Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Rozpory v knize knih


Rozpory v knize knih
Mnozí zastávají názor, že vše v Bibli je pravda. Zajímalo mě, jak se sloučí dohromady tvrzení, že Písmu svatém je vše pravda s vzájemně si odporujícími výroky. Okomentoval je evangelický farář v činné službě Jaroslav Pechar, absolvent Evangelické teologické fakulty.

 


 

Zvětšit obrázek
Detail fresky Sixtinské kaple 
(Kredit: Michelangelo, 1512)

1) Pokouší nás Bůh? 
     a. Genesis 22:1 Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: "Abrahame!" Ten odvětil: "Tu jsem." 
     b. List Jakubův 1:13 Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

 

JP: Pokušení a zkouška jsou v češtině odlišené, ale v biblických jazycích obě slova vyjadřuje jeden pojem. Až podle souvislosti je možno usuzovat, co z toho

 


2) S Hospodinem tváří v tvář mluvil Abrahám, Jákob a Izák a Mojžíš a dalších 70 lidí ho vidělo a zároveň ho nikdy nikdo neviděl:
     a. Genesis 32:31 I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život."
     b. 1 Timoteovi 6:16 On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
     c. Exodus 24: 9-11 Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili.
     d. Jan 1:18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

 

JP: "Patření na Boha" je opět pojem s více významovými úrovněmi.

 

 

3) Vyžadoval Hospodin zápalné oběti od Židů po exodu z Egypta?
     a. Exodus 20:24 Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat ze svého bravu a skotu své oběti zápalné i pokojné. Na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé jméno, přijdu k tobě a požehnám ti.
   
  b. Jeremiáš 7:22 Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské; žádný takový příkaz jsem jim nedal.

 

JP:  V den vyjití ne, v další dny ano.

 

 

4) Byli lidé podle genesis stvořeni před zvířaty nebo až po nich?
     a. Genesis 2:18-19 I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
     b. Genesis 1:25-27 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

 

JP: Jde o dva symbolické příběhy, z nichž každý má svůj obrazný význam. Nepopisují historii a tak je nesmysl ptát s, který je pravdivý. Pravdivé jsou oba.

 

 

Zvětšit obrázek
Gutenbergova Bible. 
(Kredit: Mark Pellegrini, US Library of Congress)

5) Je Ježíš jediný, kdo vstoupil do nebe?
     a. Jan 3:13 Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.
     b. 2. Královská 2:11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe.

 

JP: Elijáš tam vjel v kočáře.

 ?

6) Mají být synové trestáni za skutky svých otců?
     a. Deuteronomium 5:9 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 
     b. Deuteronomium 24:16 Nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce, každý bude usmrcen pro vlastní hřích.

 

JP: -

 

7) Kolik zaplatil David za humno Ornánovi? (tuto otázku jsem zvolil, protože jde o jasný matematický rozpor: 50 není 600, ale přesto jsou oba tyto výroky pravdivé) 
     a. 1. Paralipomenon 21:25 David tedy dal Ornánovi za to místo obnos šesti set šekelů zlata.
     b. 2. Samuelova 24:24 Král Aravnovi odvětil: "Nikoli, odkoupím to od tebe za kupní cenu. Hospodinu, svému Bohu, nemohu obětovat zápalné oběti darované." David tedy koupil to humno i ten skot za padesát šekelů stříbra.

 

JP: Pravdivost Bible není pravdivostí učebnice dějepisu.

 

8) Kolik bylo sedících/stojících andělů u hrobu?
     a. Matouš 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
     b. Marek 16:5 Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
     c. Lukáš 24:4 A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.
     d. Jan 20:12 a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou

 

JP: V různých chvílích různě.

 

9) ...kolik žen svědky předchozí události? 1? 2? 4? 5 a více? 
     a. Jan 20:1 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.
     b. Matouš 28:1 Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.
     c. Marek 16:1 Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
     d. Lukáš 24:10 Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům

 

JP: Ženy přicházely a odcházely postupně

 

10) ...a byl hrob zavřený, nebo otevřený, když k němu svědkové přišli?
     a. Matouš 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
     b. Lukáš 24:2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený.

 

JP: Anděl ho otevřel, pak byl kámen odvalený.

 


Podle mě nejde tvrdit, že Boží tvář nikdy nikdo neviděl a zároveň ji vidělo kolem 80 lidí. Některé výroky v Bibli musí být proto lež.

Mě by zajímal názor věřících, jak se smiřují s tím, že Bible obsahuje spoustu nepravdivých tvrzení. Mě napadají tyto vysvětlení:
     1) Pokud je Bible slovo boží (bohem nadiktovaná více autorům), pak
      &n bsp;   a) Bůh chtěl úmyslně vnést chaos do víry z pro mě neznámých důvodů
      &n bsp;   b) Bůh dělal chyby neúmyslně
      &n bsp;   c)  Bible byla slovo boží, ale překlady jsou chybné (toto vysvětlení se nedá použít vždy – pouze část rozporů vznikla špatným překladem)
     2) Aspoň část Bible není slovo Boží a lidé tam vnesli nepřesnosti
     3) Bůh nedohlížel na psaní Bible
A další otázka – podle čeho má člověk vybírat co je v Bibli pravda a co ne, když jde o tvrzení proti tvrzení?

 

Odpověď Jaroslava Pechara:
Bible se Božím slovem stává tam, kde probíhá situace obdobná situaci jejího vzniku. Bibli psali lidé, kteří žili ve společenství církve. Modlili se a setkali se s Božím oslovením. Jsou-li lidé ve společenství církve, modlí-li se, tak čtou-li tyto příběhy, pak se jim Bible stává Božím slovem, tedy autentickým záznamem toho, jak probíhá setkání s Bohem a i oni se tak mohou s Bohem v jeho Slově setkat.
V Bibli je vše pravda. Ale je potřeba rozumět Bibli a rozumět, co je míněno slovem pravda. Rovnou říkám, že shoda s historickými událostmi je jen část pravdy a to zdaleka ne ta nejdůležitější.
Pro pochopení: Řekne-li Bible, že lidé se utíkají do stínu Božích křídel – je v této větě "pravda", že Bůh má křídla, která vrhají nějaký stín? Nebude snaha o hledání historické události "utíkání se někoho do stínu Božích křídel" projevem očividného nepochopení pravdy?

 

Zdroje: 
videobloger nonstampcoll ector,  Český ekumenický překlad Bible http://ww w.biblenet.cz/ 
Zde presentované rozpory jsou výběrem připraveným  pro Osel.cz, rozšířený text je na blogu Spajda pro Osel.cz, rozšířený text je na blogu Spajda.

http://www.osel.cz/index.php?cla nek=7232Author: Jan Spacek # MiveFige31
Cirkev2013-10-3145
-
 53% ( 9 people voted )
+
Pre Jan Spacek
Tvoj výklad písma je nesprávny a zavádzajúci a nezakladajúci sa na písme.Určite by som ti napísal viac,ale neviem či m vôbec pustia tento príspevok ale prikladám začiatok tvojich neprávd.Takže odpovedal by som ďalej ale nedovoľujú to-
1) Pokouší nás Bůh?
Jakub, 1. kapitola
3. Vědouce, že zkušení víry vaší působí trpělivost.
Genesis, 22. kapitola
1. Když pak ty věci pominuly, zkusil Bůh Abrahama, a řekl k němu: Abrahame! Kterýžto odpověděl: Teď jsem.

gabriel trakovicky # XivoFara29
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-31 17:00:32 55d8b663
Mne to tiež pripadá , že ho tam Boh pokúšal aj keď Satan pokúša v Biblii proti Bohu a hento mala byť vernosť Bohu , ale tiež to bolo dosť zlé . A načo Boh dovolil Satanovi skúšať Adama a Evu . Nestvoril to jablko náhodou zámerne sám , aby nás skúšal ?

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-31 18:53:53 d5d75caa
V Otčenáši : A neuveď nás do pokušenia , ale zbav nás zlého .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-31 19:19:04 d5d75caa
Že ako : Ja som ten kameň iba hodil , ale on ho trafil do hlavy sám .

pitbul # VydoSaki35
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-31 20:17:46 d5d75caa
Inak v tom Otčenáši je to rozporuplné , lebo normálny človek sa nachádza v nejakom pokušení skoro stále .

pitbul # VydoSaki35
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-31 20:24:47 d5d75caa
Problém je ako je Biblia inšpirovaná. Doslovne, alebo myšlienkovo. Ak by bola inšpirovaná doslovne, tak ako veriaci máme problém, nielen pretože v Biblii sú chyby, ale aj s tým, že Boh by bo Diktátor v pravom význame toho slova. Biblia, je ale inšpirovaná myšlienkovo. Boh použil nedokonalého človeka, z obmedzením poznaním a zo schopnosťami, ktoré mal. Poklad je ukrytý v hlinenej nádobe. Ďalší problém je že k Biblii pristupujeme s gréckym myslením, kde hlavná otázka je Ako ?, zatiaľčo Bibliu písali pisatelia s hebrejským myslením, kde hlavná otázka je Prečo? Ďalší problém z hebrejským myslením je, že oni všetko pripisovali Bohu.
Prečo Boh dovolil pokúšať Satanovi Adama a Evu? Problematiku skúšania dobre vysvetľuje kniha Jób, Boh nás nepotrebuje pokúšať. Pri prvých ľuďoch musela tá možnosť byť, rovnako aj pri nás. Boh dovolil Satanovi, dal mu priestor. Ak Satan obvinil Boha, že jeho vláda je nespravodlivá, ak by mu Boh nedal priestor, tak potom by Satan mal v podstate pravdu. Strom poznania, bol mikrofón ktorý mal Satan k dispozícii. Pre človeka to bola výhoda, lebo bol Satan obmedzený, nemohol za nimi stále behať po celom raji.

Ip # BysoNiwy62
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-10-31 20:28:54 5db84742
loading...
to pitbul,
v biblii sa spomina ovocie a nie jablko

emilo # TucuVuka63
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-31 20:31:42 5f664c6e
Že kniha kníh, prosím vás...
Biblia nie je ani najmúdrejšia a ani najstaršia kniha. Bolo mnoho starších a zaujímavejších kníh, ale tie boli spálené. Všetci dobre vieme, kto a prečo tie knihy pálil...

chladomor # JuqoFasi08
-
 58% ( 9 people voted )
+
2013-10-31 20:43:32 9ec3c791
Ale môže mať človek nejakú chvíľkovú slabosť a v tom zlyhať , ťažko povedať .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-31 20:46:10 d5d75caa
Já osobne verím že Bohu sa to tak páči , že v živote máme rozličné nástrahy , či už pokušenie , alebo ťažkosti a je zvedavý čo s tým porobíme , ale každý máme svoju víziu ako to vidíme . Pokušenie Jóba som čítal . To zase ani ja neverím že by nás Boh bežne chcel takto pokúšať , možno nejakých výnimočných ľudí niekedy áno , ale na bežné ľudské príbehy podľa mňa je zvedavý .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-31 20:59:50 d5d75caa
pitbul:
Boh vie dopredu, určite nie je zvedavý. A taktiež si myslím, že rozhodne nemá radosť z toho, že musíme byť vystavený rôznym skúškam. Má radosť ak v nich obstojíme. Zlyhali sme všetci, nespočetne krát, preto nová skúška, môže byť aj nová šanca, z Božou pomocou obstáť. Sú skúšky určitý výchovný prostriedok pre nás, ktorý nám môže pomôcť rásť, ak keď nemusí byť príjemné pre nás cez ne prechádzať. Nie všetkému rozumieme.

Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-31 22:13:58 5db84742
Ak by to Boh naplánoval dopredu , nepadali by všetky hriechy na neho . Já verím tiež v určitom zmysle vševediaceho Boha , ale len do prítomnosti . Ale to nikto nevie , netvrdím ti aká je pravda .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-31 22:28:51 d5d75caa
Já verím že Boh nám vrodil hriešnosť , ale dal nám aspoň minimálnu šancu si vybrať , čo spravíme a tak sú všetky skutky naše .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-31 22:31:09 d5d75caa
V Biblii sú texty, ktoré potvrdzujú, že Boh vidí dopredu. Inak je to pre nás zložité pochopiť, ale Boh žije v inej dimenzii ako my. On je nad časom. Naša hriešnosť je dôsledok neposlušnosti Adama a Evy. V podstate nemôžeme za to že sa rodíme hriešny. Preto je tu možnosť záchrany, nie na základe našich skutkov, ale vďaka Božej milosti. Milosť môže zmeniť náš život.
Ip # BysoNiwy62
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-31 22:49:30 5db84742
Vazeni uvedomte si ze ten opisovany BOH v starom zakone nie ten isty co je v novom,to su uplne protipoly v povahe a charaktere Ved v genesis na zaciatku pri stvoreni cloveka sa pise o bohoch v MNOZNOM CISLE ..toto je dolezite !!!..kazdy si moze najst info na nete o starych sumerskych kamennych doskach ,ktore opisuju nejakych ( annunaki ) bohoch co sem kedysi davno prisli a zacali geneticky manipulovat cloveka podla svojich predstav.Dokonca sa krizili (oplodnovali ) zeny.
lower # PovuRade13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 02:08:43 c6a1cb5c
Starý zákon sa je Chaldejský, nový zákon Egyptský. Panovník sa volal Ham-mu-RABI u nás Chamurapi. Parsi-Pharsi-Farsi-Persian-Pharisee-Farizej. Manu-Menes-Minos-mann-man a posvätnź býk v týchto kultúrach-preniesol sa do Ríma ako Mithra. Manu dal svetu prvé zákony-Manusmriti.Agni/Ani- védsky boh-agoň rusky-oheň-ignite anglicky. Biblická potopa je dokonalou kópiou Manu-Noah vo védach. Desatoro je kópiou z Egyptskej knihy mŕtvych kapitola 125- Egyptská kniha mŕtvych- Papyrus of Agni. Agni bol rovnako bohom u Etruskov. Z Agni vznikol Perkunos-Perwkunos-Perun-Perseus-Perseopolis. Hebrejština a aramejština-Ježiš- sú dialektami Akkadštiny-Vulgar Akkadian-Vulgar Latin-Románske jazyky-Jidiš.Hebrejština bola mŕtvym jazykom-bola iba obradným-od 2-5teho do polovice 19. storočia. Staroveká Ebla 3000BC-15 000 hlinených tabuliek v semitskom jazyku ani slovko o biblických príbehoch. Slovo jew vzniklo v 18-19 storočí a v biblii sa nevyskytuje. Ak tak je to podvod. V časoch Ježiša judaizmus neexistoval v podobe ako ho poznáme dnes-boli Zealots,Saducees Pharisees, Nazoreans a Essenes čo boli odlišné náboženstvá, preto sa žrali medzi sebou a to viedlo k ukrižovaniu Yeshu. Farizeji Vznikol 300 AD. Farizejizmus sa stal rabinizmom a ten sa stal judaizmom. Judea bola krajinou árijského kmeňa Yehuda v dnešnom Iráne. Šalamúnov chrám je v kašmíre. Exodus sa nikdy nestal a žiadni židia neboli v zajatí ani v Egypte ani v Babylone. Bolo to pár ľudí na spôsob Libérie a v Egypte je to príbeh Pelesets ktorí ako jeden z Morských národov boli zajatí Ramzesom III a umiestnení v ríši ktorá siahala a obsahovala dnešnú Sýriu- Ramzes ich vysoko zdanil.
Bez okolkov. Preklad biblie do slovanských jazykov stráca akúkoľvek historíckú identitu. Farsi a Pharisee dá zmysel ale spojiť to s Farizeji je potrebné veľkú dávku fantázie. A mesto Nazareth nikdy neexitovalo. Je to pokrútené slovo od Nazorean- mesto nazorejcov kam patril Ježiš.

NZPRX # DemoNivu74
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-11-01 04:10:55 4257749e
Zakázané knihy biblie. Stačí. Komunisti

NZPRX # DemoNivu74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 04:21:18 4257749e
V Biblii je pravda ale sama o sebe nie je pravda aani nemoze byť lebo ju pisali ludia. Takze uz z principu tam absolutna pravda nikdy nebude. Navyse tym, ze si apostoli vysvetlovali a chapali veci po svojom, logicky sa ich subjektivne prvky dostali aj do pisma. A to radsej ani nehovorim ako bola Biblia ZAMERNE skreslovana lebo to v danom case niekomu naramne vyhovovalo. Napriek tomu zostala Biblia pomerne jasnym odkazom pre vsetkych, ktori nie su duchovne celkom mrtvi a svoju prvdu si aj v tom dokazu najst. Netreba vsak vsetko brat ako dogmu. Nie vsetko tam je pravda. Treba hladat a skumat, treba viac zdrojov a clovek najde to, co hlada. Ked sa otvori, sám vyciti co je pravda a co loz.

smartang # BohuPyki56
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-11-01 08:17:11 4e636f35
pravdu mal len Ježiš Kristus. Bez neho sme v prdeli.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 08:42:34 5b7f699c
Keď to tak čítam, či už článok alebo diskusiu, divím sa že viera v boha ešte stále nie je uznaná ako psychiatrická diagnóza.

Pock # SihySuri34
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-11-01 08:45:27 c16eba66
Bludy, bludy, falošné dogmy!

To je ako so všetkými svätými, ktorých si človek sám ustanovil a ešte ich vraj treba každoročne svätiť! V skutočnosti sa globálny prediktor snaží potlačiť pradávny obraz žijúci doposiaľ vo vedomí ľudí a to deň dušičiek. Ale to je už celkom o inom poznání a nie vo výklade falošného náboženstva vytvoreného parazitickým globálnym prediktorom za cieľom uplatňovania si svojej moci nad gójami!

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-01 09:14:08 4e63bf5b
..Pandemónim 36... kde ste ? Pribúda tu názorových "chaotikov"...a mimoriadných "znalcov".. aj písma ..Treba to usmerniť... .
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 12:24:17 58d4289b
Treba im pustiť Sepulturu, Chaos A.D. ... O chvíľu je čas kŕmiť mačky a potom idem na chatu, Halloween-metal party. Vrátim sa až v hlbokej noci. Už sme sa zvolali...
Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-11-01 13:11:11 bc7b649f
Skuste precitat toto co vam to da
http://en.wikipedia.org/wiki/Eleusinian_Mysteries
Je tam krst vodou, vyvoleni, a mnozstvo dalsich judaisticko-krestanskych zvykov

The Rom
an
emperor The
odosius I
closed the sanctuaries by decree about 30 years later, in 392 AD. The last remnants of the Mysteries were wiped out in 396 AD, when Alaric[
/url], King of the
Goths[/url
], invaded accompanied by Christians "in their dark garments", bringing
Arian[/
url] Christianity and desecrating the old sacred sites.
[32] The closing of the Eleusinian Mysteries in the 4th century is reported by Eunapiu
s
, a historian and biographer of the Greek philosophers. Eunapius had been initiated by the last legitimate Hiero
phant
, who had been commissioned by the emperor Julian to restore the Mysteries, which had by then fallen into decay. According to Eunapius, the very last Hierophant was a usurper, "the man from Thespia
e
who held the rank of Father in the mysteries of ABCMithras[
/url]."

bringing ABCArian[/
url] Christianity...bringing ABCArian[/
url] Christianity...poculi ste niekedy o tom? Knihou knih su vedy a avesta.
Berco Pike by mohol o tom nieco vediet
The single fact that we owe not one single truth, not one idea in philosophy or religion to the Semitic race is, of itself, ample reward for years of study, and it is a fact indisputable, if I read the Veda and Zend Avesta alright.” Albert Pike
http://www.archaeologyonline.net/artifacts/scienti
fic-verif-vedas.html


Van der Graff generator # RiguKude49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 14:03:10 4257749e
Jestli někdo zodpovědně studuje tento problém ví že právě i rozdílech je skryt odkaz. Tak například když se ve 7. kap. Zjevení vyjmenováva 12 pokolení Izraele. Ale jestli nepoznáš tyto pokolení nezjistíš že jedno je přidané a jedno zase chybí. Zdá se rozpor ale tu máme zdělení že do království nevstoupí synové soudu, ale budou nahrazeni. (domácí ukol kdo chce zjistí kým)
Dá to trochu listování ale dám nápovědu Jozef z Egipta
A tak i jiný zdanliví rozpor je jakýsi odkaz. Ukáže se pouze vážnému pokornému studentovi. Posměvači neví o co jde. Je vidět že prablematiku pouze někde opsali.
Tak přátelé studovat ale pořádně!
To i můj děda se posmíval: " země nemůže být kulatá to by ty no boku spadli dolu.
S pozdravem Bohuš

Bohus # RuqeNexe99
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-01 14:27:33 3ef0a359
A pro přesnost doporučuji studovat originál. :-)
Bohus # RuqeNexe99
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 14:36:37 3ef0a359
Ak je niekto šikovný a dobre odkuká myšlienky môže sa stať slávnym. Tak sa stalo, že dvaja vedci dostali nobelofku za objav zlatého pomeru-golden ratio, keď to odkukali z véd. Mnoho slávnych spisovateľov prevzalo námety z véd. Čo ale robí náboženstvo náboženstvom sú doktríny a symboly nie či to povedal Pišta nebo Pali. Totho vyučujú v amerike na niektorých stredných školách
We've already seen how the myth of Horus was adapted to provide a biography for Jesus, but Christians borrowed other components from other religions. They borrowed extensively from the Cult of Mithras, a religion that focused on the battle between light and darkness, good and evil. Followers of Mithras celebrated the birth of their god on December 25th. They held Sunday as their most sacred day, and, most telling, they symbolically ate the flesh of their savior and symbolically drank his blood on their holy days.
They borrowed the notion of the happy afterlife from the Eleusinian mysteries as well as the Cult of Hercules and, most notably, Zoroastrianism, from which they also borrowed the notion of the savior's second coming and mass resurrection of the faithful. Christians borrowed the concept of the holy mother from the Cult of Isis, who was the mother of Horus.
This practice did not end when the Church reached its position of supremacy in the west. Church fathers found it much easier to redefine pagan traditions than to destroy them. If a local hero had a cult dedicated to him, the Church would recruit that hero and call him a saint. When the Church couldn't get Romans to stop celebrating the winter solstice, they decided that the Saturnalia was in fact Jesus' birthday. When the Church couldn't get rid of a pagan fertility holiday, they just renamed it Easter and told people they were celebrating Jesus' death and resurrection (though they never did manage to get rid of all the eggs and bunnies).

http://education-portal.com/academy/lesson/christi
anitys-roots-paganism-judaism-neoplatonism-roman-m
ystery-cults.html#lesson

Jesus was a 'Judean', not a Jew.

During His lifetime, no persons were described as "Jews" anywhere. That fact is supported by theology, history and science. When Jesus was in Judea, it was not the "homeland" of the ancestors of those who today style themselves "Jews". Their ancestors never set a foot in Judea. They existed at that time in Asia, their "homeland", and were known as Khazars-Yehuda-Yezhu. In none of the manuscripts of the original Old or New Testament was Jesus described or referred to as a "Jew". The term originated in the late eighteenth century as an abbreviation of the term Judean and refers to a resident of Judea without regard to race or religion, just as the term "Texan" signifies a person living in Texas.

In spite of the powerful propaganda effort of the so-called "Jews", they have been unable to prove in recorded history that there is one record, prior to that period, of a race religion or nationality, referred to as "Jew". The religious sect in Judea, in the time of Jesus, to which self-styled "Jews" today refer to as "Jews", were known as "Pharisees". "Judaism" today and "Pharisaism" in the time of Jesus are the same.
Jesus abhorred and denounced "Pharisaism"; hence the words, "Woe unto you Scribes and Pharisees, Hypocrites, Ye Serpents, Ye Generation of Vipers".
Vôbec mi nevadí kto v čo verí, do času až sa to má vplyv na môj život. Taká zmluva s Vatikánom alebo reštitúcie majetku katolíckej církvi ktorá má narukách krv od vraždenia pohanov cez Katarov a inkvizíciu po fašistické zverstvá- Jasenovac a Vatican ratline- prevoz fašistov do Južnej Ameriky, na konci sú pedofilné chúťky. Táto organizácia by mala stáť pred medzinárodným tribunálom a nie sa jej klaňaťVan der Graff generator # RiguKude49
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-01 14:59:34 4257749e
" O chvíľu je čas kŕmiť mačky a potom idem na chatu, Halloween-metal party "

Asi preklep. Krmiť sa mačkami je asi správne k tej party ...
smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 17:14:58 4e636f35
"Ukáže se pouze vážnému pokornému studentovi."

Ukáže sa akurát tomu, kto to tam nájsť chce. To je totiž princíp autosugescie - uveriť tomu, čo neexistuje.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-01 18:30:38 c16eba66
Naj --- tu budú ---ale "sofortne" "takoj" "ihneďtne" veci ktoré usmerňuju životné diania v TORE...Talamude tých 365 či koľko -- životných usmernení... Napr, mlieko a slivky nejdú.. DLH SA VRACIA VEĆER... nepožičiavaj nič v jeho dome... prasa sa vo svojích výkaloch...... tatata... Ale uznať treba že aj NULU vymysleli -Arabi.... aj číslice a preto sme múdri....
klopi # BadiToda49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 18:45:20 58d4289b
klopi, nebudete Vy psycholog alebo dačo také? Tie Vaše príspevky mi často pripomínajú skôr rafinovaný IQ test. Treba čítať zopárkrát aby človek raz pochopil. Niekedy fakt sám prechádzam s odretými ušami ... Ale aspoň je tu sranda. Pande už je o tomto čase po večeri, momentálne pravdepodobne zvíjajúci sa v kŕčoch tesne nad zemou s vidličkou v ľavom oku. Z vačkov sa na parket sypú drobné, čerstvo ohlodané kostičky ...

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 20:18:46 4e636f35
spravna definicia principu autosugescie-uverit tomu, co neexistuje. ako priklad by sme mohli pouzit umele povysenie jednej konspiracnej teorie na uroven vedeckej. cudujem sa, ze to nie je uznane ako psychiatricka diagnoza. ale pardon, vsak to ani nemoze byt :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 20:26:54 5ab6fb7f
smartang.
Ten klopi aj mne vŕta hlavou už dlhšie.
Chcel som ho diskusne prefackať ,že čo to tu vypisuje za hlavolamy, no pristihol som sa ako to čítam dokola 5 krát aby som to potom aj tak bohujúc skroloval..:-DDD
Klopi - vyklop o čo ti kráča??


Joplins # XuhyDime11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-01 20:35:32 5e91e48d
Čudné veci sa dejú na tomto svete keď niekto kontroluje minulosť. Z toho vznikajú obrovské rozpory
http://www.cais-soas.com/CAIS/Anthropology/Scythia
n/introduction.htm
http://www.cais-soas.com/CAIS/Religions/iranian/Za
rathushtrian/z_influence_abrahamic.htm
http://www.cais-soas.com/CAIS/Religions/iranian/Za
rathushtrian/zoroastrianism_influence.htm
http://www.imninalu.net/Eurasians.htm
http://jewsandjoes.com/indo-saka-sacae-scythian.ht
ml
http://op-ed.the-environmentalist.org/2007/04/zoro
astrianisms-influence-on-judaism.html
http://www.britam.org/zarathustra.html
http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/sa
ka/saka4.htm

The father of Darius had been converted by Zarathustra. Jean-Claude Brinette, "Religion in Ancient Persia", points out that the name "Darius" in Persian was pronounced as Darayavahu. Brinette says:

Darius is properly Darayavahu. Yavahu is uncommonly like Yehouah (YHWH), and must have sounded similar. Vahu is the Iranian god of the wind, that became, like the Hebrew, to mean breath and so life, so Yavahu literally means the same as YHWH. Scholars admit the etymology of "DR" ("ZR") is puzzling. [In Aramaiac and Iranian the d and the z could interchange, e.g. Manda= Manasseh]. Literally, "zara" refers to the action of sowing seed in the fields (Gen 26:12; Isa 37:30), and seems to be a Semitic root. So, Zara in Hebrew is seed. & Darayavahu can be read in Hebrew meaning "seed (progeny) of Yehouah," "seed of the living god."

Sú potomkovia Saka-Skýtov 10 kmeňov? Vyzerá to tak, že Chazari-Askenazi vedia o čom je reč

Ovcan # TaxyVira16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-02 04:44:07 4079836a
Totho je nozaj hodné pozrieť. Prečo nosí pápež na hlave kalap ako judaisti?
Biblia je kniha kníh. The Israeli-Scythian Migration to Europe. The Migration of the Scythians-Scuth-Israelites to Europe and Britain. The Influence of the Sacae-Suni, the Sons of Isaac, upon Buddha and Confucius. The Zoroastrian Connection with the Lost Israelites
http://www.biblesearchers.com/hebrewchurch/pri
mitive/losttribesisrael11.shtml
Bože ochraňuj


Ovcan # TaxyVira16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-02 04:58:26 4079836a
Vážna správa pre kresťanov symbolisms do carry a lot of substance and meaning. To believers in the authentic Jesus of history, these symbols may have no literal meaning. Nikomu na ničom nezáleží-symboly, význam slov, historické pozadie...máme svoju vieru a sme v poriadku. Jeden diskutujúci to povedal: Takíto patria na psychiatriu

Ovcan # TaxyVira16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-02 05:22:26 4079836a
Totho je naozaj sila,totho sa len tak nedozviete. Až na tie ozajstné mená to vyzerá na konšpiračnú teóriu
Senator John Kerry was not an Irish Catholic by descent but a Czechoslovakian Jew whose great-grandfather was Benekikt Kohn, a Jewish brewer who was married to Mathilde Frankel, the daughter of the Jewish royal dealer in Oberlogau, Jacov Frankel. Former President Bill Clinton, whose name of his father was never revealed, was suspected to be a Jewish Rothschild descendant from the family of the Rockefellers. So also is Ge
rman Chancellor Angela Merkel
suspected to be of Rothschild descent, whose genetic father, also not revealed, but strongly suspected to be the former Chancellor of Germany, Adolf Hitler. Then we have the current Jewish President of France, Nicolas Sarkozy, the great grandson of Jewish Mordechai Mallah, whose great-great grandfather was the founder of the Rabbinical School of Thessaloniki.
Thessaloniki-Solúň a Donmeh. Judaisti ktorí utiekli pred inkvizíciou. Pozrite
http://en.wikipedia.org/wiki/Sabbatai_Zevi
On September 15, 1666, Shabbetai Zvi, brought before the Sultan and given the choice of death or apostasy, prudently chose the latter, setting a turban on his head to signify his conversion to Islam, for which he was rewarded with the honorary title "Keeper of the Palace Gates" and a pension of 150 piasters a day.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/es
p_sociopol_rothschild35.htm
Naozaj sila. Jeho nasledovník bol Jacob Frank.
http://www.rense.com/general47/deut.htm
Totálna konšpiračná teória. A klopi si ťuká svoje šifrované správy

Ovcan # TaxyVira16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-02 05:51:38 4079836a
Brutálna konšpiračná teória. Brutal

Ovcan # TaxyVira16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-02 05:57:44 4079836a
Brutálna konšpiračná teória

Ovcan # TaxyVira16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-02 06:21:01 4079836a
Aby sa zadosť učinilo: Teda..naj..tu budú.....a niekoľko-- cudzojazyčných-- Podtatranských-- výrazov...."sofortne"..."takoj"-- To sú tie popletené biblické jazyky ktoré ani "herkopáter " nevie normálne preložiť...z Aramejčiny do Latino--gréce-hebrej..staroslovien----činy-- Preto aj cez ucho ihly ..ťava alebo lano???A tých životných usmernení , dianí uvedených v Starom zákone - Tóre-Talmude i Novom zákone nech tu bude čo najviac... doplňam..o " nesmieš bez umývania rúk ráno ani jesť..." A stále sa to doplňalo ---aj tou arabskými číslami a nulou...v BIBĹII... nahradené --veky -vekou-- novodobým pojmom vtedajším -- večnosť-- nekonečnosť--A židovským výsmechom -- kresťanským výmyslom, že zhrešiť sa dá aj mysľou nie len skutkom. A nakoniec ..tatata...sekularizácia napoleónska --"Novodobí občianský zákonník" ktorí do dnes platí v modifikovanej podobe v niektorých krajinách . Biblické ..dikcie.. sa menia s vývojom ľudstva ...a ich trvácnosť je relatívna.../ toľko na dojasnenie,,,/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-03 09:39:50 58d4289b
Všimol som si, že tu niekto spochybňuje biblické príbehy a tvrdí, že zmienky o potope sveta sú aj v iných krajinách, ako je napríklad Egypt. Asi sa málokto zamyslel nad skutočnosťou, že jeden z potomkov Noachovej rodovej línie bol Egyptský panovník Amon , neskôr vyhlásený za Boha Ehypta- Amon Re. Ten samozrejme poznal príbeh o potope a nie je vylúčené, že ho nechal v pozmenenej forme zaznamenať. Ale keď sa vaše hlavičky zamyslia, tak prídete na to, že po potope, boli vlastne všetci potomkovia Noacha a jeho synov, tak že všetky záznamy môžu zaznamenávať tú istú udalosť časom a vyprávaním pozmenenú
sando # DexePady68
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-03 21:13:47 55ede326
Príbehy z Biblie sa dajú ťažko dokazovať, lebo behom tisícročí sa veľa zmenilo. Niektoré sa však porvrdili aj vykopávkami, ale čo je hlavné preukázateľne staré zvitky sa zhodujú s aktuálnou verziou, čo poskytuje dôkaz o starostlivom prepisovaní náboženských papirusov, ktoré popisujú udalosti skôr než sa stali.Neuverím však "takzvaným historikom", ktorí tvrdia, na základe jednej vykopávky a nepresne poskladanej mozajky lží, že všetko bolo inak , ako opisuje Biblia. Samozrejme! Všetko vedia a všade boli a presne vedia čo bolo pred 2000 rokmi. Počujete to? Už aj to znie ako blbosť. Zabudli však na to ,že ešte pred 500 rokmi boli ľudia presvedčení, že zem je plochá doska. Biblia už vtedy písala, že zem je kruh. Tí istí mudrci dnes tvrdia niečo iné, čo časom budú musieť odvolať. V Biblii sa však nestalo, že by sa niečo nestalo, alebo by bolo potrebné odvolať jej slová , ako chybné a to po celé stáročia že? Tak si len tárajte do vetru ďalej.
sando # DexePady68
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-03 21:30:39 55ede326
Niečo iné však je Katolícka cirkev na čele s Pápežom. Táto cirkev sa nepridržuje Biblie a jej výklad je zámerne zavádzajúci a vyznávanie trojice je priamo rúhaním jedinému Bohu o ktorom píše Biblia.Pápež stelesňuje korunu celej tej mafie a pedofilnej sebranky. Môže sa javiť ako čistý, ale organizácia, ktorú vedie sa sama odhalila, že slúži Satanovi V Božej organizácii, by predsa nemohli prať peniaze a ochraňovať pedofilov! Aj v minulosti, keď upaľovali nepohodlných ľuí, ale aj tých čo vlastnili Bibliu a dokázali ju prečítať. Hneď po prečítaní je totiž, každému jasné, že RKC je spriahnutá s Diablom a vôbec nikdy nenapodobňovala Apoštolov, ktorí nehromadili majetky, ale sa ich vzdali.
sando # DexePady68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-03 21:45:21 55ede326
Keby boh existoval nemusel by za seba posielat zido spojku. Dal by to jasne najavo kazdemu z nas. Nic take sa ale nikdy neudialo a ani nedeje a tym padom je to jednoducha rovnica = ziaden boh neexistuje a vsetko ostatne su len baje a mytus politickych stran s celosvetovou posobnostou. Posobnostou vo vyvolavani vojen, mucenia, vrazdenia, znasilnovania , pedofilie, hladomorov a zhromazdovania svetoveho bohatsvta a moci pod svoje ohnive kridla na pachanie dalsieho zla.

Otvorte oci a nerieste veci co neexistuju

MM # SidaSafa91
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-11-04 13:12:50 d41ab946
Boh - imaginárny priateľ
Martina # LeheFyku68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-04 20:01:48 5fad403a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   šes
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Poučná pohádka o hladové hospodářce a nenažraných potkanech


Poučná pohádka o hladové hospodářce a nenažraných potkanech
Zatímco hlavouni států Evropské unie v křeči hledají a nenacházejí řešení uprchlické krize, my si dáme jednu poučnou pohádku. Bohužel, asi ne na dobrou noc...
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY
Tak už je to tady: Čína staví terminátora
BREXIT A TRAGÉDIA SLOVENSKEJ ŽURNALISTIKY

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0766 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage