Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Pravá samospráva, občinová spoločnosť a rodová demokracia


Pravá samospráva, občinová spoločnosť a rodová demokracia

Na začiatok sa poďme trochu pohrať so slovami. Samo-správa. Sám sa spravujem. Spravujem správne. Podľa práva a pravdy. Prvý a pravý pravda je prvotná je len jedna, tak ako skutočnosť je len jedna. Je na ňu veľa pohľadov. Veľa názorov dopĺňa celok pravdy. Veľa uhlov pohľadov dopĺňa celý kruh. Sám je jediný. Celok je ten jediný, kto spravuje sám seba. Samospráva. Nik z vonka nás neriadi my sa sami správne spravujeme...


Spoločenstvo je základ


Sám človek sa už nejak zariadi. Čo ale ak je nás viac a spravujeme nejakú spoločnú vec? Človek je celok sám o sebe. Pri spoločnej veci je však tým celkom spoločenstvo. Dnes už spoločenstvá na našu škodu vymizli, v dávnejších časoch boli však bežné. Spoločenstvom bol rod. Širším spoločenstvom bola dedina či občina.


Spoločenstvo je skupina ľudí, ktorí sú si blízki. Cítia sa a ctia sa. Žijú spoločne a nebránia sa jeden druhému sú citovo prepojení a vzájomne otvorení. Sú prostí, pravdiví, prvotní. Tento dakedy tak všedný stav prepojenosti a jednoty nazývame dnes cudzím slovom: intimita. Sotva sa nám ju dnes darí udržovať vo dvojiciach.


Aj pre samosprávu máme dnes často radšej cudzie slovo: autonómia. Pre jednotlivcov často používame skôr toto slovo, akoby jeden človek sám nemohol byť samosprávny... Je to vôbec žiaduce, tá samospráva? Predstav si deti v škole. Je ten žiak samosprávny? Alebo sa skôr patrí, aby sa žiak podriaďoval vôli pána učiteľa? Aby sa prispôsobil požiadavkám pána úradníka, obmedzeniam predpisov a tlaku vrstovníkov?


Dnes si skôr ceníme to prispôsobenie. Ceníme si schopnosť zapadnúť do spoločnosti. Je však naozaj dobré, nevyčnievať? Je dobré, byť rovnakí? Určite sa tak predíde sporom. Nebudeme sa hádať. Dokonca aj naše súčasné spoločenské zriadenie sme postavili týmto spôsobom: demokracia vláda väčšiny. Ostatní sa prispôsobia. A ak nie, budú zlí, neprispôsobiví, vylúčení vlastne sa väčšina z nich zo strachu z vylúčenia radšej prispôsobí. Spravia tak veľmi skoro väčšinou už ako deti v škole. Tento strach je totiž smrteľný. Je v nás hlboko, pretože opustenie pre dieťa vždy v minulosti znamenalo istú smrť.


Jednotní v rozmanitosti


Nehovorím, že prispôsobenie je zlé. Nie je však ani dobré. Vedie totiž k potláčaniu prirodzených rozdielov tých rozdielov, ktoré by nás mohli obohatiť a pomôcť nám vnímať celok. Pretože, čím viac vnímaš, tým vedomejší a silnejší si. Nič ťa neprekvapí vidiac celok, každý útok a každé nebezpečenstvo vopred vycítiš a pripravíš sa naň. Niekto z nás má lepšie oči, ďalší lepšie počuje. Iný zas má iný dar, napríklad vycíti človeka a jeho úmysly každý sme inak nadaný a veľmi nás môže obohatiť, keď naše nadania môžeme slobodne rozvíjať a vzájomne sa v rozmanitosti názorov dopĺňať do silného celku.


Spoločenstvo nie je silné vtedy, keď sú si všetci jeho členovia podobní a jednostranne zameraní. Vtedy je nevyvážené. Keď si ho predstavíš ako kruh, tak všetci akoby boli navážení na jednu stranu a osvetľovali len jednu malú jeho časť zvyšok kruhu by bol temný. Práve to temné a nepoznané nás straší pretože odtiaľ nepozorovane môže prísť nebezpečenstvo... Čo všetko ti v škole nevysvetlili, nechajúc ťa tápať v tme? Život a vzťahy? Peniaze a štátnu správu? Zákony? Lásku a smrť?


Úloha školstva


Keď dnes deti vedieme k uniformite a keď im ukážeme kúsok a tvárime sa, že to je všetko vlastne si tak sami sebe škodíme. Prečo sa tak deje? Pretože podobných ľudí je možné jednoducho ovládať platia na nich podobné spôsoby. Navyše, ak sú všetci v tej jednej časti kruhu a v tom jednom názore ľahko sa pred nimi ten ovládajúci otrokár skryje v tej nevidenej, nevysvetlenej, temnej časti kruhu.


Naši predkovia toto vedeli. To je dôvod, prečo nedávali deti do školy. Ono, vlastne vtedy školy ani neboli. Nikoho taká blbosť nenapadla, že strkať detská podľa veku do tried. Však by sa od seba navzájom nevedeli veľa naučiť. Oveľa viac ako od svojich rovestníkov sa predsa naučia od starších. A zároveň môžu pomôcť mladším v skupine.


V našom dávnom rodovom zriadení neboli deti zatriedené do tried. Naopak, združovali sa voľne a podľa pocitu. Tvorili krúžky, malé celky. Deti patrili rodu. Učili sa samovoľne a to, čo ich zaujalo. Pozorovali to, čo robia ostatní, dospelí, zvieratá či príroda. Učili sa všetkému podobne, ako sa my dodnes učíme napríklad chodiť a rozprávať. Nepotrebovali prednášajúcich pánov učiteľov a ani sedieť podľa hodín v laviciach. Inak, kto z vás sa dokázal naučiť cudzí jazyk v školských podmienkach tak aby ho vedel naozaj použiť? Kto z nás by sa naučil chodiť sediac v lavici a čítajúc o tom v učebnici? Účelom školstva je vlastne niečo úplne iné, ako si bežne myslíme.


Kruh a kolobeh


Vráťme sa oblúkom k zriadeniu. Riadenie riadi. Má svoj poriadok. Aký je prirodzený poriadok? Pozri sa do prírody: všetko plynie v kolobehoch. Nebeské telesá opisujú krivky, po kruhu sa strieda deň s nocou a obmieňajú sa ročné obdobia, rovnako ako obdobia života. Obdobia spolu tvoria celok kruhu. Aj spoločenstvo je celistvé, keď sú v ňom zastúpené všetky obdobia. Tak ako dvanásti mesiačikovia v tej rozprávke o trhaní jahôd v zime. Sedia na kopci okolo ohňa. Starý Sečeň má slovo a drží žezlo nad práve prebiehajúcou zimou. V kruhu sú však zastúpené všetky mesiace roka a všetky veky človeka, po kruhu sedia všetci: chlapci, mládenci, zrelí muži v lete svojho života i snehovlasí starci. Svojimi rôznymi pohľadmi sa vzájomne dopĺňajú. Veď dedo má iné pohľady ako dieťa! A baba iné potreby ako bábä. Všetci majú svoj hlas a miesto v celku.


V dnešnom spoločenskom zriadení sú deti a starkí akosi vylúčení sami si neveria, že by mohli prispieť. Chýbajú nám ich pohľady. Našou neohľaduplnosťou si sami škodíme pretože sme to my kto sme raz deťmi a raz starcami.


Prevládlo u nás totiž náboženstvo jednostrannosti. Potlačili sme ostatné strany kruhu a potom sme sa ich zľakli a popreli ich, keď sme na ne zrazu nedovideli, ony sa stali sa temnými a strašidelnými. Uctievame rast, uctievame svetlo, uctievame dobro ale veľmi jednostranne je to akoby sme sa tešili len júnu, skorému letu. Velebíme mladosť a rast. Naše hospodárstvo rastie a rastie, až prerástlo našu matičku Zem a my len ďalej ťažíme a ťažíme, neberúc ohľad na prirodzené hranice. Už dávno nie je leto a my tomu odmietame uveriť... Sme ochromení a v kríze, v hĺbke sa desiac neodvratného úpadku. Je je však len vec pohľadu. September, ktorý je pre prímorské letovisko časom konca je pre ovocný sad časom oslavy. Keď zrelý vek odznieva stačí len nakloniť pohľad a krivka úpadku sa razom mení na krivku rastu novej doby. Aj staroba má svoje veľké čaro a svoju dôležitú úlohu v kruhu života a kole spoločnosti.


Tak si to zhrňme

 • Keď sme do celku prepojení a vzájomne otvorení a blízki, vtedy ctíme a cítime jeden druhého.

 • Keď sme jednotní vo svojej rozmanitosti naše odlišnosti nás obohacujú a posilňujú naše odlišné názory a schopnosti dopĺňajú kruh spoločenstva.

 • Keď sme všetci zastúpení, vtedy je celok zdravý a svetlý temnota je spôsobená vylúčením časti kruhu. Zlo a temnota je dôsledkom privezeného náboženstva jednostrannosti, výlučnosti a výnimočnosti.

 • Aby sme boli schopní celistvosti musíme sceliť dvojakosť a prekonať dobro a zlo. Ako? Tak temnotu neodsúdime a proti zlu nebojujeme. Práve naopak: smelo sa postavíme strachu a temnotu osvetlíme, pochopíme a prijmeme. Scelíme tak ranu, ktorá nás rozdeľovala.

 • Samospráva sa začína u jednotlivca a postupuje do šírky.

 • Základom správy spoločnosti nie je podriadenosť pred pánmi (úradníkmi, učiteľmi, poslancami...) a ani prispôsobenie zo strachu pred posúdením a vylúčením ale vzájomná otvorenosť, blízkosť a dôvera. Súcit bol u nás v starej dobe taký silný, že nejestvovali žobráci. Aj vojnoví zajatci a otroci boli po tom, ako sa naučili jazyk a dorástli im ostrihané vlasy, prepustení a stali sa slobodnými a plnohodnotnými členmi spoločenstva.

Ešte ostáva zmieniť, akým spôsobom vyzerala takáto rodová samospráva daná do života. Na prvý pohľad jednoduché je to v skupine ľudí, kde sa všetci poznajú a sú prepojení v spoločenstve napríklad v rámci dvojice, rodiny či rodu. Všetci si sadnú do kruhu a rozprávajú sa a zlaďujú sa dovtedy, kým nedospejú k zhode. Čo však, keď je ľudí viac? Aké nástroje malo naše pôvodné zriadenie občinová spoločnosť či rodová demokracia pre tento prípad?


Zhoda všetkých


Tu si dovolím jednu dôležitú odbočku. Dnes radi o všetkom hlasujeme ale hlasovaním vlastne oslabujeme ten tak dôležitý celok, ktorý spoločne tvoríme. Oslabujeme ho, pretože väčšina prehlasuje menšinu. Názor menšiny je násilne potlačený, namiesto toho, aby bol začlenený. Dnes je to často ešte horšie, pretože v "demokratickom" hlasovaní nevyhráva ani väčšina ale najväčšia malá časť. Takto sme vlastne nútení od začiatku hlasovať za menšie zlo. Takýmto hlasovaním dokonca sám seba rozsekávam na časti, pretože nehlasujem v súlade so svojím presvedčením jedno myslím a iné konám, nie som teda priamy, úprimný a celistvý. Nie som samosprávny.


Je teda dôležité ako spôsob spoločného rozhodovania nepoužívať hlasovanie ale zhodu všetkých zúčastnených. K zhode však môžeme dospieť len vtedy, keď sa všetci zladíme ako celok a prijmeme sa vzájomne vo svojej odlišnosti. Keď hlava prijme potreby žalúdka a schopnosti ruky sa spoja so silou zraku napriek obrovskej rôznorodosti tvaru a vlastností sme jeden celok a ako živý celok sme nepredstaviteľne viac, ako len súčet častí. Je možno ľahko nejakú temnú nepochopenú časť odsúdiť a odrezať a predstierať čistotu sami sebe tým však škodíme.


Pre uľahčenie vzájomného prijatia a stmelenia celku sa pred zahájením spoločného snemu v kruhu vždy robili obrady. Snemu sa hovorilo dakedy jednoducho "vec". Stretnutie sa zahajovalo ani toto slovo nie je náhodné snemy sa totiž konali v háji, v hájenom prastarom lese, na posvätnom silovom mieste. Spoločne sa jedlo, hodovalo, spievalo a tancovalo kým sa naši predkovia spolu nezladili a neprepojili vo veselí ako priatelia. Až potom sa mohli na veci dohodnúť cítiac celok a vidiac spoločné dobro.


Zastupiteľstvo a poslanci


A vráťme sa teraz k rodovej samospráve v širšom zmysle: Ako sa spoločne rozhodnúť zhodou, ak je nás toľko, že si nedokážeme všetci posadať do jedného spoločného kruhu? Odpoveď je jednoduchá. Veď doteraz máme takzvanú zastupiteľskú demokraciu. Na širší kruh nechodíme všetci, ale v užšom kruhu si zvolíme svojich zástupcov, ktorým dôverujeme a týchto pošleme, aby nás vo veci zastupovali. Zvolíme si poslancov.


Naše vykanie, ktoré stále pri oslovení váženého alebo cudzieho človeka používame, vlastne súvisí práve s týmto zastupiteľstvom. Keď naši predkovia vykali, tak nehovorili k dotyčnému ako k jednotlivcovi ale ako k celému celku, ktorý on zastupuje. V minulosti bolo totiž oveľa silnejšie povedomie o súnáležitosti k širším celkom rodu a kmeňa. Keď sa teda stretli dvaja neznámi, boli si vlastne zároveň zástupcami svojich dvoch rodov či kmeňov a v reči si teda prirodzene úctivo vykali. Vážili každé slovo, pretože si boli vedomí, že dojem, ktorý zanechajú, poznačí celý ich rod a kmeň.


Podobne to bolo s vykaním aj na širších kruhoch. V rámci dediny sa vo veciach ľudia stretávali na oslavách a v kruhu sa zišli vážení zástupcovia každého rodu. Hlavne ak sa niečo zmenilo, napríklad svadbou sa spojili dva rody, alebo niekto odišiel či umrel vtedy bolo treba spoločne sa dohodnúť na novej správe vecí a znova sa spoločne zladiť pretože celok sa zmenil. Takéto slávnosti sa konali veľa razí do roka vždy v súvislosti so zmenami období, či už ročných alebo tých v živote človeka. Vlastne aj slovo kar súvisí s kruhom a nie je náhoda, že veľa ľudových pôvodne obradných tancov sa tancuje do kruhu.


Spoločné veci nemali však iba ľudia vrámci dediny. Často sa bolo treba spoločne dohodnúť aj medzi viacerými dedinami. Napríklad o spoločnom pasení dobytka na horských pastvinách, alebo o vzájomnej pomoci a spolupráci v čase nešťastia či ohrozenia. Takéto stretnutia sa konali najčastejšie na vrchole významného kopca, ktorý stál nad krajinou. Z vrchu tohto kopca bol výhľad na celý svet. Sediac v kruhu mohli poslanci vidieť svoje dediny, z ktorých boli na kruh vyslaní a celú zem, ktorú spoločne spravujú. Tieto kopce boli posvätnými miestami. Boli to stredy svetov. Každý kraj mal svoj stred. A každá krajina bola len kúskom-krajom širšieho sveta.


Posvätné stromy a vrchy


Na takomto vrchu často stál veľký posvätný strom. Bol držaný vo veľkej úcte ako strom života krajiny. Rovnako mali podobný strom aj v strede každej dediny, často celý háj stromov, z ktorých každý bol zasvätený inému rodu či človeku. Strom bol čarovne spätý so silou spoločenstva, rodu a kmeňa. Keď strom chradol, bolo to vnímané ako zlé znamenia pre celú spoločnosť. Tak ako na rozložených tarotových kartách možno vidieť prenesený obraz života človeka, tak aj na posvätom strome bolo možno vidieť odraz rodu či kmeňa také sú duchovné súvislosti. Strom na kopci je doteraz častým znakom v ľudovej slovesnosti a v zjednodušenej podobe ho máme aj v štátnom znaku. Možno namietneš, že ten znak je kresťanský dvojkríž cirkev však len pracovala s tým, čo u nás už bolo. Aj kostoly sa po náboženskom prevrate najčastejšie stavali práve na týchto posvätných vŕškoch samosprávnych stretnutí a doteraz sú obklopované silnými stromami.


Veľkosť slovanského národa


Ešte vyvstáva jedna otázka. Ako sa naši dávni predkovia vyrovnali s tým, že v pohnutých časoch sťahovania kmeňov a národov do ich krajiny prichodili cudzí ľudia? Ako riešili stav, keď sa v ich svete objavili iní ľudia neznámi a temní ľudia nepatriaci k celku ich kmeňa a možno ani národa? Mohli sa ich snažiť zničiť ale ničili by tak vlastne v boli aj samých seba. Títo cudzí, už len tým, že prišli, boli už súčasťou ich sveta a ich celku. Vlastne neostávalo nič iné ako nájsť spôsob, ako ich prijať.


Naši predkovia to vymysleli geniálne. "Geniálne" je cudzie slovo a znamená v podstate "veľkodušne". Použili duchovný obrad, ktorému vďačíme zato, že sa náš duch slovenský stal tak silný a že sa duchovné slovenstvo rozšírilo do väčšiny Európy. Cudzincov naši predkovia privítali ako bratov. Susedia, sloven aj nesloven vzali do ruky jeden povraz, ktorý obradne predstavoval pupočnú šnúru. Smelo a prijímajúc sa scelili sa do pravej jednoty, do spoločnej slobodnej samosprávy. Stali sa z nich duchovní bratia!
Viac na podobný spôsob na blogu krkavec.sk< /a>
Author: Vlasto Krkavec # WomyKopi07
Slovensko2014-10-177
-
 75% ( 10 people voted )
+
Sťahovania kmeňov a národov? To si odkiaľ vzal, z esesáckeho šlabikára? Samé výmysly pangermánskych pomätencov, čo si stanovali ako výstupnú tézu, že vraj niekde žili germáni, ktorí sa žiaľ na veľký smútok nacistov presťahovali, ale náckovia a kaiser, ako zástupcovia germánstva a priam nadgermáni to všetko navrátia. Trápne hlúpenie jednoduchých podliakov, čo si pripravovali aliby pre vraždy a plienenie, oni sa predsa vracajú do opustených končín, na ktoré majú nárok.
Nacistickí zlodeji nemali nijaký ozajstný doklad o germánstve územia, tak ho dodatočne vynašli, pričom im dopomáhalo aj boľševické školstvo, dedič hitlerizmu, ďalej, či azda germánskymi jazykmi rozprávajúci si želali, aby nacistickí vrahovia hovorili ich menom, v ich záležitostiach? Len ich zneužívali.
Všetci sa odsťahovali, etatistická sprostota, zavelil vodca a všetci sa zodvihli? Pangermáni boli kolektivisti a preto aj ich domnelých predkov násilím dokopali do kolektívu, pangermáni neuznávali slobodnú vôľu, preto ju nemali využiť ani ich „predkovia“. Všetci boli germáni, všetci boli nadľudia, všetci odišli na rozkaz, ale ponechali vraj nemecké mená, nemecké rieky.
Pýtaš sa, že ako riešili stav, keď sa v ich svete objavili ľudia neznámi. Pochopil si, čo sa vlastne pýtaš? Rozumieš tvojej pochmúrnej dikcii? Žiješ dnes a prehutuješ očami dneška, vidíš ľudskú lúzu, ktorá napríklad v žabožrútove chce vyháňať negrov a projektuješ ako riešili obdobnú situáciu v minulosti, lenže tak sa to nestávalo. Nepoznali etatizmus a preto nezasadal koncil, ktorý by definitívne určoval občianstvo, pred vyše 100 rokmi ani neboli občianske preukazy, bez pasu sa dalo cestovať všade, aj ku ľudojedom, a ty sa pýtaš ako riešili. Práveže nijako, ak áno, tak ukáž predpis a tiež aj jeho čas platnosti. Slobodný pohyb si nevieš predstaviť, ani spoločenstvo bez zákona, alebo s minimom nariadení, etatizmus je práveže krátka doba, ale stihla pošpiniť všetko, ešte aj slobodnú minulosť.

Lidhja # JojaVime40
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-10-19 04:15:37 b228bf34
"Potlačili sme ostatné" - MY??!?? PROČ POŘÁD VŠUDE STRKÁTE TEN 1.PÁD MNOŽNÉHO ČÍSLA - abychom si to kladli za vinu "my" oběti a/nebo proto, že mluvíte vy (globalizující se vláda chamtivých gerontů) za sebe??

ujaro # TuhaToka78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-19 10:05:38 4e88a185
Dále by mě zajímalo - žádám aby mi někdo na to odpověděl - Totiž hlasování nic nerozhoduje - hlasování je pouze projev(ení). A dále "zhodu všetkých zúčastnených" ? Zhoda opět není to samé a hlavně ani ne vždy bezpodmínečně nutné, záleží totiž na konkrétní věci. Mnohdy se není možné trvat na shodě, ale je možné se částečně pochopit (Ale také jako se říká: "Je snažší souhlasit než pochopit" i se vším co to obnáší, zvláště pak není-li s tím zkušenost a tudíž důsledky lze pouze nepřesně odhadovat.).. A co ti nezúčastnění? Je normální rozhodovat i za ně? (To stejně nejde, protože ROZHODNUTÍ JE VĚC NA OSOBNÍ BÁZI - Každý sám za sebe je nebo není připraven se o něčem rozhodnout a podle toho se zařídit. Ostatním to maximálně může...ale nemusí sdělit...nebo často také nemusí sdělit pravdivě -např. hlasováním-jakožto jen jedním z mnoha způsobů projevu vůle - ovšem přeci jen dost předběžným. Samotné vykonání je pak věcí realizace a to teprve rozhoduje ve světě skutečném, ne jen v někonečném světě pouhých slov...a vůbec komunikačních projevů.)

PS.: Nějaké příklady záležitostí, které je vhodné nebo nezbytné řešit jako společné? - Prosím pěkně, uveďte.

ujaro # TuhaToka78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-19 10:29:00 4e88a185
Lidhja[/co
lor]
- k tomu sťahovaniu národov: tak hádam nepopieraš, že do Strednej Európy prišli v jednu dobu Huni a potom Maďari... Aj keď národ môžno nie je správne slovo - skôr to boli malé vojenské skupiny, ktoré čiastočne ovládli dôležité strediská a začali výrazne ovplyvňovať kultúru.

ujaro[/colo
r]
- k tomu rozhodovaniu: Pri rozhodovaní na spôsob kruhov je na užších kruhoch (napr. rodových) zhodou všetkých rozhodnuté, kto bude poslaný na širší kruh (napr. občinový) aby vo veci zastupoval a predstavoval celý rod. A aké záležitosti je nevyhnutné riešiť spoločne? Všetky, ktoré zasiahnu do života ostatných v kruhu spoločenstva, či už rodiny, občiny, krajiny... To znie ako veľa neustáleho dohadovania, v minulosti to však bolo riešené zvykovým právom, jednoducho sa ctila dohoda možno aj tisícky rokov stará...

Vlasto Krkavec # WomyKopi07
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-19 10:46:29 58665796
Děkuji za reakci, nicméně mě neuspokojila. Mám k tomu pár poznámek, když dovolíte.

Zaprvé: "rozhodovaní na spôsob kruhov" - Je nějak doloženo - respektive mohu někde získat přístup k ne/přímým důkazům o tom, že nejde jen o novodobé "přepisování" či "hádání" dějin? - tento způsob čehosi - může být vymyšlen až ZPĚTNĚ -respektive tvrzení, že to právě tak a ne jinak...fungovalo. Zatím mě to nepřesvědčilo.

Za druhé: PROČ je třeba zhoda (A mimo jiné kdo vám podstrčil, že je to kritérium bez kterého vaše rozhodování neuznají)? Jaké to má praktické následky? (Je to "něco za něco"?- Např. "slabší" jedinci- např. typicky ti mladší či naopak staří nemaje dost ještě nebo už dost sil...se vlastně "podřídí" protože uvidí, že nemá smysl odporovat?Že je "většina sil" převálcuje stejně?-tudíž jakousi autocenzurou potlačí vlastní zájmy. To je svobodné rozhodování, myslíte?)

Za třetí: "kto bude poslaný na širší kruh (napr. občinový) aby vo veci zastupoval a predstavoval celý rod"
Takže se vlastně v tomto modelu, který jste předložil..nemá rozhodovat o věcech nýbrž o jakémsi ZASTOUPENÍ? Co znamená "představovat" (a jak jde "představovat" dokonce celý rod? Dělat mu reklamu jako reprezentativní představitel/ka?). Možná jsme si v tomto jen nerozuměli.

Za čtvrté: "Všetky, ktoré zasiahnu do..." - No dobře, to je ovšem zobecňující věta, která nepřináší žádné informace - nic konkrétního. Proto prosím o PŘÍKLADY, abych viděl čeho všeho se to může týkat v reálu (ne jen teoreticky).

ujaro # TuhaToka78
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-19 11:03:57 4e88a185
ujaro: Ja ďakujem za podnetné otázky. Takže:

1) Vychádzam z toho, čo som zažil a z toho, čo som videl či čítal - teda zo súčastnosti a na základe toho hádam, aký bola minulosť. Veľmi podnetná knižka je V jiném rytmu – Vytváření spoločenství od Scotta Pecka a niekoľko-dňové semináre zážitku spoločenstva, spôsobom kruhov je tiež spravované jedno veľké súčasné hnutie, ktoré čerpá z indiánskych koreňov (Rainbow Family Gatherings) - a veľa ti povedia aj tieto dve videá:

http://vimeo.com/84528751

https://www.youtube.com/watch?v=7FLeO49owxU

Tiež mi pomáha snaha o pochopenie vnímania sveta našich predkov, ich vnímanie bolo veľmi odlišné od toho súčasného civilizovaného a stopy tohto vnímania, ktoré sú stále v našej kultúre.

2) Pretože keď sa ľudia, ktorí tvoria spoločenstvo, nezhodnú, spoločenstvo sa rozpadá. Skupinu síce môžeš naďalej držať pokope silou a manipuláciou, výsledok je však nevalný.

3) Tu sme sa len nepochopili. Tým, že prebehne zhodnutie vrámci užšieho kruhu, samo sebou sa všetci zladia a pochopia - stanú sa celkom - skutočným spoločenstvom. Toto je ťažko vysvetliť, pretože dnes tento stav bežne nezažívame a nemáme ho už vedome uchopený.

4) Takže príklad, ktorý som zažil: Mesiac trvajúce stretnutie asi 200 ľudí na lúke v prírode. Vyskytne sa človek s foťákom, chce robiť fotky. Je zastavený, pretože na minulých stretnutiach sa ľudia boli zhodli, že sa nefotí. Chlap s foťákom však napriek tomu fotiť chce. Po spoločnom jedle všetkých je teda zvolaný poradný kruh, tí čo prídu zastupujú celé spoločenstvo. Asi 20 ľudí sa stretne v tí-pí, slovo ide po kruhu a rozprávajú sa. Vysvetľujú, čo v minulosti viedlo k zákazu fotenia a prečo, tiež je vyjadrený duch stretnutia a veľa rôznych názorov. Sedenie trvá pár hodín, končí sa zhodou všetkých, že chlap fotiť výnimočne môže, ale len pod podmienkami takými a takými.

Vlasto Krkavec # WomyKopi07
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-19 19:38:10 58665796
loading...
ujaro: Ešte k tomu poslednému bodu doplním: Ten chlap s foťákom sa porady na kruhu účastnil ako riadny člen a sám prispel svojimi názormi ku konečnej zhode. Výsledné obmedzenia neboli príkazmi, ale vyvstali z pochopenia veci všetkými zúčastnenými v celej jej šírke - nakoniec boli všetci spokojní a o niečo múdrejší - duch spoločenstva sa takto posilnil.

Vlasto Krkavec # WomyKopi07
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-19 20:07:33 58665796

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šes   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0338 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles