Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Rozdělení Československa


Rozdělení Československa

 

V roce 1918 byla hlavním motivem vzniku společného státu Čechů a Slováků snaha získat převahu nad německým a maďarským obyvatelstvem. Sloužila jim k tomu idea čechoslovakismu, výhodná pro oba státy. K slavnostnímu prohlášení nezávislosti  se přihlásili Slováci Martinskou deklarací 30. 10. 1918. V té deklaraci se uvádělo i to, že "slovenský národ je částka řečově i kulturně - historicky jednotného československého národa ..." Toto vědomí tehdejším představitelům slovenského národa opravdu nebylo cizí ...

Pro Slováky to byla záchrana. Situace Slováků v Uhrách byla zoufalá. Již několik desítek let před 1. sv. válkou probíhala hungarizace Slováků. Pro vládnoucí Maďary Slovák nebyl člověk. Tak také vypadaly prostředky používané k maďarizaci teprve vytvářejícího se slovenského národa, který, aniž by se dosud zformoval, stál již na samém prahu svého zániku. Slováci v roce 1918 přímo na poslední chvíli vyskočili z uherského hrobu, a šestadvacet let nato, jen cosi navíc času uvědomění cyklu jedné generace, v srpnu roku 1944 - spontánně zareagovali na výzvu velení Československé armády na Slovensku - v desetitisících vykročili do boje za národní svobodu a obnovení Československé republiky ... Literární vědec a profesor dr. Alexander Matuška napsal : "Vznik republiky v roce 1918 znamenal pro nás doslova záchranu před národní smrtí ..." V tomto duchu se vyjadřovali i slovenští vzdělanci tamtěch dob, kdy o národní situaci v Uhersku soudili , že ... "to jsme už byli jednou nohou v uherském hrobě ..."

Byli to čeští učitelé, kteří odjeli na Slovensko učit slovenské děti. Nakonec se to povedlo, ale vděku se nedočkali. Zrodil se slovenský nacionalismus.  Na Slovensku se stala snaha osamostatnit se politicky trvale významným přáním. To se projevilo v roce 1939 vyhlášením samostatného státu, tak federalizací Československa v roce 1969.

Po vysídlení Němců z Československa v roce 1945 už to nebylo potřeba, ale přesto se Češi se společným státem po celou dobu jeho trvání identifikovali podstatně více než Slováci.

Snahy o rozdělení Československa začaly brzy po sametové "revoluci". Ozývaly se výhradně ze Slovenska. Pro úplnost je třeba poznamenat, že "kampaň" na Slovensku byla významně podporována i "vnějšími" zájmy (emigrace ze Slovakštátu či některých německých kruhů). Nechci tvrdit, že to všichni byli lidé, kteří museli uprchnout ze Slovenska po válce, aby se vyhnuli trestům za kolaboraci s fašisty. Ale byli takoví. Další byli takoví, kteří nostalgicky vzpomínali na dobu, kdy měli vlastního presidenta a nevadilo jim, že kolaboroval s Hitlerem. A mottem těchto lidí bylo, že si přáli mít vlastní hvězdičku na vlajce Evropské unie. Přesto všechno neexistovala a neexistuje žádná nenávist mezi slovenskými a českým národem. Žádný ze Slováků ani Čechů si neváží svého "otce zakladatele" slovenského či českého státu. Neexistuje žádné veselí z dosažené samostatnosti ani na jedné straně.

Velká idea založení obou samostatných států byla: vládněme si sami. Menší stát se řídí a vykrádá snadněji. To byla ta geniální myšlenka, která spojovala Václava Klause a Vladimíra Mečiara. Byla to absolutní jednota názorů. Nebudeme si hledět na prsty. Nebylo až tak těžké ji uskutečnit. Havel posloužil. Všemi občany oslavovaný Havel dost těžko snášel, že na Slovensku, kde už fungovala "kampaň" za samostatnost, se našli tací, kteří na něj házeli vejce. Myslím si, že tehdy si Havel sám pro sebe řekl, že snad mu stačí demokracie v Česku.

 

Začalo to půl roku po sametu "bitvou" o pomlčku. Už ne Československá, ale Česko-slovenská. Chtěli abychom se jmenovali Česko-Slovensko. Tento název už jsme jednou měli v době tzv. druhé republiky po obsazení Sudet Německem až do okupace v březnu 1939. A to byl i čas kdy se zrodil první stát Slováků a nevadilo, že to bylo pod patronací Hitlera. Opětovné spojení obou států po válce v roce 1945, bylo pro Slováky výhodné. V opačném případě by patřili mezi poražené státy hitlerovské koalice.

Hned po sametu se stát krátce jmenoval Československá federativní republika. Ale to bylo málo - muselo se to změnit na Česká a Slovenská federativní republika. A ani to nestačilo.

Hned 1. března 1990 Slovenská národní rada iniciovala vytvoření státních symbolů Slovenské republiky. Až do té doby to nebylo nutné, ale doba šla rychle dopředu. Porozumění mezi oběma národy nepřály ani oboustranně jízlivé a jen málo odborně podložené diskuse o tom, která strana na tu druhou více doplácí. Bylo také vytvořeno Ministe rstvo mezinárodních vztahů Slovenské republiky, což vlastně byl jen jiný název pro ministerstvo zahraničních věcí. Napětí vzbuzovala i asymetrie mnoha institucí – například v Česku působila Českoslov enská televize, ale na Slovensku vznikla Slovenská televízia, souběžně vznikaly na Slovensku tendence ke zřízení slovenské policie, slovenské armády i Slovenské národní banky.

V roce 1991 slovenští poslanci Federálního shromáždění odmítli přijmout federální ústavu. Nálady na Slovensku navíc umocňovaly potíže související s ekonomickou transformací postkomunistické země. Její účinky byly v prostředí hospodářsky zaostalejšího Slovenska drtivé. Slováci nemohli Havlovi odpustit likvidaci velmi lukrativního válečného průmyslu.

Rozpad republiky pokračoval. Neuspěl ani návrh českého premiéra Pitharta o dvojdomku, tedy vlastně konfederaci. Objevil se i návrh Jána Čarnogurského, který souhlasil s vyhlášením samostatnosti Slovenska až po vstupu ČSFR do Evropské Unie. S tím ovšem česká strana nemohla souhlasit.

Do voleb v roce 1992 šla ODS Václava Klause s heslem "společný stát nebo rozdělení". Na Slovensku Mečiarovo HZDS s požadavkem "konfederace nebo rozdělení". Takže úplné rozdělení federace bylo tedy průnikem programů vítězných stran obou národních států.

O referendu žádná ze stran neuvažovala - jeho výsledek znali - lidé by v referendu rozdělení neschválili. Naše státy vznikly na podvodu bez souhlasu obyvatel. Podvod byl základem, genetickou informací pro budoucnost. A podle toho to tak vypadá.

V roce 2002 provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění výzkum o postojích obyvatel České republiky k rozdělení Československa. V době rozdělování republiky bylo v Čechách pro rozdělení 22 % obyvatel a proti rozdělení 60 %. 18 % nevědělo nebo zaujalo neutrální postoj. Proti rozdělení byli voliči levicových stran, častěji starší lidé. Pro rozdělení byli častěji lidi vzdělanější, podnikatelé a voliči ODS. V roce 2002 ale už 43 % obyvatel považovalo tehdejší rozdělení za správné a  za špatné 46 %. Nostalgie Čechů po společném státě přetrvává. Na Slovensku takový výzkum neprováděli.

Ihned po volbách v červenci přijala a vyhlásila SNR dokument Deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republiky, kde vyslovila požadavek samostatnosti Slovenska. President Havel na to odstoupil z funkce. Jednání o rozpadu státu se chopili za českou stranu Václav Klaus a za slovenskou stranu Vladimír Mečiar. Ti se setkali již 8. července 1992 v brněnské vile Tugendhat, kde se dohodli na rozdělení federace. Vlastní rozdělení podepsali dne 26 července tamtéž. Dne 25. listopadu 1992 přijalo Federální shromáždění ústavní zákon č. 542/1992 Sb. o zániku ČSFR k 31. prosinci 1992. Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku přijali už o týden předem. V prosinci ještě před zánikem federace přijaly Česk á národní rada a Sloven ská národní rada ústav u České republiky a ústavu Slovenské republiky.

Úderem půlnoci na Nový rok 1993 se tak na mapě Evropy objevily dva nové státy. V Česku vládla politická a podnikatelská mafie v režii Václava Klause, které vytunelovaly a rozkradly stát. Na Slovensku autoritativní vláda Vladimíra Mečiara, mající velmi uvolněný přístup k politické odpovědnosti a demokracii. Poražení jsou obyčejní lidé, nezaměstnaní. Bylo by nespravedlivé neúspěchy české a slovenské společnosti házet jen na rozdělení státu. Toto rozdělení však mělo velmi silný antidemokratický účinek. A tyto tendence pokračují dodnes. Podvod byl legalizován.

 

 

 

 

 

Rozdělení Československa

 

 

V roce 1918 byla hlavním motivem vzniku společného státu Čechů a Slováků snaha získat převahu nad německým a maďarským obyvatelstvem. Sloužila jim k tomu idea čechoslovakismu, výhodná pro oba státy. K slavnostnímu prohlášení nezávislosti  se přihlásili Slováci Martinskou deklarací 30. 10. 1918. V té deklaraci se uvádělo i to, že "slovenský národ je částka řečově i kulturně - historicky jednotného československého národa ..." Toto vědomí tehdejším představitelům slovenského národa opravdu nebylo cizí ...

Pro Slováky to byla záchrana. Situace Slováků v Uhrách byla zoufalá. Již několik desítek let před 1. sv. válkou probíhala hungarizace Slováků. Pro vládnoucí Maďary Slovák nebyl člověk. Tak také vypadaly prostředky používané k maďarizaci teprve vytvářejícího se slovenského národa, který, aniž by se dosud zformoval, stál již na samém prahu svého zániku. Slováci v roce 1918 přímo na poslední chvíli vyskočili z uherského hrobu, a šestadvacet let nato, jen cosi navíc času uvědomění cyklu jedné generace, v srpnu roku 1944 - spontánně zareagovali na výzvu velení Československé armády na Slovensku - v desetitisících vykročili do boje za národní svobodu a obnovení Československé republiky ... Literární vědec a profesor dr. Alexander Matuška napsal : "Vznik republiky v roce 1918 znamenal pro nás doslova záchranu před národní smrtí ..." V tomto duchu se vyjadřovali i slovenští vzdělanci tamtěch dob, kdy o národní situaci v Uhersku soudili , že ... "to jsme už byli jednou nohou v uherském hrobě ..."

Byli to čeští učitelé, kteří odjeli na Slovensko učit slovenské děti. Nakonec se to povedlo, ale vděku se nedočkali. Zrodil se slovenský nacionalismus.  Na Slovensku se stala snaha osamostatnit se politicky trvale významným přáním. To se projevilo v roce 1939 vyhlášením samostatného státu, tak federalizací Československa v roce 1969.

Po vysídlení Němců z Československa v roce 1945 už to nebylo potřeba, ale přesto se Češi se společným státem po celou dobu jeho trvání identifikovali podstatně více než Slováci.

Snahy o rozdělení Československa začaly brzy po sametové "revoluci". Ozývaly se výhradně ze Slovenska. Pro úplnost je třeba poznamenat, že "kampaň" na Slovensku byla významně podporována i "vnějšími" zájmy (emigrace ze Slovakštátu či některých německých kruhů). Nechci tvrdit, že to všichni byli lidé, kteří museli uprchnout ze Slovenska po válce, aby se vyhnuli trestům za kolaboraci s fašisty. Ale byli takoví. Další byli takoví, kteří nostalgicky vzpomínali na dobu, kdy měli vlastního presidenta a nevadilo jim, že kolaboroval s Hitlerem. A mottem těchto lidí bylo, že si přáli mít vlastní hvězdičku na vlajce Evropské unie. Přesto všechno neexistovala a neexistuje žádná nenávist mezi slovenskými a českým národem. Žádný ze Slováků ani Čechů si neváží svého "otce zakladatele" slovenského či českého státu. Neexistuje žádné veselí z dosažené samostatnosti ani na jedné straně.

Velká idea založení obou samostatných států byla: vládněme si sami. Menší stát se řídí a vykrádá snadněji. To byla ta geniální myšlenka, která spojovala Václava Klause a Vladimíra Mečiara. Byla to absolutní jednota názorů. Nebudeme si hledět na prsty. Nebylo až tak těžké ji uskutečnit. Havel posloužil. Všemi občany oslavovaný Havel dost těžko snášel, že na Slovensku, kde už fungovala "kampaň" za samostatnost, se našli tací, kteří na něj házeli vejce. Myslím si, že tehdy si Havel sám pro sebe řekl, že snad mu stačí demokracie v Česku.

 

Začalo to půl roku po sametu "bitvou" o pomlčku. Už ne Československá, ale Česko-slovenská. Chtěli abychom se jmenovali Česko-Slovensko. Tento název už jsme jednou měli v době tzv. druhé republiky po obsazení Sudet Německem až do okupace v březnu 1939. A to byl i čas kdy se zrodil první stát Slováků a nevadilo, že to bylo pod patronací Hitlera. Opětovné spojení obou států po válce v roce 1945, bylo pro Slováky výhodné. V opačném případě by patřili mezi poražené státy hitlerovské koalice.

Hned po sametu se stát krátce jmenoval Československá federativní republika. Ale to bylo málo - muselo se to změnit na Česká a Slovenská federativní republika. A ani to nestačilo.

Hned 1. března 1990 Slovenská národní rada iniciovala vytvoření státních symbolů Slovenské republiky. Až do té doby to nebylo nutné, ale doba šla rychle dopředu. Porozumění mezi oběma národy nepřály ani oboustranně jízlivé a jen málo odborně podložené diskuse o tom, která strana na tu druhou více doplácí. Bylo také vytvořeno Ministe rstvo mezinárodních vztahů Slovenské republiky, což vlastně byl jen jiný název pro ministerstvo zahraničních věcí. Napětí vzbuzovala i asymetrie mnoha institucí – například v Česku působila Českoslov enská televize, ale na Slovensku vznikla Slovenská televízia, souběžně vznikaly na Slovensku tendence ke zřízení slovenské policie, slovenské armády i Slovenské národní banky.

V roce 1991 slovenští poslanci Federálního shromáždění odmítli přijmout federální ústavu. Nálady na Slovensku navíc umocňovaly potíže související s ekonomickou transformací postkomunistické země. Její účinky byly v prostředí hospodářsky zaostalejšího Slovenska drtivé. Slováci nemohli Havlovi odpustit likvidaci velmi lukrativního válečného průmyslu.

Rozpad republiky pokračoval. Neuspěl ani návrh českého premiéra Pitharta o dvojdomku, tedy vlastně konfederaci. Objevil se i návrh Jána Čarnogurského, který souhlasil s vyhlášením samostatnosti Slovenska až po vstupu ČSFR do Evropské Unie. S tím ovšem česká strana nemohla souhlasit.

Do voleb v roce 1992 šla ODS Václava Klause s heslem "společný stát nebo rozdělení". Na Slovensku Mečiarovo HZDS s požadavkem "konfederace nebo rozdělení". Takže úplné rozdělení federace bylo tedy průnikem programů vítězných stran obou národních států.

O referendu žádná ze stran neuvažovala - jeho výsledek znali - lidé by v referendu rozdělení neschválili. Naše státy vznikly na podvodu bez souhlasu obyvatel. Podvod byl základem, genetickou informací pro budoucnost. A podle toho to tak vypadá.

V roce 2002 provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění výzkum o postojích obyvatel České republiky k rozdělení Československa. V době rozdělování republiky bylo v Čechách pro rozdělení 22 % obyvatel a proti rozdělení 60 %. 18 % nevědělo nebo zaujalo neutrální postoj. Proti rozdělení byli voliči levicových stran, častěji starší lidé. Pro rozdělení byli častěji lidi vzdělanější, podnikatelé a voliči ODS. V roce 2002 ale už 43 % obyvatel považovalo tehdejší rozdělení za správné a  za špatné 46 %. Nostalgie Čechů po společném státě přetrvává. Na Slovensku takový výzkum neprováděli.

Ihned po volbách v červenci přijala a vyhlásila SNR dokument Deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republiky, kde vyslovila požadavek samostatnosti Slovenska. President Havel na to odstoupil z funkce. Jednání o rozpadu státu se chopili za českou stranu Václav Klaus a za slovenskou stranu Vladimír Mečiar. Ti se setkali již 8. července 1992 v brněnské vile Tugendhat, kde se dohodli na rozdělení federace. Vlastní rozdělení podepsali dne 26 července tamtéž. Dne 25. listopadu 1992 přijalo Federální shromáždění ústavní zákon č. 542/1992 Sb. o zániku ČSFR k 31. prosinci 1992. Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku přijali už o týden předem. V prosinci ještě před zánikem federace přijaly Česk á národní rada a Sloven ská národní rada ústav u České republiky a ústavu Slovenské republiky.

Úderem půlnoci na Nový rok 1993 se tak na mapě Evropy objevily dva nové státy. V Česku vládla politická a podnikatelská mafie v režii Václava Klause, které vytunelovaly a rozkradly stát. Na Slovensku autoritativní vláda Vladimíra Mečiara, mající velmi uvolněný přístup k politické odpovědnosti a demokracii. Poražení jsou obyčejní lidé, nezaměstnaní. Bylo by nespravedlivé neúspěchy české a slovenské společnosti házet jen na rozdělení státu. Toto rozdělení však mělo velmi silný antidemokratický účinek. A tyto tendence pokračují dodnes. Podvod byl legalizován.

 Author: Josef Vit # FomuMyxe34
Svet2013-12-31110
-
 53% ( 9 people voted )
+
Ja: Cesi su ako clovek, ktory vylieci zranene tigrie mláda a namiesto toho, aby ho pustil po vylieceni spat do jeho prirodzeneho prostredia, tak ho zavrie do klietky a ocakava, ze mu bude kazdy den dakovat a sluzit.

Adolf Hitler: Cesi su cyklisti. Od pasa hore su ukloneni a od pasa dole kopú.

Bratia Moravania, vas sa to samozrejme netyka

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 60% ( 10 people voted )
+
2013-12-31 16:28:44 4e620fc2
Čo s rozliatým mliekom? Nemecká ekonomická čižma stojí na Českom krku a Maďari keď sa vymotajú zo svojích vlastných "sračiek" vééľmi rýchlo začnú kúúkať po "Feldvídeku"--- A nejaká tá nostalgia vraj charakterizuje "starcov". Ja som sa narodil v jednotnej--silnej-ekonomicky, kultúrne vyspelej, vzdelanostne-odborne i manuálne zručnej spoločnosti ktorá bola jednotná , bez vnútorných rozporov ľudských---s názvom Československo! Vśetko ostatné je provizorium, dočasne poskytujúce výhody.... zlodejským podnikavcom.
klopi # KyvoWavo40
-
 67% ( 20 people voted )
+
2013-12-31 16:50:19 58d4289b
pravda pravduca jakby smet

- Po pade sucasneho korporatokratickeho rezimu - obnovit CSR
- Vyhlasit obdobie 1989 - 2013 Za obdobie Bezpravia
- Odsudit a uvaznit sucasnych korporatokratickych papalasov
- Vratit ulupene majetky narodu Ceskoslovenskemu

Amen

acronym # NymuDeqa53
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-12-31 17:00:20 b2289243
Stefanik povedal: "Btratia nedovolte nikomu rozdelit nas spolocny stat. Ak sa to niekomu podari, zle s nami bude."

Zial bratia stalo sa a zle s nami je..

Stefanik inac bol pravdepodobne zavrazdeny.

acronym # NymuDeqa53
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-31 17:05:52 b2289243
Az na to, ze ceskoslovensky narod nikdy neexistoval a ani nebude. Nutene manzelstvo sice tiez skoncilo nutenym spodobom, ale to je jedno. Hlavne, ze skoncilo. Ak sa ozenit, tak s Moravanmi a byvat u svokrovcov Rusov. Cyklisti potrebuju zamotat si nohy a padnut hubou na asfalt aby sa prebrali zo sna o svojej vynimocnosti.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-12-31 17:07:42 4e620fc2
Arogantni , ale v podstate zakomplexovani cesi

stale nedaju upokoj s otravnym csko-slovenskom a ich tajne sluzby stale rozpracovavaju scenar opatovneho spojenia !

Slovaci , ktori cechom okrem toho ze sluzili ako kolonia (vid Ottuv vykladovy slovnik , podla neho kolonia moze byt aj sucastou statu a nemusi byt na inom kontinente ) sluzili ako ich zjednocovaci prvok Ako spolocny nepriatel , ktory drzal cesky narod vnutorne pokope .

Po rozdeleni si svoj komplex menejcennosti vyvrsovali na chudakoch moravakoch , ale ti rychlo rezignovali. Ich opdor bol slaby az sa nakoniec rozplynul.

Ceska spolocnost je totalne rozvratena a hladaju opat zjednocovaci prvok ako unik pred vytvorenim ich osudoveho Nemeckoceska a s tym spojne kompenzacie za zavrazdenie 300 000 sudetskych nemcov cechmi pocas odsunu po skonceni 2. vojny . (tento tvar sa cechom bude urcite pacit :), podobne ako ceskoslovensko ) Na to vsak potrebuju Slovakov .

V ziadnom pripade by sme nemali zabudat na to ze po rozdeleni nas cesi okradli a chceli nas aj eknomicky zruinovat . A samozrejme nezabudajme na to ze odporni agenti , zlodeji a vrahovia - Benes a primitiv Masaryk zavrazdili M.R. Stefanika .

Nezabudajme na to ze havlisti dali zavrazdit aj A. Dubceka.

Mily Josefe Vite ,
taku trapnu grcanicu plnou klamstiev a manipulacii si mozes strcit .... vies kam .
zazoo # JuvyButa60
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-12-31 17:18:55 bc79b747
loading...
Presne . Aj ja si myslím. Pravda pravdúca! Práve preto vzniklo po prvej svetovej Česko-Slovensko ,že si Nemecko brúsilo zuby na Čechy a Moravu a Maďari zas na Slovensko.Aj keď moji rodičia na prvú Česko-Slovenskú republiku nespomínali v dobrom.Hoci tam tá pomlčka bola ,akože dva suverénne štáty , Slovensko sa tak necítilo.Po druhej svetovej sa utvorilo pevné Československo . Lenže práve tá pomlčka rozhádala Slovákov a Čechov,že Išlo by to znova spojiť?Myslím ,že nie.(Prví doplácali na druhých a druhí na prvých).Tiež to bol dôvod hádok. Po 89. sa všetko rozkúskovalo a Zas sa spájalo do Úžasnej EÚ a sme až tam .

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 17:31:29 4e620a74
Reagovala som na príspevky Klopiho a acronyma.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 17:45:13 4e620a74
ad acronym - Vrazda generala Stefanika

snad netreba opakovat notoricky znamu vec (svedkovia aj fotodokumentacia) , ze general Stefanik po zostreleni jeho Caproniho ceskymi vojakmi na letisku vo Vajnoroch este zil .

Veliaci cesky dostojnik mu vpalil gulku do cela !

Fakty je dobre si pripomenut "ab ovo" , ked prichadzaju novi manipulatori .

zazoo # JuvyButa60
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-31 17:50:44 bc79b747
Určite nie je vhodné sa tu teraz navážať do Čechov. Spoločná republika znamenala po roku 1918 zachovanie a povznesenie slovenského národa. To sú fakty.
Počas obdobia socializmu (po roku 1968) vedenie štátu dbalo, aby nevznikali nacionálne "vášne" a darilo sa im to v podstate. Po prevrate tomu už tak nebolo, k moci sa dostali ľudia, ktorí si toto hroziace nebezpečenstvo neuvedomovali. Zotrvanie v takom spoločnom štáte už by bolo pre Slovákov utrpením.

Marek Brna # CohyJina24
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-12-31 17:58:31 5587bbed
A platí--percentuálna podielovosť-- na vzniku republiky Ćeskoslovenskej v r.1918--aktérov... Štefaník..75%, Masarýk--20%, a Beneš..po ukradnutí 1-mil US dolárov----5% a HOTOVO.Nijak ináč--lebo légie mali pol Ruska a celú Sibír, 14 vagónov zlata a "zajatého"Kolčáka--pod taktovkou Štefaníka...A Vilson jeden z prvých súhlasil a uznal...ČSR...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-31 18:16:48 58d4289b
Článok je síce plný historikcých mílnikov ale chýbajú tam dôležité ekonomický fakty ktoré sa udiali tesne po roku 1989.
1. Bola potrebná taká hlboká develvácia Kčs hneď v prvom kroku z 8 Kčs na 16 kčs za DEM
2. Bolo potrebné riešiť kupónovú privatizáciu? Veď sa kľudne mohli urobiť systémy zamestnanckých a.s. Kto by chcel tak by investoval tak kde pracoval kto nie tak nie.
Žial toto malo za dosledok velmi hlboký pokles morálny a hospodársky ľudí v ČSSR.

V neposlednom rade to malo hlavny dopad hlavne na podniky v SR nekolko sídla národných podnikov boli hlavne v ČR a medzinárodného obchodu bolo v ČR.

A nepolsednom rade demokrati novej doby to nezvládli. Klaus, Havel a ost. mali zaslepené uši medovými motúzmi z USA a NSR.

A tieto dejiny sa tvorili hlavne v Prahe.


Peter # FikyMigu16
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-31 19:40:12 5ab3022e
Peter, "Veď sa kľudne mohli urobiť systémy zamestnanckých a.s. Kto by chcel tak by investoval tak kde pracoval kto nie tak nie." - Souhlasím.
Bohužel ty "české" politiky jsme neměli my pod kontrolou, za Prahu s Tebou souhlasím, ale neměl jsem zodpovědnost to tehdy nějak ovlivnit...Ostatně jako skoro nikdo. (Cožpak někdy něco řídili podle zájmu a názoru lidí?)

Mil # JafeKega92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 20:21:53 4e888e5f
Mil, ďakujem za Tvoj prispevok. Ano nemal nikto z beznych ludi v CR a SR to ovplyvnit. A media spustili dokonalu propagandu v CR a SR individulalne. Uz len fakt, ze sa nekonalo referendum tak to bo dokaz ze na ludi sa vzdy v neposlednom rade kasle. Jednoducho CSSR vzniklo ako milacik spojencov Francuzov a USA s pozehnanim ZSSR. Ved kto uz dnes chce poznamanat, ze Stalin a Hitler boli rovnakej krvenej skupiny. Ze do r. 1943 robili rovnako anektacnu politiku silnejsieho. Kto dnes povie, ze ako Hitler napochodoval do Prahy, tak Stalin napochodoval do Polska a inych krajin. Ze Slovensky stat sa len podrobil politike, ktora sa vtedy varila inak. Ano Slovensky stat sa pordobil automaticky. Ale Cesky sa odmietol a tak sa stal protektoratom. Inak vojenska vyroba pre nemcov bola tak v Cesku ako na Slovensku. Cize tak ako v 1918 mocnosti bez dovodu vytvorili CSSR ako entitu proti nemcom a rakusakom-madarom tak bez opytania verejnosti referrednsom to zrusil, ked bolo uz viacmenej jasne, ze to bude patrit po 1993 pod kuratelu nemcov. Inak na dnesnej dobe, ocenujem, ze medzi CR a SR existuju historicky-hospodarsky lepsie vztahy a ocenujem ze sa zachovala kultuzna federaracie. I ked chvalim v CR sa tvori viac kulurnehodnotnejsich diel. Rad ich sledujem. Na SR su sledovane Ceske televize a Slovensky umelci sa uplatnuju v Prahe. Co nas drzi kulturne spolu. Zelam Ti veseleho Silvestra.
Peter # FikyMigu16
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-12-31 21:02:19 5ab3022e
Také zdravím do dalšího léta do počtu,)
A ujištuji všetkých, že lidi z "druhé strany hranice" máme velmi rádi a respektujeme vás, zatímco "vlastní" politickou reprezantaci nesnášíme. Rádi jako skutečné bratry. (ne podlézavě ani nadřazeně jako se naparují namyšlení amíci a rusáci s velkopanskými sklony - a bohužel zde hojně působící a otravující kulturní i životní prostředí medii, mafiemi a svými rozvědkami - což je ostatně znát i zde na internetových diskuzí koho kam táhnou jaké "sympatie". Tak proč se k nim nepřemístí?).
Hodně štěstí!

Mil # JafeKega92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 21:53:59 4e888e5f
(což je ostatně znát i zde na internetových diskuzí koho kam táhnou jaké "sympatie". Tak proč se k nim nepřemístí?).
Hodně štěstí!Budeme se přemisťovat kam koho táhne,alebo sa môže každý vyjadriť ako to cíti?
Peter,---Presne.A Havel to pokašľal na celej čiare.
zazoo,---veľa pravdy.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 23:10:26 4e620a74
Vsetkym spravny ludom v CR prajem PF2014. Ale opytal by som sa osobne, co si po 11 rokoch myslia ludia v CR o Slovensku. Mam osobne styky s ludmi v CR. Vzdy ked hovorime spolu o tom co nas (Cesko/Slovensko) spaja/rozdeluje v CR tak vidim len predsudky a opovrhovanie ze Slovaci se trhli. Ale ked sa zacneme spolu bavit o tom ako je Cechom prijemne vo Velkom Mederi, Sturove, Besenovej, Tatrach tak zacnu hovorit, ze rozdelenie CSSR bolo hlupost. V ceskych ludoch vidim vela predsudkov a falosnosti, aby si uvedomili, ze v roku 1993 malo Slovesku cca 40% HDP ceskych zemí. teraz to je cca 90% a trend je vyrovnavajuci. Euro vseobecne Slovensku pomohlo to je fakt. Cesi su ohlupovaní na na konci roka 2013, že devalvacia Kč meny je potrebna. Priemysel/HDP sa pomaly vyrovnava, Slovensko ma co este dohanat hlavne v mysleni ludi, vseobecne ludia v SR su uzkoprsí, s pocitom menejcennosti. osobne vidim vela rezerv v pochopovani sa navzajom nedzi CZ a SK ludmi. Ozaj ako to je z tou vlajkou. Ved CSSR vlajka je teraz CZ vlajka. Ale to uz teraz je passe.
Peter # FikyMigu16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-31 23:55:02 5ab3022e
No, ako by som? Bratia Česi, aj keď sa snažia, nevedia svoju určitú nadradenosť a nostalgiu za vládou nad Československom aj po toľkých rokoch zabudnúť! Nemajú totižto pravdivé informácie, o ktoré Slováci museli ťažko bojovať, aby ich získali. Veľa prispievateľov zo slovenskej strany ich tu podalo, ale Česká strana nepočúva, presne tak, ako to bolo za 1.republiky.Zo slovenskej strany je tu vďačnosť za pomoc českej po 1.SV k vytvoreniu slovenského školstva, inteligencie, lenže z nás sa kolónia nedala urobiť, my sme neboli černoškovia, školstvo bolo za Márie Terézie zriadené komplet v celej monarchii!!! Takže, pozor...všetci sme boli vzdelávaní približne rovnako! A že to šlo, ako šlo, to je otázka dejín, kde vládnu silnejší, aj keď spomenutý Zlatý ešalón v Rusku, vznik Legiobanky a sila českého kapitálu v 1.ČSR, budovanie bunkrov, silnej vojensko-priemyselnej základne u nás, priznajme si! Bolo to budované z ruského Zlatého ešalónu! Viem, nebude sa to veľa ľuďom páčiť, ale je to tak! Preto mohol Stalin manipulovať Beneša, lebo vedel, že Masaryk a Beneš zradili bielogvardejcov, aby mohli odviezť ruské zlato cez oceán do Prahy, s čím Štefánik nesúhlasil a pretomusel byť odstránený. A na toto slovač nikdy nezabudne a česi tiež. Jednoducho tieto kruté veci si z hláv vytesnili...Nuž čo! Napriek všetkému, držme sa spolu,veď sme si najbližší, keď treba pomôcť, pomôžme si a pri tom všetkom si môžeme aj dáku moravskú pesničku zaspievať! Čo poviete?

Interbulo # HacoSyfi01
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-01 03:45:58 58d42498
"Snahy o rozdělení Československa začaly brzy po sametové "revoluci". Ozývaly se výhradně ze Slovenska."
Ale prd! Skús si vyhľadať štatistiky a uvidíš, že percentuálne (a teda aj absolútne) bolo za rozdelenie republiky viac Čechov ako Slovákov.


Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 09:33:49 c16eba66
Interbulo

Zdravím. Kde sa dočítam viac o tom "Zlatom ešalóne v Rusku"? To by som si rada prečítala, akosi vôbec netuším o čom je reč a v akých súvislostiach.

Prajem šťastný, pokojný a úspešný Nový rok. :)))

ukulele # FogyLoqy46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 11:26:40 57f4de4a
Cele rozdelenie CSR zosnovali cesi ,

zbesilym a arogantnym tlakom na slovensku reprezentaciu , sami rozduchvali poprevratove vasne - zname su stvave - moderatorske nenavistne protislovenske aktivity slovenskej cesky Bubilkovej v CST spolu s Cernym.

Poslanca FZ Vitazoslava Morica cesi fyzicky napadli v Prahe na Vaclavaku a napadli ho aj v metre .

Opilecky primitiv , zakerak a zlodej prazskych nehnutelnosti Havel prisiel provokovat na demonstraciu na SNP , aby mohli TV potom ukazovat svetu aky maju Slovaci vztah k takemu vynimocnemu potkanovi ako bol Havel .

Cesi velmi dobre chapali ze penazovod zo Slovenska do ciech sa skonci a v ramci restrukturalizecie budu potrebne obrovske investicie do slovenskej ekonomiky a na socialne vydaje. Tomu sa vsak falosni ceski tzv "kainovski bratia" chceli vyhnut , preto dali prednost provokaciam a stvaniu veducemu k rozpadu CSR.

Boli si vedomi , ze vykradanie slovenskej ekonomiky cez nimi ovladanym Federalnym cenovym uradom sa skonci a rovnako aj tvorba dani v mieste registracie narodnych neskor statnych podnikov . Ked slovenske zavody mali "matku" registrovanu v Prahe , tak vsetky zisky kasiroval cesky podnik vratane dani a potom ak boli potrebne dake investicie aj na Slovensku tak isli zbesniet !

Teraz ,ked sa objem tvorby HDP pomaly vyrovnava a my se si sami museli vyzrat a vytrpiet post socialisticky marazmus a nastup a zlociny zbesileho kapitalizmu , tak teraz opat tuzia po spojeni aby svoju vinu a buduce nasledky za svoje lupeze zlata v Rusku , zbesile vrazdenie nemeckych civilistov po skonceni vojny a ucinky benesovych dekretov prefikane rozdelili aj na slovenske plecia .

Najma ak v kostiach,, tak ako potkany , citia buduce geopoliticke posuny a zmeny .

Inak v zasade na Slovakov kaslu a nenavidia nas. Su to opilci a sovinisti , ktori vychlastaju najviac piva na hlavu v Europe .

145 litrov piva v priemere na hlavu moze vypit len hovado.zazoo # MiwaGija44
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-01 11:28:03 bc79b747
NEMÁM RÁD AROGANCIU V SLOVNOM PREJAVE, ALE PRAVDU je potrebné raz prevždy dostať na papier a do mozgov slovenských občanov, ktorí nikdy nemali svojich četníkov na Českom území. Je toho veľa čoho by sa dalo pri tomto probléme riešiť, ale vidím, že tu už toho bolo povedané naozaj dosť a veľmi pravdivo a presne. Neprajem čechom to, čo napáchali na slovenskom národe. Ale pravda musí prelomiť podvod a klamstvá zo strany čechov. V podstate češi ako národ by sa mali ospravedlniť nielen slovákom ale aj okolitým národom za svoje nečestné postoje v tejto krátkej histórii od roku 1918 až do rozpadu a aj po ňom. Pre nich sme boli len etnikum, ktoré zviditeľňovali ako tancujúcu spoločnosť v národných krojoch pri výstavách. Netvrdím, že všetci Češi sú rovnakí, ale skutočnosť bola taká ako ju dávala vláda Československa. A vtedy som tam žil, a nemohol som si prečítať ani noviny slovenské, keď som bol na tomto spoločnom území našich národov. Táta Masaryk bol ich otec, ale nie otec slovákov a to naši otcovia pocítili, keď na to poukázali. A tak keď Havel začal s týmto človekom, pre slovákov iná možnosť ako odchod z tohoto štátu neostala. Odišli suvytme okradnutý a to každý z nás, skôr narodených vie. A tu museli byť zradcovia aj zo slovenskej strany a aj boli. Teraz vidíme ako češi sa snažia o znovuvytvorení spoločného štátu pomocou spoločných súťaží. Preto poviem len: Lidé bdete! aby sa nezopakoval starý scénár veľkých scénaristov svetových farebných revolúcií.

valdo # SaduMixu65
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-01 12:21:19 b2287df0
Odznelo tu vela pravdivych informacii.Treba vzdy pamatat na to,ze je rozdiel medzi narodom a jeho "elitou".V prevaznej vacsine je nazor obycajnych ludi v CR aj v SR rovnaky-boli to "panske hry".
Kazda minca ma ale dve strany a ja som sa na to pozrel pozitivne:-)
Hej,1918 bol masonsky projekt,ale dal nam statnost.Boli tam nejake chyby a aj kvoli nim a hlavne kvoli tahom zapadnych mocnosti sme sa pred vojnou rozdelili a boli okupovani.Po vojne komunisti neradi vytahovali historicke udalosti,ktore by pskvrnili "bratstvo narodov"(nielen vo vztahu k Cechom,ale aj k Poliakom,"Ukrajjincom",ci Madarom).A nakoniec to rozdelenie v 93om.Pravda,rozdelili staty.Oslabili nas a mohli nas lahsie dojit.Ale,co je hlavne,ludia si zostali blizki.Ked si predstavim,zeby sa nenasli ziadni zapredanci a zostali by sme svorne v jednom state,nastupil by tvrdsi scenar,mozno az juhoslovansky.Nemali by sme sancu sa ubranit a mozno by sme sa teraz na smrt nenavideli(pokial by sme este existovali).
Tak to vidim a podla mna je dobre,ze nam nic neprekonatelne nevadi v dalsej spolupraci:-)

julo # GopoMipy89
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 12:45:07 6dec7950
valdo,

urcite mas pravdu, no nie vo vsetkom, nebudem to rozvadzat, len jedno : tie sutaze, ved to robia aj madari, HADZANA, BASKEDBAL a kdejaka sutaz vsade sa pchaju i ked ich nik zo SLOVAKOV nevola.
madari slintaju viac ako cesi.
jedine poliaci, sice na nas pozeraju cez prsty, ale kaslu na nas a hladia, len za ocean.

juraj janko # XiliFede02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 13:01:00 6d4a9f18
autor v clanku uviedol spustu nezmyslov. Nech si aspon overi, kedy Cesi objednali vyrobu ceskych bankoviek a hned by mu bolo jasne, kto skutocne stal za rozpadom Ceskoslovenska.

rado # BytoCeme01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 13:28:49 b2280407
Prečo sa rozdelio Československo? Tu je tá najhlavnejšia príčina o ktorej Česi nechcú počuť a mnoho Slovákov to dnes ani nevie. Pán Vít si sťažuje, že od Slovákov sa vděku Česi nedočkali. Z jedného jarma sa dostali do druhého. Tak za čo ďakovať? Radšej ale čítajte.


MEMORANDUM O SLOVENSKU
(Vydalo oddělení pro vědeckou politiku při straně národně socialistické)
7. 7. 1946

Možnosti české politiky vůči Slovensku

Existence československého státu nebude zajištěna, dokud nebude získán bezvýhradne pro československou myšlenku slovenský lid a dokud slovenská politika nestratí své protičeské zabarvení… Teoretickým rozborem lze zajistit tyto cesty, jimiž může česká politika žádaného cíle dojíti:

A. Duchovní asimilaci slovenského lidu

Tento spůsob směřuje k tomu, aby se Slováci naučili stejně myslet jako Češi, takže by výslednice politických sil v obou národech byla shodná, ne jako dnes, protichůdná, čímž by odpadly třecí plochy. Působení na lid lze prováděti snahou:
1. Obejíti vedoucí slovenskou vrstvu a navázati s ním přímý styk,
2. že bude nejprve ovlivněna vedoucí vrstva slovenská a mentalita lidu měněna jejim prostřednictvím. V tomto případě jest možno působiti:
1. prostřednictvím intelligence, nebo
2. prostřednictvím církve.
1. Naděje na přímy styk a vliv české politiky na slovenský lid na Slovensku je poměrne malá. Zejména pokud neexistují na Slovensku sesterské strany všech českých politických stran.
Zato se naskytá nedoceněna a nevyužitá možnost působit na Slováky přímo v českých zemích.
2. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejhladší cesta je cesta získat slovenský lid prostřednictvím církve. To ovšem předpokládá nejprve získání církve samé. Cirkevní hierarchie není slovensky nacionalistická nýbrž katolická, necíti nacionálně, nýbrž – sit venia verbo cirkevne – imperialisticky. Pokud by snad hlavně v nižším kléru se vyskytovaly i motivy nacionální budou cirkevní vrchnosti při tuhé kázni cirkevní organizace hladce potlačeny. Jen taková věc jako mše svatá, sloužena 28. října za republiku, nebo občasná společná motlitba za trvání republiky po mši, by vykonala na Slovensku pro stat vice, než desetiletá uvědomovací práce.
K ovlivnění cirkevní hierarchie jsou v současné době tyto možnosti:
a) prosazení Československu opravdu oddaného a energického i politicky nadaného arcibiskupa pro Slovensko a jeho všestranná morální i materiální podpora státem. Energický arcibiskup, který by sem ovšem nemusel obávat zákroku z nejvyšších mist cirkevních, by mohl Slovensko velmi rychle učinit i spolehlivou součástí státu, i zlikvidovati vhodnou cirkevne náboženskou dikcí i protičeské zaujetí. (Ovšem acibiskupský stolec je v současné době obsazen).
b) Pro Československo má býti jmenován kardinál, který bude míti dozor nad veškerým klérem v republice. Kdyby jím byla jmenována energická, prozíravá a politicky schopná osobnost česká nebo československy smýšlející, bylo by možno vynutiti československý kurs i na kléru slovenském.
c) Nejúčinnejší cestou by byl přímý pokyn Říma, který požívá na Slovensku téměř neomezené autority. Boj o Slovensko se neděje mezi Prahou a Bratislavou, nýbrž mezi Prahou a Římem. Vyrovnání s Římem, který by ovšem žádal nejzažší ústupky, by bylo nejspolehlivější cestou k zlikvidování slovenské otázky.
(Pozn.: Kdyby se podařilo prosadit třeba jen autoritativní církevní vyhlásení sv. Václava za patrona a světce nejen českého, nýbrž i patrona celého státu, bylo by možno vytvořit na Slovensku jeho Kult s dalekosáhlymi účinky politickými. Státotvorná a národotvorná funkce tak se osvědčivší při tvoření českého národa a spojení Čech s Moravou, pro Slovensko ješte nevyprchala a nelze ji podceňovat.)
Je snad zbytečně podotýkat, že pokus o boj proti Římu nebo proti církví, ať jakkoli motivovaný, by situaci podstatně zhoršil.

B. Mocenskou asimilaci slovenského národa

Toto rameno české politiky musí směřovat k tomu, aby slovenský národ byl po všech stránkách oslaben tak, že vůbec ani nebude moci pomýšleti na vytvoření samostatného státu. V jistém slova smyslu vyvolala slovenskou otázku Československá republika sama; nikdy předtým slovenský lid nemněl ani vzdálené pomyšlení na státní samostatnost. Zdá se, že i současná česká politika usilovně buduje solidní základy pro příští slovenský stát.
Metody:
1. Vnitřní politika: Jest nutno vytvoříti na Slovensku třeba menšinu československu oddanou a Čechům nakloněnou, všestranně ji podporovat a poskytovat ji co největší podíl na moci ve vlastních slovenských věcech. Největší chybou z tohoto hlediska je přenechat zcela Slovensko Slovákům, nebo pak jsou Čechoslováci v něm v nevýhodném postavení a vývoj spěje ke slovenské státnosti. Vytvoření této skupiny by nebylo příliš obtížné, kdyby se jí ujala za pomoci znalce slovenských věcí některá osobnost české politiky, neboť
a) Jest stale určitá skupina ideových Čechoslováků
b) Většinu slovenských politiků možno koupit, je-li vhodným spůsobem nabídnutá dostatečná cena.
Tato politika by ovšem musela z české strany být vedena cílevědomě, soustavně a velkoryse (i v podplácení); nikdy by nesměli být Slováci ponechání sami sobě
2. Zahraniční politika: Zahraniční politika česká musí být v otázce Slovenska vedena tak, jako byla svého času vedena proti německé menšině. Za všech okolností musí zůstat československý rozpor věcí vnitrostátní; Slovensko musí být v očích světové veřejnosti, i západní, na níž Slováci spoléhají, vhodně a nenápadně zdiskreditováno. V tomto napomáha politice české velmi politika Maďarů. Posice Slováků je v srovnání s německou menšinou o mnoho slabší, neboř nemají za sebou v zahraničí žádného činitele, který by na nich měl mocensky i ideově tak eminentní záujem jako Němci na německé menšině.
3. Národní hospodářství: Hospodářská politika státu musí být vedena tak, aby Slovensko strukturálně bylo od českých zemí stale odvislejší, aby nevytvorilo samostatného hospodářskeho celku a aby specialisace byla řízana tak, aby na Slovensku byly závody s dílčími úseky technické výroby (resp. výroba polotovarů) a aby největší zhodnocení výrobků (např. montáž) se dála v českých zemích.
Národohospodářské vybudování Slovenska budíž prováděno nejvýše všemi ze Slovenska plynoucími prostředky. Pomoc českých zemí nečiní Slovensko o nic vděčnější, než by mohlo činit nějaké ostrkování. Ani na veřejných a ani v soukromých projevech není stopy uznání: na zmínku o tom, že české země přispívají výstavbě Slovenska, se všeobecně reaguje s vášnivým, nenávistným nepřátelstvím, které nevyvrátí žádný důkaz ciframi; důkaz vyvolává nenávist ještě větší s úpornou snahou vymyslet za každou cenu nějaké vyvrácení, kterému se pak obecně věří, kdyby bylo i nejnejapnější.
Nemůže proto politika hospodářského nepodporování Slovenska vzbudit o mnoho větší nespokojenost než politika jeho podpory, spíše naopak.
4. Populace
Současně je třeba řídit hospodářství tak, aby co největší počet Slováků odešel do českých zemí, kde se rychle asimiluje a v rozptýlení může tvořit nejvýše oposiční skupinu, ale nikdy ne nebezpečí pro stát.
K přesídlování do českých zemí není třeba zvláštního nátlaku: nastane automaticky a v ohromných měřítkách (už dnes se vystěhováváním některé kraje východního Slovenska takřka vylidnily) bude-li jen trocha propagováno – ličením pracovních podmínek a životných možností v němci opuštěném území – a bude-li slovenským úřadům znemožněno normativně proti přestěhovalcům zakročit. Nepůsobilo by zvláštních obtíží přetáhnout ze Slovenska kolem ¾ milionů obyvatel.
5. Národnostní politika
Pro československý poměr není dobré takzvané reslovakizování Maďarů. Poslovenštěný Maďar má
samozřejmě k Čechům vztah negativní a jest zpravidla protičeským činitelem. Má-li už býti maďarská
menšina znárodněna, ať je nasazena do českých zemí a tam asimilována.
6. Vojenská politika
Přítomnost českých vojsk na Slovensku a slovenských v českých zemích je československému poměru velmi důležitým činitelem. Čím větší posádky českého vojska jsou na Slovensku a naopak, tím lépe.
7. Preventivní politika
Kdyby bylo zřejmé, že slovenští politikové a většina slovenského národa zajímají k českému národu a československé republice negativní stanovisko a že by v první mezinárodní příhodné době byli ochotni opakovat rozbití československého státu, musí československá a česká politika tomuto nebezpečí předejít tím, že rozhodující srážku mezi oběma národy vyvoláva sama dříve v mezinárodně politické situaci, vhodné pro Čechy. Nesmí už nikdy dojíti k tomu aby Československo prodělávalo současně dvojí krisí: zahraničně-politickou a vnitropolitickou, to je dnes prakticky slovenskou. Musí-li již ke krize dojíti, musí k ní dojíti odděleně a poněvač dnes nelze určiti okamžik krise zahraniční, neboť se vymyká silám českého národa, jest nutno vhodně určiti okamžik krise vnitropolitické, což při temperamentu Slováků není příliš obtížné. Jakmile však situace dozreje k zřejmému, byť i latentnímu nepřátelství Čechů a Slováků a jakmile bude srážka vyvolána, jest nutno celou slovenskou otázku zlikvidovat definitivně, neboť by tak představovala stálou slabinu státu, t.zn. obsazení vojskem a rozsídlení velké většiny zejména východních Slováků do českého pohraničí a po českých zemích a naopak přestěhováním značného počtu Čechů do země slovenské. Přesun německé menšiny byl úkolem daleko větším a v zájmu státu byl proveden a to úspěšně. Mimoto byl otázkou mezinárodní. (Stejně řešil podobné otázky SSSR, Ukrajinci, po první světové válce, Tataři a jiné národy po druhé světové válce.)
8. Současná politika
Pro praktickou politiku lze doporučiti, aby k řešení slovenské otázky bylo použito všech způsobů
současně, pokud je to možné.

*****Citovaný “Manifest o Slovensku” nie je iba politickým programom jednej českej strany, ale vyjadruje českú politiku voči Slovensku od čias Svätopluka až po súčasné časy ako konštantný postoj, ktorý sa plne uplatňuje i dnes pod rôznymi krycími taktikami na každom poli bez akýchkoľvek morálnych zábran a kritérií používajúc lži, podvody, intrigy, podplácania, dezinformáciu publika… len aby dosiahli svoj cieľ - podrobiť Slovensko a Slovákov, ako podrobili Moravu a Moravanov.


Zdroj: Historický časopis XVI: 2, 1968.

Prepísané od slova do slova aj s prípadnými gramatickými chybami v pôvodnom materiáli s menšími grafickými zmenami, ktoré však nič nemenia na obsahu a význame tohto dokumentu.adam # GebaXata89
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-01 15:40:13 c3a0b62a
Vlado,---Presne. Spomínala som,že moji rodičia nespomínali v dobrom na prvú Česko-Slovenskej republiku. Presne toto som zabudla pripomenúť: Na úradoch a iných štátnych inštitúciách boli dosadení Česi.Neboli Slovenská polícia ,alebo ako by sa v tom čase volali ,ale českí četníci.rodičia chodili do maďarských škôl,za Rakúsko -Uhorska a potom mali skôr českých učiteľov. Takže ich písané slovo bolo skôr české. A tatíčko Masaryk ,vôbec nebol Slovákom tatíčko . Na Slovensku sa spievali hanlivé piesne na Masaryka. Ten údajný Masarykov odkaz čo Havel omieľal (Masaryk bol jeho krstným otcom)" Pravda zvíteti nad lži a nenávisti "neplatil ,ani za tatička Masaryka, ani za Havla.
Marek Brna,--(Určite nie je vhodné sa tu teraz navážať do Čechov. Spoločná republika znamenala po roku 1918 zachovanie a povznesenie slovenského národa. To sú fakty.)To sú kecy ! Hlavne o tom povznesení Slovenského národa.Možno keby žil Štefánik.


Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 16:40:16 5f666335
Zukov-aj moj oco a ujo boli na ZVS v Cechach a nie som z juzneho Slovenska,ani Madar.A tento masonsky nastroj nepriniesol dany efekt.Naopak,dost klho som zil v Cechach a videl som,ze vacsina Cechov,aj pri vsetkych vplyvoch,pestujucich v nich pocit nadradenosti voci Slovakom(media,historicke interpretacie,politici..),prave kvoli rodinnym zvazkom so Slovakmi nas beru ako bratsky narod a nie ako koloniu.
Opakovanim vyroku toho sasa Adolfa znemoznujes koexistenciu nasich narodov a budes za to niest zodpovednost rovnako,ako ju niesli Nemci za to,ze ho nekopli do zadku este ked kecal po krcmach.

Jambo-skus si premysliet,co by sa stalo,keby si nas rozdelili Poliaci a Madari.Cesi nemali s asimilaciou inych narodov skusenosti a ani kadre,preto sme to preckali,aj ked to nebolo lahke.Mozme sa pozriet,ako dopadli Slovaci v Madarsku a v Halici,ktora pripadla Polsku a Ukrajine.
Historicke udalosti je treba brat s nadhladom.Rovnako my,ako Cesi.A politika sa este dodnes robi "elitou" a nie narodom.Inak by sme mohli povedat,ze my teraz zabijame ludi v Afgane,Kosove a neviemkdeeste.Budu nas Afganci nenavidiet,alebo pochopia situaciu?

julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 17:29:02 6dec7950
Julo.--- Preto píšem,v prvom mojom príspevku,že Maďari si brúsili zuby na Slovákov a Nemci na Čechov. Po tejto stránke bolo dobre,že Vzniklo Česko-Slovensko.Len Slováci sa s tou pomlčkou necítili slobodnejší .No a že Slovensko nebolo suverénne ,za prvej republiky Česko-Slovenskej to dúfam uznáš. O nutnosti vzniku Česko-Slovenska po prvej svetovej som už písala viackrát, len to netreba brať tak ,že sa Slováci cítili povznesene. Možno to treba zobrať tak ako sa to teraz zvykne hovoriť, že vznik Československa bolo oveľa menšie,ako keby si nás rozobrali Maďari a Nemci.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 17:51:51 5f666335
Julo, ty beres lidi, jako samostatne myslici jednotky, jako osoby ktere vnimaji, konaji a mysli sami za sebe.. A to je prave ta chyba ...

Protoze vetsinova populace toho neni sama od sebe schopna .. Jsou to jenom zvirata, ktere jsou manipulovane jak se hodi jinym, a nejsou sto si to ani uvedomit . Vetsina obycejnych lidi si dokonce naivne mysli, ze to co maji v hlave jsou jejich vlastni myslenky ....

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 17:55:48 53d0513c
Lojzazpribrami.---Ja ťa v celku beriem ,ale už prestaň s tým zvířectvom. Človek je vždy človek.Či už má taký,alebo onaký názor.A s názormi iných buď súhlasím a poviem ,áno je to pravda,alebo si poviem ,nie je to pravda. Keď už veľmi nesúhlasím tak poviem,že kecá.Veď sme ľudia rôzni .Nie sme uplácaní v dajakej formičke.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 18:08:03 5f666335
Ne to nejsme ...

Ale myslel sem to jinak Jambo. A sice

Zvirata(at uz ty lidske, ci jine) nemaji takovou schopnost sebekontroly, ani sebeuvedomeni jako to co chapu jako "clovek" . Nedokazi ZCELA kontrolovat sve emoce, ani sve myslenky .

Proto za "cloveka", povazuji pouze plne vyzrale lidske zvire .


lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 18:20:27 53d0513c
Re.Ukulele. Na nete máš okolo tejto témy kopu vecí. Stačí hodiť do gúglu ruský zlatý poklad, Kolčak, čs legionári, legiobanka. Potom len vyberať, je toho mnoho! Ináč, Kolčaka za zlatý poklad legionári predali boľševikom a tým im umožnili vyhrať občiansku vojnu a vznik CCCP. Štefánik nesúhlasil, zúril, lenže Tatíček a Dr.Beneš rozhodli a Judášske groše došli do ČSR a ani tak nepomohli Čechom. Museli sa podriadiť Hitlerovi, pričom Národ ,,skoro,, nič nevedel. Veď Beneš mal svuj plán:Eroplán! No, je toho veľa, tak príjemné štúdium a taktiež Veľa šťastia a zdravia v tomto, ale aj v ďalších rokoch!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 18:33:34 58d42498
A ešte mimochodom. Keď gen.Kolčaka popravovali, tak jeho posledné slová zneli: Českí psi!/sobaki/ A táto kliatba ich bude večne prenasledovať, ale toto nie je náš problém, vyrovnať sa s tým musia Oni!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 18:45:25 58d42498
Jambo-viem,ze to nemyslis v zlom a clanok(a urcite percento prispevkov) je napisany sposobom,ktory si priam ziada podobnu reakciu.Vo vysledku su zhorsene vztahy Cechov a Slovakov,ktore boli doteraz nadstandardne.Ze Slovensko nebolo suverenne mi je jasne,poukazujem na to,ze ani Cesi neboli suverenni a vlada CSR sluzila cudzim geopolitickym cielom.
1.sv. vojna bola naplanovana,aby rozbila silne europske imperia-Rak.Uhorsko,Rusko a Nemecko.To sa podarilo.Ale proces zacal skor tym,ze z Rak.-Uhorska urobili "zalar narodov",z ktoreho chceli tie narody von.Technologia podobna ako ked z krajin RVHP a hlavne ZSSR urobili "imperium zla".Nevidim svet ciernobielo,ale snazim sa najst priciny udalosti,o ktorych sa pise v trpnom rode.Nic sa nedeje len tak,ale vzdy s nejakym cielom.Preto prekrucaju historiu,aby clovek tu naslednost nevidel.
Aby si to nebrala v zlom,vazim si tvoj triezvy pohlad,vidno v nom vela skusenosti.Ja mam veci len nacitane a snazim sa to dat cele do jedneho obrazu.Som rad,ze sa vacsinou zhodneme.

Lojzo- "Vetsina obycejnych lidi si dokonce naivne mysli, ze to co maji v hlave jsou jejich vlastni myslenky .."
Skus to aplikovat na tvoju tezu o ludskom zvierati.Najviac sa tomu podoba presvedcenie sionistov/talmudistov,ze oni su ludia a goji len zvierata.Ak uvazime,ake vsetky informacne kanaly maju pod kontrolou,mozno predpokladat,ze tvoj nazor je len importovany do tvojej hlavy.
julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 19:21:37 6dec7950
Julo, import, spracovanie, export! Takto to funguje vo Svete. A pre nás to značí, spracovať čo najlepšie ako vieme, lebo beda, ak nevieme nič pridať vlastným pričinením! Nebudeme mať na daň z pridanej hodnoty a prídu si po nás drábi a možno nás za rebro v mäsne povesia. To len tak, na odľahčenie..:-))

Interbulo # HacoSyfi01
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 20:02:59 58d42498
Interbulo: Pro zajímavost "Spotřebováváme pouze 17% toho, co vyrobíme - 83% naší produkce je vyvezeno."

Spoluje # KetaKisu31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 20:09:43 4e88b2c1
Interbulo.

Pozriem a prečítam. Ďakujem. :)))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 20:14:39 57f4de4a
Interbulo.

Ešte niečo, oslovila som ťa a pýtala som sa preto, lebo nemám čas a ani energiu navyše, strácať čas s kopou nadbytočných informácií ktoré by nemali pre mňa význam. Preto sa radšej pýtam a dám si poradiť keďže viem, že ty v tejto oblasti máš značný prehľad. Ak môžeš odporuč mi to najpodstatnejšie a najdôležitejšie pre dotvorenie si obrazu a skutočností ako to bolo. Ale to len ak sa ti bude chcieť. Ďakujem.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 20:21:42 57f4de4a
ukulele: A čím mu zaplatíš za jeho energiu ...čas ...?
Zuzana # SebiRadu1
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 20:26:51 4e88b2c1
Interbulo-No podla mna je potrebne mat nejaku obdobu firewalu,ci karantenu,ktora informaciu/ideologiu bude schopna prehodnotit.Samozrejme,na to je potrebne mat vypracovanu metodologiu(algoritmus rozlisovania dobro-zlo,pravda-loz).Tato bola sucastou nasej kultury a ako taka je sucastou nasej ludovej slovesnosti a niektorych literarnych diel(Mor ho!).Ta sposobila,ze import krestanskej ideologie bol velmi zdlhavy a ani potom ludia uplne nezabudali rozlisovat,co podla mna nedovolilo zverstva inkvizicie v takom rozsahu ako v zap.Europe.
Treba podotknut,ze Legie boli cesko-slovenske,takze na nich mame svoj podiel.

Ukulele-doporucujem si k danym materialom precitat aj pohlad z r.1927.Urcite ani Interbulo nebude namietat:-)
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2269
-strasliva-zrada-masarykova-memorandum-zaslane-dr-
v-vondrakem-predsedovi-ministerske-rady-antoninu-s
vehlovi-v-roce-1927.aspx

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 20:36:54 6dec7950
Julo, v jednom ohlade su Madari a Cesi rovnaki. Ak od nich kupujes - ide o moment ked oni zarobia na tebe - tak sa ti klanaju a bratrickuju.
Akonahle im chces nieco predat, zarabas ty - menejcenny Slovak - na nich. A to je nepripustne. Su to moje skusenosti z podnikania a skusenosti ludi, s ktorymi som sa o podnikani s tymito nasimi susedmi z nutnosti rozpraval. V prospech cechov hovori to, ze madari su horsi.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 21:40:17 5f667c9a
Samozrejme neplati to o nasich bratoch Moravanoch

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 21:40:58 5f667c9a
julo

Ďakujem. Mimochodom, prepáč, ale za ochotu a tvoju dobrú vôľu ti žiaľ nezaplatím, ako už podotkla Zuzana.
Ale na oplátku, ak budeš mať niekedy niečo ty na mňa čo si myslíš, že by som mohla zodpovedať, alebo odporučiť nejaký zdroj, ak budem mať v tej oblasti prehľad rada to urobím. :))) Ten odkaz si pozriem.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 22:22:51 57f4de4a
Zuzana

Interbulovi nezaplatím peniazmi ani ničím obdobným ako by si si to predstavovala. Moja prosba a žiadosť bola na neho smerovaná z dôvodu, že sa z diskusií kúsok poznáme a viem a približne tuším, v akej oblasti má zrejme dobré vedomosti a prehľad. On vie, o čom sme kedysi dávno písali a to, že som ho poprosila o zdroje informácií v tejto oblasti, je z mojej strany vyjadrenie určitého rešpektu k jeho znalostiam, ktorými už disponuje.

Myslím, že si nepochopila podstatu mojej prosby. Ak niekoho poprosím o zdroj a informácie je to z dôvodu, že predpokladám, že je v tej oblasti sčítaný a pravdepodobne vie, čo je hodnotná a kvalitná informácia a čo je dezinformačný blud.

Ale nemaj obavy, verím, že s Interbulom si to nejako vykompenzujeme, aj keď mimo tvojich predstáv o hodnotách a o tom, že nie všetko je o peniazoch, ale aj o medziľudských vzťahov.

Prajem ti pekný večer a úspešný nový rok. Možno v ňom niektoré svoje postoje prehodnotíš.ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 22:30:39 57f4de4a
Ukulele. Skús blog Břetislav Olšer.cz, tam je to jasne a stručne a priamo od pravého Čecha, ktorý má spätnú väzbu, čo mu kvitujem! Ináč, nepozerali ste na dvojke Čajka Jonathan Livingstone? Po pár rokoch od prečítania knižočky a návšteve miesta kde bola spísaná som z filmu troška sklamaný, ale myšlienka ostala.

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 22:38:05 58d42498
Interbulo

Ďakujem, začnem asi s tým blogom čo si mi teraz odporučil. Mimochodom, dosť dlho som ťa tu nevídala, som rada, že si tu znova a častejšie. :)))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 23:01:56 57f4de4a
ukulele-neurazaj ma,ja som nic o plateni nepisal!:-)Mna bude hriat pri srdci,ked ti ta informacia bude k uzitku,ked ti pomoze vystrojit si obraz sveta,spolocnosti a procesov,ktore v nich prebiehaju v zavislosti od moralky a informovanosti ludi pri riadeni.
A radost mi urobia aj tvoje uprimne prispevky:-)

Zukov-mozno islo o to,ze to je svet biznisu,ktory je zalozeny na tom,aby sa snazil kazdy s kazdym vykyvat a nakrmil banku.A plati aj "co sa babe chcelo,to sa babe snilo".Ja som k nikomu nepristupoval s predsudkami a zastupenie sympatickych a nesympatickych ludi je priblizne rovnake v kazdej narodnosti.A aj stokilovemu nackovi na jeho bohemisticke teorie som povedal svoje-nech si pozrie,kto napisal prvu cesku gramatiku,nech si precita Moravicianskeho a nech prehliadne manipulaciu.Nezabil ma:-)

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 23:12:36 6dec7950
julo

:)))) prepáč, nechcela som ťa uraziť, to bolo tak trochu podpichovačne na margo toho, čo napísala Zuzana. Som zlá, ale nemohla som odolať. Ja viem, že si mi to poslal z dôvodu, aby si mi umožnil dotvoriť si obraz. A práve som dočítala, čo si mi odporučil. SOM v ŠOKU. Také čosi sme sa v dejepise a našich dejinách neučili. No a ak mám pravdu povedať, za týchto okolností netuším, čo si mám myslieť. Nerozumiem celkom všetkým tým popisovaným udalostiam, na to mám aktuálne príliš malý prehľad ale tieto dve vety sa mi teda povŕtali v hlave.

""""....... Masaryk - boľsevická propaganda a diplomatické lancírovanie v Amerike.

"""" Masaryk býval v Kreščatiku, kde za jednu noc boli vyvraždení všetci NEŽIDOVSKÝ obchodníci...."""

Toto mi vzalo trochu dych. Veru budem toho musieť veľa prečítať, aby som si vytvorila svoj vlastný záver a úsudok, ale podľa všetkého, už začínam mať podstatne silnejší pocit, že celý boľševizmus a následný komunizmus boli umele dosadenou ideológiou pre účelné dosiahnutie vlastných manipulatívnych chorých cieľov pár šialených gangstrov. Ale je možné, že sa nesmierne mýlim. Učiť sa budem teda veľa. Ak to zatiaľ zle chápem uveď ma na správnu mieru. Ale každopádne bolo to zaujímavé čítanie, niečo také som nečakala.


ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 23:42:35 57f4de4a
Julo, stokilovec ta sice nezabil, ale ja este stale mozem... :-DDDDD

Pokojne sny v novom roku...

Predseda SSLS

(SSLS - Strana Sympatickych Ludi Slovenska)


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 23:44:26 55844305
ukulele, tak, tak, socializmus bol zidovskym vymyslom, aby... aby... aby... nooooo... aby ho potom mohli pri vynalozeni nemalych prostriedkov zrusit... Presne tak to bolo...! Ma to taku hlboku konspiracnu logiku, ze to pre cloveka ani nie je mozne pochopit...

Este stastie, ze na dolezite.sk mame aj neclovekov, ktori nam to dokazu objasnit... :-DDDDD


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 00:03:17 55844305
Znova som si prešiel celú diskusiu a vychádza mi asi toto: Zuzana nechcela urážať, asi sa prekecla, zrejme chodí na A-Zet a na Pokeci v tej rýchlosti sa všeličo prekecne, takže, Zuzi, si OK! Horšie je to s týmto oneskoreným ťažkotonážnikom čo má 115 kilov. Zrejme na tomto mieste je už dlhšie nasadený a zmenami nickov pôsobí deštruktívne voči miestnej komunite! Zrejme za Judášsky groš sa snaží urobiť rozvrat, ktorý mu samozrejme nevyjde, on to vie, ale svoje many dostane a bude mať si začo dať! A ešte Julo. Máš pravdu, v našich končinách inkvizícia až tak nepôsobila, lebo nám ostali pozostatky predkresťanskej, slovanskej kultúry, ktorá nebola zaťažená Starým zákonom, čiže sme to nemali v sebe! Západnejší susedia boli indoktrinovaní podstatne skôr a výsledky poznáme!. Ťahá sa to s nimi doteraz, viď Hallende, angličania, USA a hlavne bratia zo starého zákona! No tí zo západu neboli až takí krutí, ako títo z Haliče, ktorých Rusi kedysi z lúpeživej chazárie vyprášili a meno si prebrali len z vypočítavosti a sami vedia že sú turkiti a to veľmo, veľmo dobre!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 01:16:54 58d42498
ukulele-Hej,aj ja som zazival podobne soky:-)Vela nas toho nenaucili a prilis vela bordelu nam nahustili do hlav.Tazko sa to potom dava do poriadku.Ked si najdes vsetky moje prispevky,popisujem tam svoj pohlad,ktory som si zlozil zo ziskanych informacii.
Ide o vnimanie historie ako procesu.Ideologie(rozne -izmy) sa sice menia,ale koncepcia uz par tisicroci zostava.To je jeden z problemov pre normalneho cloveka-pochopit,ze niekto planuje na storocia dopredu a je schopny tie plany realizovat.Komunizmus nikdy nebol,v sociku sme ho len budovali.Bolsevik je z ruskeho bolsenstvo-vacsina,takze to je ako dnes demokrat.Tak ako vtedy revolucionari(dovezeni a financovani z USA a Svajciarska) urobili prevrat,prikryvajuc sa ideologiou,ktora vacsine ludi znie dobre,tak aj v 89om.
Nevyslo im to.Mozno nebudes hned verit,ale Trockemu/Bernsteinovi najprv skrizil plany dovtedajsi pmocnik Lenin,ked zrusil tezu o "svetovej proletarskej revolucii" a potom aj Stalin,podporovany vacsinou prosteho ludu,zacali budovat socializmus v ZSSR.Preto bol vybrany Hitler,dali mu celu Europu a vrhli ho na Rusko(tak ako Napoleona pred storocim).V 53om zabili Stalina,Beriju(a aj Gotwalda) a zacali s destalinizaciou a pripravou na znovunastolenie kapitalizmu,co sa im podarilo pri Gorbacove.
Ako som pisal,nad ideologiou je koncepcia.Uz par tisicroci vladne biblicka koncepcia vykoristovania cloveka clovekom.Ci to bola otrokarska spolocnost,feudalizmus,nevolnictvo,kapitalizmus,so
cializmus..s prikritim judaizmu,krestanstva,islamu,budhizmu,ateizmu..Vo vsetkych tychto spolocnostiach je elita a pod nou masa otrokov(pyramidalna struktura spolocnosti).Toto usporiadanie sa udrziava roznymi technologiami,no najdolezitejsie je poznanie.Teda vzdelanie,cim objektivnejsie a cim vacsim vrstvam spolocnosti,co uprimne povedane,doteraz bolo najdostupnejsie v ere socializmu.Teraz je tu internet,teda informacii je dost,len si ich clovek musi najst medzi bordelom jak Popoluska a potom si z tych criepkov poskladat obraz,ktory by co najlepsie zodpovedal objektivnej realite.
Svoje nazory staviam na studiu Koncepcie Obscestvennej Bezopasnosti-KOB(Koncepcia spolocenskej bezpecnosti).Niektore prelozene materialy najdes na stranke http://leva-net.webnode.cz/ .
Pokial budes mat nejake otazky,rad podiskutujem:-)

julo # GopoMipy89
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-02 01:29:06 6dec7950
interbulo-suhlasim s tvojim komentom na tych dvoch,trefne:-)
Podla mojich informacii Chazarsky kaganat zil hlavne z toho,ze lezal na Hodvabnej ceste.No a z otrockej prace povodnych Chazarov,ktori boli slovanskej krvi.Ale ideologicky ich preprogramovali,tak Sviatoslav,ked rozbil Kaganat,dostal darcek v podobe oslobodenych "zombikov".Dlha historia:-)
Halic skor nesie nasledky sposobov polskej velkoslachty,ktora mala na vychode Rzeczpospolitej obrovske latifundie,ktore nechali spravovat ludom zbehlym v poctoch a uctovnictve:-)A potom v politike Rak-Uh. elity,ktora priam vytvorila "ukrajinsky" narod.Tiez dlha historia:-)Ak by si chcel odkazy,zajtra najdem,ale len rusky asi.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 01:42:21 6dec7950
Interbulo, boha tvojho, ako si ma dokazal odhalit...? Ved som uz bol aj na troch skoleniach, aby som bol neodhalitelny...? Teraz mi kvoli tebe opat skratia premie a uznaj, zo zasratych 5000 eur mesacne sa tu da zit len velmi tazko...

Plnou parou vpred, za destrukciu miestnej komunity...!!!


P.S.: Mohol by si mi prosim ta uviest zoznam clenov tej miestnej komunity, lebo sa nam ho na nasom stabe nejako nedari dat dokopy...? Dakujem... :-DDDDD


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 01:45:56 cbd49cc9
Interbulo

Jasné, že nechcela urážať, ja som to tak ani nepochopila, len si chcela trošku rypnúť. To je všetko. A keďže takéto zbytočné a neopodstatnené vŕzganie nemám rada, tak som reagovala. A možno je tu nová a ešte sa orientuje. Ale uznaj na čo sú dobré takéto zbytočné rýpance? Nie je lepšie keď ľudia fungujú ináč? Na báze porozumenia, pokojnej výmeny názorov bez zbytočných invektív?

No, nebudem sa ohniť, v podstate je to zbytočné a bezpredmetné veď vieme ako to tu funguje.

Ešte niečo včera som si pozrela tú stránku čo si napísal. Je dosť rôznorodá čo sa týka postojov a názorov, takže je to zaujímavé, ale prečítala som si jeden článok od Olšera. Myslím, že píše trefne a dokonca sa týmto témam venuje zrejme dosť dlho a intenzívne, keďže v tom článku porovnával a poukazoval na reakcie niektorých novinárov, ktorí sú vo svojich prezentovaných reportážach ohybní podľa potreby a zmysle hesla "Kade vietor, tade plášť". No, myslím, že ten autor je zjavne nohami na zemi, čo sa mi páči a hlavne nezabúda a porovnáva bez príkras minulé udalosti so súčasnými. Pozriem si aj ďalšie veci, ale na to aby som si veci utriedila a vedela dať do kopy, budem musieť začať asi tou históriou. To čo tu s Julom popisujete sú pre mňa pecky a vody neznáme. Teda, budem mať čo robiť, ale chcem to vedieť, hlavne ma to zaujíma z dôvodu poznania našej slovanskej podstaty a vývoja čo sa týka aj Ruska. Uvidíme. Ak budem niečo mať a niečomu nebudem rozumieť, dúfam, že sa budem môcť pýtať. Prajem pekný deň.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 11:27:19 57f4de4a
julo

Uf, počkaj, toto si teda neviem ešte utriediť a radšej sa budem pýtať pomaly a postupne. Najskôr si musím ujasniť kto bol kto. :))))) Samozrejme, Lenina a Stalina poznám, ale v podstate tiež len tak všeobecne čo nám kedysi tlačili do hláv. To nemôžeš na mňa takto ako profesor. :))))) Pomaly chlapci aj dievčatá rastú. Ale zatiaľ ďakujem za ochotu a pomoc so zdrojom.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 11:33:55 57f4de4a
115-kilovy nacko

Ale, ale, netráp sa ty zbytočne "hlbokými konšpiračnými logikami a ani zjavnou nechápavosťou bežných ľudí, veru ani ten nový tebou popisovaný druh tzv. "neclovekov" ťa zjavne nemusí vytáčať a trápiť.

Veď pochop, zjavne a evidentne to nezmeníš a napriek tvojej snahe podobnej nášmu známemu kamarátovi Pandášovi veci zostanú tak ako sú. A tí, ktorí chcú konšpirovať a rozvíjať svoju konšpiračnú logiku v tom budú pokračovať napriek tvojej smiešnosti. Tak ako napríklad aj ja. Veď to nie je hanba niečo si objasniť, ak niečo neviem, alebo tomu nerozumiem. Alebo podľa teba hej. Ja na rozdiel od teba netrpím syndrómom dedka vševedka a preto sa pýtam.

Možno ti prospeje nejaký tvrdý koncert Heawy metalu a bude po banánoch. Preto ti hovorím, nerob si zbytočné starosti o ostatných. :))))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 11:41:38 57f4de4a
ukulele, no dobre, tak si uz nebudem robit zbytocne starosti...

Kedze si mi to tak pekne vysvetlila, posielam ti fotky bolsevikov... To len aby si vedela, ako vyzeraju, pre pripad, ze nejakeho stretnes... :-DDDDD

Z tych 28-ich na fotke, prirodzenou smrtou zomreli len traja... Muranov, Stassova a Nogin, aj ked Nogin mal vtedy len 32 rokov...? Zaujimave...? Zeby za tym stali agenti Mosadu...? A mozno Bin Ladin...? Alebo Miklosko...?


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 12:27:33 55844305
115-kilovy nacko

Som rada, že si už nebudeš robiť zbytočné starosti, ktoré by ťa len bezdôvodne oberali o energiu. A tej je v dnešnom dokonalom svete treba na existenciu véééľmi veľa. Tak, tak. Múdro si sa rozhodol.

No a k tvojej "konšpiračnej logike" asi toľko. Nie, nie, určite sa mýliš to nevieš, že po celý ten čas to bol reinkarnovaný Bobama? A teraz si po tej všetkej spôsobenej hrôze pekne hovie v bielom dome a pokračuje vo svojom diele.

Nuž, ale keď si si dal toľkú námahu, uvítala by som, keby si mi aj popísal akou neprirodzenou smrťou tí 25 z 28 zomreli. Možno dospejeme k lepšiemu konšpiračnému logickému záveru ako sme to odprezentovali do tejto chvíle obaja. Hm?

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 13:12:49 57f4de4a
Julo.---Podľa mojíih skromných vedomosti,myšlienka komunizmu bola už dávno pred Marxom . Čo Parížska komúna? Nebudovali už Francúzi zaklady komunizmu?To sme sa učili v škole.Som rada že vysvetľuješ čo je komunizmus a vlastne,že nikdy ani nebol vybudovaný.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 13:13:46 4e636401
Jambo pokiaľ viem tak komunizmus sa praktizuje v 90% domácnosti(rodinách)!!! A pokiaľ viem tak sa to nikomu nezdá čudné!!!

Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 13:31:17 4e624caf
Ak myslíš plánovanie tak ani mne. Len ma štve,že tu niektorí hovoria o komunizme a ani nevedia,čo to je. Údajne aj Palestíne asi v 60-tých rokoch skúšali budovať komunizmus.Asi sa im to nepodarilo.Neviem ako to dopadlo.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-02 13:54:57 4e636401
ukulele

Najviac ich zomrelo na zastrelenie, ale mame tam aj jednu samovrazdu, atentat, dva infarkty, tyfus, porazku, havariu vlaku, uskrtenie a niekolko blizsie nespecifikovanych pricin umrti vo vazeni a pocas obcianskej vojny...

A to boli len clenovia ustredneho vyboru komunistickej strany... Asi profesia bolsevika nebola vtedy velmi zdraviu prospesna...? :-DDDDD


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 14:02:26 55844305
ukulele: Slované nepocházejí z Ruska (ani z území ani z obyvatelstva Ruska). Naopak je to zřejmě poslední území kam se částečně nejdále dostali.

Fatu # MygyCuwo7
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 14:35:37 4e8898b0
jambo: Těžko mohli zkoušet budovat "komunismus", když komunismus NENÍ STÁTNÍ ZŘÍZENÍ.
Jediné co kde předvedli je nekomunistický "komunismus" pouze podle jména.

Fatu # MygyCuwo7
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 14:46:31 4e8898b0
Presne ako hovori Ezüsthalmi János (Silberstein). Dôkaz toho, že komunizmus je pre zdravého človeka - nie psychopata - najprirodzenejšou formou koexistencie je to, že funguje v rodinach.
Všetky systemy boli zavedené a živené psychopatmi neschopnymi zdravej koexistencie.
Ak si niekto pletie komunizmus s režami v ČSSR a ZSSR, tak šup s ním spät do ZŠ.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 14:48:16 4e621b37
s režimami, samozrejme. Sorry Winnetou.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 14:49:28 4e621b37
--Fatu.---Ale no, Zle čítaš čo sa tu píše.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 15:06:29 4e636401
Ukulele
stopetnast kilovy je tvoj partner zo sracieho biznisu.To len aby si vedela,kto ta postuchuje.

Julo,Jambo

lojzaspribrami,dobry a slusny mlady chlapec,ale moc prefilozofovany,neviem ci stoji za venovany cas
ostatne nicky na ktore reagujete/cestina/,to je ten isty clovek,len zongluje nickami.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 15:11:12 5f663fdb
Ach harry, harry, ty nenapravitelny zradca...


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 15:17:52 55844305
Harry,---Nerozumiem . Asi si niečo nedopísal .Ak myslíš,že poštuchujem Ukulele,tak ani náhodou. Ani jej príspevky nečítam. Neobracia sa totiž s nimi na mňa.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 15:21:06 4e636401
Jambo

To, co bolo v harryho prispevku urcene tebe, zacina pod tvojim menom... Konkretne: lojzaspribrami...

To len aby si vedela, ze chyba nastala v tvojom prijimaci... :-DDDDD


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 15:28:28 cb862aa8
harry

:)))))) No toto, ty si ale fiškus, takto pokaziť môjmu kolegovi radosť. Mal si ho ešte chvíľu nechať, nech sa pohrá a zabaví. Som zvedavá ako by sa zatváril po nejakom čase, keď by sa priznal a dostavila by sa k nemu moja reakcia. :))) Čo už. Ale tak či tak ti ďakujem, lebo ako poznám svojho kolegu, snažil by sa ma smerovať do ohnivých vytáčok aby sa dobre mohol uchechtávať. Som rada, že si tu, dlhšie som ťa nevidela, alebo, že by som sem už málo chodila? Ale mala som pocit, že sem skočíš už len tak sporadicky. Akosi sa to tu názorovo triešti a mení. Už to nie je čo to bývalo. Aj náš Smartang nás tu zanechal napospas. Nevieš čo s ním je? Dlho som ho tu nevidela:)))))

Ešte niečo. Prajem ti krásny a šťastný nový rok.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 15:37:16 57f4de4a
115-kilovy nacko

Už ma tu admin zrušil, že som napísala zakázané slovo, len neviem aké. S tým tvojim nickom, je to akosi aj tak zložité a asi to celkom nepomáha. Neviem čo sa s tým dá urobiť. Už minule som ti položila zásadnú otázku či si na tomto fóre zakázaným artiklom.

Ale nechajme to tak, veď my vieme. Mimochodom, nedávno som na teba myslela pri dych vyrážajúcej novinke, ktorú už niekoľko mesiacov samozrejme každý tušil či niekto bude, alebo nebude kandidovať na prezidenta.
No hádaj, tri krát hádaj, aký geniálny projekt mi skrsol v rámci nášho vychýreného biznisu v tejto súvislosti s ohlásením "nečakanej" a v tichosti čakanej ohlásenej kandidatúry.

Háló, ide sa nám sypať, tak sa tu so mnou nenaťahuj a začnime makať na úspešnom a prospešnom projekte pre nadchádzajúce prezidentské voľby.

Aby ti nebolo smutno, tak ti prajem v tomto roku všetko dobré a hlavne za vagón srandy, ktorú máš tak rád na moje triko. :)))))) Len dávaj pozor, aby som sa aj ja občas nepohrala. :))))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 15:52:47 57f4de4a
ukulele

Dakujem za tvoje novorocne zelanie a tiez ti zelam vsetko najlepsie v novom roku...

Za ten nick moze Julo, tym, ze napisal, ze stokilovy nacko ho nezabil... Tomu som nedokazal odolat... A reakcia na teba bola len vedlajsim produktom... :-DDDDD

Inac toto forum upada takym tempom, ze tu uz pomaly skutocne nie je na co reagovat, ani co citat... Dokonca ani na Supove (Peter Balaz) posledne dielo a jeho interpretaciu tretieho pohyboveho zakona (akcia-reakcia) sa mi uz nechcelo reagovat...

Udrela "zima" a tak sem opatovne zavitala aj ceska uderna dvojica (asi lebo na poli sa v zime toho vela robit neda...?), aby pospolitemu ludu vysvetlovala, ze vsetko je inac a ak by s nimi nebodaj niekto aj suhlasil, tam mu zacnu vysvetlovat, ze je to inac, aj od toho inac, teda, ze je to permanentne inac a preto to nikdy, ako inac, ani nemoze byt... Velmi plodne vstupy, rovnako ako vsetky clanky z ac24, od Liborka Brnu, Milanka Supu, z mises.cz, hayek. sk a nakoniec aj autora tohto clanku...

Ked clovek napise nejaky clanok, tak mu sem admin nepusti a po asi 20-tich takychto pokusoch, ma to uz prestalo bavit... Takze ano, som zakazany a nie len tu...

Prispevky mnohych diskutujucich nie je nutne ani citat, lebo sa stali natolko monotematickymi, ze uz len dookola opakuju to iste a pravdu povediac, citanie takych prispevkov, moze byt aj zdraviu skodlive... Mne osobne sa z nich uz dviha zaludok...

Co sa tyka noveho prezidenta, tak ten urad ma prestal zaujimat hned ako sa ho ujal primitiv, a StB-acky udavac Kovac... Ked sa tam dostal Suster, povazoval som to za celonarodnu recesiu... A sucasne hovno to zavrsilo... Zhrnujuc, toto sa uz len tazko da vylepsit, ibaze by tiez kandidovala negramotna ciganska transvetitka zidovskeho povodu, odsudena na dozivotie za mnohonasobnu vrazdu, tak tej by som svoj hlas dal... Ked uz sa mam za nejake hovado hanbit, tak nech je to aspon poriadne hovado...

Na sucasnych kandidatov je aj kadibudky skoda... Staci sa pozriet na ich ksichty a clovek hned vie kolka bije...


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 17:31:34 cb862aa8
Taak sme sa rozdelili. Urcite sa uvolnilo napatie ako to uz po rozchode byva. A samozrejme ohovaranie partnera ako to uz byva. Nakoniec ale myslim ze aj napriek tomu, ze to bol len zamer na ziskanie nadvlady to moze posluzit. Slovakom je dobre tam kde su a a bude v buducnosti lepsie. Osud cechov je ich problem a budeme sa tomu uspesne prizerat. A ano cesi sa stali v poslednych rokoch agersivnejsi a este nabubranejsi ako boli. Hmm to ich aj dovedie tam kde taki ako oni koncia.

Hmm # WivaSuva15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-02 17:38:31 59ad5942
Ukulele, máššikovný jezyk, ide i to, šikovne podpichovačov odbíjaš! :-) Ináč, ak budeš mať čas, pozri sa na Védy.sk. Julo, aj Ty máš prehľad, lenýe, keď dejiny sú také široké a toľko treba ešte prečítať, naštudovať, že je to práca pre Syzifa a nie pre nás, obyčajných Slovákov. Ale, čo už, hádam sa nevzdáme, vytrieme kocúra vedomosťami aj takým 115kilovým silnorečiarom. Dačo vie, len to zle chápe, má prevrátené hodnoty, ale dá sa to liečiť, sú a to inštancie!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-02 17:48:15 58d42498
Tak, tak, vedy.sk, to je len studnica mudrosti... :-DDDDD

Este si jej zabudol doporucit precitat Palesa a vsetky dristy Milana Supu a potom by mohla ist rovno za Chocholouskom... :-DDDDD


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 18:32:29 55844305
Interbulo

Ešte že si nenapísal, že ten jazyčisko mám až po Prahu. To mi hovorievali staré tetušky keď som bola malá na návšteve u svojej starej mamy. Nikdy ma to neobišlo a ako dieťa som nerozumela tomu čo to hovoria.

Ten môj dejinný prehľad, je bohužiaľ poslabší, hlavne čo sa týka našich vlastných dejín, za čo sa teraz hanbím sama pred sebou, preto som sa rozhodla oprášiť si vedomosti a doplniť ich o ďalšie fakty, ktoré by nás v škole nikdy neučili. :)))) No koho bavili vlastné dejiny ako dieťa či už oblasti kultúry, alebo historických udalostí. Všetko ostatné bolo pre mňa vtedy zaujímavejšie, len toto nie. Možno to bolo preto, že toho valili na nás veľa a zrazu sa mi to zdalo všetko monotónne a jednostranné. Vidíš a na starosť to chcem sama vedieť?:))))

Čo sa týka komunikácie so 115-kilovým náckom, tu ťa zrejme trošku sklamem. Píšeme si spolu už dlho a ver mi náš začiatok hlavne v časoch zimného obdobia, kedy sme sa hrýzli v jednej 1400 príspevkovej diskusii ako dva psy veru nebol poetický. :)))) Ale časom sme sa navzájom dokázali rešpektovať a naše diskusie sú síce na prvý pohľad pre nezasvätených trafené a absolútne od veci ale to by chcelo od ostatných diskutujúcich poznať celú históriu našej bezuzdnej na oko prázdnej zábavy a hlavne čítať medzi riadkami tak ako to bežní ľudia vedeli v čase totality. Určite sa na to pamätáš. Nič konkrétne nebolo povedané, teda nemohlo byť zcenzurované, ale každý sa doma uchechtával a presne vedel kam to bolo mierené, o kom to bolo a prečo. Mne to trošku chýba a ak si všimneš práve 115-kilový nácko to vie robiť veľmi šikovne a preto mám komunikáciu s ním veľmi rada. Skús si všimnúť jeho reakcie bez predsudku a častejšie a zistíš, že nie je to tak ako by sa na prvý pohľad väčšine zdalo. Ver mi, má to v hlave určite upratané, len jeho prejav je často nepochopený, ale mám pocit, že takýto prejav si volí zámerne - niekto by tomu hovoril selektívne konanie.

Tie Védy si určite pozriem, vzhľadom na danú situáciu a vývoj, si myslím, že tu bude z hľadiska geopolitického roztriedenia krajín vo svete určite zaujímavé, hlavne preto, že či sa to niekomu páči, alebo nie sme hraničným pásmom medzi dvomi veľkými zriadeniami a to EÚ a Ruskom s jeho pripravovanou alianciou. Len aby tu nebolo príliš horúco za krátky čas. Veci sa hýbu vpred. Preto ma zaujíma podstatne viac táto oblasť vedomostí ako to bolo kedykoľvek pred tým. A na záver. Ver mi ten o kom sme písali nie je zlý a v hlave to nemá určite vytreté, ale dobre usporiadané, len tak zámerne podivne pôsobí, ale to uvidíš sám. Len ma trošku sem tam štve, že si ma takto doberá vždy keď má na to príležitosť.:))))))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 18:41:27 57f4de4a
115-kilový nácko

Hej, ty môj Chocholúšik, namiesto mätenia ľudí na tomto fóre, by si mohol začať pracovať na projekte ohľadom volieb ktoré sa k nám blížia. A prepáč, ale Interbula mám taktiež rada tak už do neho nevŕzgaj. Vidíš, potom ti nerozumejú. :))))

Mimochodom, ako tvoj rovnocenný partner v našom biznise, ťa chcem veľmi úprimne a vážne požiadať, aby si si zo mňa prestal robiť srandu keď sa chcem naozaj niečo dozvedieť a to hlavne vtedy keď si chcem veľmi vážne dotvoriť obraz o niektorých historických udalostiach aj z iného súdka, alebo pohľadu. Toto mi teda už nerob, spravil si mi to už druhý krát. Ešte že tu mám harryho, ten sa nado mnou zľutoval a nenechal ma zbytočne sa s tebou trápiť. :))))

Ale priznávam, pri prvom príspevku si mi silno pripomenul Pandáša, no a neskôr mi síce začínalo blikať a vŕtať v hlave, že tento štýl a spôsob prejavu mi je akosi známy a aj som si pomyslela na teba, či to pre srandu nerýpeš do mňa zase ty, ale povedala som si, že ešte počkám. No, ktovie ale, dokedy by som čakala kým by som ti strelila či si to ty. :))))

Čo sa týka kandidátov, nebuď taký pesimista, nejde o tie xichty, ale o predsa o naše kadibúdky. No a s tým ostatným s tebou žiaľ musím súhlasiť preto sem už tak často nechodím. Už aj ja mám pocit, že je to o tom istom dookola.

A s tými článkami, to ma mrzí, že je to tak a nič ti nie je administrátor ochotný uverejniť. Viem si predstaviť asi prečo. Možno by si mal písať medzi riadkami. Potom to možno pustí, len otázkou je koľko čítajúcich to aj skutočne pochopí, keďže máš rád tak netypický a rypácky a niekedy nepríjemný štýl prejavu. Vieš ono nie každý to pochopí a unesie. :)))) No kde ťa to ešte vyhlásili za zakázaný artikel?:::)))))))))))))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 18:59:21 57f4de4a
ukulele

Nasa stara ceska chemikarka vravievala: "Co se skadliva, to se rado miva...", takze si z mojich anonymnych interakcii s tebou nic nerob... Nikdy som nimi nemal zamer ta zosmiesnovat, alebo sa bavit na tvoj ucet, len som bol zvedavy, ako sa to vyvinie...?

Poviem ti to tak, akoby ti to povedal Bill Clinton... Urobim vsetko, co je na zaklade mojho najhlbsieho osobneho presvedcebia, mozne v ramci mojich realnych schopnosti a moznosti urobit, aby potencial vzniku podobnych situacii bol v buducnosti co najnizsi a tym sa co najefektivnejsim sposobom minimalizovalo, realne riziko ich opakovania sa... :-DDDDD


Aby som odpovedal na tvoju otazku, tak najviac na mna nastvani su jednoznacne smetiari... Ti ma zrusili uz pred viac ako dvoma rokmi a odvtedy som tam persona non grata... Kto vie, mozno moj nick a IP adresu ma ich sefredaktor aj u seba v kancelarii, vyryte do ciernej zuly a zavesene na stene, namiesto portretu gasparka...? A pritom som lem jemne korigoval nimi uverejnovane taraniny... Neviem, preco im to vadilo...? :-DDDDD

Zaujimave, ze presne to iste, sice zatial, nie az do takej miery, prekaza aj tu...? Na tomto "nezavislom" fore...? Ktore sice sluzi na monitorovanie nazorovych tendencii verejnosti a niekedy z neho cerpaju nakoniec aj ti smetiari, ale inac je takmer nemonitorovane a nezavisle... Samozrejme s vynimkou SIS-ky a niekedy policie a niekedy strategov politickych stran a... ale to sa nepocita... :-DDDDD


115-kilovy nacko # MilyFatu45
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 20:29:26 55844305
ukulele-Profesorsky posobim?To som ani nemal v umysle.Snazim sa tie spletite veci poskladat tak,aby to bolo pochopitelne.To vies,"sicko zo sickim skapcano":-)
Dnes zavesili na levanete preklad prvej casti vybornej analyzy z dielne KOB,doporucujem precitat a vstrebat...a prediskutovat:-)
http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-j
ak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-1-/
Vedy.sk velmi neodporucam,podla mojej mienky je to manipulacna stranka,aj ked su tam obccas prinosne informacie.Ale je to na tebe.

Jambo-Komunizmus nie je urcite nova ideologia.Zalezi na tom,ako sa definuje a hlavne,ako sa realizuje.V ekonomickom zmysle to je spolocne vlastnictvo.Aj v bibli sa pisee,ze prvi krestania mali vsetko spolocne,takze povodne krestanstvo bolo tiez formou komunizmu(alebo je komunizmus reformaciou krestanstva:-))
Ale ludia viac vnimaju sociologicky aspekt.Najjednoduchsia definicia je podla mna-"Kazdy dava spolocnosti podla svojich schopnosti a dostava podla svojich potrieb".
No,spolocne,obcinove vlastnictvo bolo aj v predkrestanskom slovanskom svete.A rozhodovanie mali v rukach ludia na snemoch,večach,kruhoch..proste dostatocne siroka vrstva ludi,ktorych kvality ostatni poznali.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 20:29:40 6dec7950
Úcta k histórií ma núti zvýrazniť skutočnosti predchádzajúce vzniku Československa!/obete--ľudské, vojenské nasadenia, politické jednania .diplomatické, ekonomické povojnové zdynamizovanie...aaa/Na druhej strane-- "rozpady"--"rozdelenia" -- predstavovali neporovnateľne mizivé "prdnutia" so zámerom obohatenia sa !Ak sa toto pováži a spolu so serioznym ekonomickým hodnotením--tak nie je o čom tu diskutovať--len "politikovať"--čo vie každý kto má čosi v rozkroku...na únik exkrementov.To nie je nostalgia , to je faktografia---preukazateľne možno zdokumentovať--- znalcami!
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 20:49:26 58d4289b
julo

Tým som len chcela povedať, že na mňa ako začiatočníka, ktorý sa chystá vplávať do týchto vôd je to príliš veľa informácií, ktoré si zatiaľ neviem dať do nejakého zmysluplného celku a poskladať do akého takého obrazu o čo asi ide. To na začínajúcich nemôžeš takto zhurta. Čo sa týka tých Véd. sk, ak sú manipulatívne tak sa nemusíš báť ja si vytvorím svoj vlastný obraz a zaujmem svoj vlastný postoj, voči manipuláciám mám zjavný a dosť silný odpor, ale napriek tomu sa tam pozriem keďže som to ešte nevidela a nechcem robiť voči niečomu unáhlené závery. Veď uvidíme. Sám veľmi dobre vieš a určite si sa s tým stretol, že v podstate všade, pri akomkoľvek zdroji informácií zvažuješ a sám si dávaš veci do súvislostí a dokopy. Nehlceš to bez rozmyslu len preto, lebo to ten a ten povedal, alebo napísal, ale zvažuješ a porovnávaš s tým čo už vieš a čo si sa práve dozvedel.
Mimochodom s takými 115-kilovými náckami už radšej nedráždi, vidíš, že niektorí diskutujúci takýmto "invektívam" nemôžu odolať. :)))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 21:15:57 57f4de4a
Samozrejme že komunizmus je z dnešného pohľadu blbosť, ale po niekoľkých storočiach socializmu a po zmáknutí fúzneho reaktora(ITER) a tým získa ľudstvo veľký a lacní zdroj energie, tak potom aj ten komunizmus môže nastať
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 21:17:00 4e624caf
115-kilovy nacko

S tým pošťuchávaním, no veru, kto by to bol povedal pred časom, keď sme boli ako divé vlky a cvakali sme po sebe zubami. :))) Ale to je znakom toho, že nič nie je náhoda a všetko zlé je aj na niečo dobré. No nie? Čo by sme bez toho nášho biznisu robili. A k tomu tvojmu doberaniu, viem, že si to tak nemyslel len by som bola zvedavá, ako ďaleko by si to dotiahol a pritom sa na tom dobre rehotal. :))) Veľmi dobre vieš, že nie som urážlivá a dostať ma do tohto stavu je už trošku problémos.:)))) No ale pri tebe a tvojej tvorivosti človek nikdy nevie či by sa ti to v konečnom dôsledku nepodarilo vytočiť ma na plafón. U teba je to dosť pravdepodobné, že by sa ti to možno podarilo. :))))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 21:24:13 57f4de4a
no do piče!!!
ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 21:27:46 57f4de4a
Vidíš admin? Toto nie je nadávka?

Ale príspevok o pekných volebných urnách, intimite voliča pri voľbách nášho budúceho pána prezidenta s vysokými refernciami utajeného netajného posledne menovaného to je už zakázané???? Hlavne keď to smerujem
115-kilovému náckovi?

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 21:29:41 57f4de4a
To sme sa ale dopracovali. Vraj sloboda. :)))))))))))

Admin, takéto cenzúry ti budú len na škodu. Ľudia nie sú hlúpy a veľmi rýchlo si zrátajú koľko majú prstov na pravej a ľavej ruke a čo si potom o slobode prejavu na tomto nezávislom a slobodnom fóre majú myslieť.

Veď sa pozri, pomaly sem už nikto nechodí, každý, kto je tu dlhšie nemá pocit slobody prejavu na tomto fóre a bolo to tu mnohými prezentované už niekoľko krát. To, že ti niekto nie je sympatický, alebo nejde po srsti tvojich záujmov predsa neznamená pri slobodnom fóre, že ho budeš blokovať za každých okolností peknými červenými písmenkami,, že jeho príspevok obsahuje neslušné, alebo zakázané slovo, pričom prízemné príspevky s nadávkami a atakmi poniektorým v pohode prechádzajú.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 21:35:20 57f4de4a
ukulele-"prilis vela" je relativny pojem.Neklesaj na duchu,nie je to totiz ani povestna spicka ladovca:-)
Poznam ten pocit,ze niekde je ukryty hacik..lenze kym na to clovek pride,trva to a nevies,ake dezinformacie prijmes a potom ich musis mazat z pamate.
Precitaj si ten clanok na levanete,je o tom,ako ZSSR fakticky dotovalo zapadny svet pocas "studenej vojny".Vsetko je o riadeni.A hlavne to doporucujem preto,lebo je tam prehladne a zrozumitelne vysvetlene,co sa pokusam podat ja asi niekedy trochu neucesane(z nedostatku skusenosti).
Obezny nacek mi nevadi.Obeznost sama svedci o tom,ze sa nevie krotit a nacek o slabom rozume,alebo mravnosti.Vie sice "pekne ukladat slova za sebou",ako pise Waltari,je vidiet,ze je vzdelany a informovany,ale nie je tu kvoli tomu aby diskutoval,ale aby diskusiu nicil.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 21:36:36 6dec7950
Admin

Má na fungovaní tvojej nezávislej stránky aktívny podiel pán premiér Fico a jeho vládnuca strana? Zdá sa mi, že tu z neho robíš nedotknuteľnú modlu pri akomkoľvek náznaku kritickosti.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 21:41:47 57f4de4a
Julo, asi tak! Obezitko, teba majú doma radi? Či si jeden z tých geniálnych čudákov, ktorí majú doma neskutočný bordel a v umastených teplákoch ťukajú do klávesnice, dúfajúc že text bude zvučať ako Osudová? Nič v zlom, len otázočka!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 21:56:14 58d42498
Interbulo

:(((((((( Asi si nečítal čo som ti písala o 18:41, možno si to prehliadol. Zdanie niekedy klame a občas je lepšie sa v súdení zdržať.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 23:33:06 57f4de4a
ukulele

Aspon teraz nazorne vidis, ako na internete vznikaju zarucene pravdy a tiez nakolko objektivne, su aj schopnosti niektorych diskutujucich oddelovat plevy od zrna... ;-DDDDD

Zhodou okolnosti, presne na toto som ta svojskym sposobom chcel upozornit svojou prvou reakciou na teba v tejto diskusii, ked som bol pre teba este neznamy...

Pritom tu je to cierne na bielom, jasne ako facka, tak ako to potom asi bude fungovat tam, kde taka jednoducha moznost poskladania si faktov neexistuje...?


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 23:57:31 55844305
Stále mi chýba referendum, ktoré požaduje ústava k takémuto mandátu ako je rozdelenie štátu, alebo k vstupu do nadnárodných štruktúr.(ako príklad vstup do EU)

Bertold # FuliXuju84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 09:47:16 5b7fbbc6
Brecht, dobré ráno! Pokiaľ viem, tak vstup do "nadnárodných štruktúr EU" ste si úspešne odhlasovali v referende. Kedy to bolo? Asi 10 rokov dozadu, ale vy čo tak intenzívne žijete internetom si to už presne vygúglite. Len aby ťa z toľkého prekvapenia nešľahlo...!

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-03 10:02:07 d4254012
115-kilovy nacko

Ulala, faktom je, že chcem o tom vedieť viac, na tom sa nič nemení. Čo si z daného vyberiem a poskladám je závislé na mne a vzhľadom na to, že som zvyčajne zdržanlivá vo svojich záveroch pri ktorých nie som si istá, alebo mám určitú pochybnosť tak sa neobávam, že zo "zaručených informácií" by som skĺzla do tmy.

Aj v zaručených zdrojoch a informáciách si vyberám a triedim, mám to v povahe. Sám veľmi dobre vieš, že aj ty si skladáš fakty a svoj obraz z rôznych zdrojov a niekedy tam, kde by si to nečakal narazíš na neočakávané čo dotvorí tvoj obraz. Určite to poznáš, keď narazíš na niečo, čo sa ti nezdá tak si to ako informáciu zatiaľ len uložíš bokom a držíš ju vo svojom vnútornom registry. Niekedy potom časom úplne nečakane príde niečo, čo tvoj obraz dotvorí, alebo informáciu z registra jednoducho vymažeš ako bezpredmetnú a nezmyselnú.

Ja svoj obraz občas doskladám až o niekoľko mesiacov, alebo aj viac. Mám čas. Ja sa neponáhľam, ale snažím sa si ich zapamätať a v čase konfrontovať. Mimochodom, prečo si volíš taký svojský spôsob prejavu, ktorým ľudí skôr irituješ? Vieš, podľa mňa je to škoda veď výmena názorov by nám mala prospievať aby sme mali šancu sa niekam posunúť a ty keď chceš, ale to musíš naozaj chcieť, diskusie s tebou majú zmysel a význam a dá sa v nich aj niekam posunúť, alebo sa diskutujúci aspoň zamyslí a to má tiež svoj význam. Mrzí ma to, že potom si niekedy vyprovokuješ zbytočné ataky, aj keď vieme, že niekedy tie ataky prídu aj bez nášho pričinenia. Neviem, ale mňa to mrzí, keď potom vidím, ako nepekne na teba reagujú a pričom viem, že je to z nepochopenia a z tvojho štýlu vyvolaných rôznych subjektívnych pocitov u diskutujúcich, ktoré v nich vyvoláš. Alebo to mám nechať radšej tak? :)))

Očuj a tí smeťáre ešte stále zametajú? Lebo mne sa zdá, že naše ulice majú v súčastnosti statočne pod kontrolou a evidentne sa chystajú pozametať v našej zemi ešte viac. Každopádne mne sa to v zásade neľúbi a myslím si, že bude ako nebolo, ak utajovaný netajný vyhrá tieto voľby. To tu bude malý veľký Napoleón priamo so svojim početným vojskom v parlamente. Už nebudú potrebovať nasadiť ani bodáky na bajonety, či ako sa to tie pušky volali. Všetko bude jasné a jednoznačné. Iba ak, by zastupujúci hráč zradil a zmenil pesničku, potom by situácia nabrala výrazne iný a neočakávaný smer. Či?

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 10:07:47 57f4de4a
Najkrajšie slovné spojenia... poučné..od ..Ukulele 46..je po množstve otázok a predsavzatí ::::" Očuj a ti smeťare ešte stále zametajú?" //.."Chcem..Vyberiem.. Poskladám..Zdržanlivá.o,Nie som si istá..Sa neobávam..By som sklzla..Si vyberám..A triedim.."....a hajajáj..už vieme čo treba...minimálne pre začiatok.. Ale i ták len si p íšte ..Ukulele 46--možná určite sa bude dať ešte čosi ... dovyskladať.
klopi # LyneWepa83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 13:16:32 58d4289b
ukulele

V ziadnom pripade ta nechcem odradzat od toho, aby si si citala, co ti len pride pod ruku, sama hodnotila kvalitu zdrojov a vytvarala si na precitane vlastny nazor... Ak sa k nejakym zdrojom, alebo nazorovym trendom vyjadrujem, oznamujem tym len svoj postoj k nim a ci najdes opodstatnenie stotoznenia sa so mnou, ostava nadalej len na tebe...

Vidim, ze na vychode republiky mas staleho sympatizanta... :-DDDDD


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 15:08:08 55844305
115-kilovy nacko

:))))) Áno vidím aj ja. Neviem z akého dôvodu som v poslednej dobe pre Klopiho akýmsi iritujúcim faktorom, ktorý nemá rád. A ja mu stále nerozumiem a nerozumiem a neviem čo mi chce povedať. Čo už.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 15:24:22 57f4de4a
ukulele

No chcel ti len povedat, ze podla jeho nazoru, si vo svojom prispevku, mnohymi slovami povedala NIC...

On to sice prezentoval ako fakt a nie len svoj nazor, ale v zaujme dodrzania protokolu vysokej diplomacie, som to radsej formuloval takto, aby ti bolo absolutne jasne, ze tlmocim len jeho nazor a svoj si nechavam pre seba... :-DDDDD


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 15:42:04 55844305
Určite ste blízko pravdy.. 115-------85.. A nie určite nie --nebudeme sa toto-Ukulele46-- Ale keď sa jedná o vznik republiky tak vysoké percento otázok ktoré ste tu vzniesli som už viac krát tu ..aj mladším.. mojím rovesne..prezentoval ..detailne--- A ak je potrebné tak konkrétne otázky...s dvojbodkou....:
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 16:19:04 58d4289b
klopi

:)))) Áno, určite máte vo svojom uhle pohľadu pravdu. Ja vám ju brať nebudem, podstatné je, že vám naďalej nerozumiem, takže vaše zmysluplné poučenia ma stále neposúvajú ďalej.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 16:51:42 57f4de4a
115-kilový nácko

Vďaka za pretlmočenie, tušené bolo potvrdené. Dodržanie protokolu vysokej diplomacie bolo veľmi dobré rozhodnutie a veru sa mi veľmi pozdáva. :))) Čo už, keď raz nemtudom tak nemtudom, musí mi s tým niekto pomôcť a keď to urobí takým diplomatickým spôsobom tak, po preložení to aj jednoznačne mám šancu pochopiť. Možno by si mal popremýšľať o zmene a ponechať náš hen kadibúdkový biznis tak, škoda ťa pri ňom bude.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 16:58:45 57f4de4a
ukulele

Zanechat kadibudkovy biznis, teraz, ked sa nam tu vsade naokolo kopi coraz viac hovna, to v ziadnom pripade...!

Kadibudky maju perspektivu... :-DDDDD


115-kilovy nacko # RabaKuve85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 17:20:45 55844305
115-kilovy nacko

Podľa situácie sa tu toho kopí naozaj čoraz viac a smer v ktorom je jasne vidieť čoraz viac aktívnych smetiarov, ktorí sa nechcú vzdať svojho záslužného remesla máš každopádne pravdu. Otázkou je, že teta diktatúra, ktorá tu nastane s veľkou pravdepodobnosťou po voľbách, možno bude čím ďalej viac pritvrdzovať a v zmysle sociálnej ochrany tých najslabších príjmových skupín obyvateľstva nám podnikavým možno razatne zvýši dane a čo potom? Si si vedomý tohto rizika? Veď vieš ako to bolo s daňovým priznaním minulý rok, vďaka ktorému sme sa pohli smerom k nášmu kadibúdkovému biznisu. Možno daňové úrady okrem daňových licencií budú musieť uplatniť aj iné opatrenia a múdre kroky na zlepšenie situácie v tejto krajine, od prichádzajúcej tety totalitky v peknom sociálnom šate s heslom "Vytvorím vám tu spravodlivé prostredie s bezproblémovou vymožiteľnosťou práva". Aj ústava bude vylepšená, teda myslím, možno bude v nej zmenená stať o povolenej zadĺženosti našej krásnej zeme o vyššie percentá smerom nahor oproti HDP.

Naozaj si rozhodnutý to riziko podstupovať? Ak áno, to teda treba konštruktívne popremýšľať nad tým ako účinne a bezbolestne prežiť s našim biznisom, síce s veľkým potenciálom ale vysokým zaťažením. No ak si rozhodnutý aj napriek tomu nezanechať náš biznis, potom klobúk dole, ako partner sa javíš byť stabilným prvkom v ťažkom podnikaní.

Ide už len o to, ako si tú perspektívu nenechať vziať.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 18:28:22 57f4de4a
ukulele, čítal som Tvoje poučenie, neboj! Ale, aby som sa aspoň troška obhájil: Ono, moja reakcia bola na 115-sku. Ja som Ti čosi odporučil, nie Jemu, tak načo zavŕtal zbytočne. 115: Ja viem, cítim z Tvojich textov že máš na to! Len, občas si premysli, do čoho vŕtaš, ono to potom zasmrdí reakciou! Ale nič v zlom, beriem Ťa v pohode, zrejme budeš fajn chlap. Kiež by na Slovensku ich bolo viac!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 22:41:17 58d42498
Je len na škodu ,že tématika rozdelenia Československa sa nespája s tématikou vzniku--spájania! Dejinne , historicky je to síce vzdialené ale mal som možnosť rozprávať s ľuďmi , ktorí to zažili --oboje!Aj SAMOSTATNE vznik, rozdelenie! Poučnosť je vtedy poučná keď je použiteľná pre ďalšie dianie! Dnes nie je zaujímavé "šprtať sa" v minulostno-dejinno-historicky" poučnom dianií--treba si vybiť zuby na vlastných chybách.Ak by platila spätná väzba --sebareflexia--tak zmeny ktoré nastali po r1989 by sa diali s patričnou úctou, boli by nezávisle od chcenia individuííí za ktoré už dnes sa -- pol tohto národa... hanbíí. Dá sa pokračovať v menoslove, aj s titulami, aj "managere"--funkčno-pozíciami.......dnešnými.
Klopi # KafuKygu89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-04 20:19:21 58d4289b
Čo dodať? Nič, sme všetci Slováci, iba niektorí Slovene?

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-03 16:19:32 58d42498

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   sed
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Eurofondy a naivnosť – každé euro by malo priniesť najvyššiu hodnotu


Eurofondy a naivnosť – každé euro by malo priniesť najvyššiu hodnotu
Eurofondy sú krásnou ukážkou katastrofálneho plytvania peniazmi daňovníkov. Toto je pomerne akceptovaný fakt a mnohí sa túto situáciu snažia zlepšiť. No niektorým pri snívaní o tom...
KRITIZUJEŠ ISLÁM? POČÍTEJ S TÍM, ŽE ŠPATNĚ DOPADNEŠ!
FAŠISMUS? JE TOTIŽ VŠUDE KOLEM NÁS …
Globální Blitzkrieg signalizuje největší geopolitické přeuspořádání od druhé světové války

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1637 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo