Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Počatie Ježiša z Ducha Svätého a panenstvo Márie


Počatie Ježiša z Ducha Svätého a panenstvo Márie

Pevne verím, že si radi prečítate aj tento článok o konktoverznej téme. Ja som človek, ktorý má na prvom mieste pravdu, a za pravdu som ochotný ísť aj proti prúdu a to aj zverejnením tohto článku, ktorý pre kresťananov rozhodne nebude populárny.

**********

Katolícka cirkev hovorí dogmu, že Ježiš vznikol nie prirodzene pohlavným stykom, ale že bol počatý nadprirodzene z Ducha Svätého. Tiež katolícka cirkev verí v celoživotné panenstvo Márie, kým niektorí protestanti veria, že Mária už mala pohlavný styk po Ježišovom narodení (v Biblii sa totiž spomínajú Ježišovi bratia Sk 1,14 katolícka cirkev sa snaží všemožne prekrúcať tento fakt)

Samozrejme dogma, že Ježiš bol počatý z Ducha Svätého je pre kresťanov veľmi dôležitá, pretože to podporuje jeho zfalšovaný Božský pôvod. Podľa logiky kresťanov, Boh sa predsa nemohol počať prirodzene, ale nadprirodzene.

           Dokonca aj pri štandardných prekladoch vidíme vážne rozpory. Dvoje evanjelia rovnakú udalosť celkom odlišne. Kým Matúšovo evanjelium hovorí, že Mária počala z Ducha Svätého, Lukášovo evanjelium hovorí, že na Máriu zostúpil Duch Svätý, nie že by počala z Ducha Svätého!! Toto vážne protirečenie ma prinútilo konať a skontrolovať preklady.

Biblia hovorí jednoznačne: žiadne počatie z Ducha Svätého a celý príbeh bol úplne iný a na veľké sklamanie kresťanov aj trochu kontroverzný.

           Biblia podľa správneho prekladu popisuje udalosť nasledovne: Mária mala Ježiša v extrémne nízkom veku a to sa snažili evanjelisti vysvetliť. Podľa židovského štandardu, žena bola vydatá už v 12 rokoch, niekedy aj skorej. Samozrejme až v neskoršom veku po 12 rokoch mohli mať pohlavný styk (tak to bolo u židov bežné), inak by pochopiteľne mohol muž dievča zraniť (vieme prečo, nemusíme to podrobne rozoberať) a tiež to ani nebolo spoločensky vhodné a slušné. Márii aj Jozefovi sa zjavil anjel a oznámil im, aby sa rozhodli splodiť Ježiša – proroka v ktorom bude Duch Svätý aj napriek vekovej prekážke

 

Evanjelium podľa Lukáša - kapitola 1

26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,

27 k panne zasnúbenej (správny preklad: vydatej) mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny (v hebrejčine, dievčatko, mladé dievča) bolo Mária. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. 30 Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, 33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." 34 Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"

Správny preklad: "Ako sa to stane, keď nemôžem spoznať muža?"< /em>Mária sa obáva, že nie je schopná pohlavného styku

35 Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. 36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! 37 Lebo Bohu nič nie je nemožné." 38 Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel. 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 1

18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Pešita: ...S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola vydatá s Jozefom. Dovtedy s ňou Jozef nenažíval, kým našla (Mária) inšpiráciu od Ducha Svätého

Grécka verzia a Vulgáta: ...našla v bruchu majúca Ducha Svätého

S nesprávnym, v súčastnosti štandardným prekladom prišiel až Martin Luther

Grécky a latinský preklad je dosť nezrozumiteľný, stále prakticky nehovorí o počatí z Ducha Svätého

 

19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

Správny preklad podľa Pešity: ...lebo spolodíš toho, v ktorom bude Duch Svätý/lebo (bude) splodený ten (v ktorom) je Duch Svätý

Aj grécky text má prakticky rovnaký význam. V tomto kontexte "prijať za manželku" znamená jemne vyjadrené "mať s ňou manželské spolužitie", "pohlavný styk"

           Ježiš tu teda nie je popísaný, ako väčší od bežného proroka. Aj v starom zákone sa píše o niektorých prorokoch, ktorých si špeciálne vyvolil Boh a Duch Svätý bol v nich už od narodenia

 

21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:

23 "Hľa, panna (v hebrejčine, dievčatko, mladé dievča) počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.

24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Tento preklad bol až prehnane zle preložený, správny preklad: 25 Ale nepoznal ju, kým nesplodili* prvorodeného syna; a dali mu meno Ježiš.

           *upozorňujem, že splodiť znamená počať pri pohlavnom styku jedinca. Táto časť jasne spochybňuje panenstvo Márie. Splodiť je dokonca aj v gréckom texte. Všetky verzie Biblie mali toto preložené zle.

           Celkovo tento verš znamená, že nemal s Máriou pohlavný styk, pred tým, ako dostal jasné poslanie od Boha. Matúš chce zvýrazniť morálnosť Jozefa, nie panenstvo Márie

 

Kým tvrdenie, že Mária bola počatá prirodzene, je krásne, logické a všetko tu logicky zapadá,naopak téza, že Mária počala z Ducha Svätého je plné veľmi vážnych rozporov.

 

Konkrétne rozpory oficiálnej kresťanskej teológie sú nasledovné:

-teológom robí veľký problém vysvetliť z akého dôvodu chcel Jozef Máriu "opustiť". Naozaj to nevedia nijak logicky vysvetliť. Podľa Mojžišových zákonov je povinný aj dokonca pri nemanželskom styku daný smilník povinný zobrať dané dievča za manželku (Ex 22, 16)

a nieto ešte opustiť ženu z ktorou je už oficiálne manžel.

Ďalšia vec, že ak mala Mária brucho, mal by mať z toho nepríjemnosti skôr Jozef nie Mária, avšak v Biblii sa píše, že Jozef skôr chcel Máriu chrániť

 

Kniha Exodus - kapitola 22

16Kto zvedie pannu, ktorá nebola zasnúbená, a bude s ňou obcovať, zaplatí svadobný dar a vezme si ju za manželku!

 

-ak by bol Ježiš počatý z Ducha Svätého, potom by bol aj logicky Boh. Avšak argumenty stotožňovania Ježiša s Bohom závažne zlyhali – o tom som mnoho písal pri problematike arianizmu

-Ďalšia vec je, že Lukášovo evanjelium sa šikovne vyhýba počatiu z Ducha Svätého – nič také tam nenájdeme. A Pavlove listy tiež jednoznačne hovoria o prirodzenom počatí Ježiša

 

2.8.1.1 Biblia, dôkazy za ľudské počatie Ježiša

List Galaťanom - kapitola 4

4 Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,

 

Správny preklad:

Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal Syna, splodeného zo ženy, splodeného pod zákonom,

 

List Rimanom - kapitola 1

3 o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu

           Správny preklad: o svojom Synovi, ktorý podľa tela je zo semena Dávidovho rodu

 

Vzhľadom k tomu, že v Pešite/aj Gréckej verzii ide o jednoznačne slovo semeno, ide o jasný dôkaz, že Ježiš bol splodený Jozefom

*****

Svätý Justín (narodenie, úmrtie 100-165), hoci radikálne bojoval proti gnostikom, o panenstve Márie povedal zaujímajú vec: že je to pohanský výmysel prebraný z pohanstva a neuznával túto teológiu.

Odborníci naozaj potvrdzujú túto teóriu, skutočne to pochádza z pohanskej mytológie

Virgin_birth_of_Jesus

*****

Celkovo záverom:

Čo teda s týchto vecí vyplýva?

Cirkev vytvorila kvôli počatiu z Ducha Svätého a panenstve Márie akýsi dvojitý kult: kult Ježiša a kult Márie. Pravdepodobne žiaden významnejší filozofický prúd či náboženstvo nikdy tak nezvýrazňoval kult ženy ako práve Katolícka cirkev. Kvôli tomu sa ženy stali bohmi pre skazenú stredovekú spoločnosť, čo sa prejavilo tak rozšírenou prostitúciou ako nikdy histórii rozšírená nebola (budeme o tom písať nižšie).

           Ďalšia vec, ktorá vyplýva z nášho článku je to, že na Ježiša by sme sa mali dívať úplne inak. Kým Katolícka cirkev (a prakticky všetky kresťanské cirkvi) hovorí, že Ježiš je všetko a človek nič, pravda je taká, že aj Ježiš bol prakticky obyčajný človek. My sme obyčajní ľudia, ale môžeme sa dostať do rovnakého mystického stavu v akom bol aj Ježiš

           Tiež sa dá povedať, že Biblia je aj ariánska

           Ježiš sa narodil ako človek už od narodenia čiastočne obdarený Duchom Svätým, avšak riadne Ducha Svätého získal až pri Jánovom krste. Katolíci túto "herézu" nazývajú adopcionizumus

           Ježiš sa narodil tiež ako človek, ktorý je chybný, ktorý mal aj chyby, avšak pravou meditáciou dosiahol dokonalosť. Možno niektorým kresťanom bude ťažko veriť v takéhoto neidealizovaného Krista, ale v skutočnosti je to dobrá správa. Biblia hovorí o Kristovi, ktorí je nám veľmi podobný a máme s ním veľa spoločného. Keď sa Ježiš dokázal vyzdvihnúť k Bohu, tak to dokážeme aj my. To je predsa niečo veľmi pozitívneho. Aj samotní gnostici verili v to, že môžu byť v podstate na rovnakej úrovni ako Ježiš!!

           Možno niektorí cirkevní otcovia, ktorí zámerne klamali o Ježišovi, to mysleli dobre, keď chceli idealizovať Ježiša. Ale jednoducho klamali a to je rúhanie a prinieslo to iba zlé ovocie

           Je pravda, že Biblia obsahuje určité prvky Božstva Ježiša. Avšak Ježiš sa správnou, vierou, múdrosťou, poznaním a meditáciou zjednotil z Bohom, až niekedy hovoril o sebe ako o Bohu, lebo Boh v ňom prebýval. Avšak tohto stavu môžu dosiahnuť aj veriaci.

 

Zdroj informácii

http://1meditacia.wz.sk/Cesta_ poznania.html

 

http://1meditacia.wz.sk

 


 Author: franco # MohaDinu60
Cirkev2014-01-1777
-
 42% ( 21 people voted )
+
2014.. aj dnes sa môže narodiť dieťa panne. Máme na to technológie..viď umelé oplodnenie. Tí bohovia mali tie technológie už vtedy, a zrejme umelo oplodnili Máriu kvalitným semenom.. ak teda bol Ježiš kvalitný človek. Bol. Mária bola panna? - mohla byť.. Bolo dieťa od boha? Ak stvoriteľ vie klonovať, samozrejmé odpoveď je áno..

iz zi # VyqyMaga93
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-01-17 21:29:04 d90c3a21
Ide tu o falošnú intrepretáciu metafor s politickým cieľom.
http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Prelo
m_Epochy.pdf

čítaj stranu 2 a 3

Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-17 21:30:45 59a87885
ked dakoho vyfajčiš nevieš lignut a vypluješ, ta na to aspon nesadaj.
panna M.

ropas # RutiQajo58
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-01-17 22:26:29 b2124ad2
Neviem.Mne to príde ako riadna somarina. Niekto si dá námahu,aby dokázal počatie.Prekladá texty a potom povie niečo ,čo všeky tie texty vyvracajú.Ani jeden z textov nehovorí o tom,že Ježiš získal schopnosti meditovaním.Všetky texty od starého zákona hovoria o mesiášovi.A sám, Ježiš hovoril o svätom duchovi,ale a o tom,že je boží syn.Tak,že autor nech si radšej prečíta celú bibliu a potom nech niečo píše.Lebo pár prekladov cez googlesú mu nanič.
Sando # WoduWama77
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-01-17 23:18:04 5c341847
Jedinou větou Vám zbořím tisíc let dohadů a pohádkářství:
Almah neznamená panna, ale mladá dívka (může ale nemusí být pannou, ač by se to zřejmě předpokládalo) a tato dívka neznamená osobu ALE PRINCIP. Tečka. Máte po ptákách.

Groita # FekyVaji02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-17 23:36:20 4e88bce0
Tak to som zvedavý Groita ako ti na perlu svinky naserú.
Opatruj náhrdelník.

imelo # LiqeTuka40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-17 23:48:20 b06ab9ff
loading...
imelo, žádný strach, oni to stejně nepochopěj.

G # SuhoQega55
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 23:56:40 4e88bce0
No dobre, dobre... 1:0 pre kostolné stádo. Z nadpisu som si takmer vygrcal ritný trakt... (Carcass)

:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-01-18 00:16:11 bc7b649f
ježiš a meditácie, smrdí mi to new ageom
jumka # HexaPeda03
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 00:26:06 5f838239
Ježiš a smrad... Áno, to sedí. Ten kostolný pankhart bol skutočne vrhnutý v maštali...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-18 00:39:00 bc7b649f
co sa vam nepaci na tom co tu ostalo po jezisovy, citujte jeho slova prosim...nieco co je v rozpore s ludskoskou alebo pôvodonymi hodnotami...alebo vlastne cokolvek co odmietate prijat, ale nech to su jeho slova nie ucenikov. dakujem
johny # DudySaxy58
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 02:53:39 c35b0b1e
Pandemonium, TAKEHO KRETENA AKO TY , IDOTA S DIEROU HLAVE ; BY SOM ANI NEOSTAL...Ps. pozdrav od veriaceho...
milan # MatoRica16
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 02:59:01 5123ba7a
ludia co urazaju jezisa si ani neuvedomuju ako velmi sa plni to co sam jezis povedal, ze kazdy kto ho bude nasledovat bude urazany a prenasledovany. zamyslite sa preco nevznikaju nove teorie o mohamedovi o maitreiovi o ganesovi ? ktore meno je viac v dnesnej dobe brane na darmo ako jezis ? amerika zosmiesnuje zidov a jezisa kde to len ide grifinovi, simpsonovci, big bang teory, klipy katy perry, lady g, kany westa, madony, keshy su az absurdne antijezisovske. cely svet razí cestu proti jezisovi ale nikto to nevidi...a pritom jezisove slova number one su ja som laska, co s toho co spravil je v rozpore s tymto jeho vyhlasenim ?
johny # DudySaxy58
-
 67% ( 8 people voted )
+
2014-01-18 03:09:17 c35b0b1e
Ako sa vraví,
polovičatá znalosť je horšia ako žiadna.

A takých "prekladateĺov" a "mysliteľov" už tu bolo....

ThLicitator # JyciSeji08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 06:27:58 5ab2c050
ono izze...uz nas to velmi trapit nemusi, posledny klon z kvalitneho semena nemal deti, ci?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 08:21:44 b2fdae79
ThLicitator # JyciSeji08


on je tu len jeden len použiva viac mien a nickov,

333 # TahoSixi27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 08:57:59 55d88d6a
takze mame "logiku":
boh, ktory je jediny, splodil s nevinnou zenou, bez jej suhlasu (dafacto znasilnenie), sam seba, aby zase sam seba obetoval pred samym sebou za hriechy, ktore spachal niekto iny, aby potom vstal z mrtvych, zdrhol a sa tu uz viac neukazal

memory # XifiTasa15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-18 09:39:39 5f699539
vidim ze krestania su pobureny nad kazdou pravdou ktora sa zverejni a pravda je taka ze bilblia je najvacsi podvod jaky zidia spravili, biblia bola pisana dve-tri storocia po jezisovi ktory zevraj zil ale ani jeden z historikov nespomina takeho cloveka a veci co su pisane v biblii nenajete nikde inde takze kde je pravda, bibliu vraj vytvoril saul z tarsu to jest sv. Pavol na manipulaciu ludi, aj hilter to tvrdil jews rules caute krestankovia

riso # QemiGibe29
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 09:48:41 5c3405a7
Rišo

Lol aj Hitler to vravil ze biblia je podvod. Takze budeme teraz vsetci veriť hitlerovi, vrahovi, ktorý zabil miliony nevinnych ľudi.

Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-18 10:21:06 5b7f8351
Myslím, že sa zhodneme na tom, že Nový Zákon je veľmi zaujímavý súbor textov, ktoré si možno vysvetliť rôzne. Doslovne aj metaforicky. Napríklad mne vždy pripadalo nanajvýš podozrivo symbolické, že Ježíš mal dvanásť učedníkov. 12+1. Veľmi silné usporiadanie, tvoriace tzv. plod života a Metatronovu kocku.
No a potom samozrejme fakt, že Ježiš bol ukrižovaný na Golgote ako 33ročný. Golgota sa dá preložiť aj ako "miesto lebky" Prekvapivo, v ľudskom tele nájdeme tento biblický príbeh. Človek má v tele 33 stavcov chrbtice a na vrchu je miesto pre lebku.

mkultra # JyteWodo51
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 10:58:21 4e623557
naozaj som vdacna, ze som vyrastala bez internetu, lebo neviem ako by sa formovala moja mysel, keby som podobne hnusy a utoky ako v tejto diskusii citala ako 13- rocna ... Hanbite sa za seba, anonymny internet znesie vsetko, tu sa mozte hrat na "frajerov" pouzivat vulgarizmy atd. ale snad väcsiu trapnost si uz len tazko predstavit ...
Ano Hitlerovi treba verit ... Hitler zaviedol v Nemecku potraty (ale len ako "slobodu volby" pre zidovske a "neziaduce" zeny ...) Nacisti boli za to demokratickymi sudmi odsudeny na 25 rokov a vykonanie a podstupenie potratu bol vojnovy zlocin. Nacisti povazovali potrat za akt rasovej eliminacie ... Takze ak mate Hitlera a nacistov za vzor, mali by ste aj potraty chapat podobne ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 10:58:30 54b13238
Kukino Hitler vravel aj ze Nemecko sa nachadza na planete zem. Never vrahovi, ktorý zabil miliony nevinnych ľudi. Je to jasne, Nemecko sa na zemi nenachadza.

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 11:01:39 b228184e
memory
Dobre si to povedal. Taká je veru pravda o kresťanstve

franco # MohaDinu60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 11:03:13 5057d10a
LenkaB podobne trapna nelogicka argumentacia ako Kukino. Tak ste sa nasli.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 11:10:48 b228184e
No toto

Hitler bol predovšetkým okultista a hlasateľ New Age, preto ma ani neprekvapuje že tvrdil že biblia je podvod...

Kukino # SuwaJyla20
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 11:29:14 5b7f8351

No toto

To iste sa da povedať aj opačne. Kedže Hitler tvrdil že Nemecko sa nachadza na planete zem a ma pravdu tak zmamena že ma pravdu aj v tom že biblia je podvod však? A že mu treba určite veriť..
Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 11:31:35 5b7f8351
Kukino Tvoja logika pada na hlavu, pretoze ja som nic take netvrdil ale Ty ano. :-)

Takze aby sme si rozumeli - ak niekto dnes tvrdi ze biblia je podvod neznamena to ze to nejako suvisi s tym co si kedy myslel a povedal Hitler. Ak je nieco podvod tak je to jednoducho podvod, bez ohladu na to kto to povedal. A ak je to pravda tak je to pravda, tiez bez ohladu na to kto to povedal.
No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 11:39:18 b228184e
Ja som si ten clanok precital a musim zhodnotit ze je to pekny paskvil. Autor sa snazi prelozit povodnu bibliu presne, tak ako keby bola zdrojom neomylnej pravdy, co je samozrejme nezmysel. Je to len popularna kniha u niektorych jedincov ktori hladaju pravdu v nezmyselnych starych pismach, nic viac a nic menej. A a na konci napise take bludy, ktore su len vyplodmi jeho bujnej fantazie.
Apropo ak by to niekto prekladal co on napisal o 2000 rokov bola by z toho dalsia nebeska konina.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 11:54:39 b228184e
no ak spravne chapem, Kristus, ktory za nas polozil zivot je vam pre smiech, Hitler, novodobi komunisti, Meciar, Fico, Dzurinda, Obama, Eurobolsevici - ktokolvek kto sa vam smeje do xichtu su vzory. Fajn, aj to je volba. Nemam dalsie namietky:)
Gejza - kontaktuj lokalneho psychologa ;)

LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-18 11:57:55 54b13238
FC, áno, detstvo bez internetu a asociálnych sietí - kto na tom nevyrastal, má lepší všeobecný rozhľad, logickejší úsudok a lepšie analytické myslenie. Negatívne dôsledky tohto vývoja sú zreteľne viditeľné na dnešnej generácii. Táto akože informačná generácia je degenerovaná a tupá ako tága, hoci sa na prvý pohľad zdá že by to malo byť práve naopak. Toto je však fenomén doby ostatných rokov. Neviem si však predstaviť vyrastať v kostolných laviciach, prežívať detstvo v tmavých a chladných kútoch kostolných búd. Myslenie denne degenerované nezmyselnými dogmami pod dohľadom modly priklincovanej na skrížených trámoch. Taká osobnosť bude poznačená na celý život, bude (oprávnene) terčom posmechu normálnych ľudí s progresívnym svetonázorom. Lol! A takto sú degenerované generácie po stáročia a dôkazy tohto negatívneho dopadu na vývoj civilizácie dostatočne podáva história. Takže o tomto sa dá polemizovať: internet vs. náboženstvo.

:-DDD

P.S.: Vo Frankfurte už máte sneh?

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-18 11:58:38 4e62dbd1
Lenka,---{Ano Hitlerovi treba verit ... Hitler zaviedol v Nemecku potraty (ale len ako "slobodu volby" pre zidovske a "neziaduce" zeny ...) Nacisti boli za to demokratickymi sudmi odsudeny na 25 rokov a vykonanie a podstupenie potratu bol vojnovy zlocin. Nacisti povazovali potrat za akt rasovej eliminacie ... Takze ak mate Hitlera a nacistov za vzor, mali by ste aj potraty chapat podobne }...Lenka,---Aké sú to nežiadúce ženy ,čo sa týka potratov?Nacisti síce boli odsúdení za svoje skutky ,ale nie Hitlerom!A nie za potraty.Boli odsúdení zato ,ako a prečo to robili a nie,že to robili((Dr MENGELE))že???Niektorým sa podarilo ujsť,niektorých prichýlila Amerika a Dr Mengele utiekol do Afriky .
Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 11:59:06 5f6638e3
Zaujimave ako niektori otocili smer - od tohto k clanku radsej usli k hitlerovi.
Musim si to precitat este raz a popremyslat co je na tom pravdy z toho co sa tam pise, ze sa takto nasi kostolni priatelia takticky spravaju a zameriavaju pozornost radsej inym smerom.

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 12:10:21 b228184e
No toto

reagoval som na Riša ktorý napísal že Biblia je podvod a vzapäti dodal "aj hitler to tvrdil"


príde mi to ako keby bol Hitler jeho vzor a všetko čo povie bola pravda a Rišo sa tým riadi.


V zapäti som dodal že riadiť sa okultistom a vrahom nie je najšťastnejšie... chapeš?


Jožko ferko povedal že mimozenštania existuju.. Aj Hitler to tvrdil že existuju.. takže to musí byť pravda

Nech si hovorí kto chce čo chce. Ja verím že biblia nie je podvod, ty tvrdíš že je. Hitler tvrdil že je podvod ale to neznamená že to je pravda však?Kukino # SuwaJyla20
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 12:11:12 5b7f8351
MC - sneh tohto roku vo Frankfurte este nebol, dokonca takmer ani neprsi, tu su teplejsie zimy a chladnejsie leta ako na Slovensku, dnes napr. svieti zubate slniecko a je celkom prijemne ... Naposledy som sneh videla ked som bola doma - pred vianocami ...

Ale ak uvazime ze tvoj hrdina pan Meciar tiez drel kostolne lavice a najnovsie sa k tomu priznal aj novodoby "spasitel" Slovenska Fico - za komunizmu tvrdy ateista, pricom tvrdi, ze mal naozaj nadherne detstvo, tak podla vsetkeho nemas pravdu ;)

Jambo - s potratmi prisli defacto marxisti, takze maju prvenstvo pred Hitlerom. "Kde nie je Boh, tam je dovolene vsetko". Aj zabit si vlastne dieta. Po pade nacizmu demokraticke vlady potrat zakazali, tie sa vykonavali dalej v Sovietskom bloku, okrem toho nikde nepisem ze nacisti boli sudeni Hitlerom, to by bol fakt nezmysel nie? Nevadi :) Neziaduce zeny boli zidovky, Slovanky, ine rasy - potrat pre Nemcov bol zakazany

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-18 12:13:56 54b13238
No toto - Hitlera nespomenuli ako prvi "kostolni priatelia", ale "ateisitcki sudruhovia" ... len pre objektivitu ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 12:17:10 54b13238
Kukino
Aaaa uz to vidim.. Ano mas pravdu Riso napisal svoj nazor ze je to podvod a k tomu pridal ze aj Hitler to tvrdil.. Tak uz je mi to jasne o co go.. Sorry to mi uslo. To nebola spravna argumentacia od risa, respektive nemusel si pomahat touto historickou postavickou.

No ale - ak je to jedina vec ktoru si dokazal v tej veci napadnut, tak potom...
Vyvrat radsej to ze to podvod nie je, pretoze ono to podvod asi je. Uz len tym ze sa biblia napisala sakra dlho po Jeziskovej udajnej smrti. cca. 300 rokov, to je doba za ktoru nie je mozne nieco pisat, jedine ak tak z prsta vycucnut a pospajat do toho historky JPP.

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 12:21:06 b228184e
Precitajte si prosim dielo od Marie Valtorty : Zivot Panny Marie.
Pater Pio nam dokonca prikazoval toto dielo citat a to bol trosku iny svetec ako my tu vsetci dokopy :D

Martin # CiweMoji91
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 12:28:53 4e62ff6a
"Kristus, ktory za nas polozil zivot je vam pre smiech"
To by si najprv musela dokázať, to poprvé.
A podruhé, mne osobne nie je vymyslená idea Krista na smiech. Na smiech sú mi pomätenci, ktorí veria tomu, že niekto, kto miesto prvej pomoci vyháňa z epileptika diabla, môže byť Božským synom.


Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 12:52:51 c16eba66
No toto

Rišo nenapísal svoj názor on ako sam tvrdi napísal pravdu, a túto pravdu nezabudol podložiť vetou "Aj Hitler to povedal"

"vidim ze krestania su pobureny nad kazdou pravdou ktora sa zverejni a pravda je taka ze bilblia je najvacsi podvod jaky zidia spravili"


Takže ak on tvrdí že napísal pravdu a že všetko čo napiše je pravda tak nech to dokáže. Tvrdenie že aj Hitler to povedal mi nestaci :D.


Mne je to jedno aj keby zajtra samotny Papež alebo všetci kňazi prehlasili že biblia je podvod tak im neuverim. Verím (opakujem verim, nepisem ze viem) ze biblia je pravdiva a ziadne dokazy ti predkladat nemusim, pretože mi je u riti čomu veriš ty.


Inak je zaujmave ako sa mi všetci ateisti snažia ukazať pravdu, každy hovorí že má pravdu ale zakaždym je ta pravda ina. Tj každy tvrdí niečo iné ale každy dodá že má pravdu.

Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 12:54:18 5b7f8351
Kukino cooo.. Tak ja sa Ti nesnazim ukazat pravdu, normalne si tu vylehujem a diskutujem len tak pre zabavu. Pre mna za mna kludne sa pribi zajtra na kriz aby si pocitil ake to moze byt.. Alebo si s bibliou vytapetuj izbu, daj si tam anjelikov a sviecky.. Rob co chces, modli sa,skakaj na jednej nohe, medituj, pokrop sa svatenou vodou, ale ked uz sem nieco napises tak takisto cakaj ze su aj ini ktori napisu svoj nazor. Preco si myslis ze tej druhej strane na konci kabla zalezi na tom aby ta presvedcili ?
S tym ani neratam to nie je take jednoduche presvedcit presvedceneho, a tolko energie Ti ani nemam zaujem venovat pretoze si mi v tejto veci lahostajny. Nezijem predsa s Tebou, je to Tvoja vec. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 13:13:19 b228184e
Pandemonium žiadne dieťa nie je pankhart možno si sám pankhartom a to je vidieť na tvojom myslení a vyjadrovaní. Kľudne búrajte ty a tebe podobný svoju kultúru, lebo náboženstvo to naše kresťanské je tiež kultúrou našou kultúrou. Kľudne sa snažte o likvidáciu kresťanstva v Európe veď ono vás bratia moslimovia naučia ako je to po mešite pískať nejakým tým kameňovaním. Tu si teraz môžete spochybňovať písmo svete no korán už spochybňovať nebudeš tomu verím. Inač nie som katolík so Pravoslávny a som na to patrične hrdí.

STOPA # QadyVyna05
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 13:14:40 b03dc11d
{Kľudne búrajte ty a tebe podobný svoju kultúru, lebo náboženstvo to naše kresťanské je tiež kultúrou našou kultúrou} Tú pochybnú kultúru je nutné odstrániť. Primitívna vetva židovského náboženstva je pre hlupákov a nie pre Slovanov na úrovni.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 13:21:11 5dae5d91
ukrižovaný Ježiš, upalený Palach, ukameňovaný Pandemonium ....:)
i # DatuMaky84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 13:24:12 b06ab9ff
Pandemonium, tak ako sa niekedy blysneš pozitívne, tak s Tvojím primitivizmom si dokázal, že nemáš problém ani s opakom. Zjavne by si chcel byť nad vecou, no Tvoje príspevky neraz potvrdzujú opak. Podstatné pre mňa môže byť, čo Ježiš rozprával a ako žil. Nezaujíma ma ani to, čo o ňom tvrdí svetová neviestka číslo1: CIRKEV.
WW # JipaPuwo77
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 13:29:40 5616b18e
No toto.

Tak nie všetci ateisti ale poväčšina (a v tomto clanku nemam na mysli teba ale Riša, ktorý nam vsetkym prisiel zjaviť pravdu) a nemam na mysli len na dôležite.sk ale kdekoľvek sa objavy článok pre veriacich tak sa tam nadrbe horda ateistov a vypisujú veci ako " Bibliu napísali sionisti, boli sme stvorený mimozenštanmi a pod. Však ak tomu chcu veriť nech veria no nechapem na čo tam lozia ked jedina vec čo ztoho vznikne je hádka.

Tiež nechodím na diskusie o evolučnej teorií a nehádam sa snimi že sme boli stvorený, pretože viem že to nemá zmysel. Oni veria svojmu a ja svojmu.

Ak pride nejaký ateista na podobný článok a napíše môj názor je takýto alebo verím tomuto ok, máme predsa "demokraciu" tak si mozete kazdy napisať čo chce a kde chce. Ale ked sa tu dotrepe nejaky arogantny egoista a bude všetkych urazat že su krestania sú vymlety a hlupy ľudi, kostolne ovce, a pod. len preto že veria niečomu inemu ako on tak asi nie je nieco v poriadku. A samozrejme bude tvrdit že len on ma pravdu...Kukino # SuwaJyla20
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 13:40:12 5b7f8351
Kukino
- bibliu napísali sionisti,
- boli sme stvorený mimozenštanmi a pod.
Prepáč ale také nezmysly nepíšu ateisti, máš to popletené trochu. Najprv si prečítaj nejaké tie stránky ateistov, zisti si kto a čo títo ľudia tvrdia skôr nech začneš rôznych pošukov označovať za ateistov.

To je ako keby som ja scientológa označil za kresťana. A o každom kto mi nezapadá do mojej schémy tvrdil by som že je kresťan. :-)))

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 13:55:24 b228184e
No toto

Dobre tak sa opravujem. Písu to predovsetkym ludia ktory sa sami pokladaju za ateistov a potom dalsia skupina ludi ktora ani nevie do akej skupiny sa ma zaradiť.

Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 14:21:15 5b7f8351
Kukino, hlupáčik, ty to máš v hlave pomotané trošku viac, ako len náboženstvom. Kresťania a pomätenci iných vierovyznaní predkladajú neuveriteľné tvrdenia. Ale ak chcú, aby ich ostatní nepovažovali za pomätených, mali by svoje tvrdenia dokázať.
Ateisti tvrdia len to, že boh (ktorýkoľvek), rovnako ako iné vymyslené báchorky neexistujú, pretože na to nie je ani dôvod, ani dôkaz. To je všetko.
Evolučná teória, Big Bang a podobné veci s ateizmom priamo nesúvisia, nakoniec tieto teórie uznávajú aj niektorí veriaci.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 14:29:35 c16eba66
Jak to vidím, podruhé už bych za vás ani před vás Život nepoložil!

ziskomarja # WasuNymi03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 15:32:33 4e88adec
Franko zaujímalo by ma odkiaľ vychádzaš s tým nesprávnymi prekladmi. U Lukáša 1,27 je použité grécke slovo μνηστεύω v slovníku sa prekladá ako uchádzať sa (o ženu) pasívne: stať sa nevestou, zasnúbyť sa.
Pre slovo vydatá má gréčtina iné slovo: ὕπανδρος (doslovne pod mocou muža Rimanom 7,2)
Rovnako u Matúša tam sa žiadne slovo splodiť ako to tvrdíš, nevyskytuje je tam jednoduché slovo
τίκτω - priniesť

Čo sa týka toho prepustenia ženy, ty riešiš iný problém ako Jozef. Jozef nerieši problém vyspal som sa z dievčaťom, čo teraz. Jozef rieši problém moja snúbenica mi bola neverná čo s tým, teraz. V tom prípade sa nepostupovalo podľa Exodus 22,16 ale túto situaciu rieši Numeri 4,12 a ďalšie verše. Samotný text u Matúša jasne vysvetľuje prečo ju chcel Jozef prepustiť.

Ak by Ježiš nebol iny ako my, ak by bol obyčajný človek, nikto z nás by nemal šancu, boli by sme bez nádeje, odlúčený od Boha. Ak máš chuť pozri si film aj keď je to len podobenstvo sú tam riešené niektoré zásadne veci: http://www.youtube.com/watch?v=0AvagtxqSg8


Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 16:44:27 5db84742
Fico komunistom tvrdil, že je prísny ateista. Dnes tvrdí, že vyrastal ako katolík. Schizofréniu by som v tomto smere vylúčil. Ten si skôr sere si do papule pri každej príležitosti, aby si udržal moc. Ja som ateista aj keď sa pri sčítaní hlasov ukázalo, že okolo 70% občanov slovenskej kolónie otrokov sa hlási k viere v boha, lebo nemám záujem klamať, aby som si získal podporu a viem, že náboženstvo je bullshit. Tu zas krásne vidieť, že viera v boha nič nedokazuje a vôbec nezaručuje, že človek bude čestný a nebude klamať. http://www.sme.sk/c/7060721/fico-sa-vo-videu-spove
da-akym-je-katolikom-clenstvo-v-ksc-vynechal.html
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 17:02:34 439f05f2
A najviac sa smejem na tomto:„Detstvo som prežil bez mobilného telefónu, internetu a televízie, čiže šťastne.“

100% ľudí v jeho veku prežili detstvo bez mobilu a internetu, ale on to asi považuje za nejaký argument, ktorý má otupiť stádo. Ten magor možno považuje všetky deti, ktoré používajú internet a mobil za nešťastné...
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 17:07:06 439f05f2
Keby bolo na Slovensku 70% ľudí, ktorí sa hlásia k ateizmu, zas by bol z Fica prísny ateista, lebo klame podľa potreby, ale nie len on. Aj ezoterička Mezenská a ostatní, pretože si to môžu dovoliť.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 17:09:17 439f05f2
Domestos toto je clanok a panenke marii a jej poctivosti. Co sem trepes fica.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 17:11:45 b228184e
Detstvo som prežil bez coca coly, čiže šťastne. ;-)))
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 17:13:08 439f05f2
Je to o náboženských bludoch.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 17:14:10 439f05f2
NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ A NAROZENÍ SYNA BOŽÍHO

Neposkvrněné početí není míněno jenom ve smyslu tělesném, ale především, jako tak mnohé v bibli, ve smyslu ryze duchovním. Jen ten, kdo uznává a vyciťuje duchovní svět jako skutečný a živě působící, může nalézt klíč k pochopení bible. Teprve potom se mu Slovo stane živým. Všem ostatním zůstane bible navždy knihou o sedmi pečetích.
Neposkvrněné početí ve smyslu tělesném je každé početí vzniklé z čisté lásky a s vroucím pohledem vzhůru ke Stvořiteli. Smyslné pudy nejsou přitom základem, nýbrž zůstávají jen spolupůsobícími silami.
Tento děj je ve skutečnosti tak vzácný, že bylo odůvodněné, aby byl zvlášť zdůrazněn. Odsunutí smyslných pudů bylo zajištěno zvěstováním, o němž se proto činí zvláštní zmínka. Bez něho by chyběl jeden článek v řetězu přirozeného dění a dokonalé spolupráce s duchovním světem.
Panna Maria, stejně již obdařená všemi dary, aby mohla splnit svůj vznešený úkol, setkala se v určitou dobu díky duchovnímu vedení s osobami, které hluboce vnikly do zjevení a proroctví o příchodu Mesiášově. To byla první pozemská příprava, která vedla Marii na cestu k jejímu skutečnému cíli a seznamovala ji se vším, v čem později měla sama sehrát tak velikou úlohu, aniž to tehdy již věděla.
Vyvoleným uvolňuje se páska na očích vždy nejprve opatrně a zvolna, aby se nepředešlo nutnému vývoji. Vždyť je nutné s vážností prožívat všechny stupně vedoucí ke splnění, aby později toto splnění bylo možné. Předčasná znalost vlastního úkolu zanechala by ve vývoji mezery, které by ztěžovaly pozdější splnění.
Ze stálého pohlížení na konečný cíl vyplývá nebezpečí, že vyvolený bude spěchat kupředu příliš rychle a že přitom mnohé unikne jeho zraku, nebo že prožije příliš povrchně dokonce i to, co musí v každém případě vážně prožít, aby splnil své určení. Vážně prožít může však člověk vždycky jenom to, co považuje v té které chvíli za svou opravdovou životní úlohu. Tak tomu bylo i u Marie.
Když potom nadešel den, kdy byla vnitřně i navenek připravena, stala se v okamžiku úplného klidu a duševní rovnováhy jasnovidnou a jasnoslyšnou. To znamená, že její nitro se otevřelo pro jiný než hrubohmotný svět, a prožila zvěstování, jak je líčí bible. Tím jí s očí spadla páska a ona vědomě vstoupila ve své poslání.
Zvěstování stalo se pro Marii tak mocným a rozechvívajícím duchovním prožitím, že od této hodiny zcela naplňovalo všechen její duševní život. Ten byl nadále zaměřen jediným směrem, k tomu, že Maria smí očekávat vznešenou Boží milost. Světlo chtělo pomocí zvěstování přivodit tento duševní stav, aby se tak již předem odsunuly daleko do pozadí všechny nízké pudy a aby se vytvořila půda, z níž by mohla vzniknout čistá pozemská nádoba (tělo dítěte) pro neposkvrněné duchovní početí. Tímto neobyčejně silný m duševním zaměřením Mariiným se tělesné početí podle přírodních zákonů stalo »neposkvrněným«.
Jsme-li alespoň trochu obeznámeni s duchovním světem a s jeho činností, široce rozvětvenou a připravující každé veliké dění tak, že se hravě přenáší přes tisíciletí, není těžké pochopit, že si Maria přinášela s sebou do života již všechny dary, potřebné ke svému úkolu. Že byla tedy určena již před zrozením k tomu, stát se pozemskou matkou přicházejícího zvěstovatele Pravdy, Ježíše.

Dětské tělo, ona čistá nádoba vzniklá za takových okolností, skýtalo pozemské podmínky k »neposkvrněnému duchovnímu početí«, k inkarnaci, nastávající v polovině těhotenství.
V tomto případě nešlo však o jednu z duší, o duchovní jiskru z těch mnohých čekajících na vtělení. Nešlo o jednu z duší, které chtějí nebo musejí ke svému vývoji projít pozemským životem a jejichž jemnohmotné tělo (nebo roucho) je více méně zkaleno, tedy poskvrněno, a jejichž spojení se Světlem je zatemněno a někdy bývá i zcela přerušeno.
V úvahu zde přicházel děj vyzařování z Boha, událost to z lásky darovaná lidstvu bloudícímu v temnotách. Byl to děj, jehož síla stačila k tomu, aby se nikdy nepřerušilo přímé spojení s Prasvětlem.
Jeho výsledkem bylo vroucí spojení mezi Božstvím a lidstvem v tomto Jediném.Toto spojení se podobalo zářícímu sloupu nevyčerpatelné čistoty a síly, od něhož se muselo odrazit všechno nízké. To umožnilo, že mohla být na zem přinesena nezkalená Pravda, čerpaná ze Světla, i síla k činům, které se zdály být zázraky.
Příběh o pokušeních na poušti ukazuje, jak se temné proudy snažily pošpinit čistotu cítění a jak byly odraženy, aniž mohly způsobit škodu.
A tak po tělesném neposkvrněném početí Mariině mohlo v polovině těhotenství nastat vtělení ze Světla. Přišlo v síle, která nedovolovala, aby se na mezistupních mezi Světlem a mateřským tělem objevilo zkalení. Bylo tedy také »neposkvrněným duchovním početím«.
Je proto úplně správné mluvit o neposkvrněném početí. Bylo neposkvrněné tělesně i duchovně, aniž by se při tom jediný zákon stvoření obcházel, měnil, nebo se musel nově utvořit pro tento zvláštní případ.
Člověk si nesmí myslet, že je tu rozpor, bylo-li zaslíbeno, že se Spasitel má narodit z panny.
Rozpor způsobuje jenom nesprávný výklad výrazu »panna« v zaslíbení. Mluví-li toto zaslíbení o panně, nemíní tím užší pojem, tím méně pak názor státu. Může zde jít jenom o všeobsáhlý pojem ve spojení s celým lidstvem.
Zúžený názor musel by vést k tomu, že panenství v obvyklém smyslu je porušeno již samým těhotenstvím a porodem, nehledě přitom vůbec na plození. Avšak zaslíbení nemá na mysli takové věci. Říká, že se Kristus zcela jistě narodí jako první dítě panny, tedy ženy, která dosud nebyla matkou. U takové jsou všechny orgány určené k vývoji dětského těla panenské, to znamená, že předtím nebyly ještě nikdy takto v činnosti, že z toho těla nevzešlo dosud dítě. Při každém prvním dítěti jsou přece orgány mateřského těla ještě panenské. A jedině toto mohlo přicházet v úvahu při proroctví, které mělo tak veliký význam. Vždyť se každé zaslíbení splňuje jenom v rámci zákonů stvoření naprosto důsledně působících a ve vědomí tohoto spolehlivého předpokladu je lidem také dáváno!
A tak je tedy v zaslíbení míněno »první dítě«, a proto se tu činí rozdíl mezi pannou a matkou. Jiný rozdíl nepřichází v úvahu, neboť pojmy panna a paní vznikly jenom vlivem státního nebo společenského zřízení manželství a nemohou být v žádném případě míněny při takovémto zaslíbení.

V dokonalosti stvoření, díla Božího, je akt plození naprosto nutný. Vždyť všemoudrost Tvůrcova zařídila všechno ve stvoření od počátku tak, že nic není nadbytečné nebo zbytečné. Kdo si myslí, že je něco zbytečné, říká současně, že dílo Stvořitelovo není dokonalé. To se týká i toho, kdo tvrdí, že Kristovo narození se událo bez normálního plození určeného lidstvu Tvůrcem. Normální zplození člověkem z těla a krve musí vždy být! A to i v tomto případě.
Ten, kdo je si toho správně vědom, velebí tím Stvořitele a Pána více než ti, kdo chtějí uplatňovat jinou možnost. První mají tak neochvějnou důvěru v dokonalost svého Boha, že podle jejich přesvědčení v zákonech, které dal, není vůbec možná výjimka nebo změna. A toto jest větší víra! Kromě toho mluví pro to neustále také všechno ostatní dění. Kristus se stal pozemským člověkem. Tímto rozhodnutím musel se podrobit také těm zákonům, které Bůh určil pro hrubohmotné rozmnožování, neboť Boží dokonalost to vyžaduje.
Chce-li na to někdo říci, že »u Boha není nic nemožné«, tedy takové nejasné vysvětlení nemůže uspokojit Vždyť v tomto výroku spočívá opět zcela jiný smysl, než si ve své pohodlnosti představují mnozí lidé. Je třeba jenom říci, že je u Boha nemožná nedokonalost, nedůslednost, nespravedlnost, libovůle a mnoho jiného. To je doslovné správné pochopení této věty.
To bychom mohli také zdůvodňovat, že když v obvyklém smyslu u Boha není nic nemožného, mohl tedy stejně tak dobře učinit všechny lidi na zemi věřícími jedním jediným činem své vůle! Nebyl by musel vydávat svého Syna jako člověka pozemským útrapám a smrti na kříži. Tato veliká oběť byla by ušetřena.
Protože se však Syn Boží stal člověkem, svědčí to o nezměnitelnosti Božích zákonů od počátku vetkaných do stvoření. Díky dokonalosti těchto Božích zákonů není možno do nich násilně zasáhnout, aby se přivodila nějaká změna.
Slepí odpůrci by mohli proti tomu znovu tvrdošíjně namítat, že to byla Boží vůle, co se událo. To je zcela správně řečeno, ale není to naprosto žádným protidůkazem, ale ve skutečnosti souhlasem s mým vysvětlením. Je jenom třeba upustit od naivnějšího pojetí a jít za hlubším výkladem, který je bezpodmínečně nutný při všech výrocích týkajících se duchovna.
Byla to Boží vůle! To nemá však nic společného s libovůlí, naopak. Neznamená to nic jiného než uznání zákonů, které Bůh vložil do stvoření, a přizpůsobení se jim zcela, což s tím souvisí. Boží zákony zprostředkovávají Boží vůli a nedovolují výjimku nebo obcházení. Právě v tom, že nepřipouštějí výjimku a musí se v každém případě naplnit, projevuje se přece působení Boží vůle. Jinak by přece nebylo nutné, aby se Ježíš narodil z pozemské ženy, ale byl by se mohl zcela jednoduše znenadání objevit.
Proto i Kristus, chtěl-li splnit poslání, musel se nutně podřídit všem přírodním zákonům, tedy vůli svého Otce. Že toto vše Kristus opravdu činil, dokazuje celý jeho život. Normální narození, růst, hlad a únava, které se i u něho projevovaly, bolest a nakonec smrt na kříži. Všemu, čemu je podrobeno pozemské tělo člověka, byl i on podroben. Proč by mělo být jiné pouze a jedině zplození, když to nebylo naprosto nijak nutné. Právě v přirozenosti jeví se úloha Spasitelova ještě větší, nikoli menší! Rovněž tak ani Maria nebyla snad proto ve svém vznešeném určení méně obdařena milostí.
Pravda # NuguSiti96
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-18 19:18:27 c3a8d103
Zázrak, stal se zázrak!
"Jeptiška porodila dítě, o těhotenství neměla ponětí"

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/32
4911-jeptiska-porodila-dite-o-tehotenstvi-nemela-p
oneti.html


bousek # ReqaVeqo34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 19:35:47 4e88b989
Po 2000 rokoch ďalšia cundra na scéne. Uveríte jej rovnako ako ste uverili tej židovskej kurve, ktorá s najvyššou pravdepodobnosťou podviedla svojho muža - rímskeho vojaka s tesárom s ktorým sa potom vydala na útek zo strachu z ukameňovania za neveru ? : http://tvnoviny.sk/sekcia/zahranicne/1740326_mnisk
a-porodila-dieta-bez-toho-aby-vedela-ze-je-tehotna
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 19:42:20 5f9ae6fe
Lp
neviem čo tu drístaš za hlúposti, úplne nesúvislo od veci, v probléme sa absolútne nerozumieš
Verš Lukáš 1,27 – preklad tohto verša v článku vôbec nie je kritizovaný, tak prečo na neho reaguješ.
Preklady sú robené podľa aramejskej Pešity, nie podľa gréckej verzie.
Numeri 4,12 je verš úplne odveci, neviem či máš v sebe 5 promile alkoholu, keď to tu splietaš
franco # WobaCupa83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 19:53:07 5057d10a
http://www.topky.sk/cl/5620/46457/Milionova-Olasov
a--Skoro-pohorela-vo-finale
:))

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 20:14:52 b2295ad9
franco reagoval som na vetu: k panne zasnúbenej (správny preklad: vydatej)
nezdá sa mi ten text v zátvorke nie je to fér voči gréckemu textu, ktorý je pôvodny, nevychádzam z neskorších sírskych prekladov

Za to Numeri 4,12 sa ospravedlňujem malo tam byť 5,12 a nasleduj
úce verše je text ktorý rieši neveru ženy(principialne aj snúbenice) To je situacia v ktorej si myslel Jozef, že sa nachádza skôr ako sa mu zjavil anjel

Ip # BysoNiwy62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 20:43:31 5db84742
lp
mimochodom, aj v katolíckej Biblii v poznámkach máš napísané, že zásnuby v židovstve je už riadne manželstvo,takže ten preklad by katolícky alebo protestantský profesor biblistiky určite nekritizoval
A pozor sýrčina je v jeden z dialektov aramejčiny, Pešita je pôvodný aramejský text text
Nm 5,12+ nijak neobhajujú odídenie Jozefa

O Pešite sa píše tu
2.3 Neznáme fakty o Biblii
http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html#mozToc
Id366606
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


franco # MohaDinu60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 21:08:16 5057d10a
Zrejme Jeziska porodili cisarskym rezom vsak? Lebo porodenie cez vaginu bez pretrhnutia blany je nemozne...
Zasnem ze sa tu idete hadat nad nezmyselnou alegoriou akou je Kristus

Cogito # FakuKipo66
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-18 23:04:00 3ec5dc07
Franco, nevysvetlil si mi ešte toto:


vysvetli mi prosím z tej stránky jedno, píšeš tam, že preklad z knihy genesis je zlý, len keď si to dáš do kontextu - toto je normálna verzia:

6 Lót predstúpil pred nich, ale zatvoril za sebou dvere
7 a povedal: Prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť!
8 Pozrite, mám dve dcéry, ktoré ešte neobcovali s mužmi. Vyvediem vám ich a robte s nimi, čo sa vám zapáči, ale týmto mužom nič nerobte, veď sa uchýlili do môjho prístrešia.
9 Oni ho však zahriakli: Zmizni odtiaľto! a ďalej vykrikovali: Sám sa sem prisťahoval ako cudzinec a ešte chce aj rozhodovať... atd.


a teraz tvoja, "správne preložená verzia"

6 Lót predstúpil pred nich, ale zatvoril za sebou dvere
7 a povedal: Prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť!
8 Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža (teda nemali ešte sexuálny pomer). V súčasnosti sú krásne na pohľad a žiaden muž s nimi neuzatvoril manželstvo, pretože sú v tieni mojej strechy
9 Oni ho však zahriakli: Zmizni odtiaľto! a ďalej vykrikovali: Sám sa sem prisťahoval ako cudzinec a ešte chce aj rozhodovať...


a teraz mi prosím vysvetli zmysel, lebo tá tvoja veta je v kontexte úplne odveci.


Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-19 04:38:41 3ec5d1ae
"Keď pôvodní kresťania hovorili o nepoškvrnenom počatí, hovorilo sa o žene, ktorá sa počas svojho
života nedopustila priestupku voči Božím Zákonom, nie o jej rozkroku. Keď sa hovorilo o obetovaní
syna za hriechy druhých, hovorilo sa o Duši, ktorá vzala na seba nesmiernu úlohu dopracovať sa
k plnému poznaniu Vesmírnych Zákonov, aby mohla viesť druhých do bezpečia, nie o obetnom
baránkovi, ktorého otec mienil uľahčovať hrešenie na Zemi. Keď sa hovorilo o povstaní z hrobu,
hovorilo sa o vyslobodení Duše z tela a o reinkarnácii, nie o manipulácii s mŕtvym telom. I keby bola
cirkev riadne pochopila metafory o ktorých tu hovoríme, dopad ich znenia jej nevyhovoval.
Reinkarnácia, ako aj možnosť ľudského života bez hriechu sú pojmy, ktoré podporujú sebavedomie v
človeku a nabádajú ho preberať zodpovednosť za seba samého. Tento smer rozmýšľania nepovoľuje
slepé poslúchanie príkazov, a preto bol neprijateľným cirkevno-feudálnemu zriadeniu od bodu, kedy
sa kresťanstvo stalo organizovanou politickou silou."

gemntfra # RireJahu57
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-19 04:58:39 4e88b989
Krovak
Čo sa týka kontextu, je zrejmé podľa veršu 8, že Sodomským mužom nešlo o mužov-teda homosexualitu, avšak chceli Lótove dcéry znásilniť. Preto sa Lót snažil svoje dcéry chrániť

franco # MohaDinu60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-19 09:54:33 5057d10a
Franco - alias montenegro, alebo radšej Peter?
máš na mysli kontext piateho verša? vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!"

Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-19 11:44:35 3ec5d1ae
Tak tento článok je naozaj trápny. Pisateľ sa uvádza, že akože on "ide proti prúdu" - haha. Naopak. Takéto a podobné "teórie" sú uznávané pohodlnými - lebo inak by museli prijať Pravdu a z nej vyplývajúce záväzky. Sú tam samé hlúposti. Ale to je škoda vôbec vyvracať. Len zo srandy - počala z ducha sv., či bol v nej d. sv, či ako to písal - problém? Žiadny - jedno a to isté. Keď povedala - veď ja muža nepoznám - povedala to preto , lebo sa Bohu zasvätila - žiť ako panna, boh o tom vedel, preto bola prekvapená. To isté aj Jozef. Keďže v tej dobe to bolo neobvyklé /ideál bol mať čo najviac detí a aj preto, že dúfali, že z ich rodiny vzíde mesiáš/, boh to zariadil takto. Obaja sa obetovali, obaja sa zaviazali sľubom bohu, pred zrakmi ľudí žili obyčajný život . Boli čistý - panna mária bez akéhokoľvek, dokonca ľahkého hriechu. A práve to znamená NEPOŠKVRNENÉ POČATIE. Nie teda, že ona nepoš. počala ( to áno, ale tento termín sa na to nevzťahuje), ale, že sama bola bez hriechu od svojho počatia. A už vôbec to neznamená to, čo tu nejaký magor gemnt.... a ďalšie somariny o reinkarnácii....
Ak je niekomu zaťčažké pochopiť, ako môže niekto porodiť a byť panna - to nech vás netrápi. Je to nad ľudský pochop. Samozrejme, keď bola od iných pominuteľných ľudských vecí uchránená,prečo by nebola od tohto? Veď bohu nie je nič nemožn é. A bolo b y to aj smiešne....Tie trápne filmy o naturalistickom pôrode - blbosť. Prečítajte si napr. Valtortu.....to nebol takýto pôrod, ale v tej chvíli sa nebesá dotkli zeme.........

slavka # MegaPiqy41
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-01-20 20:48:37 55879b52
kukino, lenka b slavka a luia podobnych nazorov, vy prvy dvaja ste sa chytili somariny ale podstatu ktoru som napisal ste rasej vedome prehliadli lebo to nemate ako vyvratit a to je to ze co je v biblii sa nikde v ziadnej inej knihe nenachadza a jezisa nespomina ziadny historik spisovatel alebo co z toho obdobia ale ano treba tam hitlera vtlacat nasilu co som len bokom napisal... keby ste v tom neboli vychovavany od malicka, a teraz by vam niekto povedal tie skvele pribehy o tom jak rozdelil more a dve casti, nakrmil z dvoch ryb 10000 ludi a podobne, verili by ste tomu, zamyslite sa na tym....

riso # TehoWuwa87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-21 09:42:35 5c3405a7
Ak by sme si bibliu prečítali ako rozprávky a následne rozprávky ako bibliu a pár krát to zopakovali pochopili by sme z obidvoch omnoho viac a dostali sa oveľa hlbšie.
Inak povedané v biblii nejde o nejaké skutočné príbehy historických postáv a zámer a pointa príbehu v rozprávkach je hlbšia než mravoučná....
Hlúposť je strapatá a čo by si ju Akým hrebeňom učesával neučešeš ju

imelo # QytoByti44
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-21 15:15:19 b06ab9ff

krátkozraké
imelo # BadyJory35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-21 16:56:25 b06ab9ff
Hloupost

to je otazka .

Co je to vlastne "hloupost" ?

Kdo je hloupy ? Ci co je hloupe ?

Je hloupost jednoducha ?? protoze "hloupe" reseni muze byt i slozite ...

Je "hloupy" ten kdo nevi, ale byl by schopen a ochoten vedet ?

ci je "hloupy" ten kdo nevi, ale ani neni schopen vedet ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-21 18:30:22 53d0513c
trebárs tvrdohlavosť seknutá nevedomosťou keď jedna výdatne podporuje druhú.
imelo # CilySyna43
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-21 19:09:27 b06ab9ff
"trebárs tvrdohlavosť seknutá nevedomosťou keď jedna výdatne podporuje druhú."

ano, tvrdohlavost bezesporu "hloupa" je.,/ brani totiz rozumu, pripustit si skutecnost ...

Tvrdohlavost je totiz dusledek nezdraveho Ega .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-22 02:22:25 53d0513c
"Hlupost nie je o nejakych chybajucich informaciach (nevedeni niecoho), ale o 100% presvedceni o spravnosti svojich nazorov, zaverov a rozhodnuti, bez schopnosti si uvedomit potrebu dalsich informacii a neschopmosti, alebo nezaujme ich ziskat, spravne pochopit a identifikovat patricne suvislosti..."

Moc pekne ... souhlasim ...

Akorat bych vypustil slova "bez schopnosti" a "neschopnosti", a nahradil bych je tim "nezajmem". jelikoz kdyby toho ten clovek nebyl schopen, pak by to jiz souviselo s jeho osobnimi limity, omezenim ... nemohl by za to ..

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-22 17:29:42 53d0513c
jinac kdyz bych to schrnul, jedna se vlastne zase o "tvrdohlavost", "zaslepenost"

souhlasis ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-22 17:35:50 53d0513c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1388 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles