Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

PRAVÁ TVÁŘ KOMUNISMU


PRAVÁ TVÁŘ KOMUNISMU

Komunismus je podle komunistů ušlechtilá myšlenka, která byla pouze zneužita zlými lidmi, jako byl Stalin a jiní diktátoři, kteří ovládli komunistické strany ve svých zemích. Vyznavači této teze by měli vědět, že komunistická myšlenka je shnilá od kořene, tedy od svého prvního propagátora Karla Marxe, což doložím vzápětí:

.
Manifest komunistické strany, základní program komunismu, dílo mladého Karla Marxe a Bedřicha Engelse, vytváří fikci, že "veškeré dějiny jsou dějinami třídního boje". Redukuje podle takto nastaveného pohledu na dějiny veškerou společnost na "vykořisťovatele a vykořisťované", aby zdůvodnil nezbytnost vzniku "nového člověka" z proletáře, který bude žít v nové "beztřídní společnosti", v níž se o veškeré potřeby občana postará stát.
.
"Nový člověk" podle Manifestu, se obejde bez všech podstatných atributů, které charakterizují člověka "staré doby" nepotřebuje rodinu, domov, stavovskou ("třídní"), ani národní příslušnost. Už od samého začátku komunistické ideologie, který komunistický manifest ztělesňuje, byla tato ideologie programem pro vytvoření státního kapitalismu o čemž jednoznačně svědčí komunistické desatero (pramen Komunistický manifest, 1848):
.
1. Vyvlastnění pozemkového majetku a použití pozemkové renty na výdaje státu. (= okradení vlastníků půdy, soukromých i institucionálních jako jsou mj. feudálové a církve)
2. Silně progresívní daň. (= potrestání úspěchu v podnikání odebráním většiny zisku)
3. Zrušení dědického práva. (= okradení rodin o majetek, který vlastní)
4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů. (= okradení všech protivníků komunismu)
5. Soustřední úvěru v rukou státu prostřednictvím národní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem. (= zestátnění, čili krádež všeho soukromého kapitálu státní bankovní monopol)
6. Soustředění dopravy v rukou státu. (= zestátnění všech dopravců státní monopol na dopravu)
7. Zvýšení počtu státních továren, výrobních nástrojů, získávání nové orné půdy a meliorace pozemků podle společného plánu. (= zestátnění soukromě vlastněné půdy a potravinářského průmyslu a likvidace soukromě hospodařících zemědělců jejich práce bude napříště řízena státem)
8. Stejná pracovní povinnost pro všechny, zřízení průmyslových armád, zejména pro zemědělství. (= nikoli právo na práci, ale povinnost pracovat se státní kontrolou)
9. Spojení zemědělské a průmyslové výroby, úsilí o postupné odstranění rozdílu mezi městem a venkovem. (= eliminace venkovského obyvatelstva jako konzervativního, tj. potenciálně nebezpečného elementu národa)
10. Veřejná a bezplatná výchova všech dětí. Odstranění tovární práce dětí v její dnešní podobě. Spojení výchovy s materiální výrobou atd. (= vznik státních zařízení a organizací, jako jsou jesle, školky, pionýr pro ideologickou indoktrinaci dětí a jejich oddělení od výchovného působení rodin. Organizování dětské práce pod státním dozorem školní brigády v zemědělské i jiné výrobě, apod.)
.
Dále chce komunistický manifest zrušit národy (proletariát je mezinárodní), rozvrátit rodiny (a zavést pohlavní komunizmus), pojem domova je pro něj irelevantní a vlastenectví nahrazuje kosmopolitizmem("proletářský m internacionalismem"), likviduje nejen různé vrstvy společnosti, ale zejména není v něm prostor ani pro náboženství, ani na víře v Boha založenou morálku.
.
Komunisté však také tvrdí, že, cituji: "Manifest komunistické strany NENÍ základní program komunistů, Manifest je historický dokument z roku 1848! Je to mimochodem nejlepší politický pamflet všech dob, nicméně sám Marx klade důraz na objektivní podmínky ve společnosti a patrně by se obracel v hrobě, kdyby chtěl někdo realizovat tento 165 let starý dokument..."
.
Přesto je historickou skutečností že tento program byl ve všech svých podstatných bodech realizován nejen při budování Sovětského svazu, ale více či méně důsledně ve všech jeho satelitech. Pravděpodobně nejdůsledněji byl realizován Gottwaldem a jeho KSČ po roce 1948 v tehdejší ČSR. V žádné jiné "lidovědemokratické" zemi nebyl stoprocentně znárodněn či zestátněn veškerý průmysl, banky, doprava, telekomunkace a služby, nikde nebyli totálně zlikvidováni všichni živnostníci, vyvlastněni majitelé nemovitostí, zemědělci zbaveni vlastnictví půdy, nikde nebyly tak důsledně eliminovány všechny nekomunistické organizace a spolky (mj. populární a proto pro komunisty nebezpečné organizace Skaut Junák, Sokol, Orel a Ymca), nikde nebyly tak tvrdě potlačeny církve a náboženské společnosti, jako v Československu po roce 1948. Došlo samozřejmě i k zabavení majetku emigrantů a všech, kdo byli byť jen potenciálními odpůrci komunistů. Prakticky všichni lidé se nuceně stali zaměstnanci státu, který byl řízen mafiánskou skupinou zvanou ÚV KSČ, jež byla zcela závislá na pokynech vyšší mafiánské skupiny ÚV KSSS v Sovětském svazu.
.
Nadto bylo využito sovětských zkušeností a "expertů" k vybudování českého Gulagu tajné sítě pracovních táborů (zřízených u nás především pro nucené práce muklů v uranovém průmyslu) a systému brutální státní tajné bezpečnosti... Na něco takového, jako bylo vraždění, mučení a věznění většinou zcela nevinných lidí, zejména v době "zostřeného třídního boje" na počátku 50. let možná opravdu Marx nepomyslil, ale kdoví, jak si vzápětí ukážeme.
.
Vraťme se proto k historickému dokumentu z roku 1848: Komunistický manifest plánoval "svrhnout staré řády" a zničit vše, co přinesly minulé, přežité epochy lidstva, protože komunizmus má přinášet "lepší dobro", snad přímo ráj na zemi. Jeho vítězství je prý nevyhnutelné, protože představuje nejvyšší formu organizace lidské společnosti...
.
Kdo vlastně byl Karel Marx a jak se stal komunistou? Karel Marx nebyl žádný proletář pocházel z dobrých poměrů, jako syn zámožného právníka, Žida, který konvertoval k protestantismu, aby mohl vykonávat svou profesi. V dětství rozhodně nehladověl a ve studentských letech žil podstatně lépe, než mnozí jeho kamarádi na studiích. Byl vychován v křesťanském přesvědčení, ale neuplatňoval ho v životě. Marx ztratil svůj mladický zápal pro křesťanství téměř přes noc, krátce po maturitě na gymnáziu ve svých prvních letech na vysoké škole. V maturitním eseji na dané téma: "Úvaha mladého muže o výběru povolání" Marx dává na jevo podobné buržoazní sentimenty jako toto: "Hlavním rádcem, který musí řídit výběr naší profese, je blahobyt lidstva a naše vlastní zdokonalování." Čím byla způsobena jeho pozdější krutá nenávist k Bohu, nenávist na život a na smrt? Proměnu jeho postojů lze vysledovat v jeho nevydané divadelní hře "Oulanem" (Oulanem je anagram: oulanem = Manuelo = Immanuel = Bůh s námi. Immanuel je Kristovo jméno z Nového zákona Matouš, 1:23) Marx zde ústy svých postav vydává všechno lidstvo prokletí odpadlictví od Boha. V básni "Hráč" pak hlásá, že je zapřísáhlým nepřítelem všech bohů, člověkem, který si koupil meč u knížete tmy za svoji duši. Vyhlásil za svůj cíl strhnout veškeré lidstvo do propasti a se smíchem ho tam následovat.
.
Tato báseň a náhlá ztráta víry u Marxe vedla pastora Richarda Wumbranda, který byl obětí komunistického žalářování v Rumunsku k závěru, že Marx se stal příslušníkem nějakého satanského kultu. Ve své knize "Marx a satan", vydané v r. 1985 vykreslil Marxovu skrývanou tvář jeho nenávist k Bohu a lidstvu. V roce, kdy vydal Komunistický manifest, psal o "nadcházející světové válce", která zničí chátru, jako jsou Rusové, Češi a Chorvati: "Nadcházející světová válka způsobí zánik nejen zpátečnických tříd a rodů, ale celých zpátečnických národů a to bude pokrok... Revoluce ... se nestará o lidské životy, které zničí ... jako zemětřesení se nestará o domy, které zničí. Třídy a rasy, které jsou příliš slabé na to, aby se uplatnily v nových podmínkách ... budou poraženy ... ani jejich názvy nezůstanou zachovány."
.
Je přitom známou skutečností, že Marx nebyl ve své životní praxi zastáncem pracující třídy. Nechal se najmout jako policejní špión. V roce 1960 věnoval rakouský kancléř Raabe generálnímu tajemníkovi UV KSSS Nikitu Chruščovovi historický originál dopisu od Marxe, který dokazoval, že "zakladatel komunizmu" donášel na další revolucionáře.
.
Wurmbrand ve své knize říká, že komunismus je v podstatě zmocněním satanismu. Proto se zejména křesťané nejen stali jedním z hlavních cílů pronásledování a vraždění komunisty, ale byli také nuceni k rouhání. Cílem komunismu je výsměch Bohu a tím i uctívání Božího protivníka Lucifera. Komunistické noviny přiznaly: "Bojujeme proti Bohu, abychom mu vytrhli jeho věřící". V "Německé ideologii" Marx označoval Boha hegeliánským výrazem "absolutní duše". Marx se na jiném místě vyjádřil takto: "Zabýváme se navýsost zajímavou otázkou rozkladem absolutní duše."
.
Podle Wurmbranda byla bolševická revoluce dobou, kdy "láska, dobrá vůle a zdravé city byly považovány za zlé a zaostalé. Dívky skrývaly svou nevinnost a manželé věrnost. Ničení bylo chváleno coby vkusné, neuróza coby znamení šlechetné mysli. Muži rozvíjeli neřesti a perverze a úzkostlivě dbali o svou nemorální pověst". Komunisté, stejně jako satanisté popisují svou vzpouru proti Bohu a mravnímu imperativu jako pokrok a svobodu. Při zasvěcení do sedmého stupně satanistického kultu uchazečí proklamují: "Nic není skutečné a všechno se smí." V Komunistickém manifestu Marx napsal, že všechna náboženství a morálka budou odstraněny a vše bude dovoleno. Není ale zřejmé, že podobné rysy má dnešní postmoderní svět? Soudobé myšlení společnosti se nijak podstatně neliší od idejí Marxova komunismu.
.
Je varovné a symptomatické, že ideologie a agenda, šířená levičáckým vedením EU a v USA Obamovou administrativou, se podobně jako v případě komunistů jednoznačně zaměřuje proti konzervativním hodnotám, které představují zejména trvale platné mravní principy, vycházející z Bible. Komunistům se podařilo v době jejich vlády v mnoha lidnatých zemích světa odstranit křesťany z veřejného života a marginalizovat jejich vliv na veřejné mínění. I u nás můžeme sledovat, jak čtyřicet let komunistického vymývání mozků opravdu našemu národu způsobilo jistou formu lobotomie mimo jiné ztrátu schopnosti nést zodpovědnost za své činy a ztrátu všeobecného uznávání Desatera jako zásadního normotvorného požadavku na lidské chování. Totéž se do značné míry podařilo levičákům v zemích Západní Evropy.
.
Co spojuje komunisty a "novou levici":
 • tlak na rozpad rodiny (vytvořit představu, že pro ženy je lepší budovat kariéru, než vychovávat děti) umístit děti už od nejútlejšího věku v ústavech, kde mohou být velmi snadno ideologicky indoktrinovány a deformovány,
 • tlak na zničení institutu manželství (zpochybňování jeho významu, pohlavní komunizmus, zrovnoprávnění manželství a partnerství homosexuálů),
 • "vědecký světový názor" novým náboženstvím je (neo)darwinizmus, lidem je vštěpováno přesvědčení o tom, že nad nimi není žádná vyšší autorita,
 • zvyšování, až absolutizace role státu, úplná regulace celého života člověka od narození až do smrti,
 • vymizení občanské svobody, nezávislých institucí, sílící moc vládnoucích "elit", fyzická likvidace jejich odpůrců,
 • to vše se děje pod hesly pokroku, nevyhnutelného vývoje lidstva, dosažení rovnováhy mezi člověkem a přírodou, souhrnně pod heslem "udržitelného rozvoje".


Author: Martin Pinc # SisuVury3
Svet2016-12-198
-
 41% ( 7 people voted )
+
Tak péééékne zaužííívané to " PRAVO" či točivé ,či právo uznávajúce , či vôbec je treba čosi "Ľudsko vnímavé" a nadaj---oné izé ---/politicky/ dávať do "kopy " s niečim ľavým...a vôbec je aj ľavá tvár nejakého ....izmu---- A Piťo v našej krčmičke povedal , že ten hnoj ktorý už za chvíľu --keď bude viacej snehu---bude vyvážať na pole --táááá vytiahne bočnice i z ľavej i z pravej strany... Ta kde je vlastne oné izé..
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-12-19 18:37:16 58d4289b
A pokiaľ niekto nepochopil : ten hnoj tak jeho možnosti sú nekonečné---a blížia sa k "tvorivosti" autora vyššie.../ale čudujeme sa aj v našej krčmičke --to zase len nejaké --vykladačky Marxovho...manifestu ..." a ženy budú spoločné---a deti sa vychovávať cielene---a svadby nebudú cirkevné.... rozum bu de stranícky..." aaa. To vážne je tak úbohosť aby vôbec exitovalo čosi také...v názorovom spektre-----/ predstavte si ..názorové absolventa VŠ školy---aj z "červenou štátnicou" a následne s istým VŚ vzdelaním dajmä tomu Rs Dr či VÚML ...... tak asi jemu "prdlajsi "/ či ako to nazval Mečiar.. / môžu tak akurát... fučať isté -Ešte šťastie my vieme aj ..kosu naklepať --aj vrták nabrúsiť... nástrojársky -v našej krčmičke.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-19 19:02:58 58d4289b
Prvotné stopy "komunizmu" je badať odkedy existujú prvé písomné pamiatky. O "ceste do Arcadie" písal už Virgil (Krajina kde žijú ľudia v harmónii s prírodou a so sebou), stredoveký Campanellov "Slnečný štát", Mohrova Utópia až po Robertovu Owenovu "Harmóniu", mesto kde dokázateľne skončil prvý pokus o komunizmus totálnym debaklom. Prvá ucelená koncepcia akéhosi "protokomunizmu" prichádza od bavorského Žida Adama Weishaupta a jeho "iluminátov" ktorých cieľom bolo vytvoriť jedinú svetovú vládu, jedinú svetovú menu, zrušenie súkromného vlastníctva, zrušenie rodiny, zrušenie akýchkoľvek náboženstiev a presadenie tohoto "nového svetového poriadku" postupnou vytrvalou infiltráciou iluminátov do mocenských štruktúr, médií, univerzít a mocenských zložiek. Marxov Kapitál je v podstate iluminátsky manifest v ktorom zmenil iba jednu podstatnú vec: zaviedol pojem triedneho boja-násilnej, ozbrojenej celosvetovej revolúcie ktorá by priniesla konečne "raj na zemi". Tu treba podotknúť že Marx a prvotní marxisti NENÁVIDELI ŠTÁT, bol pre ních len nástrojom na ovládanie más, po víťazstve proletariátu mal štát spontánne zmiznúť, každý mal pracovať podľa svojích síl pre komunitu (od toho názov komunizmus) a brať si od nej čo potrebuje. Súdnemu človeku netreba pripománať ako táto fantasmagória skončila, to je známe dosť podrobne. Experiment so socialistickou revolúciou nevyšiel, bol ukončený okolo r. 1989. Experiment ktorý namiesto stabilnej, harmonickej spoločnosti vytvoril biedu a otroctvo za zadrátovanými hranicami ukázal že otroka nedonútiš efektívne pracovať. Vodcovia bábok dnešných "politikov" to skúšajú inak: Zanechať aspoň pocit vlastníctva a slobody (vlastníctvo na západe už dávno zmizlo, všetko vlastnia tí čo majú monopol od štátu na tlačenie peňazí a môžu zadlžiť kohokoľvek kdekoľvek) a postupné ukrajovanie slobôd-metóda žaby v horúcej vode. A keby masy náhodou začali precitať, treba ích pozornosť odviesť iným smerom, ku celebritám, športu, čo najslabomyseľnejšej zábave ....a keby ani to nepomohlo, vyvolať takú ktízu že otrasie celým kontinentom alebo i celým svetom (napríklad utečeneckú, ktorá prerastie v občiansku vojnu).
Najhoršie na tom je že títo "vylepšovatelia sveta" nájdu vždy dosť poskokov ochotných ím slúžiť za misu šošovice...

Last before the storm # RehyHidi50
-
 54% ( 3 people voted )
+
2016-12-19 19:14:53 55e4d65b
A my si myslíme /v našej krčmičke/ že --Last --storm50 to konečne NEPOCHOPIL ten hnoj a odbornosť . Ale asi v žabách sa vyzná. Ale dáme mu šancu pochopiť čosi o ošklbaných sliepkach... Teda...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-20 07:29:15 58d4289b
Teda vraj ak je sliepka ošklbaná a je horúco pribehne k nohe aby bola v tieni , ak je zima pribehne tiež aby sa ohriala. Zatiaľ veríme /v našej krčmičke/ že ste to pochopil..Last ..orm50...A pokiaľ sa týka "masmedialnych celebrít " tak im je tiež jedno o čom sa hovorí ...hlavná vec aby sa hovorilo čosi .A vy o "nejakom " neexistujúcom komunizme , manipulačnej slobode , vlastníctve ..žabách ... harmónií ...To kde sa to na Vás nalepilo...či len ták od pása ..obdrizdy...Ale i tak snaživííí ste ...prajeme trvalí pocit šťastia.../ a radšej reagujte na iné témy ..Vám bližšie.. odborne..žaby , slušný písomný prejav , ba aj gramatický..../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-20 08:24:18 58d4289b
musím potvrdiť, že socializmus sa vrátil! asi je to tým, že stále nám vládnu komunisti. dnes som bol na predvianočných nákupoch v hypermarkete TESCO a predtavte si! vôbec nemali pomaranče. boli nejaké citróny , limetky a polozhnité mandarínky. návrat v čase je tak sentimentálny!.....
Pandemonium # PumaWyly03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-23 20:05:49 b2292942
loading...
...Pande36..to nie , to my spod Tatier sme boli "pozrieť" v Závažnej Porube na novú "kabínkovú " / máme tam aktivity/ a vedeli sme v LM --Tescu --že tam prídete--tak všetci štyria sme "zabrali" a bolo po "naračoch" ...A vy ste sa už "tešil" socializmu....ešte šťastie ,že banány mali ---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-23 20:35:43 58d4289b
Lol, Klopko40, vy potrebujete skôr mrkvu než banány, lol...!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-24 11:06:25 bc7b649f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
ose   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Orbánov plán Schengen 2.0 – Existujú štáty, ktoré si riešenia EÚ neželajú


Orbánov plán Schengen 2.0 – Existujú štáty, ktoré si riešenia EÚ neželajú
Maďarský premiér Viktor Orbán je známym kritikom Európskej únie a jej postupov pri riešení migračnej krízy. Nedávno sa do povedomia verejnosti dostal najmä ostrý Orbánov prejav k 168. v...
Obrana s Déčkem
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Outsourcovala SIS šmírování svých vlastních občanů do Izraele?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0365 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles