Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Slovanizmus - stručný návrh nového štátneho systému, časť 2


Slovanizmus - stručný návrh nového štátneho systému, časť 2

Bankovníctvo

Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako vznikajú prebytky a nedostatky. Majme dvoch ľudí a obaja majú k dispozícii 10 korún na obživu. Jednému však stačí 8 a 2 má prebytok. Druhému naopak treba v tom momente 12, a teda tie 2 koruny potrebuje. Je normálne, že si ich požičia od toho, ktorý má prebytok. Požičia si ich za nejakú cenu (úrok), a tak môžu v tom čase vyžiť obaja. Je to aj prirodzené, keďže zdroje na obživu okolo nás sú ohraničené a musíme sa nejako deliť. Tento príklad by sa dal aplikovať aj vo väčších spoločenstvách. Majme dva štáty a jeden si potrebuje požičať a logicky si požičia od toho, ktorý má prebytok. Teda od iného štátu alebo skupinky ľudí, ktorá v tom čase vyprodukovala viac. To by sa dalo ľahko pochopiť ako normálna vec. Ako je možné, že v dnešnej dobe si všetky (drvivé percento určite) štáty na svete požičiavajú a nikto nemá prebytok? Od koho si vlastne požičiavajú? Má ten niekto nejaký čarovný prútik a vytvára nejaké hodnoty, na základe ktorých dokáže subjektom požičať?

Reforma v bankovom systéme alebo peňažná reforma je základ celkovej nevyhnutnej reformy, ktorá má zabezpečiť vypnutie vysávača zdrojov zo spoločnosti, ktorý spôsobil dnešnú situáciu. Tento vysávač mal rôzne formy fungovania. Pred stáročiami začal fungovaním bánk vydávajúcich peniaze na základe vlastnenia drahých kovov bankami, prešiel cez súkromné centrálne banky až do dnešnej podoby v podobe nekontrolovaného bohatnutia súkromných bánk na základe možností ponúkať úvery a zvyšovať peňažnú zásobu.

Dnešné množstvo peňazí v obehu je asi z 95% vytvorené súkromnými bankami a len 5% centrálnou. V podstate súkromná banka môže poskytovať úvery donekonečna a nové peniaze majú na svedomí práve ony. Čím viac úverov poskytne, tým viac poskytnúť môže. Takisto dôležitý je fakt, že úver poskytuje za nejaký úrok, teda musí byť splatený s čiastkou navyše. Ale ako vznikne tá čiastka navyše? Vznikne len tak, že si ju musel niekto požičať. Takto sa dá stručne definovať dlhová pasca, teda vytváranie stále väčších a väčších dlhov, ktoré nie je možné zastaviť. Banky sú nútené stále hľadať subjekty, ktoré si požičajú, aby boli konkurencieschopné. Dlhodobým dôsledkom je samozrejme aj neschopnosť splácať úvery mnohými subjektmi. Jednoducho je to bordel, na ktorý doplácame všetci. Zrušiť všetky dlhy v jednom momente a poslať tieto inštitúcie z našej krajiny je len presadenie zdravého rozumu a spravodlivosti.

 

Výsledkom celého tohto bankového procesu posledných desaťročí, ale aj storočí, je vytvorenie celosvetovej pyramídy. Uvoľnením kapitálového trhu sme v podstate nechali pôsobiť túto teroristicko-sektársku skupinu ľudí aj u nás a postupne prevziať akúkoľvek moc.

 

Reforma spočíva v týchto základných bodoch:

-           Odchod od Eurozóny a opätovné zavedenia vlastnej meny

-           Úplné zrušenie pôsobenia zahraničných bánk, prevedenie ich majetkov na štát a zrušenie akýchkoľvek dlhov, ktoré sú aj tak len v podobe digitálnych čísel

-           Vytvorenie centrálnej banky a štátnych bánk. Zavedenie princípov fungovania vydávania meny tak, aby bolo pod úplnou kontrolou štátnej centrálnej banky.

Centrálna banka bude fungovať ako štátna inštitúcia nezávislá od vlády. Za svoju činnosť sa má zodpovedať parlamentu. Novovytvorené peniaze nebudú predstavovať dlh, ale nenávratný grant do štátneho rozpočtu, ako verejný príjem. Teda bude kontrolovať množstvo peňazí priamo, rozhodnutiami o zvýšení alebo znížení množstva peňazí. Dnes sa to robí na základe tzv. nepriamych nástrojov, ako je určenie úrokovej sadzby a povinných minimálnych rezerv.

Jednotlivé banky budú viesť dva základné typy účtov.

Transakčné účty – predstavujú všetky netermínované vklady subjektov v bankách. Prostriedky na týchto účtoch budú v podstate nedotknuteľné a nemôžu byť poskytnuté iným subjektom v podobe investície banky, teda úveru.

Investičné účty – predstavujú termínované vklady v bankách. Môžu byť použité na investičné účely bánk v podobe hypoték, resp. na poskytovanie podnikateľských úverov a pod.

Takýmto spôsobom bude bankovníctvo slúžiť na vydávanie meny a alokovanie prostriedkov od subjektov, ktoré vytvárajú prebytok, k subjektom, ktoré majú dočasný nedostatok.

V centrálnej banke bude ešte zavedený účet štátu, ktorý bude slúžiť na ukladanie štátnych peňazí, na to, aby tam v prípade zvyšovania peňazí v obehu centrálna banka previedla prostriedky alebo v prípade jeho zníženia z neho odobrala.

Celkovú peňažnú zásobu budú tvoriť všetky bezhotovostné peniaze na všetkých účtoch a hotovostné peniaze v obehu. Bude jednoducho fixná a o jej množstve bude plne rozhodovať centrálna banka. Všetky typy účtov by sa evidovali aj v centrálnej banke.

Celý systém bude fungovať na princípe, ktorý vyžaduje, aby každý prevod peňazí v rámci systému na nejaký účet bol nevyhnutne zaznamenaný aj odobraním z iného účtu. Každý úver poskytnutý bankou musí byť nevyhnutne odobraný z investičného účtu banky. Tak sa zabráni vytváraniu peňazí inou inštitúciou, ako je centrálna banka. Jediný účet, pre ktorý toto pravidlo platiť nebude, bude už spomínaný štátny účet vedený centrálnou bankou, kde sa budú premiestňovať prostriedky vo forme nenávratného grantu. Bude automaticky zabezpečené využívanie týchto prostriedkov v rámci spoločnosti.

Navrhnutý systém myslí aj na určité neočakávané udalosti v podobe predčasného výberu vkladov z termínovaných účtov v bankách. To sa bude riešiť prostredníctvom zavedenia tzv. operačného účtu bánk, zavedenia jeho pravidiel a držania prostriedkov na základe možností takýchto udalostí. V prípade problémov môže centrálna banka poskytnúť tzv. preklenovací úver. Bude však na jednotlivých bankách, ako si budú v podstate riadiť cash flow na týchto účtoch. Mohla by však byť určená nejaká minimálna percentuálna hodnota.

Dôležitosť nezávislosti centrálnej banky od vlády spočíva v tom, aby ciele vlády a celospoločenské tlaky na ňu nemali veľký dopad na infláciu a pod. Centrálna banka sa musí zaoberať riešením vlastných cieľov. Jej úloha spočíva v správnom zvyšovaní peňažnej zásoby a zabezpečení menovej stability.

Mnohokrát sa dnes stretávame s názorom, že je nevyhnutné obnovenie zlatého štandardu. Vzhľadom na vyspelosť technológií a dnešné možností, určite to nevyhnutné na odstránenie podvodného princípu bankovníctva už nie je. Práve takýto príklad dokazuje možnosť dobrej kontroly množstva peňazí v obehu, jej zvyšovanie a znižovanie pre sledovanie cieľov menovej stability, hlavne inflácie. Zlatý štandard zohral svoju úlohu v histórii a vývoji bankovníctva, ale v budúcnosti by bol už určite len brzdiacim prvkom. A digitalizácii a využívanie najnovších technologických prostriedkov sa určite nevyhneme. Tento názor je skôr spojený z faktom, že po zrušení zlatého štandardu sa oberanie spoločnosti o zdroje súkromnými inštitúciami, ktoré si privlastnili právo vydávať peniaze, stalo oveľa nekontrolovateľnejšie a jednoduchšie.

Tento systém by mal zabezpečiť vypnutie spomínaného vysávača. Viac je rozobraný na stránke www .penaznareforma.sk. Ja sa ho snažím modifikovať v smere presadenia riešenia nespravodlivosti, ktorý priniesla podoba bankového systému, majúca korene stovky rokov dozadu a to formou zrušenia súkromného bankovníctva.

Vytvorilo by sa niekoľko bánk s približne rovnakými podmienkami. Napríklad 10-15. Všetky by sa snažili na základe podmienok bankového systému uvedeného vyššie na trhu podnikať, akoby boli súkromné subjekty. Bude veľmi dôležité nastaviť vzťah banky – vláda, možnosti vstupovania do ich činnosti a pod. Predsa len ide o štátny sektor, ale vzhľadom na zabezpečenie motivácie, súťaživosti a zdravej konkurencie by bolo potrebné, aby funkcia štátu bola skôr v monitoringu ako v priamom ovplyvňovaní chodu jednotlivých bánk. V prípade nejakých problémov by tu bola možnosť zasahovania vlády do ich chodu.

Uvádzam, ako by mohol fungovať model, ktorý by sa časom zlepšoval a dával nám peniaze na to, aby sme medzi sebou mohli obchodovať, vymieňať si tovary a služby, navzájom si v prípade prebytku či nedostatku požičiavať a nebola by možnosť z neho odčerpávať zdroje a vytvárať dnešnú podobu hospodárstva. Práve tento fakt je obrovskou brzdou celospoločenského vývoja. Úroveň možnosti nečestného obohacovania sa jeden na druhom, dovolím si tvrdiť, je najdôležitejším kritériom úrovne celospoločenského rozvoja a následnej kvality života.

Tu by som chcel začať s ďalším typom opatrenia, ktorý by sa zaviedol. Vopred určiť maximálnu možnú odchýlku v platoch alebo odmenách zamestnancov. Túto klauzulu by som chcel navrhnúť zaviesť v podstate do celého systému. Napríklad aj poslanci nebudú mať fixne stanovené platy v pevných číslach, ale budú dostávať percento z priemernej mzdy v celej ekonomike. Takto budú v podstate odmeňovaní úkolovo. A v rámci spoločnosti, akou je banka, určiť napríklad maximálnu možnú odchýlku medzi pracovníkmi na najnižších pozíciách hierarchie a na tých najvyšších.

Ako základný dôvod by som chcel uviesť to, aby nedošlo k situácii podobnej tej dnešnej, keď sa moc začína udržiavať prostredníctvom ekonomického a finančného vydierania ľuďmi, ktorí si berú veľkú časť zdrojov vo svoj prospech a takto majú možnosť doslova rozhodovať o bytí či nebytí jednotlivcov. A tu začína základný problém dnešnej strácajúcej slobody. Takto v podstate, ak s vašimi postojmi alebo názormi nesúhlasí nejaký už absolútny vládca, potom buď svoje postoje, názory prispôsobíte, alebo budete mať z toho problémy. Ide teda o dôležitý faktor vytvárajúci dnešnú diktatúru a neslobodu.

Ako druhý argument tohto tvrdenia by som chcel uviesť fakt, že správny a dobrý líder, ktorý vie ľudí spojiť na základe hľadania dobrých vlastností na jednotlivých členoch, hľadania kompromisov a spoločnej reči, je taký, ktorého základným motivačným prvkom nie je mať viac ako jeho okolie. To súvisí potom so zavedením dobrej atmosféry, dobrého vnútorného prostredia a dobrého kolektívu, v ktorom sa ľudia cítia potrební, nehľadajú  chyby jeden na druhom, ale vedia spoločne aktivovať napríklad inovácie, nové technológie a pod. Zamestnanci sú lojálni a na základe toho si získavajú aj lojalitu zákazníkov. Ak chceme pomaly dosahovať zlepšovanie tímov, musí byť znemožnené ekonomické vydieranie a zabezpečená vymeniteľnosť šéfov. Nevyhnutnosť zlepšovania sa tímu bude zasa zabezpečená konkurenciou v rámci sledovania viacerých spoločností, v tomto prípade jednotlivých bánk.

Ako posledným argumentom na zavedenie celkovej regulácie rozdielov v mzdách chcem uviesť dnešnú situáciu v spoločnosti, keď si ľudia na vysokých postoch finančných inštitúcií berú zo spoločnosti niekoľko stonásobne väčšie zdroje ako napríklad obyčajný murár. Títo ľudia vo všeobecnosti boli schopní postaviť systém, ktorý je v obrovskom rozklade, založený na jednoznačnej nemožnosti prežiť a dokázateľne oberajúci o zdroje celú spoločnosť. V globále nie je absolútne žiadna snaha z ich pohľadu niečo na tom meniť. Ich funkcia je možno skôr v dokazovaní a hľadaní argumentov na poukazovanie, ako sa niečo nedá, namiesto hľadania riešenia. Ja som ešte nevidel, aby skupina murárov postavila taký múr, ktorý by pred očami padal, resp. by sa nesnažila ho opraviť. To nám dáva jasný argument na nesprávnosť takéhoto rozdeľovania zdrojov v dlhodobom záujme spoločnosti. Teda v žiadnom prípade to neprináša zvýšenú snahu o vytváranie lepšieho prostredia zo strany týchto ľudí. Nie je však možné takto hovoriť o všetkých ľuďoch pracujúcich na vysokých postoch finančných inštitúcií. Ale ako tím z pohľadu prospešnosti pre spoločnosť zlyhávajú na celej čiare.

V dlhodobejšom aspekte by sa mohlo uvažovať vytvoriť spôsob na určovanie najlepších a najosvedčenejších manažérov bánk, aby viedli centrálnu banku a koordinovali jej kroky. Už len z pohľadu nevyhnutnosti jej nezávislosti od vlády.

Čo sa týka celoplošného ovplyvňovania úrovne miezd, upustilo by sa od aplikovania minimálnej mzdy, ktorá má deštrukčné účinky z pohľadu nezamestnanosti a slobodného trhu. Prijali by sa ale opatrenia v podobe percentuálnych odchýlok v rámci firiem, ale aj celkového hospodárstva. Bude to tlačiť na nulovú nedobrovoľnú nezamestnanosť a zabezpečenie približne rovnakého, čo najspravodlivejšieho rozdelenia zdrojov. Teda na spravodlivosť v spoločnosti, nevyhnutnú na dobrú klímu a všeobecný rast. V budúcnosti nemožnosti typu dnešnej diktatúry.

V rámci jednotlivých firiem bude regulácia spočívať v určení maximálnej možnej odchýlky najvyšších a najnižších článkov hierarchie, čo som už spomínal. K tomu určiť spôsob vyplácania odmien, ktorý by mal byť v súlade s percentuálnou odchýlkou a určením maximálneho množstva zisku napríklad v percentách, ale aj fixne.  Ostatný zisk by mala firma použiť na investície, a to buď priame, alebo v podobe termínovaných vkladov v bankách a takto dostať prebytočné zdroje späť do kolobehu. Je to dôležité z dôvodu štátneho vlastníctva. Keď sa však pozrieme na spôsob prebratia majetkov u nás po revolúcii a na spôsob tunelovania firiem, k fungovaniu ktorých mnohí noví majitelia nemali žiaden vzťah, bude tento systém z pohľadu nových investícií jednoznačne efektívnejší a lepší.

Nový systém nepočíta s burzou a akciovým trhom v dnešnej podobe.

Pri určovaní miezd v oblasti štátnej správy alebo školstva sa bude používať výpočet pomocou priemernej mzdy v ekonomike. V zásade by som navrhoval povinnosť prevodu všetkých miezd v ekonomike prostredníctvom bankových prevodov a určiť takúto kontrolu na ich realizáciu a ich úroveň. Možno sa to zdá z pohľadu slobody ako krok vzad, avšak tu by som namietal, že odstránením možností vzniku dnes fungujúcej skupinky zbohatlíkov v spoločnosti sa do veľkej miery odstráni aj úžernícky spôsob života. V žiadnom prípade nechcem takýmto tvrdením obviňovať jednotlivcov. A platby by aj bez zavedenia tohto pravidla boli aj tak prevádzané vo veľkej miere prostredníctvom bánk. Pomohlo by to k určovaniu priemernej mzdy, kontrole vyplácania miezd a platieb a pod. Pomôcť by malo k tomu celé štátne bankovníctvo a možnosť vytvorenia oveľa efektívnejšieho clearingového systému medzi bankami, ako je tomu dnes.

Za veľmi dôležitú oblasť vzhľadom na skutočnosť, že ide o štátne firmy, bude prepracovať nejaké všeobecné pravidlá zamestnaneckej politiky. Teda jednak možností štátnej moci do zásahov a personálnych výmien, ktoré musia mať samozrejme nejaké objektívne príčiny. Podobne aj takéto pravidlá v rámci hierarchií jednotlivých firiem a to všetko v záujme vytvárania čo najharmonického vnútorného prostredia a vnútropodnikovej klímy. V zásade ak je tím dobre organizovaný s čo najlepšou prajnou atmosférou, je menej náchylný na neefektivitu či nekvalitu, možností nápadov a inovácií sú pravdepodobnejšie. Myslím, že v rámci celkového systému sa v budúcnosti vytvorí prajnejšia atmosféra medzi jednotlivými firmami možno s snahe o určitú podporu v prípade problémov a pod. Ekonomické výsledky všetkých firiem budú vo všeobecnosti verejnosti dostupné.

Samozrejme sa musí počítať s nastavovaním a manipuláciou po zavedení. Ide o návrh systému, ktorý nebol v podstate úplne vyskúšaný v praxi, a teda s jeho zavádzaním budú isté problémy a budú sa musieť operatívne riešiť. Keď si uvedomíme, ako vyzerala transformácia po roku 1989, je jasné, že to nejaký čas potrvá. A to sme vedeli, do čoho ideme, "odborníci na slobodu" nám so zavádzaním pomáhali. Avšak kým sa dnešná situácia z pohľadu úrovne kvality života a slobody rapídne znižuje, v tomto prípade by to malo jednoznačne opačný efekt.

 

Poisťovníctvo

Ide o súčasť systému, ktorá má v spoločnosti jednoducho plniť funkciu solidarity. To znamená, rozdeliť riziká rôznych udalostí na čo najväčší počet ľudí. 

V poslednej dobe sa stále viac hovorí o tzv. banko – poisťovníctve. Vytvára sa stále väčší počet finančných derivátov, ktoré robia z celkového systému stále zložitejší systém. V mojom návrhu by som opäť chcel čo najviac oddeliť tieto zložky a urobiť finančný systém čo najjednoduchší. Tak, aby spĺňal svoje úlohy v spoločnosti a prestal byť základným dôvodom dnešných problémov do ktorých je stále ťažšie vidieť a netransparentnosť len napomáha devastovať celú spoločnosť.

Bankovníctvo nech slúži na vydávanie meny a presun peňazí od subjektov s dočasným prebytkom k tým, čo majú dočasný nedostatok. A poisťovníctvo nech jednoducho plní svoju funkciu solidarity v spoločnosti. Banky v podstate nech poskytujú nanajvýš poistenie neschopnosti nesplácať úvery. Toto riziko by sa však v novom systéme malo rapídne znížiť. Vo všeobecnosti by sa mala štruktúra rizík v novom systéme vo viacerých oblastiach meniť. Bolo by to spojené napríklad so zlepšením všeobecného zdravotného stavu a znížením zabudovaného stresu a neistoty pre ľudí.

Navrhoval by som vytvoriť viacero poisťovní, medzi ktorými by sa zabezpečila určitá súťaživosť a konkurencia. Celkovo by z pohľadu ťažšieho odhadnutia nastania rôznych udalostí išlo o rizikovejšiu zložku ako bankovníctvo. Ale konkurencia v tomto systéme by mohla na poisťovne tlačiť v smere rozširovania a prispôsobovania produktov pre potreby spoločnosti a pri znižovaní poistných podvodov. Ďalším aspektom v rámci celého systému v boji s korupciou je samozrejme snaha o presadenie spravodlivosti a nastavenie spravodlivého chodu. Myslím, že to je jediný recept na boj s týmto živlom.

Bol by zrejme potrebný nejaký štátny štatistický úrad na výpočet rizikovosti rôznych udalostí. Jednotlivé poisťovne by sa však v prvom rade riadili výpočtami vlastných poistných matematikov. Avšak relevantnosť cien by zrejme musela byť pod určitým typom štátneho dohľadu. Minimálne zo začiatku a uvidelo by sa, akým spôsobom dokáže funkcia súťaživosti byť pre tento systém podnetom na jeho efektívne fungovanie.

Ďalším nevyhnutným faktom na zmiernenie rizík by bola nevyhnutnosť celoplošného pokrytia poisťovní v rámci Slovenska. Minimálne pri neživotnom poistení, ako sú prírodné živly a pod. Tiež by to zabezpečovalo rozloženie rizika.

Otázka  rozdelenia poisťovní na životné a neživotné je asi druhoradá. Myslím, že by sa mohlo uvažovať o ich spojení v rámci jednotlivých poisťovní.

Samozrejme celý systém by bol tiež pod monitoringom štátu s možnými zásahmi v prípade problémov. Mohlo by sa uvažovať aj o vytváraní nejakých spoločných fondov, alebo aby štát plnil do istej miery poisťovňu poisťovní, teda zaisťovňu. Čo v zásade plniť aj tak bude. Zaviedla by sa podobná mzdová politika ako v bankovom systéme, a to z rovnakých príčin.

Myslím, že vo finančnom systéme by bola aktuálna aj funkcia maklérov. Samozrejme po čase by sa vyprofiloval spôsob predaja a propagácie produktov bánk a poisťovní.

 

Média

Systém predpokladá podobne ako v bankovníctve a poisťovníctve stopercentné zoštátnenie médií. Dnešná situácia u nás a vo svete je jednoznačne poznamenaná faktom, že vládnucej skupine sa pomocou nečestne získaných zdrojov zo spoločnosti a možnosťou kúpy médií podarilo si získať zásadný vplyv v tejto oblasti.

Vytvorilo by sa niekoľko televízií, ktoré by fungovali v súlade s podmienkami a princípmi, ktoré som uvádzal v bankovom a poistnom sektore. Fungovali by ako firmy na voľnom trhu, starali sa o úroveň a štruktúru vlastného vysielania a takto si získavali sledovanosť. Príjmy by mali z reklamy ako je tomu dnes a mohlo by sa uvažovať o dobrovoľnom príspevku vo forme nejakého percenta z príjmu občanov. Viac o takejto možnosti uvádzam v kapitole daňová reforma.

Štát by opäť fungoval ako určitý monitorovací orgán, s možnosťou zasahovať iba pri určitých krízových situáciách. To by zabezpečovalo určitú nezávislosť a zlepšovanie úrovne spravodajstva by zase zabezpečovala súťaživosť medzi jednotlivými televíziami.

Podobné princípy by sa zaviedli aj pri tlačových agentúrach a tlači.Author: Stanislav Jurcisin # LimoGage46
Svet2013-07-1032
-
 50% ( 2 people voted )
+
už aj to že diskusia k tejto téme neexistuje jasne dosvedčuje že ludia absolutne nechápu ako funguje finančníctvo a bankovníctvo a že práve v nom je kamen úrazu všetkého zla na svete.

Treba preto vyhlásit verejnú súťaž na "dobrý režim" kde by mali byt v stručnosti navrhnuté základné body a dat o tom referendum...obdivujem preto Madarov ako inteligentný národ ktorý zrejme týmto veciam rozumie a preto dal ústavnú vacsinu Orbánovi...je to neuveritelné aké perfektné kroky ten človek robí a ako napreduje táto krajina a jej obyvatelia...keby som vedel po madarsky hned som tam...ale idem radsej do Bieloruska...tam ovládam aspon jazyk a tiež ide táto krajina správnym smerom...iba degeši čo nemaju žiadne vzdelanie a skusenosti mi budú oponovat.
Slovensko je krajina odsúdená na asimiláciu a rozptýlenie po okolitých krajinách ...nič sa tu nevyrába a ak niečo..tak je to v rukách zahraničného majitela, školstvo stratilo úroven...štát nemá vlastnú menu... a odalších veciach už nema ani zmysel rozprávat...

Pavol Starak # JexeJagy63
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 22:41:11 4df7e017
ujovina hneď v prvej vete: odložená spotreba a odmena za ňu - úrok. Cez odloženú spotrebu sa snažia náhodní výhercovia nobelovej ceny opodstatniť existenciu úroku.
Úrok zakázaný a hotovo. Pácha nedozierne, predovšetkým morálne škody.
Aj tak idem čítať ďalej.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 17:38:14 4e623784
Pavol Starak - Orban a Lukasenko maju nad sebou Putinovu ochrannu ruku, resp. nieco ako tichu podporu. Ked si aj my zvolime niekoho ako tito dvaja, tiez sa nemame coho obavat.
Nasa jedina sanca je Rusko.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-11 17:40:46 4e623784
S Jurcisinom musím v tomto súhlasit-
"
Reforma spočíva v týchto základných bodoch:
- Odchod od Eurozóny a opätovné zavedenia vlastnej meny
- Úplné zrušenie pôsobenia zahraničných bánk, prevedenie ich majetkov na štát a zrušenie akýchkoľvek dlhov, ktoré sú aj tak len v podobe digitálnych čísel
- Vytvorenie centrálnej banky a štátnych bánk. Zavedenie princípov fungovania vydávania meny tak, aby bolo pod úplnou kontrolou štátnej centrálnej banky.
Centrálna banka bude fungovať ako štátna inštitúcia nezávislá od vlády. Za svoju činnosť sa má zodpovedať parlamentu. Novovytvorené peniaze nebudú predstavovať dlh, ale nenávratný grant do štátneho rozpočtu, ako verejný príjem. Teda bude kontrolovať množstvo peňazí priamo, rozhodnutiami o zvýšení alebo znížení množstva peňazí.
K marsalovi Zukovovi za úrok si kludne možu ludia aj banky požičiavat medzi sebou...to nemá vplyv na systém pokial by bolo uzákonené že CB bude požičiavat každému subjektu-občanovi, štátu,firme aj komerčnej banke bez úroku...pochopte že tu ide o kolobeh penazí v celom systéme...to že si ludia medzi sebou požičaju za urok je irelevantné...dolezite je aby CB bola nie že štátna ale vo vlastníctve občanov,t.j. pod kontrolou aby peniaze nefalšovala ale iba bez uroku pozičiavala a dosledne vymáhala ich vrátenie....nie že bez kontroly od jedného vymáha vrátenie bezuročných penazí a od druhého nie,preto musí byt pod verejnou kontrolou

Jedine vtedy by bol raj na zemi. A keby takto fungovala svetova banka v rámci celého svet to by už bolo nie raj ale nebo na zemi...
brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 17:49:32 4df7e017
marsal Zukov
nemám výhrady k Tvojim názorom...súhlas....ale Lukašenko aj Orbán by konali rovnako aj keby nebolo Putina..to je zas moj názor...sú to rozumní a čestní ludia...to že inklinuju k Putinovi je logické...len hajyli na Putina nadávajú

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 17:56:07 4df7e017
Marsal Zukov

prepac, ale ja som si tvoju námietku na tú prvú myšlienku ani nevšimol. Ohľadom prebytkov, nedostatkov a úroku. No to, že si niekto požičia od niekoho jeho prebytok kvôli tomu že má nedostatok a to za úrok, je hádam pochopiteľné. Čo sa týka úroku, veľká diskusia sa koná v prípade požičiavania banky celému systému, teda v podstate pri vzniku obehu peňazí. Tam je to neopodstatnené a spôsobujúce veľké deformácie celého systému. Hlavne keď ten úrok berie súkromná spoločnosť. To je aj základný kameň problémov celého systému.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-13 17:09:25 972f30e0
loading...
Banky by čisto teoreticky aj mohli byť štátne , lebo by potom mohli mať väčšiu kontrolu a nemali by robiť také škody , ale držať v nich zbytočne nevyužité peniaze by som nerobil . Média mi osobne vyhovujú aké sú , ale aspoň si to vymyslel menej škodlivé .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-13 17:21:57 d5d75caa
pitbul

ale jednou zo základných úloh bánk je alokovanie peňazí od tých, ktorí majú dočasný prebytok k tým, ktorí majú nedostatok. v tomto systéme by sa to dialo prostredníctvom investičného účtu, ktorý by zahŕňal termínované vklady v bankách. a iba z neho by mohla banka požičať. a to už na rôzne účely. hypotéka, spotrebný alebo podnikateľský úver. ako je tomu v podstate dnes. len s tým rozdielom, že to množstvo peňazí by banka meniť nemohla. len centrálna banka. dnes súkromné banky požičiavajú v podstate z ničoho, rozhodujú o dôležitých otázkach ekonomiky a požičiavajú peniaze za úrok, ktorý pohlcujú. vytvárajú dlhovú pascu, ktorá sa nedá zastaviť. a v podstate ak sa firma rozhodne nedržať prebytočné peniaze v bankách, bude tlačená do priamych investícií. a takto sa peniaze tiež dostávajú do kolobehu. len s tým rozdielom, že nevznikajú tie peniaze ako dnes, čo som opisoval vyššie.
čo sa týka médii, tie sa musia jednoznačne dať do rúk ľudí. vlastnia ich banky a korporácie a takto ovplyvňujú verejnú mienku ako chcú.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-13 17:41:28 972f30e0
Marsal zukov

vieš, ono úrok ako taký zrušiť nemôžeš. on pácha nedozierne následky v dnešnej situácii v prípade vzniku peňazí a plus vo využívaní ťažkej situácie mnohých ľudí a následnej úžery rôznych jednotlivcov alebo spoločností. Ale aj tá ťažká situácia je pri zohľadnení všetkých súvislostí práve dôsledkom toho úroku pri emisii peňazí.
napríklad aj banky v mojom systéme by žili v prvom rade z rozdielov v úroku za ktorý prijímajú termínované vklady a za ktorý požičiavajú. plus samozrejme aj z poplatkov za účty. a vytvoranie konkurenčného a súťaživého prostredia je hlavne v záujme čo najmenšieho rozdielu medzi týmito úrokmi a najnižších poplatkoch pre subjekty. dúfam že som to podal môj pohľad teraz trochu zrozumiteľnejšie

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-13 18:19:57 97124aca
Páni,
netreba špekulovat , treba len poznat finančné toky, treba vediet ako peniaze vznikajú a kde sa ukladajú kedže sa stále tlacia a ludia ich majú nedostatok.... tak niekde tie peniaze musia byt...no je to velmi jednoduché...cirkulujú na financných trhoch a kupujú a predávajú sa za ne dlhopisy. Práve preto treba zrušit úrok.
Ale toto nedokáže pochopit nikto kto si nevie nakreslit schemu financných tokov v dnešnej spolocnosti a spocítat si celkovú bilanciu v jednotlivých vetvách.

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-13 21:03:35 4df7e017
No brano, priznám sa. trochu ti nerozumiem. Úrok ako taký nezrušíš. Ten mal a bude mať opodstatnenie vzhľadom na prirodzenosť vytvárania úspor alebo dopytu po pôžičkách. Predsa len, ak sa niekto vzdá likdvidity na nejaký čas, musí za to niečo dostať. Ak niekto má záujem o likviditu alebo jednoducho peniaze, zaplatí niečo navyše. Úrok vo svojej podstate oberá ľudí o peniaze, ktoré potom automaticky chýbajú v cirkulácii a to v súvislosti s tým, že ho do obehu dávajú súkromné spoločnosti za úrok. To systematický neprirodzeným spôsobom neustále ťahá zdroje niekomu, kto vlastne nič neurobí. Ničím prirodzeným neprispeje do spoločnosti, ale automaticky preberá moc na základe stále väčšieho kapitálu. Dokáže vytvárať monopoly, manipulovať z cenami akcií na burzách, a vlastne sa moc stále viac dostáva na vrchol tejto už dobre vytvorenej hierarchie, ktorej pomáha práve vytvorený systém na základe ochrany súkromného kapitálu a samozrejme neustála propaganda súvisiaca práve s tým, ako môže narušenie takéhoto pravidla zničiť hospodárstvo a to všetko k čomu dnes prichádzame cez rôzne informácie. Trochu som odbočil, ale chcel som ukázať práve logiku celého tohto mechanizmu, ktorý v podstate ničí hospodárstvo. A práve z tohto pohľadu je úrok nebezpečný a treba ho zrušiť. Dnešný mechanizmus vytvárania peňazí tiež spôsobuje neustále väčšie dlhy a to samozrejme súvisí aj z väčšími úrokmi, ktoré idú niekomu, kto vlastne nerobí nič. Teda platíme nejakú úžernícku daň. A aby to nestačilo, tak sa ďalšie zdroje berú cez dane a prerozdeľujú cez štátne výdavky a to spôsobom extrémne netrhovým a neefektívnym. Takto sa nasilu vytvára pyramída, ktorá je v podstate novodobá otrocká spoločnosť so stále menšími znakmi slobody. To, čo v podstate vidíme aj dnes. Z týchto peňazí, ktoré odchádzajú preč platíme napríklad aj tú kontrolu internetu cez NSA a podobné veci. To všetko by mohlo ostať medzi ľuďmi alebo subjektmi a pomôcť vytvoriť kolobeh, ľudia by to používali na spotrebu a takto by sa dalo hovoriť o tom, ako funkcia trhu tlačí spoločnosť k zefektívňovaniu, slobode, zlepšovaní deľby práce a podobne. Naproti tomu tu máme stále viac žobrákov, vysokú nezamestnanosť, ceny nehnuteľnosti niekoľkokrát vyššie ako by mohli byť a pod. Chcel som len naznačiť, kam idú tie peniaze, ktoré evidentne ľuďom chýbajú a základným kameňom tohto toku je práve úrok, za ktorý si peniaze požičiavame od súkromných spoločností. Ten je skutočne devastujúci. On by vlastne nebol, keby súkromné banky nemohli vydávať nové peniaze a centrálne banka by dávala peniaze za úrok a bola štátna. To by sa všetko vracalo späť prostredníctvom výdavkov štátneho rozpočtu. Možno sme sa vlastne len nerozumeli a myslíme to rovnako. Neviem. Ale úrok v systéme, kde sa výmena tovarov a služieb koná pomocou peňazí, opodstatnenie určite má. Dokonca sa využíval už aj pri bartere.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-13 22:39:19 57195dcb
@jurcisin

nechápem prečo mne tu podsúvaš takéto nezmysly o úroku...ja v tom mám jasno ...a neviem prečo sa Ti páčil ten moj blog o peniazoch....to čo si teraz napísal je naprostá demagogia a nezmysly...dávno som už takéto sprostosti nečítal....na to sa ani nedá reagovat....bolo by to ako keby si chcel niekoho presvedcit že Dedo Mráz neexistuje... neviem si ani predstavit ako by som ho o tom presviedčal...

preto vravím...ekonomovia a právnici nikdy nepochopia čo sposobuje úrok vo finančnom systéme

nuž čo zaradujem ta medzi nevidomých kecálkov ktorí majú v hlave ekonomické kaleráby a nevedia o čom rozprávajú...na jednej strane tvrdíš že úrok nezruším a na druhej že ho treba zrušit...čistý schizofrenik ktorý nevie vlastne ako to všetko je ...tak o tom len keca a splieta piate cez deviate...pripadá mi to ako keby niekto tvrdil že 2+2=4 preto lebo 5+5=80....nic iné na tvoje výplody nemožem povedat....

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 03:24:14 4df7e017
@jurčišin
ale keby si mi vysvetlil kam chodí vietor spávat a preco mu nie je zima ked nenosí kabát tak to by sa mi určite páčilo .

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 03:33:35 4df7e017
@jurčišin
v jednom prispevku napísat takéto vety:

"A práve z tohto pohľadu je úrok nebezpečný a treba ho zrušiť"
"Ale úrok v systéme, kde sa výmena tovarov a služieb koná pomocou peňazí, opodstatnenie určite má"
a zaklincuje to tvrdením že: "Dokonca sa využíval už aj pri bartere."

može len človek s diagnózou "schizofrénia v predsmrtnom štádiu" ktorý padol z čerešni rovno na hlavu.
brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 03:40:47 4df7e017
brano . On chcel povedať , že prebytočný úrok by šiel vláde a mohol by si mať nižšie dane , alebo by si tam toho za tie peniaze viac spravil a tak by sa to vrátilo .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 05:58:46 d5d75caa
@pitbul

čo je to prebytočný úrok??? také neexistuje...
chlapci naštudujte si poriadne ako fungujú Centrálne banky a trh s dlhopismi a potom niečo vymýšlajte...pripadáte mi ako ked lekár navrhuje konštrukciu prevodovky do auta...
ved si to nakreslite tie finančné toky a spočítajte...potom uvidíte ako tečú peniaze....cirkulujú medzi investormi a Centrálnymi bankami a vdaka úroku sa musia neustále dotláčat... vdaka úroku...a objem penazí v tomto okruhu neustále narastá...je to zacyklená špírala , ktorá má vždy koniec vo vojne alebo v mene penazí...

čo sa týka platenia daní keby ste tomu rozumeli tak by ste chápali že by stačila iba jedna jediná dan...iba DPH...a nech jej výšku určuje parlament..

úrok resp.poplatok za požičanie penazí t.j. za odloženú spotrebu si možu dohodnút medzi sebou tí čo peniaze zarobili t.j. vykonali prácu a odložia spotrebu ked chcu niekomu požičat peniaze...ale CB nezarába, netvorí okrem tlačenia a požičiavania penazí žiadne hodnoty, preto byto mal byt štátny úrad ako polícia ci justícia a preto by mala požičiavat bezúročné každému subjektu ktorý je schopný peniaze vrátit!!!
Potom by neexistovali tzv. finančné trhy ...nebol by dovod a nikto by si nemusel od nikoho požičiavat za úrok.
Úrok ale navzájom súvisí zo ziskom. Dnes používa úrok CB na to aby peniaze nestáli na účtoch ale aby cirkulovali.Keby nebolo tvorby zisku tak by peniaze boli medzi ludmi a nie na účtoch velkých firiem a korporácií ci monopolov a nemusela by ich CB nutit cirkulovat tak že by za ne ponukala úročené dlhopisy ako je tomu dnes.A na to aby peniaze nestáli na účtoch by mala slúžit doba ich platnosti. Aj to sa dá poriešit roznymi sposobmi...
Pochopte ako funguje finančný systém dnes a potom sa vyjadrujte a netliachajte do vetra nezmysly všetci kolko Vás je.

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 06:52:47 4df7e017
Podla tých nezmyslov co tu jurčišin popísal je krásne vidiet aký má v hlave z toho guláš...ani sam nevie kde je sever a ako sa volá...
napr.
"On by vlastne nebol, keby súkromné banky nemohli vydávať nové peniaze a centrálne banka by dávala peniaze za úrok a bola štátna."

Tak nech povie ktorá súkromná banka vydáva nove peniaze...:-))))
A Centrálne banky sú ved štátne...ale aké štátne ???ked v § 12 zákona 566/1992 Z.z.majú garantovanú nezávislost a možu si robit čo chcú?....A toto sa snaží zlikvidovat iba Orbán a Putin. Preto po nich tak štekajú...
A kolkože by mala tá CB dávat do štátneho rozpočtu ročne??? Kolko uzná za vhodné???
Už dávno som mal diskusiu s iniciátormi penaznejreformy.sk takže viem čo navrhujú...je to len premalovanie CB z bielej na ružovú...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 07:17:12 4df7e017
@pitbul
rozumiem tomu tak, že "prebytočný úrok" je celý úrok mínus náklady na chod CB...to by ale musel potom niekto CB kontrolovat .. a stanovovat jej platy ako štátnym zamestnacom Ale odkial by brala potom peniaze na zaplatenie úroku za splatné dlhopisy???????
no musela by si na to peniaze natlacit predsa...presne tak ako to robí dnes...

takže zostávam s pozdravom "S úrokom a ziskom chodte do p..."

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 07:29:35 4df7e017
brano . Asi to nejako inak chápeš . Však oni by tie peniaze aj tlačili , aby bolo z čoho zaplatiť ten úrok a potom ak niekto požiada o úver , tak by ich pustili do obehu , ale keď sa vrátia akože naspäť zisk by pripadol štátu .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 07:47:09 d5d75caa
Vlastne by si z toho vyradil iba tie súkromné banky , funkcia tam ostáva tá istá .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 08:02:33 d5d75caa
Brano,

tvoj blog o peniazoch sa mi páči preto, lebo je tam veľa argumentov prečo ten systém v podstate nefunguje. Tvojmu riešeniu som pravdupovediac stopercentne nepochopil, ale videl som v ňom snahu o zastavenie toho odtoju peňazí. či už bezúročnou emisiou peňazí, alebo zastavením obohacovania bánk. Aj keď si to stopercentne s tým 100% zdaňovaním ziskov neviem predstaviť. Teda neviem si predstaviť motiváciu v rámci súkromnej banky a pod.

to ža ma zaraďuješ ku kecálkom a schizofrenikom, s tým ja nič nenarobím. nechcem vravieť že ja mám pravdu alebo ty alebo kto vlastne. snažím sa to o čom hovorím podoprieť argumentnmi alebo vysvetliť to najlepšie ako viem a ako tomu ja rozumiem. Možno sa fakt mýlim, ale zatiaľ si ma o tom nepresvedčil.


"A práve z tohto pohľadu je úrok nebezpečný a treba ho zrušiť"
"Ale úrok v systéme, kde sa výmena tovarov a služieb koná pomocou peňazí, opodstatnenie určite má"
a zaklincuje to tvrdením že: "Dokonca sa využíval už aj pri bartere."

Tu som chcel vysvetliť alebo povedať, že úrok samo o sebe je súčasť obchodovania. Jeho nebezpečenstvo spočíva v tom, že súkromné spoločnosti majú v rukách emisiu peňazí za úrok, a takto systematicky oberajú spoločnosť o zdroje a vytvárajú disharmónie, ktorých dôsledky máme dnes možnosť vidieť. Samozrjme následne tieto zdroje využívali pri ďalších aktivitách, kde sa zdroje presúvali v smere týchto ľudí, alebo súkromníkov, alebo neviem ako ich mám nazvať. Ja si osobne neviem predstaviť fungovanie bánk bez existencie úroku. Akým spôsobom by subjekty vymieňali medzi sebou prebytky alebo nedostatky?


To či mám z toho guláš neviem, ale snažím sa to pochopiť najlepšie ako viem a podať to, keďže evidentne ide o základný kameň úrazu dnešných problémov. A evidentne sa o tom nehovorí. Robím to z najlepšou vôľou.

Stopercentne súhlasím s tebou, že sa peniaze musia neustále dotláčať, a to kvôli úroku, za ktoré sú verejnosti poskytnuté. V zásade všetky peniaze v obehu si niekto od banky požičal. A musí ich vrátiť, ale aj s úrokom. A ako vznikne tento úrok? No aj ten si musel niekto požičať. Pôžičky robí vláda napríklad cez emisiu dlhopisov(budem úprimný, až dopodrobna sa presným mechanizmom vydávania dlhopisov nezaoberám, osobne mi stačí v zásade vedieť o čo ide. Nevidím dôvod rozumieť tomuto mechanizmu úplne pre potreby vysvetlenia škodlivosti úroku a následnej dlhovej pasce, ktorá sa nedá zastaviť)

Súhlasím tiež s tou špirálou o ktorej píšeš, aj keď dnes sa v nej dá skôr vymeniť Centrálnu banku za súkromné.

Čo sa týka daní, nebudem sa k tomu vyjadrovať, keďže to nie je podstata toho o čom sa tu bavíme. To je potom už následná vec a určenie, ako sa budú od subjektov vyberať. Ale je to zaujímavá myšlienka, nemám však na ňu svoj presvedčivý záver.

"On by vlastne nebol, keby súkromné banky nemohli vydávať nové peniaze a centrálne banka by dávala peniaze za úrok a bola štátna."

Tu som chcel naznačiť fiktívnu situáciu, keby úrok pri emisii peňazí nebol škodlivý. Bolo by to vtedy, ak by centrálna banka bola štátna a súkromné by nemali možnosť dávať pôžičky v podstate z ničoho. Tak ako je tomu dnes. Keby mohli dávať pôžičky len z termínovaných vkladov, ktoré prijali. Ako je to naznačené v mojom návrhu. Úrok by sa v takomto prípade prerozdeľoval cez štátne výdavky. Dokonca pri mojom návrhu priznám sa mám stále dilemu, ako by to malo v skutočnosti fungovať. Teda akým spôsobom by sa začal ten obeh peňazí. Či by sa oeniaze spočiatku poskytli verejnosti za úrok... Začať tento obeh je teda stále niečo, s čím nemám jasno. Po rozbehu už nie je o čom. Nové peniaze by sa jednoducho previedli na štátny účet a šli by medzi ľudí. Tu som ale trochu odbočil


Áno, dnes všetky súkromné banky môžu vydávať peniaze postredníctvom pôžičiek. ktoré nemusia mať v podstate ničím kryté Majú na to bohužiaľ oprávnenie a takto totálne deformujú systém.


Niektoré centrálne banky sú štátne, s tým, že majú zabezpečenú nezávislosť od vlády. Ich úlohou je menová stabilita a za zabezpečovanie týchto cieľov by sa mali zodpovedať parlamentu. Nezávislosť od cieľov vlády je nevyhnutná preto, aby ciele vlády, na ktoré tlačí verejnosť, neovplyvňovali riešenie práve menovej stability. Je na to viacero príkladov z histórie, na stránke penaznareforma.sk je uvedený tzv Zimbabwe efekt. K tomu je tam dobre vysvetlená dlhová pasca a možnosť vydávať peniaze súkromnými bankami.


Nemá zmysel urobiť centrálnu banku štátnou a nechať súkromné bankovníctvo a jeho pravidlá v dnešnej podobe. Nič sa tým nevyrieši.


Centrálna banka by mala dávať toľko peňazí, aby udržala infláciu na nule. To by bol ideál. Viacerí odborníci sa vyjadrujú, že by to malo byť v súlade s rastom produkcie.


Neviem či som ťa dobre pochopil, ale nesúhlasíš s tým, že by pravidlá na stránke penaznareforma.sk nepomohli? No oni by určite pomohli. Zabránili by práve vydávaniu nových peňazí súkromnými bankami. Zastavili by okrem iného ten odtok zdrojov. Ja som sa to ešte snažil modifikovať v smere úplného zrušenia súkromných bánk.


Prebytočný úrok som spomínal v súvislosti s fungovaním jednotlivých bánk a ich spôsobu vytvárania ziskov. Nie v súvislosti s centrálnou bankou. Tá by mala dávať nové peniaze bez úroku vo forme nenávratného štátneho grantu. Ale už aj keby ich dávala za úrok a bola by štátna, nespôsobovala by odtok zdrojov. S týmto príkladom som to urobil pri vysvetľovaní trochu zložitejšie. Teda ak by vlastne dávala nové peniaze cez nenávratný grant, nemuseli by sa tlačiť dlhopisy ale sa nimi pri tejto problematike zaoberať.
Môže nastať situácia, že banky v novonavrhovanom systéme budú mať menej zdrojov na pôžičky. Ale keď má mať toto efekt bohatnutia jeden na druhom, lepšie je to takto a má to určite formu schopnosti dlhodobého prežitia bez dnešných kríz a pod. Cenu za pôžičku časom určí trh a banky budú nútene čo najmenej poskytovať rizikové úvery.


CB niekto riadiť musí. Samozrejme. Ja som uviedol návrh, aby ju časom riadili osvedčení úspešní manažéri jednotlivých štátnych bánk, keďže na jej personálne obsadenie by štátna moc veľký vplyv zrejme nemala mať.


Na posledný koment odkiaľ zoberie CB nové peniaze? Musí ich skutočne natlačiť, ale emitovať v digitálnej forme. Len tie úroky by neoberali spoločnosť o zdroje.


Ide skutočne o najzložitejšiu a najvážnejšiu tému, o ktorej sa vôbec nehovorí a ktorá je o tom, ako dať na vedľajšiu koľaj pôvod dnešných všetkých problémov. Preto je dobrá aj niekedy takáto ostrejšia konfrontácia. Musím teraz utekať, poobede môžem zase reagovať..

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 09:42:59 972e520d
@jurčišin
nechcem zabit nedelu pri počítači....ale skutočne si naštuduj ako čo funguje...a ked to nevieš tak nevykladaj svoje predstavy ako realitu...ani sa ta nechcem pýtat na tvoje vzdelanie a odbornost ale je mi jasné že máš v hlave len to čo mainstramove učebnice ekonomiky omielaju...vlastný rozum a poznanie reality ...nula bodov

Nie som zvedavý na tvoje verklikovanie riadkov z učebníc...ked nevieš používat vlastný rozum je zbytočná akákolvek dalsia debata s tebou...nechce sa mi rozoberat každu vetu po vete co píšeš...samá báchorky a nezmysly...napr.nerozlišuješ pojmy vydávanie,tlačenie ,emitovanie penazí...máš v tom chaos ..je jedno ci sú peniaze "digitálne" alebo papierové...vždy sú to peniaze ktoré vyjadrujú cenu tovarov a služieb

však ty nemáš vlastný názor na nič, len verklikuješ co si niekde počul a cítal...to je des

Mne je jedno či so mnou súhlasíš alebo nie, ja si svoj názor viem zdovodnit bez ohladu na to co je písané v zákone napr. o CB...tvoje príspevky sú poučovaním ostatných o tom comu nerozumieš ani makový prd
všetko co si tu napísal je zase samý grc a nezmysel.. napr. "Musí ich skutočne natlačiť, ale emitovať v digitálnej forme. Len tie úroky by neoberali spoločnosť o zdroje." Preboha čo su toto za vety? Tak natlačit či emitovat v digitálnej forme???O jaké zdroje odoberajú úroky spoločnosť???

Alebo toto:
"CB niekto riadiť musí. Samozrejme. Ja som uviedol návrh, aby ju časom riadili osvedčení úspešní manažéri jednotlivých štátnych bánk, keďže na jej personálne obsadenie by štátna moc veľký vplyv zrejme nemala mať"
Preboha čo treba na CB banke riadit ked bude požičiavat peniaze podla bonity každému bezúročne? Požičia peniaze štátu,občanovi, firme bez úroku, sama bude financovaná zo štátneho rozpočtu...jediné čo je treba urobit aby je mat ju pod prísnou kontrolou aby sa viedla presná evidencia požičaných a vrátených penazí...

V žiadnom prípade by nemohla nastat situácia že v novonavrhovanom bezúrokovom systéme budú mať menej zdrojov na pôžičky ako píšeš.Pokial existuje tlaciarenský stroj ,farba a papier s peniazmi nemozu byt problémy.
Takto by som aj rád išiel a vetu po vete vyhlasoval za nezmysel....ale nestojí mi to za to, idem sa radšej bicyklovat a kúpat.
Ani už nebudem na Teba reagovat , piš čo chceš, a hlavne sa vzdelávaj v tejto oblasti...ale vzdelávanie nie je recitovanie toho co niekto povedal ale vzdelanie znamená rozumiet danému problému do uplného detailu nie len povrchne a nepoznat detaily.
Odpovedou sa ani nemusíš unúvat, nie som už na nič co napíšeš zvedavý...stale mám podvedomý pocit že si tu už raz vystupoval pod iným nickom....podozrievam Ta že si taký istý prípad ako Šupa

No a končím týmto:
" Dokonca pri mojom návrhu priznám sa mám stále dilemu, ako by to malo v skutočnosti fungovať. Teda akým spôsobom by sa začal ten obeh peňazí" ...tak toto už nič viac nepotrebuje k utvoreniu si obrazu ako rozumieš tomu o čom sa snažíš písat..ja sa už začínam hanbit sám pred sebou že či tu náhodou nezabíjam čas s nejakým násť ročným školopovinným chlapcom ktorému pred nedávnom rodičia kúpili internet.
Ber to bez urážky, ja Ta nechcem urážat iba ti hovorím že rozprávaš nezmysly lebo problemtike nerozumieš a omielaš to co si pocul a čítal.


brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 10:30:38 4df7e017
Varga ty si taký hnup že to až dvermi plieska...vysvetli mi čo má znamenat ten odkaz na Jurčišina a čo si tým chcel povedat...ty ***** košický

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 10:39:23 4df7e017
Varga a ty by si už konečne mohol vystupovat aj pod vlastným menom...lebo podpísat sa ako Jozef Varga, alebo Ján Novák či Marek Brna dokáže každý kxkxt :-)))

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 10:43:38 4df7e017
to pitbul

ano presne tak ako píšeš tak by to mohlo fungovat aj s úrokom...ale penažná zásoba by sa aj tak zvyšovala a bola by stabilná inflácia rovnajúca sa výške úroku.

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 10:51:56 4df7e017
pitbul

velmi som Ta nemusel...ale vidím že aspon máš niečo v hlave čím sa dá rozmýšlat....

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 10:54:48 4df7e017
:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))
brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 12:36:47 4df7e017
pán Varga,

Dnes sa cez ten internet dá zisťovať všetko.. Ja ale v oblasti ekonónomie vôbec nepracujem.
Priznám sa, veľmi som sa nezaujímal viac o tom, ako by mohla pomocť zmena volebného zákona pre posun vecí vpred, Už viacerí ľudia mi to tu naznačovali. Aj keď zásadný problém je určite inde, môže to byť do istej miery krok späť. Ten posledný návrh je zaujímavý. Ale tie návrhy riešení budú musieť prichádzať. Aspoň dúfam. Tento môj súvisí skôr s úplnou transformáciou hospodárstva. Asi by musela nastať kritická situácia, aby sa aplikoval. Možno aspoň nejaké nápady mali zmysel.

Brano,

uznávam chybu v tej vete ohľadom emitovania nových peňazí CB. Namiesto ale, tam malo byť alebo... natlačiť, alebo emitovať. Písal som to trochu rýchlejšie.

Čo sa týka toho, že nemám úplnú predstavu o spôsobe spustenia tohto mechanizmu, je to preto, že urobiť takúto reformu môže mať veľký dopad na stav úspor subjektov a ide trochu o to, aby sa škodilo čo najmenej. O fungovaní po zábehu nepochybujem. Banka bude dávať do obehu bezúročené peniaze. Niekedy je jednoduchšie konštatovať kde je chyba, ale dávaž nový nápad môže byť otázka času, kým sa to uleží v hlave a prijme sa nejaký záver. Je to tiež taký proces. Ja som mal s tebou debatu hlavne ohľadom úroku a nevedel som si predstaviť tvoj záver v praxi.

V centrálnej banke je potrebné rozhodovať práve o množstve zvyšovania a znižovania peňažnej zásoby. Ďalšie úlohy sú skôr v monitoringu.

To, že môže nastať väčší problém so získaním úverov ako je tomu dnes je hlavne kvôli faktu, že o nových vydávaných peniazoch nebude rozhodovaťv podstate hocikto, ale len na to zriadená verejná inštitúcia. Je to len môj názor(dôkaz, že môžem mať názor)

Keď ma niečo k takým veciam, ako som teraz písal motivovalo, tak to bolo práve poznanie reality z pohľadu jednoduchého človeka. Zacítil som na vlastnej koži ako tieto základné chyby v systéme dokážu vplývať na slobodu a život jednotlivca. Preto aj táto moja aktivita.

Nikdy som pod iným menom nevystupoval a stále sa bude prihlasovať svojím pravým menom. Mám na to právo a je to aj moje presvedčenie o správnosti takéhoto niečoho.Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 13:48:23 972e3582
pán Varga,

chcel som len povedať, že sa mi nezdá, žeby zmena volebného zákona mala zásadný vplyv na obrat. Ale bol by som rád, keby ste mal pravdu a by sa to ukázalo. Ale je zrejme nevyhnutná na nastavenie nového prostredia pre elimináciu týchto dnešných rizík. Bude musieť prísť aj veľká reforma v hospodárstve. Možno práve pri tom inom volebnom zákone by sa dala skôr presadiť.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 13:56:18 972e3582
brano,

knihu ekonómie som nevidel od svojich štátnic a vzhľadom na uvedomovanie si skutočných problémov a smerovania ani nemyslím, že sa na nejakú obrátim, kým nebudem vidieť že ide k podstate. Písal som to viacmenej z vlastných skúseností, nejakých poznatkov zo školy, naštudovania si návrhu na penaznareforma.sk a samozrejme využívaním ďalších informácii z internetu. Teda žiadne mainstreamové knihy v tom nemajú prsty.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 14:59:07 972ebab3
Idem sa aj ja byciklovať, trochu prevetrať a okúpať:)
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 15:00:18 972ebab3
souhlasím s popisem funkce stávajícího modelu tvorby peněz, který nás žene do zkázy. V novém modelu bych neměl problém s výběrem úroku u komerčních bank. Problém je úrok na vytvářených penězích. Tam autor správně popsal jak přeměnit nynější dluh na příjem státu Až potud OK. Kde vidím problém, je jeho rovnostářský pohled na komerční sféru. Jiný model distribuce peněz (s pokud možno minimálním státním přerozdělováním) všem ekonomicky činným je nutný, ale přílišné administrativní svazování podvazuje iniciativu a podnikavost. To nemůže nikdy dlouhodobě fungovat. Prakticky jsme to tu měli za socíku a výsledkem byly prázdné obchody a zaostávající ekonomika. Pokud někdo vybuduje firmu a je úspěšný a dává lidem práci musí mít možnost vlastnit více než ti, kdo nabízejí "jen svou práci". Pouze nůžky by neměly být tak moc rozevřené. Žádný společenský systém, který nebude v souladu s lidskou povahou nebude nikdy fungovat. Socík na to dojel a to bez ohledu na to, že převrat v 89 byl v režii tajných služeb a ve prospěch globálních elit. Ten systém prostě nefungoval. Na téma jiného uspořádání společnosti existuje ještě jiná série článků, publikovaná na D-fens s názvem Anarchokapitalismus. Zatím to studuji, takže se k tomu zatím neumím vyjádřit
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=20130
61301

Kurt # VoweRati22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-27 20:33:01 55ede33f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Pre daň z dedičstva chýbajú argumenty


Pre daň z dedičstva chýbajú argumenty
Zdaňovanie po smrti sa v ničom veľmi nelíši od tajného vykrádania hrobov vo Viktoriánskom štýle, len sa tak deje v oveľa väčšom meradle. Z morálneho hľadiska by dedičská daň mala ...
Další čtyři supertěžké prvky mají svá jména
10 následkov, ktoré na tebe zanechala škola
Vesmírný závod 2.0? Číňané léčí první pacienty editorem CRISPR!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0597 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles