Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Obhajoba zákona karmy


Obhajoba zákona karmy

Výhrady bývajú rôzne. Jednou z nich je napríklad pochybnosť o etickom účinku zmieneného zákona. Ide o pochybnosť o tom, ako môže človeka zušľachtiť trest, ktorým pyká za činy spáchané v minulých životoch, o ktorých nič nevie a ktorých morálny dosah si už nepamätá. Podľa zástancov uvedenej tézy je zákon karmy iba chabým a naivným pokusom o obhájenie spravodlivosti Najvyššieho uprostred sveta plného utrpenia.

 

Všetko skutočne veľké je však jednoduché! A oná prostá jednoduchosť veľkých vecí sa môže prekomplikovaným ľuďom dnešnej doby javiť ako naivita. Ale to len preto, lebo v nich niet úprimnej snahy o pochopenie najhlbšej podstaty prostého zákona karmy. Jedine pre ich vlastné nepochopenie veľkosti skutočnej jednoduchosti ho potom môžu potierať tvrdením, že niet nijakého morálneho ani etického významu v tom, ak niekto trpí za svoje činy z predchádzajúcich životov. Ak trpí za niečo, čoho obsah si už vôbec nepamätá.

 

Nasledujúce riadky sú preto určené len všetkým tým, ktorí chcú pochopiť najhlbší zmysel zákona karmy, prostredníctvom ktorého k nám prichádza utrpenie ako dôsledok za zlo, ktorého sme sa dopustili v našich predchádzajúcich životoch na zemi.

 

Vezmime si napríklad panovačného človeka. Má určitú negatívnu duševnú vlastnosť a ona je súčasťou jeho osobnosti. Prostredníctvom svojej panovačnosti spôsobuje mnoho utrpenia iným.

 

Máme tu teda panovačnosť, ako zlú duševnú vlastnosť a potom zlé činy, vykonané prostredníctvom nej. Panovačnosť je teda príčinou zlých skutkov, takže oboje je vzájomne pevne previazané.

 

A raz sa stane, že tento človek zomrie. Svojou smrťou si so sebou odnáša i všetky negatívne duševné vlastnosti. Preto si pri svojom opätovnom pozemskom zrodení jeho duša so sebou znovu prináša silný sklon k panovačnosti. Avšak na jeho panovačnosť sú pevným vláknom naviazané všetky jeho predchádzajúce zlé činy, ktoré kedysi vykonal vo svojom predchádzajúcom pozemskom bytí. Na základe spravodlivého zákona karmy sa po tomto vlákne ku nemu navracia vo forme utrpenia ovocie jeho vlastného negatívneho jednania.

 

On si však vôbec nemusí a vôbec nepotrebuje pamätať, za aké konkrétne zlé činy ho utrpenie stíha, pretože dôsledky jeho zlých činov sú naviazané predovšetkým na jeho negatívny duševný sklon k panovačnosti. Na sklon k panovačnosti, ktorý tento človek vo svojej duši stále nesie a ktorý sa stal základným popudom k vykonaniu všetkých jeho zlých skutkov v minulom živote.

 

Výchovný a etický rozmer zákona karmy je teda naviazaný predovšetkým na našu konkrétnu negatívnu duševnú vlastnosť, ktorú v sebe prechovávame a prostredníctvom ktorej všetky naše zlé činy vznikli.

 

Preto človek vôbec nepotrebuje vedieť, za aké svoje konkrétne činy pyká. To vôbec nie je dôležité ani podstatné. On totiž pyká predovšetkým za to, že v sebe neustále tvrdošijne prechováva tú istú negatívnu duševnú vlastnosť. Práve ona je hlavnou príčinou všetkých jeho minulých zlých činov a práve na ňu je naviazaná jeho karma.

 

V poznaní týchto skutočnosti sa však zároveň skrýva i možnosť vyslobodenia sa z účinkov karmy. Je skrytá v našom polepšení sa! Spočíva v rozpoznaní toho, akú negatívnu vlastnosť v sebe nesieme a v snahe o jej odstránenie.

 

Ak teda na začiatku spomínaný človek odstráni svoju panovačnosť, všetko to negatívne, čo prostredníctvom nej v minulosti vykonal a čo by ho na základe zákona karmy malo bolestivo zasiahnuť, všetko toto sa už zrazu nemá o čo v jeho duši zachytiť. Nenachádza to už žiadnu rovnorodosť, pretože človek sa polepšil a tým sa spojenie s jeho predchádzajúcimi zlými činmi prerušilo.

 

Jeho zlá karma, predstavujúca bolestivé dôsledky jeho predchádzajúcich zlých skutkov, ktoré kedysi na základe svojej panovačnosti vykonal ho už nemôže zraniť, pretože už v ňom nijakej panovačnosti niet. Pretože on už spoznal, pochopil a uvedomil si, že je to niečo zlého a zmenil sa k lepšiemu.

 

Výchovný a etický rozmer zákona karmy nie je teda naviazaný na naše konkrétne činy, ktoré si už nepamätáme, ale na naše negatívne duševné vlastnosti, ktoré v sebe skrývame a na základe ktorých boli naše zlé činy vykonané. Najdôležitejším a najpotrebnejším preto je, aby sme tieto negatívne duševné vlastností dokázali rozpoznať a zbaviť sa ich.

 

Dovtedy, dokedy tak neučiníme a nepolepšíme sa, nás bude biť karma. Budú nás biť dôsledky našich negatívnych činov, ktoré sme vykonali v predchádzajúcich životoch, aby sme boli nakoniec pod tlakom vlastného utrpenia donútení spoznať, čo zlé neustále prechovávame vo svojej duši. Aby sme sa rozhodli odstrániť to a zmeniť sa k lepšiemu. A ak sa polepšíme, zbavíme sa zlej karmy.

 

Na vysporiadanie sa so svojou zlou karmou nie je teda vôbec potrebné poznať konkrétne negatívne činy, za ktoré nás stíha. Na vysporiadanie sa so svojou karmou treba predovšetkým spoznať svoje negatívne duševné vlastnosti, ktoré v sebe nosíme a ktorých sa musíme zbaviť. Musíme sa ich zbaviť ak chceme, aby sme neboli neustále podrobovaní utrpeniu, ktoré sa nás snaží dotlačiť k tomu, aby sme rozpoznali a odstránili všetko, čo je v našej duši zlé a nesprávne, a na základe čoho by sme iným naďalej spôsobovali iba utrpenie. Utrpenie, za ktoré by sme potom museli my samotní neustále trpieť.



Author: Peter Balaz # CokuCaty14
Cirkev2013-12-1613
-
 57% ( 13 people voted )
+
...každý nech konečne pochopí, že má svoj osud vo svojich rukách, že väčšine toho, čo sa mu v živote stáva sám zadal (zadáva) príčinu, že zmeniť seba (a svoj osud) môže v ktoromkoľvek okamihu...., ŽE AK CHCEM ZMENIŤ SVET, MUSÍM V PRVOM RADE ZMENIŤ SEBA ! Svet je spravodlivý, aj keď to tak niekedy nevyzerá.... lebo je riadený božími zákonmi ...a Boh je predsa dokonalý !!! Teraz nehovorím o tej trápnej, ješitnej a krvilačnej starozákonnej figúrke s menom Jahve... ten je pre tupých židákov a ich choré elitárstvo, ktoré nemá nič spoločné so skutočným Bohom a jeho zákonmi...

Johny # JynaVaso24
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-12-16 19:36:36 c35b0df5
Karmu môžeme vnímať aj na základe afinity, podobné priťahuje podobné a na základe ktorej platí: Čo sa nám nepáči na druhých máme mi sami. Alebo keď stretneš Krásu teš sa s ňou, keď Ošklivosť zamysli sa nad sebou.
imelo # JamyTefi02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-16 20:47:54 b06ab9ff
Musím se autorovi článku omluvit za svá počáteční břitká slova, ale článek považuji za pomýlený a poplatný řídícím entitám našeho subsystému, který spadá do vlivu Slunce Alcione. Slunce Alcione nemá, (dle mě) na mizérii v níž se tento subsystém nachází, až takový vliv. Ba naopak se Centrální Slunce Alcione snažilo zachovat smysluplný rozvoj pod něj spadajícímu vesmírnému subsystému, ale bylo mu to na mnoho století resp jednotky tisíc letí, zamezeno. K opětovné inauguraci Alcione došlo v srpnu 2008, ale je jeho vůdčí postavení je stále složité.
Náš subsystém je část jednoho z 12 Vesmíru, resp 13 (13. je středový, pasivní, ale udržující ostatní Vesmíry vzájemné rovnováze ) tvořících „bazální“ Vesmír jehož je náš Vesmír i v něm obsažený subsystém, v kterém se odehrávají naše životy a karma i Karma. Toto konstatování je značně zjednodušeno.
Ale ke karmě.
Je třeba odlišit karmu umělou a „skutečnou“ Karmu.
Umělá karma byla stvořena nejspíše Anu (možná se jednalo o širší konsenzus mimozemských bytostí ovlivňujících a ovládajících Lidstvo Země) a měla za cíl udržet Lidstvo a bohužel i individuální lidské Duše po dobu minimálně 5.600 let na Zemi bez možnosti se inkriminovat mimo Zemi. Velmi problematické bylo v tomto období pro Lidské Duše rozestoupit.
Tato umělá „byrokratická“ karma nemá nic společného s „Vesmírnou“ Karmou. Je velmi nesnadné, vzhledem k mnoha inkarnacím individuálních lidských Duší cokoliv povědět ke Karmě s velkým „K“.
Necítím se oprávně Karmu s velkým „K“ vykládat. Mohu jen poznamenat, že výklad Karmy nepřináleží lidem, nepřináleží Bytostem jenž někteří nazývají bohy, nebo „vzestoupenými mistry“ jakékoliv úrovně, nepřináleží ani Bohyním, ani Andělům, nepřináleží ani Stvořitelům Vesmírů, ale snad pouze Bohu v velkým „B“. Transcendentnímu Bohu přesahujícímu naše smyslové i rozumové možnosti. Bohu jehož Boží jiskra je v Lidské Dusí, Bohu s nímž se lze spojit v okamžiku nejniternějšího poznání/uvědomění si Seba Sama.


Nikdo, kromě nás, není schopen zprostředkovat nám vztah s Bohem. Nikdo mimo nás nemá k Bohu blíže než mi Sami. Každá Duše je Tvůrcem / Stvořitelem své reality a tedy i Vesmíru.


Jsme skrze naši lidskou optiku oprávnění posoudit co je „dobro“ a co je „zlo“?


„Skutečnou“ Karmu s velkým „K“ vnímám jako Lásku bez jakéhokoliv přívlastku.

gap # KagaDuty69
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-12-16 22:19:15 4e506252
:))))) Neskutočné! :)))) Nikto si nič neprenáša! Nikto nespravuje svoj osud! Nie je žiadne zlé a dobré a nie je žiadna spravodlivosťa nespravodlivosť! Nie je žiadna duša - ala nejaká bytosť, čo sa poneviera nejakou večnosťou! To všetko je len klam, zvaný človek! A morálka je násobiteľom zhovadilosti toho klamu zvaného človek! Oh, všetkým by vám bolo treba dat riadne cepom po prašinách! Brahmanom, kresťanom, buddhistom, moslimom, hinduistom, džinistom, teológom, ateistom, vedcom, humanistom, rodinne založeným, ekonómom, politikom, učiteľom... skrátka všetkým vám treba poriadne tresknúť po tej sprostej lebeni a hneď bude po utrpení!!!

neznalec # JysiXedo35
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-12-17 10:02:58 51852797
ved vravím, čo sa nám nepáči na druhých.... napríklad tvrdá šija.
imelo # TuqaNeca36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 10:44:02 b06ab9ff
Šupa (“Baláž”), Vaša sprostosť sa už stala neznesiteľnou.


Vy dokážete písať desiatky strán o ničom, pričom tu donekonečna nanucujete na druhých svoju do neba volajúcu nevedomosť miešaním pojmov ktorým nerozumiete a ktoré si na základe Vašej vlastnej interpretácie odporujú. Už z Vás blvem.

Čo je panovačnosť podľa ubľakotaného hlupáka ako ste Vy? Ak nanucovanie vlastných sprostých myšlienok druhým, tak súhlasím, nakoniec Vy ste tu toho skvelým príkladom.

Je jasné, že nasledovné bude mimo Vašu „intelektuálnu“ schopnosť, ale človek nielen robí chyby, ale sa aj učí a Duša sa stáva uvedomelejšou a schopnejšou viesť druhých a ukázať im správnu cestu čím viac sa sama naučila z vlastných skúseností. Je taký človek panovačný?

Tento svet poznal mnohých skvelých vodcov, ktorí dosiahli veľa pre svoje národy, ktoré ich mali za Bohov, napríklad Dagobert II a mnohí iní. Všetci takíto schopní vladári a vodcovia boli vždy porazení a povraždení nielen zloduchmi ale aj hlupákmi ako ste Vy. Vzápätí o nich prehlasovali, že to boli zlí a panovační diktátori.

Dnes je svet ovládaný nie schopnými ľuďmi, ale úlisnými zloduchm,i ktorí ťahajú strunami cez veľké bankové korporácie a médiá čo oblbujú hlupákov ako ste Vy, a ktorí sú rozhodnutí potlačiť každú schopnosť byť slobodným a nezávislým v človeku.

Ak chcete „karmu“ verím, že Vám ju Boh dá, a nabudúce sa narodíte v podobe kuraťa, ktoré nebude mať ani len nádej na to, aby bolo panovačné a upečú ho než sa mu podarí vykonať prvý zločin.


Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-12-17 11:28:16 0267ba2f
loading...
pravdomluvec
je skoda sa rozculovat nad Šupom ,Balážom, Brnom...je to jeden a ten istý pripečenec čo ma vybratý mozog a používa iba Ctrl-c a Ctrl-v

brano # PelaSedo59
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-17 11:40:45 c305bafe
Pre neznalec:
chlapče, to že to ty nevidíš ešte neznamená že to neexistuje.
Takže ty odmietal existenciu v Boha a veríš v Ateizmus
nože si pozri kto založil a rozvinul filozofiu tvojho ateizmu................

a pre všetkých ateistov:
AK STVORENIE Z VECI STORENÝCH NEROZOZNA STORITELA, NECH JE PREKLIATY!

ssom vsetko vo vsetkom # NahoKomy68
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-17 12:18:13 d405cfab
Pre JOHNY:
napísal si:každý nech konečne pochopí, že má svoj osud vo svojich rukách, že väčšine toho, čo sa mu v živote stáva sám zadal (zadáva) príčinu, že zmeniť seba (a svoj osud) môže v ktoromkoľvek okamihu
Chlapče počuvaj: dnešný večer nemáš istý! Ked budeš na smrtelnej posteli zomieral nože si pripomeň svoju tupú vetu, že maš osud vo svojich rukách....................


som vsetko vo vsetkom # JipeDiwo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 12:21:33 d405cfab
Autor článku,Peter Balaz,---(-A raz sa stane, že tento človek zomrie. Svojou smrťou si so sebou odnáša i všetky negatívne duševné vlastnosti. Preto si pri svojom opätovnom pozemskom zrodení jeho duša so sebou znovu prináša silný sklon k panovačnosti. Avšak na jeho panovačnosť sú pevným vláknom naviazané všetky jeho predchádzajúce zlé činy, ktoré kedysi vykonal vo svojom predchádzajúcom pozemskom bytí. Na základe spravodlivého zákona karmy sa po tomto vlákne ku nemu navracia vo forme utrpenia ovocie jeho vlastného negatívneho jednania.)
V ktorom náboženstve sa uznáva,že duša sa znovu zrodí s negatívnymi vlastnosťami?a ešte aj z viac predchadzajúcivh životov na zemi?Karma-Slovíčko,ktoré nie je nič iné ako osud,tak prečo jednoducho nepísať OSUD? KARMA nepochádza z východného učenia?Z Indie?Peter Balaz,---asi sa vám poplietli náboženstvá.
Johny,--- celkom to nie je pravda,že každý má svoj osud vo svojich rukách.Svet vôbec nieje spravodlivý a vôbec neplatí,že ak chceš zmeniť svet,musíš najprv zmeniť sám seba.Ty ten svet nezmeníš ,ak sa ti podarí zmeniť sám seba,len sa budeš na svet pozerať inač.Svet sa nedá zmeniť jednotlivcom ,ani polovicou ľudstva. A taká jednota nikdy nebude ,aby to chceli všetci.








Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 13:26:48 4e620b48
Karma není žádný záhadný fenomen. Dodaný přídech něčeho přehnaně ezoterického je naškodu (Podobně jako v případě "kvantové teorie", která se též stala obětí pseudopřeezoterizování).
Jedná se prostě o "akci a reakci" - ve smyslu kauzality.
V plně hmotném světe se tomu vyhneme jen stěží (třeba tak, že ač Tě akce nutila reagovat, tak jsi nekonal/a - jako "tao" - plynutí), zatímco v duchovních sférách je možné se od karmy oprostit.

Biskaiski # KoboMave65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-17 22:07:41 4e88bfd5
pre som vsetko vo vsetkom :
Vieš, ja sa smrti nebojím, možno som terzky hrdina ;-), ale pre mňa je POZEMSKÁ SMRŤ len premena, zanechanie jedného obalu, podobne ako keď si večer vyzlečieš oblečenie.
Samozrejme absolútne nemá význam polemizovať o "týchto veciach" s takými ktorí "frčia" na materializme a neuznávajú nič, čo je NAD HMOTOU, čo nemá hmotnú podstatu, napriek tomu, že je to REÁLNE, dokonca z určitého pohľadu omnoho reálnejšie, skutočnejšie a PODSTATNEJŠIE ako hmota.

pre Jambo[/colo
r]
:
Vieš aj ja som si kedysi myslel, že Svet nie je spravodlivý a občas mávam pochybnosti..., ale čím mám väčší odstup, čím mám viac informácií, čím viac "otváram oči" tým viac som presvedčený, ako je to všetko krásne a dokonale vymyslené, ako to do seba zapadá a aké je to spravodlivé...
Áno môžeš si povedať, že sám Svet nezmeníš, ale vystihol si to: Keď zmeníš pohľad, zmení sa ti aj Svet, zrazu si všímaš veci, ktoré si prehliadal a ignoruješ tie, ktoré ťa pred tým vytáčali.... a zároveň prispievaš svojou "troškou" aj ku skutočnej "objektívnej" zmene... o tom to je.



Johny # JynaVaso24
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-18 09:44:14 c35b0bc8
Je to pravda. V podstate.-Johny,-.Potom začneš vnímať,že vtáčiky neprestali spievať.Len nato treba čas.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 10:28:22 4e6224eb

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:







Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Chtějí nám zakázat pěstovat z vlastních semínek


Chtějí nám zakázat pěstovat z vlastních semínek
Už brzy může být v celé EU trestné, když zasadíte semínka nebo sadbu, které jste sami sebrali z rostlin v předchozím roce, nebo které vám dal soused. Nesmysl? Kéž by ...
Ukrajina na rozcestí
Utečenci do EÚ neprichádzajú kvôli klimatickým zmenám
Vitajte bratia Slovania v EU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0303 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage