Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

REFERENDUM O PRIRODZENOSTI, NORMÁLNOSTI A TRADIČNOSTI RODINY


REFERENDUM O PRIRODZENOSTI, NORMÁLNOSTI A TRADIČNOSTI RODINY

Tak sa nám spoluobčania postarali o tragikomickú referendovú zábavku. Vyvoláva diskusie o to vášnivejšie, o čo viac si každý myslí, že vie o čom je vlastne reč. Podobne ako pri futbale vo veci samotnej je viac expertov na tribúnach ako na ihrisku. Mňa v diskusii zaujali niektoré pojmy, ktoré sa používajú s neznesiteľnou ľahkosťou a blaženosťou nevedomia. Sú to: prirodzenosť, normálnosť, rodina, manželstvo a tradičná rodina.

Prirodzenosť


Čo je, a čo nie je prirodzené, nie je vecou samou o sebe, ale otázkou definície. A každá definícia je postavená na nevypovedaných, rovnako však nedokázateľných predpokladoch, na nejakom axiomatickom systéme. Tak napríklad, ak zástancovia referenda argumentujú prirodzenosťou rodiny, založenej na plodení detí, tak zjavne axiomaticky predpokladajú, že akýkoľvek iný vzťah medzi jedincami, v ktorom by žili a spolu mali deti, je neprirodzený. Predpokladajú, že veci možno rozdeľovať na prirodzené a umelé. Naozaj možno? Na základe čoho? Čo je tým rozdeľovacím kritériom?

Ako argument sa uvádza, že rodina je tu od toho, aby plodila deti a postarala sa o ne. Veď tak to je predsa normálne v celej prírode, či nie? Je tu nevypovedaný, predsa však na všeobecnom tichom súhlase postavený predpoklad: predsa príroda to tak zariadila, že každé dieťa potrebuje "ocka a mamu". Keby príroda chcela, aby mohli mať dvaja muži, či dve ženy dieťa, tak by to tak bolo. keďže to tak nie je, akékoľvek iné riešenie je neprirodzené.

Problém však je, že tu sa hodnotové hľadiská zdôvodňujú nesprávne pochopenými argumentami prírodovednými. Inak povedané, opierajú sa o nesprávnu predstavu biologickej prirodzenosti človeka. Prirodzená rodina by podľa takejto argumentácie mala byť biologicky prirodzená. Lenže to čo je, alebo nie je, biologicky prirodzené pre náš druh je značne ťažké definovať. Áno, je možné tvrdiť, že každé dieťa musí mať otca a matku, inak by tu nebolo, pretože každé dieťa (aspoň zatiaľ) počas celej evolučnej histórie pohlavne sa rozmnožujúcich organizmov potrebuje ku svojmu vzniku jedno vajíčko a jednu spermiu. Myslia teda tí, čo argumentujú, že "každé dieťa potrebuje mať ocka a mamu" pod prirodzenosťou to, že "ocko" je spermia a "mama" je vajíčko? Predpokladám, že nie.

Pod biologickou prirodzenosťou "ocka a mamy" teda predpokladajú udalosti, ktoré sa dejú po oplodnení vajíčka. Napokon biologickou prirodzenosťou prevažnej väčšiny pohlavne sa rozmnožujúcich druhov je, že každé mláďa má po oplodnení vajíčka nanajvýš ak "mamu", pretože "ocko" sa o mláďatá nestará. Evoluční biológovia a evoluční psychológovia používajú v tejto súvislosti pojem parental investment (PI, rodičovská investícia) [1, 2], čo je parameter, ktorý vyjadruje mieru obetovania zdrojov (potravy, energie, času, ochrany, atď), ktoré musí rodič investovať do svojho potomka po jeho splodení, aby zabezpečil prežitie svojich investovaných génov. Mnohé druhy, napríklad plazy, majú prakticky nulovú investíciu do potomstva. Matka zahrabe vajíčka a ďalej sa o ne nestará, a to je celá je investícia. U cicavcov však musí matka po narodení mláďa určitú dobu živiť. Mláďa preto musí mať "mamu", ale nemusí mať "ocka". Zo strany matky teda ide o pomerne vysokú mieru PI, ktorú musí do potomstva investovať. Výhodou je, že je väčšia šanca na prežitie mláďaťa, ako ho len tak vrhnúť do krutého prostredia, nevýhodou je, že môže mať mláďať menej. Samec okrem spermie nijaké PI už nemusí investovať. Mláďa teda žiadneho "ocka" nemá a platí, že "ockovia" ani svoje mláďatá nepoznajú. Dokonca ich u niektorých druhov (medvede) zabíjajú, aby prinútili matku k ovulácii a páreniu.

U opíc, kam patríme aj my, je to rovnako. U nám najbližších príbuzných, šimpanzov a bonobov, investujú iba matky a otcovia si mláďatá nepoznajú [2, 3]. My sme však výnimočné opice, samec sapienta si svoje mláďa pozná a je ochotný doň investovať PI [2]. Prečo? Darwinistický pohľad na vec nás učí, že ak sa vyvinie nejaké správanie, tak to má svoj účel, a každý účel slúži na zachovanie nejakej entity, napríklad druhu [5]. V čom sa tak radikálne líšime od iných opíc, že sa musela vyvinúť schopnosť samcov starať sa o svoje mláďatá, ak je to pre nich inak nevýhodné, pretože to znižuje ich možnosť mať viac mláďat? Odpoveďou je neobyčajne dlhé obdobie neoténie mláďaťa, čiže obdobie od narodenia po pohlavnú zrelosť, ktorá je u nášho druhu 13-15 rokov. Pre porovnanie, neoténia šimpanza sú dva roky, pomerne dlhé obdobie neoténie majú orangutany (7 rokov). Navyše značnú časť obdobia neoténie je sapientie mláďa úplne bezmocné, čo značne znižuje možnosť matky na uživenie seba a mláďaťa. Je preto v záujme samca, aby matke pomohol s uživením svojich potomkov, čo je zjavne dôvod našej výnimky oproti ostatným opiciam [2].

Táto skutočnosť by zdanlivo dávala za pravdu tým, čo tvrdia, že dieťa prirodzene potrebuje "ocka a mamu". Ale iba zdanlivo, pretože je to (ostatne ako všetko v prírode) zložitejšie. Z vyššie uvedeného vyplýva, že dieťa potrebuje PI a je jedno odkiaľ. Prečo sa teda nevyvinulo také správanie, kde by celá societa investovala PI do mláďat, ale u sapintov také, kde investuje aj otec? Odpoveď nájdeme v evolučnej biológii v tzv. Hamiltonovom pravidle príbuzenského altruizmu [2, 6, 7], ktoré vyjadruje mieru ochoty investovať zdroje do niekoho iného v závislosti od miery príbuznosti. Pravidlo je jednoduché a je vyjadrené v tvare:

Hamilton rule,

kde r je genetický vzťah medzi aktérmi, B sú dodatočné reprodukčné výhody, ktoré získa príjemca altruistického aktu a C sú reprodukčné náklady, ktoré musí obetovať poskytovateľ altruistického aktu. Vzhľadom na to, že r medzi rodičmi a deťmi je 0,5 (zdieľajú 50% génov) a to je viac ako každý iný vzťah v societe (súrodenci, starí rodičia, prví bratranci a sesternice r=0,25, vzdialenejší príbuzní r=0128, atď), je zrejmé, že z altruistického aktu získa pri rovnakom B a C najviac matka a otec. Preto sa v prírode primárne vždy vyvinie okrem PI matky v prípade potreby aj PI otca.

Prečo to uvádzam? Pretože je zrejmé, že konštrukcia prirodzenosti človeka "každé dieťa potrebuje ocka a mamu", ktorá sa odvoláva na prirodzenosť biologickú, je logicky zavádzajúca. Každé mláďa potrebuje zdroje od kohokoľvek, kto ich je ochotný obetovať, a táto ochota je vyjadrená Hamiltonovým pravidlom. V rámci takto postaveného diskurzu je to teda presne naopak: každý "ocko" a každá "mama" potrebujú dieťa, aby naplnili darwinistický diktát svojej prirodzenosti, aby zabezpečili prežitie svojho genotypu. Z pohľadu mimoriadne dlhej neoténie a bezmocnosti mláďat sapienta v prirodzenom prostredí sa vyvinula aj mimoriadna ochota obetovať zdroje v duchu Hamiltonovho pravidla v pozoruhodnej miere. Nestačia zdroje iba od oboch rodičov, ale aj od starých rodičov, čo je v biosfére skutočný unikát, a podľa evolučne-psychologických zdrojov [2] je okrem iného príčinou menopauzy u sapientích samíc, ktoré sa tým pádom nemôžu ďalej množiť, zato môžu investovať do vnukov.

Navyše sa zdá, že rozvolnením vrodenej schopnosti dodržiavať Hamiltonove pravidlo sa zhoršila schopnosť našich mozgov rozpoznávať príbuznosť mláďat. Nemáme feromónové receptory a markery ako má spoločenský hmyz, a tak musíme mať skúsenosť s tým, kto je príbuzný a kto nie. Zato vrodená schopnosť rozoznať dieťa od dospelého cez neotenické rysy je nezmenená. V dôsledku toho máme vrodenú potrebu chrániť každé dieťa a pomáhať mu. Najmä samice sú také. Zlyháva selekčný mechanizmus Hamiltonovho pravidla, ako tomu je u iných opíc, kde sú bez milosti likvidované nepríbuzné mláďatá z inej tlupy. Tá slabo brzdená schopnosť dodržiavať Hamiltonove pravidlo ide až tak ďaleko, že chránime aj mláďatá iných druhov, čo stojí pravdepodobne za najstaršími domestikáciami iných druhov, napríklad vlka, kde sa uprednostnil neotenický vzhľad, na ktorý potom pôsobil tlak pozitívnej selekcie zo strany domestikátora [8, 9]. Možno je aj za našou vlastnou domestikáciou, pretože Homo sapiens je očividne jediný druh domestikovanej opice [8, 10]. Z uvedeného je zrejmé odkiaľ sa berie ľahkosť, s akou sme prirodzene schopní adoptovať nepríbuzné deti. Zrejme aj schopnosť oslabiť Hamiltonov pravidlo v konečnom dôsledku umožnilo vývoj väčších mozgov, spojené s predlžovaním neoténie, pričom to nebolo na úkor zníženia počtu preživších mláďat.

Tvrdenie, že je pre dieťa nebezpečné a neprirodzené aby ho vychovávali rodičia rovnakého pohlavia možno obstojí v tom-ktorom kultúrnom prostredí, ale rozhodne nie je podložené našou biologickou prirodzenosťou. Cicavčím mláďatám je obecne úplne jedno, kto sa o ne postará, čo vidno aj z toho, ako ľahko prežívajú mláďatá v zajatí sapienta. Niet evolučného dôvodu pre to, aby mláďa selektovalo rodiča v prostredí, kde je oň štandardne postarané rodičmi. Prírodný výber uprednostňuje vlastnosti rodičovstva, nie "mláďatstva". A tak, ak sa dovolávame našej prirodzenosti, tak platí, že pre mláďa je prirodzenejšie výhodné, ak má rodinu, ktorá je preň schopná zabezpečiť maximálne PI, a takou je každá na tento účel motivovaná skupina sapientov.

Normálnosť


Kým to, čo chápeme pod prirodzenosťou je viac-menej otázkou východiskového axiomatického zadania, to čo je, alebo nie je normálne, je vec vyplývajúca ex defintione. Normálne je to, čo platí väčšinovo. Najlepšie to znázorňuje známa krivka Gaussovej normálnej distribúcie pravdepodobnosti:

Gaussova distribúcia pravdepodobnosti

Pravdepodobnosť, že sa nejaký jav vyskytne pri normálnej distribúcii odchýliek od priemeru µ je najväčšia v rozsahu ±? (štandardná odchýľka), a to je 68%. Inak povedané: normálne je to, čo pri pozorovaní nejakého javu spadá do rozsahu ±?. Normálna distribúcia odchýliek od priemeru nejakého javu spravidla vzniká, ak je nejaká rôznosť vystavovaná rovnakosti podmienok, v ktorých tá rôznosť pôsobí. To je samozrejme len inak prevyprávaný darwinovský princíp diverzity a následnej selekcie prírodným výberom [5].

V kontexte diskurzu k referendu o rodine, kde sa často operuje s tým čo je a čo nie je normálne treba povedať, že sa na vyššie uvedené definície nehľadí, a to z oboch súperiacich strán. Možno napríklad tvrdiť, že normálna rodina je manželská rodina biologického otca a biologickej matky ak sa rozvádza 40% manželstiev a stále viac žien vychováva deti ako single? Ak bude vývoj pokračovať určitým smerom, tak bude možno normálna pestúnska rodina a manželská bude nenormálna, alebo bude rovnako normálna rodina heterosexuálna či homosexuálna, prípadne pedofilná.

Je správne tvrdenie viacerých občianskych a LGBT aktivistov, že LGBT jedinci sú normálni ľudia, LEN inak sexuálne orientovaní? Určite nie, pretože ak by tomu tak bolo, nebol by výskyt homosexuálnej orientácie vystavený tvrdej negatívnej selekcii prírodného výberu a ich výskyt v populácii by sa nepohyboval pod 5%. Sexualita je mimo iné zodpovedná za odlišné formovanie mozgov a predstava, podľa ktorej by išlo pri homosexuálnom formovaní mozgu LEN o sexuálnu orientáciu je naivná [napríklad 14, 15 ]. Treba sa jasne zmieriť s tým, že homosexuáli NIE SÚ normálni, rovnako ako nie sú normálni psychopati, schizofrenici a iní vrodení devianti. Čo samozrejme neznamená, že z hľadiska ich akceptovania komunitou za takých nemôžu byť považovaní. To je už vec tlaku kultúry, teda javu, ktorý sapienta núti k neprirodzenému správaniu aj v mnohých iných životných situáciách.

Dá sa teda povedať, že používanie pojmu normálny, či nenormálny vlastne v referendovej diskusii nič neznamená a nič neprináša.

Rodina, manželská rodina a tradičná rodina


Rodina počas evolúcie nášho druhu od predchodcu sapienta k nemu prekonala významnú zmenu. Kým u veľkých opíc je pravidlom (bonobovia sú trocha výnimka), že rodina je totožná s tlupou [2, 3], kde je jeden alfa "ocko" a harém "mám", sapient ako jediná opica zrejme počas celej existencie druhu tvorí párové rodiny [2], podobne ako u mnohých druhov vtákov.

Často sa operuje pojmom tradičná rodina a rodina sa stotožňuje s pojmom manželstvo. Pozrime sa teda, čo podľa antropologických a evolučne psychologických výskumov vlastne je rodina sapientov. Ako sme už vyššie uviedli, prirodzenou rodinou je každý, kto je ochotný k PI voči dieťaťu. Vo väčšine prírodných národov (a u tých sa predpokladá, že ich spôsob života je asi najbližší našej biologickej prirodzenosti) má každé dieťa otca a mamu plus tzv. širšiu rodinu, hlavne starých rodičov. Keďže pre samcov sapienta je stále ešte výhodnejšie mať viac vzťahov, párová rodina je tzv. fluidná, teda má premenlivé zloženie. Potom sa spravidla rituálne rozchádza, pričom samec si stále svoje deti pozná a je ochotný investovať do nich zdroje. Viď [2, 12, 13]. Niekedy sa teda hovorí, že pre náš druh sa evolučne uprednostnila forma sériovej párovej rodiny [2].

Ak by sme teda mali tradičnosť rodiny posudzovať z pohľadu jej biologickej prirodzenosti a dĺžky jej existencie, tak sériová párová rodina trvala minimálne 200 tis. rokov, kým párová manželská rodina tu je sotva 5 tisíc rokov. Navyše sa aspoň v západnej civilizácii akoby vracala do svojej biologicky prirodzenej formy sériovej párovej rodiny.

V čom sa referendovo rozhádané strany vzácne zhodnú?


Hoci sa obe strany vzájomne obviňujú z toho, že chcú niečo nenormálne a neprirodzené, obe sa vzácne zhodnú v tom, ako tú normálnosť a prirodzenosť zabezpečiť: vynútením prostredníctvom štátu v podobe zákona. Z logiky vyššie uvedeného to však nie je možné, preto aj nedosiahnuteľné. Prirodzenosť a normalita sa ustanovujú samé, nepotrebujú k tomu silu zákona. Práve sila zákona je potrebná k tomu, aby sa ustanovalo to, čo je neprirodzené a v stávajúcom usporiadaní nenormálne.Author: Radek Domica # XuwoNiwi92
Slovensko2015-02-0639
-
 21% ( 28 people voted )
+
Nemam slov. Ak je spojenie muza a zeny neprirodzene a nenormalnejsie ako muza a muza, alebo zeny a zeny, tak si teda riadne mimo a tvoja inteligencia je pod bodom mrazu. Porovnavat cloveka a zvierata vo vychove potomkov. Ty musis byt spravne vzdelany. Urcite veris v Darvinovu evoluciu a nahodny vznik zivota.

SFX # LakyXisa68
-
 74% ( 17 people voted )
+
2015-02-06 12:13:43 c30c8116
Referendum nie je o rodine, to su len propagandisticke kecy okolo - otazky v nom tradicnu rodinu nijako neovplyvnia. Referendum je o tom ci si myslite ze dve lesby/gayovia mozu byt pre dieta lepsimi vychovavatelmi ako detsky domov. Ja myslim ze ano, keby som si mal vybrat ci budem ako dieta adoptovany hoci takym parom alebo by som ostal v decaku, odpoved by bola jasna - rychlo prec z decaku. Preto na referendum nepojdem.
festef # KidaFifa42
-
 52% ( 13 people voted )
+
2015-02-06 12:24:26 b229bf7c
V poriadku, o mnohých veciach sa dá diskutovať a viesť dlhé debaty ALE keď nastane chvíľa, že sa ľudia nevedia medzi sebou na niečom dohodnúť tak potom je asi najlepšie keď si o tom všetci zahlasujú a výsledok potom bude musieť "celá skupina" akceptovať! A komu sa to nebude páčiť tak smola, nech ide do inej "skupiny" / krajiny kde je viacero ľudí podobného zmýšľania ako on. A keď počujem reči, že "zbytočne vyhodené peniaze za referendum" tak ma ide šľak trafiť! Každý z nás určite pozná xy prípadov, kedy sa peniaze "vyhadzovali" na iné zbytočné veci a nehovoriac o sprenevere a podvodoch, ktoré sú už pomaly na dennom poriadku.
Brano # CenoNici60
-
 74% ( 9 people voted )
+
2015-02-06 12:26:55 c2010061
Kto ťahá za nitky z pozadia?

http://www.auria.sk/blog/chcete-znicit-narod-znict
e-mu-decka

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-06 12:46:56 5b7f21e5
za boľševika sa platili aj dane za gule.
aaa # RuxaQija4
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-02-06 13:11:34 b2297785
Pokiaľ sa týka referenda , samozrejme otázok v ňom položených, je priam nepochpiteľná angažovanosť istých kruhov v RKC a ich blízkych vyznávačov! Určite je neprírodzené, aj napriek enormným vôľovým vlastnostiam ,byť celý život bez možnosti...oné..toto...mať telesný kontakt s opačným pohlavým. A keď už tak rôzne kombinácie ktoré sú "zaznamenávané" ,sú len potvrdzovaním snaženia o prírodzenosť...A nemanželský život je viac neprírodzený ako hocičo iné..Predstavitelia a blízky vyznavači RKC , vzhľadom na malú a žiadnu príkladnosť istých rodinných konkrétnosti, nemali by sa o veci ktoré sú predmetom referenda angažovať. Malo by sa im v tomto smere iniciatívu usmerniť k iným hodnotám ktoré sú im vlastné../ pokora, chudoba, cnosť, súcit...aaa/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-06 13:16:07 58d4289b
loading...
Porovnávať takýmto spôsobom výchovu zvieratiek s VÝCHOVOU ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ je DEMAGÓGIA !!! Ten, čo sa o toto snaží s úmyslom vyzdvihnúť tzv. PRIRODZENOSŤ a dať tak do rovnosti zvieraciu s ĽUDSKOU prirodzenosťou, by mal byť ZBAVENÝ OBČIANSKYCH PRÁV !!! Je predsa NEMOŽNÉ, aby sa pudy a inštinkty POROVNÁVALI s CITOM a VÔĽOU !!! A v prípade, že autor článku patrí ku 4% menšine, tak je toto REFERENDUM NANAJVÝŠ POTREBNÉ a MAXIMÁLNA ÚČASŤ ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ s NEPOKRIVENÝMI HODNOTAMI POVINNÁ !!!
Kicker # PageJovo44
-
 74% ( 13 people voted )
+
2015-02-06 13:29:35 55edea10
Autor sedi vsetko ,co si napisal, ale zabudol si popri uzasnych odbornych vyrazoch, co sa tyka evolucie, na jednu malickost. Nespomenul si ine druhy zvierat, hlavne tie, ktore rodia vacsinou jedneho potomka, o ktoreho sa spravidla staraju obidvaja a samozrejme si zabudol spomenut, ze z pohladu mladat opic, ktori iny vztah ako od matky (aj ked to je dost diskutabilne, hlavne u primatov), je pohlad dietata diametralne odlisny, ak vo svojom okoli vidi .ze ostatne deti maju oboch rodicov, zatial co on len teplych honibrkov.

Preto je ozaj prirodzene, ze sa o maleho bociana stara matka a otec, ze tucniak otec zohrieva medzi nohami vajicko, z ktoreho sa mu vykluje potomok a uplne prirodzene a evolucne dokonale je ,ked dieta ma otca a matku.

Rafael # BakiQuno09
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-02-06 13:37:05 59ad0eb9
Sexualita je prirodzená, sobáše sú byrokracia, čiže je to umelé a dve samce aby mali mladé v prírode neexistuje. Dokonca homosexualita sa nevyskytuje, je to mýtus. Tak to ani nie je v poriadku. Ale ich lásku nikto nezakazuje, a či je to homo-nehomo nech sa obrábajú doma v tme. A tak tiež sirotince nie sú v prírode. Tak by bolo prirodzené deti nechať na prírodu. Som len ironický.
VypIta placacka # CevePyli42
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-02-06 13:50:24 5f66bbab
Inak zaujímavý ten náhly chcený/nechcený (?) súzvuk RKC a Duginovskej ideológie. Otázka, či ich škaredo zneužili na šírenie jej vplyvu, alebo tichá rezignácia na Vatikán a brzda na Františkovo vyčíňanie. O to zaujímavejšie, že nebýva veľmi zvykom, že proti žalostne malým menšinám, ako v tomto prípade homosexuáli, by sa diala tak masívna a aj drahá mobilizačná kampaň, a to aj so zapojením všelijakých indivíduí, ako napríklad sused/fantóm Tomáš Bielek. Fakt sa asi nehrá o fazuľky, lebo aj hentým musí byť jasné, že problém homosexuality takýmto trápnym referendom sa nedá vyriešiť, maximálne zamiesť pod koberec.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-02-06 16:59:50 59ad0cca
A Festefovi + Realistický, neideologizovaný názor
FcKensie # HegaNojy80
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-02-06 17:05:32 59ad0cca
. . . NAPRIEK NAŠIM SNAŽENIAM, VŠETKY VECI NAPOKON TAK ČI TAK DOSPEJÚ K NAJHORŠIEMU ! ! !
Februar # XaheBaqa17
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-06 21:08:54 42f951cf

Radku:
Že ľudská matka tak dlho vychováva svoje mláďa je dané aj dlhým vývojom a zrením jeho mozku, resp. učením sa. Veď pri narodení človeka jeho mozok ešte nie je hotový, vyvinutý. A človek pre život vo svojej societe potrebuje dnes neskutočne veľa znalostí, včetne napr. mobilov. Používajú snáď Bonobo v pralese mobily ? Že ale katolícka cirkev zakazuje šíriteľom svojej ideológie vstup do stavu manželského je iná vec. Sám poznám zo svojho okolia pána katolíckeho farára, ktorý splodil 3 potomkov. Lebo chcel (mať deti)!
Februar # XaheBaqa17
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-06 21:44:54 42f951cf
. . . Ibaže - pred 100 rokmi bola taká prirodzenosť, že žena bola doma pri deťoch, starala sa o ich výchovu, o domácnosť. Muž sa staral o obživu všech!
Vývoj fakt nie je možné zastaviť! Aká bude prirodzenosť o ďalších 100 rokov dnes nevieme.

Februar # XaheBaqa17
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-02-06 22:09:06 42f951cc
Ja vôbec nerozumiem k čomu slúžia takto tendenčne podávané články. Veď tu nejde o bukvičákov a mužatky a ich práva. To nastávajúce referendum je o deťoch. Pýtam sa: kto z vás tu diskutujúcich a zastávajúcich práva bukvíc a mužatiek by chcel od malička vyrastať v rodine dvoch žien a mužov?! Za seba poviem, že ja určite nie! Prečo to právo na normálne rodinné prostredie treba odoprieť deťom narodeným v 21. storočí, v období protektorátu Čechy a Morava a samostatnej Slovenskej republiky na čele s verným bruselským pohrobkom?
Ľudia! To vôbec nevidíte o čo ide? Veď podľa súčasného diktátu sa bude musieť prispôsobiť väčšina menšine. Menšine, ktorá trpí závažnou duševnou poruchou. Áno, homosexualita bola do roku 1991 vedená v MKCH 9 ako duševná choroba. Až na konferencii WHO v roku 1992 bola vyškrtnutá z tohto zoznamu. Takto chorých ľudí netreba zatracovať, naopak, treba im pomôcť a nie im ešte umožniť deformovať sexualitu a psychiku malých nevinných detí. To je tak ťažké pochopiť?!
A to nehovorím ako kresťanský fundamentalista (som ateista) alebo nevzdelaný dôchodca, ako to býva prezentované v médiách (odporcovia homo lobby sú prezentovaní ako spiatočníci a bigotní netolerantní extrémisti), ale ako vysokoškolsky vzdelaný pracujúci manžel a otec dvoch detí...

Peter D # NymeMady34
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-02-06 23:04:41 58d4259c
PS-VB,
dobre napísané...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-07 00:39:46 b22926ed
Radek Domica - Sam si 0PlCA!
Tomas # WiweXyra53
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-07 01:14:25 5f67d136
nie nie, monkey je monkey (musim to napisat v anglictine, lebo vraj je to nadavka) a clovek je clovek, maju len spolocneho predka Yettiho, to tu uz bolo niekolkokrat odborne vysvetlene ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-07 05:00:35 58d7436a
--PS-VB73--netreba sa tešiť z logických uzáverov, racionálnych argumentov a prirodzenych životných aplikácií ako sú uvedené vo Vašom vstupe...! Určite sa nájdu aj"chronický oponenti" so snažením --dopredu poviem "osobno-invektívnym.." --- odsúdiť takmer neodsúditeľné!
Klopi # QosyDeno63
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-07 07:01:14 58d4289b
Klop šesťdesiattri...Dopredu odsúdiť... opáskovaného slona čo mal len dve-tri chrípky za život? Lol... a práve tá druhá mu uškodila, ako sám naznačil... on nie je môj primárny cieľ. Nie je dôstojný oponent na intelektuálnej úrovni. Ale príležitostne si do pomocného elefanta kopnem, to je pravda. S radosťou... pre potešenie...

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-07 09:24:46 d405c1fd
Jen aby ses nám tu z toho všeho nakonec nepodělal, blbečku. PS-VB může taky znamenat: Potulný Střelec - Vraždící Blbce. Máš již připravený pampersy?

:-DDD
muzebyt # TatyXiwy19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-07 12:28:10 5546b331
flandra- alias lenka B
ako volajú tvojho partnera, flanderský lev? :DDD

aaa # RuxaQija4
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-02-07 13:56:22 b2292365
este nemas dost? pripomina mi to vojnu rytmusa a niekolkych dalsich "hustych" slovenskych raperov, ked si cez media zacali urazat frajerky a rodinu, kto viac nakladol, ten bol "väcsi frajer" ... neuputavaj moju pozornost, nestojis mi za to
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-07 15:12:12 58d7436a
našťastie lenka nemáš pre mňa väčší význam ako romana schlesinger. možno len, by si sa mala viac starať o referendá v nemecku.
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-07 19:05:39 b2292365
aaa - dakujem za informaciu, ty si pre mna rovnako nepodstatny, preto si svoje odporucania strc za svoj klobucik, ja mam este stale Slovenske obcianstvo. Zaroven, kedze sme pre seba obidvaja nepodstatní, dufam, ze ma prestanes obtazovat svojimi prispevkami, ktore maju obsahovu hodnotu asi ako zlozenie jogurtu, ktory mam prave v ruke ...
Inak celkom sa bavim na tom, ako ma chcu tunajsi ateisticki fanatici umlcat ... To mate zo mna taky strach? :)) (LOL), som len dievca co prispieva na forum, dajte si pohov, lebo vam prasknu zilky alebo nieco ine .... arteria, vredy atd .. predsalen, väcsina z vas uz ma svoj vek ..

LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-07 19:50:11 58d7436a
lenka, z teba nejde strach, len znechutenie. nuž ale niekto ťa tak spravil a vychoval, a predpokladám, že to neboli buzny.
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-07 20:20:41 b2292365
lenka, z teba nejde strach, len znechutenie. nuž ale niekto ťa tak spravil a vychoval, a predpokladám, že to neboli buzny.
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-07 20:20:41 b2292365
pozri, ak sa pripravujes na svoj "comming out", je mi to jedno a nic ma do toho, pokial si to nechas doma v spalni ... presne tak, ako teba nic do mna a do mojho zivota, ak ma nemas rad, necitaj moje prispevky, ja to robim tiez tak - je viacero ludi, ktorych prispevky ma nebavia, necitam ich a nezaujimaju ma, alebo ich len precitam a myslim si svoje - ...namiesto toho, aby som im dookola vypisovala, aki su blbci, pizdy, aka som z toho znechutena, urazala ich frajerky, a pisala spamy, tak ich jednoducho ignorujem ... odporucam ti to iste a mozes sa v pokoji venovat inym temam, ku ktorym mozes napisat aj nieco obsaznejsie a na intelektualne vyssej urovni ako doposial ..;), verim ze na to mas
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-07 20:47:48 58d7436a
prečo comming out? prečo by som mal ja opúšťať slovensko?ty si ho zradila dobrovoľne a odišla súložiť do nemecka a mňa chceš teraz dať vyviezť von? pyzda!
pyzda, už chystáš vagóniky?
aaa # RuxaQija4
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-02-07 21:17:00 b2292365
práve to ma na tebe irituje , že si ľudácka pyzda aj to natoľko mamonárska, že aj domácich ľudákov si zradila lebo ssmani majú drsnejších. teba určite robil slota pomocou trabelsieho.
ty ideš niekoho vyháňať?

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-07 21:27:09 b2292365
heh, OMG tupec, chod uz radsej spat
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-07 22:05:37 58d7436a
"Inak celkom sa bavim na tom, ako ma chcu tunajsi ateisticki fanatici umlcat ... "
A nie si tak trocha sebestredná, dievčatko? K čomu by to bolo, umlčiavať bezvýznamnú pomätenú nicku, ktorej nie sú dosť dobré slovenské platy, ale kecať do reálií štátu z ktorého odišla, to si dovolí?


Pock # SihySuri34
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-02-08 09:32:10 3ec5f361
ateistickej inkvizicii na dolezite.sk sa prilis neoplati pisat detaily zo svojho zivota ... Roznesu vas na kopytach - to plati ako varovanie pre ostatnych ludi .... toto ale nie je vase forum a Slovensko nie je vasa krajina, kazdy obcan SR ma pravo sa vyjadrovat k veciam verejnym a este stale mozem volit, aj ked nie som doma. Este nejake pripomienky od veci? Nech to mame za sebou
LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-08 09:41:05 509a8dcc
ona nechape, ze je len ozivenim....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-08 09:42:05 59ad0eb9
vam este nedochadza ze ste otravni ako huf komarov? venujte sa temam, nie mne osobne ... co tym chcete dokazat? chcete si mastit svoje ega? ja napr. prispevky od uzivatela Pock vo väcsine pripadov ani necitam, maju pre mna obsahovu hodnotu toaletneho papiera, nikdy este nenapisal nic k veci ani nic inteligentne, vzdy to bola len nejaka nasrata reakcia na nieco alebo niekoho, nie este, aby som riesila kde zije s kym zije a co robi a uz nehovoriac o tom primitivovy nad nim... ak mate tak nudne zivoty, ze toto je pre vas ozivenim, tak mi je vas luto :) Koncim, piste si co chcete
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-08 10:06:04 509a8dcc
o tom primitivovi nad nim, to sa ti teda FC podarilo, nad nim si ty....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-08 11:56:02 59ad0eb9
"nikdy este nenapisal nic k veci ani nic inteligentne"
Hlupák nedokáže rozlíšiť inteligentnosť textu vyššiu ako je hlupákov inteligenčný potenciál. Takže, ďakujem, že si sa priznala.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-08 12:24:45 3ec5f361
Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Syn sa kúpe s otcom a hovorí:
"Tata, ty ho máš ale veľký!"
otec na to:
"To si ešte nevidel mamin ... "


Nech sa oáči :-DDDD


ad referendum # NuguFefu33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-08 12:31:30 b228c92e
"o tom primitivovi nad nim, to sa ti teda FC podarilo, nad nim si ty...."


az na to, ze ja nie som v muzskom rode hľupáčik, no co este vymyslis, aby si si do mna mohol rypnut? (originalitou ani vtipom velmi nevynikas...). A myslim, ze som sa uz vyjadrila, ze k tebe nemam co dodat, kym ma nezacnes oslovovat mojim nickom a nepochopis, ze na tomto fore sa nemas co chovat k ludom s inymi nazormi ako hulvat, len preto, ze nie je moderovane ...


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-08 12:44:20 509a8dcc

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

18 znamení, že Rusko rychle dohání Spojené Státy


18 znamení, že Rusko rychle dohání Spojené Státy
Ruský medvěd je silnější, než kdy byl. Bohužel, většina Američanů tomu stále nerozumí. V jejich představách je Rusko ještě stále „ta bývalá zkrachovalá supervelmoc...
HateFree: Světlé zítřky diktatury
Skandinávské sociálně multikulturní peklo
Jednotný trh EÚ vraj potrebuje viac sociálnosti

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0945 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo