Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU

Sociální státy čelí nevyhnutelnému paradoxu: úroveň nezbytnou k udržení sociálního systému nemůže žádný sociální stát udržet. Tento paradox pramení z politiky, která podněcuje přerozdělování a konzumaci bohatství, a současně odrazuje od jeho tvorby.

Vzhledem k tak zvráceným stimulům je zřejmé, že životní úroveň musí klesat, ačkoli může být po určitou dobu udržena pomocí půjček. Platnost tohoto paradoxu není omezena pouze na Řecko či Kalifornii, ani nehraje roli, kdo stojí v čele sociální státu. Jeho podstata totiž tkví ve vnitřních kontradikcích sociálního státu jako takového.

Termínem "sociální stát" v tomto článku označujeme státní zřízení, jehož hlavním znakem je odpovědnost za péči o podstatnou část populace. Tu zajišťuje poskytováním například státního bydlení, zdravotní péče, vzdělání, minimální mzdy, pojištění v nezaměstnanosti, finanční podporou chudých, seniorů, zdravotně postižených, a politicky spřízněných institucí, podniků a odvětví.

Materiální blahobyt společnosti závisí na množství a kvalitě statků a služeb, které její členové vyprodukují.Veškeré statky a služby spotřebované neproduktivními členy společnosti musí být zaplaceny těmi produktivními. Politika přerozdělování způsobí, že se řady neproduktivních obyvatel rozrostou a počet produktivních jedinců se sníží, a navíc produktivita druhé jmenované skupiny klesne. Následkem toho množství a kvalita dostupných statků a služeb poklesne a chudoba vzroste. Mechanismus tohoto úpadku je zřetelný a předvídatelný.

Sociální politika také odrazuje od spoření. Když vláda pomáhá občanům s úhradou drahých položek, nemají takřka žádnou potřebu šetřit do budoucna. Banky mají méně prostředků k zapůjčení, což vede k nižším kapitálovým investicím a pomalejšímu hospodářskému růstu. Daně nezbytné k úhradě veřejných statků snižují schopnost a motivaci podnikatelů udržovat a rozšiřovat výrobní zařízení. V rozsahu, v jakém spotřebitelé platí daně, ať už přímo nebo skrze vyšší ceny, mají k dispozici méně prostředků ke spoření, což dále snižuje objem soukromého kapitálu.

 • Ztráta produktivity

Minimální mzdy, pojištění v nezaměstnanosti, pojištění hrazené zaměstnavatelem a regulace znesnadňující propouštění zaměstnanců, to vše tlačí náklady na práci vzhůru, což vede k poklesu jejího množství. Vysoké korporátní daně vyhání některé podniky do zahraničí a jiné ke krachu, což dále zvyšuje počet nezaměstnaných. S růstem nezaměstnanosti narůstají na intenzitě volání po protekcionistických opatřeních. Pokud je vláda vyslyší, další pracovní místa jsou ztracena následkem kolapsu zahraničního obchodu při stupňujících obchodních válkách.

Jak se množství benefitů a jejich adresátů násobí, a jak počet daňových poplatníků klesá, druhá skupina je čím dál méně schopna rostoucí břemeno utáhnout. Mnoho z nejproduktivnějších a nejadaptabilnějších obyvatel se stěhuje do zemí, které jim dovolí ponechat si větší část svého výdělku.

Ačkoli může nárůst produktivity kompenzovat pokles produkce v důsledku ubývající pracovní síly, jakýkoliv její nárůst vyžaduje kapitálové investice nebo inovace. Jak jsem však vysvětlil v předchozích řádcích,sociální státy brání formování kapitálu tím, že odrazují od spoření. Podobně daně odrazují od inovací, protože snižují nebo odstraňují zisky, které by mohly inovace přinést.

 • Zeštíhlování řad

Jak řady neproduktivních obyvatel rostou, buď ztrátou zaměstnání, nebo stárnutím, státní úřady se rozrůstají také, aby uspokojily rostoucí potřebu. Navíc s rostoucím množstvím daní, ze kterých je financována státní správa a její programy, musí zákonitě expandovat také úřady obhospodařující výběr daní. To dále zeštíhluje řady produktivních jedinců, protože je mnoho z nich přesměrováno z tvorby bohatství k jeho přerozdělování. Státní zaměstnanci pobírají zpravidla vyšší mzdy než jejich protějšky ze soukromého sektoru a mohou obvykle odejít do penze dříve a pobírat vyšší důchod, což dále zvětšuje břemeno uvalené na produktivní část populace. Rostoucí řady státních zaměstnanců navíc formují silný volební blok podporující zvýšení státních výdajů a celkové kontroly nad ekonomikou.

Okolo sociálního státu vyrostou také nové instituce, čímž se dále zvýší počet lidí zainteresovaných v pokračování a růstu systému (což opět sníží počet produktivních lidí). Zájmové skupiny a právní firmy budou například pomáhat lidem získávat státní benefity a budou volat po zavedení ještě více benefitů. Poskytovatelé služeb, jako třeba daňoví účetní, se vynoří, aby pomohli lidem vypořádat se se stále složitější legislativou.

Zájmové skupiny, jako například AARP, budou ohebné politiky zahrnovat hlasy a prostředky na jejich kampaně. Tyto soukromé instituce utvoří se státními úřady symbiotické, vzájemně se upevňující aliance. Volení úředníci mohou sbírat hlasy tím, že budou působit jako zastánci voličů nucených jednat s pasivními veřejnými agenturami. Vládní složky, ve snaze rozšířit svůj "okruh zákazníků", budou pracovat na tom, aby bylo jednodušší získat přízeň vlády, a aby byla dostupná více lidem.

Ztráta zaměstnání, která je v tržním prostředí nepříjemná, je v sociálním státu zmírněna státním pojištěním v nezaměstnanosti. Některým lidem bude nezaměstnanost vyhovovat a svůj návrat do práce oddálí, možná na neurčito. Jak bude více rodičů v opatrovnictví Státu, čím dál více dětí bude tuto situaci považovat za normální, a generace rodin žijících na podpoře se stane běžným jevem.

Zájmové skupiny a vládní agentury viněné z poskytování benefitů budou pracovat na tom, aby oslabili stigma spojené s přijímáním veřejné pomoci, a aby ospravedlnili braní od pracujících a dávání nezaměstnaným. Chudoba musí být proto viděna nikoli jako důsledek špatného chování nebo špatné volby a rozhodně ne jako důsledek jednání vlády nýbrž jako následek smůly či útisku. Bohatství naopak nesmí být chápáno jako výsledek tvrdé práce a vytrvalosti, nýbrž štěstí či chamtivosti a vykořisťování. Pojem počestnosti musí být zpochybňován a postaven na hlavu, jako desáté přikázání z "Nebudeš dychtit po majetku svého souseda." na "Nebudeš mít majetek, po kterém dychtí tvůj soused".

Představte si, jak by byl svět nebezpečný pro osobu, která nemůže cítit bolest (k čemuž při určitých formách lepry skutečně dochází). Takový člověk si může vážně ublížit chůzí s vymknutým kotníkem nebo položením ruky na horká kamna, aniž by o tom věděl. Vládní štědrost může vytvořit jakýsi druh morální lepry tím, že oslabuje nebo úplně přerušuje vazbu mezi příčinou a následkem. Když jsou následky sebedestrukčního jednání (jako je zanechání studia, nemanželské děti, závislost na drogách či alkoholu) přeneseny na ostatní, výskyt takového chování se zvýší. Stejně tak když odměna za tvrdou práci, vytrvalost, a bezúhonnost klesá, takové vlastnosti budou oslabovat.

Filozofie tvořící základ sociálního státu, "Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb", vede lidi k tomu, aby vykazovali minimální schopnosti a maximální potřebu. Podle míry, do jaké je tato filozofie ve skutečnosti následována mnohem častěji směřuje bohatství od politicky slabých k politicky silným se lidé začnou sjednocovat podle etnika, pohlaví, náboženství a jiných společných rysů, a budou soutěžit o to, kdo bude vypadat jako nejpotřebnější, a tedy kdo si zaslouží větší podíl ze stále se zmenšujícího koláče. Tato sestupná spirála sebedestrukčního závodu může vést ke vzniku trvalé podtřídy, která se pečlivě vyhýbá úspěchu a dává najevo neúspěch tj. jedná účelově ve světle zvrácených stimulů. Tato soutěž o daňové dolary může vytvořit hluboké, nenapravitelné praskliny mezi skupinami příjemců a mezi příjemci a daňovými poplatníky.

S růstem státu vidí stále více lidí vládu jako lék na všechny nesnáze, a proto volají po tom, aby vláda řešila jakékoli jejich drobné nepříjemnosti. Zákonodárci reagují zavedením ještě přísnějších regulací na jednotlivce i průmysl, které dále omezí přizpůsobivost, nezávislost a podnikatelské myšlení, ochotu podstoupit riziko, a produktivitu. Centralizovaná byrokratická vláda nahlodá v lidech samostatnost, iniciativu, a sounáležitost s místní komunitou.

Když vláda začne poskytovat lidem statky a služby, které by si mohli pořídit sami, spustí tím sebeposilující se trend, který se později stane neudržitelným. Jakmile se praxe braní od jednoho občana a dávání druhému pevně zakoření, politici nebudou schopni odolat nutkání uplácet voliče jejich vlastními daňovými dolary. Jak odměny zákonodárců za utrácení cizích peněz rostou, toto utrácení poroste.

Doba potřebná k tomu, aby se země proutrácela k bankrotu, závisí na počáteční ekonomické vyspělosti a kultuře dané společnosti. Ať už to trvá jednu nebo deset generací, pokud se trendy neobrátí, bankrot musí přijít. Čas si lze sice koupit půjčováním nebo tištěním peněz, ostatní země však nakonec přestanou dluh přijímat ať ve formě státních dluhopisů nebo nekryté měny.

Ze všech změn způsobených sociální politikou bude mít nejvážnější dopady zkažená morálka, a bude nejobtížnější ji narovnat. K její změně však dojít musí. Toho může být dosaženo jedině tím, že vládou vytvořené stimuly povzbuzující obyvatele žít na účet ostatních budou nahrazeny tržními stimuly podněcujícími produkci statků a služeb, které lidé chtějí.

Kreativní tržní soutěž produkovat více výrobků a v lepší kvalitě musí nahradit dosavadní politické soutěžení o stále se zmenšující hromadu daňových dolarů, extrahovaných ze stále se zmenšující skupiny produktivních pracovníků.Author: misescz # BidyBugi83
Vláda2017-02-0445
-
 62% ( 3 people voted )
+
Je priam senzačná existencia takýchto "pisálkov " typu...misescz83.... Vyjadriť sa k jednotlivým dokonca "filozofickým paradoxom" je pre mňa a tiež krčmičkovým spoločníkom trápne / podradné/.Keby aspoň jeden "paradox" podrobil stavu negativum....následne kritika a príčinnosť ...a nakoniec pozitívum lepší stav...optimum. Tá senzačnosť je v tom , že autor si neuvedomuje komu to píše. Jednoznačne to najviac je určené pre kategóriu človiečikov do 35 rokov veku života...Keby aspoň začal : " a socialnosť pred r.1989 bola charakterizovaná drakmi sídliacími naďaleko každej usadlosti a zožrali 2krát ročne všetku úrodu a v každej studni /kohútiku / sedela žaba ..a... " tak detičky by sa hnevali i na drakov i na žaby, že im znižovali socialne istoty. Ale ON to posunul do "systémovej polohy " a tými drakmi či žabami nazval " socialny paradox......" . Na druhej strane o existencií "nesociálneho neparadoxu......." sa nezmienil ani prdom/ harapašom/ . Ale tá "kreativita tržní..." "zvrácené stimuly"..."čas si lze koupit.."--predstavujú aj v jazyku našich Čechov slušný "rétoricko--manipulačný " aspekt.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 19:05:21 58d4289b
Ideologie sem, alebo tam, toto uz nie je o ideologiach, ale o sustavne demonstrovanej hlbokej mentalnej uchylke liberalov... Toto je o skupine sialencov, bez ktorej by kazda spolocnost na tom bola daleko lepsie... Je uplne jedno, akej konkretnej ideologie by sa tito sialenci chytili, su sialencami a ziadny prospech z nich preto nikdy nebude, prave naopak... Nezaujima ich racionalita, logika, nezaujimaju ich fakty, netrapi ich ani vyznam nimi pouzivanych vyrazov, len do zblbnutia opakuju svoje sialene dogmy o nadhere lupenia, kradnutia, vrazdenia, bezohladnosti, sebeckosti, amoralnosti atd... Vraj inac to ani nie je mozne, tvrdia sialeni liberalni uctovnici... Ludia musia trpiet, stradat, zomierat od hladu, byt utlacani, zotrocovani, len toto im da skutocnu slobodu a prosperitu, vravia ti sialenci...

Vymysleli si pojem socialny stat... Socialny = spolocensky => socialny stat = spolocensky stat, teda stat orientovany na prospech kazdeho clena spolocnosti... Takym statom bol len stat socialisticky, ale to sudruhom liberalnym sialencom neprekaza, pre nich je to kapitalisticky stat, ktory zatial nejako brani tomu, aby v nom ludia umierali od hladu na ulici... Aj toto ale liberalni sialenci podrobuju ostrej kritike a tvrdia, ze toto je neudrzatelne, ze v kazdom poriadnom kapitalistickom state, musia ludia zomierat od hladu na ulici, inac to v kapitalizme vraj byt nemoze... Niekedy som si nie celkom isty, ci ti liberalni sialenci nie su len nejaki kryptomarxisti, pokusajuci sa touto formou rafinovane co najviac ociernit kapitalizmus...?

Dalej tvrdia, ze v kapitalizme je nepripustne, aby ludia mali kde byvat, aby im bolo poskytnute zdravotne osetrenie, umoznene sa vzdelavat, aby dostavali dochodky a aby niekto vyhadzoval peniaze na zdravotne postihnutych... Podla sialenych liberalov, typickym chovanim sa socialneho statu, je vraj podpora politicky spriaznenych podnikov a odvetvi... Takze tam sa nejedna o zaruky moznosti dalsej akumulacie sukromneho kapitalu pre kamaratov za uplatky, alebo predvolebne sponzorstvo, ale o socialny program pre zamestnancov ich firiem, rozumiem tomu spravne, mili liberalni sialenci...? :-DDD

Vraj dalsim zavaznym nedostatkom socialneho statu, je jeho nizka flexibilita v tvorbe nezamestnanosti... Tvorba nezamestnanosti nesmie byt v kapitalizme nicim obmedzovana, ta predsa tvori jeho zaklad, tvrdia liberalni sialenci... Ano, urcite, tvorba nezamestnanosti musi byt nesporne cielom kazdej spolocnosti a ziadne podpory v nezamestnanosti, ludia musia od hladu zomierat na uliciach, len toto je skutocnou slobodou jednotlivca, ktora je najdolezitejsia na svete... :-DDD

Pri tomto som od rehotu takmer vypadol z kresla: "Filozofie tvořící základ sociálního státu, "Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb", vede lidi k tomu, aby vykazovali minimální schopnosti a maximální potřebu." :-DDDDDD

Vazeni liberalni sialenci, "Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb", je myslienkou nikdy neexistujuceho komunizmu... Imaginarnej idealistickej spolocnosti idealnych, uvedomelych, vysoko moralnych ludi, dodnes existujucej len v predstavach... Spolocnosti bez penazi, nie bez hotovosti, ako o tom dnes snivaju vasi vodcovia, ale bez akychkolvek penazi... A vy sialenci ste toho bez mihnutia oka spojili s kapitalizmom, so spolocnostou postavenou na amoralnosti, bezcharakternosti, sebeckosti, egocentrizme, zvrhlosti a zlodejine... :-DDD

A este do toho sialenci zatiahnete aj moralku: "Ze všech změn způsobených sociální politikou bude mít nejvážnější dopady zkažená morálka..."... :-DDD

Ano, vysoku uroven moralky je v spolocnosti mozne udrzat len vtedy, ak ludia budu na uliciach zomierat od hladu, ak nebudu mat kde byvat, nebudu mat pristup k vzdelaniu a zdravotnemu osetreniu, ak nebudu existovat ziadne dochodky, ziadne podpory v nezamestnanosti, ak nebudu existovat ziadne minimalne mzdy a ak ti, co budu pracovat, budu robit 16 hodin denne, 7 dni v tyzdni, byvat po 50 ludi v mastaliach a dostavat za to jeden tanier polievky denne... Len toto dokaze udrzat vysoku uroven moralky v spolocnosti... Normalne pracovne podmienky, normalna placa, normalne byvanie, vzdelanie, lekarska starostlivost a dochodky, ludi vzdy demoralizuju... :-DDD

Mili liberalni sialenci, zamysleli ste sa uz nad tym (to je len recnicka otazka, ja viem, ze mysliet nedokazete), preco vam vasi vodcovia kazali papagajovat vsetky tieto liberalne kraviny, ale nejako nemaju zaujem ich realizovat...? Z dvoch dovodov... Velmi dobre vedia, ze ak by ludom odobrali aj tie almuzny na aspon ubohe prezitie, s kapitalizmom by bol velmi rychly koniec... A po druhe preto, lebo kapitalizmus zdochyna a onedlho v nom zacnu zdochynat aj ludia na uliciach... Kapitalisti tomu nedokazu nijako zabranit, ani nepodmienenymi mzdami, ani nicim inym, co v poslednych rokoch horuckovite vymyslaju, aby aspon o nieco oddialili jeho nevyhnutny krach... Vase kydy maju mat na spolocnost len akysi zmiernovaci efekt, su len zufalym pokusom elitnych liberalnych sialencov o vyvolanie pocitu viny v masach, poslednym pokusom o odvratenie pozornosti mas od seba, trapnym pokusom o pripisanie zodpovednosti za krach kapitalizmu, pre sukromnych akumulatorov kapitalu vzdy zisk tvoriacim, udajne amoralnym, lenivym a neschopnym sockovym masam... Zelam vam v tomto vela uspechov, mili liberalni sialenci... :-DDD


kapitalisticky realizmus # DifoDewy01
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-02-05 01:48:14 cbdde756
Umelá inteligencia a špičkové kvantové počítače všetko vyriešia. Napríklad tak, že excelentne zatočia so živočíšnym druhom HOMO Sapiens.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-02-05 06:49:28 b229665c
Ale nie, ja mám/aj my v našej krčmičke/ "vééééľmi rád "NÁŠHO" pisálka..misescz 83. Uvedomte si , že tie spomínaná rozprávky a hrdinovia v ních sú reááááálne. A ten "NÁŠ" pisálek prišiel na bielom tátošovi a anzi--zvanzi tie dračie hlavy.../a samozrejme celý ten "SOCIALNY PARADOX......"/hajajáááj, to nebola len tááák ,,malina". A tie žaby na prameňoch ...veď len ich pochytať je problém .../i keď tie stehienka../ ..dajte pokoj ..syzifovská robota..A vy takto...vy si vôbec oné izé...že ten "boj" dobra a zla je dnes už "ZA NAMI" vďaka nemu a jemu podobným. /keď sa vám to neľúbi ...tak vymyslíte ešte lepšie rozprávky.../a tiež odzvonia zvocom.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 07:09:20 58d4289b
Pst..pst....sizyfovská...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 07:11:11 58d4289b
Keby tak ešte Fc Kenzie .., kvôli poriadku a "zvýšeniu objektivity" /či príbehového obohatenia/ svojím pri-spievateľstvom obohatil a rozšíril /a?/ scenériu myšlienkových pochodov "NÁŠHO " pisálka. Boli by sme aj nadšený aj radi aj v našej krčmičke. Veď čo , dačo nové "progresívne " sa dozvedieť je predsa len ..oné izé.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 09:04:27 58d4289b
loading...
Už s prvým odstavcom je možné na 100 percent súhlasiť ako s výstižným zhrnutím celého článku. Áno, tzv. sociálny štát je dnes trhový nezmysel a nechcený presah z minulosti. Pochopiteľne, myslenie mnohých nejde synchrónne so spoločenskými zmenami. Politici sa s týmto termínom radi oháňajú, ale systém je o niečom inom. Pohrobkovia minulých čias zas čakajú, ako boli zvyknutí, všetko dostať automaticky zadarmo. Ak už narábame s pojmom sociálny štát, tento je (res. bol) vnímaný na západe inak, ako v našich zdegenerovaných ost-končinách. Najpoctivejšie je, ak štát poskytuje občanovi spätne bonusy podľa výšky jeho odvedených daní. Dnes ale vidíme, kam to západní socialisti dotiahli - dane poctivých občanov idú na dotáciu do bezodných pažerákov privandrovalcov. Alebo, negroškova reforma amerického školstva na vzdelanie ebenových výrastkov zo slumov. Výsledok? Nula! U nás je to rovno hotová katastrofa: štedrá štátna dotácia asociálnych skupín z osád, umelé udržiavanie neefektívnych prevádzok (bane Prievidza), totálne krivé dane, cielená likvidácia strednej vrstvy, vláčiky zadarmo a nedávno nešťastie v podobe návratu jednej strany. Správne fungujúci štát by sa mal postarať o občana (sociálne, ak chcete) podľa jeho zásluh pre spoločnosť. A aby sme na uliciach neprekračovali vágusov z ich vlastnej vôle, tak tých môže nechať dožiť aj v hospicoch z našich daní...


:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 11:37:09 bc7b649f
Plne s Vami .. Pande 36.. súhlasím . Ak má platiť kapitálový zhodnocovací proces, /trhové podmienky..skoro neexistujúce./ socialnosť štátu sa vylučuje. Naopak ak má platiť vysoký stupeň socialnosti štátu tak kapitálový zhodnocovací proces /aj na báze nejakých trhových podmienkach/ je nutne potieraný ..Všetko iné je "luft" politická kamufláž.Tu nie je reč ani o pohrobkoch ani o dostávaní ,...zadarmo...ani o zdegenerovanosti.....Je to Vaše neodborné zavádzanie..spoločenská spotreba nie je prerozdeľovací proces, a tvorba "kapitálových " hodnôt nie je jediným cieľom . Teda....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 12:51:09 58d4289b
Teda kompromisné riešenia sa vylučujú , aj keď isté snaženia a pokusy existovali /Baťa/ a existujú../Anglia štátne firmy..Česko...Škodovka...Japonsko...socialne pôžitky.../.Fondy ktoré sa tvorili na podnikovej úrovni vytvárali neskutočný priestor pre stimuláciu/prémie, odmeny ...sociálne pôžitky../...pre tvorbu hodnôt ktoré následne boli v podobe spoločenskej spotreby poskytované DIFERENCOVANE....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 13:01:59 58d4289b
Hahahaha. to vážne? Takže socialny štát sa nedokáže dlhodobo postarat o všetkých, tak bude pre nás lepšie po kapitalisticky, ked sa dokáže postarat len o jediného a zvyšních 99,99% nech si žobre na ulici! :-)
Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 19:36:39 c35b11ac
Kľudne si ironizuj Klopi. Tárať sa dá o socializme, o kapitalizme aj o liberalizme čokoľvek. Ibaže fakt je ten, že napriek zdaniu ešte stále existujúci sociálny zmier v západných krajinách zabezpečuje, prepytujem, liberalizmus prostredníctvom ešte stále výkonných sociálnych zabezpečovacích systémov. Čo myslíš, prečo sú takým neodolateľným magnetom pre húfy utečencov ? Áno, iná veľká otázka, či skokový nárast tej masy dokážu aj zvládnuť.


Na záver si dovolím malú osvetu, hehe: Liberalizmus inštitucionalizuje boj dvoch dualít, individualizmu a kolektivizmu. V praxi, zjednodušene, ľavica sa pretláča s pravicou, t.j. keď to ľavica príliš preženie s rozdávaním (keď sú vo vláde s dôsledkami na štátnu kasu, hehe), nastupuje pravica. A keď to už pravica so žgrlošstvom príliš preháňa, znovu nastupuje ľavica. Také je to "jednoduché". Áno, dajú sa pochopiť aj sny o zrovnomernení, ale z rôznych príčin je to stále v rovine utópie a asi tam aj ostane. (Že prečo, treba k tomu komplexne preštudovať dôvody neúspechu socializmu) Chápem aj to, že liberalizmus vo východnej Európe je pokladaný za hlavného vinníka za isté nevyváženosti. No keďže demokracia je proces, nič iné neostáva, len sa konečne naučiť s ňou narábať, ústava k tomu dáva dosť možností. Napr. Rumuni sú v týchto dňoch v uliciach, aby znemožnili výkon jedného stupídneho zákona. A zdá sa, že sa im to aj podarilo. Nehovoriac o ich skorších úspechoch v boji napr. aj s korupciou.

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 22:38:37 59ad0c66
Faki, dalsi zlcnikovy zachvat... :-DDD

Aky boj dualit...? Aky boj individualizmu a kolektivizmu...? Aka lavica...? Aka pravica...? K lavici sa maju pravo hlasit len ti, ktori odmietaju kapitalizmus od A do Z, ktori zasadne odmietaju sukromne vlastnictvo vyrobnych prostriedkov, ktori zasadne nesuhlasia s tym, aby si vysledky prace jednych, mohli privlastnovat ini... Ktore konkretne su tie lavicove strany, Faki...? Ja vidim len o koryta, o moznost chvilku sluzit tym istym panom, zapasiace dve skupiny v roznych politickych stranach nasackovanych predajnych egocentrickych individualistov... Jedna skupina sa vypocitavo snazi urobit aky taky dojem aspon na tu najviac stradajucu cast naroda a druha otvorene serie na cely narod a zistne haji zaujmy len hornych 10 tisic... Ktora z tych dvoch skupin su podla teba ti individualisti a ktora ti kolektivisti a ako konkretne sa ich zapasenie prejavuje na zivote bezneho obcana...? Pri jednych je bezny obcan v prdeli a pri druhych je len v riti...? :-DDD

Faki, je vylucene, ze normalny clovek by toto mohol prehliadnut, ze by bol schopny toto nechapat... Neexistuje, ze normalny clovek by bol v stave sustavne opakovat tebou prezentovane prazdne agitky, ani ak by mu za to dobre platili, hanbil by sa... Ty uz ani nevolaj Chocholouskovi, skoc do Dunaja a nechaj sa odplavit do Rumunska, tebe uz naozaj niet pomoci...


fuckolog # FoqeMiku39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-02-06 01:57:46 5ee77486
Som rád FcKensie 80 že isté ironizúce narážky neberiete celkom vážne. O "šibroch ", šibrovaní v súvislosti s liberalizmom so tu kdesi písal.Poloha liberálov "podkladať " stabilitu istých rozhodujúcich prúdov , málo násilne je známa. Škodlivosť však je v tom že v svojom nenásilnom snažení umožní presadiť sa mimoriadne nebezpečným tendenciám v extréme ...t.j akumulácií kapitálu, militantnosti , imperialnosti , vojnovým stavom , na druhej strane degradácií "slobody " ako takej v podobe presadzovania donucovacích prostriedkoch .."NEPRIAMYCH" . /čakal som čosi k tomu.../ Ale k. veci...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 07:48:14 58d4289b
Gejzík, ak ti socdem smrdí, čo bráni prevoverným dobyť parlament ? Jáj, tá škandalózna 0,12 % - ná podpora echtovej kominterne zvanej Vzdor ? Pri tejto príležitosti opäť pripomínam, že ovečkám ešte stále dlžíš návod na dosiahnutie tých grandióznych predstáv. Ale tvoje váhanie sa dá pochopiť, veď minule s tými hermetickými nádobami to fakt nebolo bohviečo, a porota je dosť prísna, hehe.

Hm, ak ten liberálsystém je taký úskočný, ako potom vaše červené blahorodie vysvetlí plebsu ten paradox s tými evidentne dobre fungújúcimi soc. systémami ? Neváhaj, veď len toť nedávno si sa vyznal z príjemných skúseností s nimi !


Už som aj myslel, že zavolám Chocholouškovi, ale vždy ma odradila predstava, že by ma mohol dať na izbu spolu s tebou. To už fakt radšej plavba Dunajom.

Ale aby som aj nejakú pochvalu. Faki sa mi páči. Milá zdrobnelina.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 08:06:43 59ad0c66
Teda k veci.../keď už Faki a nie F.U.C. K./ ...Ak ktosi kdesi charakterizoval socialnosť, "socialistickosť " istým "heslovaním " , "definovaním ": Každý podľa svojích SCHOPNOSTÍ a každému podľa jeho ZÁSLUH...tak určite aj napriek istej "zarytosti" spochybniť tieto aspekty je málo argumentačné . A tak ako všetko ľudské aj tieto aspekty sú predmetom "skur..enia". Nuž...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 09:45:53 58d4289b
Nuž teda SCHOPNOSTI , pokiaľ sú postavené na báze donútenia, viazanosti na ohrození zdravia, osobnej závislosti, ochudobňovaním o isté funkcie, vykorisťovania ...aaa...a nie na uvedomelej dobrovoľnosti, sebarealizácie tak o samotnej slobode --ako takej nedá sa hovoriť , prevláda donucovanie. A ďalej "ZÁSLUHOVOSŤ" vyjadrená vôľou "nejakého jedinca" formou finančného ocenenia je prasprostá kúpa a degradácia osobnosti do polohy "tovaru".Na druhej strane zásluhy vyjadrené oceneniami aj iného druhu. --socialnym zvýhodnením, pôžitkami , spoločenským uznaním , spoločenskou spotrebou, funkčným postupom, osobnostným rastom ..aaa ..zvýrazňuje pravý význam zásluhovosti. / prírodné zákony ..".uplatňovanie silných --životaschopných jedincov " v racionálnom spoločenstve je bludná axióma../ Zatiaľ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 10:06:00 58d4289b
Faki, naozaj neviem ako ti to povedat, aby si sa sproste neurazil...? Je take nieco vobec mozne, aby sa sprosty clovek urazil inac ako sproste...? Asi nie...? V poslednom case tu uz prezentujes taku uroven debility, ze o chvilku sa na teba nebudu chytat ani maciak so svedskym tankovym imbecilom a doteraz som zil v presvedceni, ze oni su v tomto neprekonatelni... Nebyt tohto fora, tazko by som uveril, ze take nieco je vobec mozne, ze na svete existuju ludia, ktori budu do zblbnutia opakovat som debilom, som debilom, som debilom a bude im sposobovat radost, ak im to ktokolvek potvrdi... Inac si to vysvetlit nedokazem, musi ti to sposobovat radost, inac by si to predsa nerobil... Ano Faki, si debilom, tesis sa...? Nie obycajnym debilom, debilom s uchylkou, debilom, ktoremu robi dobre, ak mu niekto sustavne opakuje, ze je debilom...

Zamerne som nereagoval na tvoju nepriamu prosbu, aby som ti zopakoval, ze si debilom, ale uchylny debil sa s tym samozrejme neuspokoji, bude prosit este raz a este raz az dovtedy, pokial mu clovek nezopakuje, ano pupus, si debilom... Tak prosim mily debil, uspokojim tvoju tuzbu...

Pod clankom ineho debila bluzniaceho ho inflacii, som napisal tuto vetu:

"Jediny sposob ako sa zbavit inflacie, je sebestacna uzavreta ekonomika, bez akehokolvek zahranicneho obchodu..."

Kazdemu normalnemu cloveku, ktoremu su jasne vsetky suvislosti okolo inflacie vie, ze ak chce mat kontrolu nad inflaciou, musi mat plnu kontrolu na objemom penazi v ekonomike a cenami... Nielen nad tym, aj nad objemom vyroby, ziadne sukromne toxicko boomujuce banky, burza absolutne nepripada do uvahy, ziadni spekulujuci investori dvihajuci ceny nehnutelnosti atd., ale toto je debilovi zbytocne vysvetlovat... Aby jeden mohol kontrolovat ceny vo svojej ekonomike, nesmie byt nijako zavisly na inych ekonomikach, hlavne nie na liberalnych, pouzivajucich nastroje volneho trhu ako embarga, vrazdenie vlad inych krajin, humanitarne bombardovanie, prevraty, obcianske vojny a ine ekonomicke nastroje volneho trhu... Akekolvek zvysenie cien napriklad len dovazanych surovin a energii, sa okamzite premietne do cien tovarov v danej ekonomike, co nutne sposobi uvolnenie uz fyzickymi statkami nekrytych penazi do tej ekonomiky, teda inflaciu, znehodnocovanie penazi... Nielen to debil, ale to ostatne je kontrolovatelne...

Ty, ako uchylny debil si musel na toto okamzite zareagovat touto brilantnou poznamkou:

"Tak teda ako ? So zahraničným obchodom, alebo bez ? Hm, ropa, plyn, nerastné suroviny... No, ak Slovákom niekto dokáže bez ujmy na zdraví vysvetliť, že v rámci uzavretej ekonomiky od zajtra jazdia na koňoch, orú ručným pluhom a železobetón budú vystužovať konopným špagátom, tak prosím, smelo do toho..."

Je Slovensko surovinovo a energeticky sebestacne...? Nie je... Moze byt Slovensko uzavretou ekonomikou bez zahranicneho obchodu...? Nemoze... Uchylnemu debilovi to ale neprekaza, on uchylny debil, reaguje co mozno najdebilnejsie...

Nechcel som, aby si sa sprosto urazil, tak som na tvoju debilitu zareagoval tymto:

"Ak by som napisal, ze jedinym ucinnym sposobom, ako 100%-ne zabranit ubytku objemu vody v otvorenych nadrziach, v dosledku jej odparovania, je hermeticke uzavretie tych nadrzi, pre teba by to znamenalo, ze fantazirujem o uzavreti vody celej hydrosfery v hermeticky uzavretych nadrziach...? A co ti na to hovori ujo psychiater...? :-DDD"

Po tomto by kazdy neuchylny debil bol uz zaliezol do budy a cusal v nej... To ale neplati pre uchylnych debilov... Uchylny debil na to zareagoval tymto:

"Jo ! A kamošovi odkáž, že tá jeho paralela s tými hermetickými nádobami je dosť infantilná. Je totiž úplne jedno, či sa voda stratí vyparovaním, alebo sa znehodnotí zatváraním. Trvanlivosť je cca. 6 mesiacov."

Nebolo to adresovane mne, odpustil som si reakciu na tento tvoj intelektualny skvost... Povedal som si, naco mu mam dookola opakovat, ze je debilom...? Ja o koze, on o voze, debil...

Ale uchylny debil nestrpi, ak mu aj napriek jeho naliehavym prosbam niekto nepovie, ze je debilom... Uchylny debil bude prosikat, az pokial sa toho nazvania ho debilom nedoprosi...

"...veď minule s tými hermetickými nádobami to fakt nebolo bohviečo..."

Dobre mily uchylny debil, vyhoviem ti... Si uchylnym debilom, vzdy si nim bol a vzdy nim aj budes, si debilom, si debilom, si debilom... Spokojny...?


fuckolog # FoqeMiku39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-02-06 13:40:25 5ee77486
fuckolog

Toľko uáok na jednu osobu a tvoja znalosť o ekonomike asi ak za 5.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-02-06 17:18:45 b91d9c26
Zatiaľ toľko. Treba trochu odbočiť vzhľadom na prítomnosť ...leci--féra33-- ktorého sme mali radi .. až na to že do dnes nevysvetlil dianie v " pekelných priestoroch " /rajsko--edenské sú všeobecne známe..Vítajte ..luci- fér 33 na scéne ..../ A ..fuckológ 39.. je svojím osobným prezentom "debilov , úchylným debilom ..blúznicím" .tak trochu ...ako to nazvať---MIMO SCÉNU --stráca i pozične i odborne a hlavne CHARAKTEROVO- začína byť nesvojbytný v otázkach aj sociálnych, socialistických ..a robí skôr hanbu snaženiu ktoré chce dosiahnúť. / A sranda začína ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 18:57:17 58d4289b
A keď sranda tak PROSÍM , v pokľaku PROSíme aj v našej krčmičke ...6-8 riadkové..viac nie obdr... srand... čiže .. nie osobnostné " spovedačky" tých je "ba-ha-dej"...typu "debilizujúceho" --
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 19:03:43 58d4289b
Tak prosím ! Čudnô, že s tým zúrivcom nechcem byť na jednej izbe ?
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 19:31:15 59ad0c66
Ach a my sme si mysleli že " ZAGÁGA " dlhodobo... viacstránkovo .. ktorýsi ... ale verím že to nie je bývalí uznávaný ---všeobecne GEJZA HUFNÁGEL ... Teda to krasnô môže byť aj v inej polohe ..nie len v izbových jemnostiach . Však F. U.C K.. Sie Teda ideme..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 19:45:34 58d4289b
Klopi, obhajobu liberalizmu nechajme pokojne na majstra, keďže, ako sa prekecol, onoho času trávieval veľmi príjemné chvíle ako hosť tých kapitalistických prasiat, hehe. A možno aj teraz, ktohovie. Taktiež stále dlhuje plebsu vysvetlenie, ako si predstavuje konkrétne kroky pri repete šťastných zajtrajškov. Zatiaľ ohuroval len víziami, spoločenskou kritikou, aj to len selektívnou a bičovaním zblúdilcov. Načase ho sotiť do reálu ! Netešíš sa na to ?
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 21:04:17 59ad0c66
A zase../.Nie "obhajovanie liberalizmu " ani " kapitalistické prasatá" ani "ohurovanie " ... / je to inde... tak ako VY /Fc Kensie ../ aj ON " nickomenič vraj bývalý GEJZA/ ste zaťažený rétorikov ktorej v prvom rade je "osobnostná invektívnosť " /typu "ta čo Janču gluptaku čo sceš poviesc..."/ a potom sa ide "po veciach.." Skúste sa pozrieť na Vami vyššie napísané ...znehodnotenie --v podobe "majstra " a "ohuroval len víziami " --pak jedem .. Aktivita v invektívnosti je spôsob degradácie aj následnej racionality. Ak argumenty sú ..tá het ...nasleduje ..invektívnosť reakčná .., opačne ak je argument opodstanený tak invektívnosť nie je potrebná ... vie sa pokývať predlaktím . ..slovne: napr. neurčitosťou " oné izé".
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 21:42:14 58d4289b
Škoda, že som ochudobnený o plnohodnotný komediálny zážitok ignorovaním truhlíkovských opticky dlhých traktátov, no zásady sú zásady. Tak on vraj navštevoval imperialisticko-kapitalistický západ, vravíte? Len pripomínam, že mentál Dávidko z Revúcej tu svojho času z prípecka tiež plodil dopopuku svoje smiechotvorné predstavy, síce skromné iba o záhradke na pláži, ale zato pri tenisových kurtoch, lol, pri tenisových kurtoch, no uznajte! Zaujímavá to podobnosť akoby z jedného vreca: každý trtko Nemanic z chudobinca len o pánskom honore sníva. Počúvajte... a nevelebí on v tých opticky dlhých výpotkoch staré časy nedostatku, alebo... alebo nežerie dokonca špenát??? Tak či onak, mentorsky preplieskavať dementa do reality vám nikto a nič nebráni, ale majte na pamäti, že blúzniaci psycho vám bude pre zábavu viac užitočnejší.


:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 22:27:31 bc7b649f
Mily uchylny debil Faki, tak co vlastne chces...? Ak ti nepoviem, ze si uchylnym debilom, prosis ma o to, normalne sa ides posrat, len aby som ti to povedal... Nevies uz ani aku picovinu by si este napisal, len aby si to dosiahol... Ak ti to nakoniec poviem, nazyvas ma zurivcom... Pri tvojej mentalnej uchylke to pre mna nie je ziadnym prekvapenim, ze ani po tom, co som ti predlozil jednoznacne dokazy tvojej debility, v podobe citacii tvojich reakcii na moje slova, si sa este od hanby neprepadol pod zem a stale pokracujes vo svojom normalnym clovekom nikdy nepochopitelnom snazeni, len ja naozaj neviem ako ti este mozem pomoct...?

Skus konverzaciu s klopim, mozno jemu sa podari uspokojit tvoju uchylku...? On je tiez zdravo uchylenym... Trosku inym smerom ako ty, ale uchylka ako uchylka, mozno sa nejako doladite...? Duchapnosti typu: to je taka ideologicky erozivna intruzia interno-externej sofistikovanej simplicity kapitalovej filantropicko-altruistickej subpojmovosti do interpolacie extremov verbalnych komplexit strukturalizacie geopolitickych socialnych kompromisov, na platforme kvazy komplexnych zjednoduseni systemovych celkov antagonistickych socioekonomickych myslienkovych trendov, takze je to inde oneee izeee, by sem denne nikto normalny tiez nepisal...

Aj ty pises len aby si nieco pisal, on tiez, mozno si ani nevsimnete, ze kazdy pisete o inom a budete si rozumiet...? Obaja citite potrebu s niekym co mozno najbezobsaznejsie konverzovat, tak mate realnu sancu na uspech a aspon pri tom nebudete otravovat normalnych ludi...

Prekvapilo ma, ze sa sem este nepribehol vygrcat aj toto forum 24/7 monitorujuci maciak...? On si nikdy nenecha ujst prilezisot ukazat svoju debilitu, hlavne, ak sa uz niekde vygrcavaju ini debili... Sam nema velmi odvahu, ale obklopeny inymi debilmi vzdy prekvita... No, tak teraz uz mozete vytvorit svatu trojicu... Mozno sa raz dostanete aj do biblie...?


fuckolog # FoqeMiku39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 22:44:44 5ee77486
Este sa tu kvoli vam debilom zadrhnem od rehotu... Uz mam pre vas aj mena: Faki, Kaki a Paki... FKP - obcianske zdruzenie debilov na dolezite.sk... :-DDDDDD


fuckolog # FoqeMiku39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-02-06 23:10:05 5ee77486
Dobre Gejza. Vyzúril si sa, ale teraz už poďme späť k osvetovej práci. Tak súdruh, ako to je s tými tvojimi peknými spomienkami na hosťovanie u kapitalistov a návodom na realizáciu svetlých zajtrajškov ? Ovečky so zatajeným dychom čakajú ! Počuješ to napäté ticho ?
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 06:10:45 59ad0c66
Áno, veľmi slušnú ukážku TEATRÁLNU poskytuje "naš Gejza--viacnickový" v podobe "debilizovania " okolia.Táto rétorika invektívna ho dostáva do polohy výraznej morálnej zaostalosti.Je mi ľúto ,že repertoár jeho výrazových prostriedkov je podobný "kondašovskému".A na druhej strane "sebachválne --narcisoviny citujem:" --úprimná duša--nesmierne milý ---chápavý --tolerantný , charakterovo: --otvorenosť --všeobecne objímajúcej lásky k ľuďom každého druhu aaa/ demonštrované pri "konfrontácií tuším ..Harrim" / --poskytujú slušný obraz o charaktere a morálnom profile a naplnenie obsahom pojmu "DEBIL" ako takému.Je mi zároveň ľúto postaršieho pána , že sklza do roviny neserioznej , ktorá je obsiahnutá v rozsiahlých písomných prejavoch a dostáva sa mimo pozornosť. Prajem pevné zdravie pri hľadaní a aplikácií nápravných opatrení aj..sebareflexných.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 07:23:42 58d4289b
Je samozrejme aj nám /v krčmičke/ záhadou že človiečik v zrelom veku neakceptuje takéto "všeobecnosti " : "Kto seje vietor..." " aktívna akcia produkuje ......reakciu" , "samotné ohnojenie ...aj po očistení smrdí.." " invektívne kalibre majú LEN stúpajúcu ...aj kadenciu.." atd.. Ale sranda na tomto fóre má svoje opodstatnenie v podobe TEATRÁLNEJ ukážky vyššie "špecifikovanej".
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 07:48:38 58d4289b
Vitam obcianske zdruzenie FKP... A kde mate Pakiho...? Nemusite odpovedat, uz ho vidim, caka za rohom...

Kaki, tvoje grcanice som dnes tak isto ako aj vcera necital, takze ty sa budes musiet sprosto urazit bez mojej pomoci... Co to taram, ved kazdy clen vasho obcianskeho zdruzenia sa denne sprosto uraza uz len uvedomenim si mojej existencie... Intelekt uz raz ma taky efekt na niektore obcianske zdruzenia...

So zatajenym dychom cakajuca ovecka Faki, aby som ta kedykolvek poctil odpovedou na nejaku tvoju otazku, musis si tu poctu najprv zasluzit... Vymyslel som pre teba taku sutaz intelektualnej zdatnosti... Vzdy ti polozim jednu jednoduchu otazku a ak na nu odpovies spravne, postupis do dalsieho kola... Ak sa ti podari odpovedat spravne na vsetky moje jednoduche otazky, budes kvalifikovanym pre moje poctenie ta odpovedami na rovnaky pocet tvojich otazok... Ak na ktorukolvek z mojich jednoduchych otazok odpovies nespravne, vypadavas zo sutaze, nedockas sa odo mna odpovede na ziadnu tvoju otazku... Aj sam urcite uznas, ze debata s debilom, ktory nema jasno ani v elementarnych veciach, postrada akykolvek zmysel...

Sutazna otazka c. 1:

Evicka si privlastnila 2 Vladkom vypestovane jablcka, 2 Durkom vypestovane jablcka a 2 jablcka vypestovane Vierkou... 4 jablcka predala a 2 vymenila za kilo mrkvy... Kolko jablcok vypestovala Evicka...?

A) 6 jablcok
B) 4 jablcka
C) 2 jablcka
D) 0 jablcok


fuckolog # FoqeMiku39
-
 58% ( 2 people voted )
+
2017-02-07 10:37:09 5ee77486
No vidíte "nickomenič " že to ide aj v zrelom veku....tú retoricku kultivovanosť sa naučiť : Sme radi aj v našej krčmičke...istým badateľným zlepšeniam ..Veríme Vašej húževnatosti a hlavne zapojením tej časti mozgovej hemisféry kde sa nachádza CHÁPAVOSŤ ...ktorú ste prezentovali svojími "sebachválnymi narcisovinami" .Držíme palce..takto vyzerá úrodná pôda v praxi.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 13:16:37 58d4289b
Ešte tak niekoľko , možna len mesiacov , "nickomeničovi" bude stačiť a aj "kondašoviny" vymiznú z "rozsiahlosti písmotvornej". Á ...verte že je to "nákazlivé" ,keď sa scivilizuje takýto "MATADÓR " rozsiahlostný a v zrelom veku , tak čítať vtipné--trefné " príspevkovanie " bude potešením aj pre mladšie ročníky---aj v zahraničí. Držíme palce ...z dovolením nadradenej "existencie".
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 14:03:07 58d4289b
Preboha Klopy Tebe tu už niekoľko ľudi Ti povedalo , že vypisuješ texty ako kus chuja , že sa to neda čítať.Toje priznak čoho Tvojej vrodenej , alebo ziskanej sprostoty .čo nato v Tvojej krčmičke , hmm ... izmus, grc.Čo Ta vedie k potrebe každy text tu ogrcať znoškou volovin asi takeho znenia: HM..... vonku je den , alebo tma ..prd v našej krčmicke sme toho nazoru , že sa bud sa stmieva , alebo svita.... izmus bol a bude a podobne.Ty chapavost ani nespominaj lebo Ty nechapes ani to ako dokažes grcať hore hlavou.

Zufaly retard # MexoPyte61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-02-07 14:08:10 d9777d66
Nedúfal som že tak obratom sa tu ...zagága... "Zufaly ..61 " zrejme to bolo trefné . Ale čo to -- "návrat" do starých koľají? Či to sú len posledné zúfalostne retardoviny za následnou stratou obľúbeného " kondaš.. vyjadrovania". Niekedy dôsledná CHÁPAVOSŤ sa aj vytratíí... v spleti ... húževnatého hľadania podstaty, to Vám verím . /netreba to preložiť do jednoduchšej formy?/ Uvidíme...i cez to všetko prajem ...aj trvalý pocit šťastia z "de-kondašovania".
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 15:00:02 58d4289b
Na Evičkine delikty sú predsa paragrafy, Hufnágel ! Ale čo zahováraš ?! Nože naber odvahu, a vysvetli ovečkám, ako to vlastne bolo s tými zážitkami u kapitalistov, kvôli ktorým nevieš zabudnúť demokratom, že ťa od nich odstavili ! Viem, komukoľvek by bolo ťažké sa rozchádzať s aurou neomylného kritika, ale si uvedom, že pravda oslobodzuje.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 07:36:08 59ad0c66
Faki, vypadavas zo sutaze, definitivne stracas pravo na kladenie mi otazok... Spravna odpoved znela: D) 0 jablcok... A pritom som sa ti naozaj snazil vyjst v ustrety... Otazku som zamerne vybral z okruhu otazok pre testovanie intelektualnej zdatnosti u retardov... :(


fuckolog # FoqeMiku39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 07:49:27 5ee77486
No aspoň to...krátkosť "nickomenič"..sa ujala. Ale čo to? je to ťažké sa niečomu odučiťje pravda...to retardovanie sa dalo nahradiť a mali by ste prvé "BINGO".. A tie príklady ...s výsledkom číselným "O" nech nebudú pre budúcnosť ...vstupom do možnosti s Vami komunikovať ...nemusí to byť pravda že nula k nule ...či vlastne tá vrana... Prajem ../ ináč tento postup je odkukaný od Vás ..Vy a len VY ste "vystrnadil" množstvo diskutérov...svojou neadekvátnou touto .."oné izé"../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 13:02:05 58d4289b
No dobre Klopi.

Pokladam otazku. Preco si harry urcitu dobu menil nicky,cize bol "nickomenic"? Preco sa meni jeho IP adresa?

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 13:30:50 c1c8967d
Fc,Fc.

"Na Evičkine delikty sú predsa paragrafy, Hufnágel !"

Nehovor mi ze nechapes o co islo "nickomenicovi".

Urcite poznas porekadlo,ryba smrdi od hlavy.Fakt mi niekedy pride,ze sa okolo smradu rad obtries.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 13:34:41 c1c8967d
Harry, bol som zvedavy, dokedy sa vo svojej nore budes v tichosti rehotat z toho, co si mi tu so sprosto urazajucimi sa navaril...? Kvoli tebe som pre nich nakoniec musel zalozit obcianske zdruzenie... Mozno sa vdaka tomu raz dostanu aj do parlamentu...? Uvedomujes si, ze si jedinou svojou poznamkou mozno zabil aj co i len teoreticku sancu Slovakov na svetlejsie zajtrajsky...? :)))
fuckolog # FoqeMiku39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-02-08 15:24:38 5ee77486
Véľmi dobrá otázka ...harry00...A Vy poznáte osobne harryho "nickomeniča"?Alebo len táák ..ste si...?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 18:36:08 58d4289b
fuckolog

Uz mi to zacina dochadzat.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 20:50:00 c1c8967d
Hm, obtieram sa okolo smradu ? Harrrr, chlapče dobrý ! Vari len nechceš povedať...?!!! Tak toto je priam in medias res !!! Hm, hm, len tak potichu sa pýtam, okolo koho sa tu najviac obtieram ? Tak toto ti náramne vyšlo. Ale povedal si to ty, hehe. Ja nechcem riskovať ďalšiu diplomatickú roztržku.

S Evičkou sa netráp. Hehe, trvám na tom, že to bola ideologicky správna odpoveď liberála.

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 22:12:24 59ad0c66
O tom nikto nema ziadne pochybnosti, tvoja odpoved bola v plnom sulade s liberalnou ideologiou... Napisal som ti ale jednoznacne, ze ide o test tvojej intelektualnej zdatnosti, uspesnym absolvovanim ktoreho, si mal moznost preukazat svoju mentalnu sposobilost pre normalny rozhovor a nie o test miery tvojej liberalnej vysinutosti, uspesnym absolvovanim ktoreho, by si sa mohol kvalifikovat akurat tak na hovorcu SaS... Mieru tvojej liberalnej vysinutosti nemam dovod testovat, ta mi je uz dokladne znama... Tento detail ti ale zjavne unikol...

Moj test tvojej intelektualnej zdatnosti, v sebe zahrnoval aj zistenie miery tvojej chapavosti... Aj v tomto zlyhavas, nedokazes rozlisit ani medzi mna obklopujucou vonou svetlejsich zajtrajskov a smradom liberalnej ideologie, ktory ta pritahuje ako muchu...


fuckolog # FoqeMiku39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 23:41:21 5ee77486

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   dv
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

NEČEKANÝ OBJEV OTEPLOVACÍ VĚDY: GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ZPŮSOBÍ CHLADNĚJŠÍ ZIMY


NEČEKANÝ OBJEV OTEPLOVACÍ VĚDY: GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ZPŮSOBÍ CHLADNĚJŠÍ ZIMY
Nová mezinárodní studie o klimatické změně předpovídá, že Evropa a Severní Amerika bude zažívat vlny velice chladného počasí, přičemž trvají na tom, že ty mrazivé teploty ...
RUSKÝ LÉKAŘ ZPŮSOBIL SMRT PACIENTA PŘÍMO V ORDINACI
The Arrived - časť 29 - Džihád sú dvere do Raja
MY TRUMP(F)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1157 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles