Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Peklo - historické pozadí a Biblický rozbor


Peklo - historické pozadí a Biblický rozbor

S konceptem příbytku mrtvých, přestože má několik forem, se setkáváme ve folkloru a mytologii mnoha zemí a kultur v historii lidstva, jako např. v sumerské, akkadské, babylonské, egyptské a řecké. V minulosti měli lidé následující názory na příbytek mrtvých:

1. Je to pochmurná podzemní říše nebo vzdálený ostrov, jehož nejsou schopny dosáhnout lodě (řecky hadés).

2. Je to podsvětí zimy a tmy (norsky nifleimr, zvané také hel).

3. Je to hluboká propast, ve které dochází k potrestání duší (řecky tartaros).

4. Je to hrob, do kterého bylo uloženo tělo (v Egyptě se nazýval "domov věčnosti").

5. Je to nebeské místo, kam se odebrali zemřelí (zemědělští indiáni žijící v pueblech věřili, že zemřelí se změnili v mraky).

6. Je to nepopsatelná existence, při které se duše pomalu ztrácí, až úplně zmizí (taková byla představa indiánských lovců ze Severní Ameriky).

Náboženství perské říše učilo, že duše po třídenním čekání na soud musí překročit "most odplaty". Jestliže se člověk během svého života dopustil mnoha hříšných činů, most mu byl zatarasen a on spadl do smradlavého studeného pekla, aby si tam odpykal své zlé činy. Řecký orfizmus učil nesmrtelnost duše - koncept, který už ve 4. století př. Kr. do detailu rozvedl Platon. V době Ježíše Krista Židé z velké části přijali toto učení. Věřilo se jednak, že hříšná duše bude po smrti různě dlouhou dobu trestána, ale zároveň platilo, že duše je nesmrtelná.

Ve Starém zákoně nikde nenajdeme učení podobné náboženstvím antické kultury, pokud jde o posmrtný život. Přesto v období mezi Starým a Novým zákonem přišli Židé do styku s Peršany a Řeky, kteří měli dobře vypracovanou teorii o světě mrtvých a něco z ní přejali.

Je nutné podotknout, že toto učení přišlo z Persie a Řecka, a ne prostřednictvím Božího zjevení prorokům Starého zákona. Sám Ježíš se snažil opravit názor svých učedníků o stavu mrtvých, když řekl, že smrt není nic jiného než spánek (J 11,11-14).

Určité pojetí pekla se tedy nachází v mnoha civilizacích. V textech Starého zákona však slovo "šeól" nikde neobsahuje myšlenku pekla, jak je zakotvena v myšlení současného člověka (peklo ve smyslu nějakého místa, kam odcházejí duše po smrti). Ani v Novém zákoně termín "hadés" nic takového nevyjadřuje. Myšlenky o pekle pronikají do křesťanství z apokryfní a apokalyptické literatury. Teprve ve 13. století se upřesňuje víra v peklo v katolické teologii. Nejnovější katolický katechizmus v paragrafu 1035 hovoří o existenci pekla, jeho věčném trvání a o věčném ohni. Podle etymologických slovníků české slovo "peklo" znamenalo původně "smůla". Přechod od významu "smůla" k významu "peklo" se udál vlivem křesťanství.

Sledujme použití slova "peklo" ve Starém i Novém zákoně. Podívejme se na jedno hebrejské a tři řecká slova, která jsou v našich biblích přeložena jako "peklo", "hrob" nebo "podsvětí".


1. ŠEÓL. Hebrejské "šeól", které se nachází ve Starém zákoně 65x, se překládá hlavně jako "hrob", "podsvětí", "peklo" nebo "propast". Jestliže si vezmeme biblickou konkordanci, rychle zjistíme, že pro hebrejské "šeól" přeložené jako "peklo" by se stejně dobře hodil výraz "hrob". Hrob je vlastně říše mrtvých, místo pobytu mrtvých. Mrtví jsou v hrobě ve stavu nevědomí (Kaz 9,5.6.10) a čekají na vzkříšení (Da 12,2; J 5,28.29).

Termín "šeól" se pouze jednou vyskytuje v mimobiblické literatuře, a to v elefantinských papyrech, kde má význam "hrob", tedy místo, kam se ukládají mrtví.

Společným údělem všech lidí je, že na konci života sestupují do šeólu a jsou připojeni ke svým otcům (Iz 14,9-15; Gn 25,8; Jb 3,11-21). Sem sestupují všichni živí (Ez 31,14.15; Iz 38,18). Nemohou tam chválit Boha (Ž 6,6) ani vyprávět o jeho milosrdenství a věrnosti (Ž 88,12; 30,10).

Jak spravedliví (např. Jákob podle Gn 37,35), tak bezbožní lidé (např. Kórach, Dátan a Abíram podle Nu 16,30.33; Ž 55,16; Př 9,18) sestoupili do šeólu (v ČEP přeloženo jako "podsvětí"), tj. do země jako do svého hrobu. Jb 17,13-16 obrazně popisuje palestinský hrob (šeól). Je to jako postel ve tmě, kde je plno prachu, červů a rozkladu. Při vzkříšení povstanou všichni lidé ze svých hrobů (J 5,28).

V Ž 16,10 vyjadřuje David hlubokou důvěru v Boha těmito slovy: "V moci podsvětí (šeól) mě neponecháš." To znamená, že Bůh své věrné nevydá zkáze, nenechá je v podsvětí (tj. v hrobě). Vzkříšením před nimi otevře cestu radosti a naděje.

Termín "šeól" ve vztahu k smrti neznamená ve Starém zákoně nic jiného než místo, kde spí nebo odpočívají mrtví (Jb 17,13; Iz 38,18).

2. HADÉS. Řecké slovo, ekvivalentní hebrejskému "šeól", se vyskytuje v Novém zákoně desetkrát. Kraličtí překládají tento výraz vždy termínem "peklo". ČEP používá při jeho překladu slov "propast", "peklo", "říše smrti", "hrob", "smrt" a "svět mrtvých". Hadés je místo zmaru a nicoty. Je to vlastně hrob, místo, kam se ukládají mrtví. Tímto způsobem se dá rozumět všem výskytům tohoto slova v Novém zákoně (Mt 11,23; 16,18; L 10,15; Sk 2,27; 2,31; Zj 1,18; 6,8; 20,13; 20,14), až na jednu výjimku, kde se tento termín objevuje v podobenství (L 16,23). O jeho smyslu pojednáme níže.

V Malé Asii se slovo "hadés" objevuje na mnoha starověkých náhrobcích, kde označuje místo pro tělo zemřelého, tj. hrob.

Ježíš říká, že mocnosti smrti nic nepřemohou církev. Tvrdí, že má klíče hrobu (hadés) a smrti (Zj 1,18). On je totiž Pánem života i smrti. S ním se nemusíme ničeho bát. On nás v hrobě nenechá, protože při vzkříšení z něho vstaneme (J 5,28; Ž 16,10).

3. GEHENNA. Dvanáctkrát se v Novém zákoně objevuje překlad slova "gehenna" (v ČEP nebo v kralickém překladu) jako "peklo", "pekelný oheň" nebo "zatracení". Podle evangelií pronáší toto slovo jedenáctkrát Ježíš Kristus a jednou je použito v epištole Jakuba. Toto slovo řeckého přepisu "ge hinnom" znamená v hebrejštině "údolí hinnom" - 90 až 100 metrů hlubokou proláklinu za jižní stěnou starověkého Jeruzaléma, která se používala jako jáma na odpadky. Kromě toho, že se na tomto místě pálily odpadky a smetí, mělo "údolí Hinnom" pro Židy v Ježíšově době mnohem hlubší význam.

Přestože jen ti nejhorší zločinci mohli obdržet trest smrti, sanhedrin - jedenasedmdesátičlenná soudní rada, která měla na starosti nejvážnější přestupky - mohl odsoudit velmi těžké zločince ke dvojí potupě. Za prvé mohl být zločincům odmítnut pohřeb a za druhé mohla být jejich mrtvola pohozena spolu s mršinami na městské smetiště (do údolí "Hinnom" nebo "gehenna"), aby shořela společně se smetím a odpadky. Zločinci a jejich zločiny se tak měly lidem zošklivit a mělo být ukázáno, že viník byl zatracen kvůli svým skutkům. (Je nutné si připomenout, že kromě saduceů převážná většina Židů věřila ve vzkříšení z hrobu, a proto brala tak vážně péči o mrtvá těla.)

Podle židovské tradice znamenalo tedy odsouzení ke spálení v "gehenna" ztrátu budoucího života. V Kristově době byla "gehenna" pro Židy nejsrozumitelnějším obrazem "druhé smrti" (Zj 20,14.15).

Gehenna je místem trestu, skutečného zničení. Gehenna má mnoho synonym či ekvivalentů: věčný oheň (Mt 18,8; 25,41), oheň neuhasínající (Mt 3,12; Mk 9,44-48), oheň a červ (Mk 9,48; srv. Iz 66,24), pec ohnivá (Mt 13,42), ohnivé jezero (Zj 20,14) nebo jezero ohně a síry (Zj 14,10; 19,20; 20,10 podle Gn 19,24; Ž 11,6, což byl trest na Sodomu a Gomoru), trápení a muk (Zj 14,10; L 16,23.28), věčný trest (Mt 25,46) a vnější temnoty (Mt 8,12; 22,13; 25,30).

Jan nemluví o gehenně, ale o zatracení (J 3,16), o Božím hněvu, který trvá (J 3,36), o smrti (J 6,50; 8,21; 11,25), o soudu jako o konečném odsouzení (J 5,24.29), o temnotách (J 12,46), o odřezání (J 15,2), o vyvržení (J 15,6) a o odloučení od Krista při jeho druhém příchodu. Protikladem gehenny jsou spása, věčný život a svaté město.

Gehenna při posledním soudu pohlcuje zlé. Je to druhá smrt (Zj 20,6.14). Gehenna hrozí těm, kteří se odvracejí od Krista (J 8,44-47). Mluví-li Nový zákon o zatracení, nevydává lidi předem nevyhnutelnému osudu, nýbrž varuje a vyzývá je, aby vírou v Ježíše Krista usilovali o záchranu a věčný život.

Když si uvědomíme tuto skutečnost, bude nám jasné, proč Ježíš tak často používal "údolí Hinnom", když chtěl vhodně popsat stav zatracených.

Když si tedy čtenář Nového zákona prostě zamění řecké slovo "gehenna" za "zničení", "zatracení", "místo záhuby" nebo "místo zkázy", v žádném z následujících veršů, kde se objevuje slovo "peklo" (Mt 5,22; 5,29; 5,30; 10,28; 18,9; 23,15; 23,33; Mk 9,43; 9,45; 9,47; L 12,5; Jk 3,6), nebude mít problém s pochopením jeho záměru a smyslu.

4. TARTAROS. V 2 Pt 2,4 se objevuje řecké sloveso "tartaroun", což znamená "uvrhnout do tartaru". Petr, který psal křesťanům žijícím v helénské kultuře, používá tento pro ně známý specifický termín, ale užívá ho jinak než řecká mytologie, kde označoval peklo. Tomuto slovu, které se dá přeložit také jako "propast podsvětí", zřejmě dává obrazný význam "vězení" (viz kralický překlad "strhna je do žaláře"). Podle Petra jsou padlí andělé uvězněni na naší zemi jako ve vězení (žádné specifické místo se neudává) a čekají na soud. Jsou zde drženi až do doby Božího soudu. V biblickém textu se neříká nic o tom, že by tito andělé nebo démoni byli vykonavateli trestu nad ztracenými hříšníky, a není zde ani zmínka o trápení ve věčných plamenech.

Souhrnně se dá říct, že slovo "peklo" má dva správné základní významy: (1) hrob - místo, kde odpočívají mrtví a (2) ohnivé jezero - místo budoucího trestu pro všechny bezbožné, místo konečného zatracení všeho zla, hříchu a všech těch, kdo se s ním ztotožnili, tzn. všech bezbožných, padlých andělů i satana. Je to něco, co se odehraje na konci dějin tohoto světa na povrchu země, protože na bezbožné padne oheň z nebe (Zj 20,9), což bude ohnivé jezero, v němž všichni bezbožní úplně shoří.

Říká se, že peklo je tam, kde není Bůh. To docela výstižně vyjadřuje určitou rovinu našeho chápání pekla jako místa totální vzdálenosti od Boha, místa, kde dojde k úplnému a konečnému zlikvidování všeho, co je spojeno se zlem. Peklo je vlastně život bez Boha a takový postoj vede do pekla (eschatologického), které bude na konci věků.

Zdroj: http://www.cojeposmrti.cz/peklo-historic ke-pozadi-a-biblicky-rozbor/Author: Patrik # VebaSydi71
Cirkev2014-08-3021
-
 69% ( 6 people voted )
+
Aké je peklo a koho čaká ?
Odpoveď v knihe
Alfonz Maria de Liquori - Vo svetle večnosti

ďalej knihy : Tvoje dni sú zrátané
A peklo predsa jestvuje
filip # WyboCeci64
-
 71% ( 11 people voted )
+
2014-09-01 11:26:39 4e62d02b
Kto sa nebojí, žije v pokoji.
meldo # FajuSuba76
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-09-01 13:30:35 c35b0a44
Peklo :-))

Tak to hej to existuje, ale maximálne v niekoho hlave. Preto čítajte knižky a texty o pekle.. Budete ho tam mať viac.

No toto # DyvuVeqi71
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-09-01 14:07:00 b2281e02
Čo je to peklo? Je to miesto v záhrobí, alebo je to stav ľudskej duše? Oba výklady sú správne a dopĺňajú sa. Peklo je aj miesto pobytu zlých duchov v záhrobí (Matúš 5:21-30; Matúš 25:41; Lukáš 16:19-31) a zároveň toto slovo označuje aj stav duše milujúcej zlo, hriech (Matúš 23:15, Marek 9:42-48). Medzi ľuďmi sa hovorieva: "Ten človek nosí v sebe peklo, to je diabol."

Ak človek zomrie v láske k hriechu, ak sa celý život odmieta odvracať od svojej lásky k hrešeniu, ak sa odvracia od Ježiša, ak odmieta dať Ježišovi očistiť svoje srdce, ak odmieta prijať od Ježiša dar Jeho Ducha Svätého a odmieta Ho poslúchať a nasledovať, ak človek premárnil celý svoj život a nečinil pokánie zo svojich hriechoch, ak nežil spravodlivo a zomiera s nečistou dušou, ak celý život nedbal na Boha, ak sa do smrti spoliehal na neúprimné spovede bez skutočnej vôle polepšiť sa a na falošný obrad posledného pomazania, ak zomiera v láske k hriechu, ak nikdy nehľadal Božiu vôľu, ak nenasledoval a nespoznal Ježiša Krista Osobne, ak nehľadal a preto nenašiel a nevstúpil do Božieho kráľovstva, ak sa neodvrátil od hriechu a nedal sa oslobodiť Ježišovi od lásky k hriechu, vtedy nebude prijatý do Neba, ale pôjde do pekelného ohňa alebo do hádesu, ríše temných duchov. (Matúš 7:21-23) Veriaci, nedajte sa klamať cirkevnými lžami od farárov, ktorí si dali vygumovať mozog v katolíckych seminároch, že vraj vám stačí iba veriť, že ste zachránení, že vám stačí spovedať sa, že je nemožné prestať hrešiť, toto sú všetko diabolské lži, neverte cirkevnej lži, že vraj ste boli kedysi zachránení a nemusíte prestať hrešiť, bez skutočného odvrátenia sa od hriechov. (1.list Jána 3:3-11) Samotná viera žiadneho človeka nezachráni, ale len skutočné pokánie. Katolícka cirkev, prestaň klamať veriacich a začni hlásať pravé evanjelium, nie vaše satanské doktríny a bezbožný život v hriechu. "Už nikdy viac nezasvieti v tebe svetlo sviece, ani sa viacej nepočuje v tebe hlas ženícha a nevesty, pretože tvoji kupci boli veľmožmi zeme, pretože tvojimi čarami boli zvedené do bludu všetky národy. - A našla sa v tom meste krv prorokov a svätých a všetkých pobitých na zemi." (Zjavenie 17;18.)

Patrik, tvoj článok je zaujímavý súhrn biblických pomenovaní, ale never tomu, že peklo je len eschatologický symbol, lebo je to skutočný žalár, ako o tom svedčí Biblia, všetci praví Boží vyvolení proroci a pisári a aj desiatky ľudí, ktorí dočasne zomreli, videli peklo a mohli sa vrátiť naspäť, aby varovali ostatných a vyzvali ich k pokániu.

Ináč zaujímavý článok. "V Žalme 16,10 vyjadruje Dávid hlbokú dôveru v Boha týmito slovami: V moci šeólu ma neponecháš." Pre lepšie pochopenie Dávidových slov, tu je vysvetlenie pojmu "šeol" od samotného Pána Ježiša Krista - z Ve
ľkého Evanjelia Jánovho, 5. zväzok, kapitola 72
:

1) Hovorí Roklus: „Pane a Majstre, teraz som videl, že Tvoja múdrosť a najsprávnejší úsudok o všetkých veciach má nikdy nevýstižnú hĺbku a musím tu otvorene priznať, že toto by si nemohol ako obyčajný človek vedieť a poznať, keby si nemal svojim Duchom najväčší podiel na všetkom stvorení a mne sa teraz osvetlilo a nanajvýš objasnilo veľmi mnoho, čo by som si predtým nikdy nedokázal ani pomyslieť! Ale keďže si už bol predtým taký dobrotivý, že si mi vysvetlil veci tak mimoriadne, žiadam ťa tiež, aby si mi vysvetlil ešte trochu podrobnejšie výraz „Sheoula” a poviem že i večnú smrť; lebo v tom ešte nemám úplne jasno. To znamená, ja síce veci ako tak rozumiem; ale aby som mohol tvrdiť, že som v tom už tak celkom doma, to by som sám seba klamal” Vysvetli mi teda tieto zmienené dve veci trochu podrobnejšie!”
2) Hovorím Ja: „Nuž počúvaj! „She”, tiež „shej” alebo „shea” znamená: „smäd”, „oul” či tiež „voul” znamená: „v sebe samom opustený človek”, mohlo by sa povedať: „zvierací človek” (vôl); „a” podľa stálosti toho, znamená to, čo tu vytvára vnútornú múdrosť a poznanie!
3) Že pod písmenom A sa má však toto rozumieť, dokazuje tvar starých egyptských pyramíd, ktoré sú vo veľkej miere napodobnením mozgových pyramíd a ktorých určením bolo slúžiť ľuďom ako školy múdrosti, o čom vydáva svedectvo ešte do dnešných dní ich meno a ich vnútorné zariadenie. Lebo „Pira mi dai” znamená predsa zjavne: „Múdrosť mi daj!” A vnútorné zariadenie bolo tiež tak vystavané, že človek v nich od vonkajšieho sveta celkom uzavretý, musel sa začať pozerať do svojho vnútra a takto nájsť svoje najvnútornejšie životné svetlo. Preto bola v rozsiahlych vnútorných chodbách takej pyramídy bola vždy úplná tma a nebolo tam jasnejšie skôr, dokým človek nezačal všetko osvetľovať svojím životným svetlom.
4) Toto ti znie zaiste trochu neobyčajne; napriek tomu je táto vec pravdivá! Lebo ak sa raz otvorí nejakému človeku vnútorný zrak mysle, nie je pre neho na Zemi už žiadna noc ani žiadna temnota. Takpovediac hmatateľný dôkaz poskytujú všetci veľmi senzitívni a vo vytržení sa ocitajúci ľudia. Títo ľudia vidia s úplne zatvorenými očami oveľa viac, ako inak tisíc ľudí s najlepšími, najzdravšími a najbystrejšími očami; lebo oni vidia skrze najpevnejšiu a neprehľadnú hmotu, ľahko prehliadajú skrze celú Zem a ani samotné hviezdy nie sú tak ďaleko, aby ich oni, správne vytržení ľudia, nedokázali patrične prehliadať.
5) Ako však môžu ľudia prísť do blaženého stavu vytrženia - a to nakoniec tak, kedy a ako často to chcú - tomu sa práve učilo a hlavne veľmi účinne cvičilo vo vnútri pyramíd.
6) Keďže teda pyramídy slúžili k tomu, dávalo sa im tiež veľmi správne a všetko označujúce meno „She oul a”. Odtiaľ si vzal starý Hebrejec svoje skrátené „Sheol”, Grék svoje „Scole”, Riman „Schola” a Peržan a Ind svoje „Shehol” a Nemec svoje „Schule”.
7) Keďže však starí mudrci vo svojich videniach vo vytržení celkom dobre poznali, do akého veľmi poľutovania hodného stavu prichádzajú veľmi hmotné, svet a seba nadmieru milujúce duše na onom svete po odpadnutí tela, preto práve nazvali tento poľutovania hodný stav tiež „She oul a”, peklo! (Matúš 5:21-30)
8) Že takýto stav bol naproti životnému stavu pravého mudrca v Božom poriadku označený výrazom „smrť”, je veru zaiste celkom podľa Pravdy. A pretože je to vždy večne a nutne rovnaká a pretrvávajúca vlastnosť toho všetkého, čo sa nazýva „svet” a „hmota”, bude tiež jasné, prečo bolo takéto nazvané „večnou smrťou”!
9) Dokiaľ teda hociktorá duša na tomto alebo na onom svete trvá v takomto stave, je tiež zrejme v stave večnej smrti, z ktorého sa vyslobodiť je zaiste nanajvýš ťažká životná úloha! Mnohé duše by zaiste mali čo robiť po celú dobu trvania sveta, kým by zo seba samých dokázali k niečomu dospieť! - Povedz Mi teraz, či už máš teraz jasno!”
10) Hovorí Roklus: „Áno, Pane a Majstre, nadovšetko, teraz ju mi tiež toto naozaj úplne jasné; ale teraz by som mal ešte jednu malú otázku a tá spočíva v tom, ako sa totiž môže človek uviesť do stavu vytrženia, do stavu všetko vidiaceho! Keby som vedel ešte to, keby som aspoň poznal cestu k tomu, vynaložil by som všetko čo je mysliteľné, aby som sa tiež sám časom uviedol do takého zaiste nanajvýš oblažujúceho stavu! Pane a Majstre nad všetkými vecami, buď taký láskavý a daj mi tiež o tom niekoľko dobrých pokynov!”
11) Hovorím Ja: „Školy egyptské zanikli a týmto spôsobom už dávno netrvajú; lebo v dobách Mojžišových začalo to s nimi viaznuť. Už vtedy sa začalo dávať len vonkajšie vyučovanie a Platón a Sokrates boli už jedni z posledných, ktorí mali ešte slabý pojem o vnútornej životnej škole.
12) Ja som však prišiel teraz do tela tohto sveta, aby som vám ľuďom dal ešte lepší životný predpis, podľa ktorého sa môže uviesť každý jeden človek do najvyššej životnej múdrosti. A tento predpis znie celkom krátko: „Miluj Boha zo všetkých svojich síl nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého!” Kto sa v tomto cvičí a úplne to koná, ten je ako Ja a bude práve týmto uvedený aj do všetkej múdrosti a jej sily a moci!
13) Lebo kto je naplnený láskou k Bohu, v tom je tiež Boh so Svojou nekonečnou a neobmedzenou láskou a s jej najvyšším svetlom prítomný. Duša a jej duch oplývajú potom všetkým svetlom múdrosti z Boha a táto duša musí potom tiež vidieť a spoznávať všetko to, čo vidí a spoznáva svetlo Boha. A pretože všetka vždy večná všemohúcnosť a všesila Boha spočíva práve v Jeho neohraničenej a nekonečnej láske, potom môže duša v tejto božskej láske s vôľou v nej vládnucej lásky Božieho Ducha veru len chcieť a musí sa stať, čo táto duša chce! - To je tak jasné a pravdivé, ako len môže byť v tomto svete niečo jasné a pravdivé. (Matúš 17:20; Ján 14:12)
14) Ale o tomto len vedieť a živo tomuto veriť, to ešte zďaleka nestačí, ale musí sa to úplne činiť vo všetkých aj najťažších životných pomeroch a čvičiť sa v tom v každej dobe; lebo len ustavičné usilovné cvičenie robí z učeníka majstra.Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-09-01 15:27:35 5057d10a
Ako najlepšie opísať peklo? neexistuje opis ktorým človek dokáže presne vystihnúť podmienky večného života v ňom, ja Vám dokážem napísať len toľko.." ak si myslíte že ste pripravený na každú hrôzu akú si dokážete vo svojej fantázii o ňom predstaviť, pripravili ste sa len na prechádzku rúžovou záhradou"

Prezradím Vám malé tajomstvo...čerti rohy nemajú, to aby ste si upravili svoju fantáziu o pekle.

lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-01 17:14:51 b91d9c22
Patrikovi sa zapáčil masonický výklad ,ktorý sa dnes vyučuje v kňažských seminároch vatikánskej neviestky,že peklo je len strata Boha. Vedia,že ovce si povedia tak to nebude až také zlé,veď aj tu sme žili bez Boha a dalo sa ,tak aké mi tu starosti. :)
Je to blud podstrčený od zlého a ak sa nepoučíte od svätých minulých čias,ktorým bolo ukázané na výstrahu pre ostatných,tak budete obeťami pekelného bludu.
Tí najväčší heretici dneška,ako Bezák idú do extrému a ovciam hovoria,že peklo je v nebi :

https://www.youtube.com/watch?v=2cH7YdsWPUIfilip # WyboCeci64
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-09-01 17:19:25 4e62d02b
loading...
Komentárov dosť, ale ako vidím ani jeden z vás si to poriadne neprečítal - spolu s biblickými odkazmi na verše, len ste to podľa všetkého prebehli očami.. Jeden o hruškách, druhý o jablkách :)

Patrik # VebaSydi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-09-01 17:38:59 57f4c28a
Peklom si prejde dusa v case smrti fyzickeho tela, ked sa vciti do vedomia kazdej bytosti, ktorej v zivote ublizil, vedome,ci nevedome...
hum # SapuHiqo71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-01 18:41:46 5c340bcf
Peklo? Nebo? Viem len jedno, že nič neviem. A som spokojný.
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-01 20:22:51 57f4ff13
co je posmrtny svet a zivot po smrti? to je buducnost sveta po smrti kazdeho z nas. a ten zivot nasa geneticka stopa v potomkoch, rodovej linii.
co je vecny zivot? je to stav ked spolocnost zije v takej dokonalosti ze moze pretrvat do vecnosti.
a co to znamena ze clovek pojde po smrti do neba ci pekla? no predpoklada sa ze dobry clovek bude tvorit dobru spolocnost cize taky raj do buducnosti kde moze existovat vecny zivot. zly clovek naopak peklo. cize chaos, anarchia, smrt. je to miesto kde vecny zivot nexistuje, kde uz nic z vasej genetiky neostane.

pozrite sa na seba ako zijete. zijete tak akoby ste tu mali byt vecne ci zijete tak ako keby kazdy den bol pre vas ten posledny?

nedokazete riadit svoj zivot dalej nez do najblizsej chlastacky. ozierate sa, fajcite, drogujete, chaos vas riadi, neviete vytvorit naozaj nic trvale a hodnotne do buducnosti. po vas zostava akurat tak skaza. a ze za to neskoncite v pekle? omyl. peklo je uz vzdialene len par mesiacov. viac tomu kludu pred jadrovou konfrontaciou rusko/nato nedavam. a ak sa nic take neudeje co myslite o aky cas sa svet zachrani pred hrozbou dalsej katastrofy?

radiator # HuheWoly33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-01 21:53:09 4e639b56
Diabol je silnejší a mocnejší,než si myslíš!

cobra # WykeXala95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-01 22:32:59 55f814c2
Jediné poklo, ktoré existuje, si pripravili ľudia sami pre seba.
Človek - vraj inteeligentní tvor, skonštruoval atómové bomby na zabíjanie svojho vlastného druhu. Ak by bol použitý len zlomok vyrobeného arzenálu, človek ako druh by prestal na tejto zemy existovať.

Gilgamesh # BakyJymu34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-02 06:11:24 c35b0821
cobra-je to super svedectvo,len škoda,že títo ľudia sa väčšinou dostanú k protestantom a tí sú o kus mimo ,preto z nich môže diabol urobiť až také hoviadka,ako z charizmatikov :

https://www.youtube.com/watch?v=AiCm2-K0uW4

https://www.youtube.com/watch?v=ycta-oLCp5E

https://www.youtube.com/watch?v=MxVJDcdmQ0s

https://www.youtube.com/watch?v=CdvQfJCrNTk

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-02 09:09:32 4e62d0e4
Filip máš pravdu.Začína sa presadzovať viera v Krista,ale bez sviatostí.Z toho sa dá ľahko skĺznuť k falošnému náboženstvu.A také bude aj náboženstvo NewAge.

cobra # WykeXala95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-03 01:03:25 55f814c2
Peklo je stav duše, ale aj priestor. Prečítajte si nejakú dobrú literatúru. Nedá sa to len tak vysvetliť neveriacemu, ktoý to aj tak vysmeje. Napr- Amortha - exorcistu.
Stano, si mimo a odporuješ si. To , čo tu píšeš o viere bez skutkov platí pre evanjelickú cirkev. Katolícka cirkev vyzýva vo svätý život, spovede, ale , samozrejme úprimné. ľútosť (inak to nie je platné a predsavzatie).
Obraz si vytvoríte, ak budete čítať pápežov, Velllu, Amortha, sv. J. Maria Vianey, sv. Grinon, atď......

slavka # MegaPiqy41
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-09-03 18:07:54 5587facc
Ježiš prišiel zavolať hriešnikov k pokániu, pokore, odvráteniu sa od hriechov, prišiel nás oslobodiť od hriechov, aby nám mohol zoslať dar jeho Ducha svätého, aby sme mu mohli naslúchať a žiť podľa Jeho svätej vôle, nie podľa našej vlastnej, ani podľa vôle iných ľudí. (Matúš 9:13; Ján 19:30; Zjavenie 21:5).
Ježiš nikdy nezaložil Rímsku cirkev, čo je ľuďmi vymyslená lož, ale založil svoju Duchovnú cirkev menom "Božie kráľovstvo" medzi ľuďmi založené na skalopevnej viere, akú mal Peter. Nežiadal zakladať kostoly a byť v nich uctievaný, ale uctievanie Boha v duchu a pravde v normálnom živote. (Ján 4:20-24; Skutky 7:48-51) To malo byť poslaním pozemských cirkví, žiť podľa Božej vôle. Čistá náuka evanjelia by však falošným prorokom vynášala málo peňazí, preto vymysleli obrady, pre spútanie viery ľudí poverami. "Vyjdite z neho (Babylonského učenia), ľud môj, aby ste sa nezúčastnili jej hriechov a aby ste nedostali z jej rán." - Zjavenie 18.kapitola. Vystúpte z poverčivosti, kým máte čas. Na smrteľnej posteli už bude príliš neskoro. Ježiša máme prijímať srdcom, nie ústami. Ak Ho zostanete do smrti odmietať, zomriete v hriechu, nevstúpite do neba, ale do pekla.
Jediná sviatosť, ktorú Ježiš ustanovil, je krst z vody a ducha, prijímanie jeho Ducha Svätého. Všetky ostatné "sviatosti", eucharistie=potraviny, relikvie, sakramenty, obrady a podobné blbosti sú vynálezy ľudí, RÍMSKEJ BABYLONSKEJ CIRKVI A TIEŽ JEJ ODNOŽÍ. Nič z týchto modiel človeka nedokáže spasiť, jedine živý Boh. Aj obrad birmovky je len prázdny cirkus. Svätého ducha si žiaden človek nezíska ani nevynúti obradom, ale získa ho len úprimnou vnútornou túžbou žiť podľa Božej vôle, chcieť naplniť 1.prikázanie, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.
Žiaden človek nemôže byť spasený vlastným úsilím, ale len s pomocou Svätého Ducha, počúvaním a uskutočňovaním (nasledovaním) jeho vôle. New Age, podobne ako mnohí iní ľudia, považujú Ježiša len za radového hlásateľa pekných božských myšlienok, za obyčajného osvieteného, Bohom poslaného, kazateľa. Jeho smrť na kríži považujú len za vraždu, nie za obetu z lásky k nám za naše hriechy. Ale pochopenie tejto veci máme prosiť Pána každý osobne.


Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-05 04:02:42 5057d10a
Malá slohová rozcvička na piatkové ráno: Ak na chvíľu necháme zdravý rozum absentovať a teoreticky pripustíme príchod klincovej modly na Zem, tak iba preto, aby dokonale pomútila rozum tzv. duchovným psychopatom, akým je napríklad strážca veže HyxaFyjo84.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-09-05 08:06:41 d4254112
Stano

Reagujem na toto:
.... aby sme mu mohli naslúchať a žiť podľa Jeho svätej vôle, nie podľa našej vlastnej, ani podľa vôle iných ľudí. (Matúš 9:13; Ján 19:30; Zjavenie 21:5).Vysvetli mi, načo sme dostali slobodnú vôľu, keď podľa nej nemáme žiť?

meldo # FajuSuba76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-05 08:37:57 c35b0b42


Všetky ostatné "sviatosti", eucharistie=potraviny, relikvie, sakramenty, obrady a podobné blbosti sú vynálezy ľudí, RÍMSKEJ BABYLONSKEJ CIRKVI A TIEŽ JEJ ODNOŽÍ.

Stano a hypoteticke dristy hypotetickeho Krista nie su tiez len vynalezom ludi?


Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-05 08:43:39 59ad0eb9
Pock:
Ježiš prišiel preto, aby vyzval hriešnikov k vnútornému a následne i vonkajšiemu pokániu, aby sme sa oslobodzovali od našich závislostí-pripútaností k hriechom, k robeniu zla. Pán Boh nám môže oznámiť do srdca, či náš zámer je dobrý alebo zlý, či prinesie ľuďom škodu alebo osoh, a to môžeme vycítiť v srdci: "Pane Bože, prosím ukáž mi, či je toto dobrý úmysel, alebo zlý?" A tam pocítime, ba niektorí i uvidia alebo uslyšia Jeho odpoveď. Možno viac či menej potešiteľnú. Keď teda človek nedbá na svoje úmysly, neskúma ich, či sú dobré či zlé, ak sa v duchu neodvracia od svojich zlých úmyslov a neľutuje ich, nech už sú to zlé slová, zlé skutky, alebo hriechy, nenávisť lenivosť atď, tak zostáva vnútri skazený.

( Cobra: aj kňazi v spovedelniciach by mali toto činiť a nabádať svojich veriacich k obráteniu, k trvalému poslúchaniu svedomia, k živej modlitbe. Mnohí veriaci čo k nim chodia, si odnášajú iba pokyn odrapkať pár otčenášov a zdravasov, neosožné a neúčinné a zbytočné. Ježiš jasne povedal, že máme Bohu v modlitbe naslúchať: Matúš 6:7. )

Teda Pock, slobodná vôľa a slobodné konanie človeku zostávajú. Ide len o to, že máme hľadať schválenie našich úmyslov od Pána Boha a byť mu poslušní. Poslušnosť je nutná podmienka očistenia duše od hriechov a jej oživenia v duchu. Poslušnosť buď vnútornému svedomiu, alebo hlasu Ježiša Krista. Skrátene: mali by sme sa dobrovoľne pokoriť a obmedziť našu slobodu do rámca dobrého života, priateľského a neškodlivého voči svojmu okoliu, schváleného dobrým Pánom Bohom.

"15 Lebo tak je vôľa Božia, aby ste dobre činiac zapchali ústa nevedomosti nerozumných ľudí. 16 Ako slobodní, a nie ako takí, ktorí majú slobodu na zásterku zlosti, ale ako sluhovia Boží." (1.list Petrov 2.kapitola)

"Každý človek je slobodný vo svojej láske, vôli a rozume." Úplne slobodný a môže konať dobre i zle, ale potom si bude niesť následky.Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-05 20:08:20 5057d10a
oprava horeuvedeného: je to Matúš 6:8, nie 7.verš.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-05 20:13:35 5057d10a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   sede
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

RAKOUSKO: IMIGRANT MOČÍ PŘED LIDMI V METRU A TI RADĚJI KLOPÍ OČI. MAJÍ STRACH …


RAKOUSKO: IMIGRANT MOČÍ PŘED LIDMI V METRU A TI RADĚJI KLOPÍ OČI. MAJÍ STRACH …
Je potřeba posílit střední Evropu, shodl se prezident Miloš Zeman s Norbertem Hoferem. Rakouský kandidát na prezidenta za Svobodné (FPÖ) po jednání s českou hlavou státu novinářům ř...
Jak muslimové vraždí křesťany v Egyptě
Žádné “Turecké jaro,” ale “Pálivé léto”
TATO ŽENA ZA POSLEDNÍ DVA ROKY NEVYTVOŘILA ŽÁDNÝ ODPAD

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0459 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne