Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč jsem anarchokapitalistou?


Proč jsem anarchokapitalistou?

Docela hodně lidí v dnešní době – víc než kdykoliv v minulosti – podporuje volný trh, a to i navzdory vcelku vytrvalé protitržní propagandě. A to je skvělé. Za každým takovým vyjádřením podpory ovšem pořád následuje jedno malé neodmyslitelné "ale": ale my přece potřebujeme vládu, aby nám zajišťovala bezpečí a řešila za nás naše spory, to jsou přece ty nejdůležitější věci ze všech.

 

Lidé, kteří jinak podporují tržní principy, téměř bezmyšlenkovitě přisuzují vládě úlohu při zajišťování produkce toho nejdůležitějšího zboží a těch nejdůležitějších služeb. Mnozí akceptují vládní nebo vládou ustanovený monopol na tištění peněz a všichni podporují vládou provozovaný monopol na zajištění práva a bezpečí.

 

Tím ale samozřejmě netvrdím, že všichni zastánci vládních služeb jsou automaticky hlupáci. Snad asi každý z nás si jednou prošel obdobím, kdy hájil alespoň nějakou minimální formu vlády a ani nás v podstatě nenapadlo nějak podrobněji přehodnocovat naše východiska.

 

Předtím, než zaujmeme nějaké zásadní stanovisko o roli a významu vlády, měli bychom se nejprve zastavit u několika základních ekonomických principů:

 • Monopoly (jejichž zářným příkladem jsou státní podniky) vedou dlouhodobě k vyšším cenám a horší kvalitě služebm
 •  Cenový systém volného trhu neustále přesouvá prostředky takovým směrem, který vede k uspokojení spotřebitelů zajištěním co nejlevnějších služeb v co nejlepší kvalitě.
 •  Vládu nelze řídit jako byznys, jak vysvětluje Ludwig von Mises ve své knize Bureaucracy. Bez možnosti kontroly zisku a ztrát nemůže mít vládní agenda nikdy přehled o tom co vyrábět, kde to vyrábět, v jakém množství a jakými prostředky. Jakékoliv vládní rozhodnutí je proto jenom čistě libovolné a náhodné.

Jinými slovy, pokud se jedná o zajištění jakékoliv služby vládou, můžeme docela spolehlivě očekávat špatnou kvalitu, vysoké ceny, nahodilou alokaci prostředků a nehospodárné plýtvání.

 

Existuje celá řada dalších důvodů, proč se volný trh – jako prostor pro dobrovolnou individuální spolupráci – těší nezpochybnitelné výhodě nad státním řízením a proč bychom neměli jen tak bezmyšlenkovitě předpokládat, že stát je nezastupitelný, aniž bychom předtím prozkoumali, do jaké míry se lidská vynalézavost a hospodářská rovnováha trhu dokáže bez státu obejít.

 

Například:

 • Stát získává své příjmy násilím vůči nenásilným jedincům.
 • Stát utvrzuje veřejnost ve víře ve dva druhy morálních pravidel: jedním jsou pravidla, která se učíme jako děti, týkající se absence násilí a krádeží a druhým jsou pravidla vztahující se pouze na vládu, která jako jediná může nejrůznějšími způsoby iniciovat násilí vůči nenásilným jedincům.
 • Vzdělávací instituce, jimž vlády dominují, pak utvrzují veřejnost ve víře v legitimitu predátorského státního systému a v morální pochybnost dobrovolné směny.
 • Vládnímu sektoru dominují zájmové skupiny (které samozřejmě nemají v zájmu zájmy občanů) lobující za svá speciální privilegia na útraty veřejnosti, zatímco soukromý sektor může uspět jedině uspokojením potřeb veřejnosti.
 •  Touha zavděčit se organizovaným nátlakovým skupinám téměř vždy převažuje nad touhou uspokojit občany, kteří by raději viděli snížení vládních výdajů (a to se stejně jedná o snížení výdajů jen velmi marginální).
 • Soudní systém vlády ve Spojených státech chrlí už více než dvě století mračna absurdních rozhodnutí, která mají jen málo společného, mnohdy vůbec nic, s původním posláním soudní moci.
 • Vláda učí své ovečky mávat vlajkami a zpívat písně na její počest, čímž v nich vlastně vytváří pocit, že jakýkoliv odpor proti státním expropriacím a jiným vládním činnostem je vlastně vlastizradou.

A tak by se dalo pokračovat donekonečna.

 

Je pochopitelné, že si lidé umí jen velmi obtížně představit, jak by právo, které se podle nich musí zavádět "shora", mohlo vznikat při úplné absenci státu, přestože existuje celá řada historických prací dokazujících pravý opak. Kdyby odjakživa existoval vládní monopol na produkci nějakého zboží či služby, slyšeli bychom hysterické námitky proti privatizaci této produkce. Kdyby třeba historicky existoval vládní monopol na výrobu žárovek, tak by nám bylo řečeno, že soukromý sektor není schopen tuto výrobu zajistit. Kritici by tvrdili, že soukromý sektor nebude vyrábět žárovky, jaké si lidé přejí, o správné velikosti a výkonu. Soukromý sektor by nevyráběl speciální žárovky, o které je malý zájem, protože by na nich nevydělal. Soukromý sektor by produkoval nebezpečné a výbušné žárovky atd.

Vzhledem k tomu, že výroba žárovek byla vždy záležitostí soukromého sektoru, zdají se nám tyto námitky možná trochu směšné. Nikdo by si takový scénář, před nímž varují naši imaginární kritici, nepřál, a proto by nikdo nic takového ani nikdy nedělal.

 

Konkurence pramenů zákona nebyla v historii západní civilizace ničím neobvyklým. Když král začal monopolizovat soudní moc, činil tak ne z nějaké abstraktní touhy po nastolení spravedlivého pořádku, který už existoval, ale proto, že vybíral poplatky za každé slyšení u královského soudního dvora. Naivní teorie o vládě ve prospěch veřejných zájmů, kterým žádný rozumně uvažující člověk nemůže věřit, tady najednou přestávají být přesvědčivé.

Murray N. Rothbard rád citoval Franze Oppenheimera, který rozlišoval dva způsoby nabytí majetku. Jeden způsob je ekonomický, který zahrnuje obohacení prostřednictvím dobrovolné směny: vytvořením zboží nebo služby, za níž jsou ostatní ochotni dobrovolně zaplatit. Druhý způsob je politický, který podle Oppenheimera znamená neoprávněné přivlastnění práce druhých.

 

A jak my v rothbardovském táboře nahlížíme na stát? Rozhodně ne jako na nepostradatelného poskytovatele práva, pořádku, bezpečí nebo jiných takzvaných "veřejných služeb". (Celá teorie veřejných služeb je stejně plná jenom falešných představ.) Stát je spíše parazitickou institucí živící se z bohatství svých občanů a maskující svou antisociální, predátorskou povahu pod rouškou veřejných zájmů. Jak tvrdil Oppenheimer, je to organizace politických prostředků k získání bohatství. "Stát", napsal Rothbard

 

"...je ta organizace ve společnosti, která se pokouší udržet si monopol na použití násilí na daném území; ale zvláště – je to jediná organizace v lidské společnosti, která získává své příjmy ne dobrovolnými příspěvky nebo platbou za poskytnuté služby, ale nátlakem. Zatímco ostatní jedinci získávají své příjmy produkcí zboží a služeb a jejich prodejem, Stát získává své prostředky donucovacími metodami, tj. pod pohrůžkou vězení nebo bajonetu. Poté, co násilím vybral své příjmy, Stát obvykle pokračuje v regulacích a diktování podmínek pro své občany. Stát tak představuje systematicky organizovaný právní řád na vyvlastňování soukromého majetku. Poskytuje jisté, bezpečné a relativně mírumilovné životní spojení parazitické kasty ve společnosti. Vzhledem k tomu, že produkce musí vždy zákonitě předcházet predátorským krádežím, musí volný trh vždy zákonitě předcházet Státu. Stát nikdy nebyl vytvořen společenskou smlouvou; vždycky se zrodil jenom z dobývání a vykořisťování."


Pokud je tedy tento popis správný – a myslím, že máme docela oprávněný důvod se domnívat, že ano – je tedy vůbec možné nebo žádoucí snažit se stát pouze omezit? Ale dříve než tuto možnost otevřeně zavrhneme, neměli bychom nejprve alespoň zvážit, jestli by bylo vůbec možné obejít se úplně bez státu? Mohl by skutečně volný trh, jako aréna dobrovolné směny, být tou hybnou silou civilizace?

 

Někteří říkají: vraťme se zpátky k Ústavě a Otcům zakladatelům. To by bylo určitě zlepšení, ale zkušenosti nás naučily, že pouhé omezení politické moci je velmi nestabilní. Vlády nemají žádný zájem na tom, aby byly omezovány, když jediným způsobem, jak mohou zvýšit svůj vliv a bohatství, je rozšířit své pravomoci.

 

Až zase příště budete trvat na tom, že musíme držet vládu na uzdě omezováním její moci, zeptejte se sami sebe, proč se to nikdy nestane a proč to nikdy nevydrží?

A co "lid"? Nemůže "lid" omezit pravomoci vlády? Odpověď na tuto otázku je všude kolem nás.

 

Na rozdíl od minarchismu, anarchokapitalismus si nedělá žádné přehnané iluze o možnostech "lidu" omezit vládní moc. Minarchisté si musí nejprve vyřešit jak přesvědčit veřejnost o tom, že stát, přestože má moc přerozdělovat bohatství a financovat nejrůznější projekty, které se všem líbí, by tuto moc mít neměl. Minarchisté musí vysvětlit problematičnost všech myslitelných státních intervencí, mezitím co se proti nim spiknou intelektuální třídy, univerzity, média a polické elity, aby zprostředkovaly zprávu přesně opačnou.

 

Namísto marné snahy pořád všem vysvětlovat proč jsou špatné státní dotace na zemědělství, proč je k ničemu finanční záchrana krachujících podniků, proč je špatný tzv. militantně-industriální komplex, proč je špatná cenová fixace atd. – jinými slovy: místo učení lidí tomu, co jsou vlastně ekvivalenty tří základních lekcí ekonomie, historie a politické filosofie, anarchokapitalistická společnost požaduje od veřejnosti jenom uznání základních morálních a ideových východisek společných pro všechny: neubližovat nevinným a nekrást. Všechno ostatní, čemu věříme, se prostě odvíjí dál od těchto jednoduchých principů.

 

Existuje množství literatury, která se věnuje nejčastějším a nejběžnějším námitkám typu: A neupadla by společnost do násilného konfliktu, když by ozbrojené skupiny válčily o svůj rajon? Jak by se řešily spory, kdyby si můj soused najal jednoho soudce a já druhého? Tato krátká esej nemůže odpovědět na všechny tyto otázky, a tak musím odkázat na seznam anarchokapitalistické literatury, který shromáždil Hans-Hermann Hoppe. 

 

Jeden starý vtip říká: "Jaký je rozdíl mezi anarchistou a minarchistou?", odpověď: "Šest měsíců". Pokud zastáváte konzistentní principy spravedlnosti a pokud jste proti násilí, parazitizmu a monopolům, tak Vám to možná ani tak dlouho trvat nebude. Začněte číst a uvidíte, kam Vás tyto myšlenky zavedou...Author: Martin Lesko # RokiWery86
Svet2013-12-131
-
 53% ( 7 people voted )
+
Martine Lesko, tahle pravidlo už přestává platit: " Cenový systém volného trhu neustále přesouvá prostředky takovým směrem, který vede k uspokojení spotřebitelů zajištěním co nejlevnějších služeb v co nejlepší kvalitě."


V poslední době na našem volném trhu zaznamenávám čím dál víc výrobků kvality pouťového zboží. Nevím čím to je.zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-14 21:21:30 55478017

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jed   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Legalizujte dimetyltryptamín (DMT)!


Legalizujte dimetyltryptamín (DMT)!
OSN a štátna moc si dovolili urobiť niečo nesmierne kontroverzné. Ilegalizovať prirodzený ľudský hormón je naprostá absurdita. Každý, kto vlastní zakázanú psychotropnú látku v ...
Právny systém ako produkt voľného trhu
TAK NATOČIL KUBRICK PŘISTÁNÍ NA MĚSÍCI NEBO NE?
Francie: „Statistiky muslimů jsou v naší zemi nepřípustné!“

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0228 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo