Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Příčiny zanikání evropské civilizace


Příčiny zanikání evropské civilizace

Chmurné vyhlídky. Dokážeme se obrodit?

Možná, že váženého čtenáře zarazí název článku. Evropská civilizace přece nezaniká! Podívejme se na ty nové domy, krásná města, tolik automobilů! Česko se přibližuje k Evropské unii, má hospodářský růst! A potom, ty nové technické vynálezy – mobily, počítače, rakety, léčebné metody. To se přece ani vzdáleně nepodobá nějakému zániku!

Je obtížné zkráceně vysvětlit zanikání nějaké civilizace. Jevy jsou příliš skryté, jejich vysvětlení složité a proto tento článek může být jen naznačením problému. Zánik nemusí být doprovázen rozbořenými stavbami, hromadami mrtvol a potoky krve, jak to vídáme v historických filmech. Tak jako máme převratně novou techniku, stejně tak existují i převratně nové, dosud nevídané a super moderní způsoby zániku. Jeden z nich právě prožíváme. Jen nepřátelé nejsou zatím dostatečně silní, aby toho využili k překvapivému úderu na přezrálou a zlenivělou civilizaci, aby pomalý zánik proměnili v katastrofu, tak jak to obvykle bývalo a jak nám ji podávají barvité historické filmy na příkladech Aztéků a Inků.

Každá civilizace má svoje období vzrůstu, ústupu a zániku, nicméně ne vždy to musí být doprovázeno fatálním zánikem lidské populace, která je nositelem dané civilizace, a jejích základních kulturních znaků. Staří Egypťané sice zanikli a jako etnikum se smísili s Araby, dokonce zanikl i jejich jazyk. Nicméně tato fatální okolnost se stala až hodně pozdě (od šestého století). Předtím jazyk i etnikum existovalo, stará egyptská kultura se přerodila do křesťanství, jazyk se stal obřadním a spisovným jazykem, chystal se nový vzestup. Nebýt arabského vpádu, nadvlády arabštiny a muslimského náboženství, asi bychom zde měli dodnes egyptský národ ve své plné kráse. Řekové se dokázali přerodit třikrát, přijmout nové kulturní poselství a zachovat si existenci v nových podmínkách se starým etnikem i jazykem. Nemusím snad připomínat Číňany a Indy. Dovede se však přerodit dnešní Evropa? Dovede včas přijmout nové kulturní poselství dříve, než evropská etnika vymřou na nízkou natalitu a nechají se převálcovat jinými etniky fyzicky i kulturně?

Většina civilizací zanikla na neschopnost přizpůsobit svoje ideje a pravidla života novým podmínkám. Většinou šlo o zahleděnost do svých zdánlivě nepřekonatelných kulturních prvků bez schopnosti se na ně podívat kriticky. Dnes bychom to nazvali politická korektnost. Co vlastně připravuje náš zánik? Zanikneme jako Egypťané nebo se dokážeme přerodit do nových kulturních podmínek jako Řekové? Dále bych si dovolil vysvětlit fenomény, které společnost k zániku vedou.


Přímá fyzická devitalizace člověka civilizačními vlivy

I když nadměrné znečisťování prostředí je důležitým faktorem ovlivňujícím zdraví, nemyslím si, že je fatálním činitelem pro fyzický zánik etnika. Prostředí se vždy měnilo a lidská populace se dokázala změnám přizpůsobit hlavně působením zákona přirozeného výběru. Jen ta dnešní je toho zřejmě schopna mnohem méně, protože není přirozený výběr přizpůsobených jedinců k další reprodukci; za asistence vysokých zdravotnických nákladů se reprodukují i nepřizpůsobení jedinci. Dříve alergické dítě nepřežilo bodnutí hmyzem. Alergie, zřejmě následek znečištěného prostředí, se tedy nedědila. Dnes se dědí a zároveň i šíří. To platí pro mnoho dalších faktorů na které si člověk nezvyká, protože se před nimi chrání technickými prostředky (nebezpečná klíšťata, nebezpečné rostliny).

Somaticky významné prostředky: Léky s vedlejšími účinky, antikoncepce, chemické přípravky v potravinách – škodlivě působící přímo i geneticky. Snižující se odolnost v závislosti na používání antibiotik atd. To vše stále měněno s novými a novými prostředky, takže ani tělo samotné během života, ani generačně není schopno se přizpůsobit a to i v případě, kdyby existoval zákon přirozeného výběru.

Materiálně rozmařilý život vede k životnímu stylu nevyžadujícímu tělesnou námahu. Lidé odvykají námaze a jsou stále více neschopni většího zatížení. Ztrácejí řemeslné dovednosti, nedovedou pracovat přímo s prostředky materiálního světa. Všechno kupují hotové a využívají služeb. To neumožňuje přirozený výběr silnějších a schopnějších jedinců, kteří dříve vítězili v soutěži o reprodukci (to neznamená, že dříve museli zaniknout, ale pouze nezaložili rodinu, nebo ji neuživili). V tom je kontraproduktivním jednáním především sociální zabezpečení.

Závislost na materiálních prostředcích znamená v krizových situacích neschopnost se přizpůsobit životu mnohem více omezenému a tím i větší pravděpodobnost morálního selhání (opatření materiálních prostředků na úkor jiných). To se projevuje hlavně ve srovnání s jinými etniky, jejichž příslušníci mají skupinovou solidaritu i za cenu velkých obětí, dovedou za svoje etnikum a kulturní hodnoty obětovat i život. Závislost na materiálních prostředcích může být fatální při požadavku omezenějšího materiálního života. V tomto mají výhodu zaostalejší národy: třeba na Ukrajině dodnes lidé žijí ze svých polí a zajišťují si přímo řemeslné práce v rámci obce (opravy traktorů). Ještě v předchozí generaci si lidé alespoň sami stavěli domy, starali se o zahrady, pěstovali některá užitková domácí zvířata, děti byly alespoň částečně vedeny k práci. To už dnes téměř neexistuje, mladí lidé tráví většinu času u počítače, který jim somatickou zdatnost nevytvoří. To samozřejmě neplatí pro všechny lidi, jenže opak je v menšině.

Nadměrné vyčerpávání zdrojů sice nemusí být fatálním činitelem, pokud se naleznou zdroje jiné. Jenže takové zatím jsou jen na určitou dobu. Do vzdálenější budoucnosti není problém zdrojů vyřešen. Nebezpečím je spíše hrozící zápas o tenčící se a hůře dostupné zdroje.
Fenomén pravidel života

je rozhodující pro zánik jakékoliv civilizace. Lidé se obvykle přizpůsobí, zvyknou si na nové podmínky. Ti, kteří tak neučiní, zaniknou, ti kteří tak učiní, se rozmnoží. Ale když ideje k zániku lidi přímo navádí a pravidla zánik organizují, není pomoci. A právě to činí současná Západní kultura. Dále jen stručně proberu některé rizikové aspekty:

Rozvolnění harmonie svobody a řádu, prosazování svobody a neuznávání tradičních pravidel řádu, znamená útok na rodinu a její harmonii. Lidé se snaží být nezávislí tak, že se nechtějí přizpůsobit opačnému pohlaví (snížit svoji svobodu a zvýšit závislost), muž a žena si nerozumí (mnohdy na základě zhoubných modernitních idejí), vztahy se rozpadají a děti se rodí v nedostačujícím množství a jejich výchova je ohrožena. Prosazována je samostatná, nezávislá žena. Jenže není vyřešena její nezávislost v okamžiku, když má děti; automaticky se stane závislou na manželovi, který nemusí být spolehlivý, a na společnosti. Pokud je nezávislost a svoboda na prvním místě hodnot, potom zcela nutně je rodina až na některém z dalších. Porody v pokročilejším věku matky jsou rizikovější, snižují vitalitu dítěte, nedovolují více dětí. Celé kulturní prostředí společnosti vytvořilo zhoubné a terminální pravidlo: Rodina a děti jsou antitezí svobody.

Individualizmus znamená upřednostňování vlastních cílů před cíli jiných lidí a před cíli společnosti. Společenstva se rozpadají a lidé nenalézají dostatek přizpůsobivosti pro skupinovou solidaritu. Individualisté nejsou schopni se angažovat ve prospěch společné věci. Pokud někteří ano, nemají podporu ostatních a dostatek loajality od nich. To má fatální význam při střetu etnik. Lidé se raději odstěhují, nepomohou napadeným sousedům, nejsou schopni zorganizovat účinný a dlouhotrvající odpor (vyjma snad momentálního impulzivního, obvykle kontraproduktivního jednání). Individualisté obvykle démonizují jakékoliv ideje, které hlásají společenskou solidaritu a lidi spojují – tedy patriotismus, vlastenectví, náboženskou solidaritu apod. Dělají to mimo jiné také proto, že tyto ideje by je obtěžovaly a vyžadovaly od nich zátěž a zodpovědnost. Proto je individualizmus též účelovou ideou doprovázející devitalizaci antropologickou.

Zde se na okamžik zastavme. Pochopitelně, že k ne-individualistickému jednání nelze nikoho nutit. Takové přinucení nutně vede k nějaké verzi více či méně totalitního kolektivismu. Podstata je v intuitivním spontánním (častěji) nebo uvědomělém (méně často) dobrovolném jednání, které je prospěšné nejen jednajícímu člověku "dnes", ale i příslušnému společenství "zítra", nebo dokonce pouze onomu společenství "za týden". Moderní společnost narušila vědomí zpětné vazby, nebo snad i onu zpětnou vazbu samotnou, která odpovídá i v zásadě nealtruisticky založeným lidem na otázku "co z toho mám?". Vytrácí se vědomí přesahu, pravda, že práce pro veřejné blaho zpětně podporuje i konkrétní záměry jednotlivců a naopak úpadek veřejného prostoru do chaosu prakticky jakýkoli soukromý záměr (snad s výjimkou záměru zločinného) hatí.

Utilitarizmus znamená upřednostňování lidského prospěchu. Můžeme říci, že jde o prospěch současné žijící generace na úkor generací budoucích. Zároveň ovšem nemusí být vždy individualistický, může se jednat i o prospěch společný. Výsledkem utilitarizmu je konzumní život, který, jak vidíme na nespokojenosti dnešních lidí, stejně ke spokojenosti člověka nevede. Zde lze především kritizovat nadměrné vyčerpávání zdrojů a znečištění prostředí, které nastavují budoucím generacím nepříznivé podmínky. Utilitarizmus sám o sobě není nejnebezpečnějším fenoménem, jak se mnohdy domnívají levicově orientovaní ekologové. Dovedl bych si představit i konzumní společnost s početnými rodinami a společenskou solidaritou. Horší varianta utilitarizmu je ta, která není přednostně materiálně orientována, tedy nadměrné užívání sexu jako pouhé věci, drog, neustálé zábavy a rozmařilý život beroucí prostředky, které by měly být použity pro budoucnost (pro děti, pro zajištění na stáří apod.). Utilitarizmus je ideovým podkladem somatické devitalizace.

Materiální rovnostářství neodlišuje kvalitu jedinců a urychluje devitalizaci somatickou, protože odstraňuje zákon přirozeného výběru lidí zdravějších a schopnějších. Sociální zabezpečení překročilo obvyklou křesťanskou charitu, která slabšího člověka pouze zachraňovala před zánikem a umožňovala mu omezený život. Zrovnoprávňuje lidi i v možnosti reprodukce. Ti méně odolní, nemocní a neschopní se dokonce reprodukují ve větším množství, než pracující a kreativní (důvody většinou známe a zde není prostor je rozebírat). Někdy se tomu říká emancipační paradox.

Antropologické rovnostářství (rovnost sexuálních orientací, rovnost ženy a muže, rovnost dospělého s dítětem apod.) uvádím jen proto, že může být nebezpečné za určitých okolností. Rovnost sexuálních orientací může být nebezpečná pro propagaci homosexuality a získání bisexuálních jedinců pro homosexualitu, zatímco společnost potřebuje, aby se lidé orientovali heterosexuálně a založili rodiny. Gendrový feminizmus je rovnostářská idea, které hlásá, že žena a muž jsou zcela shodní, vyjma snad nějakých nepodstatných fyzických rozdílů. Je podkladem k zaujímání shodných postojů v životě, včetně zaměstnání a profesního uplatnění. Tato zhoubná rovnostářská idea vlastně nutí ženy napodobovat muže, zcela opomíjí rodiny, odlišné poslání ženy a muže při plození a výchově dětí, neuznává komplementární harmonii rodiny a tím ženy od založení rodiny odvádí. Rovnost dospělého s dítětem, chování k dítěti jako k nezávislému individuu, znesnadňuje výchovu k řádu. Dítěti nevychovanému k řádu s značně komplikuje perspektiva správného uplatnění a je pravděpodobnost jeho životních potíží vyplývajících z neuznávání autorit. Množí se tím opět nepřizpůsobení ve společnosti a sklon k individualizmu.

Ideové rovnostářství (indiferentizmus a relativizace hodnot – multikulturalizmus) znamená, že všechny ideje a kultury jsou si rovny a mají stejné právo na svoje uplatnění. Přitom se nerozlišují kultury a myšlenky nebezpečné, hlásající nadřazenost nebo násilí. Některé sice byly zakázány (nacizmus, rasizmus), ale mnohé jsou hlásány (komunizmus, islám) a vyhraňují si právo být rovnoprávné s vlastní ideovou podstatou evropské civilizace – svobodou, tolerancí, solidaritou. A tady je právě ta přesahující tolerance zahnívající evropské kultury, která není schopna se jim postavit.

Přežití evropské kultury znamená mimo jiné též schopnost ovlivnit svojí kulturou přistěhovalecká etnika tak, aby tuto kulturu přijali. To se nedaří právě relativizací hodnot. Hodnotná evropská kultura je dávána na roveň cizím kulturám, které s sebou přináší přistěhovalci. Evropská kultura tedy zaniká s ústupem evropských etnik, lidé tvořící admixture většinou přejímají kulturu cizí. Taktéž i mnozí příslušníci evropských etnik přejímají např. islám, místo toho, aby to bylo v rozhodující míře opačně. Tato ideová slabost, nevíra ve vlastní myšlenky, ustupování myšlenkám cizím, event. jejich přímé přejímání, doprovází slabost somatickou; obojí se vzájemně podmiňuje. Okřídlené "Ve zdravém těle zdravý duch." tak platí podstatně méně, než "Slaboduchost ve slabém těle.".

Defétizmus znamená zbabělé ustupování (appeasement, pacifizmus). Je spíše následkem fyzické devitalizace člověka. Devitalizovaný člověk Západní civilizace hledá ideu, kterou by svůj stav vysvětlil. Slabý a bez potomstva potřebuje vytvořit nějakou defétistickou ideu, aby ještě alespoň on přežil bez zbytečných obtíží, dále už – "po nás potopa". Rovnostářství, které jsme probrali shora, hlavně multikulturalizmus, je jednou takovou defétistickou ideou. Jinak se appeasement uplatňuje přímo v neschopnosti se hájit, obvykle jsou to ony levicové akce proti zbraním, proti obraně Západní civilizace, utopické názory na odzbrojení a další ideje, které nejsou pochopitelné jinak, než ideje lidí, kteří se již chystají Západní civilizaci pohřbít, ale ještě do konce svého života si chtějí užít. Budoucnost je nezajímá.


Způsoby zániku

Ještě nejsme zániku zase tak blízko, abychom mu mohli pohlédnout přímo do očí. Známe sice rizikové jevy, o kterých víme, že zánik připravují, ale reálná představa je stále ještě spíše ve stadiu fabulace. Každému je jasné, že snižování fyzické vitality a natality je jasným směřováním k zániku. Ohledně rizikových idejí to není možná zřejmé, pokud by to tak bylo, neměl by tento článek smysl. Přesto se pokusím naznačit způsoby zániku, které logicky vyplývají se shora uvedených skutečností.

1. Ekonomický kolaps. Působením utilitarizmu je modernitní společnost vysoce energeticky náročná. Náklady na energii stoupají neúměrně přírůstku životní úrovně. Přitom ceny surovin vytrvale rostou. Zároveň neúměrně rostou náklady na zdravotnictví a důchody, což je dáno devitalizací fyzickou a denatalizací. Počet pracujících se snižuje. Krize je na obzoru a vidíme jak se k tomu staví individualisticky smýšlející lidé: Každý chce pro sebe urvat co nejvíce. Nedovedu si představit pomalý sestup životní úrovně jako společenský konsensus řešený tak, aby to nebolelo, nedošlo k sociálním bouřím a odstěhování mladých lidí do vyspělejších zemí, kde rizikové jevy mají ještě stále své pevné oponenty, které je tedy záhodno posílit (v podstatě se nabízí pouze USA). Spíše se domnívám, že se chystá sobecký boj o zbytek materiálního bohatství, odchod ekonomicky činných a kolaps jehož rozsah a následky jsou zatím mimo chápání.

2. Nevyspělá etnika zaostalého světa jsou na ekonomicky skromnější život dobře připravena. I v době hospodářského růstu mají několikanásobnou natalitu oproti evropským etnikům. Evropská etnika na základě utilitarizmu v době úpadku už nebudou mít téměř žádnou natalitu, přistěhovalecká etnika, vedena svými pravidly života budou plodit děti vesele dál. Přitom přistěhovalectví nelze zastavit. Evropané odvykli práci a zároveň vymírají. Jak si lze takový zánik představit? Možná jako Kosovo. Tam bylo po válce ještě 27% Srbů. Vžijte se do situace Srbů a pochopíte. Přitom revoluce může být vedena myšlenkou nějakého komunizmu nebo islámu, prostě tak, aby zbytek evropského obyvatelstva byl ožebračen o majetek.

Můžeme si vymyslet další způsoby zániku. Nemyslím si, že by věci vyřešila válka civilizací. Připravena je zcela nová metoda, na kterou není evropská civilizace připravena.

Závěr

Základní myšlenky evropské civilizace – individuální svoboda, tolerance, rovnost – jsou samy o sobě rizikovými faktory zániku, protože se dostaly do podoby přesahující původní smysl, vymkly se rovnováze a harmonii, kterou dříve zajišťovaly (třeba i ustupující) křesťanské myšlenky. Nic nelze přehnat. Pokud se tak děje, už to je signálem úpadku.

Nicméně stále neslyšíme nic o řešení krizových jevů. Zabýváme se zástupnými problémy, hádkami o reformu nereformu, aférami politiků, nezodpovědným řečněním, sobeckými zájmy; stále se prosazují shora uvedené zhoubné ideje. Opravdu nám individualistické a utilitaristické myšlení zatemnilo mozek tak, že už nejsme schopni myslet jinak a podívat se na věci nezávisle?

ZDROJ: Vlastimil PodrackýAuthor: Vlastimil Podracky # WemoHoto18
Európa2014-08-253
-
 71%  ( 7 people voted )
+
no a všetky kroky 90% obyvateľov prikladá drevo do ohňa :-/
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-08-28 06:40:32 55f80a26
zistit, kolko vas stoji benzin na vasej ceste, je teraz uplne lahka zalezitost: www.gdriver.eu

peter maloch # JuweKaha19
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-08-28 12:44:40 bca7f400
Pokiaľ zaniknete, komu chýbať budete, nech už konečne vidieť váš definitívny zánik, vás nacistických hundrošov.
Čo sa producírujete, akoby ste boli niečo extra, pozrite sa do zrkadla, aká civilizácia? Ako ste sa vy v nej ocitli, aký máte vy prínos na civilizácii, žiadny, len komunisticky kradnete diela druhých, ktorých ste násilím dokopali do jedinej možnej civilizácie a pokladáte ich námahu za záležitosť celku. Všetko je všetkých.
Európska civilizácia? Kanárske ostrovy patria tiež k nej? Za komunizmu ste tiež patrili pod európsku civilizáciu a západnú kultúru, alebo ju vám komunisti nedovolili? Tá civilizácia komunistov sa kam stratila, alebo stále jestvuje? Súdruhovia sa politicky zbližujú, preto na uľahčenie pomýlenia davov splietajú do jediného prípustného celku mnohé rozmanitosti, aby všetkych zatĺkli do stáda pod visačkou civilizácie, ktorú majú povinnosť všetci zachrániť. Nemám záujem vám pomáhať, naopak sa vytešujem z vašich neúspechov, z vášho rozkladu a nebytia, nech sú moslimovia akí sú, ale nepostrehol som u nich napríklad rusofóbiu, aká je bežná u mohérov a zamachovcov, alebo protislovenský šovinizmus ako u zlatých ručičiek, ktoré v mene kolektivizmu a kolektívnej zohratosti počešťujú dejiny Moravy, teda šíria nenávisť voči pravde. Vy zachraňovači Európy, aj keď odmietam k vám patriť, viete analyzovať, kto vykrikuje vaše frázy, zaujmite stanovisko k tým ostatným skupinám, dokážte, že k nim nepatríte, alebo vám je ľahostajné s kým sa spájate?
Egypťania–pravda, ale sa nemuseli zmiešavať, prevzali násilím iný jazyk. Jazyk, nie ľudia, nie sťahovanie, Egypťania sú stále Egypťanmi, len obcujú iným jazykom, nie sú nijakí arabi, ich „arabčina“ je diametrálne vzdialená iným verziám „arabčiny“. Jedine panarabskí extrémisti Egypťanov môžu nazývať arabmi, ktorými nie sú a kto ním chce byť?
Gréci sa obrodili? Ktorí presne? Gréci sú zmiešanina všetkých najrôznejších rás, pokiaľ autor pokladá za Grékov tých čo mondokujú novogrécky, potom je to len spoločenstvo jazyka, nie národ.
Telesná námaha nie je síce od veci, lenže predovšetkým mozgová námaha zároveň. Ale je zbytočné a oneskorené apelovať na ťažkú prácu, prácu zastanú roboty práve preto, že sa ľuďom odnechcelo makať, tento proces prebieha od počiatku vekov, čo je na tom, že kupujú hotové výrobky, ty nie? Ty si taký vyslúžilý všeznalec a ezermešter? Ty by si si prial darwinistický zúrivý boj o korisť, pričom niektorí by sa neuživili, a preto zdochli, čo ti dnes chýba, lebo nakupujú a na tvoje zápasy kašlú. A čo ty, si silnejší a schopný jedinec?
Skupinová solidarita? To je vtip? Obyčajná dobroprajnosť, ale vy kolektivisti by ste bežnú radosť susedov chceli zneužiť politicky v prospech komunistickej jednoty.
Zaostalejšie národy, a príkladom Ukrajina? Ako si na to prišiel? By som bol zvedavý, prečo vyspelé zlaté ručičky sa stále sťažujú na ťažkosti života, nemali by sa, alebo že by neboli vyspelé, alebo žeby zhýčkané, viac očakávajúce?
Aké sú ciele spoločnosti? Vy si ich spíšete, a ostatní, aby sa prispôsobili. Vy by ste chceli každého družiť, až je to nechutné, človek pozná 20 ľudí a vy ho chcete uväzniť v kolektívnom blahu pre takých, ktorých nikdy ani neuvidí, zapriahať do komunizmu, ale už nie pod jeho pošpineným menom. Vraj strety etník, to sú čo za nezmysly? Cigánska spodina sa naťahuje s bielou spodinou, to má byť rasová vojna a zaangažovať by sa mal každý? To je iba váš problém, vy sa musíte s cigáňmi hádať, nezapájajte do vašich sporov iných, pýtali ste sa tých ostatných, či schvaľujú vaše počínanie ešte pred súbojom, alebo majú povinnosť vás podporiť? Cigáni nanajvýš cucajú peniaze a sú nemravní, odporníci sú mnohokrát hotová žumpa.
Patriotizmus a vlastenectvo, nie, nacizmus. Každý patriot aj keď sa nijako nepričinil o dielo, privlastňuje si ho ako vlastné, je to zlodej práce druhých, pretože ak by naozaj bývalo jeho, tak by hovoril o svojom, nie kolektívnom, alebo by ho daroval druhým, aby patrioti na jeho práci parazitovali. Videli ste takých? Z rovnakého dôvodu sa nacisti prehrabávajú v minulosti, ktorej nerozumejú, aby kradli udalosti druhým. Cajzlovský roboš nakoniec bude veľký pán, pretože mu komunisti vymydlili mozog a napríklad slovenskú reč na Morave pokladá za českú. Súdružka učiteľka sa nemýlila. Ste nacisti, aj keď preklínate Hitlera, aj keď nemáte možnosť rozpútať vojnu, rovnaké postupy, rovnaké dikcie. Aký je dôsledok kolektivistického začleňovania? Krádež a vražda.
Už sa vyjasňuje, autor je plánovač ľudskej budúcnosti druhých v celej škále, prečo sa vy odolnejší a zdravší nereprodukujete vo väčšom množstve? Kto vám bráni? Vy musíte pracovať na tých slabších, teraz solidaritu vidíte ako neželené bremeno, preto vám neostal čas na seba. Prirodzený výber by mal nastať a nacistov konečne deportovať, prečo sa odhodlávajú zachraňovať svet, myslite na seba, na svoj život, prestaňte s kolektivistickými choromyseľnosťami. Zbabrali ste si vlastné životy a chcete strhnúť do vašich vojen aj ďalších. Prečo prívrženci prirodzeného výberu presadzujú solidaritu? A zároveň vedú nezmieriteľnú vojnu proti dajakým „etnikám“.
Rovnosť dieťaťa zneľahčuje výchovu k rádu a nabáda na neuznávanie autorít. Tak to má byť, lebo jedinou autoritou je Boh, nie súdruh úradník, alebo šašo, ktorého ste nanominovali. Autority práve nahradili Boha, preto vychovávať dieťa k úcte k veľkému bratovi je ťažký a večný zločin. Majú rodičia autoritu?
Súdruh autor by mal prejaviť okrem frázovitého opisu vlastného strachu aspoň náčrt, čo to vlastne je európska kultúra, ak súdruhovia budujú Európu politicky, tak musí mať aj jednu kultúru a ak nemá jednu, tak sa zamlčí skutočnosť v mene vyžadovanej jednoty.
Prisťahovalcom vnútiť vašu „kultúru“, výborný nápad, niet nad komunistické riadenie.
Zbabelé ustupovanie? Ten stav sa nazýva slobodou, že nie sú rovnaké názory, a druhí chcú zničiť vás, alebo zachraňovať inakšie idey, mnohých obťažujete vy nacisti, a pred vami vlády zbabelo ustupujú, hýčkajú si vás v závetrí ako besnú zver, budete použitý v krajnej núdzy, lenže to nebude pekné predstavenie. Západná „civilizácia“ by mala byť konečne zavraždená, príliš dlho ľavičiarom trvá to katovanie, potom nastane aj keď nie optimálny stav, aspoň sa zbaví svet otravného hmyzu, čo by chcel každého zapojiť do jediného dovoleného pôsobenia v jedinej možnej civilizácie, tej ich novátorskej, čo vznikla nedávno, ako zahrabala, alebo znehybnila, odsunula do nedôležitosti ostatné.
Ktoré sú nevyspelé etniká zaostalého sveta? Ak autor nariekal, tak ako môže nazvať tých, čo nabáda k prehodnoteniu života vyspelými, alebo oni sú vyspelými, aj ako individualisti, sebci, utilitaristi? Predsa tvrdil, že konzumnosť nemá rád, tak v čom potom sú vyspelými, ak nenasledujú ani jeho, ani poriadok?

Lidhja # JojaVime40
-
 41%  ( 7 people voted )
+
2014-08-29 03:18:06 b228e52d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sede   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kam investovat? Zeptejte se milionářů


Kam investovat? Zeptejte se milionářů
Společnost Capgemini dělá každoročně průzkum mezi dolarovými milionáři. Podívejte se, do čeho investují dnes a jak se jejich postoj k investicím mění v čase.
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání
MAPA STARÁ 500 LET MĚNÍ HISTORII NAŠÍ PLANETY
NSA využívá obrovskou špionážní síť se spoustou krycích jmen a názvů

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0256 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles