Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Sexuální orientace není důvodem k hrdosti?


Sexuální orientace není důvodem k hrdosti?

Každý, kdo se pustí do tak ožehavého a citlivého tématu, jakým je problematika homosexuální orientace, a nechystá se problematiku komentovat zrovna z pozice moderního tzv. bojovníka za tzv. utlačované, se často hned na začátku dopouští jedné zbytečné chyby: snaží se svému postoji obrousit zdánlivé hrany a všemožně upozorňovat, že rozhodně není nějakým nesnášenlivým bigotním homofobem (velmi módní slovo, že?). Petr Hájek a Ladislav Bátora jsou světlými výjimkami – třebaže jejich filozofie je na hony vzdálená od té mojí. Tak či onak, já se tohoto argumentačního faulu proti sobě samému dopouštět nehodlám, a jestliže někdo bude následující komentář pokládat za projev agresivní homofobie, je to jen a jen jeho problém.

Předně, jak už někteří napsali, je zřejmé, že celá kontroverze kolem konání pochodu Prague Pride nemá nic společného s pouhou sexuální orientací, ale projevuje se zde ideologie, kterou snad lze společně s panem prezidentem nazvat slůvkem homosexualismus. Ovšem je vcelku zbytečné vymýšlet si nový název, když už jeden plně dostačující máme: tribalismus. Jde o nejprimitivnější formu kolektivismu, hlásající určitou morální nadřazenost kolektivu, přičemž tento kolektiv je postaven nikoliv na volních projevech a vědomém výběru, ale na vnějších, vrozených a nezměnitelných dispozicích – například na rase, pohlaví, fyzických kvalitách, nebo sexuální orientaci.

Samozřejmě, ne každý homosexuál musí nutně být zastáncem homosexualistické formy tribalismu, stejně jako ne každý mluvčí a obhájce této pospolitosti je ve skutečnosti sám homosexuálem (jako třeba takový Jiří Pehe, kterému prostě k životu stačí jen škodit a plivat).

Tribalismus jde ruku v ruce s ideologií multikulturalismu a tvoří spolu zvláštní, bizarní mix. Multikulturalismus vyzdvihuje odlišnost v zájmu co nejpestřejší diverzity ve společnosti, přičemž je prakticky jedno, o jakou kulturu a o jaké hodnoty jde – odlišnost je přednější a sama o sobě je pokládána za hodnotu. Tribalismus rozděluje společnost na "my" a "ty ostatní", přičemž kvalita množiny "my" je dána nezměnitelnými dispozicemi – jako je pohlaví, etnicita, rasa, nebo sexuální orientace – a implicitně přiřazenou kulturou s určitými morálními vlastnostmi, které, podle tribalistů, jsou přímo a neoddělitelně spjaty s příslušností ke kolektivu. Na kolektiv, v tomto případě je možné jej nazvat kmenem, je tak naroubována kultura, která je označena za jedinou správnou a možnou, a v rámci boje za diverzitu pak její zastánci obhajují její místo na slunci pomocí bezpočtu fantasticky formulovaných "práv", jež jsou dané skupině upírána nesnášenlivou většinou.

Morálka i kultura je tak podle tribalistů determinována. To samozřejmě vytváří určitý tlak na všechny jednotlivce, kteří by podle vrozených dispozic měli do dané skupiny patřit, a je obtížné tomuto tlaku vzdorovat. Není výjimkou, když je černoch, který nesouhlasí s nekonečnými nářky nad údajnou nadvládou bílých, svým okolím sám označen za rasistu, jenž nenávidí svou vlastní rasu. Podobné kolektivní tlaky, jakési volání rodu, zcela jistě fungují v jakékoliv takové uzavřenější skupině lidí, včetně té homosexuální.

Homosexualistická varianta tribalismu je ideologií zastávající pozitivní pojetí práv, jejímž cílem není ani tak pomoci někomu utlačovanému, ale spíše útočit na pojetí práv jednotlivce, které je vidí jako něco společného všem lidem bez výjimky, z důvodu podstaty toho, čím lidská bytost metafyzicky je. Stejně jako novodobí pozitivní rasisté nebo feministky se homosexualisté snaží formulovat práva na základě příslušnosti ke skupině. Petr Hájek se mýlí, když se domnívá, že cílem tohoto ideologického hnutí je destrukce konzervativních hodnot, jako je například rodina. Cílem je něco mnohem většího: filozofický nihilismus.

Tribalistická mentalita sází na paralýzu rozumu a vůle ke konceptuálnímu pohledu na svět kolem sebe. Nahrazuje jej důrazem na pouhé smyslové vnímání vnějších znaků a jejich přiřazení k autoritativně definovaným a vnucovaným kvalitám. Nahrazuje svobodnou vůli a rozum vrozenou predestinací. Jestliže se pak někdo odváží tento primitivní nátlak odmítnout, je okamžitě z pozice morální autority ostrakizován – jako se to například dnes děje Petru Hájkovi a Ladislavu Bátorovi.

Lidé, kteří si dovolili vyjádřit svůj názor, že nevidí jako právě vhodné, aby primátor hlavního města svou osobou a svým úřadem zaštítil konání celé akce, jsou vláčení bahnem. Přestože pouze vyřkli politování nad jednáním primátora, nad ideologickým vyzněním pochodu Prague Pride, a rozhodněneodsoudili ani nezaútočili na homosexuály jako na lidské bytosti, stali se terčem šílené, takřka militantní netolerance (přečtěte si blogy lidí jako je např. Jiří Pehe nebo vůdce Zelených Ondřej Liška, a podívejte se třeba na facebookový profil Prague Pride) – od lidí, kteří mají jinak tolerance plná ústa. To je skutečně velmi hanebné.

Tím je pak samozřejmě jakákoliv normální diskuze zachvácena plíživou a všudypřítomnou atmosférou strachu. Ostatně, odtud možná pramení neustálásnaha různých lidí stavět na odiv svou toleranci, přesvědčovat okolí, že zajisté pokládají homosexuály vesměs za ctnostné, slušné lidi, s bezvadným estetickým cítěním, se schopností empatie, tolerance. Jistěže spousta homosexuálů taková je – ale to jsou heterosexuálové taky, a není třeba o tom nikoho sáhodlouze přesvědčovat. Naopak stejně krátkozrace a zjednodušeně poukázat na to, že mezi homosexuály nalezneme i nejhorší myslitelné zrůdy (Jeffrey Dahmer, John Gacy – mám-li vybrat skutečné extrémy) a obecně zlé osoby (třeba šéf SA Ernst Röhm) znamená přivolat na sebe nařčení z homofobie – zatímco bestiální zločiny a zlé vlastnosti některých heterosexuálů jsou prostě brány jako fakt – a však to také fakt je. Morální kvality jsou přece na sexuální orientaci nezávislé.

A pokud to tak je, pak nelze celé vyznění pražské akce pokládat za jiné než zcela nesmyslné. Jestliže má pochod Prague Pride, jak vyplývá i z jeho názvu, vyjadřovat hrdost na sexuální orientaci, dává smysl asi podobně absurdní, jako by se jevil pochod heterosexuálů, kteří by svou vrozenou sexuální orientaci chtěli vyzdvihovat jako důvod k hrdosti. Je-li skutečně sexuální orientace vrozená a nezměnitelná. Renomované výzkumy sice tuto tezi potvrzují, ale výsledky vědeckého bádání, které je tak silně svázané politikou a snahou prokazovat už předem stanovené a pro někoho žádoucí závěry, jsou přinejmenším nedůvěryhodné, ať už by potvrzovaly stanoviska té či oné strany.

Jestliže lze cítit hrdost na sexuální orientaci, a sexuální orientace je tedy věcí morálky, pak stejně jako je hrdost etickým soudem, může být stejně legitimním etickým soudem odsudek z úst jakéhokoliv konzervativce. Pak už se nacházíme na poli abstraktních pojmů, které musíme nejprve z něčeho odvodit. A zde by narazil na nepřekonatelnou překážku jak pohled levicových bojovníků za práva všech možných menšin, tak i mínění klasického konzervativce: ani jedna skupina není schopna odvodit etiku z faktů reality. Levicoví bojovníci proti domnělému útlaku jsou zastánci společenského morálního relativismu, zatímco pro konzervativce je morálka věcí tradice nebo božského vnuknutí. Organizátoři pochodu i jeho velmi hlasití a entuziastičtí zastánci si musejí vybrat. Buďto je sexuální orientace vrozená a nezměnitelná, a tedy je mimo morálku – a tedy jsou naprosto vedle jak ti, kteří jsou na svou orientaci hrdí, tak ti, kteří ji odsuzují – anebo taková není, a pak je možné a nutné vést na toto téma řádnou filozofickou diskuzi, v níž si definujeme, co je morálka, jak ji odvodit, a jaký pohled na morálku odpovídá požadavkům lidského života. Ovšem co je zcela určitě projevem vůle, jesnaha politizovat soukromé záležitosti lidí a stavět na nich ideologické cíle – a cíle zastánců tribalismu jsou bezpochyby nemorální, neboť jejich motivací je destrukce racionality.

Co se týče práv homosexuálů, není již takřka za co bojovat – mají stejná práva jako všichni ostatní. Stejnou míru práva na svobodu a majetek. Nebo, lépe řečeno, stát pošlapává jejich práva na svobodu a majetek naprosto stejně, jako se toho dopouští vůči všem ostatním občanům. Bojovat za nějaká speciální práva, nad rámec přirozených práv jednotlivce, znamená ve skutečnosti tato práva umenšovat – stejně jako tak činí například feministky, když požadují povinné kvóty na zastoupení žen dejme tomu ve vedení velkých korporací.

Uzákoněním registrovaného partnerství ve skutečnosti nezískali homosexuálové ani kousek skutečných práv navíc – pouze se nechali svázat státní regulací, stejně jako je státním paternalismem zatíženo klasické manželství. Podobně snaha dosáhnout umožnění adopcí dětí páry stejného pohlaví nepovede nakonec ke zvětšení svobody, ale spíše k jinak nastavenému státnímu dohledu nad adopcemi. Jestliže by homosexuálové raději požadovali odstátnění soukromých vztahů mezi lidmi, mělo by to daleko větší smysl.

Za omezení role státu v našem životě však nikdo nepochoduje – a primátor by takový pochod, přestože by šlo o pochod za svobodu, jistě nechal bez povšimnutí a bez své osobní záštity.

Sami homosexuálové by si měli uvědomit, že jejich soukromí tady někdo ošklivě zneužívá a politizuje jej ve prospěch vlastních cílů. Bohužel, toto dozajista chápe jen nepatrná menšina. Zbytek buďto o věci nepřemýšlí, nebo je skutečně polapen tribalistickým viděním světa. Půjde tedy pochodovat po boku dalších bojovníků za práva menšin, které zde žádná státní moc neutlačuje. Po boku těch, kteří pro skutečná práva té nejmenší a nejutiskovanější menšiny, tedy jednotlivce, nehnuli nikdy ani prstem.

Jestliže si někteří homosexuálové dokáží udržet čest, integritu a nezávislost, třebaže je jim neustále ze všech stran vnucována ideologizace a politizace jejich sexuální orientace, pak si takoví lidé zaslouží úctu – nikoliv pro svou orientaci, nýbrž pro své jednání a postoje. Tito lidé se sobotního pochodu patrně nezúčastní.

Pro další čtení k tématu doporučuji například texty objektivistického filozofa Petera Schwartze "Muticultural Nihilism" a "Gender Tribalism", které vyšly v knize esejí Ayn Randové "Return of the Primitive – The Anti-Industrial Revolution".Author: LUBOS ZALOM # SyxyCuxy87
Slovensko2014-08-1815
-
 53% ( 5 people voted )
+
Tak nech sa strčia niekam tí dúhový fašisti. Propagujú fetiš, obludky a sexizmus. Dúhový fašisti, čo považujú len rozhovor dvoch kamarátov v krčme za a sexuálnych partnerov, čo to nechcú určite priznať, lebo sú homofóbni. A ostatní čo sú homosexuáli, heterosexuáli, transky, kondenzátory, odpory, tiristory, nech si sex berú do súkromia.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-08-19 11:00:42 4e62eec5
Tá fotografia celkom vystihuje celú vec. Sú tam niektoré mladé dievčatá ktoré ešte ani poriadne nevedia načo to majú ale veselo mávajú zástavkou ako keby vedeli presne kam patria. Asi prideoniersky oddiel to bude.

No toto # DyvuVeqi71
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-08-19 11:06:24 b2283841
Mohol som to lepšie napísať.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-19 11:09:07 4e62eec5
To si mohol - píše sa tyristor nie tiristor. Nabudúce tam daj radšej triak. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-19 11:12:13 b2283841
Píšem jak troll. Díky, ale ešte je tam viac toho. To je práca na smartphone.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-19 11:15:15 4e62eec5
To nevadí, vyjadril si svoju myšlienku a je pochopiteľná.. Článok som nečítal, škoda času oni sa tí prihriatejši raz ukľudnia, veď ich nie je tak veľa ako prezentujú. Je to len istá forma propagandy. Prakticky žiadneho pridefanúšika ani prihriatych nepoznám.. Niet ich v mojom okolí a ak áno kvalitne sa skrývajú ďalej a robia to asi v súkromí. Takže treba ich pochváliť, sú to slušní ľudia podľa všetkého a chápu majoritu.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-19 11:31:14 b2283841
loading...
To,čo tu autor tak kvetnato rozpísal sa dá zhrnúť jednou vetou:
Buzeranti sú len nástroj.
Kto je za tým?
http://afinabul.blog.cz/1307/dyk-o-29-jul-2013-o-2
3-03-povedal


filip # WyboCeci64
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-08-19 13:22:51 4e62dd2c
za tym buzerantom filip je vzdy iny buzerant, tak to totiz pri ich styku vyzera, nehladaj za tym nieco ine....
Rovnako je to aj s tvojou vierou v zidovskeho klincofilneho gymnastu, aj za tym su len ini klincofilni zidia.

Rafael # BakiQuno09
-
 44% ( 6 people voted )
+
2014-08-19 13:59:47 59ad0eb9
Sú za tým vaši rafael ,tak ako za všetkým zlom,lebo vás vedie váš otec,ktorý je diabol.

filip # WyboCeci64
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-08-19 17:12:02 4e62dd2c
Filip Rafael a z riti nenarodil, predpokladám že jeho otec musel byť po sexuálnej stránke celkom v poriadku.

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-19 17:15:39 b2283841
experimentovať s chalanmi. Myslím, že že to s citovo emocionálneho hľadiska veľmi obohacujúce a inšpiratívne. Treba si užívať a treba experimentovať – netreba prepásť šancu – netreba si nechať ujsť pekné chvíle s mužmi :). Chlapec je iná bytosť ako dievča. Dievča vám s citového hľadiska nedá to, čo vám dá chlapec. Tieto experimenty sú úžasné. Dobré typy máte na tomto videu kde sú členovia hudobnej skupiny One Direction

ondro # LicuTyti72
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-08-19 20:58:51 5057d10a
To je pravda. Chlapec ak nie je vadný Ti z citového hľadiska emotívne rozbije hubu a poriadne rozkope gule. Myslím že v takých prípadoch asi naozaj netreba prepásť príležitosť.
No toto # DyvuVeqi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-08-19 21:25:47 b2283841
Lol...!Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-08-19 21:45:40 bc7b649f
http://afinabul.blog.cz/1401/hitler-gates-kissinge
r-a-propagacia-homosexuality

http://www.tvnoviny.sk/domace/1691436_americky-vel
vyslanec-vyvesil-na-ambasade-v-bratislave-duhovu-v
lajku

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-20 11:09:48 5f67c9da
No toto, placacka, sak vy ste nahuleni :D
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-21 23:43:01 55a2e8af

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Očima expertů: Trump na trůnu. Co náš čeká?


Očima expertů: Trump na trůnu. Co náš čeká?
Donald Trump se stane novým prezidentem USA. Máme se bát? A co to znamená pro Ameriku, pro Evropu a pro Česko a Slovensko?
Začíná čínská bankovní krize?
Konspirační teorie: Ještě jednou jedenácté září
Rodová ideológia.

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0387 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne