Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Šest pilířů sebeúcty


Šest pilířů sebeúcty

Kniha "Šest pilířů sebeúcty" ("The six pillars of self-esteem") psychologa Nathaniela Brandena čtenáře navede na fascinující cestu povahou lidského jednání a mysli. Nemusíte se všemi Brandenovými myšlenkami souhlasit, ale stránky, které neprovokují k zamyšlení nad jednáním vlastním i ostatních lidí, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Kniha překypuje zajímavými postřehy a příběhy z Brandenovy psychoterapeutické praxe, pomocí kterých odhaluje podstatu a předpoklady "zdravé mysli". Každý člověk je jedinečný a jeho jednání je ovlivněno jak okolím, tak jeho osobními pocity, zkušenostmi a emocemi. Branden tvrdí, že uvědomělou aplikací šesti základních pilířů sebeúcty je člověk schopen na ní aktivně pracovat a tím docílit šťastnějšího a vyrovnanějšího života.Přestože je dílo převážně psychologické, má kniha přesah i do oblasti filosofie. Závěry Brandenovy teorie mají totiž velmi blízko k principům filosofie svobodné společnosti neboli anarchismu. Jinými slovy, všechny autoritářské instituce jsou v přímém rozporu s nutnými předpoklady pro dosažení individuálního štěstí člověka. Brandenovy libertariánské postoje jsou evidentní. Škoda, že není schopen své teorémy dotáhnout ke konzistentnímu logickému závěru, a to především v otázce povinného školství.Branden vnímá sebeúctu jako "zdraví mysli" ve smyslu její optimální funkce ve vztahu člověka k sobě samému. Opakovaně zdůrazňuje, že sebeúcta nemá nic společného se záměrným odmítáním reality a snahou sebe sama přesvědčit o tom, že jsem bezchybný. Zdravá sebeúcta se projevuje konkrétním, vědomým jednáním člověka v konkrétních situacích. Branden představuje šest pilířů sebeúcty jako zásady chování vedoucího k její zdravé formě. V závislosti na tom, zda se pak člověk chce nebo nechce vědomě těmito principy řídit, bude jeho sebeúcta neboli zdraví mysli posíleno nebo oslabeno. Následující Brandenovy myšlenky jsou shrnutím jeho filosofie sebeúcty:"Každý člověk je vlastníkem svého života; nikdo neexistuje proto, aby žil podle očekávání jiných."

"Jestliže se ke mně lidé chovají neslušně nebo bez respektu, vypovídá to něco o nich, nikoliv o mně."

"Nikdo nemá právo mi vnucovat myšlenky a hodnoty, které neakceptuji, stejně tak jako já nemám právo vnucovat své hodnoty a myšlenky jiným."

"Čím lépe sám sobě rozumím, tím lepší život si můžu vytvořit."

"Jsem zodpovědný za úroveň vědomí, se kterým přistupuji ke své práci a jiným aktivitám."

"Jsem zodpovědný za výběr a akceptování hodnot, kterými se řídím."

"Mám právo považovat své hodnoty a pocity za důležité."

"Pokud chci uspět, potřebuji věnovat pozornost následkům svých činů."

"Moje sebeúcta je vzácnější než jakákoli krátkodobá odměna za její zradu."

"Lidské bytosti jsou samy sobě cíli, nikoliv prostředky k cílům ostatních, a mělo by s nimi tak být zacházeno. Individuální člověk nepatří ani rodině, ani komunitě, ani církvi, ani státu, ani světu. Člověk není majetek."

"Neměli bychom se obětovat pro jiné ani jiné obětovat pro nás; měli bychom se oprostit od myšlenky lidského obětování jako morálního ideálu."Posilování sebeúcty u dětí a vliv školyV jedné z kapitol se Branden zabývá otázkou budování sebeúcty dětí rodiči a školou. Cílem efektivní rodičovské péče je umožnit dítěti vyvíjet se k samostatnosti. "...[E]fektivní rodičovská péče zahrnuje poskytnutí kořenů k růstu a křídel k odletu - bezpečí pevné základny a sebevědomí ji jeden den opustit."K budování seberespektu dítěte jako jednoho z šesti pilířů sebeúcty se Brandon výstižně vyjadřuje takto: "Buď opatrný, co říkáš svým dětem. Můžou s tebou souhlasit. Předtím, než své dítě nazveš hloupým, nemotorným nebo zklamáním, zvaž odpověď na otázku: je to to, za co chci, aby se mé dítě považovalo?"Branden hovoří o principu "psychologické viditelnosti". Psychologická viditelnost se vztahuje k tomu, jakým způsobem a zda-li vůbec rodič na dítě reaguje. A to nejen na jeho otázky, ale také na jeho emoce. Branden píše: "Dítě má přirozenou potřebu, aby bylo slyšeno, viděno, aby mu bylo porozuměno a dostalo vhodnou zpětnou reakci. Pro utvářející se mysl je to obzvláště urgentní...Psychologové a odborníci na vzdělávání často v tomto smyslu mluví o vyjadřování uznání dítěti za jeho jedinečnost, a také o zajištění jeho potřeby příslušnosti a sounáležitosti". Těžko si lze představit, že sebelepší učitel aplikuje něco takového ve třídě třiceti žáků. Ne proto, že by těchto projevů nebyl schopen, ale proto, že není možné, aby jeden člověk učinil více dětí najednou psychologicky viditelnými. Soudím, že principem školní třídy je spíše psychologická "neviditelnost" jednotlivce.Branden uznává, že povinný školský systém jak jej známe jde přímo proti základním principům sebeúcty. Bohužel, zde není schopen své závěry aplikovat důsledně. Namísto jednoznačného odsouzení současného školského systému z důvodu jeho negativního vlivu na vytváření sebeúcty mladé mysli se stává advokátem jeho "reformy". Nevidí, že problémem není způsob výuky nebo kvalita učitelů, ale právě systém založený na tom, že dítě je objektem, do kterého je třeba "nasypat" vědomosti, znalosti a hodnoty. Namísto pochopení, že přesně toto je příčinou problémů, které sám definoval, nabádá - změňme "předmět" výuky a učme děti principům sebeúcty. V čem je ale z pohledu dítěte rozdíl? Pořád jde o nucení člověka přijít v určitý čas na určité místo a nechat se někým něco učit. Z pohledu dítěte jde stále o pasivní, nedobrovolný příjem informací, nikoli o aktivní vzdělávání sebe sama.


Branden sám píše: "Velmi přesně si pamatuji svoje vlastní zkušenosti ze základní a střední školy...Dvě nejdůležitější hodnoty, které mi v tom světě byly předány, byla moje schopnost vydržet po delší dobu v tichosti a bez pohybu, a schopnost pochodovat s svými spolužáky z jedné učebny do druhé." Co by se v té době pro Brandena změnilo, kdyby někdo změnil osnovy s důrazem na osvojování principů sebeúcty?Brandenovy principy pěstování smyslu sebeúcty, a především "psychologická viditelnost", nemůžou být ve třídě plné dětí nikdy aplikovány. Namísto vyvození jasně se nabízejícího závěru, že systém, kde skupina dětí pasivně přijímá "znalosti" od autority za katedrou, je z podstaty nekompatibilní s principy budování sebeúcty, Branden nepochopitelně vyvozuje toto: "Sebeúcta je to, co vyžaduje dnešní pracoviště. A to, co vyžaduje pracoviště, se dříve nebo později musí stát předmětem výuky ve školách."Do této pasáže to vypadalo, že nejdůležitějším a centrálním prvkem celé Brandenovy diskuze v této části knihy je boj za rozvoj dětské mysli. Bohužel, Branden najednou sklouzává do námi známého scénáře, že školy je třeba reformovat v zájmu všeho možného, jen ne dětské mysli samotné. V prvé řadě jde údajně o to, co vyžaduje pracoviště nebo společnost, nikoliv co potřebuje samotná dětská mysl. Tyto názory skoro přesně kopírují myšlenky Horáce Manna, který se zasloužil o zakotvení pruského autoritářského školského systému v Americe, jenž přetrvává dodnes. Ten prosazoval takovýto systém kvůli jeho dalekosáhlým důsledkům pro ekonomiku a společenský pořádek. Kde je tedy podstatný rozdíl mezi tvrzením Manna a Brandena? Pokud říká, že účelem změny školních osnov je uspokojení potřeb pracoviště, pak si protiřečí, protože sám vyvodil ve své filosofii sebeúcty závěr:lidské bytosti jsou samy sobě cíli, nikoliv prostředky k cílům ostatních...Branden, stejně jako jiní lidé, kteří kritizující současný školský systém, nedokáže pochopit, že ten neselhává proto, že chybí dobří učitelé nebo byla špatně sestavena osnova vzdělávání. Současný školský systém je nereformovatelný, neboť vůbec nebyl k rozvoji lidského intelektu, samostatnosti a seberespektu vyvinut. Pruský školský systém, který dodnes používáme, byl určen k výchově poslušných, podrobivých lidí, loajálních k příkazům autorit. Tendence reformovat současný školský systém dosazením "lepších" učitelů a změnou osnov by se dala přirovnat ke snaze donekonečna rekvalifikovat posádku lodi a očekávat, že se tím naučí se stejnou lodí plavit po souši.Vypadá to, že budeme hledat ten "správný" způsob výuky ve škole, ty "správné" učitele a ty "správné" osnovy donekonečna. Tyto parametry se budou průběžně měnit, a to jednou podle potřeb "ekonomiky" a jindy podle potřeb "pracoviště". Napadne někdy někoho zamyslet se také nad potřebami dětí, jakožto lidských bytostí samotných?

V jedné z podkapitol Branden diskutuje důležitost podporovat v dětech jejich vlastní smysl seberespektu. Říká, že v zájmu toho bychom se k dětem měli chovat se stejným respektem, s jakým se chováme k ostatním dospělým bytostem. Toto prohlášení však vylučuje existenci povinné školní docházky, neboť se nabízí otázka: umíme si představit, že bychom někomu z dospělých oznámili, že bez ohledu na jeho vůli bude chodit patnáct let do instituce jménem škola? Kde je potom ten proklamovaný respekt?Ohledně potřeby porozumět emocím dítěte Branden píše: "...[Z] důvodů, které jsou zřejmé, může mít způsob, jakým učitel reaguje na žákovy chyby, vliv na zbytek jeho života". Jestliže na tomto tvrzení něco je, neriskujeme příliš, když dítě svěříme na osm hodin denně do péče někoho cizího?Kniha Šest pilířů sebeúcty je vzrušujícím, provokujícím a zábavným čtením. Dalekosáhlé následky nedostatku sebeúcty v přístupu člověka k sobě samotnému i k ostatním můžeme nalézt téměř kdekoliv.Nathaniel Branden: "The Six Pillars of Self-Esteem". Bantam Books, July 1995. ISBN: 978-0-553-37439-1Author: Premysl Holub # BageQoky59
Svet2015-06-01
-
 45%  ( 1 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0284 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo