Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Otázky viery (6. časť). Prekážky v pravej viere.


Otázky viery (6. časť). Prekážky v pravej viere.

 

Čo ľuďom bráni v prijatí pôvodnej zjavenej viery?

 

Človek má prirodzený sklon pokračovať v akejkoľvek viere či náboženskom vyznaní, ktoré mu bol vštiepené rannou výchovou.  Zdieľanie, láska, úcta, oddanosť a teda citové puto ku svojej viere, rovnako ako k vlastnej kultúre, jazyku a dedičstvu, je tak silné, že je človek slepý aj k pravde, ktorú má priamo pred očami.  Keď si niekto nasadí ružové okuliare, aj biely predmet sa mu javí ako ružový.  A dokonale biely predmet sa zdá byť ešte dokonalejšie ružový!  Aby zistil svoj omyl, musí ružové okuliare odložiť.

 

Keď ľudia sami pred sebou obhajujú nasledovanie svojej viery, obvykle uvažujú takto: keby v ich viere nebola pravda, táto viera by neprežila po storočia a nemala by stále milióny nasledovníkov.  Ako by sa oni všetci, a obzvlášť uznávaní učenci a zbožní vzdelanci medzi nimi, mohli tak mýliť?  Tento argument však neobstojí, čo si neuvedomujú práve kvôli citovému putu ku svojej viere.  Nevidia, že presne rovnaký argument používajú tiež ľudia všetkých ostatných vyznaní, teda by buď všetky náboženstvá museli byť pravdivé, čo je nemožné vzhľadom k ich rôznorodosti, alebo musíme hľadať iný dôvod, ako napríklad určitú zotrvačnosť, vďaka ktorej zvyky a spoločenské konvencie vlastnej skupiny pretrvávajú. 

 

Je potrebné si uvedomiť, že osobný vzťah k určitému názoru či dogme je jedna vec a objektívna pravda je vec druhá.  Napríklad je možné odôvodniť koncept, že Boh, Stvoriteľ vesmíru, na seba musel vziať ľudskú podobu (teda vtelenie), aby pochopil ľudské rozmýšľanie a pocity.  Takýto filozofický názor by ale bolo treba obhajovať bez ohľadu na nedeliteľnú Božiu jedinosť a vševedúcnosť.  Filozofické myšlienky sú plodom ľudskej mysle a nijako nestoja na dôkazoch zjavených ako Božie vedenie či na učení Jeho posla.  Mýty, hypotézy či filozofiu nie je možné brať za pravdu, aj keď sú citovo alebo akademicky lákavé.

 

"Zázračné" uzdravenia a rôzne ďalšie zázračné činy môžu privádzať k viere vyznávanej tým, kto takéto činy uskutočňuje, a to aj za predpokladu, že sa tým potvrdzuje správnosť jeho viery.  Je treba vedieť, že správnosť či nesprávnosť viery nemožno určiť iba na základe určitých výnimočných činov, a tiež že tento fenomén sa neobmedzuje výlučne iba na jednu určitú vieru.  Jedincov konajúcich takéto skutky s najväčšou pravdepodobnosťou nájdeme vo všetkých významných náboženstvách a v najrôznejších kútoch sveta.  Je pravdou, že Boží proroci konali mimoriadne skutky, ale ich cieľom bolo poskytnúť ďalší dôkaz ich prorockého poslania a tak svedkov zázraku priviesť k Božej ceste.  Avšak títo proroci zároveň varovali, že aj falošní proroci môžu konať presvedčivé zázraky.  Boh poskytol určité schopnosti i neveriacim a v týchto prípadoch sa zázračné činy môžu pre veriacich stať skúškou ich viery. 

 

Pokiaľ človeka vo voľbe viery vedie iba srdce (teda čisto emócie), alebo keď je úloha rozumu potlačená, hovoríme tomu "slepá viera".  Oproti tomu čistá viera ja taká, ktorá uisťuje rozum a upokojuje srdce, teda pokiaľ sa rozum a srdce harmonicky doplňujú.  Čistá viera teda nestavia rozum nad srdce.

 

Aké sú znaky pravej viery?

 

V situácii, keď medzi ľuďmi existuje mnoho náboženských vier a každá sa prehlasuje za tú pravú, prirodzene sa ponúka otázka, ako zistiť, ktorú či ktoré z nich prijať.

 

Pokiaľ k tomu chceme pristúpiť bez predsudkov, mali by sme si určiť nejaké kritéria, na základe ktorých môžeme každú vieru posúdiť.  Medzi takými kritériami by mohli byť nasledujúce:

 

Ohľadne Boha:  Pravá viera by mala:

 • pochádzať od Boha, pretože vedenie o "nepoznateľnom" z akéhokoľvek zdroja s výnimkou samotného Stvoriteľa nie je možné brať  za spoľahlivú, konečnú a absolútnu pravdu;
 • mať jasné poňatie Boha, pretože obmedzená ľudská myseľ nie je schopná sama dosiahnuť správne chápanie nekonečnej Bytosti, a bez správneho poňatia Boha nie je možný správny vzťah k Nemu;
 • jednoznačne vysvetliť náš vzťah k Bohu a akým spôsobom s Ním máme jednať (t.j. ako sa na Neho obracať, vzývať Ho, uctievať Ho, očakávať Jeho odpoveď atď.) a ako On chce, aby sme s Ním jednali.

 

Ohľadne človeka:  Pravá viera by mala:

 • jednoznačne vysvetliť účel a cieľ ľudskej existencie, cestu vedúcu ku konečnému úspechu v tomto i nasledujúcom živote a konečné určenie človeka;
 • poskytovať vedenie vo všetkých oblastiach praktického života, v materiálnej, morálnej i duchovnej rovine, na osobnej i celospoločenskej úrovni;
 • ponúkať východiská a riešenia všetkých problémov;
 • považovať všetky ľudské bytosti za bratov a sebe rovných a nerobiť medzi nimi rozdiely na základe farbi pleti, pohlavia, geografického a etnického pôvodu, majetku či spoločenského postavenia.

 

Ohľadne vierouky:  Pravá viera by mala byť vyjadrená spôsobom, ktorý je:

 • praktický a každému prístupný;
 • univerzálne použiteľný bez ohľadu na čas, miesto a spoločenské podmienky;
 • racionálna, bez zmätkov, mystérií a špekulácií;
 • organickým spojením materiálnej a duchovnej stránky života.

 

Ohľadne písma:  Pravá viera by mala vychádzať z textu, ktorý je:

 • autentický a spoľahlivo zjavený, ktorého historický pôvod je možné vyhľadať, overiť a potvrdiť;
 • dostupný vo svojej pôvodnej forme a jazyku, úplne a bezo zmien;
 • bez rozporov a poskytujúci jasné vedenie; a
 • popisuje človeka tak, ako sa sám pozná, a uspokojivo reflektuje jeho najinternejšie obavy a nádeje.

 

Z originálu "This Matter of Faith" od Sayed R. Ali.

h ttp://helper313.wordpress.com/

 

 Author: helper313 # QaraTacu42
Svet2013-06-1512
-
 50% ( 16 people voted )
+
Žiadna viera ktorá káže vieru v boha nie je pravá! V Boha nemôžme veriť, ale máme veriť Bohu! Verím v boha - Zle; Verím Bohu - Dobre!
Táto dôvera k bohu musí vychádzať zo srdca a rozumu a nie cez nejakých prostredníkov (barličiek) hocijakej falošnej cirkvi! Táto dôvera musí vychádzať """jedine""" z poznania!!!


Veríte vari """ v svojho""" rodného otca alebo veríte """ svojmu""" rodnému otcovi??? Cítite a chápete ten rozdiel??? :-)

jan # PukiKyri51
-
 64% ( 12 people voted )
+
2013-06-16 12:00:45 4e63ab17
Každý je strojcom svojho vlastného šťastia, každý je strojcom svojho vlastného zrodenia (Buddha)
Skutočné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete (Mohamed)
Čím viac sa snažíme držať minulosti, tým smiešnejší a poničenejší sa náš život stáva (Dalajláma)
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. (Ježiš)

Neexistuje žiadne pravé náboženstvo, len ľudská dobrota a zloba. Všetky písmená, ktoré boli napísané o ohlasovaní pravého Boha, boli napísané z rôznych príčin, väčšinou však šlo o tie politické.
Pokiaľ človek žije podľa svojho vnútorného svedomia a dodržiava Božie zákony, nepotrebuje žiadne náboženstvo ani žiadne chrámy a verejné vyznávanie Boha.
Peter Novak # DigiQihy47
-
 50% ( 8 people voted )
+
2013-06-16 14:20:22 d551dc83
"Neexistuje žiadne pravé náboženstvo"...

Kde vy na tie vaše múdrosti chodíte?Že sa tým ešte ideš aj niekde prezentovať...

filip # WyboCeci64
-
 62% ( 11 people voted )
+
2013-06-16 18:31:27 b2292d91
Všetky "slobodné a demokratické" médiá boli o tejto akcii informované,ale žiadne o nej neinformovali.
Gay pochodu niečo také nehrozí.
http://www.hlavnespravy.sk/bratislava-na-namesti-s
np-sa-dnes-stretli-zastancovia-tradicnej-rodiny/10
9800/


filip # WyboCeci64
-
 65% ( 7 people voted )
+
2013-06-16 18:34:51 b2292d91
Ono je to tak, že "viera" človeka vždy odráža jeho vlastnú úroveň. Teda pravá viera je len medzistupeň a pritom každý môže mať inú vieru za "pravú". Oproti "viere" stojí poznanie. Viera nemôže byť pravá, pravé môže byť len poznanie. Na to, aby sa človek dopracoval k poznaniu, musí dosiahnuť určitý náročný stpupeň vlastného rastu. Nakoľko sa to nepodarí mnohým, väčšina ostáva pri "vierach". V tom by nebolo nič zlé, ak by tieto neboli politicky manipulované a zneužívané.
Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-06-16 23:41:07 5c1c70b6
dobre to vystihol pravdomluvec. Len k tomu dodám - a to patrí na Jana - že dôkaz je vec relatívna. To, čo je pre jedného jasným dôkazom pre druhého nemusí znamenať nič, nakoľko má iné informácie a vidí súvislosti inak. Dôkaz je niečo, čím chceme presvedčiť druhú stranu. A to je niečo, čo pravý veriaci neotrebuje. Pozná svoju pravdu a nepotrebuje ju podať tak, aby ju prijali aj ostatní. Má však sám žiť tak, aby sa ľudia chceli sami dozvedieť viac o jeho viere .... Toto nie je o dôkazoch a nikdy ani nebude. Dôkaz sa nedá vyžadovať tam, kde neexistuje spor. Ten, kto napriek tomu požaduje dôkaz ukazuje ako málo rozumie dejom okolo nás a potom pre neho platí jednoduché:

TAKE IT, OR LEAVE IT (Zober, alebo nechaj tak).

smartang # BohuPyki56
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-06-17 11:08:15 d90c3016
loading...
Dar viery dostal každý z nás, ako s ním naložíte je na vašej slobodnej vôli.
lucifer # FaliQuva33
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-06-18 06:45:04 55ede030
Najlepšie urobíte, keď to naložíte do octu...

:-DDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 59% ( 7 people voted )
+
2013-06-18 07:27:44 d4254012
Prekazky v pravej viere vidim jednoznacne v Dzurindovi... Prekazky v lavej viere vidim jednoznacne vo Ficovi...

Taku tu bezprekazkovu ju ma Hlina... Ani pravu, ani lavu, taku tu strednu... priemyselnu... polnohospodarsku... No a potom este 6 tyzdnov prveho semestra na Vysokej polnohospodarskej...

Odvtedy veri, ze sa mu podari parazitovat na verejnych zdrojoch, az do smrti...

A o tom je viera... Ked uz clovek nema nic ine, tak aspon tu vieru... Niekedy sa to vsak moze skoncit velkym rozcarovanim...


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-18 08:00:27 3ab36280
filip

Nekontroloval som vsetky media, ale Pravda o tom 13/06/2013 informovala: V sobotu vyjdú do ulíc Bratislavy zástancovia manželstva a rodiny
Ja som sa v ten isty den pokusil o tom informovat tu... Cenzura to vsak nedovolila...

Zjavne, informovanie o tom, ze nejake zdruzenia, citujem "...chcú opätovne vyzvať na prijatie Ústavného zákona o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi.", nie je dostatocne dolezitou.sk informaciou...?

Ved koho by zaujimalo, ze sa tu niekto aspon pokusa zabranit ruzovuckym pupuskom v presadeni kompletnej dehonestacie institutu manzelstva a zmene vyznamu vyrazu "manzelstvo"...?

Ved co je na tom zle, ak si niekto uvedie v kolonke "manzelka", nejakeho chlapa, svojho psa, criedu oviec, alebo svoj vysavac...?

Ved aj rukovat skrutkovaca sa da pouzivat, ako kladivo... Preco nezacat oznacovat aj skrutkovace, ako kladiva, nie...?

V podmienkach pouzivania sluzieb dolezite.sk je ale jasne napisane, ze admin je tu bohom a len on rozhoduje, co tu bude zverejnene a co nie...

Tato informacia, pravdepodobne nesplnala jeho predstavy...? Nechcem zachadzat do nejakych analyz jeho moznej motivacie...?

Poviem to radsej takto... Ak by admin bol mongolskym pedofilom, vacsina clankov by tu s najvacsou pravdepodobnostou bola o sexe s maloletymi v jurtach mongolskych pastierov...?


Zhrnujuc, tak ako to kedysi povedal Vasil Bilak, "My nedovolime kapitalistickym rypakom rypat do nasej socialistickej zahradky!", admin hovori "Ja nedovolim odpornym heterosexualnym sviniam rypat do nasej zaluby rypania sa v nasich zadockoch!"

Pritom ale sam zverejni tuto "dolezitu" informaciu: "Vo Venezuele majú stále akútny nedostatok toaletného papiera. Ten socializmus stále nejak nie a nie fungovať... kde udělali soudruzi chybu? A pritom sedia na rope." Je predsa dolezite vediet, co robia nejake opice vo Venezuele... Koho zaujima nejake Slovensko...? Ved ani nikto nevie, kde to Slovensko hladat na mape, nie...?

BRAVOOO, admin... Carujes...


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-06-18 09:12:32 3ab36280
Tu je odkaz na tu dolezitu informaciu admina: ABChttp://www.dolezite.sk/Vo-Venezuele-maju-stale
-akutny-nedostatok-toaletneho-papiera-iYJ4Cl.html[
/url]


ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-18 09:15:26 3ab36280
otazka pre ideologickeho teoretika ktory pisal tento text: Ktory zo zdrojov v biblii mozem povazovat za autentickejsi a smerodajny - stary zakon so svojimi vojnami, genocidami, nechutnostami a podvodmi alebo novy zakon so svojou naivitou, hlupostou a nedostatkom obchodneho ducha a vyzvami k chudobe???
xxx # WefiPipy88
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-06-18 11:57:15 d597d7c3

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0302 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage