Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Otázky viery (5. časť). Vedenie pre človeka.


Otázky viery (5. časť). Vedenie pre človeka.


Božie zjavenie.
Čo znamená "Božie zjavenie"?


Božia transcendencia, sláva a vznešenosť sú tak veľkolepé, že obmedzená a smrteľná ľudská bytosť z mäsa a kostí s Ním nemôže mať priamy kontakt.  Ku komunikácii s človekom si Boh vyberá vhodný spôsob.  Prostredníctvom jednotlivcov, ktorých si vybral ako nositeľov Svojho posolstva, teda prorokov, zjavil ľudstvu určité vedomosti o nepozorovateľných skutočnostiach, postavení človeka v schéme stvorenia, jeho poslanie v tomto živote a správnom spôsobe, ako ho naplniť, o prostriedkoch vedúcich ku konečnému určeniu.  Toto predstavuje vedenie a múdrosť, ktoré človek musí získať, aby s istotou naplnil svoj potenciál ako ľudská bytosť a "koruna" stvorenia.

 

V súlade s týmto poňatím Božieho vedenia proroci svojmu ľudu pokorne odovzdali Božie posolstvo, doslova tak, ako im to prikázal Boh, bez toho, aby si za to pripisovali akúkoľvek osobnú zásluhu.  Boli prvými, kto sa zjaveným posolstvom riadil, a boli sami vzorom praktického uplatnenia tohto vedenia v každodennom živote.

 

V kultúrnych tradíciách etnických skupín po celom svete sa v určitej miere zachovali minimálne stopy jedného či viacerých prorockých posolstiev.  Pravdepodobne sa jedná o fenomén modernej doby, že akademické kruhy majú tendenciu označovať všetky témy týkajúce sa Boha za povery, odmietať Božie poslanie prorokov a spochybňovať dôveryhodnosť všetkých, kto tvrdili, že odovzdávajú Božie vedenie.

 

Nie je Božie zjavenie so svojím náboženským "zákonom" regulujúcim chovanie v rozpore s vedou a rozumom?  Pokiaľ áno, ako môže racionálne uvažujúci človek takéto zjavenie prijať?  A pokiaľ v tom rozpor nie je, prečo by človek potreboval vedenie nad rámec svojich vlastných osobných či kolektívnych zdrojov?

 

Božie zjavenie nestojí v ceste ničomu, čo objasňuje veda a rozum.  Zjavenie má doplňujúcu úlohu tým, že človeku umožňuje nahliadnuť mimo jeho obmedzenia, teda tam, kam jeho rozumové schopnosti a vedomosti nesiahajú.  Napríklad je potrebné, aby sa niektoré hodnoty či "zákony" dostali ku každému človeku, a zaistilo sa ich verejné uznanie, prijatie a vymáhanie, napríklad osobné cnosti ako súcitná pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú, osobné duchovné praktiky ako denná modlitba, spoločenské inštitúcie ako manželstvo, či systémy ako trestné súdnictvo a pravidlá podnikania.[1]  Rovnako tak človek potrebuje byť oboznámený o niektorých neviditeľných skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú jeho život ako sily slúžiace Božím zámerom (smrť, pokušenie k zlu, slobodná vôľa človeka, Božie zaistenie ľudských potrieb, Božie skúšanie človeka, osud), nevyhnutné udalosti (Deň zúčtovania), konečný stav ľudskej duše buď ako konečný úspech (spasenie, Raj), či konečná prehra (zatratenie, Peklo), ktoré sú priamym dôsledkom ľudských úmyslov a chovania, Božie atribúty (milosrdenstvo, všemohúcnosť, múdrosť, zabezpečenie, spravodlivosť, atď.) a mnoho ďalších.  Takéto hodnoty a informácie musia byť hodnoverným spôsobom oficiálne uznané; nejaké neurčité povesti nie sú dostatočné.

 

Oproti božsky zjavenému "zákonu" či pravidlám sa môže i rozumové podloženie a od ľudí pochádzajúce riešenie dobre osvedčiť v nejakej jednotlivej oblasti zložitej ľudskej existencie, ale môže sa už ukázať škodlivým v iných oblastiach alebo jeho užitočnosť je z dlhodobého hľadiska obmedzená.  Taktiež môže vyhovovať jednej skupine ľudí, ale už nie ľudstvu ako celku.  To by znamenalo, že podobné ľuďmi vytvorené riešenia úplne nezodpovedajú základnej ľudskej podstate.  Oproti tomu Božie zjavenie človeka spoľahlivo vedie k životnej harmónii a rovnováhe a prekonáva rozpory a zmätky, ktoré často vznikajú nevyrovnanosťou jeho povahy.  Takéto vnútorné vedenie (akým je napríklad biblické desatoro) predstavuje skutočnú múdrosť, pretože pochádza od toho, kto človeka stvoril.  Je prekvapujúce, že ľudská existencia bez vedomia o tomto vedení stráca zmysel?

 

Líšilo sa Božie posolstvo miesto od miesta a ľud od ľudu?


Stvoriteľ a Živiteľ všetkého ľudstva v zjavení Svojho posolstva nepreferuje žiadnu určitú zem, oblasť, etnikum či skupinu ľudí na úkor ostatných.  Svojich prorokov a poslov vysielal v určitých časoch po celom svete tak, ako uznal za vhodné.  Títo hovorcovia Boha odovzdali jednotné posolstvo: zodpovednosť voči všemohúcemu Bohu a nutnosť spravodlivého života, myšlienku, že existuje jedna jediná Bytosť, ktorá jediná je Pánom a Vládcom všetkého stvorenia, že táto Bytosť určila "zákony", ktorým je potrebné sa riadiť, a že každý jednotlivec sa k Nemu navráti a bude Mu skladať účet zo svojho konania v pozemskom živote.

 

Ako je teda možné, že medzi rôznymi vierami nájdeme rozdiely v ich zákonných ustanoveniach, pravidlách chovania a obradoch?


Všeobecne môžeme pozorovať dva druhy rozdielov:

 

 1.  Prvý je dôsledkom odklonu od pôvodného jednotného posolstva, k čomu dochádzalo postupne s plynúcim časom.  Niet divu, že sa rýdzosť a správne pochopenie zjaveného posolstva vytrácala v podmienkach panujúcich v dávnych dobách: písacie materiály nemali príliš dobré vlastnosti, nebol ich dostatok a tiež prostriedky písomnej komunikácie boli obmedzené.  Okrem toho k nepriaznivej situácii prispievalo sťahovanie ľudí na veľké vzdialenosti a obmedzené študijné= výmeny.  Podobné podmienky umožnili, že do zjavenej viery prenikali ľudské ideológie a praktiky, niekedy nechtiac a niekedy dokonca s dobrým úmyslom.  Tak sa začali formovať rozdielne náboženské systémy a časom niektoré z nich zanikli, zatiaľ čo iné prežili a získali názov odvodený od nejakej osobnosti, miesta či etnika.  Takto v dnešnej dobe máme rôzne viery, ktoré sa navzájom líšia v pravidlách a obradoch, zatiaľ čo Božie náboženstvo zostáva jedno a to isté.  Napriek všemožným zmenám si tieto viery dodnes zachovali spoločné základné myšlienky a hodnoty vďaka svojmu spoločnému Božiemu zdroju a vďaka zhodnej ľudskej povahe všetkých príjemcov zjavenia.
 2. Druhý nie je rozdielom v základnej podstate náboženstva a jeho učení, ale v zákonných ustanoveniach toho ktorého pôvodného posolstva.  To je pochopiteľné, pretože každý prorok bol zoslaný k danému ľudu a zákony boli v súlade s potrebami a stupňom vývoja danej spoločnosti a civilizácie.  Avšak podobné právne rozdiely boli v zásade vonkajšie a nemali zásadnejší význam.

 

Keď rozvoj ľudskej civilizácie dospel do štádia, keď bolo ľudstvo dostatočne zrelé, a by prijalo jednoduché posolstvo vhodné pre všetky časy a všetko ľudstvo, bolo zjavené konečné posolstvo skrze  proroka predpovedaného v knihách všetkých predošlých náboženstiev a toto posolstvo sa od tej doby až dodnes uchovalo nedotknuté.  Tým boli prekonané všetky rozdiely, či už vznikli historickým vývojom, alebo už od počiatku pochádzali z miestnych odlišností.  Ľudstvo získalo univerzálny a všeobjímajúci životný kódex v knihe, ktorej učenie názorne ukazoval prorok, skrze ktorého toto konečné zjavenie prišlo.

 

Došlo k tomu v Arábii, teda na rozhraní medzi Európou, Afrikou a Áziou.  Toto územie bolo navyše v susedstve s oboma veľmocami siedmeho storočia, Byzantskou/Rímskou ríšou na západe a Perzskou ríšou na východe.  Meno onoho proroka je Muhammad (a.s.)[2] a kniha sa nazýva Korán (čo znamená "to, čo sa číta" či "prednáša"), ktorá obsahuje texty, ktoré Boh zjavil ako najlepšie posolstvo pre ľudstvo.  Samotný obsah Koránu a spôsob, akým v ňom Boh prehovára, je blízky srdciam moslimov a priťahuje aj nemoslimov, ktorých často prekvapivo silno osloví jeho hlboké pochopenie ľudskej psychológie.

 

Vrchol zjaveného vedenia.
Prečo sa o Koráne hovorí ako o zvláštnej a jedinečnej náboženskej knihe?  Nie sú na svete ďalšie zjavené knihy nesúce v sebe pravdu a múdrosť?

 

Vo svete bezpochyby existujú ďalšie sväté knihy, v ktorých je zjavená pravda a múdrosť.  Avšak v týchto knihách sa v stave, v akom sa nám dochovali, so zjavením prelínajú neskôr doplnené nezjavené texty.  Medzi takéto doplnky patria napríklad popisy dejinného kontextu a udalostí, vysvetľujúce poznámky, filozofické pojednávania a literárne odkazy či citácie, takže dnes je v podstate nemožné oddeliť pôvodný obsah od neskorších úprav a doplnení.  Možné by to bolo, pokiaľ by sme mali dané merítko, ktorým by sa dala autenticita textu posúdiť.  Iná otázka je, že ľudia veriaci v určitú knihu si toto všetko možno neuvedomujú alebo túto okolnosť ako výraz úcty ku svojej svätej knihe neberú na vedomie.

 

Úpravy pôvodného obsahu je možné vysledovať, pokiaľ sa pokúsime objektívne overiť spoľahlivosť a autenticitu ktorejkoľvek konkrétnej svätej knihy, napríklad položením nasledujúcich otázok:

 • Tvrdí sa v knihe samotnej, že je Božieho pôvodu a s celosvetovým dosahom alebo prorocké slová doplňuje zbierka dejepisných a literárnych textov?  Ako je možné takéto tvrdenie overiť?
 • Kto je autorom knihy (prípadne kníh či ich častí)?  Kedy bola spísaná?  Za akým účelom?
 • Ako bola kniha, či jej jednotlivé časti, zostavená odovzdávaná z generácie na generáciu?
 • Máme pôvodnú verziu?  Pokiaľ nie, v ktorom historickom období bola spísaná naša najstaršia verzia?  Koľko generácii či storočí ubehlo medzi časom proroka a vznikom našej verzie?
 • Spoliehame sa iba na preklady?  Bol preklad vytvorený z pôvodných textov, opisu originálu alebo dokonca z iného prekladu?  Je možné to overiť? 
 • Neobsahujú naše najstaršie opisy pôvodných textov skomoleniny, úpravy a škrty? 

 

Je známe, že staré texty sa po dlhé obdobia, než boli zapísané, odovzdávali ústnou formou.  Z toho dôvodu bolo prirodzene náročné ich zachovať nedotknuté v pôvodnej forme.  Ľudská pamäť je skôr tematická než doslovná, takže sa samotné udalosti a príbehy uchovávajú ľahšie než ich naratívne štruktúry; myšlienky sa odovzdávajú ďalej, ale obvykle nie úplne doslovne.  Výsledkom je, že sa niektoré významy strácajú, posúvajú do symbolickej roviny alebo nadobúdajú na mnohoznačnosti.  To mohlo viesť k tomu, že text získal nový význam či vyznenie, ktoré pôvodne nemal.  Ďalej majú podobné dokumenty tendenciu utrpieť vplyvom dobovej kultúry a tradícií, teda do seba ľahko môžu vstrebávať ľudové príslovia, príbehy, povesti a báje, ktoré kolujú vo väčšine kultúr.

 

Keď si na druhej strane vezmeme Korán, zistíme, že táto kniha uchováva pravdu zjavenú prorokovi Muhammadovi (a.s.) doslova vo svojom pôvodnom arabskom jazyku, ktorý je dodnes jedným z desiatich najrozšírenejších živých jazykov.  Nepravdy, ktoré prenikli do predošlých svätých kníh môžeme teraz aspoň čiastočne identifikovať v porovnaní s Koránom.  Keď Korán odkazuje na dobovú arabskú kultúru a príbehy, je to spôsob, ako objasniť niektoré sporné otázky a tým vysvetliť všeobecne platné pravdy.  Akonáhle máme konečné zjavenie, čisté a autentické, samo o sebe úplné, podporené spoľahlivým výkladom spolu s praktickým uplatnením v dobre zdokumentovanom prorokovom živote, nie je už dôvod hľadať nič ďalšie.  Toto je inými slovami posledný a konečný "Zákon".

 

Zmieňuje sa Korán o predošlých písmach?

 

Korán predošlé písma nepopiera, ani sa voči nim nijako nevymedzuje.  Naopak ich potvrdzuje (vrátane tých, ktorých mená sú v Koráne spomenuté) a dokonca je pre moslimov záväzným článkom viery veriť v predchádzajúce posolstvá, poslov a písma.  Je to preto, že všetky tieto písma pochádzajú zo spoločného zdroja a v nich obsiahnuté nariadenia boli prospešné.  V Koráne Boh vraví (vo význame):  "On zoslal ti Písmo s pravdou, potvrdzujúcou pravdivosť predošlého, a On zoslal aj Tóru a Evanjelium už predtým ako spásne vedenie pre ľudí a zoslal spásne rozlíšenie..." (Korán 3:3-4).  "A je veru v Písmach starých obsiahnuté." (Korán 26:196).

 

Mnoho koránskych veršov odkazuje na kontinuitu zjaveného vedenia už od doby prvého človeka.  Posolstvo Koránu sa neobjavilo izolovane v náhodnom čase, ale ako reakcia na prekrúcanie predošlých písem a stav najrôznejších náboženských obcí, ktoré nevratne zišli zo správnej cesty – nevratne potiaľ, pokiaľ sa im nedostane nový spoľahlivý text, ktorý zjedná pravdu.

 

Znamená to teda, že Korán neprináša novú vieru?

 

Korán netvrdí, že by prinášal novú vieru.  Sám popisuje, že jeho úloha je napraviť, doplniť a zavŕšiť, a tým uchovať a ochrániť to, čo bolo ľudstvu zjavené prostredníctvom predošlých prorokov, teda upevniť vedenie od Pána všetkých svetov pre budúcnosť.  Korán sa popisuje ako "pripomenutie" ľudstvu a ako "spásne rozlíšenie" medzi dobrom a zlom.  Má tiež mnoho ďalších označení ako "vedenie," "múdrosť," "svetlo," "milosrdenstvo," "požehnanie", ktoré sa líšia podľa kontextu.

 

Tu uveďme, že predošlé zjavené písma aj vo svojej súčasnej podobe stále obsahujú proroctvá predpovedajúce príchod Muhammada (a.s.) ako nositeľa konečného a univerzálne platného Božieho posolstva.[3]  Tým sa ukazuje spoločný zdroj a vzájomné spojenie všetkých zjavených písiem, a toto prepojenie je dôkazom, že Korán je konečným Božím zjavením a trvalým vedením pre ľudstvo završujúci pôvodnú pravú vieru.

 

Kto byl onen Muhammad?  Ako tento prorok zapadá do Božieho plánu zjavenia?

 

Muhammad (a.s.), syn Abdulláha, bol potomkom proroka Abraháma (a.s) cez jeho syna Ismaela (a.s.).  Moslimovia považujú Muhammada (a.s.) za posledného v dlhej rade prorokov poslaných Bohom k rôznym národom v rôznych dobách.  Podobne ako prorok Mojžiš bol zároveň prorokom a štátnikom.

 

Narodil sa roku 570 n. l. do vznešenej rodiny v Mekke (na území dnešnej Saudskej Arábie).  Táto oblasť bola osídlená prevažne pohanskými kmeňmi uctievajúcimi 360 božstiev zhromaždených v Ka´be (kockovej stavbe), ktorá bola postavená (niektorí hovoria, že obnovená) prorokom Abrahámom (a.s.) a jeho synom Ismaelom (a.s.) k uctievaniu jediného Boha.  Tento "dom" priťahoval pútnikov zo širokého okolia. 

 

Uprostred skazenej a dekadentnej spoločnosti bol prorok Muhammad (a.s.) mužom presláveným svojimi dobrými vlastnosťami a najlepším charakterom a medzi ľuďmi sa tešil veľkej úcte a všeobecnej dôvere.  Odoberal sa do neďalekej jaskyne, kde sa v ústraní oddával rozjímaniu, pretože vždy niesol s nevôľou uctievanie iných než jediného pravého Boha.  Vo veku štyridsať rokov sa mu začalo dostávať Božích zjavení a bolo mu nariadené, aby kázal podriadenie sa jedinečnému, nesmiernemu Bohu a uctievanie iba Jeho samotného.  Spočiatku ho nasledovalo iba niekoľko málo ľudí a narazil na silný odpor, zosmiešňovanie a prenasledovanie.  Po trinástich rokoch protivenstva a znášaní neustáleho utrpenia odišiel spolu so svojimi nasledovníkmi do Mediny, zhruba 400 km severne od Mekky, na pozvanie obyvateľov, ktorý prijali islam a prisahali mu vernosť.  Usadil sa tam spolu s novou obcou veriacich, ale stále bol terčom neustávajúcich vyhrážok a vojenských výpadov zo strany pohanov.  Zostal tam počas nasledujúcich desať rokov, počas ktorých sa húževnato snažil splniť svoje Bohom zverené poslanie.  Nakoniec ho úspešne zavŕšil po celkom dvadsiatich troch rokoch, keď vo veku 63 rokov naposledy vydýchol.  Nezanechal po sebe žiadny majetok, avšak jeho odkaz dynamickej svetovej viery sa stal hnacou silou nielen celého Arabského polo ostrova, ale počas nasledujúcich storočí sa rozšíril aj do najvzdialenejších končín sveta.[4]

 

Bol teda Korán spísaný prorokom Muhammadom (a.s.)?

 

Nie.  V Koráne nie je ani jedno slovo, ktoré je plodom Prorokovej mysle, či ktorejkoľvek inej ľudskej bytosti, a nič v ňom nie je vyjadrené jeho vlastnými slovami.  Prorok Muhammad (a.s.) nie je v žiadnom zmysle autorom Koránu, ale iba ľudským prostredníkom, ktorý od Boha dostal zjavenie a odovzdal ho ľuďom od slova do slova tak, ako sa mu ho dostalo. 

 

Vlastné slová a učenie proroka Muhammada (a.s.) sú v iných knihách, oddelene od Koránu, ktoré zostavili jeho spoločníci a učenci nasledujúcej generácie a nazývajú sa zbierkami výrokov alebo hadisov.  Muhammadov (a.s.) štýl vyjadrovania a výber slov v knihách hadisov sa od Koránu výrazne odlišujú.

 

Napriek tomu, že Muhammad (a.s.) text Koránu sám nevytvoril, verejne ho diktoval rôznym pisárom, ktorí ho zaznamenávali.  Tiež dohliadal na zostavovaní rôznych častí ústneho textu do súčasnej výslednej podoby.

 

Na akom základe môžeme Korán považovať za pravé Božie zjavenie?

 

Keď ku Koránu pristúpime bez predsudkov, môžeme zvážiť konkrétne tvrdenia, ktoré nás nabádajú ho prijať, a dôkazy, ktoré k tomu prináša.

 

Sám Korán na rozdiel od ostatných písiem otvorene, priamo a opakovane tvrdí, že je doslovným a spoľahlivým Božím zjavením.  Jeho obsah i forma sú dôkazom nadprirodzeného pôvodu:  nenapodobiteľná a jedinečná literárna úroveň, jazyk a štýl, jeho vnútorná súdržnosť, zachovanie v nedotknutom stave, presný popis prírodných javov v súlade s poznatkami modernej vedy, naplnenie špecifických proroctiev a prenikavý a trvalý vplyv na ľudstvo.  Tejto téme bude venovaná jedna z ďalších častí.

 

Ako môžu byť mnoho storočí staré návody relevantné pre modernú dobu?

 

Sväté texty všetkých svetových náboženstiev sú mnoho sto rokov staré.  Patrí k nim aj Korán, posledný z nich, ktorý je výnimočný tým, že sa dochoval úplne nedotknutý a pojednáva o všetkých dôležitých témach, ľudskej povahe a aspektoch života, ktoré vedú k úspechu či prehre v konečnom zmysle.  Pretože Korán je určený celému ľudstvu a všetkým dobám, nechýba mu vnímavosť k meniacim sa historickým a spoločenským podmienkam.  Civilizácia a kultúry môžu podliehať zmenám, avšak ľudská povaha, rovnako tak ako prírodné zákony – sa nemenia.  Korán na jednej strane nijak neustupuje v zásadných otázkach (napr. monoteizmus, účel života, zodpovednosť človeka za svoje činy) a hodnotách (napr. dobročinnosť, rodinné zväzky, poctivé podnikanie, trpezlivosť), na druhej strane necháva priestor pre prispôsobovanie meniacim sa okolnostiam.

 

Odovzdávanie sa Bohu.
Ako zjavené vedenie uviesť do praktického života?

 

Pokiaľ je Boh Stvoriteľom a Živiteľom a Jeho požiadavky vychádzajú z Jeho absolútneho vedenia a múdrosti, pre človeka je najlepšie dôverovať, oddať sa a riadiť sa tým, čo mu Boh určil.  Vedomie záväzku a zodpovednosti za svoje činy pred Bohom človeka prirodzene vedie k vyjadreniu viery tým, že sa podriadi zjavenej Božej vôli. Ľudská prirodzenosť je taká, že pokiaľ ľudia neskladajú účty za svoje chovanie, nemôžu úspešne dostať svojej zodpovednosti.

 

V skutočnosti sa človek už naučil podriadiť sa, či už vedome, alebo nevedome, Božím prírodným zákonom vo svojej vonkajšej existencii na fyzikálno-biologickej úrovni.  Ostáva mu  teda ešte prijať Bohom zjavené náboženské či morálne zákony a riadiť sa nimi vo svojej vnútornej osobnej existencii a smerovaní.  Vedome sa oddať Stvoriteľom predpísanému spôsobu života je prostriedkom, ako čo najúspešnejšie včleniť vedomie seba samého do svojho celkového vedomia.  Toto je spôsob podriadenia[5], ktorý človeku umožňuje prekonať postoj, že život nemá zmysel a účel, a pomáha mu dosiahnuť vnútorný pokoj a mier.[6]

 

Zjavené vedenie, ako je popísané v Koráne, bolo prakticky ilustrované v osobe proroka Muhammada (a.s.), ktorý bol pre veriacich živým príkladom hodný nasledovania, a Božím zákonom zjaveným pre najrôznejšie podmienky ľudskej existencie dal konkrétny tvar.  Jeho jednanie je veľmi dobre zdokumentované a môžeme sa s ním zoznámiť aj dnes.

 

Neznamenalo by takéto "podriadenie" obmedzenie slobody ľudského jednania?

 

Pokiaľ "slobodou" rozumieme oprávnenie robiť čokoľvek chceme bez ohľadu na dôsledky, v takom prípade sa človek môže "slobodne" dopúšťať chýb, a potom sa v ich dôsledku stretávať s ťažko riešiteľnými problémami a trápením.  Takáto sloboda by ale nebola hodná svojho mena, lepšie by ju vystihovalo "byť v zajatí svojho ega."  Sú smutne preslávené prípady, kedy chyby neprezieravých a bezcitných predstaviteľov vo svojich dôsledkoch viedli k hlbokému utrpeniu miliónov ľudí.

 

Po krátkom zamyslení sa ukáže, že nech už sa človek považuje za akokoľvek "slobodného" a nezávislého, aj tak sa nejakej autorite podriaďuje, pretože sa v živote riadi nejakým cieľom.  Je oddaný niekom alebo niečomu, či už je to ľudská bytosť, múdra alebo jemu blízka, náboženský predstaviteľ, filozof, vládca alebo dokonca nejaká ideológia, filozofia alebo -izmus.  Sloboda v pravom slova zmysle neznamená bezbrehosť bez akýchkoľvek obmedzení; znamená slobodu nepodliehať otrocky nikomu a ničomu, čo nie je hodné byť naším pánom a vládcom, čo si nezaslúži oddanosť.  Božie vedenie (Korán) opakovane objasňuje, že si človek nielen môže, ale aj skutočne volí, akou autoritou sa bude riadiť.  Človek dostáva radu, aby volil obozretne a súdne.

 

Sloboda voľby sa nevzťahuje iba na rôzne jednotlivé rozhodnutia každodenného života, ale hlavne na najzásadnejšie rozhodnutie, ktoré celkovo dáva smer ľudskej existencii.  Rozhodnutie, na ktorom skutočne záleží, je medzi dvoma možnosťami:

 

1)      obmedziť sa na určité ľudské myšlienky, predstavy a túžby a tým podliehať ľudským pánom, ktorí žijú podľa tých či oných ľuďmi formulovaných hodnôt, ideológií, filozofií a náuk, alebo

2)      vedome a dobrovoľne sa zaviazať k dodržiavaniu dokonalých noriem, merítok a zákonov samotného múdreho a všemohúceho Boha, a tým sa pridať ku skutočnému Pánovi (t.j. stať sa Jeho služobníkom), ktorý je schopný ľudský život viesť a dať mu zmysel.

 

Z originálu "This Matter of Faith" od Sayed R. Ali. 


---> helper313.wordpress.com <---[1] Takéto spoločenské usporiadanie je západnému čitateľovi povedomé a blízke, avšak ponúka sa otázka, odkiaľ tieto múdre zásady pochádzajú?  Žeby zabudnutý prorok?

[2] Za menom posledného proroka Muhammada ako výraz úcty a chvály prednášajú moslimovia slová "salla lláhu alajhi wa sallam" (v slovenskom preklade "nech mu Allah žehná a dá mier").  V tomto texte sú tieto slová uvedené v skratke "(a.s.)".

[3] Takéto proroctvá je možné vysledovať v kresťanských, židovských, zoroastrijských, buddhistických i hinduistických textoch

[4] O Muhammadovom (a.s.) živote existuje neuveriteľné množstvo historických záznamov a na túto tému vyšiel celý rad publikácií.

[5] V arabčine je "islám" výrazom pre "podriadenie".

[6] Mier je ďalším významom arabského slova "islám".Author: helper313 # XymaHyta84
Komentáre2013-06-096
-
 40% ( 15 people voted )
+
Krestanstvo je rovnako ako aj ine nabozenstva INVAZIVNOU IDEOLOGIOU. Nie je na uzemi slovenska povodna a krestanski misionari a sluzobnici "NEVIDITELNEJ RUKY" sa samozrejme postarali o vyhladenie a znicenie akychkolvek zmienok o povodnych ideologiach a nabozenstvach (toto vsetko podla navodov podrobne rozpisanych paradoxne v zidovskom starom zakone) s vyuzitim VSETKYCH osvedcenych metod vcitane genocidy, vojen, kradeze atd. atd. Co je zaujimave je ze krestania toto nikdy nepriznaju a budu poukazovat na Jezisa, dobre skutky, milosrdenstvo a odpustanie. Lenze nedajte sa zmiast, neviditelna ruka veduca krestanske ovce vie ako so svojimi oveckami manipulovat a naivnym krestanom strka to, co sa im prave teraz hodi. Ked sa im to hodi - jezisa, milosrdenstvo a lasku a inokedy starozakonne vojny, genocidy, kradeze a vrazdy. Stredovek bol plny nabozenskych vojen, bezpocet krizovych vyprav, zabijania, to iste v kolumbovych casoch na americkom kontinente a neskoncilo to ani dnes - vid irak, afganistan, atd. atd.
Zaver??? Krestanstvo je velmi nespravny a nekorektny vyraz. Zmysluplnejsi nazov je zidokrestanstvo - pretoze 2 základne a rovnocenne zdroje v krestanstve su 1.zidovsky stary zakon a 2. evanielia a jezisova mytologia dobra a lasky. Cize kym sa z biblie a krestanstva NEODSTRANI genocidny, vojnovo stvacsky a zlocinny stary zakon, nemozme hovorit o krestanstve ako o nabozenstve dobra, lasky a milosrdenstva ale len o akomsi zidokrestanstkom ideologickom navzajom si odporujucom zmatku, pricom len zasvateny o tomto vedia a samozrejme to vedia sikovne vyuzit. Vid. SDKU a KDH a humanitarne bombardovanie srbska, invazia do Iraku a Afganistanu ..........A klerici extremistickym politickym spickam samozrejme drzali stranu a ideologicky vojny medzi svojimi oveckami ospravedlnovali. K tomu samozrejme nadvazuje dalsia Typicka vlastnost zidokrestanstva a to je MORALNY RELATIVIZMUS. Rozumej- smrt krestana alebo zida je nespravna ale smrt moslima je dobra. Potrebujeme moralny reset. Nie je mozne pouzivat dvojaky meter. Drahi zidokrestania - BUDICEK!!!

xxx # WefiPipy88
-
 63% ( 9 people voted )
+
2013-06-09 13:50:23 d597d7c3


xxx

S tým morálnym resetom úplne súhlasím. Tiež si to myslím a zastávam názor, že nie je v poriadku používať dvojaký meter.

Ten morálny reset sa mi fakt páči. Snáď to ostatní pochopia správne. :)))

ukulele # FogyLoqy46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-09 14:42:29 57f4de4a
Áno, kresťanstvo sa vždy používalo ako zásterka zlých, ktorí takto chceli pošpiniť veľké učenie Krista, keď konali toľko zla v mene Ježiša a Boha, nedbajúc, že opak je vždy Pravdou - !!!NEZABIJEŠ!!! Viňte ich, ak už máte potrebu, nie učenie, ktorému sa nič nevyrovná, lebo prináša ľudom pokoj a mier do ich životov, pokiaľ sa ním riadia, nechajú viesť.

A Korán a Mohamed? Odporúčam si prečítať túto knihu, ktorá vám ozaj ukáže, že ako to naozaj bolo, kto bol Mohamed, ako to bolo s Koránom:
Mohamed Kniha Mohamed zobrazuje život a dielo proroka čisto a pravdivo, zobrazuje ho takého, akým bol. Už ako dieťa tuší Mohamed svoju úlohu. Primerane, ako dospieva a duševne dozrieva, stáva sa tušenie poznaním, prosbou o silu, o pokyn zhora; obraz po obraze, stupienok za stupienkom sa odvíja jeho vedenie zo Svetla. Mohamed sa podujme na každú prácu, aj keď sa zdá, že neleží v smere jeho poslania. Neskôr, v spätnom pohľade sa ukáže, aký nutný bol aj tento druh prakticko-pozemského pôsobenia. V mladosti mu rovnakou mierou vštepujú židovské a kresťanské náboženstvo. So žiadnym z nich sa nezžije, lebo jeho vnútorné poznanie Boha sa bráni ustrnutiu a dogme. Mohamed chce spojiť židovstvo a kresťanstvo do jednotnej, živej viery. Židovstvo sa mu javí ako ustrnuté a zlomené, lebo odmieta Ježiša; kresťanstvo zasa pre rôzny výklad cirkvi neobsahuje viac čistú pravdu, ako ju priniesol Ježiš. Zo začiatku Mohamed nemôže objasniť mnohé otázky. Sleduje vnútorné volanie a utiahne sa do samoty a skoro desať rokov prežije v horách ako pastier oviec. Jeho otázky sa objasňujú. Uvedomí si, že musí priniesť Arabom pravdu v novej forme. Pravdu a múdrosť smie vo svojej duši prijímať, zjavenie dostane. http://obchod.alternativnamedicina.eu/p/1226
Sloven # RijiDese27
-
 47% ( 5 people voted )
+
2013-06-09 17:15:58 c1c89689
Zatiaľ som ten korán poriadne ani neštudoval aj keď si sľubujem že si to ráz popozerám , ale vždycky sa na to vykašlem , ale už z prvého pohľadu tam je zopár vecí ktoré sa mi zdajú nezmysly , ale mnohé sú možno iba reči klerikov a nie samotný korán . Napríklad ak Boh stvoril svet , tak nemá zrak ako mi a teda nevidí iba cez deň ako to niektorý spomínajú . Je tam aj pár vecí o ženách a mužoch a tam tiež nechápem prečo by Boh ustanovoval ženu podriadenú , ak je dobrý , lebo ľudské srdce hovorí že to tak nieje a ženy majú tiež právo na svoju slobodu ako každý . Ak by Boh aj zjavil niečo čo nám zakazuje vlastné srdce , tak mám právo mu to vyčítať , že to je proti môjmu svedomiu a Boh by mi to tak mal uznať , ak je spravodlivý , lebo vidí že to tak je pre mňa spravodlivé . Islamistická viera nemusí byť vo všetkom zlá , ale zlé je že to je chápané že tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých . Človek by si mal svoje presvedčenie sám pre seba a nie prikazovať druhým čo je dobré . Máme byť snáď niektorý podriadený druhým , aby ich museli poslúchať , alebo sme slobodné bytosti a mali by sme si o sebe rozhodovať sami ? Sloboda je jednoducho sloboda . Také reči sú sprostosti , že som slobodný , ale môžem robiť iba dobré veci . Sloboda je môcť si robiť čo chcem , či to bude dobré , alebo zlé . Určite by som to nerozdeľoval ako ty na dobrú a zlú ako ty .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-09 17:16:37 d5d75cbf
pitbul - s polutovanim ti musim oznamit ze v dostupnych nabozenskych ideologiach nemas na vyber. To je ako s politikou na slovensku - mozes si vybrat len spomedzi k.okotov. Rovnako je to aj s nabozenstvami - vsetky NAM DOSTUPNE nabozenske ideologie su vo svojej najcistejsej forme psychologickou pripravou na vojnovy konflikt ci uz formou skutocnej vojny alebo vojny informacnej. Fakt nie je medzi cim vyberat - hnoj ako sracka. Odporucam pozriet par teplych slov o tejto veci:
xxx # WefiPipy88
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-09 18:20:57 d597d7c3
skoda, uz som sa potesil, ze panbickari zacnu riadne odvadzat zo svojich podnikatelskych cinnosti dane, ale tie skratky za registrovanymi obchodnymi znackami znamenaju nieco uplne ine...

kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-06-10 11:44:17 c3929699
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   pä
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Chytřejší než trh?


Chytřejší než trh?
Ačkoliv libertariáni obvykle nevolají po rozšíření pravomocí státu, v případě zavírání hranic před uprchlíky kolem sebe vidím relativně hodně výjimek zdůvodňovaných přibližn...
Daň z alkoholu 152%
Třetí otázka
Revolúcie na Ukrajine

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0306 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage