Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč je nežádoucí silný stát? (1/2)


Proč je nežádoucí silný stát? (1/2)

Stát, zejména silný stát, je nutným nástrojem kolektivistů k silovému prosazování jejich sociálně-inženýrských snů. Kdyby jejich cíle a recepty byly obecně přijatelné a v souladu s představami a cíli většiny společnosti, nepotřebovali by mocný aparát k jejich vynucování proti vůli, nebo jen bez souhlasu, ovládaných občanů. Levicový stát je v podstatě jen otrokářem, nebo jen (do jisté míry) volenou vrchností. Z hlediska poddaného je ale v podstatě jedno, jak se zámecký pán a jeho dráb jmenuje.

Motto:

Je naprosto nepochopitelné, že před pětadvaceti lety lidé odvrhli internacionální socialismus pod vedením komunistické strany, aby jen po pár letech obdrželi tentýž socialismus pod vedením stejných komunistů.

volime-socialismus.jpg (34,517 kiB)

Volíme socialismus

Měl jsem za to, že lidé se za 40 let socialismu sovětského typu poučili, že socialismus je neefektivní zřízení a vede jen k zaostávání, chudobě a úpadku. Omyl. Nepoučili se. Chtěli jen plné obchody zboží, jako na tom obdivovaném západě; chtěli kapitalisticky žít, ale chtěli dál socialisticky pracovat. Jenže to zboží nevzniká samo; je produktem komplikovaných vztahů a vazeb, které socialistické, plánovité hospodářství neumí zajistit, je výsledkem kapitalistické formy hospodářství.

Kapitalismus se ovšem do toho socialistického konceptu nehodí. Byla proti němu nasazena masivní diskreditační kampaň, vlastně stejnými slovy, která jsme slyšeli někdy před 47 lety. Ohrožení socialismu, návrat kapitalismu je nepřijatelný, narušení in­ter­na­ci­o­nál& shy;ní­ho socialismu, revizionisté, pravičáci... Stejná slova, stejné vidění světa.

Nestydí se ani oživovat a rozdmýchávat třídní boj. Jak na běžícím pásu je společnost indoktrinována nenávistí ke každému pod­ni­ka­te­li. Automaticky je vykládán za zloděje, vykořisťovatele, zločince a darebáka. A to počínaje státním (vládním) indoktrinačním škol­stvím, přes nadále kryptokomunisty obsazené soudnictví, státní zastupitelství, úřady, úřad ombudsmana, ministerstva, Ústavní soud, Senát...

Zvláštní skupinou je celá státní správa. Po silou vynucovaném služebním zákonu, který v podstatě zakonzervoval stejný druh lidí v celém systému. Lidí velmi vlivných už od subalterních úředníků, kteří mohou svými úředními kanály iniciovat a prosazovat cíle, které nevyplývají z vůle voličů. Všude sedí socialisté, prosazující větší a větší stát a větší a větší socialismus.

Po roce 1989 se komunisté jen rozdělili na "pravicové" komunisty, na "levicové" komunisty a komunisty bez přívlastku.

Socialisté, když už nemohou vyvracet ekonomická fakta,naučili se krást a obracet termíny. Jeden z prvních, který ukradli američtí socialisté, byl liberalismus. Ze směru, který dříve označoval svobodomyslnou, nezaujatou, velkorysou, umírněnou, tolerantní a nediktující doktrínu, je dnes směr vyloženě levicový, paternalistický, dirigistický, rozhazovačný, státistický. Dokonce si vymysleli termín "levicový li­be­ra­lis­mus", který je vlastně oxymóronem už názvem.

A podobně i pro ten reálně neaplikovaný kapitalismus začali manipulovat jeho definicemi, podsouváním a obracením funkce, kdy jsou za vládce, za kapitány a kormidelníky trhu podsouváni kapitalisté a podnikatelé, přičemž pravda je zcela obrácená. Vládcem a kapitánem jsou právě klienti, spotřebitelé, kteří svou peněženkou dnes a denně volí, jakým směrem a jako intenzitou mají sluhové trhu, podnikatelé, napřít svoji energii, aby uspokojili co nejlépe poptávku a tak dosáhli zisku.

Ta zkratka vede samozřejmě k obnovení vykořisťovatelské a obecně nemravné masky kapitalismu, aby lidé náhodou nezapomněli.

Ale zpět k úloze státu. Několik axiomů můžeme stanovit předem:

 1. Čím silnější stát, tím menší svoboda.
 2. Čím silnější stát, tím větší potřeba cizích peněz.
 3. Čím silnější stát, tím větší nebezpečí zneužívání moci.
 4. Čím silnější stát, tím více korupce.
 5. Čím silnější stát, tím více neefektivního spotřebovávání existujícího kapitálu.
 6. Státní moc od jisté hranice roste samovolně.
 7. Stát není schopen investovat, pouze utrácet ukořistěné statky.
 8. Kolektivní rozhodování snižuje odpovědnost za přijatá rozhodnutí.

A ještě jeden axiom navrch: Evropská unie, v současné podobě, je mamutím projektem socialistických sil a jejím cílem je rozmělnění a strávení jakékoliv jinakosti, která narušuje koncept stejného, uniformního evropského poddaného. Projektem zavedení trvalého svazku evropských sovětů v čele s vedoucím sovětem vyvolených.

Všichni etatisté (česky státisté, chcete-li) setrvale požadují větší a silnější roli státu. Nade všechny meze. Cílovým stavem nutně musí být kontrola nad veškerým lidským jednáním a absolutní kontrola kapitálu, včetně výrobních prostředků.

V případném politickém diskursu už nikdy není řeč o potřebě státu jako takového, nýbrž pouze o jeho velikosti, přičemž počet problémů, které údajně stát řešit "musí" se složitostí současného světa setrvale roste. K takovému závěru státisté dochází vždy a používají k tomu celou sadu zaklínadel, manter, které beze smyslu opakují tak dlouho, až se původní otázka nutnosti změní pouze namíru takových opatření, (která v posledku stejně narostou do maxima).

Proberme si teď několik typických socialistických, státistických manter a pokusme se je osvětlit.

Jedním z prvních je tvrzení, že:

Trh je efektivní pouze na základech silného státu

Samozřejmě to není pravda. Stát je typickým příkladem silového zasahování do funkcí trhu, který svými regulacemi, dotacemi, státními byrokratickými kontrolami, selektivními daněmi, nadměrnými daněmi, arbitrárními předpisy a zákony trh setrvale ohýbá a deformuje, až nad ním přebírá veškerou kontrolu a to i bez apriorního znárodnění.

Někdo mi oponoval, že zde nemáme plánovité hospodářství, protože neexistuje Státní plánovací úřad. Odpověď je ale poměrně triviální: SPÚ používali ortodoxní komunisté, protože ve své doktríně měli státní plánování pevně ukotveno (a dohlíženo sovětským gubernátorem).

Dnešní centrální plánování je odlišné v tom, že používá sofistikovanější metody; plánovací úloha je rozprostřena mezi velké množství úřadů, počínaje povinně přijímanými nesmysly Evropské unie, přes domácí direktivy vlastních socialistů, od ministerstev až po nejrůznější státní kontrolní orgány. A již zmíněné dotace, regulace, zákazy, příkazy. Ti všichni dnes plánují a určují, kam a jak se bude ten "pseudokapitalismus" ubírat. A samozřejmě mezní zdanění, které neumožňuje reinvestice a inovace. Stát bere vše. Podnikatel je až tím posledním v řadě, který ovládá "své" podnikání.

Všechny výše zmíněné nástroje mají za úkol deformovat a ničit informační podstatu trhu, tedy zkreslit informace o vzácnosti statků a tudíž jejich ceně i po skutečné poptávce po daném statku.

Můžeme tedy uzavřít, že právě silný stát (a zejména superstát EU) je největším deformátorem trhu. Je z principu antikapitalistický. Stát kromě toho disponuje centrální bankou (superstát super-centrální bankou) která jako obvykle vytváří svou politikou nejen ekonomické bubliny, ale i drtivou většinu všech ekonomických krizí.

I klasičtí liberálové prý požadovali silný stát

Argumentační aparát socialistů se opírá o velmi diskutabilní "neoliberály" tvrzením, že silný stát je třeba k obraně konkurence na trhu. Stačí ale jen uvést příklad se socialistickým antimonopolním úřadem, který se stal jen bicím nástrojem nepohodlné konkurence. Pokud státní úřad nalezne, že "neoblíbený" hráč má ceny vysoké, pokutuje jej za monopolní postavení, pokud má ceny nízké, je obviněn a penalizován za dumpingové ceny. A pokud má ceny stejné, jako konkurence, státní úřad tiše (za kolik?) přihlíží kartelové dohodě velkých hráčů. Příliš příkladů netřeba.

Stát by měl chránit svobodu jedinců, která je nejvyšší hodnotou a ne vyhazovat veřejné peníze na neefektivní a ke korupci přímo vybízející úřad.

Naposledy jsem někde odchytil, že ministerstvo vnitra dostane několik miliard na zavádění rychlého internetu, protože, ó, ty hrůzo, v některých místech dosud připojení k internetu poskytují soukromé subjekty!!! O tempora, o mores! Takto si silný stát představuje konkurenci! Zavedením státem podporovaného monopolu!

Dalším oblíbeným trikem neobolševiků je poukazování na to, že:

Neregulovaný trh nezajistí dobře své vlastní fungování

To je nejoblíbenější mantra. Kdykoliv si nějaký socialista-plánovač všimne nějakého nepodstatného, osamoceného jevu, je jat neodolatelnou touhou začít ho regulovat. A protože má tu moc, vymyslí lejstro a nový úřad, který bude na věc dohlížet. Ono je to tak, že kdyby ten dílčí mechanismus byl užitečný, lidé by ho sami přijali a uplatňovali (i bez toho předpisu). Protože je to předpis svévolný, nic neřešící a buzerační, nikdo se mu dobrovolně nepodvolí a je třeba jej silou vymáhat, jinak by jej všichni ignorovali.

A stát každým předpisem bobtná. Jen co jsem bezděky odchytil, za poslední rok přibylo nejméně 2600 úředníků a s registrem přestupků přibudou zase další, s (nedejbože) EET přibude zase pár tisíc ouředních oudů, má vzniknout další ministerstvo pro výzkum, vývoj a inovace (či jakého čerta), nový úřad pro kontrolu financování (nesocialistických) politických stran...

Trh zde byl dávno a dávno, ještě když si státy hrály v uhláku na horníka. Trh totiž tvoří lidé svým rozhodováním a směnou a ne státní úřad, který jim tu směnu a intuitivní rozhodování na základě mnoha faktorů vezme a přetvoří do unifikované podoby nějakého Tricatelu, tak-nějak-jediného-správného-normali zovaného.

Někde jsem četl přirovnání, které perfektně sedí: je to, jako byste chtěli opravovat přírodu. Ano, to je přesně ono — každý pokus přírodu opravovat skončil ještě horším stavem, než byl předtím. Když ne hned, pak za pár let se ukázalo, jak to bylo slabomyslné, neobratné a kontraproduktivní.


Pokud použijeme jen toto jediné měřítko, totiž množství a moc státu, pak (nejen u nás) jsou všechny strany socialistické bez ohledu na to, jak se jmenují, nebo jak jsou nazývány jinými. Častují se mezi sebou nálepkami pravicovosti a levicovosti, ale jsou praktickým výsledkem socialistické všechny. Ani jedna strana, ani jedna, nebyla schopna a ochotna snižovat moc státu, snižovat administrativní a řídicí aparát, omezovat zásahy státu do soukromých rozhodování.

Markantem všech "etablovaných stran" je neúcta k soukromému majetku a svobodnému nakládání s ním, i k osobním svobodám jednotlivce. A neukojitelná touha vládnout a ovládat.

Všechny, všechny státostrany přistupují k vládě se stejným motivem: ukořistění moci a pašalíků pro vlastní potřeby a cíle. Lidé jsou degradováni jen na ovládanou masu, která se hodí jen jednou za pár let k "oslavě demokracie", ne nepodobné povinným oslavám Velké říjnové revoluce (co stejně byla v listopadu). Lid si (zatím) "může vyměnit" jednoho násilného drába za jiného, stejného.

Výsledkem neo-socialistického křížového tažení je nesvéprávný člověk, kterému je majetek vlastně jen dlouhodobě (za nekřesťanských podmínek), pronajat, jeho konání je mu milostivě po­vo­lo­vá­no/zakázá no státem, ani problémy už nesmí nahlas nazývat přesnými termíny, ale nějakým politicky korektním ptydepe.

Dokonce už ani nesmí mít přirozený strach, když si to vrchnost nepřeje a je jen otázkou, zda mu nakonec jeho vlastní život nebyl jen pronajat státem na dobu blíže neurčenou (za poplatek někde kolem poloviny jeho mezní hodnoty produkce).

Fuj, to jsem se zase naštval...Author: PeTaX # CybuPadi77
Slovensko2015-08-273
-
 46% ( 3 people voted )
+
Zaujala ma ta cast kde autor tvrdi :cim silnejsi stat....tim...To mi tak pripada ze :nejaky figliar: manipuluje zo statom tak , aby bola nejaka bidna sloboda, cosi se dialo s cizima penezma,korupciou,neefektivitou....a td...Ten :figliar: si pobehuje po nebicku.../skoro ako kriza/...a ked vidi nejaký :statik: tak si tam šupne...a porobí :čora- mora: a mozete sa ...pototo... Hajajáj ..to ako u hlúpich....Pán autor ak sa vo fyzike poznajú isté zákonitosti rozumne je ich vyuzit pre prospech ---obecný---Pokial ale sa zneuzijú ..tak je to tiez jasné.../ u nás sa len malým detickam rozleje mliecko samé---/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-29 07:49:23 b947290e
A mame tu mame tu dalsi zdroj sirenia vseobjimajucej liberalnej propagandy – Svobodny svet, oblubene to hniezdo tiez Hynka Rajchenberka, ktory si tu obcas tiez schuti zabluzni... :)

Klopi uz viacmenej podstatne povedal, ale k jeho prispevkom by bola este potrebna aj Cortana z Windows 10, aby ludom vysvetlila, o co mu vlastne ide a tak sa k tomuto clanku vyjadrim aj ja... Ano, aj Pali z jeho krcmicky sa minule stazoval, ze niekedy musi do seba naliat aj dva litre cerveneho, pokial mu konecne zacne rozumiet... A toto samozrejme vyrazne naburava Paliho rozpocet, nehovoriac uz o jeho schopnosti potom z tej krcmicky trafit domov... :)))

Clanok som samozrejme necital... Bolo by predsa nezmyslom citat liberalnu propagandu... Prebehol som ho len rychlo ocami a poziadal pana Google o odhalenie mi jeho zdroja... Upresnenie pre tu posobiacu kucharku, zdroj clanku, to je ta stranka, kde stlacas CTRL+C, pred naslednym stlacenim CTRL+V tu...

S prekvapenim som zistil, ze toto je prva cast trojdielnej hlbokomyselnej uvahy autora a nie dvojdielnej, ako naznacuje (1/2) v nadpise clanku... Aspon mi to prezradilo, ze ten clanok sem nevlozil jeho autor...

Ale k veci... Prebehol som teda rychlo zrakom aj zvysne dve casti jeho diela... To my, lavotocivi svetovi bolsevicki zidia, odchovani v moskovskom internetovom marxistickom VUML institute Duriho Gagarina, tak robime... Mame na to specialny, silnym statom sponzorovany, vycvik... :)

No dobre, co moje sexi ocka teda zachytili...? No co, Nadezda Krupska mi vzdy vravela, ze su sexi...? Aj Vlado Lenin obcas, ked si vypil... To ste nevedeli, ze bol tiez homosexual a pedofil, co...? Len zartujem, urcite to uz davno niektory liberalny propagandista o nom niekde napisal a nielen to, urcite aj to, ze bol nemanzelskym synom Hitlera a Tereskovovej, vychovanym v Cinskej fasistickej federacii africkych republik, islamistickym sefom Dzingiskanovych eunuchov a bol uz ako dieta indoktrinovany matkou Terezou, k bytostnej nenavisti Cechov, v dosledku coho neskor zariadil aj zlikvidovanie Vasicka Havlicka, najomnym juhoafrickym vrahom, transexualom, Dasou Veskrnovou...

Ze co, ze kecam...? Nekecam o nic viac, ako autor clanku, tak o co ide...?

Vratme sa teda k tomu, co som si vsimol...?

Prva cast trilogie hlbokomyselnych uvah autora PeTaX, zacina tymito slovami:

"Stát, zejména silný stát, je nutným nástrojem kolektivistů k silovému prosazování jejich sociálně-inženýrských snů."

To je vsetko, co agent s mojim vycvikom potrebuje vediet o obsahu clanku... Dalej ho pre neho nie je potrebne citat... Ta veta povedala uz vsetko potrebne... Stat = socialisti, komunisti, bolsevici, socializmus a je nastrojom v rukach laviciarov, na dosiahnutie ich spolocneho satanskeho ciela, lebo tie svine su jednotne, maju spolocne ciele, chcu dosiahnut to iste, su to socialisti, laviciari...

Zapamatajte si toto mile deti, prave su vo vasich hlavach vytvarane "spravne" (pozadovane) asociacie... Prave prechadzate procesom liberalnej indoktrinacie... Davajte pozor, sustredte sa... Laviciari = socializmus, komunisti, bolsevici = zli ludia = satan, zapamatajte si to, vryte si to do svojich gebul...

A tretia cast trilogie hlbokomyselnych uvah autora PeTaX, zacina tymito slovami:

"Už se opakuji: neexistuje veřejný zájem; žádný zájem není veřejný, jedině člověk má zájmy. Soukromé."

Mily nadsenec PeTaX-ovych clankov a samozrejme tiez mili nezistni ludovi siritelia liberalnej propagandy... Skor ako pod tymto clankom zacnete nadsene hajlovat, mohli by ste mi vysvetlit tento dialekticky rozpor...?

Ze nerozumiete, nechapete na co sa vobec pytam...?

Dobre teda, vysvetlim vam to vo vam blizkom jazyku... Cloveka stvoril boh na svoj obraz... Tu nie je o com diskutovat... Z toho vyplyva, ze clovek je produktom vyrobenym podla nebeskych noriem a pred jeho vypustenim na volny trh, podlieha nebeskej vystupnej technickej kontrole a dostava celozivotnu nebesku zaruku... Ak sa nebeskou vystupnou technickou kontrolou nahodou presmyknu nejake nepodarky, lebo ano, aj to sa moze stat, aj napriek bozej neomylnosti, lebo v nebi na OTK sichtu obcas taha aj nebesky terorista satan, tak su tie ludske nepodarky, v ramci reklamacie, odosielane spat do neba humanitarnym bombardovanim...

O tomto sa so mnou nikto z vas snad nebude skriepit, nespochybnujete snad existenciu boha a nebesky proces produkcie ludi...? Viera v boha je predsa zakladnym predpokladom kazdeho skutocneho liberala... Ved v najliberalnejsej spolocnosti na tejto planete, v US, jej zastupcovia dokonca aj povinne prisahaju na bibliu...

No, tak sme sa uspesne dohodli, ze ludia maju rovnake kvality, pretoze su standardnym nebeskym produktom... Ako je teda mozne, ze ludia maju podla tvrdenia PeTaX-a a tiez celej liberalnej propagandy, vyhradne sukromne zaujmy a zaroven maju vyhradne spolocne zaujmy...? Netvrdite mi tu hadam to odporne marxisticke oneee, ze sukromnym zaujmom kazdeho cloveka, by mali byt spolocne zaujmy celeho spolocnestva, teda celej spolocnosti, teda celej verejnosti, verejne zaujmy...?

Ved ti zli socialisti, komunisti a bolsevici, ktori tvoria vsetky vlady vsetkych statov na tejto planete, su tiez len ludia a autor o nich tvrdi, ze maju spolocne zaujmy, aj ked zaroven tiez tvrdi, ze nieco take vobec neexistuje, ze ludia mozu mat len sukromne zaujmy...?

Mili liberali, rozhodnite sa uz prosim, ako je to s tymi ludskymi zaujmami...? Zena nemoze byt sucasne aj tehotna, aj neplodna... Nerobte z boha vola, lebo to co robite, je jasna negativna reklama jeho produktom... Chcete ho nasrat...? Chcete skoncit na bozom sude a vyfasovat tresty odnatia slobody na vecnost v 3. pekelnej napravno-vychovnej skupine...? Poviem vam to radsej aj pouzijuc dnesnu liberalno demokraticku terminologiu, v skupine s najvyssim pekelnym stupnom stazenia...? O toto vam ide...?

Ja rozumiem, ze liberalom tecie do topanok, ze vo vzduchu uz citia bliziaci velky curbes a preto vam po internete cielavedome a coraz intenzivne rozhadzuju zdroje inspiracie pre sirenie ich propagandy, s cielom sprofanovania cohokolvek, co by nahodou mohlo sluzit obycajnym ludom a nie vyhradne len ich zaujmom... Ano, chapem, ze vasou ulohou, ktoru si ako nezistni ludovi liberalni demagogovia ani sami neuvedomujete, je vytvorenie "spravnych" (pozadovanych) asociacii v hlavach ludi, aby im ani len nenapadlo, sa po velkom curbese pozriet "nespravnym" (nepozadovanym) smerom...

Ale chlapci moji zlati, trosku umu do tej propagandy... Nemozete len tak dristat hore dole, lebo potom ste s tou propagandou, co ja viem, akysi smiesni... A to uz ani nehovorim o tom, aki ste v tej svojej propagande uniformni, uplne jednotni, ze cloveku sa az natiska otazka, ci nahodou nemate nejaky spolocny zaujem...? Mate splocny zaujem nemat ziadny spolocny zaujem...? Zeby liberalna schizofrenia...? :-DDD

Aha a este nieco, pokial sa s vami pre dnesok rozlucim... Rad by som sa od vas tiez dozvedel, ze ked uz vetky staty a vlady tejto planety su socialisticke a panuje tu svetovy socializmus, kde a kto ste vlastne vy, pravicovi liberali...? Vy ste clenovia nejakych stepnych kmenov, zijucich slobodne v dalekej tajge, alebo vy ste nebodaj ti amazonski indiani...? Este za objasnenie toho, by som vam bol velmi vdacny... :)


Ludo Sloboda # RafaDaba63
-
 64% ( 12 people voted )
+
2015-08-29 11:20:23 b15bc078
Som rad Sloboda 63..ze chapete oc kraci.... aj v nasej krcmicke... Nechcel som rovijat terotreticku BAZU na temu statne riadenie....a systemy ...Liberalov---- mame tu nato Etatistickeho experta.... keď uz nic iné tak aspon ..je co citat--co do mnozstva ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-29 21:03:03 b947290e

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Pozor, anarchista!


Pozor, anarchista!
Fiktivní rozhovor mezi mainstreamovým novinářem a anarchistkou. Co ve skutečnosti anarchismus znamená, jakou má ideologii a filosofii? Proč je v této oblasti tolik předsudků?
FILIPÍNY: Geneticky modifikovaná zlatá rýže bude zřejmě schválena
Nově objevené megalitické ruiny v Rusku obsahují největší kdy objevené kamenné bloky
Svitanie pre Bitcoin

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0276 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made