Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Slovanizmus - stručný návrh nového štátneho systému, časť 3


Slovanizmus - stručný návrh nového štátneho systému, časť 3

Zdravotníctvo

Jedinou zásadnou zmenou, ktorá by sa dotkla fungovania zdravotníctva, je opätovné zoštátnenie nemocníc. Malé súkromné ambulancie by zostali v tom istom stave, ako sú dnes. Nemenil by sa ani systém niekoľkých poisťovní.

Úroveň nemocníc by sa zvyšovala na základe nejakých porovnávacích kritérií medzi nimi. Mohol by k tomu prispievať aj nejaký monitoring spokojnosti pacientov plus ďalšie kritériá v rámci tejto extrémne dôležitej oblasti. To by v dlhodobom čase tlačilo úroveň zdravotnej starostlivosti hore. Samozrejme by tu vládla podobná mzdová politika ako pri iných zložkách.

Dnes sa uvažuje o zrušení fungovania viacerých zdravotných poisťovní a ich spojenia do jednej. Malo by sa zrejme skúsiť pretaviť funkciu vzájomnej súťaživosti na tlačenie kvality zdravotníctva v podobe viacerých poisťovní aj v poctivom finančnom systéme. A ak by s tým boli skutočne problémy aj v takom prípade, skúsiť robiť takéto kroky. Ide o dosť komplikovanú vec a zrejme aj zavedenie len jednej poisťovne by mohlo mať svoje opodstatnenie.

Samozrejme vzhľadom na výskyt stále závažnejších informácií ohľadom fungovania farmaceutického priemyslu je nevyhnutné, aby sa vytvorili štátne farmaceutické spoločnosti a zaviedol celý systém v súlade s nevyhnutnou diskusiou odborníkov pre túto oblasť.

 

Dôchodková reforma

Prešlo by sa opäť k systému PAIG (pay as it goes), ktorý je založený na vyplácaní dôchodkov ako priameho výdavku so štátneho rozpočtu. Teda aby sa na dôchodky nešetrilo, ale v podstate v istom momente živila dôchodcov produktívna časť obyvateľstva. Zrušenie tzv. pilierov dôchodkového poistenia súvisí s odchodom od podvodného finančného systému. 

Neskôr by sa mohlo uvažovať aj s možnosťou dlhodobého šetrenia si zdrojov na nejakú časť popri dôchodku. Myslím si však, že snaha o vyrovnanie miezd bude minimalizovať takúto potrebu. V zásade by sa dôchodky mali dostať na nejakú úroveň z priemernej mzdy. Alebo ináč povedané, z ľudí, čo celý život pracovali, nebude spoločnosť robiť žobrákov a ich životná úroveň bude v súlade so životnou úrovňou celej spoločnosti.

 

Poľnohospodárstvo< /p>

Je nevyhnutné opäť obnoviť prevádzku a chod nášho zdevastovaného poľnohospodárstva. Išlo by to ruka v ruke s preverením dnes už čoraz viac známych informácií o kvalite a škodlivosti potravín. Z medzinárodného hľadiska by sa neuvažovalo s uzatvorením voľného pohybu osôb, či tovarov a služieb. Tieto obmedzenia by sa zaviedli len v prípade kapitálového trhu, a to z už v iných kapitolách uvádzaných dôvodov. Musela by ale zrejme byť väčšia kontrola dovážaných potravín a zavedené určité obmedzenia. To by mohlo mať aj vplyv na rozvoj nášho poľnohospodárstva. Malo by byť v súlade s čo najzdravším spôsobom produkcie. Bolo by to však nevyhnutné spojiť s celospoločenskou diskusiou a zapojiť do nej ľudí, ktorí do problematiky dobre vidia. Snažiť sa o získanie čo najväčšieho množstva informácií týkajúcich sa dnešného stavu úrovne kvality potravín a možných nebezpečenstiev.

Potraviny nech sú radšej drahšie, ale nech sú zdravšie a naše. Teda s istotou ich kvality. K takémuto procesu by malo prispieť zvýšenie slobody v spoločnosti prostredníctvom reformy na mediálnom trhu, s tým spojená vyššia informovanosť o stave v rámci tejto problematiky. Ďalšími faktormi by malo byť znižovanie sociálnych rozdielov a zvyšovanie disponibilných príjmov. Dnes jednoducho veľké percento ľudí ani nerozmýšľa nad tým, či sú potraviny menej či viac škodlivé a snaží sa zo svojho príjmu v prvom rade uživiť rodinu. V skutočnosti budú teda potraviny kvalitnejšie a  jednoznačne pre vysoké percento ľudí lacnejšie.

Družstvá by mohli mať v správe jednotlivé samosprávy miest a obcí s určitou centrálnou koordináciou štátu.

 

Stavebníctvo

Ide o odvetvie, ktoré by bolo zrejme najdôležitejšou zložkou pri rozbehu celého procesu počas transformácie. Začalo by sa s infraštruktúrou, stavbami bytov či štadiónov, a to prostredníctvom financovania štátnymi, úrokom nezaťaženými peniazmi.

Predpokladá sa zoštátnenie veľkých firiem a snaha o ich rozštiepenie v zmysle protimonopolných princípov. Práca zo strany štátu by sa zadávala prostredníctvom verejných tendrov a súťaží.

Celý systém by fungoval v podstate podobným spôsobom ako je tomu dnes. Jednotlivé firmy by mali stálych zamestnancov a na rôzne typy práce by si najímali rôzne štátne alebo súkromné firmy a to iba na základe verejnej súťaže. Teda podobne ako dnes by fungoval vzťah contractor – subcontractor. Rozštiepenie firiem by mohlo v dlhodobejšom horizonte znižovať ceny. Kvalita pri projektoch zadávaných vládou bude musieť byť zrejme posudzovaná menej trhovými princípmi, teda vytváranie a rozvoj nejakých štandardov, ale inak to v podstate nie je ani dnes. Zvýšenie transparentnosti v celej spoločnosti by mohlo mať však efekt aj v tejto zložke.

Jednotlivé líderské pozície by boli porovnávané alebo kontrolované na základe efektivity, kvality či fluktuácie.

Za veľmi dôležitý dodatok by som navrhoval zriadiť nejaké nezávislé agentúry podobné súdom, ktoré by v prípade krátenia platieb z dôvodu vykonania nedostatočnej kvality mali za úlohy v prípade nejakej žiadosti na prešetrenie ich oprávnenosti. Členovia by boli skúsenejší starší stavbári, ktorí do problematiky vidia. Ide dnes o dôležitý fakt, ktorý dáva celému systému otrokársky podtext. Častokrát majú nejakí ľudia takéto práva na základe subjektívnych pocitov.

Takáto forma kontroly môže dať veľmi dôležitú zložku obnoveniu istoty a dôvery, nevyhnutnej na odbúravanie stresu a otrockého správania. Jednoznačne by to malo mať pozitívny efekt z pohľadu produktivity, bezpečnosti a pod. Celkové zvýšenie zamestnanosti a striktná kontrola v rámci celého systému ohľadom realizácie platieb by mohlo byť kľúčom k úspechu. Dnes v podstate ak to niekto nerobí, nachádza sa oproti konkurencii v nevýhode. Situácia v tomto smere je veľmi zlá. Subjektívne krátenie, respektíve nezaplatenie sa stalo normálnou súčasťou tohto odvetvia, na ktorú opäť doplácajú len tí, ktorí vytvárajú reálne hodnoty.

Podobne aj samosprávy miest a obcí by mohli mať nejaké takéto typy firiem a fungovať na podobných princípoch. V zásade by sa malo počítať aj s prevedením viacerých zdrojov z príjmov štátneho rozpočtu na samosprávy. Jednu z možností viac uvádzam v oblasti daňová reforma.

 

Automobilový priemysel

Ide o momentálne jeden z najväčších pilierov a ťahúňov slovenského hospodárstva. Celý systém predpokladá zoštátnenie veľkých firiem, čo by malo samozrejme vplyv na túto zložku. Ide v podstate len o uznanie celého momentálneho kapitalistického systému za podvodný a ničiaci a brzdiaci celospoločenský vývoj. Samozrejme devastujúci životy mnohých ľudí. Celkovo v medzinárodnom meradle nie je inej efektívnejšej cesty ako riešiť veci spravodlivým spôsobom, a tým je iba reštrukturalizácia majetkov, ktoré boli v rámci celého systému systematicky alokované jednoznačne nespravodlivým spôsobom.

Celý dnešný automobilový priemysel je u nás vďaka relatívne dobrej úrovni vzdelania, dobrej polohe, ale hlavne nízkej cene práce. To je ale len logické vyústenie našej situácie v rámci tohto systému. Transformácia, o ktorej celý čas píšem, má za úlohu dať veci do takej formy, aby sa čo najviac znemožnil otrokársky spôsob fungovania. Jedným zo základných predpokladov je vyrovnávanie miezd. Bude to však mať jednoznačne v celospoločenskom meradle obrovské prínosy z pohľadu slobody, zamestnanosti, efektivity, vzdelanosti, nových technológií či zdravotného stavu. 

Po zavedení pravidiel, o ktorých píšem, zrejme aj tak stratíme zaujímavosť z pohľadu zahraničných automobiliek. Mojím návrhom by bola reštrukturalizácia v smere našich potrieb v poľnohospodárstve a myslím, že zaujímavou by sa mohla zdať aj nová vlastná značka v našom vlastníctve. Celá transformácia predpokladá čo najväčšie uvedomenie si nevyhnutnosti takýchto krokov v rámci našej krajiny. Malo by tomu časom pomôcť aj uvoľnenie slobody médií a snaha o informovanosť v zmysle skutočných faktov o tom, v akom stave sa teraz nachádzame. Teda bez uvedomenia si situácie, participácie a lojality to bude ťažké. A to hlavne kvôli začiatočným komplikáciám pri transformácii.

Uvoľnenie slobody v spoločnosti by malo byť vo všeobecnosti impulzom pre nové technológie.

 

Daňová reforma

Transformácia hospodárstva v takomto rozsahu bude mať jednoznačne veľký vplyv na štruktúru príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Preto sa asi ani nedá teraz hovoriť o nejakom podrobnejšom plánovaní v tejto oblasti.

Vo všeobecnosti už len peňažná reforma predpokladá minimálne 15% zvýšenie príjmov v štátnom rozpočte.

Za základný cieľ celého tohto úsilia považujem opäť znižovať sociálne rozdiely. Preto by som napríklad navrhol daň z príjmov presunúť na daň z nehnuteľností. Pri vyrovnávaní miezd to bude mať z dlhodobého hľadiska opäť prerozdeľujúce účinky vlastníctva nehnuteľností v smere rovnosti.

Daň z nehnuteľnosti by mohla ostať v príjmoch samospráv, ako je tomu dnes a takým spôsobom posilňovať ich vplyv. Celý systém bude mať jednoznačne účinky vyrovnávania rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, spojené však aj s vyrovnávaním cien nehnuteľností a nákladov na život. Tie budú pre veľké percento ľudí niekoľkonásobne viac dostupné.

Ako jedinou zložkou dane z príjmu by mohli byť zdroje, o alokácii ktorých rozhodne sám daňovník. Mohli by ísť priamo na šport, cirkev a pod. Jednoznačne obmedziť financovanie cirkví v rozsahu, v akom sú financované dnes. Avšak nealokovať ich majetky, ale ponechať ich v ich správe a takýmto spôsobom tlačiť na cirkev vytvárať určité aktivity na prežitie. Mohlo by to spôsobiť väčšie poznanie alebo priblíženie sa k skutočným a reálnym problémom a potrebám ľudí. Myslím, že je veľa faktov o nutnosti takýchto krokov. Ale vytvorením takejto zložky dane môžeme zdroje v určitej miere alokovať v záujme preferencií ľudí. Išlo by jednoznačne o krok v smere slobody a spravodlivosti a o tom je celý môj pokus.

Medzinárodný obchod

Ako som už skôr spomínal, nie je dôvod uvažovať z našej strany o uzatvorení voľného pohybu osôb, tovarov a služieb. To zrejme ani nikto nechce. Nastala by iba väčšia kontrola napríklad v oblasti potravín či liekov a k tomu by sa prispôsobovali aj rôzne zložky nášho hospodárstva. Je ťažké úplne predpovedať, ako budú reagovať iné krajiny pri zavedení takýchto zmien. V zásade je vo všeobecnosti medzi ľuďmi stále väčší odpor voči tomuto nečestnému kasínu a je vysoko pravdepodobné, že sa zmena urýchli aj inde.

Za jednu z alternatív pri predaji našich výrobkov by som považoval napríklad zriadenie značky typu free world alebo niečo podobné. Som presvedčený, že by sme mohli očakávať dobrý dopyt po našich výrobkoch už len v snahe stále väčšej časti obyvateľov iných krajín o podporu krokov, o ktorých píšem.

Jednou z ďalších alternatív na zvýšenie výroby by mohla byť vzhľadom na naše náleziská uránu aj energia. Je to však môj neodborný pohľad a uvádzam to len ako nápad. Podobne ako mnohé iné myšlienky v celom návrhu.

 

Celkovo si musíme uvedomiť, že sa z nás v globálnom meradle stali otroci a smer je iba v prehlbovaní tohto trendu. A jedinou cestou ako von je zobrať spravodlivosť do svojich rúk a nebáť sa robiť kroky v smere dlhodobej nápravy. A to je základný predpoklad v zavádzaní krokov v tejto oblasti.

Dá sa očakávať zmena v štruktúre zamestnanosti. Napríklad zníženie kriminality si vynúti menší počet policajtov a pod. Celú problematiku však v podstate vyrieši trh a následné potreby.

Znovuvytvorením čo najideálnejších podmienok pre možnosť štúdia všetkých dáme stimul k tlakom na zvyšovanie úrovne kvality každého typu profesie. Dostávame sa do doby, keď viaceré profesie nie sú prístupné všetkým spoločenským triedam, aj keby mal na to adept predpoklady alebo vnútorný pocit o správnosti takejto voľby.

Ďalším dôležitým faktorom na argumentáciu nevyhnutnosti zmien v takom rozsahu sú takéto pokusy o zmeny vo svete. Nie sú veľmi efektívne a to z dôvodu nedostatočne pripraveného plánu, a teda alternatívy a faktu, že silná propaganda dokáže časom hlasy utíšiť a pomaly nastavovať opäť im želaný smer. Táto propaganda spočíva jednak vo veľkom vplyve na masovokomunikačné prostriedky a jednak vo veľkej ekonomickej závislosti, a teda v podstate určitom type vydierania. To by som považoval za veľmi dôležitý argument na nevyhnutnosť reštrukturalizácie majetkov v rozsahu, aký uvádzam, ale v podstate ktorá nie je nič iné ako presadenie pravdy a spravodlivosti.

Veľmi dôležitá vec je tiež uvedomovanie si ľudí, v akom stave sa nachádzame a kam to nezastaviteľne smeruje. Pri prebratí kontroly nad médiami by sa mohlo začať s informovanosťou o skutočnom stave vecí okolo nás. Lojalita, spolupatričnosť či vzájomná pomoc sú nevyhnutné faktory pri takejto forme transformácie hospodárstva.

Môžu byť samozrejme námietky na fakt, že zo spoločného sa bude kradnúť. Predsa len, zlyhávanie ľudského faktora v tomto smere je často veľkou brzdou. Do určitej miery sa takémuto niečomu zabrániť nebude dať, ale myslím, že už zavedenie do istej miery rovnakých možností a riešením spravodlivosti odstránením dnešného vykorisťovania sa celková klíma v spoločnosti zlepší a bude to mať silné stimulačné účinky na všeobecný rast hospodárstva. Zmeny budú mať z pohľadu prínosu v oblasti kvality a efektivity jednoznačne viac pozitív ako negatív. K tomu sa do istej miery dá v rámci jednotlivých firiem porovnávať ziskovosť, nákladovosť a podobne. Do veľkej miery bude záležať aj na schopnosti vytvorenia vnútornej spolupatričnosti v rámci každej firmy na elimináciu takýchto rizík. Dnes už sú k dispozícií aj rôzne kamerové systémy a tie by mohli byť tiež veľkou pomocou pri spravodlivom riešení rôznych situácií v rámci štátnych firiem. Určite to nie je krokom k neslobode, ale k presadzovaniu práve toho čo najspravodlivejšieho prostredia, ktoré je základ pre celkový pozitívny stimul. A jednoducho nečestným správaním, okrádaním jeden druhého a takýmto vytvorením štruktúry ekonomiky, sa k harmonickému vývoju spoločnosti nedostaneme nikdy. K takému poznaniu sme v priebehu posledných 25 rokov už mohli prísť.

 

Rozdiel medzi vecami po transformácii a tými dnešnými by som videl v tom, že buď budeme mať všetci dostatok a spoločne sa tešiť zo spoločného blaha, alebo si vyberieme cestu, po ktorej ideme a tá spočíva v tom, že nás bude niekto oberať o veľkú časť zdrojov, a to, čo nám ostane, bude rozdelené nespravodlivo. A radosť alebo správanie v spoločnosti bude ruka v ruke s úžerníckym spôsobom života. Samozrejme s veľkou neefektivitou a ďalšími negatívnymi dôsledkami na zdravie a spoločný život.

Vo všeobecnosti by si riadenie zo strany štátu či samospráv vyžadovalo oveľa väčšie schopnosti predvídať a riadiť ako v dnešnej vyprofilovanej situácii. Dnes sa v podstate celý spôsob vedenia štátu upiera len o nezmyselné zadlžovanie, rozdeľovanie eurofondov a takéhoto krátkodobého zachraňovania zamestnanosti a prežitia. Z dlhodobejšieho hľadiska to má však len deformujúce dôsledky, prehlbovanie rozdielov a otrokárskeho a mafiánsko-pyramídového spôsobu fungovania. Samozrejme v súlade s pravidlom Držať hubu a krok, ak sa chceš v politike udržať, a to či už vedomým alebo nevedomým dodržiavaním. Takýmto spôsobom by sa v dlhodobejšom horizonte vyprofilovali ľudia, ktorí sú na riadenie štátu najspôsobilejší. Samozrejme neodvažujem sa hodnotiť tých dnešných politikov a ich schopnosti, keďže rozsah ich právomoci absolútne nemôže ukazovať ich riadiace schopnosti a do ich uvedomovania či neuvedomovania si dnešnej reality nevidím.

Aj obnovenie hospodárstva po druhej svetovej vojne bolo spojené s mnohými problémami. Aj pri príchode Nemcov bola istá skupinka Slovákov, ktorí im tu sekundovali, aj keď z tej dnešnej skupinky si to mnohí neuvedomujú. My dnes v žiadnom prípade nečelíme menšej hrozbe o totálnu devastáciu a zotročenie spoločnosti, len je to robené pomalými a menej viditeľnými systematickými krokmi. Už len reforma v peňažnom systéme prinesie mnohé nezrovnalosti. Nehovoriac o reštrukturalizácii majetkov. Avšak to, čo sa tu stalo za posledných 25 rokov a je v plnom prúde aj dnes, nie je nič iné ako celospoločenské zlodejstvo a ničenie života nás všetkých. A tie očakávané nezrovnalosti budú iba preto, aby sa dali veci do poriadku. A to už bez ohľadu na tento môj návrh alebo aplikáciu inej alternatívy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Author: Stanislav Jurcisin # LimoGage46
Svet2013-07-1017
-
 60% ( 5 people voted )
+
to autor.jurcisin.pekne pises.ale.na tvoje clanky tu nebude skoro nikto reagovat. poste tu sa reaguje len na clanky o nabozenstve,meditacii,.a podobne. ak zacnes spisat o socialnych problemoch .nediskutuje nikto.podla prispevkov v dsikusiach sem chodia diskutovat len nejaky uradnici a zbohatlici,a nabozenski fanatici. a jeden plateny provokater pandemonium.

velke cecky # FypaWaje87
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-10 16:32:03 4e621216
Ja ked vidím taký dlhý článok tak zásadne nečítam...možno sú tam aj dobré veci..neviem...
lebo som zatažený na starú pravdu že kto nemá čo povedat tak hovorí velmi dlho...

male cecky # TagoRynu28
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 17:50:06 4df7e017
ale pokladám autora za juvenilného snílka...lebo o vlastnej mene ani nemukol....je to smiešne všetko čo píše lebo aplikovat to pri €ure je naprostý nezmysel a ukážka autorovho ekonomického analfabetizmu

velka prdel # FyweSija00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 17:54:01 4df7e017
velka prdel,
tento článok je tretia časť tohto pokusu o podanie nejakej alternatívy, poprípade ju nechať ľuďmi rozvíjať. Je potrebné si to prečítať postupne. Chápem že je to dlhé, mal som možno potrebu dať všetky nápady a pohľady v snahe o to, aby to malo hlavu a pätu. Pochopenie si vyžaduje aj tak nejaké znalosti podstaty finančného systému a celé to nedokážem takýmto spôsobom podať.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 18:34:16 972e3f12
Je to mimoriadne ucelený "návrh riešení" !..Stanislav Jurcisin,,46 Otázka je samozrejme priorit riešenia vo vzťahu okamžitého efektu! To je --historický potvrdené!-- STAVEBNˇICTVO-- ťahúň --ktorý viaže veľké množstvo ďalších aktivít , ale je finančne -- kapitálovo -- náročné! /1925- 35 výstavba žel. trate Margecany- Zvolen.. cca 40 000 tisíc prac. miest.. vč. koža, guma, textil, ..ľahké ženy.. a halušky/Automobilový priemysel ---ach --- Aj Maďari vyrábajú "Suzuky" ---a v JV Ázií tí čo čľapkajú po blate za ryžou montujú "svetovú " ELEKTRONIKU" A my tu doma ani zemiaky....lebo
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 18:53:11 58d4289b
Naco preBoha zdravotne poistovne???
Autor to mysli pekne, ale prvy krok je presvedcit drvivu vacsinu policajtov, lebo len oni majú zbrane. A bude to chciet aj hrdinstvo z ich strany, co je bohuzial obrovska utopia. Psychotesty na prijimanie policajtov majú len jeden ucel - vybrat tych najsprostejsich.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 20:54:17 55ede034
loading...
to Stanislav Jurcisin

chápem tvoje pohnutky písat takéto články..je to pekné..bodaj by bolo takých stanislavov viac...ale je to len cesta k dalšiemu vzdelávaniu...ja mám to štastie že ako technik som našiel totálnu analógiu ekonomiky v chladiacom alebo vykurovacom okruhu. Toto vsetko majú technici zvládnuté na špičkovej úrovni a tak isto by fungovala ekonomika keby ju riadil technik..teda ja...lebo takmer nikto ekonomike nerozumie...preto treba:
1.štátne bezúročné bankovníctvo,vlastná mena
2.100% zdanenie ziskov firiem alebo uzákonenie povinnosti rozdelit čistý zisk firmy zamestnancom
3. zaviest max.mzdu resp. platové triedy
4. imperatívny mandát poslancov...

Toto ludia nechápu a v tom je vsetko skryté...bez tohto sa nepohneme ani o krok dalej

http://www.moneymaniac-money.blogspot.sk/


Pavol Starak # JexeJagy63
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 22:20:10 4df7e017
Pani sa skor prisli cudovat, ze sme ich nastevenia prezili (vid hutnictvo/oceliarstvo). Sme spravne nastaveni, uz len platme dane. Zlubovole si potom mozu touto mravcou farmou i zatriast. Je pravdou, ze clovek ma nastrcit druhe lice ale nie je povinny sa kazdemu pristavit ako fa(u)ckovaci pajac.


(K nabozenskym 'horlivcom'. Robis, co ti povedia - nerozpravaj, nespoliehaj sa na Pravdu - namiesto toho sa valaj v ich lajnach a mocovine, a bud si sam sebe bohom. Za prkotinu/vymysel ta poslu sediet. A rup ho na blizneho a suseda, a sklbte sa o omrvinky. Survival mod ako vysity. Zalobca sa citi ukryvdeny a robi si naroky pre 'svoj lud' - padlych anjelov a demonov, a VSETKYCH ludi ma za nastrceny falzifikat. No proste vsetko naruby. Motaky v telke a na platne su len predohrou k ovaciam ...)

John11146 # VexuTefo87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 08:59:40 542a8532
Riešením pre firmy je sociálna trojčlennosť a je to v súlade s autorovými myšlienkami. Tiež postupné zavádzanie prvkov priamej demokracie.

gordon # RadaVexa23
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 09:03:16 c3a83152
sociálnu trojčlennosť a priamu demokraciu
gordon # KenuCixo75
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 09:05:07 c3a83152
Pan Jurcisin, precital som si Vase clanky a suhlasim, skoda len ze tuto teoriu asi nikto eprevedie do praxe.

DavidB # WeriFife36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 09:21:06 c3d41da1
Dalsi snmilko snivajuci svoje mokre sny o "statnom vlastnictve". Jak som videl slovo "zostatnenie" prestal som citat.
Statne vlastnictvo zdevasovalo vychodny blok a urobilo z neho ten chudobinec ktory mame teraz. Vdaka 40 rokom statneho vlastnictva a statneho monopolu na podnikanie sa dnes mame tak ako sa mame.
Stat je najhorsi vlastnik-to je empiricke pravidlo potvrdene desiatkami rokov skusenosti.
Dnesna kriza spociva jedine v STATNYCH ZASAHOCH do ekonomiky. Statne podniky su tie najhorsie hospodariace a najskorumpovanejsie v state ved si pozrite prusery vo vsetkom co financuje stat. A len mi preboha netvrdte ze zrovna vy. komunisti, by ste dosadili do vedeni st. podnikov tych najneskorupovanejsich, najcestnejsich ludi, hotovych supermanov!
Tetno "slovanizmus" by bol akymsi variantom socializmu a doviedol by slovensko do rovnakej katastrofy ako väcsina odrod socializmu ktore zdevastovali kazdu jednu krajinu v ktorej posobili.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-11 12:18:59 55e54ecb
O nutnosti štátnych "zásahov", štátneho riadenia ,vlastnickeho podielu tu bolo písané viac krát.... Rozsah týchto štátnych zásahov je určovaný nutnosťou zabezpečovať základné funkcie ktoré plní, má plniť--teda obranu, bezpečnosť, právnu ochranu ,,aaa,, aj niektoré socialno-zdravotné či vzdelávacie služby! Rozsah bol typický "hľadaný" napr. Tetcherovou v UK, kde viackrát zoštátňovala , privatizovala napr. dopravu, aj niektoré "spoločnosti" kým sa nenašlo optimum..Podobne je to aj v I-/FIAT/ , F-/CITROEN-RENAULT-PEUGEOT/....či D..oceliarenské spoločnosti..../Takže ..Conte di Savoya.39.. ""Tetno "slovanizmus" ""--Váš "novotvar slovný"..?./
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 15:55:11 58d4289b
Cargo ziska zmluvu z US Steel a je uz de facto neperspektivne. Hutnictvo a oceliarstvo je nakolenach lebo ma drahu energiu. Drahu/malo energiu/e mame lebo nemame dostavane reaktorove bloky atmovych elektrarni. Cargo nema ine zakazky lebo si jeho sluzby nemozu dovolit, bud kvoli ich cenam alebo nedostatku zdrojov. Vodohospodari a lesnici nevedia ako na privalovu vodu z prehnanych zrazok. A ti co sposobili sekeru navrhnu i konecne riesenie. Z lekcie v minulosti vyplyva, ze sa to neda ospravedlnit ale sudnou cestou zahrat do stratena. A vyherna otazka: ktora ruka to bola?
John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-12 12:09:57 542a8532
To existuje aj romovia.sme.sk? Tak tu je rec najma o daniach.

John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-12 20:08:28 542a8532
Ten dôchodkoví systém by som uznával ako bol predtým , lebo takto to máš celkom neisté čo ti s tým narobí inflácia a celkovo všelijaké ekonomické pohromy a ani pri dobrom stave sa mi to nezdá príliš efektívne , ale keď stúpa počet starnúcich ľudí , by to mohlo štátu narobiť dosť veľké problémy , tak to chcú mať asi radšej z krku . S tým školstvom máš tiež pravdu , lebo ak to má byť férové , tak nemá záležať na tom koľko máš peňazí , ale malo by byť pre všetkých .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-13 16:43:54 d5d75caa
tohle už je naprostý socík. Nevím lidi, odkud se to už zase bere, ale socialismus není v souladu s lidskou povahou. Nefungovalo to nikdy to fungovat nebude. životaschopný systém musí být založen na lidské svobodě a soukromém vlastnictví, jen by měl být vyřešen problém příliš nerovnoměrného rozdělování zdrojů, aniž by se jednalo o příliš administrativní zásah. Regulace finančního sektoru a jiný princip tvorby peněz je nicméně nutný v intencích autorových návrhů z předchozího dílu

Kurt # VoweRati22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-27 21:05:24 55ede33f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
s   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0412 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo