Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Pápež František v Európskom parlamente


Pápež František v Európskom parlamente

Naplnenie proroctiev - pápežstvo sa znovu dostáva k moci, akoby sa nestačilo poučiť z histórie keď rímsko-katolícka cirkev mala svetskú moc a robila najväčšie zverstvá v dejinách ľudstva. Tak to bolo vždy v dejinách, keď sa cirkev spojila so štátnou mocou!

(poznámka: Pápež František je jezuitom, ktorí sa navonok vždy javili ako asketickí a pokorní muži, pričom nakoniec viedli inkvizíciu a umučili a zabili milióny tkzv. "kacírov a čarodejníc", čím porušili 6. Božie prikázanie: NEZABIJEŠ)

"A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
(Zj 13,3-4)


Dravé šelmy ze Zjevení 13 jsou prorockými obrazy mocností, které mají vládnout světu v době konce. Koho představuje první z těchto šelem? Máme dostatek indicií, abychom odhalili její totožnost? Ovlivňuje tato mocnost chod světa už v našich dnech? Proč nás Bible tak důrazně varuje, abychom tuto šelmu neuctívali?


Dravé šelmy vládnou Zemi (Zjevení 13) - 1. část

Poslední kniha Bible Zjevení Janovo je mnohými považována za velmi tajemnou knihu, které není možné porozumět. Za takovou ji považuje i převážná většina křesťanů a asi se tomu ani nemůžeme divit. Vždyť je plná nepochopitelných symbolů, zvláštních bytostí a prorockých obrazů a i mnozí studovaní teologové jsou přesvědčeni, že k jejich výkladu chybí klíč. Proč by se tedy měl rozumný člověk touto knihou vůbec zabývat? K čemu je dobré ji hlouběji studovat? Má to nějaký smysl nebo je to jen ztráta času? Neměla by tato kniha raději zůstat zavřená?

Podívejme se, jak nám na tyto otázky odpovídá Bible. V prvních verších knihy Zjevení můžeme číst:

Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. (Zj 1,1)

Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko. (Zj 1,3 KMS)

Zvláštní. Poslední biblická kniha se nejmenuje "Tajemství" nebo "Zahalení", ale "Zjevení". Prostřednictvím svého služebníka Jana zjevuje Ježíš svým následovníkům (ne pouze Janovi), co se má brzo stát. Ti, kteří čtou tuto knihu, snaží se jí porozumět a žít podle poznaných pravd, jsou označeni jako "blahoslavení". Navíc anděl, který k Janovi hovořil o podivuhodných událostech poslední doby, vydal tento příkaz:

"Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko." (Zj 22,10)

Z uvedených veršů je zřejmé, že kniha Zjevení není v Písmu jen do počtu, není to kniha, které by nebylo možné porozumět. Naopak - je to kniha, k jejímuž pečlivému studiu jsme vyzýváni. Není zapečetěná. Je nám dána, abychom poznali, co se má brzo stát...

Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. (Am 3,7)

V tomto článku se budu věnovat 13. kapitole Zjevení, ve které nám jsou symbolicky představeny mocnosti ("dravé šelmy"), které mají zásadním způsobem ovlivňovat chod světa v době konce. Lidé žijící v posledních dnech mají být nuceni, aby přijali znamení jedné z "šelem" nebo číslici jejího jména. Kdo se nebude chtít podrobit, bude vystaven ekonomické perzekuci ze strany státní moci. Nátlak však nebude pouze ekonomický - podle proroctví má být nad neposlušnými nakonec vynesen trest smrti.

Volba se na první pohled zdá jasná. Poslechnout, přijmout znamení šelmy a nekomplikovat si život. Problém ale je, že Bůh prostřednictvím Jana naléhavě varuje lidi, aby toto znamení šelmy nepřijímali, aby neklekali před šelmou ani její sochou. Když Jan vidí letět středem nebe posledního ze tří andělů, kteří přinášejí poselství pro závěr dějin, slyší ho volat mocným hlasem:

"Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši." (Zj 14,9-12)

Nad těmi, kteří budou uctívat šelmu a její obraz a přijmou znamení její moci, vynáší Bůh strašlivý soud. Proč? Jaká mocnost se skrývá za symbolem šelmy? Co je jejím cejchem a proč ty, kteří jej přijmou čeká tak hrozný osud? A kolik je vůbec šelem, které mají v době konce vládnout světu? Podívejme se na prorocké obrazy, které apoštol Jan popisuje ve 13. kapitole Zjevení a na jejich naplnění v posledních dnech našeho vzbouřeného světa.

Šelma vynořující se z moře

Apoštol Jan, který byl na konci 1. století pro svou víru poslán do vyhnanství na ostrov Patmos, spatřil ve vidění podivnou dravou šelmu vystupující z moře. Píše o ní následující:

Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.

Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"

A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

Kdo má uši, slyš! Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. (Zj 13,1-10)

Není divu, že je Zjevení Janovo mnohými považováno za tajemnou a nesrozumitelnou knihu. Jak můžeme porozumět tomuto textu? Jak máme zjistit, co všechny tyto symboly znamenají? Jak můžeme odhalit totožnost "šelmy z moře"?

Je jediný správný recept, jak se vyhnout planému fantazírování a nepodloženým dohadům o smyslu uvedených obrazů. Musíme se držet starého pravidla, které nám pomůže dostat se k cíli. Existuje jediná cesta ke spolehlivému výkladu proroctví Bible se musí vykládat Biblí.

Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví Písma svatého výklad nezáleží na rozumu lidském. (2 Pt 1,20 kral.)

Podívejme se tedy na poznávací znaky, které nám Bible dává, abychom mohli totožnost první šelmy odhalit.

Indicie pro odhalení totožnosti šelmy z moře

  • Šelma se vynořuje z moře (Zj 13,1)
  • Má deset rohů a sedm hlav (Zj 13,1)
  • Podobá se jiným šelmám (Zj 13,2)
  • Svou sílu, trůn i velikou moc má od draka (Zj 13,2)
  • Obyvatelé země před ní klekají (Zj 13,4.8)
  • Mluví pyšně a rouhavě (Zj 13,1.5-6)
  • Bojovala proti svatým a zvítězila nad nimi (Zj 13,7)
  • Měla moc po 42 měsíců (Zj 13,5.7)
  • Její smrtelná rána se zahojila (Zj 13,3)
 • Celá země jde v obdivu za šelmou (Zj 13,3)

Netvrdím, že toto jsou všechny poznávací znaky šelmy vynořující se z moře, které je možné z prvních deseti veršů 13. kapitoly Zjevení vyčíst. I tak jich ale máme k dispozici poměrně dost. Můžeme na jejich základě tuto šelmu spolehlivě identifikovat?

Při naší snaze odhalit totožnost šelmy, která se vynořila z moře, nesmíme zapomínat, že aby byl výklad spolehlivý, musí souhlasit VŠECHNY znaky, které nám Písmo poskytuje. Díky informacím, které dnes máme k dispozici, můžeme dojít k jedinému, pro mnohé určitě překvapivému závěru. Existuje JEDINÁ mocnost, na kterou sedí VŠECHNY charakteristiky, kterými je popsána šelma z moře. Tou mocností je PAPEŽSTVÍ.

Samozřejmě, že šelma vynořující se z moře neoznačuje jednotlivé věřící, jednotlivé členy Katolické církve, ale PAPEŽSKÝ SYSTÉM. Jsem si jistý, že mnozí lidé, kteří se hlásí k této církvi, milují Ježíše Krista z celého srdce. Bůh to ví. Miluje lidi sváděné systémem římského katolicismu a proto chce, aby poznali pravdu, přimkli se cele k němu, slyšeli Ježíšův hlas a následovali ho.

Pokud patříte ke Katolické církvi, neberte prosím tento článek jako útok na vás. Mějte se mnou trpělivost a pokračujte ve čtení. Jen tak zjistíte, jestli jsem zešílel, jestli jsem zatvrzelým kacířem, zmateným bludařem, nebo jestli je skutečně možné vztáhnout identifikační znaky šelmy vycházející z moře na papežství.

Pojďme si tedy jednotlivé indicie rozebrat.

1. Šelma se vynořuje z moře

Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma... (Zj 13,1)

Máme před sebou první prorocké symboly, které je třeba rozluštit. Jak už jsem uvedl výše, jediným spolehlivým prostředkem výkladu obrazů objevujících se v biblických proroctvích je Bible.

Tomu, co se v proroctví skrývá za označením "šelma", nám pomáhá porozumět starozákonní kniha Daniel.

Šelma čtvrtá znamená království čtvrté na zemi... (Dan 7,23 kral.)

"Šelma" v proroctví představuje království, národ či mocnost.

O první šelmě, která se ve 13. kapitole Zjevení objevuje, můžeme číst, že se vynořila z "moře". I tento symbol nám vykládá sama Bible.

Tehdy mi řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky." (Zj 17,15 B21)

Když šelma vystupuje z moře, znamená to, že jde o mocnost, která povstala na hustě osídleném území, na území kde je množství lidí, národů a jazyků.

Uznávám, že první poznávací znak je poněkud obecný, nicméně papežství ho splňuje. Je nepochybně mocností a vzniklo na hustě osídleném území jižní Evropy.


2. Má deset rohů a sedm hlav

Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. (Zj 13,1)

"Rohy" v biblických proroctvích představují krále, vládce, případně království (viz. Dan 7,24 a 8,21, Zj 17,12).

(Aby při výkladu biblických proroctví nedocházelo ke zmatkům, je dobré si všimnout, že výrazem "král" může být označován jak panovník, tak i království:

Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král. (Dan 8,21)

Kozel zde představuje "krále řeckého" tj. Řeckou říši, veliký roh pak "prvního krále" - tj. Alexandra Velikého. V prvním případě tedy "král" představuje celou říši a v druhém jejího panovníka.)

Se šelmou, která má deset rohů, se můžeme setkat i v sedmé kapitole knihy Daniel. Šelma, kterou Daniel ve vidění spatřil, představovala Římské impérium, které se rozpadlo na deset nástupnických států, představovaných deseti rohy. (Pro podrobnější výklad si můžete přečíst článek Malý roh maska antikrista stržena.)

Je možné, aby také šelma, která se v Janově vidění vynořila se z moře, měla něco společného s Římem? Podívejme se, co se o ní můžeme dozvědět dál.

V prvním verši Zjevení 13 je psáno o tom, že tato mocnost měla "sedm hlav". Ve Zjevení 17,9 můžeme číst:

Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů.

Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země. (Zj 17,18)

Podle Bible tedy těchto sedm hlav představuje sedm pahorků, na kterých "ta žena" (neboli "veliké město") sedí. Tato informace podporuje myšlenku, že první šelma ze Zjevení 17 má skutečně nějakou spojitost s Římem. Právě Řím je totiž označován za město, které bylo vybudováno na sedmi pahorcích... (viz. Wikipedie)

Druhou možností výkladu "sedmi hlav" je podle Zjevení 17,9 sedm králů. (K tomu doporučuji zajímavé kázání s názvem Osmý král.)

Papežství samozřejmě bylo a je spojeno s Římem. Samo přiznává, že navazuje na Římské impérium. Ale k tomu se ještě dostaneme.

3. Podobá se jiným šelmám

Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. (Zj 13,2)

Pokud šelma vycházející z moře skutečně představuje papežství, měl by podle tohoto verše římskokatolický systém nést určité znaky říší, které existovaly před ním. Samozřejmě, že je to opět Bible, kdo nám objasňuje, o které světové říše jde. Stejné šelmy, o kterých se píše ve Zjevení 13,2 najdeme v již zmiňované 7. kapitole knihy Daniel.

Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. (Dan 7,17 B21)

Daniel vidí symbolické šelmy představující čtyři říše, které vládly světu od doby, kdy žil, až do pádu Říma. Vidí je v opačném pořadí než apoštol Jan, což je dáno tím, že Daniel se díval dopředu - do budoucnosti (vidění měl kolem r. 553 př.n.l.), kdežto z Janova pohledu šlo o minulost (vidění měl kolem roku 96 n.l.) a díval se tedy zpět. Daniel spatřil mimo lva, medvěda a levharta, o kterých se zmiňuje i Jan ve Zjevení 13,2, také "čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které ji předcházely, a měla deset rohů." (Dan 7,7 B21)

Z Danielova proroctví o čtyřech šelmách vyplývá, že lev představoval Babylón, medvěd Médo-Persii, levhart Řecko a čtvrtá šelma Řím. (viz. článek Malý roh maska antikrista stržena). Pro nás jsou zatím důležité první tři říše, jejichž znaky má nést šelma z moře. Které podobnosti mezi těmito říšemi a šelmou z moře můžeme nalézt? Co má společného papežství s těmito starověkými národy?

Jisté je, že můžeme nalézt mnohé spojitosti mezi římskokatolickým náboženským systémem a pohanskými náboženstvími zmíněných mocností. Římská církev přijala a začlenila do své struktury a dále vytříbila mnoho způsobů uctívání a stylů vlády starověkých království.

Médsko-perský panovník byl například považován za neomylného a zákon, který vydal, nemohl být změněn. Co na to Římsko-katolická církev?

V Ediktu o papežské neomylnosti můžeme číst:

"Kážeme a určujeme za Bohem vyjevené dogma, že rozhodne-li římský pontifex ex cathedra, to jest, využije-li své hodnosti pastýře a učitele všech křesťanů, dané jeho apoštolskými povinnostmi, vymezí doktrínu víry a morálky závaznou pro veškerou církev, s pomocí Boží, přislíbenou mu blahoslaveným Petrem, vládne neomylností, již svatý Spasitel s potěchou udělil církvi vymezením doktríny o víře a morálce, a tudíž taková rozhodnutí římského pontifa jsou nezměnitelná ve své podstatě a jsou rozhodnutím církve."

Nejen neomylnost a nezměnitelnost výroků panujícího monarchy, ale i jeho absolutní moc, naprostá podřízenost jeho úředníků, hierarchie elity a mnoho tajných spolků, díky nimž byla upevněna vladařova moc to vše je dědictvím, které Vatikán přijal od dávných království. Tím to však nekončí.

Obřady a ceremonie převzaté z řeckého a babylónského období tvoří základ většiny liturgií, svátků a obřadů, které Římskokatolická církev dodržuje. Dokonce i tituly používané současnými papeži odpovídají těm, které používala raná pohanská náboženství a později monarchové, považovaní za zástupce bohů a někdy i za bohy samé. (Asi nemusím zmiňovat, že i papež bývá označován za zástupce Boha na Zemi, někdy dokonce přímo za boha. Ale k tomu se dostaneme později.)

Papežové tedy zdědili nejen moc římských císařů, ale také jejich tituly. Nejvýznačnějším z nich byl "Pontifex Maximus", pohanský titul "Stavitele mostů mezi nebem a zemí". Dějiny ukazují, že během pádu Babylóna uprchli jeho kněží do Pergamu v Malé Asii, kde i nadále provozovali babylónské náboženství s jeho obřady, rituály a hierarchií. Poslední pergamský král Attalus r. 133 př.n.l. odkázal svůj titul Pontifex Maximus, strukturu babylónského kněžství i kněžská roucha Římu. Zmíněný titul užíval původně jen římský pohanský velekněz, ale po pádu Říma přešel tento titul na papeže.


Papež Pius XI. - Pontifex Maximus korunovaný trojitou korunou

Římská církev přejala i další atributy pohanských náboženských systémů. Trojitá koruna, kterou nosí papež, je perského původu. Ten, kdo jí byl korunován, byl prohlášen za "krále nebes, země a podsvětí". Není velkým překvapením, že spolu s trojitou korunou si papež nárokuje i tento pohanský titul.

"Papež je korunován trojitou korunou, jako král nebes, země a podsvětí." (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, vol. VI, Papa II, str.26)

Až do současnosti nosí papež i katoličtí biskupové a kardinálové stejná roucha jako kněží pohanského boha Dágona, včetně mitry ve tvaru rybí hlavy. Babylónský velekněz byl Dágonovým zástupcem, byl považován za neomylného a oslovován "Vaše svatosti". Národy podrobené babylóňany musely líbat prsten a obuv babylónského krále - boha. Tutéž moc a stejné tituly si dodnes přivlastňuje papež.

Symbolem papežství se staly také klíče pohanských bůžků v mužské a ženské podobě, stejně jako hůl, která je symbolem hada a kterou nosili starověcí vládci od dob Babylóna, přes Egypt až po Řím. Zmíněné klíče se proměnily v "klíče Petrovy" a hůl se stala holí pastýřskou. Tyto pohanské artefakty tak získaly křesťanský ráz.


Papež Jan Pavel II. líbá stříbrnou rakev všimněte si mitry
ve tvaru rybí hlavy, kněžských rouch...

Pohanští kněží žili v celibátu, měli tonzuru (vyholené temeno) a byli údajně obdařeni mocí obětovat za živé i mrtvé. Stejnou moc si nárokují i římskokatoličtí kněží. Uctívání "Královny nebes" (Marie) má také kořeny v pohanských náboženstvích, stejně jako uctívání slunce (svěcení neděle, sluneční kruhy, svatozáře, hostie...). V katolicismu se můžeme setkat s mnoha dalšími symboly používanými v pohanských náboženských systémech, jako jsou například rovnostranné trojúhelníky s Hátorovým okem, posvátná srdce, posvátné stromy, symboly plodnosti, modlitební korálky, pohanské kříže atd.

S křesťanstvím nemá nic společného ani uctívání mrtvých a jejich ostatků (relikvií), což je také součástí katolických náboženských praktik. Věděli jste například, že mše může být vysluhována pouze tehdy, pokud je oltář spojen s nějakou relikvií? Bez části těla některého mrtvého "svatého" nemůže být oltář posvěcen. Další spojitostí mezi papežstvím a pohanskými zvyky starodávných říši jsou pokřesťantštěné pohanské svátky (např. vánoce a velikonoce).


S uctíváním ostatků mrtvých se můžeme setkat i u nás
(kardinál Vlk a lebka sv. Václava)

Římskokatolické doktríny jako je křest nemluvňat, kropení při křtu, učení o nesmrtelnosti duše, modlitby k mrtvým a uctívání jejich ostatků, opakované modlitby za použití růžence, učení o odpustcích, o očistci a věčném utrpení v pekle, učení o spasení ze skutků, o pokladnici zásluh mrtvých "svatých", mše, svěcení neděle atd. jsou přímo převzaté ze starověkého Babylóna. Zkrátka když ve 4. století Konstantin sloučil pohanství s křesťanstvím, otevřel tím dveře falešným doktrínám, které se postupně a plíživě začlenily do církevního systému.

Je náhoda, že papež vypadá jako současný velekněz starobylých pohanských náboženství? Proč nosí stejný titul, obléká stejné kněžské roucho a pokračuje ve stejných rituálech, které se praktikovaly v pohanských kulturách?

Jak už jsem zmínil, v Danielovi 7 je (mimo jiné) řeč o čtvrté šelmě, která byla "děsivá a hrozná a měla strašnou sílu", a která je obrazem Římského impéria. Uvedl jsem také, že určité narážky na tuto velmoc je možné najít i ve Zjevení 13 (viz bod 2 sedm hlav a deset rohů). Můžeme objevit ještě více důkazů o spojitosti šelmy vystupující z moře a Říma?

4. Svou sílu, trůn i velikou moc má od draka

A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. (Zj 13,2)

Ve druhém verši 13. kapitoly můžeme číst, že to byl "drak", kdo dal šelmě z moře "svou sílu, trůn i velikou moc". Kdo nebo co je tímto drakem, od kterého šelma, která se vynořila z moře, získala své sídlo i svou autoritu?

Bible identifikuje draka jako "toho dávného hada, jenž je ďábel a satan" (Zj 20,2 B21).

Obrácený kříž na papežově křesle
Co dělá na papežově křesle obrácený kříž (satanský symbol)?

Existuje však i druhá možnost výkladu. Ve Zjevení 12 můžeme číst o tom, že "veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy (stejná charakteristika jako u čtvrté šelmy z Daniele 7 a u šelmy z moře ze Zjevení 13), a na těch hlavách sedm korun ... se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu." (Zj 12,3-5 B21)

Zjevení 19,15-16 ukazuje, že tímto synem mužem, který má pást národy železnou holí, je Kristus. Drak tak nepředstavuje pouze satana, ale také království, skrze které se ďábel pokoušel zabít právě narozeného Ježíše. Kdo krátce po Ježíšově narození nařídil vyvraždění malých dětí v Betlémě? Samozřejmě to byl král Herodes, který byl představitelem Římské říše.

Máme tedy další vodítko. Šelma z moře získala svou sílu, trůn i velikou moc od Říma (což samozřejmě nevylučuje úlohu satana). Tato charakteristika platí pro papežství stoprocentně. Je historickým faktem, že papežství je jediná mocnost, která povstala a přisvojila si římskou moc krátce po pádu Římské říše. Proč myslíte, že se tato církev jmenuje ŘÍMSKO-katolická?

Anglický historik Thomas Hobbes napsal:

"Když se člověk zamyslí nad původem tohoto velkého církevního panství, snadno si uvědomí, že papežství není nic jiného, než duch mrtvého Říma, sedící na jeho hrobě s korunou na hlavě."

I další zdroje potvrzují, že papežství přímo navazuje na padlé Římské impérium:

"Ne, (katolická) církev nesestoupí do hrobu. Přežije Impérium... Povstane druhé impérium a vládcem tohoto impéria bude Papež více než to, bude vládcem Evropy. Bude diktovat svá nařízení králům a oni ho budou poslouchat..." (Andrea Lagarde, Římská církev ve středověku, 1915)

"Je tedy zvláštním skutkem Božské Prozřetelnosti, že při pádu Římské říše a jejím rozdělením na jednotlivá království, římský Pontif, kterého Kristus udělal hlavou a středem celé své církve, získal světskou moc." (Papež Pius IX., Apoštolský list Cum Catholica Ecclesia, březen 1860)

"Před dávnými časy, když po zanedbávání západními vládci byl Řím vydán na pospas barbarským hordám, se Římané obrátili o pomoc a ochranu k jedné postavě a požádali ji, aby jim vládla; ...a tak ... začala neomezená světská moc papežů. Tak, když náměstek Kristův pokorně nastoupil na trůn Césara, převzal žezlo, před nímž se měly po mnoho let sklánět císařové a králové Evropy." (The American Catholic Quaterly Review, duben 1911)

Jak se můžeme přesvědčit, sama Římsko-katolická církev připouští, že po pádu Říma získala jeho trůn i moc.

5. Obyvatelé země před ní klekají

...klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?" (Zj 13,4)

...budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. (Zj 13,8)

To, že před šelmou z moře klekali a dosud klekají obyvatelé Země, znamená, že jí vzdávají božskou poctu, že ji uctívají. Z toho vyplývá, že nejde pouze o politickou mocnost, ale také o mocnost náboženskou. Je myslím zcela zřejmé, že také tuto charakteristiku Vatikán splňuje naprosto dokonale. Všichni víme, že není pouze státem, ale zároveň i církví.

Další potvrzení tohoto výkladu můžeme najít ve Zjevení 17, kde můžeme číst následující:

Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství a na čele měla napsáno jméno je v něm tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi." Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. (Zj 17,3-6)

Povšimněte si, že se šelma ze Zjevení 17 nápadně podobá šelmě vycházející z moře. Je plná rouhavých jmen, má sedm hlav a deset rohů. Už víme, že šelma představuje národ, státní moc. Všimněte si také ženy, která na této šelmě sedí. Žena je v biblických proroctvích obrazem církve nebo Božího lidu, nevěstka pak symbolem padlé církve. Takže tento obraz ukazuje na politickou mocnost, na které "sedí" církev, tedy na mocnost, která má zároveň světskou i náboženskou moc.

Tato nábožensko-politická mocnost má být uznávána obyvateli světa, mají před ní poklekat, vyjadřovat jí zbožnou úctu. Děje se to v případě papežství? Musím říci, že ano a že podle Bible se to bude dále stupňovat...

6. Mluví pyšně a rouhavě

A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě... ...A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. (Zj 13,5-6)

Šelma z moře je charakterizována svým rouháním se vůči Bohu, jeho jménu i příbytku, i vůči všem, kdo přebývají v nebi. Také v prvním verši 13. kapitoly je psáno o tom, že na hlavách, které šelma má, je "jméno rouhání" (kral.).

Co je to "rouhání"? Co vlastně tento výraz znamená? Kde jinde bychom mohli najít spolehlivější definici, než v Bibli...

V Janově evangeliu 10,32-33 je psáno o tom, že židé chtěli kamenovat Ježíše. Když se jich ptal na důvod, jejich představitelé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh." (Jan 10,33)

Jedna z biblických definic tedy označuje za rouhání, pokud se člověk prohlašuje za Boha. Ježíš se samozřejmě nerouhal, protože on Bohem je. Když však něco podobného prohlašuje obyčejný člověk, jde nepochybně o rouhání.

Další definici rouhání najdeme v Markovi 2,5-11, kde Ježíš odpouští hříchy ochrnutému muži. Náboženští vůdcové mu to však měli za zlé:

"Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?" (Mk 2,7)

Ježíš se samozřejmě opět nerouhal. On je Bohem a má tedy nezadatelné právo hříchy odpouštět. Kdokoliv nižší než Bůh však hříchy odpouštět nemůže a pokud tvrdí, že ano, pak jde nepochybně o rouhání.

Když je o šelmě z moře řečeno, že "má na hlavách jméno rouhání" nebo že mluví "rouhavě", znamená to, že se nejvyšší představitel této mocnosti prohlašuje za Boha na Zemi a přisvojuje si právo odpouštět hříchy.

Platí tato charakteristika v případě papežství?

"Papež má tak velikou důstojnost a je tak vyvýšen, že není pouhým člověkem... ...je jako by byl Bohem na zemi, jediný vládce věřících v Krista, vůdce králů, má plnost moci." (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, 1793, vol. VI, Papa II, str. 25-29)

"Nejvyšším učitelem v Církvi je Římský Pontif. Spojená mysl tedy požaduje... ...úplné podřízení se a poslušnost vůli Církve a Římského Pontifa jako samotného Boha." (Lev VIII., O hlavních povinnostech křesťanů jako občanů, Encyklika, 1890)

"Bůh odděluje ty, které Římský Pontif, který zastává tyto funkce ne pouhého člověka, ale pravého Boha... ...ruší ne lidskou, ale spíše božskou autoritou." (Dekretále Řehoře IX., kniha 1, kapitola 7.3)

"Zastáváme na této zemi místo Boha Všemohoucího." (Velké encyklické listy papeže Lva XII, červen 1894)

"Papež není pouhým představitelem Ježíše Krista, on je Ježíš Kristus sám, ukrytý pod pláštěm těla." (The Catholic National, červen 1895)

"Papež má tak velikou důstojnost a je tak vyvýšen, že není pouhým člověkem, ale je jako Bůh, zástupce Boží... Je rovněž božským vladařem a nejvyšším vládcem, králem králů... Kdyby to bylo možné a andělé by mohli chybovat ve své víře, nebo by mohli myslet v rozporu s vírou, mohli by být souzeni a exkomunikováni papežem." (Výňatky z Ferrariho Církevního slovníku, článek o papeži)

"Všechna jména, která se v Písmech vztahují na Krista... ...všechna tato jména se vztahují na papeže." (kardinál Bellarmine, Autorita koncilů, vol.2, str.266)

"A Bůh sám je povinnen řídit se soudy svého kněze a odpustit nebo neodpustit, podle toho, jestli kněz dá nebo nedá rozhřešení kajícníkovi..." (Liguori, Povinnosti a důstojnost kněze, str. 27)

Na uvedených příkladech můžeme vidět, že se papežství snaží zaujmout Boží místo a osobuje si právo odpouštět hříchy, tedy právo, které má jedině Bůh. To jsou rouhání nejvyššího druhu.

Jak už jsem uváděl výše, papež nosí trojitou korunu jako symbol toho, že je králem nebes, země a podsvětí. Nejen že se papež prohlašuje za boha na zemi, tvrdí o sobě dokonce, že je králem nebes.

Bible otevřeně ukazuje na spojení mezi papežstvím a padlým cherubem, původcem vzpoury proti Bohu. Také on chtěl kdysi dávno vládnout nebesům, rovnat se Nejvyššímu (viz. Iz 14,12-15 a Vesmírný konflikt) a z dokonalého anděla se stal ďábel.

Mimochodem, určitě jste si všimli, že si papež libuje v označení "Svatý otec". Zajímalo by mě, jak se papež a katoličtí věřící vyrovnávají s tímto jasným příkazem Ježíše Krista:

A nikomu na zemi nedávejte jméno `Otec´: jediný je váš Otec, ten nebeský. (Mat 23,9)


7. Bojovala proti svatým a zvítězila nad nimi

A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. (Zj 13,7)

Podle tohoto rozpoznávacího znaku útočila šelma z moře v určitém období (ke kterému se dostaneme později) na Boží lid a vítězila nad ním. Historickým faktem je, že papežství během své středověké vlády zabilo více lidí, než nacistické Německo v průběhu druhé světové války. Vzhledem k tomu, že Řím je stále světovou mocností, příliš se o tom nemluví. Řím navíc umí zakrývat fakta. Historickou skutečností ale zůstává, že papežství stojí za smrtí přibližně 100 milionů lidí (jiní uvádějí až 150 milionů), kteří byli zabiti často velice krutým způsobem jen proto, že odmítli přijmout autoritu Římskokatolické církve.

"Římská církev prolila více nevinné krve než jakákoliv jiná instituce, která kdy v lidstvu existovala." (W.E. Lecky, Vznik a vliv racionalismu v Evropě, vol. 2. str.32)

Je historickým faktem, že velké evropské války měly náboženský základ. Protestanté byli pronásledováni Římem, který rozpoutal mnohé válečné konflikty za jediným účelem zničit reformaci. Pronásledováni byli Valdenští, Albigenští, Hugenoti... - všichni, kteří odmítli akceptovat papežská učení a drželi se pravd Božího slova.

Papež Innocent III. nařídil francouzskému králi vyhladit Albigenské, kteří odmítli přijmout jeho autoritu a zavrhnout Bibli. Vydal rozkaz, že pokud tato "zákeřná a odporná sekta zlovolníků odmítne odvolat, má být rozdrcena jako jedovatí hadi." Historikové zaznamenali, že při jediném tažení bylo zabito více než milion těchto nevinných lidí...

Nemůžeme se příliš divit - vždyť velice uznávaný katolík Tomáš Akvinský řekl, že přesvědčení kacíři by měli být usmrceni se stejnou jistotou jako ostatní kriminálníci, protože jsou podvodníci.

Na Toulouském koncilu (r. 1229) papež Řehoř IX. vydal toto nařízení:

"Vládcové jednotlivých panství musí s pečlivostí vyhledávat kacíře v obydlích, chatrčích a lesích, a dokonce jejich podzemní útočiště musí být zcela vyhlazena."

Můžete namítnout, že tato ustanovení platila v dávném temném středověku, ale dnes je úplně jiná doba. Jak pohlíží na kacíře současná Katolická církev?

V apoštolském listu AD TUENAM FIDEM vydaném 18. května 1998 papež poprvé od zahojení rány (o tom později viz bod 9) používá výraz heretik (kacíř) a varuje neposlušné členy stáda, že budou potrestáni, pokud nepřijmou papežskou autoritu v doktrinálních otázkách.

Kán. 1346 - § 1. "Kdo popírá nebo zpochybňuje některou pravdu, které je nutno věřit vírou božskou a katolickou, nebo kdo odmítne křesťanskou víru jako celek a po legitimním napomenutí se nenapraví, bude jako heretik nebo odpadlík potrestán větší exkomunikací, člen duchovenstva kromě toho může být potrestán dalšími tresty až po laicizaci."

§ 2. "Ten, kdo v jiných případech popírá nauku, která je papežem nebo sborem biskupů vykonávajícím pravý učitelský úřad církve definitivně předložena k víře, nebo se drží té nauky, která je stejným způsobem zavržena jako chybná, a i po legitimním napomenutí se nenapraví, bude potrestán odpovídajícím trestem."

Nenápadně a pokradmu se Řím opět chystá prosadit svá nařízení, přesně jak předpovídá Bible. Ve velkolepých vatikánských budovách a v zákonodárných sálech světových politických mocností se připravuje scéna pro závěrečný střet mezi stoupenci padlého cheruba a následovníky Ježíše Krista.

Je hrozné a nepochopitelné, že církev, která se označuje za křesťanskou, bojovala proti křesťanům držícím se učení Bible. Jak se mohlo něco takového stát?

Satan změnil taktiku od pronásledování prostřednictvím pohanů, které neneslo zamýšlené ovoce (i přes mučednickou smrt mnohých věřících následovníků Ježíše Krista přibývalo), přešel k infiltraci církve, kterou přivedl k přijímání pohanských zvyků a pověr a k mnoha kompromisům. Křesťanství se stalo státním náboženstvím a papež, nejmocnější člověk tehdejšího světa, začal poslušnost vynucovat silou a pronásledovat ty, kteří ho odmítali uznat hlavou církve.

8. Měla moc po 42 měsíců

A bylo jí dáno, aby... ... měla moc po čtyřicet dva měsíce. (Zj 13,5)

Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. (Zj 13,7)

O šelmě vynořující se z moře je psáno, že měla moc po 42 měsíců a že se tato její moc projevovala pronásledováním svatých. O stejném časovém období můžeme číst i v Danielovi 7. kapitole a ve Zjevení 12. kapitole. V Danielově proroctví je tento časový úsek popsán jako "čas, časy a polovina času", stejný termín se objevuje i ve Zjevení 12,14. Ve Zjevení 12,6 je tento čas označen jako "tisíc dvě stě šedesát dní".

Jde o různá vyjádření stále stejných časových období. Biblický měsíc má 30 dní, biblický rok 360 dní. Platí tedy, že 42 měsíců = 3,5 času (roku) = 1260 dní.

V tuto chvíli je důležité zmínit, že když biblická proroctví mluví v symbolech, potom jeden prorocký den odpovídá jednomu skutečnému roku. (V Ezechieovi 4,6 Bůh říká: "...ukládám ti za každý rok jeden den...")

S použitím tohoto principu můžeme "čtyřicet dva měsíců" ze Zjevení 13 přeložit jako 1260 let.

Šelma vycházející z moře má tedy mít moc po 1260 let. Co o tom říká historie? Skutečně měla Římská církev moc a pronásledovala Boží věrné po tuto předpovězenou dobu?

Historické záznamy umísťují oficiální počátek vlády papežství do roku 538 n.l. V tomto roce porazil římský generál Belisarius Ostrogóty a už nic nebránilo tomu, aby císař Justinián vydal dekret ustanovující papeže za pána nad všemi křesťanskými církvemi světa a předal Řím papeži.

"Vigilius... ... nastoupil na papežský stolec (538 n.l.) pod vojenskou ochranou Belisaria." (Historie křesťanské církve, vol.3, str.327)

(Podrobnější výklad můžete opět najít v článku o Malém rohu.)

Bible odhaluje, že mocnost označovaná jako šelma vynořující se z moře bude mít moc přesně 1260 let. Je tedy jen matematickou záležitostí, abychom ověřili, zda proroctví skutečně mluví o papežství.

Pokud přičteme k roku 538 (oficiálnímu počátku Římskokatolické církve a státu) 1260 let, dostaneme rok 1798. Představuje-li tedy šelma z moře papežství, musíme najít historický důkaz, že v roce 1798 byla jeho moc radikálně omezena.

Dějiny mluví jasně. 10. března roku 1798, přesně 1260 let po vzniku papežské moci, poslal Napoleon Bonaparte svého generála Louise Alexandra Berthiera s jeho armádou do Říma. Papež byl zajat a o 18 měsíců později zemřel ve vyhnanství ve francouzské Valencii. Tato událost ukončila papežskou moc pokud jde o vynucování papežských nařízení silou.

1260 let papežské vlády se označuje jako doba temna. Určitě už jste se s tímto termínem setkali. Ta doba byla tak temná proto, že kněží zakazovali lidem číst nebo vlastnit Bibli (V roce 1229 koncil v Toulouse vydal dekret, zakazující laikům vlastnit knihy Starého a Nového zákona, na koncilu v Trentu (1545-1564) pak byla Bible dokonce přidána na index zakázaných knih.). Z pochopitelných důvodů. Kdyby lidé poznali pravdu, nebyli by tak snadno manipulovatelní pověrami a zastrašováním, rozpoznali by odpadlictví oficiální církve a její příklon k pohanství. Přesně k tomuto prozření došlo při reformaci, tedy v době, kdy se Bible vrátila do rukou lidu.

Na koncilu v Toulouse, církevní vůdci nařídili: "Zakazujeme laikům vlastnit kopie Starého a Nového zákona... ...Nejpřísněji jim zakazujeme mít výše zmíněné knihy v mateřském jazyce."

Tarragonský církevní koncil nařídil, že "nikdo nesmí vlastnit knihy Starého a Nového zákona v římském jazyku a pokud je někdo vlastní, musí je předat místnímu biskupovi do osmi dnů po vyhlášení tohoto dekretu, aby mohly být spáleny." (D. Lortsch, Histoire de la Bible en France, 1910, p.14.)

Po stovky let bylo čtení Písma svatého povoleno pouze kněžím. Satan se snažil udržet Bibli z dosahu lidí, aby je udržel v temnotě a v zajetí pověr. Obyčejní lidé tak neměli šanci poznat pravdu. Byly to časy, kdy platilo, že u koho byla nalezena Bible, byl vyvlečen ze svého domu, přivázán ke kůlu a upálen na svém zápraží.

Poté, co se v 19. století začaly formovat biblické společnosti, zařadila je Katolická církev na seznam "škůdců", po bok komunismu. 8. prosince l866 napsal papež Pius IX. ve své encyklice Quanta Cura následující konstatování:

"Socialismus, komunismus, tajné společnosti, biblické společnosti... ...škůdci tohoto typu musí být zničeni jakýmkoliv způsobem."

Vatikán vždy věděl, že Bible v rukou lidí je pro něj nebezpečná...

9. Její smrtelná rána se zahojila

Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. (Zj 13,3)

Dá se i tato indicie aplikovat na papežství? Utrpělo smrtelnou ránu, která se později zahojila?

Jak už jsem uvedl výše, papežský systém utržil 10. března 1798 zdrcující ránu a pozbyl svou moc vynucovat poslušnost svých nařízení silou.

"V roce 1798 generál Berthier vstoupil do Říma, zrušil papežskou vládu a ustanovil sekulární." (Encyklopedie Britannica)

Naplnilo se proroctví a byla tato smrtelná rána, kterou papežství utržilo, uzdravena?

V roce 1929 uznala italská vláda Vatikán za nezávislý stát. Papež se tak stal znovu také politickým vládcem. 9. března 1929 řekl: "Lidé celého světa jsou s námi." The San Francisco Chronicle otisklo článek o podepsání smlouvy na přední stránce svého vydání. Bylo v něm mimo jiné napsáno toto:

"Mussolini a Gaspari podepsali historickou smlouvu... ...uzdravující dlouholetou ránu."

Mussolini a Gaspari podepisují Lateránskou smlouvu (1929)
Mussolini a Gaspari podepisují Lateránskou smlouvu (1929)

Není to úžasné? Bible předpověděla, že rána první šelmy bude uzdravena a noviny to potvrdily přesně stejnými slovy.

10. Celá země jde v obdivu za šelmou

...ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. (Zj 13,3)

Poté, co byla smrtelná rána uzdravena, má celá země jít v obdivu za šelmou. Můžeme ve spojitosti s papežstvím vidět i naplnění tohoto poznávacího znaku?

Myslím, že k osvětlení tohoto bodu by mohlo pomoci několik vzpomínek na pohřeb papeže Jana Pavla II. z roku 2005.

Tohoto pohřbu, který byl označován za největší v historii, se zúčastnily více než dvě stovky světových vůdců. Nejen politických, ale také náboženských. Řím byl přeplněn miliony poutníků, kteří se osobně chtěli zúčastnit pohřbu papeže a miliardy lidí tento obřad sledovaly prostřednictvím televizních přenosů.


Davy lidí na pohřbu Jana Pavla II.

Projevy úcty a uznání zesnulému papeži Janu Pavlovi II. zněly z úst většiny vrcholných politiků a náboženských vůdců z celého světa. Ohlasy několika prezidentů (USA, Ruska, Francie) a premiérů (Velké Británie, Německa, Itálie) na smrt bývalého papeže si můžete přečíst například na této stránce.


Truchlící světoví vůdcové

Pro zajímavost uvedu několik citátů od představitelů nekřesťanských náboženství:

Izraelský premiér Ariel Šaron vyslovil politování nad skonem "muže míru, přítele židovského lidu, který uznal jeho jedinečnost, muže, který se zasazoval o usmíření mezi národy".

Palestinský vůdce Mahmúd Abbás řekl, že papež věnoval svůj život obraně spravedlnosti a míru pro všechny: "Byl velkou náboženskou postavou, která zasvětila svůj život obraně hodnot míru, svobody, spravedlnosti a rovnoprávnosti všech ras a náboženství i právu našeho národa na nezávislost."

Íránský prezident Mohammad Chatami označil zemřelého za obránce pravdy, spravedlnosti a míru. "S mimořádným smutkem jsme vyslechli zprávu o úmrtí hlavy katolické církve Jana Pavla II., který spojoval náboženské učení s filozofickým myšlením a básnickou a uměleckou tvořivostí."

Přední celosvětová autorita sunnitských muslimů, velký imám káhirského al-Azharu šajch Muhammad Sajjid Tantaví označil papežovu smrt za "velkou ztrátu pro muslimský svět".

Dokonce i afghánské radikální hnutí Tálibán vyjádřilo lítost nad papežovým skonem a označilo ho za duchovní ztrátu pro katolické společenství: "Ačkoli jiní křesťané vyhlásili křížové tažení proti islámu, papežův hlas pro světový mír zaslouží ocenění."


Papež Jan Pavel II. - superstar

Zesnulý papež Jan Pavel II. si dokázal naklonit srdce celého světa. Prioritou současného papeže Benedikta XVI. jsou ekumenická jednání. Snaží se spojit křesťanské církve i ostatní světová náboženství. Jako hlavní podmínka úplného sjednocení je pak uváděna nutnost přijmout papeže jako hlavu, jako svrchovaného vládce všech církví. Tato jednání probíhají a ekumenické dílo postupuje kupředu.

Papež Jan Pavel II. líbá Korán
Jeden z ekumenických kroků - papež Jan Pavel II. líbá Korán...

Bible nám však říká, že to není papež, kdo je skutečnou hlavou církve.

Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. (Ef 5,23)

Jelikož šla za šelmou vystupující z moře "celá země", je zřejmé, že jde o celosvětově působící mocnost. I tuto charakteristiku jistě římskokatolický systém splňuje. Katolická církev je jednou z mála celosvětových církví.


Totožnost první šelmy ze Zjevení 13 odhalena

Myslím, že z uvedených znaků je docela zřejmé, která mocnost se za symbolickým obrazem šelmy vystupující z moře skrývá. Pokud snad ještě u někoho přetrvávají pochybnosti, znovu doporučuji článek Malý roh maska antikrista stržena, ve kterém je náhled do proroctví z Daniele 7. kapitoly, které odhaluje stejnou mocnost. Spousta poznávacích znaků v těchto dvou proroctvích je shodná, můžete tam ale najít i jiné indicie. Další podrobnosti o této mocnosti se můžete dovědět také například ze Zjevení 17.

Šelma vynořující se z moře je podle uvedených znaků celosvětová politicko-náboženská mocnost, která své sídlo i moc získala od starověkého Říma. Je to mocnost, v jejímž čele stojí člověk, který si nárokuje božskou úctu a moc odpouštět hříchy. Je to mocnost, která po dlouhá staletí krutě pronásledovala ty, kdo se drželi Bible jako jediného pravidla víry.

Shrnuto a podtrženo podle indicií, které nám poskytla sama Bible, představuje šelma vystupující z moře nábožensko-politickou mocnost, kterou byl a je papežský systém.

Ve 2. části článku Dravé šelmy vládnou Zemi se pokusíme na základě biblických indicií odhalit totožnost druhé šelmy z 13. kapitoly Zjevení, podíváme se na spolupráci těchto dvou šelem a na to, jak tyto mocnosti ovlivní blízkou budoucnost nás všech.


Zdroj a viac na:

http://neuveritel naodhaleni.cz/clanky/drave-selmy-vladnou -zemi-zjeveni-13-1-cast.html


http://neuve ritelnaodhaleni.cz/clanky/maly-roh-maska -antikrista-strzena-daniel-7.html


"A videl som jednu z jej hláv ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem hľadiac za šelmou." (Biblia, Zjavenie 13,3)Author:
Patrik # VebaSydi71
Cirkev2014-11-30253
-
 79% ( 23 people voted )
+
rovnaký populista ovládaný "vyhulenými", ako bezák.

klifton # GexiSosy84
-
 53% ( 7 people voted )
+
2014-11-30 20:19:33 5b7f8caf
Ja by som povedal, že šelma, ktorá pobláznila národ a za ktorou potom všetci išli do záhuby bol - H I T L E R ! !
Kocur v cizmach # LovoXexu33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-12-01 05:45:07 42f951cb
To, ze niekto drista v europarlamente, este neznamena, ze ma realnu moc :-)
Realnu moc maju ti, ktorych nevidiet.
Zbytocne zavadzajuci clanok.

zdravyrozum # GyduJudi50
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-01 09:54:08 bc78020a
Nemá reálnu moc? ..Vatikán má najväčšie "bohatstvo" sveta.. Má ako politickú, tak aj náboženskú moc.. Áno aj Hitler pobláznil celý svet, ale zaujímavé je viac na tom to, že kto stál za Hitlerom a podporoval ho.. Vatikán a.s:
Patrik # VebaSydi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-01 12:40:45 57f4c28a
Hitler
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 13:12:10 57f4c28a
loading...
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 13:13:19 57f4c28a
Pope
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 13:13:51 57f4c28a
nazipriestssalutehitler1
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 13:15:17 57f4c28a
nazi
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 13:15:40 57f4c28a
Pope and Mussolin - Lateránska zmluva

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 13:21:15 57f4c28a
Patrik
Výborné príspevky.

meldo # FajuSuba76
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-12-01 13:36:06 c35b08c8
I mojo proroctvo hutorí-po dni švetla - prííííídze čarnáááá noc-verce temu -bo i bul boh hutori -chto neverí uveri-co hutorím-bo rozum Váááám ludzom dávam-či ne? Vatikán-mojo mesto na žemi je-to bohatstvo moje šerce je-nepýtajce co Vašo neje! Bo-Ja- všadze boh budzem placic tu hore v nebi každemu! To mi verce! ááámen.
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 14:10:16 58d4285f
@Kocuurik v cizmiciach
Hitler selma zo Zjavenia ???
Ty si si aj precital clanok, alebo si len scrolloval dolu aby si rychlo napisal nieco "muuuudre" ?
Ako naplna Hitler vsetky uvedene znaky z proroctva ??
Never tomu. Nikto a nic ine nenaplna uvedene JEDNOZNACNE charakteristiky, len jedna institucia (teda nie jednotlivec - papez), opakujem INSTITUCIA.
Tou je RKC = Vatikan (had) = stredoveky Rim, ktoremu drak (had) odovzdal moc, kralovstvo aj svoj.
tron v spolupraci s vladami sveta (v stredoveku europskymi vladcami a v blizkej buducnosti v spolupraci s USA)
peace & love
Bombardaak # CywoLaxe46
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-12-01 16:01:06 9ec1d307
http://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/drave-selmy-
vladnou-zemi-zjeveni-13-1-cast.html

http://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/drave-selmy-
vladnou-zemi-zjeveni-13-2-cast.html

http://www.dobakonce.cz/stitek/usa

http://www.dobakonce.cz/stitek/papezstvi

http://www.dobakonce.cz/kategorie/nova-totalita

Bombardaak # CywoLaxe46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-01 16:03:45 9ec1d307
Ked vsetky kompasy sveta ukazu jednym smerom => da sa predpokladat, ze sever bude asi tam :)
Ak to kvaka ako kacica, chodi ako kacica, zerie ako kacica, plava ako kacica, vypada ako kacica, asi to bude kacica, ci ?

http://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/odhaleni.htm
l
Bombardaak # CywoLaxe46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 16:06:08 9ec1d307
Je to treba vidieť ináč! On ten "Náš" pápež má pravdu keď hovorí o dianíííííííííííí! Treba "MU" dať priestor aby za financie "nadobubunuté" za stáááááročia začal riešiť napr: nezamestnanosť v EU! Aký by bol slávny? /len rúžence by vyrábať---ale no?/Alebo okrem rozumu --a má ho dosť... vyriešil ..za Vatikánske peniaze...neidentifikovateľné...problém opakujúcich sa ..krizových javoch ! A furt len okolo gayoch , rodiny a ostaných---zuby vybíjajúcich tém sa motááááááá!Začína byť zbytočný...pre mnohíííííííích! Ako sme ďaleko od pravdy----aj v našej ---krčmičke... ?A Piťo poviel že už advent ...cicho treba buc..bo buce ešči vekša žima jak je!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 19:01:33 58d4289b
Jedna pravda ja a zostane, cirkev satan nikdy nepremôže, ak by to dokázal, zničil by ju...a prečo? pretože je to cesta do neba, kto a ako v nej pôsobil nič nemení na jej poslaní, pápež nieje BOH a ani žiadny z kňazov, do kostola sa chodí za BOHOM nie za kňazom, on je len prostredník, ak má nejaké hriechy alebo urobí hriechy, je to len a len jeho problém, rozhodne nie problém veriacich.


lucifer # FaliQuva33
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-12-01 21:23:32 b91d9c26
A ...keby..! Tak prehlásil Vatikánsky hlavný " menegere", že duchovný , misijny , prerod romskej komunity, v smere produkčnom, si berie za svojú hlavnú a rozhodujúcu prioritu svojho "pontifikátu" v rámci EU, ta hotovo! Ešte aj predsedovia KSČM u naších Čechov by sa stali dodávatelia obnovy zanedbaných pútnických miest....aj v pokľaku! / a aj Flašíkova v EU parlamente čosi o rybách..a lovení..sebe si ... aby mala čiarku... podrizdala../
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-01 21:24:25 58d4289b
Klopi

...nerozumiem reči tvojho kmeňa.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 21:35:57 b91d9c26
Aj keď si zo zásady nikdy nepustím video v kabarete Dôležité, z prvého frejmu na oboch videách mi to pripomína jediné: Cisár Palpatine reční pred intergalaktickým senátom Impéria...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-01 23:44:30 bc7b649f
Nuž..luci--fer33! Dvaja naši Spišský...predsedovia vlád boli aj kresťansky založený a z vysoka..sa..! To je to "cicho a žima furt"! A to pápežskesko Vatikánske je založené na...toľkom rozume , intelekte , toľkých financiach/ aj daňových/že priestor pre duchoné, misijné aktivity vo vzťahu k "neprispôsobivým ", nech sa stanú povinnosťou mimoriadnou, akútnou dokonca aj gay --rodinne nutnou na riešenie! Dynamizujúci! To je prínos kresťanský, láskavý , nezištný pre EU---A nehovorím o nezamestnanosti, krízových stavoch, kde sekulárne vládne inštitúcie "tápajú" a určite by nemali vážne výhrady akceptovať isté riešenia aj Vatikánske!....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-02 13:26:40 58d4289b
Dobry clanok. Vela rokov som premyslal nad zjaveniami Jana a Daniela, ale toto by ma nenapadlo i ked som to mal rovno pod nosom :( Kto mohol tusit, ze niektore osobnosti cirkvi to identifikovali uz 100-ky rokov dozadu!
Peter Novak # JuliWile52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-02 14:16:09 566ee6ca
Tu je treba vidieť polohu Vatikánu a jeho najvyššieho predstaviteľa --normálne--ľudsky! Je to jeden z predstaviteľov cirkvy ktorá je tak , ako ostatné ,..rovnocenná!Ani nie jediná, ani nie najhlavnejšia ani nie naj......! Kráľovna "Kingdomu", Moskovský patriarcha, Indický budhistický "duchovný", Dalajláma... židovský...Islamský... aaa ..predstavujú potenciál--aj intelektuálny --ktorý treba "zapriahnúť"---pre ľudstvo ako také! To nie sú len pôžitkari a "drancovači" , či honobiací majetok!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-03 12:57:55 58d4289b
Dzivim še ludzom pribitom -pribitom do chlavy klinec-zvaní dajce temu ježiž-zdal še mi sen-jak uceka prefekt koscelu do Vatikán bank-pitac kus pochopena chudobnoj človek -naj urobia čaro -šicko bohatstvo fuč banka! Zazrak- keremu i glupi pochopia-neznam jak dalej bulo-bo budík kričal -stavaj a nesnívaj-boh še hnevá kedz to chceš i kedz ne pre seba-co ne tvojo! I kedz ferenc dobrý človek-ale sám je!-a ta čvarga kolo neho nedovolia super bank Vatikán vyčistit lem tak-hovorím vám -diablom ho račej budú volac ! I boh odvraci še od človeka Františka !! Bo boh nezna - jak še ma zachovac-bo nemá šerce!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-03 14:08:47 58d4285f
"Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou? A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci." (2.Korint. 6,14-18)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-04 22:23:00 57f4c28a
Patrik-Ti si ozaj terorista mysle-v knihách zapadlého prachom večnosti-otrok duševnej poruchy svojho pána-v knihe zrodeniach posolstva a v chrámových blbostiach-Túžbou po večnom živote-je demagogická až fanatická predstava k bohu-kde zdravé uvažovanie je mimo svojho chápania! Vysvetli- prečo je v biblii prepchaté č 12!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 12:20:52 58d4285f
Ja svojho Pána milujem, pretože ma zachránil z otroctva hriechu a nemusím byť poslušný duchu tohto sveta.. Naplnil moje vnútro nevýslovnou láskou, radosťou a pokojom, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum.. Len jemu patrí všetka vďaka, česť i sláva v celom stvorenom vesmíre! :)

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 12:43:38 57f4c28a
infantilnejsiu predstavu si neviem ozaj predstavit, ako nam tu prezentujes ty, lebo inak pises, inak konas. Ak by len trocha platilo, co vzdy vypotis na obhajobu neznamej zidovskej entity, tak by si zahodil klavesnicu a ostatne prislusenstvo a konal tak ako to chce tvoj vyfabrikovany dedusko.

Inak je to len mlatenie prazdnej slamy a ma za ulohu skor ako presvedcit ostatnych, presvedcit sam seba, ze tak skutocne konas....


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 12:51:24 59ad0eb9
Patrik-Ja zas svojho ne-boha lekára čo ma nepustil -nechal ma žit! Tvoj lásky plný ?čo urobil! ušiel-čím skor !nechávajúc -bud-alebo! či zostanem? zostal som -ale nie čáry máry budeš žit! Ku otázke číslu 12 nevieš odpoved -a takéto odpovede sú celé odpovede biblio čítanky-jednoducho neznáme!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 13:36:33 58d4285f
Sh´ma Yisrael O:)

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 13:49:45 57f4c28a
Ferda: Ale On sa vráti a ukončí tieto dejiny.. Tak ako kedysi vodou, teraz ohňom a sírou.. Ešte zhovieva aby čo najviac pokolení došlo k spáse.. Biblia je plná symbolických čísel.. 12 bolo kmeňov Izraelských, 12 bolo učeníkov a mnoho iných 12.. Tým 13tym je sám Pán Ježiš, ktorý je v strede.. Aj keď ty asi budeš mať prekvapivejšiu odpoveď, na ktorú sa teším :))

Rafael: Napríklad? Čo je zlé na klávesnici a jej príslušenstve? Duchom sveta sa toto nemyslí, sú to skutky hriechu, ktoré svet činí a sú z toho usvedčení.. Počítač môže byť použitý dvojakým spôsobom, i na dobré i zlé, taktiež je to aj s hudbou, umením, ľudským telom.. Čomu sa vydávame, toho sme sluhom.. Ale slúžiť z lásky je rozdiel než z otroctva a povinnosti..

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 14:01:05 57f4c28a
Patreik myslis si, ze si spravny krestan ak mlatis do klavesnice a zabijas tak cas, ktory by si mohol vyuzit na pomoc bliznym ako je stanovene v portfoliu toho zidovskeho gymnastu?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 14:11:22 59ad0eb9
Zachvíľu odchádzam, využil som voľný čas.. Nemyslím si, že som správny kresťan, od toho mám ďaleko keď sa pozriem na prvotnú cirkev a charakter, ktorí niesli.. Aj keď bol by som radšej keby to čo si napísal myslíš úprimne, nie len z toho aby si "rýpal" ako v každom inom článku.. Radšej nech si ľudia otvoria aj iné komentáre kliknutím na naše mená.. Boh s tebou, a prosím, zastav sa.. Akonáhle je článok, ktorý sa týka cirkvi, hneď sa do autora obúvaš.. Ak si skutočne tak vo viere zarytý ateista, načo sa potom niečím takým zapodievaš? Čo ťa k tomu ťahá? Tvoja ateistická viera alebo poznačené svedomie?

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 14:30:25 57f4c28a
Patrik-čísla 12-sú znameniami zverokruhu a nie ako ich nazývaš apoštolmi a ta 13 je symbol stredu -slnka! To lem židia im dali mená na svoj obraz ! ale to to Ti nemožeš pochopit a chápat -lebo nerozumieš -a chápeš len bibliu! kde čerpáš múdrost-ktorá sa nezakladá v pravde!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 14:57:40 58d4285f
Patrik, kazdy sa rodi s duchovnymi potrebami, preto tzv. ateisti budu stale utocit na inak zmyslajucich, lebo podvedome tusia, ze ich presvedcenie je nespravne.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 14:59:42 d9777929
spravne Fero, mas pravdu, minule som sa bavil s jednym vyrobcom jogurtov a ten mi potvrdil, ze evolucia je nezmysel a podvedome aj on citil, ze na nas niekto zvrchu dozera.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 15:01:56 59ad0eb9
Patrik nereagujem na clanky o cirkvi, su mi ukradnute, len reagujem na infantilnosti veriacich a ty v tomto suverne vyhravas.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 15:04:04 59ad0eb9
Fero-si strašne daleko k chápaniu a k nahliadnutiu otvorených dverí vesmíru-ked nechápeš zákonu-slnečný rok!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 15:37:09 58d4285f
Mám na bigotného Patríčka, ktorý tu odhaľuje význam kostplných čísličiek, jednu otázku: Čo znamená môj tripcode DaruJete18? Tri šestky je dohromady 18. Potiaľto by to náš pátričkársky počtár mal zvládnuť. Keby len tušil, aké dve démonické slová tvoria túto kombináciu, tak sa prorocky pokadí, looool!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-12-05 16:27:43 d405c1fd
...kostolných...
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 16:31:47 d405c1fd
Ucek rok i prišol čas vanoční-pýtajce darčeky -ježiško doneše-či akože-ta pýtajce akože-nedostanece to akože-i kedz pýtace-akože-dostanece-akože od ježiška prd-Ta nebudzce glupe akože a kúpce sebe ne akože-a ludzom hutorce-bul som dobrý -akože- ta som dostal darček-od ježiška-akože-nesce glupi -akože-klamac ludzom pre ježiška-akože-pomodli še 3 x zdravas-vyber darky naraz a zašpevaj Eve-ave Mááária nepoškvrnená zdravas áááámen -spad mi kamen zo šerca-ta tu ten kamen budze stác a za rok prídzem zaš!!akože-tak!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 16:35:46 58d4285f
Prof. Dr. Walter Veith - Revoluce, tyrani a valky
Prof Dr Walter Veith # QumeSoxi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-05 21:52:14 57f4c28a
Čo tieto pojmy a symboly prorockej knihy Zjavenie Jána znamenajú? Sú platné aj pre dnešnú dobu alebo sa už naplnili v priebehu histórie? Spoločne to preskúmajme v tomto videu od Amazing Facts:
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 08:27:21 57f4c28a
Svätuškár Patríček, kto má cit na triedenie informácií, nestráca čas s kravinami. Lol...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-06 11:42:11 bc7b649f
podla toho videa, co sem dal nas Patrik, je jasne, ze o desiatej vecer uz musi ist spinkat.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:01:26 59ad0eb9
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:48:37 57f4c28a
261.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:49:09 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:51:37 57f4c28a
alqkqq.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:52:16 57f4c28a
ta6fth.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:53:21 57f4c28a
e5rddg.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:54:19 57f4c28a
28lja.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:55:21 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:56:43 57f4c28a
Mariansky kult

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:57:09 57f4c28a
Ekumenizmus - Duchovný nevestinec

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:58:40 57f4c28a
34yb8k0.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 15:59:21 57f4c28a
2q9w2s0.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:00:19 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:01:11 57f4c28a
zyhelv.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:02:25 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:03:24 57f4c28a
a doma ostatni vsetci zdravi?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:04:03 59ad0eb9
a0j59g.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:04:05 57f4c28a
ajrmon.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:04:51 57f4c28a
k3ri12.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:05:50 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:07:29 57f4c28a
egypt-king-small.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:08:19 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:09:32 57f4c28a
6hkj7a.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:10:48 57f4c28a
11hq9l4.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:11:39 57f4c28a
29o017t.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:12:07 57f4c28a
genetiku neo.ebes....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:12:30 59ad0eb9
24e4boz.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:12:39 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:14:05 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:14:44 57f4c28a
jv2p38.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:15:16 57f4c28a
vg7dd.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:15:49 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:16:42 57f4c28a
10p3i38.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:17:14 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:19:30 57f4c28a
2lomeb.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:20:15 57f4c28a
sw6xy0.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:21:00 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:21:47 57f4c28a
suyfkz.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:22:38 57f4c28a
2r4rfv9.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:23:17 57f4c28a
Pope in Israel

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:24:01 57f4c28a
jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:25:12 57f4c28a
Pope
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:26:09 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:27:19 57f4c28a
oh23xd.jpg
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:28:11 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:28:48 57f4c28a
"A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. A videl som jednu z jej hláv ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem hľadiac za šelmou." (Biblia)

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:31:50 57f4c28a
"A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán." (Biblia, Zjavenie Jána 18,2-4)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 16:32:20 57f4c28a
A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc.
Patrik # VebaSydi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-06 16:33:27 57f4c28a
Pa-trik-dneška som bul požehnaný božov krevi-tak pol litra z odpuscena hrechu-neznam či som čisti.-bo mešam ale co už-som odpustení-či ne! Jak kukam modna prehliadka pápežov-abo nástup vojakov proti drakovi-asi 12 hlavovému-tak dajak ne?pravdu hovorím-či jak !Asi dnes uzriem i Ja toho draka a pojdem na búračku Baby Lona ked ma stará pusti! Patrik tolko znamení si dal -Ja len jednu-čo v skutočnosti znamená kríž!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 17:13:42 58d4285f
Kríž? Cvičné náradie pre korunovaného artistu. Lol!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 18:10:35 d405c1fd
Tie komentáre sú úplne scestné.. Vaša nenávisť voči Bohu je evidentná z každého vášho komentára k článkom, ktoré sa týkajú Cirkvi.. Nikoho to nezaujíma a stále do niečoho "rýpete".. Stačí si kliknúť na vaše mená a prečítať si komentáre aj k ostatným článkom..

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 18:20:55 57f4c28a
zato ty srsis inteligentnymi prispevkami....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 18:32:40 59ad0eb9
Patrik-ked Ti možem poradit-uč sa trocha z kozmologie k chápaniu tvojej jednotvárnej fanatickej predstavy tvojho učenia-tvrdohlavosti k niečomu -čo neexistuje! Existencia je len predstava duševnej posadnutosti vo viere o stvorený niekým v ničom!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-06 19:00:08 58d4285f
Kvazary sú toho jasným dôkazom, pretože tie sa vymykajú hypotéze Veľkého tresku.. "Nebesia rozprávajú slávu silného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje obloha." (Žalm 19,2)

Patrik # VebaSydi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-06 19:32:10 57f4c28a
Mna v pisme presvedcili o falosnosti a odsudeni Rima, fakty, ze to mesto bude na siedmich pahorkoch... z hostorickeho ale aj geografickeho hladiska je to len a len RIM. Ved aj RKC svojimi tmavymi skutkami dokazuje, ze denne zvadza do priepasti falosnym nabozenstvom tisicky ludi. Je totalne odklonena od Kristoveho ucenia a svoje bludy len prkykryva Jezisom. No odsudenie je blizko

leo # MyxoKada17
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-12-06 22:05:26 b917729a
Práve som sa vrátil z baru a vidím, že tu skapal pes. Okrem svätých exkrementov kostolného úchyla Patrícia v celom kabarete Dôležité pribudli za 5 hodín len 2 (slovom, dva!) normálne príspevky. Zdá sa, že je to tu už dôkladne rozložené, otrávené...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-07 00:15:50 bc7b649f
@Patrik
noze nam povedz ako sa kvazary vymykaju hypoteze velkeho tresku :)
fakt sa na to tesim od amaterskeho katolickeho kozmologa a astrofyzika :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 10:06:43 5f699539
memory, tak teraz si mimo misu.
aaa # RuxaQija4
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-07 10:18:49 b22934fd
@aaa
aj povies preco, alebo len tliachas ako tvoji kamarati? :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 10:24:43 5f699539
Memory, nemám čas to tu všetko rozpisovať, pretože je to hlboká téma a vyžaduje si to k tomu "sadnúť". Ak by si skutočne mal taký záujem o spoločné štúdium kozmológie (aj keď v tom nie som žiadny odborník) z iného pohľadu než z hypotézy Veľkého tresku, môžeme sa stretnúť, ale ak si len chceš niečo dokazovať, bola by to škoda času. "aaa" myslel mimo asi v tom, že si ma spomenul ako katolíckeho kozmológa a astrofyzika. S tým nič spoločné nemám a keby si si poriadne pozrel ten článok, ktorý tu je pridaný pochopil by si. Narýchlo som našiel tento časopis, ktorý v skratke rieši otázku kvazarov: http://casop
is.solas.sk/stvorenie-a-veda/hubblova-bublina-ve-k
y-tresk-v-problemoch
...No ja nepotrebujem si niečo takto dokazovať. Mne osobne Kristus zmenil celý život a stačí mi pohliadnuť večer na jasnú oblohu a tak v duchu obdivovať diela nášho Stvoriteľa :) "Lebo jeho, len smyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky." (Rimanom 1,20)

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 12:33:36 57f4c28a
@patrik
keby si mal naozaj zaujem studovat, tak si precitas originalny clanok, z ktoreho kreacionisti vytvaraju clanky podobne tomu, co si sem dal
a keby si si ho precital, zistil by si, ze tak ako vzdy, nepochopili o com je, prekrucaju ho a vidia v nom nieco, co v nom nie je
ale ako sa vravi: hladnemu sa o chlebe sniva :)

ten clanok totiz priamo spomina, ako to sedi do teorie velkeho tresku a ponuka vysvetlenia
http://www.newscientist.com/article
/mg20627554.200-time-waits-for-no-quasar%E2%80%93e
ven-thoughit-should.html


memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 13:00:07 5f699539
Odkedy to tu už vzdal aj pacient Lucifer, kabaret Dôležité potrebuje krucifixom poriadne prašteného kostolného komedianta. Patríček ho vo svätej imbecilite dokonale nahradil.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-07 13:18:06 bc7b649f
Patrik-Feričku-Bábetka sa nerodia v duchovno potrebách- k životu potrebujú len-jest-pit a srat-viac nepotrebujú - nemáte poznatky ale máte knižočky pravdy-bez dokazou!Nemáte jedno-dokazatelné o existencie superlatívu-ale podávate dokaz knihou-čo nedokazuje nič-len to-že je neexistenčná teoria vášho tvrdenia-a preto cirkev a viera je inkvizícia ateizmu a pokroku!-tak ako dnes-tak aj v minulostiach-k upalovaniu alchymistov!čest ich pamiatke a nie toho čo nieje-ale bol-je-a bude večne v nebesiach aj ked zas bude nič ! Dávate k dokazu tiež to-čo ateisti zistia ! a sa chválite že to je písane v biblii-ach ta blbost slepá!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 13:30:05 58d4285f
zaujimave ako sa nam tu velkobumbumisti a bahnoisti vzdy zlezu pri temach, ktore sa ich zevraj netykaju :)) niekto asi vela pozeral mauglih a tarzana, inak by samozrejme vedel, ze ak by babatka dostavali iba jest a pit a nic viac, umreli by. aj to je rozdiel medzi ludmi a zvoeratami a je to dalsi klinec do rakvy tej bachorke z 19. stor., ktorej okrem par extremistov nikto neveri.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 13:36:34 5ab6fb7f
@fero
ak to nieco dokazuje, tak len to, ze sme od nich odlisni, nic o povode :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 13:42:16 5f699539
ano memory, ale predmety tej odlisnosti dokazuju mnohe :) zamyslam sa, ale nenapada ma preco tuto na prezitie dolezitu vlastnost nemame ako zvierata. ale ako som napisal, dalsi rozpor :))

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 13:48:19 5ab6fb7f
@fero
a preco nemame ziabre, tento, pre niektore druhy, zivotne dolezity organ? :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 14:01:28 5f699539
Fero-daj dokaz o jestvovania niečoho v ničom-potom tvrd čo tvrdíš ! Totiž vyvraciame to čo neviete dokázat-a to je- nevedomost vedomosti- že zem už nie je plocha zemegula-a to je tá naša vedomost k nevedomosti vami chápanej vedomosti !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 14:03:01 58d4285f
Nemá význam ďalej, na diskusii ostali tie isté mená čo aj v iných článkoch. Nikam to nevedie, všade sa to opakuje, tie isté veci sem píšete, len sú vždy v inom šate aby sa slovíčka neopakovali. Aspoň niekoľkých tento článok oslovil, z čoho som potešený, no od vás som to ani úprimne povedané nečakal, zo skúsenosti pri rôznych ďalších článkoch. Memory, pozriem to keď bude čas, je to v angličtine a teraz fakt si tým nejdem lámať hlavu. Čítať odborné časopisy v angličtine je pre mňa problém. Ak mi to sem preložíš budem rád. Navyše to chce prihlásenie aby som si prečítal celý článok a ja nemám potrebu platiť za informácie: "Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte" (Matúš 10,8) Shalom!

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 14:09:29 57f4c28a
memory, lebo nie sme ryby, ani ziadne ine zvierata, aj ked sa geneticky podobame bananu :) ak by sme sa aj geneticky podobali 99,999% na nejake zviera, neznamena to nic, ked sa v mnohom inom od zvierat odlisujeme. niektori si geneticku podobnost spajaju s absolutnou podobnostou, co je samozrejme velka chyba a plytkost uvazovania niektorych tzv. vedcov. a v plytcine je vela bahna :))


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 14:14:29 5ab6fb7f
@patrik
za vzdelanie sa plati :)

@fero
nie sme zvierata, to je pravda, ale to ani nikto netvrdi :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 14:35:21 5f699539
Fero-dokonca nás sa to týka- platíme cirkvi z ktorej pochádzaš a velebíš!akú činnost má bábetko vykonávat aby neumrelo- ha? Tretiu položku si nevidel-srat=kakat! Evolúcia v mikro-makro svete je pra základ všetkého! Fero dokáž existenciu niečoho-v existencie ničoho-ked neexistovalo nič!!!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 15:14:50 58d4285f
ale tvrdi memory, ale to je jedno, vsak hned tu nado mnou :) podstatne je, ze v tomto pripade je rozdiel jasny. ludskemu mladatu na rozdiel od zvierat nestacia k prezitiu len fiziologicke potreby. som rad, ze sa tu zhodmeme :) my sa zhodneme vo viacerom :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 15:23:50 5ab6fb7f
Ale nedal si dokaz existencie niečoho v ničom !!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 15:40:20 58d4285f
????
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 16:06:01 58d4285f
je to jedno. prv nez boh bola aj tak bohorodicka...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-07 20:33:52 bc706f99
fero stacia, len nebude civilizovany ako ho poznáme teraz...
To, co ty pripisujes prezitiu cloveka, pre teba prave tym sa odlisjuceho od ostatnych zvierat je len ponimanie civilizovaneho cloveka,nic viac.
V romskych osadach tiez deti nedostavaju adekvatnu pozornost od rodicov a preziju, len ich socializacia je horsia. Rovnako dieta vychovane inymi druhmi zvierat a par sa ich naslo, tak ich schopnost naucit sa rec, ci pouzivat nase vydobytky je prakticky nulova, ale este vzdy prezivaju.
Ak poznas priklady ,ktore tvrdis, sem s nimi, inak je to len na subj. pocite.
Lebo rovnako mozno povazovat viacrocnu starostlivost orangutej matky pri vychove mladat za to iste, bez jej pozornosti to mlada zahynie o par dni... Ale to vsetko stale suvisi len s evoluciou, nie s dusou, ci povznasajucim sa deduskom na oblaciku, ci entitou majucou antropomorfne sklony....
Preto ak napises ze by babatka bez pozornosti rodicov umreli, uved priklad zo zvieracej a ludskej rise a vysledok bude rovnaky.
Evolucne sme nastaveni na starostlivost od matky na ovela dlhsiu dobu ako ostatni v zvieracej risi, to je jeden z mala rozdielov, nic viac, zavisi to samozrejme aj od dlzky dozitia, preto aj slonie mlada potrebuje podstatne dlhsi cas pomoc na rozdiel od podenky, ci mysi.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 09:55:47 59ad0eb9
Rafael, to je informacia, ktoru nebudeme overovat ani ty ani ja. videl som vedecky dokument, ktory nebol tendencny a bol dokonca zamerany proti tzv. kreacionizmu, kde prisli k zaveru, ze dieta cloveka neprezije bez podnetov od dalsieho cloveka. to je jedinecne, co nas jasne oddeluje od zvierat. takze, ziadny maugli, ani tarzan. ked chces, mozem sa pohrabat a uviest ti zdroj, ale bolo to uz roky dozadu, teraz neviem.
socializacia je zase o niecom inom, tam co sa tyka ciganov suhlasim.
tato jedinecnost logicky nemohla vzniknut ziadnymi postupnymi jemnymi zmenami, preto je jasne, ze clovek nemoze byt vysledkom nejakej evolucie

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 11:10:39 d9777929
Nechcene vstupim do debaty.

preto je jasne, ze clovek nemoze byt vysledkom nejakej evolucie


Poprosim ozrejmit ako sa ten clovek tuto na tej zemi ocitol.A logicky prosim.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 11:23:51 b229c028
harry a logicky zdovodni miliardy galaxii, ktore len tak bez zivota bezcielne sa spokojne rozpinaju (mozno aj vo viacerych) vesmire..A poprosim teda zdovodnit logicky...

Fero videl si ale nikto to overovat nebud...To je vedecka argumnetacia?
Ak je pre teba jasne, ze clovek nemohol vzniknut evolucnym procesom, to este predsa nic neznamena. Volakedy bolo predsa kazdemu jasne, ze rychlost auta nad 30 km za hodinu znemoznuje dychanie u cloveka... Kedze ale priklad nemas, skus porozmyslat nad inkubatorom...alebo skus porozmyslat ako bude zit mlada akehokolvek zvierata odvrhnuteho zo stada, ci opatery matky...

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 11:30:00 59ad0eb9
Rafael,vsimni si to ticho.

To je preto,ze len sucham nohami.Lebo nemam patent na rozum.Na rozdiel od inych.

To som chcel naznacit.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 11:43:46 b229c028
vidis konecne spravna sebareflexia, lebo ked nemas nic, co by osvetlilo danu temu, hlavne ked jej nerozumies, je to najspravnejsi postup ako naznacit, ze len tapes.
Mimochodom som to uz napisal nedavno, ziaden neodbornik daneho odvetvia sa tak vehementne nepokusa napadnut ziaden iny vedecky odbor, ako prave veriaci evoluciu.. Asi ich to velmi musi drazdit....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 11:48:04 59ad0eb9
Rafael, myslel som, ze z nas dvoch to nikto overovat nebude. ziadna veda nestoji za to, aby sa tyrali deti. nie sme dr. Mengele, neskor dr. Green, ked pracoval pre usa.
jedinecnost cloveka je v tom, ze na prezitie potrebuje viac, ako len fyzicke potreby.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 12:35:46 d9777929
Fero o overovanie stojis ty, na nete najdes dokonca aj realne postavy, kedy boli vychovavani zvieratami, nie je tam ale ziadna zmienka o tom, ze by dieta zomrelo preto, ze ho rodic nepohladkal a nerozpraval sa s nim...
Jedinecnost kazdeho zvierata je o tom, ze potrebuje viacej ako len fyzicke potreby....
Mam dokonca priklad z realneho zivota, mam to zvieratko doma, a viem, ze keby nedostal okrem splnenia fyyzickej potreby aj nieco ine, davno by zahynul. Nie raz sa stali pripady, ze labut zomrela, ak jej zomrel partner, a to mozme preniest na kopec druhov zvierat, takze tvoje prirovnanie, ze clovek je niecim vynimocnym v zvieracej risi, znacne pokrivkava.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 12:43:52 59ad0eb9
Rafael na nete je vselico, ty ako clovek striktne veriaci vedcom by si nemal takto uvazovat. svoju vedomost som cerpal z vedeckeho zdroja, ale uz neviem kde. mozem zisti, kde ak chces.
vidis, ako pekne vies pozorovat vztahy v prirode. len tak dalej. totiz to zviera, co mas doma ti o vztahu cloveka k zvieratam dokaze povedat viac, ako vsetci vedci dokopy.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 12:58:20 d9777929
Rafael, pises, ze o nic sa neodbornici tak nezaujimaju ako o evoluciu. no zial sklamem ta. ovela viac sa neodbornici zaoberaju veriacimi ludmi. a to dokonca aj z radov tzv. vedcov. jeden bliakajuci transexual z oxfordu o tom vydal aj jeden blabol, ktory nestoji ani za stipku pozornosti.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 13:00:40 d9777929
fero pisal som o vedeckom odbore, co viera v boha nie je. A tymi vedeckymi dokazmi o tom ,ze jedine clovek zomrie, ak sa mu rodic, ci spolocnost nevenuje, takisto chybaju relevantne pozorovania v prirode u ostatnych zvierat....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 13:04:59 59ad0eb9
aha, to bude asi tym, ze ja evoluciu nepovazujem za vedecky odbor.
s tym clovekom a zvieratami, skusim sa dopatrat k zdroju a mozno tam bude informacii viac.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 13:29:52 d9777929
Fero uz som ti to pisal, je jedno, co ty povazujes za vedecky odbor, vedecku teoriu, ci cokolvek ine. Tvoj nazor pravdive informacie nefalzifikuju. A to je dobre, lebo doba, kedy prave neodbornici z radov veriacicich pozerali na kazdy novy objav, ci dokaz cez prizmu viery uz nastastie skoncila.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 13:32:35 59ad0eb9
Rafael, nastastie ani tvoj nazor pravdive informacie nefalzifikuje. ale urcite nie si tak naivny, aby si veril ze sa k tebe z vedy dostavaju pravdive informacie. mozes si byt isty, ze ak by cirkev bola proti evolucnej teorii, nikdy by svetlo sveta neuzrela. prilis podcenujes ich moc. je ovela vacsia, ako v stredoveku.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 13:41:45 d9777929
cha-cha-cha....a to ti kto vravel... biotechnolog baca?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 13:54:17 59ad0eb9
presne takuto reakciu som cakal. zivot v iluzii je pekny, ale zial klamlivy. veru taky baca by sa to zisiel :)
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 14:10:08 d9777929
Fero zijes v naznakoch a aj tak argumentujes, takze kto zije v iluzii, je naozaj otazne. Uz sa s tebou a nielen ja bavime niekolko rokov, ale este si nic argumentacne nepodlozil, zato len v naznakoch sa vyjadrujes a myslis si, ze ty jediny si na to prisiel...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 14:11:46 59ad0eb9
A ak ma cirkev taku moz ako nikdy v dejinach, tak mi vysvetli absenciu kriziackych vyprav, upalovanie bosoriek, ci vedcov s opacnymi nazormi, alebo cokolvek ine, co v minulosti tak slabucka cirkv si mohla dovolit.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 14:13:04 59ad0eb9
Fero-a vieš čo to vlastne evolúcia znamená a je? lebo Ti sám nie si z evolúcie zrodený-Ti si bum a už si bol-žiadny vývoj- jednoducho si a hotovo ! Niekto tu tvrdil-že nič nemože vzniknút v ničom-tak vysvetli rozumné vysvetlenie- skadial sa vzala tolká hmota vesmíru! Možem Ti povedat- že si v uveznenom kruhu tunela kde hladáš začiatok tunela -a také sú tvoje odpovede-bez začiatku i konca! Len z knihy pravdu prezentuješ a viac Ti netreba-aj keby v nej písane bolo že kamen krídla ma a lieta-musíš tomu verit-lebo to je v knihe písane! a tvrdil by si to !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 15:18:22 58d4285f
Ja som boh- tvoj pán -nebudeš mat iných bohov okrem mna-toto porekadlo si prebrali RKC-kto išiel proti inkvizítorom cirkvi -smrtou ho odmenili-triedenie zla od dobra-filozofia viery! A toto porekadlo sa šíri dalej -fašizmus-komunizmus-kapitalizmus-každý triedy-len svoju filozofiu necháva vládnut! Ne tak Feri !!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 18:00:49 58d4285f

Aby som nebol taký kritický voči pápežstvu, tu je jeden z mála pápežských výrokov, s ktorým súhlasím:
"Stáročia hľadeli všetky kresťanské národy na katolícku cirkev a ako sme videli, mnohé štáty presadzo[/colo
r]vali zákonom jej nariadenia, ako napr. konanie bohoslužieb a zastavenie prác v nedeľu. Protestantizmus odmietajúci autoritu cirkvi nemá opodstatnený dôvod pre svoju nedelársku teóriu a logicky by mal trvať na svätení soboty ako sabatu. Štát schvaľovaním zákonov o povinnom svätení nedele nevedomky uznáva autoritu katolíckej cirkvi a viac alebo menej verne vykonáva jej nariadenia. Nedeľa ako deň oddelený pre povinné verejné uctievanie všemohúceho Boha, zasvätený prerušením každej otrockej práce, obchodov, svetských záľub a cvičením v pobožnosti je rýdzim výtvorom katolíckej cirkvi."
The American Catholic Quarterly Review, január 1883, str. 132-139
Bratia, sestry, žijeme v období vlažnej laodicejskej cirkvi, a Pán nás v NIČOM nechváli! (Vid. Zjavenie 3, 14-22)
"Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie."
(Zjavenie 3,19)
Laodicejský koncil roku 364 po Kr. vydal prvý cirkevný nedeľný zákon.
Osobne verím, že to nie je náhoda a niečo nám tým chce Pán povedať..
http://referaty.aktuality.sk/sobota/referat-1
5433

"Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu." (Zjavenie 14,12)
"A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedoctvo Ježiša Krista." (Zjavenie 12,17)
"Lebo svedoctvom Ježišovým je duch proroctva." (Zjavenie 19,10)
"Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta." (Zjavenie 22,14)

ZMENA BOŽÍCH PRIKÁZANÍ, POROVNANIE:


Patrik # VebaSydi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-12-08 19:14:20 57f4c28a
Rafael, kazdy zijeme ako vieme. uz si si mohol zvyknut na sposob akym tu pisem, takisto ako som si zvykol na tvoj.
co sa tyka moci cirkvi, myslis, ze su taki hlupaci, ze by isli neustale takouto formou? samozrejme, ze to je neudrzatelne tak museli prejst na ine taktiky. skus si nastudovat ako sa vyjadruju(li) politici 20 a 21. stor. napr. o tovaristve Jezisovom(jezuiti) a ake mali a maju vplyvy. a potom komu tato organizacia priamo podlieha. mozno budes velmi prekvapeny.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 07:47:53 d9777929
Fero ak si myslis, ze prejavom slabossstva boli mnou vymenovane hyenizmy katolickej cirkvi,co momentalne absentuje v sucasmosti ako prejav zvacsujucej sa moci, tak potom sice mas pravdu, ale zaroven aj problem porovnat, co je a co nie je moc.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 09:09:31 59ad0eb9
to je dobra otazka. dolezite je aky ciel maju a ci su ho schopni plnit. ak ano maju moc. napr. aj napriek obrovskemu usiliu sa bibliu znicit nepodarilo. az taku moc nemaju
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 10:14:56 d9777929
Fero ty si taky komik, nebyt cirkvi, bibliu by si sotva niekde nasiel...Spomen na Niceu....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 10:16:24 59ad0eb9
Rafael, namiesto vysmechu by si si mohol dat namahu o tom nieco nastudovat. nicejsky koncil bol v 4. stor..nicejsky koncil narobil vela zla a posplietal dokopy pohanske a krestanske nauky, nasledky sa nesu dodnes. tie udalosti, o ktorych pisem su o stovky rokov neskor.
Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-09 11:33:50 d9777929
Fero-zaujímavé v tabulke desat božích prikázaniach je-slovíčko -eš-nezabij eš !to ako znamená že Ja možem-ved každy tomu tak rozumie!že on može zabíjat lebo nemá slovíčko=eš= ale druhý nesmie! Lebo ked to boh napísal- tak sa ospravedlnuje za svoje chyby ktoré on spáchal a nie človek!! alebo to cirkev nedotiahol do ex myšlienky!! Takže podla toho sa chová cirkev lebo to nemá zakázané-lebo sa vždy riadi podla božích desat prikázaní !Možeš namietat proti!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 11:34:18 58d4285f
Fero bez Nicejskeho koncilu by si nemal Novy zakon a ten stary by sa zaradil do tej istej kategorie ako Ezopove bajky, Grecke povesti, ci Janiocko a Marienka na ceste k Pernikovej chalupke....
Bez cirkvi a teda bez veriacich by starozidovske povesti boli rovnako brane ako predchadzajuce diela.
Ak teda uloha cirkvi v tomto je pre teba zanedbatelna, pre mna je ovela viac akceptovane dielo to, ktore sa nepretriasa a to su Kumranske zvitky, ci Zvitky od Mrtveho mora, kde ten gymnasta tak ospevovany v biblii prekvapujuco chyba, ci Flaviove spisy, namajuc v sebe jedinu zmienku o tomto olympionikovi.
Tym nechcem povedat, ze tym dielam pripisujem vacsiu cenu ako Ezopovym bajkam, len su aspon nikym neprepisovane a teda neskreslujuce povahu a zmyslanie pisatelov.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 11:48:10 59ad0eb9
Fero-prečítaj si knihy =Staroveké orientálne literatúry-Náboženstvá Mezopotámie-alebo Zánik RKC !možeš stiahnut internetom-satarmo--nemboj- len si to napíš ktoré to chceš!a prečítaj si!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 12:09:33 58d4285f
Rafael, ale mal by som ho neboj nic. a mas velmi chabe informacie ak tvrdis, ze na zvitkoch od mrtveho mora chyba Jezis. je tam na stovkach miest spomenuty. a prave to je ten najvacsi rozdiel oporti Jankovi a Marienke. prorocke predpovede, ktore sa dokazatelne naplnili. ak uznavas autenticitu zvitkov od mrtveho mora musis v tom mat jasno. ziadna cirkev tomu ziadnu vahu nedava, ta to iba posliapava s RKC na cele. ale aj to tam je predpovedane, ked este o ziadnej RKC ani nechyrovali.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 12:48:51 d9777929
Fero ako vzdy zavadzas a ako vzdy umyselne, tak isto ako Flaviove spisy ani Kumranske neobsahuju o tom gymnastovi jedinu zmienku
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 13:13:39 59ad0eb9
No a tu je aj pricina, preco tomu cirkev nedava ziadnu vahu, ich vymyslena entita tam proste nefiguruje, co je zaujimave, ak zapisky su z obdobia jeho hypotetickeho obdobia
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 13:16:15 59ad0eb9
nezavadzam. ak su tam knihy SZ, co su, tak je tam spomenuty na stovkach miest. musel by si si to totiz nastudovat a nie spoliehat sa na kadejakych vykladacov. potom sa radis do kosiara s tym transsexualom z oxfordu.
comu dava a comu nedava cirkev vahu je jedno, na to sa nespoliehaj

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 13:18:43 d9777929
Fero je to jednoduche, staci podat dokaz, lopticka je na tvojej strane, je tam pisane len v naznakoch o prichode Mesiasa, nie o Kristovi menovite, ale ak tam najdes jednu jedinu zmienku o mene Jezis, tak ti uverim uplne vsetko.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 13:24:37 59ad0eb9


ziadna cirkev tomu ziadnu vahu nedava, ta to iba posliapava s RKC na cele. ale aj to tam je predpovedane, ked este o ziadnej RKC ani nechyrovali.

o tej vahe si zacal ty,tak nezavadzaj....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 13:28:11 59ad0eb9
Fero-tak vidno že máš chabé znalosti minulosti-veruže chýba v originále!-ježiš je len symbol ako u nás Jánošik-aj ked žili-žili ako ludia Ešte je tu údolie králov-skadial židia čerpali a opisovali do biblie!Ked mi možeš povedat ktorý v poradí je boh po Sumeroch-ked každa era mala svojho boha-a proroctva sa tvoria -ktoré sa nestali nikdy I boh riekol zabite mi syna ježiša-tak vám odpustím-a tak sa pozeral ako ho mučia!zvrhlík jeden !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 13:39:18 58d4285f
Rafael, mne nemusis verit, ver sebe. su tam udalosti opisane velmi presne o Jezisovi. kedy sa narodi, kde, co to bude sprevadzat. dokonca ake rucho bude mat v case smrti, losovanie o jeho rucho a mnoho dalsieho.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 14:46:25 d9777929
Fero mas problem pochopit kauzalitu a problem pochopit, co je a co nie je naplnenie proroctva. Proroctvo sa nikdy nenaplnilo, kedze ano Stary zakon nemenuje Jezisa, len nejakeho Mesiasa, ktory nakoniec aj tak neprisiel, nakolko mytus o Jezisovi vymysleli prave preto, aby sa naplnilo proroctvo, nic viac v tom ozaj nie je....
Kedze teda neexistuje ziaden historicky zapis o osobe Jezisa,, tak nemoze ist o naplnenie proroctva.
Skratka ak si precitali Stary zakon a doplnili ho v Novom zakone o vymyslenej postave, este sa o naplnenie proroctva nejedna, jedna sa len o to, co sa babe zachcelo, to sa babe prisnilo.
Kedze tvoja fabulacia s menom Jezisa v Starom zakone a o tom, ze sa nachadza aj v Zvitkoch je jasna, jasne je aj to, ze mi teda meno Jezisa v Zvitkoch nedokazes dolozit.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 14:52:21 59ad0eb9
Ale tieto Zvitky oproti tisickrat prepisovanej biblii maju jednu dokonalost, nedaju sa sfalsovat a nedokazu dolozit ani taku pre vas samozrejmu vec, historickost Jezisa, co oproti biblii, ktora bola pisana este pr. n. l. teda Stary zakon, ma jednu fakticku skutocnost, boli pisane aj v case jeho hypotetickeho posobenia a ani tuk o nom, asi preco?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 14:54:46 59ad0eb9
Fero-poviem Ti jedno proroctvo=dnes je utorok-zajtra bude streda! tak sa tvoria proroctvá pre tých -čo nechápu ako sa tvoria !a Ti si jeden z ných
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 15:12:08 58d4285f
a pritom by stacila uplne jedna bezvyznamna banalita, aby clovek aspon trocha spozornel pri tom, ci biblia nie je len tym istym ako Ezopove bajky, stacila by aspon jedna relevantna zmienka z pera historika, ktory pisal a zil v tom obdobi a na tom mieste, dokonca by sme aj ospravedlnili absenciu zazrakov, ci cohokolvek nadprirodzeneho, aby sme mohli skonstatovat, ze na tomto sprochu je pravdy trochu...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 15:15:06 59ad0eb9
Rafael, asi necitas poriadne. a som rad, ze uznavas, ze tie zvitky boli pisane pred.n.l.. je tam totiz napisane aj kedy, dokonca aj v akej risi, o ktorej napr. v case proroka Daniela nemali ani paru. ano meno Jezis sa tam nevyskytuje a to je dobre. kto chce kam, pomozme mu tam. proroctvo sa nenaplnilo ? takze rimska risa neexistovala? ani sa nerozpadla na vychodnu a zapadnu ? ani staroveke Grecko ?
historicita Jezisa? prosim ta, to sa tu budes spoliehat na nejakych historikov? vies dobre, ze existuju historicke zapisy o Jezisovi. ty ich neuznavas ? ake jednoduche. cudujem sa, ze clovek, ktory chce rozmyslat tak vedecky si tu zakryva oci pred inymi moznostami, ake su mu ponukane.
vytykas mi, ze si vyberam hrozienka, ale tu mam pri tebe presne rovnaky pocit.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 15:22:32 d9777929
Nie nerozumel si mi, Zvitky boli pisane aj pred nasim a pocas nypotetickeho zivota Jezisa

Vidis zrazu si spochybnil sam seba a opravil si sa, ze neexistuje meno Jezis v Zvitkoch a skus teda dolozit nejaky historicky zapis o nom, ale mozem ta ukludnit, cierna mora vsetkych krestanov sa vola, absencia historickych zaznamov o nom.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 15:26:25 59ad0eb9
Fero kedze asi evoluicne homo fidelis stratil schopnost pochopit pisany text, este raz, Zvitky maju jednu velku prednost oproti biblii, ktora bola prepisovana niekolkostokrat, Zvitky sa o osobe myslim o mene Jezisa vobec nezmienuju, napriek jeho neskutocnym cinom a zmrtvychvstaniu, ktore podla mna mohli aspon jednym riadkom spomenut, kedze boli pisane prave vtedy, ked sa pokusal zliezt z kriza.. Takze toto je pre mna priam vedecky potvrdena absencia jeho pocinania a teda aj absencia naplnenia proroctva.
To, ze potom spiskali rozpravkari nejakych par desiatok evanjelii, dokonca vajomne si protireciacich, to je uz o inom.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 15:37:59 59ad0eb9
Rafael-ako možeš presviedčat somára -ked si myslí že je dostihový kon
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 15:38:34 58d4285f
ked ja sa vzdy pozabudnem.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-09 15:42:24 59ad0eb9
Rafael, ak by si bol prikladny v tom, co vyzadujes od druhych a poriadne si najprv nastudoval nez k niecomu daco napises. je lahke si vycucnut z pochybnych informacii, to co sa mi hodi. ako som pisal, zvitky sa o Jezisovi zmienuju na stovkach miest. ale ak spochybnujes historicitu Jezisa, potom ani Darwin neexistoval. tak isto sa to da obhajit. nevidis pricinu filtracie informacii o Jezisovi? ak nic ine, aspon to vies a zhodneme sa, ze ti, co maju dnes moc su okultisti.o tom sme sa uz viac krat bavili . a ti sa snazia prinasat ludom presne take informacie, ake prezentujes.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 07:42:23 d9777929
Fero ziadna filtracia Jezisa neexistuje, prave kvoli Zvitkom....To je to, na co sa treba zamerat, a ci Darwin zil, alebo nezil, nie je pre evoluciu podstatne, rovnako aj bez Newtona tu mame gravitaciu, zato bez Jezisa a jeho historickosti tu mame len dalsi pribeh z knihy Ezopa.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 10:58:46 59ad0eb9
praveze pre ne existuje, lebo je tam spominany na stovkach miest. neverim, ze si nedokazes predstavit aspon dva dovody preco moze byt historicita Jezisa potlacana. urcite v tvojom veku nezijes v idealizovanom svete
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 12:00:30 d9777929
Podla teologického- biskupského taženia tunelovania mozgu dochádza k fenomenálnej premeny človeka v čarovnú ovcu-veriaca na príchod zázraku (mali sa stat-ale sa nestali) bohu na škodu- nedodržal slub! A čo chudák veriaci? musí dúfat a verit v nasledujúci zázrak v proroctvách-dané ježišom -otrokárom a diktátorom otroctva-ked sami sa stávate z vlastného a slobodného rozhodnutia manipulované ovce-škoda pre vás!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 12:21:57 58d4285f
Fero ty si ako pokazeny verklik, nie je tam aj keby si sa rozkrajal...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 12:53:46 59ad0eb9
Ani ty Fero nezijes v idealizovanom svete, neexistuje niekoho pribit na kriz a za par dni vstat z mrtvych, to je oproti mojmu skeptickemu ponatiu poriadna idealizacia, len kvoli potrebe uverit hocijakej kravine z historie, ktoru nikto nemoze dolozit.
A v porovnani s evoluciou je podobna idealizacia nepomerne fantastickejsia, dokonca aj moznost abiogenezy priamo z tvojho bahna....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 13:08:02 59ad0eb9
Každý veriaci verí aký boh super stvoritel -do najmenšieho detailu urobil-lož na entu!--napr nezabiješ-správne malo zniet-nezabijem !! nezabiješ-mna sa to netýka- tak ja možem-Nezabijem-už sa to vstahuje na mna! inak porušujem zákon-jasná vec! a podla božíeho prokázania som nevinní lebo dodržujem jeho prikázania-zákona! Celá biblia je rozprávka pre malé deti do pol roka !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 13:25:58 58d4285f
Rafael, je tam, aj keby si sa rozkrajal. to, ze ty si to niecim podmienujes nemeni nic na tom, ze tam je. Ale chapem, ze ty to z tvojho presvedcenia nemozes prijat.
vidis to s tou idealizaciou mame spolocne. napriek odkazu predkov napriek vedeckym poznatkom si niekto stale dokaze idealizovat kus bahna a dat mu schopnosti, ktore nikdy nemalo ani mat nebude. pre mna tvrdenie, ze inteligentne bytosti musia mat inteligentneho tvorcu realne, naopak fantasticke je, ze pochadzaju z kusu bahna.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 13:30:41 d9777929
zaujimalo by ma, ake pohnutky toho inteligenta viedli, aby stvoril ineho inteligenta (a kopec neinteligentov)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 13:33:38 0fcba97e
Lebo nad pol roka prichádza neliečitelná choroba zvaná - ferobohogumo- hlava údernicka-tipu razenia-len moja pravda-žiadne iné nestoja za reč!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 13:49:25 58d4285f
Fero na rozdiel od inych veci tato tvoja fabulacia sa dokazat da, staci ak mi das uryvok zo Zvitku aj s jeho menom, ale to nedokazes, zato tvrdit blbost ano
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 14:09:38 59ad0eb9https://sites.google.com/site/tvojoponent/cirkev-a
-dejiny/kategoria-dejin/kumranske-zvitky/kumran---
vyroky-ateistov-a-obranne-reakcie

FERO NA ROZDIEL OD TEBA TU JE DOKAZ NA TACKE

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 14:16:56 59ad0eb9
memory, vzdelavaj sa dozvies sa :) alebo sa spytaj, co viedlo a vedie vedcov, aby tomu verili :) alebo mozno treba polozit otazku inak: ako mohol kus bahna stvorit inteligenta a kopec neinteligentov? :D

Rafael, uz som ti dvakrat napisal, ze pisanie o nom nemusi byt podmienene nejakou infantilnou podmienkou. a to co si mi sem dal? ak toto su pre teba dokazy, tak potom chapem ako mozes verit tomu co pises. ak by si si totiz dal len minimalnu namahu prestudovat sam a nie sa spoliehat na niekoho, kto to prestuduje za teba, nemohol by si tvrdit, to co tvrdis. preco tu nepouzivas tu istu metodu, ktoru tak vehementne ziadas vsade inde?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 14:31:05 d9777929
fRO TO JE LEN NAMATKOVO VYBRATE, CITAL SOM O ALEGROVI KTORY BOL PRI ICH LUSTENI, NEZAVADZAJ PRETO LEN KVOLI TOMU ,ABY SI SA NEMUSEL OSPRAVEDLNOVAT ZA SVOJU NEVEDOMOST O ABSENCII MENA JEZIS. JA TOTIZ TRVAM NA TOM SPOLU S TYMI, CO TIETO ZVITKY LUSTILI, ZE JE TAM LEN UCITEL SPRAVODLIVYCH, ZIADEN JEZIS A JE NANAJVYS ZAUJIMAVE, ZE BOLI PISANE POCAS JEHO HYPOTETICKEHO ZIVOTA A NENAMAHALI SA O NOM NAPISAT ANI JEHO MENO....
sorry za ten capslock

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 14:39:14 59ad0eb9
Nechajte to už... Pápež bol , je a bude len ľudský výmysel ! To nie je ani neomylný , ani nie DOGMATICKÝ --BOŹSKÝ, ani nie poslanec..... je zvolený! A voľby táááááá to predpokladá isté demo-kratické princípy --aspoň! A to sa nedeje!Teda ak sme sa s ním stotožnili...tak ho treba podporovať! Ak nie ---treba iného... veď dvoch ...naraz... ani ... moja stará mamka nepočula ... len keď ich vyhnali z Ríma... ! Tých pápežov.../ Luther keď videl--bol tam-- a počul o dianí v Ríme....radšej --sebe si založil..svoje.!Načo tu je dobré rozvíjať... veď môže byť VOJNA!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 14:40:06 58d4289b
Ale jedno je iste, ze Goebelsova propaganda nestaci, nestaci tvrdit a nedolozit, takato loz trvala 2000 rokov a homo fidelis sa s tym zmieril, ale ini, nezatazeni zidovskou propagandou toto klamstvo davno odhalili.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 14:42:35 59ad0eb9
Rafael, uz som si myslel, ze si chytil afekty niektorych spoludiskutujucich. ale mas odpustene. mna nezaujimaju niekoho zavery, mam svoj nazor, ktory som si spravil studiom. mne staci, ze tie zvitky sedia s tym, co mam ja. ak by si si dal tu namahu studovat, tiez by si tvrdil ine. nespoliehaj sa na niekoho, o kom ani nic nevies.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 14:45:20 d9777929
fero ono to tak vyzera, ze ty si tie zvitky drzal v ruke a dokazal prelozit ak tvrdis to, co tvrdis, inak je len mlatenie slamy a nedokazuje rozdiel v triedeni informacii, ake mam ja a ty. jediny rozdiel medzi nami je ten, ze ja verim tym, co tie zvitky lustili, zatial co ty nie. pravda je teda len o tom ,ci klamali, alebo nie. Ak by tam ale co len jedna zmienka o Jezisovi bola, Vatikan by bol prvy, co by s tym vysiel von. Lebo ako som pisal, neexistuje ani jedna jedina zmienka o nom okrem evanjelii a to je malo, lebo o hovoriacich levoch, ci slonoch v Ezopovi sa pise aj v inych bajkach,ale este stale to nie jep ravda.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 14:49:02 59ad0eb9
@fero
otazka je polozena spravne a tvoja neodpoved na nu vela napoveda :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 14:56:18 0fcba969
Ak je dnes "aktualizované" čosi okolo DEMO-KRÁCIE..tak je dááááávno uplatňovaný princíp---aj pred Kristom- pred "nejakými" cirkevnými "odnožami" , aj pred monoteizmom--presadzovaným židmi, aj pred .. Bol to skutok ktorý sa stal naj DEMOKRATICKEJŚÍ! Ak dnes niekto deklaruje, zvýrazňuje , presadzuje demokraciu....nevie čo činí! Demokratické princípy sú definovateľné! Demokracia je nedefikovateľná! Ak sa uznávajú demokratické princípy na svete, tak určite isté cirkevné "inštitúcie " ich asi nechcú--- sú skôr vymyslené...ako cirkevné dogmy!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:02:31 58d4289b
memory
...čo je to za otázku?

Klopi

Čo tu miešaš demokraciu s vierou, demokracia nemá nič spoločné s duchovným.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:11:55 b91d9c26
Rafael

Zase múdruješ vo veciach o ktorých nemáš ani šajnu? skutočne si myslíš že postačí si informácie vybrať z internetu a dodávajú tvojim argumentom pravosť?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:14:55 b91d9c26
aby sa kokutek neozval...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:15:08 59ad0eb9
Viete aký je rozdiel medzi veriacim a pohanom? že ja vám dokážem existenciu BOHA teoreticky dokázať, zatiaľ čo vy jeho existenciu ju nedokážate ani teoreticky vyvrátiť.

VERIACI 1:0 ATEISTI

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:17:11 b91d9c26
...a dáááááá sa neozvať? potichučky vás tu čítam už niekoľko mesiacov ale to čo tu čítam už by nakoplo aj mŕtveho:DDDDDDDDDDDDD
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:18:35 b91d9c26
vies aky je kokutku rozdiel medzi veraicim a ateistom, my neverime ani v jedneho vy len o jedneho viac. preto to Pyrhovo vitazstvo tak neprecenuj.
A mas pravdu teoreticky dokazat viete boha, ale prax sa od teorie velmi lisi....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:19:07 59ad0eb9
Rafíík

...ale dobre, aby sme neodbočovali od témy a tvojich tvrdo podložených argumentov, môžeš verifikovať svoje argumenty aj iným spôsobom ako internetovým blafom?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:20:16 b91d9c26
Rafino

Na svete neexistuje neveriaci človek, ak by si ním bol, si čistý unikááááát, ale dobre, dokáž že neveríš.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:21:22 b91d9c26
...teraz ticho, rafi dokazuje svoju neexistenciu:DDDDDDDDDDD rafi máš slovo:D
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:22:38 b91d9c26
kokutku tuto temu, aj napriek tvojej oblubenosti nebudem rozoberat, lebo pakoviny nerad riesim.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:24:12 59ad0eb9
Bojíš sa? ...že dostaneš argumentačne na prdel?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:26:23 b91d9c26
memory....čo si stíchol...zopakuj mi tú otázku...som zvedavý:D
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:27:54 b91d9c26
hej od teba to sedi, argumentacne na prdl, od cloveka veriaceho v hajky, cha-cha-cha
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:28:41 59ad0eb9
Tak mi dokáž že verím v hajky...som samé oči.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:30:30 b91d9c26
kokutku chapes, ze debata s tebou je uplne jalova,Si ako verklicek nadupany praskami a informaciami s vymyslenymi postavickami.
Az najdes niekoho na podobnej vlne, diskutuj s nim, urcite sa upokojis a budes sa hladkat po brusku, ako krasne teoreticky si zdovodnil toho gymnastu.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:33:47 59ad0eb9
No nič nakuknem neskôr, možno dostanete odvahu:DDDDDDDDDDD a pozdravujte Mečiara(pandeho)
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:34:11 b91d9c26
Rafino

Myslel som že po poslednom výprasku ako som ti krásne vyvrátil existenciu evolúcie, budeš mať aspoň trocha úcty...sám k sebe:DDDDDDDDDDD

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:36:00 b91d9c26
kokutku, ze to mas tazke v tom, aby si nasiel rovnocenneho partnera?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:43:19 59ad0eb9
To nevieš že všetci sme si rovný? že ty si mal rád komunistov?:DDDDDDDD
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:45:48 b91d9c26
Rafi čau, ale vrátim sa:D tešíš sa?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:46:50 b91d9c26
nie sme, ja viem, kde sa pise ake i....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:50:48 59ad0eb9
Sprááááávne študovaný štúdiom ježiška -Feričku- svitko odborník-zem je stredom vesmíru-slnko sa otáča okolo zeme-zem nie je okrúhla ale rovnú ako doska-zem drží Herkules na svojich pleciach-boh bol aj ked ešte nebol velky tresk-jednoducho bol-Nespoliehaj sa na niekoho-o kom ani nič nevieš! Práve preto sa nemože spoliehat na neho a spolieha sa iba na seba- nie štúdiom ale rozumom-Nie ako Ti štúdiom a nie rozumom! Máš svoj názor a nezaujímajú Ta niekoho názory či závery-to je tá ortodoxnost a zaslepenost prijat iné- Len vždy presadzovat len to svoje- ako naj !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:52:49 58d4285f
@lucifuk
keby si vedel citat, tak si tu otazku precitas :)

tvoje skore je chybne, lebo mas chybnu logiku...neexistencia cohokolvek sa dokazat neda, preto nemozes robit skore z toho, co je nedosiahnutelne :)

aby som ti ukazal, aku mas chybnu logiku a ak to nedokazes, ziskam bod ja:
dokaz mi ze okolo Titanu NElieta ruzovy cajnik

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:54:03 0fcba97b
memory vyhravas 1:0 na cajniky
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 15:59:08 59ad0eb9
ferda, volakedy to mali veriaci jednoduchsie, neveris, zabijeme ta, preto aj argumnety, ked je tato presvedcovacia metoda uz pomaly na zaniku su take ake su, mozno sa casom dokazu lepsie branit, ale ako v kazdom odvetvi evolucie, aj to chce dlhy cas.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 16:01:50 59ad0eb9
No a prave z tych dalsich dovodov, nepotrebovali az tak vehementne falsovat spisy na dokaz svojich bludov, co im teraz pri argumentacii dost nepomaha. Ved ak by za hypotetickeho zivota dokazali vtesnat meno toho olympionika do nejakeho zachovaneho historickeho spisu, akym je napr. jedinecnost Zvitkov, mali by to ovela lahsie.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 16:28:29 59ad0eb9
Luci fuk-Ti veríš že nie si z evolúcie!-veríš-že si posol z neba! či ako myslíš-že si !Povedz pravdu že neklameš-ked klameš že neklameš-Že si on?-či duch? duch nestarne Ti hej !zas klameš-si v nom?-si tien ježiša ktorému netreba dokázovat seba! ked má Teba v sebe!Akože sme si každý rovný-poznám jedného celý zhrbený-ta akýže rovný sme-Dokaž do pol decového pohára vliat liter vody-ked to dokažeš i tvoja viera-može existovat boh a Ja Ti dokážem opak o neexistencie tvojho boha-že dokážem vliat pol deci do litrového pohára- to je existenčná pravda evolúcie života a nie hoookus pooookus z biblie-bud život-Dokáž že nie si tiež z evolúcie!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 18:05:54 58d4285f
Sprááávne, Memory...neexistencia čohokoľvek sa dokázať nedá, dokonca ani teoreticky, tak ako tvoj čajník a evolúcia, ale BOŽIU existenciu dokázať teoreticky dokážeš.

Memory...dokáž my svojou brilantnou logikou existenciu niečoho z ničoho, tomuto si totiž uveril spolu s ostatnými pohanmi na tomto svete, ale vieš čo? vaša viera je vskutku úžasná, doslova opačná, vychádzate zo života do ničoho, tým vlastne popierate vlastnú existenciu, ale veríte tomu že neexistujete, je to fantastické:D

Ale dobre, zamerajme sa na vyšší level logiky...odpovedz na otázku.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 20:15:58 b91d9c26
ferda

Neslop....

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 20:17:19 b91d9c26
@lucifuk
ty mas riadny hokej v pojmoch a zaklady logiky idu uplne mimo teba :)
ukaz mi, ako chces len logikou dokazat nieco hmotne? :))

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 21:20:22 5f699539
memory

Existencia ničoho neexistuje bez hmotného...za ďalšiu lekciu si vypýtam 15 éčok.
Vysvetlím...z ničoho nevznikne hmotné, ale z hmotného vznikne nič, pochopil?lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 21:30:29 b91d9c26
@lucifuk
nepochopil, teba sa pochopit neda :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 21:33:26 5f699539
A preto a to dávam do veľkej pozornosti všetkým tu prítomným pohanom, ani celý vesmír nemohol vzniknúť z ničoho ani ten váš veľký bum tresk bác, iba ten ktorý je večný, žijúci, hmotný a dáva existenciu sám sebe mohol stvoriť vesmír, čiže niečo. Volajú sa BOH ak by si to náhodou nevedel.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 21:34:05 b91d9c26
A čo je na tom ťažké...položím ťažšiu otázku, akú má voda farbu?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 21:35:18 b91d9c26
memory

Ak uveríš že existuje, lebo teória jeho existenciu dosvedčuje, pochopíš to, ak nie, zostaneš slepý, tak ako doteraz.

Pochopíš že človeka BOH stvoril pre nositeľa lásky, pokory, trpezlivosti, jemnosti, múdrosti, obetavosti, stvorený bol pre pravdu a lásku a nie pre klamstvá, chamtivosť, nenávisť, zabíjanie, toto ľudí naučili padlý anjeli, aby im zaslepili oči pre skutočnú podstatu ich bytia, pre ich skutočnú životnú existenciu, žiť a byť BOŽÍMI deťmi. Byť ako náš stvoriteľ...slobodný a šťastný.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-10 21:48:56 b91d9c26
memory, vazne si myslis, ze taketo temy su na internetove diskusie ? tu je to len taka hra :)

Rafael, zhodli sme sa, ze tie zvitky obsahuju knihy SZ a ze su v prakticky v takej podobe, aku mame aj my v preklade. to mi staci, aby som si mohol urobit vlastny zaver.je tam spomenuty na stovkach miest. tym, ze spochybnujes jeho historicitu len nahravas niekomu, komu o to ide.tancujes, ako niekto piska, lebo sam vies, ze ak by si ju uznal musel by si prehodnotit prakticky vsetky svoje postoje
a vazne si myslis, ze vatikan by s takym niecim vysiel? stale davas iba povrchne informacie. vatikan praktikuje babylonske nabozenstvo. postuduj si ich symboliku a nauky a porovnaj. RKC v ziadnom pripade nemozes brat ako niekoho, kto ti bude obhajovat krestanstvo.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-11 07:43:54 d9777929
@lucifuk
pokracuj dalej a pories aj sam seba, mas k tomu uspesne nakrocene :)

@fero
ved ja sa len hram, lucifuk to berie prilis vazne :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-11 08:19:02 0fcba96b
Luci Fuč si ozaj zázrak medzi božími zázrakmi to sa nedá odopriet-teoria niečo v ničom je teoria tvrdenia viery-nie ateistov-Ti máš dokázat teoriu boha v ničom-nie čo máš napísane v brožúrke zobudte sa A tu lásku-že vraj bohom danú! daj si k nej odpoved = Osvienčim= a máš lásku-darovanú bohom -Ten bum bac tresk-je iba ten večný žijúci a už aj hmotný-existencia sama o sebe-teoria o teorii bitia boha -teorie nenasvedčujú bitie-chýba prax z dokázania-bud svetla- elektrikára bez káblového vedenia-do ktorého vás navliekol váš papa! Slobodný v ideologii viery? -je slobodá? - daj si námahu a preštuduj si-čo znamená ideologia viery !Neslopem -Ti hej ? asi omšové víno-premenené z ježa krv- čo Ta osvietilo-Neznam pochopic naco telo elektárne- kedz mame na žemi telo ošvetlených ludzi-ta ne Dežku-Tak tak jak chutoriš-úúúspora energie-tote osvecenci boha-Do boha! ale me to koplo!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-11 13:15:33 58d4285f
Luci fuč -Si schopný odpovedat len neslop! Si schopný dokázat že zem nie je rovná? Dávna aj terajšia vaša teoria-videnia svet nezmysloch! -Ste neschopný dokázat niečo-len omielat a mliet nezmysli-kým ateisti už dokázali opak z tvrdený biblio bludov- Ale vám niet pomoci biblio učenci !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-11 13:49:30 58d4285f
Fero ako ti normalnym sposobom dat vysvetlenie, ze si pomyleny? V SZ nie je meno Jezis spomenute ani raz, preto ak niekto napise v knihe 1000 rokov dopredu, ze niekto bezmenny pride a o 1000 rokov si vymyslia postavu a daju mu meno, tak to znamena len jedno, ziadne proroctvo sa nenaplnilo a ziadne meno v SZ nespomenute, nemohlo byt preto zdovovdnenim ineho mena. A to, ze Zvitky sa pisali aj v case, kedy mohlo byt to meno zverejnene a nebolo, je logicke pre kazdeho, ktory nehodla uverit bajkam,ze ten Jezis asi nerobil to, co mu potom o 300 rokov na koncile hlasovanim prisudili.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-11 18:52:41 59ad0eb9
ferda

Čo veda vyvrátila z BIBLIE? kedy ja som tu tvrdil že zem je rovná? čo žiješ v stredoveku, pretoč si kalendár a začni pokladať otázky správne a prispôsob ich 21. stor.

Rafael

Ty si ale nechápavý, SZ sa celý zameriava na príchod mesiáša a jeho baránkovu obetu, to že bola do bodky vyplnená na kríž ti hádam vysvetlovať donekonečna nebudeme.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-11 20:11:17 b91d9c26
Aky odbornik toto pisal na svete pismo hlavne zesi neprecital kolke je vporadi nezabijes ,nie 6 ale 5 je nezabijes 6 je nezosmilnis.Ani sato neunuvam dalej citat
lol # HijeNaci90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-11 22:41:10 b2bed0b0
kokutku ty si ale kokutek
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 08:02:56 59ad0eb9
Rafael, radsej to nechaj tak. na zaklade toho co pises je vidno, ze nemas o tom ani sajnu. opat sa len spoliehas na niekoho vyklady.ci opat tu mame nezavislych a objektivnych odbornikov? tak naivny urcite nie si.
a prave preto je dobre, ze je to tak napisane ako to je. ti, co budu citat s pychou a vysokym egom nikdy nic nepochopia.


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 08:35:26 d9777929
Fero rovnako to vidim ja u teba, ale to je uz pri nasej debate osvedceny zaver. Tvoja neschopnost dolozit fakty, je casto zamienovana za obvinenie z mojej neinformovanosti. A pritom obaja mame tiräe iste dostupne informacie, ktore svedcia vzdy len o tom, ze ty nemas pravdu a nemas ani podklady na potvrdenie svojich domnienok.
Lebo tak pri dokazovani vzdy chodi, ten co nieco prezentuje, musi to vediet aj dolozit. Ale dolozenim domnienok nie je obvinovanie druheho z nevzdelanosti, ale to, ze to dolozim faktami. No a faktom by bolo napr. len to, ze by vo Zvitkoch, pisanych prave v obdobi jeho hypotetickeho obdobia bolo pisane to, co potom neskor hlasali evanjelia. Kedze to tam nie je, je zrejme, ze evanjelia klamu a preto moja nevzdelanost tymto pada, ale zacina tu vyrastat tvoja nicim nepodlozena viera a skladacka.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 08:46:51 59ad0eb9
Rafael, aspon sa zhodneme. ak by bolo patranie po pravde zalozene na schemach, ktore tu podkladas tak ano. lenze nie vzdy mozes pouzit rovnake postupy. niekde jednoducho neplatia. a tu to tak rozhodne je. preto ti pisem, ze si neinformovany, lebo vidim, ze namiesto studia pouzivas nejake svoje metody, pricom nevidis nemoznost ich pouzitia pri tejto situacii.
ak mame teda tie iste informacie, je mi zahadou to co tvrdis. musi ti byt aj zahadou preco vsetci spickovi vedci prichadzaju a prisli na rovnake zavery. lenze v mojom pripade po nich neopakujem, studoval som. ty len po niekom opakujes, to je ten podstatny rozdiel.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 09:02:01 d9777929
aha aby som spravne pochopil to, co si napisal, ty si tie Zvitky cital, mas vlastny povodny preklad biblie a mas dostupnejsie informacie o tom, preco historici zijuci v jeho hypotetickom obdobi o nom nepisali. Takze takto som to pochopil a vedcov, ktori maju podobne informacie ako ja a vedcov, ktori maju podobne informacie a dostupne materialy ako ty ako teda zdovodnis?
Ja na rozdiel od drvivej vacsiny veriacich som o tom cital daleko viacej, preto si myslim, ze aj ti vedci, ktorych spominas sa tomu asi tak nevenovali, len povedali svoj nazor ,ktory ma urcite korene skor v tom, ako boli vychovavani, nie tym, ci o tom nieco studovali. Ak teda nejaky fyzik povie, ze veri v boha, automaticky to neznamena, ze vie aj nieco o historickej absencii Jezisa, rovnako ako drviva vacsina veriacich, ktora toto povazuje za uplne dolozene len obycajnou zmienkou v biblii.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 09:22:26 59ad0eb9
Fero dufam, ze si pochopil, co som ti napisal, ty takisto len opakujes, to, co pred tebou napisali ini, tiez mas len tie iste informacie, ktore su dostupne prakticky kazdemu, a ak teda mas iny vyklad, nie je to tym, ze ty mas ine informacie, len niecomu nepodlozenu veris, co dokazat nevies.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 09:27:21 59ad0eb9
Rafael, vobec nechapes o ti pisem. tuto metodu, co pouzivas a ukazujes sa neda vsade aplikovat. prave v tom je aj obmedzenost tohto pristupu. univerzalna metoda skumania neexistuje. historicita nejakych historikov nie je podstatna. ja som cital vyjadrenia historikov, ktore poznas aj ty, o dobovych zapisoch. nemas ziadne paky vyhlasit to za prave, alebo falzifikat iba sa na niekoho podla teba objektivneho spoliehat. preto tu musis zvolit iny pristup a to samostudium.
a ohladom tych vedcov, mozno sa tomu nevenovali az tak, ale oni na to prisli vedou. to je dost podstatne. len vedci na nizsej urovni maju nazory ako ten bradac z 19. stor.. preto u spickovych vedcoch prakticky nenajdes veriaceho bradacovej zvesti.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 09:49:39 d9777929
@fero
zase nedefinovatelni "spickovi" a "na vyssej urovni" vedci...
uz si ich konecne definoval? lebo prvykrat, ked si o nich pisal, nebol si to schopny spravit ani na desiaty pokus a nedokazal si dat ani jeden priklad :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 09:57:51 5f699539
Ferto ale chapem, rovnako ja ti mozem napisat, ze tvoja neakceptovatelnost evolucie je len a len z tvojej nevzdelanosti danej temy.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 10:05:14 59ad0eb9
a tym samostudiom si ma pobavil, amazonsky domorodec do konca svojho zivota a ani do konca zivota jeho dalsich sto pokracovatelov samostudiom ku Jezisovi nikdy nepride, lebo nema co studovat. Ty si svojim samostudiom dosiel k prekvapivemu zaveru, ktory je tu omielany 1700 rokov, a prave preto, lebo si veriaci a cerpas s informacii tebe predkladanymi, nie najdenymi vlastnou cestou.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 10:10:36 59ad0eb9
Z toho vyplýva, že by bolo treba všetky kostolné ovce nahnať do pralesa. Pravda, na začiatku tohto myšlienkovo obrodného procesu by tam bolo príliš tesno...
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-12-12 10:33:04 d425402c

memory, patraj a hraj sa :)

vidis Rafael, tak sa mame v com vzdelavat. avsak pre mna je evolucna teoria neakceptovatelna pre jej nemoznost. to je ale mimo. a pisal som o osobno samostudiu, neviem co sem pleties vyspelych ludi, ktori samozrejme bez vynimky ziadnu evolucnu teoriu nepoznaju, lebo na zaklade pozorovania prirody ich nic take napadnut nikdy nemoze.Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 10:47:41 d9777929
Fero neraz som ti napisal, ze tvoja neakceptovatelnost evoluciu nefalzifikuje.
Ale mna zaraza jedno, preco samostudiom neprisli na to iste aj obyvatelia Ameriky, preco museli pockat az na prichod Kolumba a misionarov? Snad mi nechces povedat, ze boli tak hlupi? Ze sa nenasiel aspon jeden podobny tebe z tych milionov, ktori tam zili, aby samostudiom dospeli k rovnakemu zaveru?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 10:52:47 59ad0eb9
@fero
ja mam patrat po tvojej definicii?
to by si ju musel niekedy napisat :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 11:01:41 5f699539
Rafael, to samostudium si zle pochopil. precitaj si este raz o com sme sa bavili. nechapem ako ta v tejto suvislosti napadli domorodi od amazonky, ale nevadi. a evoluciu samozrejme falzifikuje jej nemoznost priebehu v dostupnom case.

memory, chod po svojej definicii, urcite nie je vzdialena od mojej. potom porovname :))


orangutan...nic.
4=5 preto aj 2+2=5 spytaj sa kucmu na matematicky dokaz

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 11:40:07 d9777929
Fero a preco by mi nemohlo napadnut prirovnanie s obyvatelmi Ameriky? Hadam mi chces povedat ze stovky pokoleni a miliony jej obyvatelov su hlupejsi ako ty?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 11:43:25 59ad0eb9
Ja totiz som spravne pochopil tvoje samostudium, to je ako keby si dal jednu jedinu knihu cloveku a povedal, studuj, no a on casom pochopi, ci skor samostudiom, ze lev hovori, mysicky pecu torticky a slon sa kamarati s blchou.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 11:45:22 59ad0eb9
@fero
ake prekvapive, ze sme od teba nedostali ziadnu overitelnu informaciu :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 12:05:18 5f699539
Rafael, nepochopil a opat si to ukazal. to je na tom to pekne, ze bez studia nepochopis nic.

memory, presne tak :) kazdy hrame na svojom piesocku :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 12:40:47 d9777929
Fero okrem nic nehovoriacej repliky nemas k danej otazke ziadnu serioznu odpoved?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 12:53:49 59ad0eb9
ps-vb opytaj sa radsej smajdovej mamky nez mna.

ferimu som tu hlupost s absolutnou hodnotou dostatocne vysvetlil, no aj napriek tomu, ze tu prisiel s tou kravinou on, sam tomu neporozumel a neporozumie tomu ani o mesiac, ani o rok a tak debata ostane stale o tom istom o hovne v bahne na ktore prisiel samovyskumom a tak ostati vedia o tom prd.

feri, nic.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 17:24:36 bc704343
2x spredu a 2x krat zozadu, cize dokopy 5x :) jedno kde.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 18:03:41 bc704343
ty vies.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-12 18:35:53 bc704343

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Rusko pomalu škrtí Evropě kohoutek se zemním plynem


											Rusko pomalu škrtí Evropě kohoutek se zemním plynem
Zatímco ukrajinský operátor plynovodu Naftogaz prohlašuje, že veškerá přeprava plynu z Ruska do Evropy běží normálně, Bloomberg hlásí, že ruský export zemního plynu do Evropy slá...
Vývoj verejného dlhu SR
Estonský pozemní bojový dron THeMIS ADDER má za sebou ostré střelby
Čo majú spoločné karibskí piráti a kalifornskí väzni?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.3625 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne