kto má tieto články pochopiť. Ten môj systém na rozdiel od toho dnešného zabraňuje nekontrolovane a hlavne nečestne bohatnúť niekoho na úkor iných, či už zavedením poctivého finančného systému alebo zavedením pravidiel v rámci firiem, plus má v sebe nástroje na vytváranie efektívnych organizácii. Môj model je teda od toho dnešného diametrálne odlišný.

Podobný prípad:
"Druhá možnosť je niečo podobné ako kupónové knižky ktoré sa aplikovali u nás hneď po revolúcii. Tam by ale zrejme nastal problém pri rozhodovacích právomociach akcionárov a celkovej nevyhnutnosti nejakej flexibility v rozhodovaní."


Akcionár predsa berie zisk(pri predaji akcií) alebo dividendy ak podnik funguje, nie naopak, navyše má v ňom svoje peniaze, takže skôr by som ich videl ako pozitívum, nie negatívum.


4.
Tu som skôr myslel na to, že veľkú firmu by vzhľadom na bod 3. muselo vlastniť mnoho akcionárov ako sme to urobili napríklad pri tej kupónovej privatizácii. Tam ale nastáva problém s flexibilitou rozhodovania. Samo o sebe bude firma tlačená prežiť vzhľadom na určitú konkurenciu zo strany ľudí, pracovníkov, manažérov. K tomu je burza a akciové trhy v dnešnej podobe usporiadania pyramídy na svete veľkým nástrojom na prehlbovanie nespravodlivého fungovania a teda celkovo to má deštrukčné účinky.
4. Nehnevajte sa pán Jurčišin, ale štvorka nemá žiadnu hlavu ani pätu. Ako chcete nanútiť ľuďom, kde ako a koľko majú investovať? Veď to je totalita ako remeň, skrytá za akcie a pritom hovoríte o trhu a slobodách. Uznávam, že odborne je prospešné to ľuďom vysvetliť a dať im tú možnosť, v rámci investovania, to je všetko, pretože v rámci slobody sa majú rozhodnúť oni sami.

Neviem čo na mojej odpovedi nemalo hlavu ani pätu, možno som sa ale trochu zle vyjadril. Rozprávať o flexibilite rozhodovania v rámci organizácie predpokladá určitú formu uvedomovania si princípov dlhodobej efektivity organizácií. Uznávam, že dnešná realita tlačí takéto potreby preč a vytvára totálnu deštrukciu v tomto smere. To, čo by malo poháňať spoločnosť k zlepšovaniu a zefektívňovaniu je úplne degradované. K tomu chcem dodať, že celodňovým riešením takýchto vecí a takýmto spôsobom ako tu riešil tento diskutujúci sa k nejakému prehľadu ohľadom fungovania organizácii nedá dostať. Teda zrejme sa nedá dôjsť na to, ako je dôležitá spomínaná flexibilita v rozhodovaní pri organizovaní.
O nanucovaní investovať som sa nezmieňoval a takáto forma správania v mojom modely nie je. K tomu ešte kde a koľko.
To, že bude firma nútená prežiť na trhu, bude spôsobené spoluzodpovednosťou pri hospodárskych výsledkoch a určitou voľnosťou v rámci fungovania. Nie som si úplne vedomý v čom by toto konštatovanie nemalo svoju myšlienku alebo hlavu a pätu. Vzhľadom na moju časovú obmedzenosť a spôsob hľadania iba negatív bez znakov o pochopenie textov zo strany diskutujúcich, nemohol som sa vyjadriť hneď.
Ďalší prípad
"Som presvedčený, že pri vypnutí toho finančného vysávača a neokradaní ľudí, ekonomický kolobeh spotreba-výroba sa prirodzene obnoví."


Áno, ale toto konštatovanie má jeden problém, Váš systém sa viac a viac začína podobať tomu socialistickému(marxistickému), tak ako tento dnešný tomu od Mussoliniho(tiež socialista, nacisti detto). Tu by som videl problém, ľuďom riadiť život s tvrdením vyššieho dobra, končí skôr zlom. Spravodlivosť áno, rovnosť môžete zabezpečovať, skrz republiku, len v právach a slobodách, určite nie rovnostárstvo materiálne, pretože ináč hádžete celý tím do komunizmu a ten sa ešte nikdy nikomu nepodaril.


5.
Štát ma povinnosť veci okolo nás riadiť a dať im takú formu, aby sa zabezpečilo všeobecné rovnaké právo na život a rozvoj. Myslím že také niečo je v podstate aj v ústave. Štát nás dostal do dnešnej podoby, keď to právo a slobodu rapídne strácame. Je na nás, aby sme nútili politikov tieto veci napravovať. Rovnaké práva si samy od seba vynútia približne materiálnu rovnosť a na tom štát priamo pracovať nemusí. Smer akým dnes ideme nám musí dávať jednoznačnú indíciu na zlyhávaní spravodlivého konania zo strany štátu a teda organizácie, za čo je v podstate vzhľadom na globálne usporiadanie systému vo svete, ťažko u nás priamo niekoho viniť. Vzhľadom na snahu o vymedzenie práv do vstupovania do fungovania firiem, možnosť malopodnikania, v podstate systéme založenom na spotrebiteľských stimuloch, snahu o čo najväčšiu nezávislosť médii, myslím že môj návrh má ďaleko od komunizmu. Ten sa nepodaril kvôli neslobode a absolútnej moci. Tak isto ako dnešný kapitalizmus, len iným spôsobom. To je to, čo musíme eliminovať v nastavovaní efektívnej organizácie.
5.Pán Jurčišin vaše konštatovanie robí zo štátu všemocného poloboha a z ľudí kompletné ovce. Štát tu nemá byť predsa veľkým bratom alebo opatrovateľkou, ale garantom práv, slobôd, ústavy atď. Ústava garantuje Vaše práva, negarantuje Vám nejaké nároky, a ústava je tu od toho aby nám tieto práva zaručila a je na nás ako ich využijeme, ako ich budeme chrániť v prospech všetkých občanov SR a nielen vo svoj prospech, alebo ich kvôli tomu dokonca porušovať ako sa to deje dnes, práve vďaka štátu a jeho trhania a nedodržiavania ústavy, pričom sa sám zbavuje viac a viac svojich práv a odovzdáva ich medz. inštitúciám.

Absolútne nerozumiem aké moje konštatovanie robí zo štátu všemocného poloboha. Pri prečítaní si celého môjho návrhu sa dá prísť na záver, že sa snažím, aby konečne ten štát alebo iné záujmové skupiny nefungovali medzi nami ako polobohovia a prestali robiť z ľudí ovce. Sloboda médií, nemožnosti vytvorenia dnešných majetkových disproporcií a následného ekonomického vydierania, vytvorenie prostredia pre tlak na nulovú nedobrovoľnú nezamestnanosť atd. Dnes by som k tomu dodal formu priamej demokracie. To sú všetko kroky na podporu slobodnejšieho a perspektívnejšieho fungovania so šancou pre dlhodobý rast a prospech pre všetkých.

6.Kto vytvoril túto možnosť na toto parazitovanie? Kto zadáva verejné tendre, kto ich financuje, kto vyberá víťazov? Štát, pán Jurčišin. Pri eurofondoch sa jedná o ten istý mechanizmus. Toto je efektívne ničenie voľného trhu. Alebo ako sa hovorí, že pohľad štátu na podnikanie vyzerá takto: "Ak sa niečo hýbe, tak to musíme zdaniť, ak sa to aj napriek tomu hýbe, tak to musíme začať regulovať, no a keď to už konečne začína krachovať, tak to začneme stimulovať. Toto je ekonomika pre pacientov, nie slobodné a uvedomelé-prirodzené spoločenstvo.

Zásahom štátu sa nevyhneme ani pri najlepšej vôli. A skúsenosti s tým, ako u nás jedna vládna garnitúra rozdala majetky a dostala hospodárstvo do istej miery do slepej uličky z pohľadu zvyšovania efektivity organizácií, nemusím pripomínať. Preto sú nevyhnutné aj určité regulácie. V mojom návrhu ide o vytvorenie podmienok na život pre všetkých ľudí v približne rovnakej miere a to bude stimulom pre rast a rozvoj.
Čo sa týka verejných tendrov, tie sú jedinou efektívnou možnosťou na zabezpečenie štátnych zákaziek. Vzhľadom na možnosti ich zverejňovania a snahu o rozbitie monopolov, vytvorenia súťaživosti a transparentnosti v oblasti hospodárskych výsledkov jednotlivých firiem, nezávislosti médií(teda možnosti informovanosti spoločnosti), neviem si predstaviť lepší a efektívnejší model zaobstarávania týchto vecí.

Ďalšie otázky zo strany tohto dikutujúceho boli v podstate o tom istom a preto ich neuvádzam. Chcem len naznačiť, ako môže niekto s veľkým množstvom informácií v hlave a bez evidentnej snahy pochopiť články ale skôr so snahou všetko negovať, pôsobiť negatívne.

Druhý príklad diskutujúceho bol taký, že zrejme náhodným výberom viet z článkov uviedol záver, že si vo všetkom odporujem a skáčem hore dole. Priznám sa, nenašiel som osobne odpor v jednotlivých vetách, podľa môjho názoru sa podporujú. Zamýšľal som sa nad tým viac dní. Posúďte sami:

NA UVOD NIEKOLKO CITATOV Z TVOJHO CLANKU:

"...zabezpečenie čo najväčšej slobody a spravodlivosti."

"Celá teória je založená na snahe nastaviť systém v smere slobody, spravodlivosti a rovnosti."

"Sloboda sa dá vnímať z pohľadu jednotlivca tak, že prijme niekoho, aby mu udával smer alebo príklad v živote, na základe svojho vnútorného presvedčenia. Teda na prirodzenom a úprimnom získaní si rešpektu. A ak príde na to, že to tak nie je, bude mať možnosť to zmeniť."

"To nám chýbalo v komunistickej diktatúre a to bol dôvod na to, že sme zlyhali."

"Už nám musí byť jasné, že tí, ktorí sú zodpovední za udávanie smeru akéhokoľvek spoločenstva ľudí, musia byť vymeniteľní, aby sme dosahovali efektivitu a rast."

"Mňa zaujíma to, že máme mať rovnaké právo na slobodnú voľbu."

"Dokonca si nemyslím, že za dnešný stav má niekto brať zodpovednosť, okrem toho, že majetky majú byť vrátené."

"Základ môjho návrhu tvorí peňažná reforma..."

"Efektivita tímu sa dá posudzovať podľa viacerých kritérií v rôznych oblastiach. V zásade platí pravidlo, že čím viac ľudia spolupracujú, čím sú lepšie organizovaní a čím je medzi nimi lepšia atmosféra, tým je tím dlhodobo efektívnejší."

"Tím je funkčnejší, efektívnejší a lepší vtedy, ak prijme svojho lídra prirodzeným získaním si rešpektu. Teda slobodnou voľbou. Tá chýbala v komunistickej diktatúre."

"Ak si šéf ľudí nezíska a nedokáže ich dať do formy dobrého kolektívu, mala by byť možnosť jeho výmeny. Vo veľkom tíme, ktorý predstavuje štát, takúto úlohu majú slobodné voľby."

"Hlavný problém dneška spočíva v podstate v tom, že niekoľko ľudí si prebralo moc nie na základe všeobecnej akceptácie, ale na základe jej diktátorského prebrania."

"Nie som zástancom toho, že by mal štát rozhodovať o tom, čo sa bude vyrábať, ako má presne vyzerať ekonomika a pod. Je to dokázateľne neefektívna a zlá cesta."

"Ako sa dá zobrať moc ľuďom, ktorí si ju privlastnili tak, ako to bolo za čias komunizmu?"

"Teória slobodného trhu predpokladá rovnaké možnosti pre všetkých a to má mať stimulačné účinky. Vrátiť veci do takejto podoby je jedným zo základných cieľov môjho pokusu. Základom sú samozrejme slobodné voľby, ktoré určia ľudí zodpovedných za chod štátu. Tomu však prinavrátiť riadenie alebo skôr monitorovanie jednotlivých zložiek, ich vyhodnocovanie a operatívne riešenie. Teda vrátiť suverenitu a na rozdiel od dnešného riadenia dať opäť kompetencie do rúk nášmu parlamentu a vláde."

"Vo svojej podstate by išlo o veľmi podobný systém ako je ten dnešný, avšak s veľkými firmami vlastniacimi štátom, snahou o čo najväčšie rozbitie monopolov a vytvorenie súťaživosti a konkurencie, a to celé spojené s kompletnou reformou peňažného systému."


ZHRNUTIE:

Sloboda, slobodna volba, spravodlivost, rovnost... Efektivna timova praca, prirodzeny vyber vodcov... Casy komunizmu...?!?!? Slobodne volby... Zhabanie majetkov... Statne firmy... Statna kontrola... Volny trh je mojim cielom... Stat monitoruje a operativne riesi... Velke firmy su statne... Rozbijanie monopolov...?!?!? Sutazivot, konkurencia, rast hospodarstva... Dokazatelne zla cesta...?!?!?


MOJ KOMENTAR:

Stanislav, protirecis si a skaces hore dole... Zacnime od toho, ze volny trh je fikcia... To je ako zena, ktora ma otehotniet, aj napriek tomu, ze nema maternicu... Trosku nerealne... Ak by sme ten volny trh v teoretickej rovine aj pripustili, vtedy by tam nesmeli existovat zasahy statu... Ty tam ten stat vsak chces...?

Chces ho tam vsak velmi idealistickym (nerealnym) sposobom... Aby vsetko len monitoroval a zasahoval len vtedy, ak to bude objektivne nutne... Na to, aby vsak mohol zasiahnut, musi mat patricne, zakonom dane, pravomoci... Ani pri najlepsej voli, nie je mozne napisat legislativu, ktora by presne definovala vsetky mozne situacie, vyzadujuce si statny zasah, alebo mu zabranujuce...(celý text obsahoval viacero vecí, ale na iné som v podstate skôr odpovedal)


Môj komentár k zhrnutiu: Sloboda, slobodná voľba, spravodlivosť, rovnosť. Efektívna tímová práca a prirodzený výber vodcov. Iným spôsobom ako sa pokúšať nastavovať systém ako týmto je predsa nemožné. Ak chceme nastavovať systém v smere nesloboda, nespravodlivosť, nerovnosť, neprirodzený výber vodcov, neefektívna tímová práca, to predsa nemusíme nič robiť. Sú to jediné atribúty, ktoré môžu poháňať spoločnosť k zdravému a dlhodobému vývoju. V poslednej dobe som sa dokonca stretol s názorom, že si treba dávať pozor na niečo také, že sa budú ľudia snažiť presadzovať návrhy v smere slobody, spravodlivosti a rovnosti a to sme tu už mali. Teda aby sa k tomu stavali negatívne. Áno, to nám bolo sľubované, ale dnes sa vie ako sa zlyhalo. A ako ináč má byť nastavovaná spoločnosť ako týmto smerom? Uvedomujeme si, že čelíme elite, ktorá vie manipulovať s ľuďmi ako sa jej zachce? Že sa vyzná v masovej manipulácii lepšie ako ktokoľvek predtým? Samozrejme na zastavenie jej ťaženia budú ľudia hľadať cesty v smere slobody, spravodlivosti, či rovnosti. To oni dobre vedia a takouto dezinformáciou môžu absolútne ovplyvňovať reakcie ľudí. Ja si skutočne neviem predstaviť iné ciele v záujme všeobecnej prosperity alebo iné ciele pri iných návrhoch.
V druhej časti sa len krátko vyjadrím k veci ohľadom zhabania majetkov. Nehovorím o zhabaní. Ja celý čas píšem o vracaní. Ďalšie súvislosti ohľadom týchto slov som nenašiel. Myslím, že v článkoch je dobre vysvetlené, prečo sa zameriavam aj napriek štátnemu vlastníctvu na úlohu trhu. Štátne vlastníctvo a využívanie trhových princípov určite nie sú protichodné veci. Určitá regulácia a nastavovanie zo strany štátu negatívne dôsledky z pohľadu využívania trhových princípov pre rast mať nebude. Hlavne pri poznaní dnešnej reality. Ja sa snažím vytvoriť relatívne rovnaké podmienky pre život ľudí s možnosťou bývania, rodiny, určitej formy slobody a to predkladám ako základný atribút celkového rastu. Samozrejme určenie pravidiel zo strany štátu pre efektívne fungovanie organizácií do istej miery nevyhnutné bude. Základ je čo najviac sa vyhnúť otrokárskemu typu spoločnosti a robenia z ľudí ovce. V dnešnej podobe s už malými právami na osobný rast a rozvoj, čo určite zdravý celospoločenský vývoj brzdí.
K ďalším veciam v zhrnutí. Súťaživosť, konkurencia, rast hospodárstva... dokázateľne zlá cesta. Prvé tri spolu jednoznačne súvisia. To sa dúfam všetci zhodneme. Ale tá posledná bola evidentne písaná v súvislosti so štátom riadenou ekonomikou z pohľadu určovania cien, typu produkcie a pod. Vybratý a zmanipulovaný kontext ako vyšitý.
Ohľadom nemožnosti pripraviť legislatívu na presné definovanie rozsahu právomocí. To tu nikdy nebolo ani nikdy nebude. Avšak situácia ako dnes, keď sa všetko rozdalo do súkromných rúk a štát nemá právomoci žiadne, je určite horšia. Ani ideálny systém nikto nevymyslel a ani nevymyslí. Musí sa spoliehať na progres zo strany ľudí. Avšak pri určení úplne všeobecných pravidiel ako nemožnosť zasahovania v prípade dlhodobého presadzovania sa na trhu a pri nezasahovaní do štátnych záujmov a pri využití priamej demokracie, zasahovať do idúceho vlaku bude zo strany štátnej moci predsa samo o sebe nereálne a politik pôjde v podstate proti sebe. A hlavne pri určitom prevedení zodpovedností za hospodárske výsledky na všetkých zamestnancov. Takto sa bude časom dať aj určiť schopnosť a spôsobilosť zvolených ľudí viesť spoločnosť, predvídať a riadiť. Samozrejme určité pravidlá na možnosť zásahov sa dať musia. Avšak spoliehať sa na presnú legislatívu, ktorá by mala pomáhať presne riešiť v takejto veci je krátkozraké a hlúpe. To je ako odstránenie možností rozmýšľať v živote. Napríklad hneď po narodení prijať nejaké pravdy a nemožnosť celý život prichádzať k rôznym záverom, riešeniam a pod.
Čiže v podstate samotné vety sa podporujú, ale ak niekto povyberá jednotlivé slová a urobí si z toho svoj názor a záver, môže to mať skutočne iný význam.
Tento príklad, myslím hlavne na spôsob poukladania kontextov z viet na začiatku, je obdivuhodným dielom alebo svetovým výkonom niekoho, kto skutočne hľadá len niečo znegovať. Príklad, ako niekto bez záujmu o progres ale iba v snahe hľadať chyby, dokáže deštruovať. Opäť prikladám záver, že ak niekto nemá víziu alebo nápad vzhľadom na veľké množstvo informácii v hlave, lepšie keď sa k veciam nevyjadruje. Vedieť veľa a v podstate nič ako v týchto dvoch prípadoch, ktoré uvádzam(snažím sa vysvetliť spôsob komunikácie bez záujmu o pochopenie), je tiež zaujímavý element. Vytiahnutím kontextov sa dajú nachádzať rôzne závery, ale ja osobne na to skutočne nemám čas aby som sa s niekým naťahoval na ničom. Podávam tento návrh v súvislosti s mojím jednoznačným presvedčením z pohľadu najlepšej cesty a aj vzhľadom na to, že som iné návrhy v podstate nevidel. Okrem jedného pokusu o zmenu finančného systému v súvislosti z odstránením úroku a zisku. To je ako by sme sa vrátili z pohľadu motivácie organizácií pred rok 89 a to po stránke dlhodobého rastu, inovácií či zlepšovania produktov dobre nedopadlo.
Ďalší návrh je peňažná reforma na stránke www.penaznarefo
rma.sk
. Tú však vzhľadom na dnešné defekty systému považujem za nepostačujúcu. Preto táto moja aktivita v snahe rozvinúť tento návrh.Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 16:16:46 972f2a20
Ohľadom foriem súkromného vlastníctva spomenuté v komentoch. Ak je to myslené na typy súkromných spoločností, tak sa samozrejme na okolnosti ohľadom celkových pravidiel v systéme upustí od typu akciových spoločností. Jednotlivé typy firiem počnúc typu živnostníka sa časom určia. Myslím, že viacmenej by bolo skôr aplikovateľné typy, pri ktorých vlastník alebo vlastníci ručia svojím majetkom. Aj zo strany bánk bude v poctivom finančnom systéme viac uprednostňované poskytovanie menej rizikových úverov a banky si na to budú robiť vlastné požiadavky. Vyprofiluje sa teda celkovo zdravšie prostredie z pohľadu dlhov a finančnej stability.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 16:45:41 972f2a20
Stanislav Jurcisin

Vybral si si moju reakciu na tvoj prvy clanok, ako priklad diskutujuceho cislo dva a tak sa k tomu vyjadrim este raz...

CITUJEM Z TVOJHO PRISPEVKU:

“Čiže v podstate samotné vety sa podporujú, ale ak niekto povyberá jednotlivé slová a urobí si z toho svoj názor a záver, môže to mať skutočne iný význam.
Tento príklad, myslím hlavne na spôsob poukladania kontextov z viet na začiatku, je obdivuhodným dielom alebo svetovým výkonom niekoho, kto skutočne hľadá len niečo znegovať. Príklad, ako niekto bez záujmu o progres ale iba v snahe hľadať chyby, dokáže deštruovať. Opäť prikladám záver, že ak niekto nemá víziu alebo nápad vzhľadom na veľké množstvo informácii v hlave, lepšie keď sa k veciam nevyjadruje. Vedieť veľa a v podstate nič ako v týchto dvoch prípadoch, ktoré uvádzam(snažím sa vysvetliť spôsob komunikácie bez záujmu o pochopenie), je tiež zaujímavý element. Vytiahnutím kontextov sa dajú nachádzať rôzne závery, ale ja osobne na to skutočne nemám čas aby som sa s niekým naťahoval na ničom.”

Dospel si k velmi zaujimavemu zaveru... Musim povedat, ze si ma svojou reakciou trosku sklamal... Mal som dojem, ze ti ide viac o proces tvorby nejakej zivotaschopnej vizie fungovania spolocnosti a trhu, ako len o zufalu obhajobu svojho prveho pokusu...? Ako si si mohol vsimnut, k dalsim tvojim clankom som sa nevyjadroval, lebo vsetko ostatne zalezi od toho, aku zakladnu koncepciu chces presadzovat...

Ak existuju zasadne nezrovnalosti v zakladnej koncepcii, nema vyznam sa o tom dalej bavit...

Pises, ze nevidis rozpor medzi statnym vlastnictvom velkych podnikov a volnym trhom... Mozno, ak by si hlbsie porozmyslal, preco chces, aby stat tie podniky vlastnil, tak by si nasiel aj odpoved, kde tam ten rozpor je...? Strategicke podniky by jednoznacne mali patrit statu a na to je niekolko vaznych dovodov... (nasval ich neuvadzam) Ty si sa konkretne zmienil o velkych, to znamena, ze okrem strategickych, by tam boli zahrnute firmy s poctom zamestnancov, nad stanovenu hranicu...

Skutocne tu nevidis ziadny rozpor...? Tie velke podniky, by automaticky boli statom a legislativou chranenymi monopolmi...! O akom volnom trhu sa potom bavime...? O akom rozbijani monopolov potom pises...? Okrem toho, akykolvek sukromny podnik, ktory by sa vdaka svojej uspesnosti rozrastol do legislativne nepripustnych rozmerov (zacal by zamestnavat zamestnancov nad legislativne povoleny pocet, pre male podniky), by musel byt znarodneny...! Kde je ta sloboda, sutazivost, konkurencia a spravodlivost...?

Tiez si napisal: "Nie som zástancom toho, že by mal štát rozhodovať o tom, čo sa bude vyrábať, ako má presne vyzerať ekonomika a pod. Je to dokázateľne neefektívna a zlá cesta."

Takze stat nema rozhodovat o tom, co sa bude vyrabat v statnych podnikoch...? Kto to potom bude robit, krcmar z Terchovej...? Stat urcuje menovu a fiskalnu politiku, prostrednictvom centralnej banky kontroluje emisiu penazi, vlastni vsetky velke podniky (monopoly) v krajine, ale nerozhoduje o tom, ako ma vyzerat ekonomika...??? Kto o tom potom bude rozhodovat, majitel zelovocu v Piestanoch...? Stat je najvacsim vyrobcom, predajcom, distributorom a zamestnavatelom v krajine. Tvori zakony a legislativu. Ma pravo zasahovat do sukromneho sektoru. Kompletne kontroluje bankovnictvo. A sucasne nema rozhodovat o tom, ako ma vyzerat ekonomika...? Da sa to vobec...?

Stale tvrdis, ze tvoje vety sa podporuju a neexistuje v nich ziadne protirecenie...?

Ako si si mohol vsimnut, neusmernoval som ta ziadnym konkretnym smerom a nebudem to robit ani teraz. Upozornil som ta len na tvoje uvahove posmyknutia, aby si ich prehodnotil...

Z tohto dovodu si laskavo odpusti pripisovanie mi svetovych vykonov v negovani a vytrhavani slov z kontextu a radsej sa sustred na pochopenie vlastneho textu. A to sa uz ani nejdem zmienovat o abstraktnych vyrazoch „sloboda, slobodne volby, spravodlivost, rovnost, volny trh...“


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 19:08:40 3ab361e2
Orangutan
Skús si ešte raz prečítať tvoj záver z viet, ktoré si uviedol ako príčinu, ako si odporujem v myšlienkach. Napísal som ti na to aj svoje stanovisko a to je hádam pochopiteľne. Napr. sloboda, súťaživosť...neefektívna cesta??? Spojil si niečo, čo v článkoch nemalo medzi sebou súvis a dal si tomu záver ako si protirečím... Skús si to pozrieť prosím ťa ešte raz a pochopíš ako myslím to vytrhnutie kontextov alebo jednotlivých slov a vytvorenie fiktívneho záveru.
Áno, presne ako píšeš, vravím jednoznačne o vlastníctve veľkých podnikov štátom a o tom, že to neznamená, že sa to vylučuje s využívaním atribútov trhu a jeho pôsobenia na zefektívňovanie hospodárstva. Aj ja by som bol za to, aby veci išli poctivým smerom a neoberali sme sa tu jeden druhého o doslova právo na existenciu. Nie je to tak a nebolo to tak. Neviem ináč, ako nastaviť veci do podoby nasmerovania efektívneho prostredia pre všetkých už v tejto defektnej situácii. Pri zohľadnení celkovej podstaty dnešného systému je to aj krok v smere spravodlivosti. Je to môj úsudok. Ale k podstate. To, že budú firmy štátne, neznamená že sa nedajú využívať trhové princípy, hlavne pri nastavení podmienok, aké spomínam.
uznávam určitý rozpor v rámci rastu súkromných firiem po opätovnom nastavení prostredia s perspektívou rozvoja pre všetkých. Operatívne by sa časom mohli tieto pravidlá ohľadom maximálnej veľkosti do istej miery meniť.

"Nie som zástancom toho, že by mal štát rozhodovať o tom, čo sa bude vyrábať, ako má presne vyzerať ekonomika a pod. Je to dokázateľne neefektívna a zlá cesta."


Ja pevne verím že je to pochopiteľne myslené na situáciu spred roka 89. O rozhodovaní ohľadom cien, produktov a všetkého z centra. Ty si z tejto vety vybral tú poslednú časť a pridal ju k súťaživosti, konkurencii a dal tomu záver...


To ako sa bude podnik po rozbehu správať, bude určovať jeho mamnažment a nie zelinár či krčmár z Terchovej.


Štát nemá úplne rozhodovať ako má vyzerať ekonomika. Má zabezpečiť menu, ako píšeš, určité pravidlá a pod. O tom, čo a ako sa bude vyrábať má predsa rozhodovať trh. To je jediná cesta k zefektívňovaniu. A štátne vlastníctvo až tak extrémnou brzdou nie je. Väčšou brzdou je ak sa tu všetko rozkradne, zdroje ťahajú banky a máme súkromné vlastníctvo, ktoré si vraví slobodná spoločnosť. Aspoň na tom sa dúfam zhodneme.


Rozbíjanie monopolov vidím v súvislosti nystavenia viacerých typov firiem v rôznych oblastiach a nechať ich medzi sebou súťažiť. To, že budú štátne, nemá predsa nič do činenia s tým,, že sú automatickými monopolmi.


Abstraktné výrazy sloboda, spravodlivosť a pod. sú jedíné aspekty na základe ktorých sa dá stavať a hľadať spôsoby organizácie spoločnosti. Vedel by si mi povedať nejaké iné??


Ešte raz, štát úplne rozhodoval o tom, ako má vyzerať ekonomika pred rokom 89 a to nedopadlo z pohľadu rastu, inovácii dobre. Štát nemá presne rozhodovať ako má vyzerať ekonomika. Má to čo najviac nechať na spotrebiteľských stimuloch a vytvoriť podmienky na rast všetkých. To sa mu evidentne za posledných 25 rokov nepodarilo a v organizácii zlyhal. Ja nie som proti súkromnému vlastníctvu vo svojej podstate. Ale tvdím, že ak sa v takom systéme dovolí nečestnosť ako je tomu dnes, nemá to so zdravým celospoločenským rastom nič spoločné.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 19:57:00 972e5416
Zdra vás, neviem aký je účel týchto článkov, alebo či je z nich vôbec niečo realizovateľné? Môj diletantský pohľad na politosystém je ponechať vládu aj parlament pre styk so zahraničím, ponechať dane štátu pre financovanie polície (pre poriadok, nie ako dnes zväčša pre buzeráciu a totalitarizáciu) a armády (pre obranu pred nepriateľmi) a určitým spôsobom tiež školstva (nezávislého od smerníc EÚ) a zdravotníctva (nezáv. od farmakorporácií ;).

Tiež zákonne zakázať úroky každého druhu http://dolezite.sk/old/Pribeh_Tretej_cesty.html
A tiež zverejnoprávniť RATS a TASR. Zrejme toto všetko je dnes utópia, vzhľadom na finančno mediálnu prevahu ponovembrových tajtrlíkov dosadených ako našich vodcov globálnou nadnárodnou politomafiou. A ešte zakázať TA3, hlásnu trúbu multi kulti a dekadentokracie ;)

Stano # HyxaFyjo84
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-22 20:34:37 5057d10a
A elity globalnej oligarchie sú kde, kde je ich záujem a postavenie ????? Inak si koledujete o "humanitárnu pomoc"
anonn # CufyWyno45
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 20:59:22 5f6986cc
loading...
Stanislav Jurcisin

Tym, co je tu teraz, sa vobec nezaoberaj, lebo to ta len odvadza od postaty... Tu nejde o to, aby sa hladali lieky na tento system, ale o viziu noveho funkcneho systemu... Ak chces navrhnut akykolvek system, najprv ti musi byt jasne, ake ciele nim chces dosiahnut... V tomto konkretnom pripade sa jedna o makroekonomicke ciele, od ktorych sa bude odvijat cely model noveho systemu...

Makroekonomicke ciele, mozu napriklad byt tieto:

1) ekonomicky rast
2) plna zamestnanost
3) stabilita cenovej hladiny
4) vyrovnane saldo platobnej bilancie
5) ekonomicka efektivnost
6) ekonomicka sloboda
7) primerane rozdelovanie narodneho dochodku
8) socialne zabezpecenie
9) ekologicke ciele

Teraz ide o to, realizaciu ktorych konkretnych cielov, ma tebou navrhovany system zabezpecit...? Tu totiz treba zacat... Podla toho bude totiz ten system potom vyzerat...

Co sa tyka tych statnych podnikov, tak tie uz z principu nemozu mat konkurenciu, takze ziadna sutaz a volny trh, v ich pripade, neprichadza do uvahy... Nenechame predsa padnut statny podnik, aby sme stratili nielen zdroj prijmu do statnej kasy, ale zaroven pripravili ludi o pracu... Statny podnik, okrem ineho, ma totiz statu poskytovat moznost zamestnavat ludi, ktori by inac ostali bez prace... Sukromny sektor ma zaujem mat vzdy co najmensi mozny pocet zamestnancov... Ak jednym z tvojich makroekonomickych cielov bude aj plna zamestnanost, tak sa nutne budes musiet zmierit s myslienkou prezamestnanosti v statnych podnikoch... Tym padom zvysis ich mzdove naklady a znizis ich konkurencieschopnost... Toto budes musiet, ako stat, kompenzovat legislativnou likvidaciou ich moznej konkurencie na trhu...

Z toho je jasne vidiet, ze nemozes mat vsetkych 9 mnou uvedenych makroekonomickych cielov, lebo to sa jednoducho realne neda dosiahnut!!! V ziadnom systeme... Nic nie je zadarmo... Ak si z tych 9-tich vyberieme povedzme 4, tak to nutne bude na ukor inych, alebo ich mozeme mat aj vsetky, ale za cenu kompromisov a ziaden z nich nebude plneny na 100%... Preto najprv musime vediet, co presne chceme dosiahnut...

S vyrazmi sloboda, slobodne volby, spravodlivost, rovnost a volny trh tiez nestracaj zbytocne cas... Su to skutocne len abstraktne vyrazy...

sloboda = viac ako cokolvek ine, stav mysle jednotlivca, da sa zabezpecit maximalne ciastocna...
slobodne volby = mame ich aj teraz, kazdy moze ist volit, len nieto koho...
spravodlivost = velmi subjektivny pojem, objektivna spravodlivost neexistuje...
rovnost = nikdy nebola, nie je, nebude a realne je nemozna...
volny trh = fikcia, nikdy, nikde neexistoval a realne ani nema sancu existovat...

Ak chces tieto veci ludom zabezpecit, musis to urobit legislativne... Cim lepsie bude ta legislativa napisana, tym bude v spolocnosti zabezpecena vyssia teoreticka miera slobody, spravodlivosti a rovnosti... Opakujem, teoreticka miera...

Na zaver len tolko, ze mojim cielom nie je odmietnutie tvojich myslienok, len naznacenie, ze je potrebne v nich vykonat urcite korekcie... Umysel mas sice zjavne dobry, ale to nestaci... Nemozes sa opierat len o vlastne dobre umysly... System musi byt nastaveny tak, aby nemal moznost nefungovat... Ak o tom hlbsie popremyslas, pravdepodobne zistis, ze diktatura, je pre ludi daleko lepsia a efektivnejsia, ako akakolvek “demokracia“... Pokial je ta diktatura uplatnovana spravnymi ludmi a v zaujme vsetkych... Problem nastava, ak mame najst sposob, ako to dosiahnut...?


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 21:23:26 3ab361e2
Stano

Ucel tychto clankov, je vymena nazorov... Teoreticky, je realizovatelne vsetko... :-) Prakticky, to asi nezavisi od prispievatelov a diskuterov na dolezite.sk... :(


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 47% ( 5 people voted )
+
2013-07-22 21:53:45 3ab361e2
systém pred 1989 nezlyhával Stačilo ho reformovať. Stačilo by nechať Jakeša dokončiť plánované reformy - povoliť malopodnikanie a otvoriť hranice. Ale parazitokomunisti mali iný plán a takv 1989 zneužili mládež na zvrhnutie komunistov, ktorí chceli robiť reformy.
Minule som niekde videl video - rozhovor Bezáka s Hríbom na pohode... Skoro som sa pogrcal. Pri potlesku sprostej nafetovanej mládeže som si spomenul, ako som aj ja tlieskal v 1989...
Ešte raz - systém pred 1989 nezlyhal, bol zvrhnutý. Mladí nevedeli, čo činia. Pamätám sa, ako po nás dôchodcovia na uliciach kričali, že nevieme, čo robíme... Boha, akú mali pravdu a my sme sa im idiotsky smiali.
Systém pred 1989, tak ako každý iný, nebol samozrejme dokonalý, ale z hľadiska kvality života a možného rozvoja a napredovania ľudskej rasy bol JEDNOZNAČNE pokrokovejší a udržateľnejší. To sa jednoducho ani porovnať nedá s tým, čo je tu teraz, a čo ešte len bude!
A už nehovorím o škodlivosti tohto úžernícko-parazitického systému na Slovanskú dušu, ktorá bola do neho násilne uvrhnutá.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-07-22 22:01:03 4e62388d
Totálne pomýlená stratégia organizovanie života spoločnosti. Ekonomika, ako zdroj hodnôt, už nepotrebuje všetkých ľudí. Jej produkcia dokáže naplniť potreby desať, až dvadsať krát viac obyvateľov, ako je potrebné na chod ekonomiky už dnes. Diktatúra štátu je určite prijateľnejšia, ako hra na demokraciu v boji o diktátorské žezlo, buržujskými, málopočetnými, okrajovými, záujmami, aké vidíme aj dnes v boji o prístup k rozpočtovému korytu. Čím naplniť ľudské bytie ? Centrum elity nám ponúka zákony džungle nad ktorými bude, len ona sama, aj zo svojou "elitnou" spotrebou a mocou. ................... čítaj čo už dosiahla a kam sa poberá globálna elita, bude "humanitárne" pomáhať ? - analýzou dospeješ aj k stavu mysle jednotlivých kást už dnes. Cez tie mozgy, hore či dole sa tento svet kreuje aj dnes. - http://leofrankel.wordpress.com/2013/
07/17/vybrane-poznamky-k-aktualnemu-stavu-globalne
ho-fasizmu/#more-313

anonn # CufyWyno45
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 22:18:17 5f6986cc
Kur.vy uchmatli moc oyebom občanov v každej krajine a vydavajú to za demokraciu v celom svete. Nuž iba koko.ti a zlodeji veria že žijú v demokracií a zučastňujú sa pravidelne volieb.

Slovanozmus, amerikanizmus, bruselizmus je poriadný oyeb ľudi sveta,. Tych oyebov je viac v každom čase a priestore.
Huska # SidaReko67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 22:48:14 3ec5e27c
Zdravim, cela teoria je postavena na nerealnych marxistickych zakladoch, ktore mali vyustit do idealneho komunizmu kde kazdy bude pracovat kolko vladze a zoberie si iba to co potrebuje.
Svet je bohuzial iny a to ku koncu svojej kariery pochopil aj Jakes ked prehlasil "ja jsem tady na tu perestrojku sam jako kul v plote". Cely svet a jeho ekonomika je dnes postavena na trvalom zvysovani spotreby. Kde sa to asi skonci - uz teraz su vyrobne kapacity nadbytocne, kto bude kupovat produkty a vyrobky a hlavne za co? Budeme davat ludom peniaze zadarmo na nakupy? Zabezpeci stat teda statni uradnici trvalu spotrebu obyvatelstva, alebo budeme planovat tak ako niekedy az po poslednu krcmu a aj tak to nebolo k nicomu, akurat sa ludia naucili podvadzat pri "plneni planu". System spotreby vyrobkov, ktore vlastne nie su potrebne k zivotu ludi vedie iba ku konzumizmu a niceniu zdrojov. Navrhujem prechod k totalne obcianskej spolocnosti s maximalnou slobodou ludi v malych komunitach, ktore si budu prerozdelovat vyrobene a vypestovane produkty pre vlastne prezitie a nadbytok sa preda na volnom trhu. Stat a jeho uradnici budu dohliadat na dodrziavanie zakonov a obranu, nic viac. Kto sa v ramci komunity neuzivi a bude chciet parazitovat nech zdochne, kto sa bude chciet prizivovat na cudzej praci a bude hladat sposob ako kradnut nech bude popraveny alebo trvalo vyluceny z komunity. To by bol slovanizmus.

Milan # NofoCapo63
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-22 23:15:54 52057f93
marsal Zukov # DigiHaqu142013-07-22 22:01:03 4e62388dhovoríš mi z duše...ja som mal v89 32 rokov...a chodil som strngat klucami na nám SNP s malým synom na pleciach...ako debil....Bože akí sme boli sprostí...naštastie sme pochopili o čo išlo...dufam že sa este dozijem pravdivého zhodnotenia tej situácie a verejného vysvetlenia toho hnusneho podvodu co predviedol stavropolský žid Gorbačov a alkoholici Knažko a Havel...posledný je už na pravde božej...zbývajúcich by bolo potrebné lámat v kolese ci natahovat na škripci..haj zli


brano # PelaSedo59
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-22 23:59:21 4df7e017
ale ked tak pozeram príspevky Orangutana a Jurčišina...mam dojem že v blazninci na Prednej Hore kupili pacientom internet....jeden vacsi ludoop ako druhý...

brano # PelaSedo59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-23 00:13:25 4df7e017
Orangutan
Viešm ja som väčšinu z týchto makroekonomických cieľov spomínal v prvom článku, čo len potvrdzuje moju hypotézu o jeho nečítaní predtým a robení tých záverov pomocou vytrhnutých kontextov. Presne to je aj príčina vytvárania takejto nechcenej konfrontácie.
Je pravdou, že podľa dnešných ekonomických teórii(myslím že sa na to používa nejaký štvoruholník a vysvetľuje sa to cez jeho obsah) makroekonomické ciele sa dajú napĺňať len určitým spôsobom. Dnešné ekonomické teórie však zobrazujú realitu v dnešnom zlodejskom systéme. Mám na mysli práve finančný systém dnešného typu. Tento spôsob fungovania vo svojej podstate je tu veľmi dlhý čas. Samozrejme nehovorím o komunizme čo bol u nás.
Ja tvrdím, že pri poctivom finančnom systéme je možné napĺňať jednotlivé makroekonomické ciele aj iným spôsobom ako nám to ukazuje ten spomínaný štvoruholník. To je aj celkovým cieľom tohto návrhu a dalo sa na to prísť po jeho prečítaní.
Neexistencia minimálnej mzdy a možnosť preorientácie jednotlivých štátnych podnikov v žiadnom prípade nespôsobí pri páde nejakého z nich nezamestnaných. Spôsobí akurát preorientáciu pracovných zmien v súlade s potrebami. Spôsob zmeny typov štátnych podnikov som tiež opisoval a nebude ho určovať nič iné, ako potreby. Snaha o prežitie a aj určité zavedenie zodpovednosti za hospodárske výsledky bude tlačiť na nevytváranie prezamestnanosti, ale zefektívňovanie výroby. Teda v súlade s trhovými princípmi. Čiže táto obava nie je oprávnená.
Samotná zmena v princípe vytvárania peňazí jednoznačne bude pôsobiť na stabilitu cien.
Platobná bilancia je otázkou konkurencieschopnosti s inými krajinami a to bude len záležať na tom, či dokážeme vytvoriť konkurencieschopnú ekonomiku. Ja tvrdím, že zvýšenim slobody jednotlivca (disponibilný príjem, možnosť zmeny zamestnania) toho budeme jednoznačne schopní ato je z dlhodobého hľadiska podstatná vec na jej vytváranie.
S tým súvisí aj ekonomická efektívnosť. Teda s tým, ako budú jednotlivé organizácie schopné vytvárať dobré a neotrocké pracovné prostredie. V trhových podmienkach(ktoré sme my ešte v podstate nevideli) je to určujúci faktor z pohľadu dlhodobej efektivity. Jednoducho slobodný a šťastnejší človek dokáže produkovať viac, má dlhodobejšiu životnosť atd. ako je tomu u nevoľníkov(dovolím si v dnešnej dobe začať hovoriť o nevoľníctve).
Ekonomická sloboda súvisí hlavne s možnosťou mať prácu a zabezpečiť si primerané podmienky na život a to tiež súvisí s primeraným prerozdeľovaním dôchodku. V podstate zdroje na život sú ohraničené a ak si niekto ukrája stále väčšie množstvo, samozrejme tí iní majú stále menej. Ale to rozdeľovanie som tiež už opisoval
Sociálne zabezpečenie a ekologické problémy sú následné veci, ktoré sa pri zdravom vývoji spoločnosti riešia samé a následne.
Čiže ešte raz, ten obsah štvorca platí pre ten dnešný zlodejský systém založený na bankstérskom systéme.
Výrazy sloboda, rovnosť a pod. súhlasím, že ide do istej miery za abstraktnosť a aj ich vysvetľovanie môže byť subjektívne. O iné princípy ako snaha zabezpečovanie takýchto vecí sa ani nedá opierať. Sú však niektoré ukazovatele, ktoré hovoria o dnešných trendoch v týchto atribútoch a ide jednoznačne o smer do ešte väčšieho nevoľníctva veľkej masy ľudí.
Súhlasím, že je lepšia diktatúra ako ten dnešný systém. Dnešný systém je v podstate horšia diktatúra, keď si moc získavajú bankári a tí dobré úmysly s ľuďmi zjavne nemajú. Pri dobrom panovníkovi by to bolo určite lepšie(príklad ruských cárov a ich snáh o ochranu krajiny pred týmto systémom pred prvou sv. vojnou).
Ja som ale presvedčený, že dnes sme už schopní zaviesť typ demokracie, ktorý nebude viesť k tomuto typu diktatúry. O tom je celá moja snaha.

Marsal Zukov

Absolútne sa dá súhlasiť s tebou, že režim pred rokom 89 bol ľudskejší a lepší. Dokonca si myslím, že poďme radšej tam, lebo dnes ideme smerom “dnešný Detroit“ na ktorý bola na tomto webe teraz dobrá debata. A ideme tam neodvratným spôsobom. Som však vnútorne presvedčený, že ekonomické defekty v oblasti demotivácie z vtedajšieho režimu už môžeme eliminovať. A v podstate vieme že ak moc korumpuje, tak absolútna moc korumpuje úplne. A bolo to aj vtedy po čase zrejmé. V tom spočíva základný cieľ mojich článkov.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-23 01:12:03 57195dcb
Orangutoan a Jurčišin
velmi správne ste postrehli že Vaše príspevky už nikto nečíta....lebo každý sa drží hesla Kto nemá čo povedat ten hovorí/píše/ najviac.
Je mi jasné že píšete len bezduché filozofické tliachaniny...
napr.Orangutan....že objektívna spravodlivost neexistuje... na túto tému dokáže napísat de Bill knihu...pre normálneho človeka objektívna spravodlivost existuje.. a vie ju definovat par vetami....

Ale zase som sa nechal vtiahnut do debaty s de Billmi ...ešte si ma niekto s nimi pomýli...tak radšej nič

Dvaja blazni # DowuVyky29
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-23 06:04:34 4df7e017
Jurčišin
citujem ta :
"V práci trávim 12 hodín denne 7 dní v týždni a je trochu problematické reagovať na každú vec"

Vieš že som ťa hned tak podvedome tipoval že pracuješ ako dokladač tovaru v Tescu?..a teraz je to už jasné...


Jeden blazon # QudiSate25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-23 06:23:08 4df7e017
Jeden blazon
dik:) možno by som to tesco aj teraz bral:))

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-23 08:46:40 97134372
Preletel som vsetky kapitoly o "slovanizme" v cuku-letu, autor v nich neponuka nic nove a nic take co by uz ktosi nevyskusal v praxi. Samotny pojem slovanizmus je oxymoron, cosi podobne ako kombinaciu sukr. vlastnictva a statneho dirigizmu vyskusali vo Svedsku pricom ich model sa dostal do tazkej krizy v 90tych rokoch. Aj dnesna kriza je vysledkom statneho dirigizmu a to v oblasti financii. Treba si uvedomit ze slovanske staty su jedny z najskorumpovanejsich na svete (hned po afrike a juz. amerike) akykolvek pokus o riadenie ekonokmiky statnymi uradnikmi povedie ihned ku korupcii, rodinkarstvu a papalasizmu, to by autor musel ihned vystahovat vsetkych slovanov niekde na sibir a dosadit sem svedov alebo nemcov ktori nemaju korupciu v genoch. Dodavam ze nejaka "tretia cesta" nefunguje poriadne ani tam.
Jedina nadej pre nas je rakuska ekonomicka skola-slobodny trh bez akychkolvek zasahov statu.
Zabranit korupcii statnych uradnikov a existencii vselijakych politickych podnikatelov sa da najefektivnejsie tym ze ich jednoducho zrusime.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-07-23 09:29:43 55e54ecb
Conte de Savoia

Systém vo Švédsku nebol skúšaný pri poctivom finančnom systéme o ktorom v článkoch dosť píšem. Ten dnešný je základ nepoctivého správania, korupcie, ničenia trhu a všetkých nezrovnalostí. Nedá sa pri ňom nastaviť dlhodobý všeobecný rast.
Skorumpovanosť Slovanských štátov ide ruka v ruke práve s dnešným systémom a našou poddajnosťou. Možno trochu lenivosť. Korupcia a nečestnosť je v tom dnešnom automaticky zabudovaná a náš trochu pasívny postoj k riešeniu vecí je základom práve takéhoto správania. Malé skupinky tu potom dokážu vytvárať takúto kultúru.
V Slovanoch je omnoho viac zakorenená spolupatričnosť a vzájomná pomoc ako napríklad u germánoch, o ktorých píšeš. Žiť dlhší čas medzi nimi a spoznať ich vnútorne otrocky ladenú povahu(teda do istej miery opak tej našej) by mohlo byť pre teba zaujímavou skúsenosťou. Ten voľný trh v Nemecku či Rakúsku prežíva iba pomocou dnešného typu neokolonializmu, na ktorý doplácame aj my a aj tie štáty v Afrike. Voľný trh bez zásahov štátu a pri dnešnom finančnom systéme je len obyčajný hyenizmus a vytváranie más nevoľníkov, ktorí tu už bohužiaľ sú. Defekty sú už dosť viditeľné. Ten voľný trh v dnešnej podobe je len teória založená na ekonómoch, ktorí nevraveli o tomtop type okrádania a vydierania spoločnosti. Prax je bohužiaľ veľmi iná.
Ja sa snažím nastavovať firemnú politiku v zmysle nutnosti ísť proti tejto štátnej korupcii. Súvisí to s určitou spoločnou zodpovednosťou za hospodárske výsledky a ďalšie opatrenia v snahe o vytváranie čo najefektívnejších organizácii. Samozrejme korupcii sa nedá vyhnúť, ale neexistuje lepší spôsob ako spoluzodpovednosť a snaha o riešenie verejných vecí v zmysle spravodlivosti. S tým sa dá bojovať len tak, že si opäť nájdeme cestu jeden k druhému a budeme sa snažiť zabudovať tie prvky spravodlivosti. Teda získať si opäť dôveru ľudí v niečo, čo funguje pre všeobecné blaho a to môže fungovať ako všeobecný kontrolór. Prvky priamej demokracie takémuto niečomu môžu tiež veľmi pomôcť.
Na margo jednej zaujímavosti ohľadom bezúročných peňazí a hospodárskeho progresu... Predvojnová konsolidácia Nemecka. Problém bol len v tom. na akom cieli sa Nemci spojili a to trochu súvisí aj s ich zabudovanou otrokárskou črtou, na ktorej musia viacmenej pracovať. A keď vravím, že spojiť ľudí na základe vzájomnej spolupatričnosti(vytvorením takéhoto prostredia), tak neexistuje na to v dnešnej dobe aplikovateľnejšia rasa ako sú práve Slovania. Aj vzhľadom na vyspelosť vzdelania a pod. Možno by v tom boli ešte lepší práve tí Afričania. Tí sa na také niečo vzhľadom na spomalený vývoj podobným spôsobom ako u nás, nezmôžu. Oni sú v tom pohľade na dnešný neokolonializmus v hierarchii ešte oveľa nižšie ako my.


Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-23 10:13:54 9713588f
Zdravím.
Stále sa mi potvrdzuje to staré známe -po boji je každý generálom-tj. ak niekto má akú-takú ´´vlastnú´´ideu o
fungovaní čohosi a dá si námahu a snaží sa túto ideu dať do zrozumiteľnejšej formy (pre tých druhých),
hneď sa z kútov a kríkov vystrčia hlavy(samozrejme tie múdre)a začnú s istotou a nadhľadom prikyvovať na každú tému a každého upozorňovať, že všetko už bolo povedané a dávno spoznané.


Andras # HapiQeno45
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-23 10:31:48 5ee455aa
Stano

všimol som si zvýraznený text a pozrel som sa na tú tretiu cestu ohľadom modelu, ktorý postavil tie ekonomiky na nohy. Myslím, že tento navrhovaný model sa vo svojej podstate od tohto typu riešenia vôbec nelíši, ešte možno vďaka dnešných nových možnosti je viac prispôsobený dnešnej dobe. Teda je do istej miery možno jeho rozvinutím pre dnešok. Pozor ale na dôležitú vec vzhľadom na toto povojnové riešenie. Išlo o veľmi krátkodobú vec a išlo o obdobie nevygnutného postavenia sa na nohy. V dlhodobejšom horizonte by sa u takéhoto typu mohli objaviť problémy, aj keď vo svojej podstate ide o správnu cestu, hlavne vzhľadom na bezúročné peniaze v obehu a nemožnosti obohacovania sa jedného na druhom ako je tomu dnes. To zrušenie ziskov je vo svojej podstate to isté ako štátne podniky a ešte aj z výhodou možností výmien manažmantu, čo má určite väčšiu perspektívu z pohľadu dlhodobejšieho rastu. Samozrejme pri dobre nastavených firemných pravidlách

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-23 16:01:54 972f2628
Stanislav J...
Suhlasim s tym ze sv. model nebol polozeny na baze poctivych penazi, naopak, Sv. bolo jednym z 1. statov ktore zaviedli Keynesiansky ekon. system (monopol statu na tlacenie penazi, tzv. riadenu inflaciu a umelu zamestnanost vytvorenim statisicov jalovych flekov v statnych sluzbach).
V germanskej krajine (nie D) zijem uz 15 rokov a ich mentalitu poznam dobre. Aj s tym suhlasim ze si ju nazval "otrockou mentalitou", fakt je pravda ze tento lud potrebuje nad sebou stale volajakeho fuhrera. Je az neuveritelne ako sa tito ludia spoliehaju na stat a na to ako sa o nich postara (pritom najvyssie politicke miesta su tu rovanko skorumpovane ako vsade inde, akurat to robia menej napadne ako na SK).
druhy aspekt veci je ten ze slovania na germanov nemaju v zmysle pre poriadok a organizaciu. To je snad geneticky dane. Co sa tyka medziludskych vztahov: tu ma este nikto nikdy neogabal alebo nejak nepodrazil co sa ale o Sk povedat neda-tam ta ogabe velka cast tzv. podnikatelov alebo obchodnikov (nemyslim zrovna v supermarkete).
Dlhorocne a hojne skusenosti hovoria ze akykolvek statny intervencionizmus vedie ku kopalsu ekonomiky a prosperita nas caka jedine a vylucne v spolocnosti zalozenej na slobodnom trhu. Stat ma tri legalne funkcie: armadu, policiu a justiciu. To je jedine o co sa ma starat.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-23 18:49:19 55e54ecb
Marsal Zukov:
Rezim pred ´89 padol tym ze sa rozlozil zvnutra, sam od seba. Vnutorny rozklad bol viditelny uz v 70tych rokoch, komunistickej ideologii uz nikto neveril ani ti co boli plateni za jej sirenie. Drtiva väcsina ludi v soc. krajinach si bola jasne vedoma toho ze v tzv. kapitalizme sa ludia maju radovo lepsie. Komunisti pochopili ze je pre nich vyhodnejsie stat sa kapitalistami, preto STB aj armada DOVOLILI tzv. neznu revoluciu. Nic ine za tym nehladaj.
Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-23 18:57:55 55e54ecb
Conte..

Fakt ohľadom našich zvykov ogabávať jeden druhého je daný tou našou poddajnosťou a hľadaním stále niekoho, kto nás bude ťahať a dá nám všetko na podnose. Bohužiaľ, pri dnešnej povahe systému, využila a využíva to malá skupina ľudí a vytvorila sa kultúra ogabavania jeden druhého a ak to nerobíš, tak ako podnikateľ mnohokrát neprežiješ. A pomáha tomu naša pasivita ohľadom prebrania zodpovednosti za chod udalostí. Radšej budeme vravieť o utópii, ako by sme sa začali zamýšľať nad krokmi v smere našej budúcnosti.
Samozrejme je pre rast lepšia akákoľvek funkcia voľného trhu ako priame zásahy štátu. To sme pochopili asi aj pri tom štátom riadenom hospodárstve, keď to z pohľadu rastu, inovácii a pod na západ nestačilo. Je však otázne, či spôsob vytvárania tohto voľného trhu na dnešných pravidlách a vytvorenie tejto kultúry ogabávania je lepšia cesta ako štátom riadené hospodárstvo. Myslím, že faktu už vravia, že nie. Vytvára sa tu otrokárska spoločnosť s malou šancou na prosperitu a exponenciálny rast do budúcnosti. V tej štátom riadenej ekonomike boli aspoň sociálne istoty a zdroje boli rozdeľované relatívne rovnomerne.
Dnes si dokonca myslím, že pri nechaní tejto vyprofilovanej formy hospodárstva so zvykmi ogabávania a iba zmene finančného systému za poctivý(beriem to ako úplnú nevyhnutnosť), si túto transformáciu ešte viac zlíznu obyčajní robotníci na nevyplatených výplatách a toho zotročovania už bolo hádam dosť. Po čase by sa tomu dala zrejme nejaká forma, ale ten začiatok by mohol mať takú formu.
V mojom modely sa zameriavam práve na využívanie aspektov trhu pre rast a snažím sa dať veci do formy čo najperspektívnejšieho rovnomerného rastu. Asi sme sa v tomto veľmi nepochopili. Štátne vlastníctvo pri dobre nastavených základných pravidlách nepovažujem za brzdu pri využívaní funkcie trhu. Plus sa zameriavam na funkciu prirodzeného výberu lídrov, ktorá bola pred rokmi zmieňovaná v súvislosti s komunistickou teóriou, ale v skutočnosti ide o veľmi dôležitý aspekt pre dlhodobý a spravodlivý rast. Myslím si dokonca, že až dnes je pomaly možné využívať tieto fakty medziľudského fungovania a spojiť ich s princípmi trhu.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-23 19:37:15 97122163
Zdravím ťa Stanislav
Mne sa na Rusku najviac páči, že sú tam ilegalizované nevestince - tento pozitívny zvyk je pozostatkom ešte od dobrého nápadu boľševikov. To by sa patrilo zaviesť aj na Slovensku a hlavne v Česku, kde je nevestinec na každom kroku
Aj toto je potrebné pri budovaní slovanizmu :)

montenegro # NycyQywa82
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-23 20:22:41 5057d10a
Ahoj montenegro,
vďaka za návrh, bude zapojený do programu:)

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 01:11:11 57195dcb
Milan

táto teória ak by mala k niečomu dojsť tak to je ideálny kapitalizmus. Je potrebné si to aj prečítať pred dávaním záverov.

Citujem ťa:
"Cely svet a jeho ekonomika je dnes postavena na trvalom zvysovani spotreby. Kde sa to asi skonci - uz teraz su vyrobne kapacity nadbytocne, kto bude kupovat produkty a vyrobky a hlavne za co? Budeme davat ludom peniaze zadarmo na nakupy? Zabezpeci stat teda statni uradnici trvalu spotrebu obyvatelstva, alebo budeme planovat tak ako niekedy az po poslednu krcmu a aj tak to nebolo k nicomu, akurat sa ludia naucili podvadzat pri "plneni planu".

Kapacity sú nadbytočné preto, lebo zdroje sa niekam ťahajú preč. O tomto sa v článkoch dosť píše. Samozrejme potom nie je na spotrebu. Pri ideálnom trhu, kde nie je taký umelý odtok peňazí, sa predsa peniaze automaticky točia. Teda spotreba-výroba je potom automatický zabudovaný kolobeh.


Súhlasím dokonca s tvojim záverom, ale keby sa takáto forma presadzovala pri transparentných a spravodlivých podmienkach, tak sa zo spoločnosti skutočne vylúčia len tí, ktorí nechcú pracovať. A samo o sebe by si ľudia k sebe cestu v rámci vzájomnej pomoci hľadali.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-24 19:39:11 9712e2a0
Pod ideálnou verziou kapitalizmu rozumiem dať veci do takej podoby, aby sa konečne mohli začať využívať teórie ohľadom tlaku trhu k zlepšovaniu na celkový rast..
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 19:47:26 9712e2a0

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   štyr
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

Tyhle děti nepotřebují solární panely


Tyhle děti nepotřebují solární panely
O utrácení miliard dolarů ve jménu boje s klimatickými změnami v zemích, kde lidé potřebují pomoc s tuberkulózou, malárií a hladomorem...
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?
Chcete pomôcť rozvojovým krajinám? Kupujte trička vyrobené v sweatshopoch!

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0667 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo