Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Obeť na Golgote alebo ako sa stali kresťanské dejiny kriminálnymi.


Obeť na Golgote alebo ako sa stali kresťanské dejiny kriminálnymi.

Tento text je veľmi dlhý, preto odporúčam zobrať si viac času.

  

      Pred niekoľkými dňami zomrel jeden z najväčších  cirkevných kritikov Karlheinz Deschner.  Jeho dielo je skutočne obsiahle a použil pri svojej tvorbe približne 40 tisíc doložených prameňov. Vo svojich viacerých zväzkoch diela "Kriminalgeschichte des Christentums" (Kriminálne dejiny kresťanstva) opisuje okrem iného aj historický priebeh vývoja kresťanstva.

     Budem sa vo svojom texte pridŕžať tohto diela,  pretože fakty sú doložené historickými prameňmi a na porovnanie odporúčam prečítať si originálne zväzky.

 

Ako sa teda  kresťanské dejiny mohli stať kriminálnymi a aké sú korene zla, ktoré doviedli kresťanstvo do dnešného úbohého stavu?

 

     Prvé kresťanské obce po Ježišovi Nazaretskom, boli vedené priamo prorockým Duchom a neexistovali v nich žiadne štruktúry a ani žiadne pohanské črty. Každá obec pozostávala len zo starších a jedného anjela obce, ktorý mal prorocké slovo a cez toto boli tieto prvé obce bezprostredne vedené.

 

     &n bsp;  Najväčšia kresťanská cirkev na svete,  dnes pozostáva  najmä z pohanských kultov a tiež jej štruktúra zodpovedá kňazskému kastovnému pohanskému systému, čo ale  nezodpovedá tomu, čo bol učil Ježiš Nazaretský.

 

      Karlheinz Deschner prináša mnohé historické pramene, z ktorých vyplýva, že prví kresťania boli nazačiatku dôslednými vegetariánmi a členovia obcí nesmeli byť vojakmi, pretože Ježiš učil jedine pacifismus. Vojnu odmietal v akejkoľvek forme.  O niekoľko storočí sa však tieto prvotné princípy obrátili v pravý opak.  Ako to prebiehalo, a čo tomu predchádzalo?

    Úplne na začiatku prakresťanských obcí, bol Apoštol Pavol prvým, ktorý začal pravdepodobne nevedome, prevracať živé prakresťanstvo a začal kresťanské učenie nevedome falšovať.  On položil základy pre štátne náboženstvo a spovrchnenú kultovú cirkev. Pozrime sa teraz nezaujato na jeho príbeh trochu  z iného uhlu pohľadu.

    Saul z Tarzu v Malej Ázii, židovský farizej, zároveň, ale aj rímsky občan, ktorý sa stal Pavlom, bol najskôr rozhorčený protivník Ježiša z Nazaretu a prenasledoval prakresťanskú obec. Tento Saul jedného dňa vyhlásil, že mal zjavenie a  počul Krista. Po tomto zjavení sa obrátil na kresťana.

     Tento Saul sa stal Pavlom, no nestal sa členom prakresťanskej obce a začal kázať bez prípravy, bez dohovoru s apoštolmi. Pavol nepoznal Ježiša Nazaretského osobne a nevedel, čo presne vyučoval na rozdiel od apoštolov, a nedbal ani na  Prorockého Ducha, ktorý  sa pred pôsobením Pavla prejavoval v prvých praobciach.< /p>

    Dnes je zrejmé, že Pavol zmiešal učenie Ježiša Nazaretského so svojimi rímskymi predstavami, a preto sa začal dohadovať a hádať s niektorými apoštolmi a prakresťanskými skupinami o rôznych dôležitých veciach. Nenechal sa opraviť ani prakresťanmi prvotných obcí, ktorých Ježiš osobne vyučoval, a ani Prorockým Duchom v prakresťanských obciach. Kázal ďalej napriek rozporom  podľa svojich predstáv a  začal hovoriť  o vlastných "zjaveniach".

     Po hádke s apoštolom Petrom, ktorého Pavol verejne obvinil z pokrytectva, vznikli ďalšie rozpory aj čo sa týka konzumovania mäsa a prakresťanského jedla. 

      Podľa spisov z Apokryfov (antické zachované spisy, ktoré sa cirkvi nepodarilo zničiť), ktoré neboli cirkvou pojaté do biblie, všetci apoštoli nejedli mäso, lebo ich tak učil Ježiš Nazaretský.  Peter povedal: "Žijem z chleba a olív, ku ktorým zriedka pridávam zeleninu." Clementínske Homílie, XII,6; rec. VII, 6

Podobné citáty sú zachované o všetkých apoštoloch a starozákonných prorokoch.

    Pavol nepoznal Ježiša a nevedel, čo presne Ježiš vyučoval Svojich učeníkov. Bol síce tiež Žid, mal ale zároveň rímské právo, a jedol mäso bez obmedzenia ako iní, najmä majetní Rimania. Nevedel, že Ježiš vyučoval svojich apoštolov a učeníkov, aby sa z lásky a súdržnosti k zvieratám a celej prírode, zriekli pôžitku z mäsa, pretože človek by nemal zabíjať zvieratá.

Apoštoli to podľa všetkého vedeli a snažili si Pavla zabrzdiť, no nepodarilo sa im to.

Cirkev o pár storočí uvalila viaceré kliatby na všetkých vegetariánov a vyhlásila ich za kacírov. Rovnako uvalila kliatby na učenie o reinkarnácii, ktoré bolo za čias Ježiša prirodzeným poznaním ľudu. Vyslovené kliatby trvajú dodnes.  

    Pavol súhlasil s jedením mäsa aj pri spoločnom jedle obce a  aj pri  Pánovej večeri, ak sa nad tým nikto nepohoršoval. Jedine z tohto dôvodu by sa ho bol zriekol, nie však zo súcitu kvôli zvieratám. Jedine obetované zvieratá pohanským bohom mu prekážali. Obetované zvieratá "pravému Bohu", s tým problém nebol. Napísal: "Všetko, čo sa predáva na jatkách, jedzte a na nič sa nedopytujte pre svedomie." (1 Kor 10, 25). Citát z nepredstaviteľnými následkami, ktoré zažívame dnes vo veľkej miere. (Zvieracie ghetá a koncentráky zriadené kresťanskými národmi...)

     Aspekt vegetariánstva ako aj poznanie o reinkarnácii bolo  pôvodne v prakresťanskom učení Ježiša Nazaretského obsiahnuté, no cirkev tieto dva dôležité aspekty učenia úplne vylúčila a začala prenasledovať, každého, kto sa k týmto aspektom priznal. 

     V Desatoro prikázaniach Boh hovorí: Nezabiješ! Cirkev toto prikázanie relativizovala, aby sa nevzťahovalo na zvieratá.  Ježiš ho ale v Kázaní na vrchu prehĺbil, keď povedal, že človek môže zabiť už aj slovom ..., kto čítaš, rozumej. Ostatné aspekty, čo sa týka Ježiša a zvierat, ktoré sa dajú nájsť v zachovaných antických spisoch tu nebudem uvádzať pre rozsiahlosť textu.

      Bolo čoraz zrejmejšie, že Pavol asi nevedome sfalšoval učenie Ježiša z Nazaretu, lebo rozdiely medzi Pavlom na jednej strane a apoštolmi a Ježišom Nazaretským na druhej strane boli čoraz väčšie.

    Ježiš vyučoval apoštolov priamo, no Saul, potom Pavol, však Ježiša nepoznal.  Namiesto toho, aby sa nechal informovať o Ježišovi, a aby sa tak, ako je to len možné, na Neho orientoval ako na vzor, vyhlásil Pavol svoj nedostatok týkajúci sa Ježišových nariadení Svojim apoštolom jednoducho za nepodstatný. Veril, že vo vnútri je s Kristom už zjednotený  a o situácii prakresťanov tej doby sebavedome píše: Ak sme Krista aj poznali podľa tela (odvoláva sa na ostatných apoštolov), teraz (Ho) už nepoznáme (2 Kor 5, 16).

      Saul, ktorý sa nazval Pavlom, preprogramoval Ježišovo učenie svojím intelektuálnym rímskym kultovým postojom. Pavol si napríklad myslel, že krv, ktorú Ježiš prelial, mala mať u Boha zmierujúci účinok raz a navždy ako krv zmierenia ľudí s Bohom (Rim 3,25; 6,10), takže už viac netreba obetovať zvieratá. Obetovanie zvierat priamo súviselo s jedením mäsa, ktoré do čias Noeho neexistovalo. Bol ale Ježiš obetným zvieraťom?  Ako to potom je s krvavými obeťami v starom zákone a s "obeťou" Ježiša Krista.

     Je Boh skutočne tak krvilačný, že potrebuje neustále krvavú obeť za naše hriechy? Alebo to boli a sú pohanské interpretácie kňazskej kasty od čias Mojžišových kňazov až k dnešnej kňazskej kaste? Farári premieňajú každý deň na omšiach víno a oplatku na krv a mäso Ježiša Nazaretského, ktoré majú túto takzvanú  obeť zmierenia krvou, ktorou bol krvilačný Boh zmierený, pripomínať? Na pamiatku Ježiša Nazaretského?  A ľudia hrešia veselo ďalej a robia stále tie isté hriechy? Veď sa potom vyspovedajú a pôjdu na prijímanie, aby potom zase hrešili a hrešili...

      Krvavá obeť zodpovedá pohanským náboženstvám a zvykom, ktoré boli prebrané Mojžišovými kňazmi do Kníh Mojžišových, a katolíckou cirkvou. Ale Boh Mojžiša rehabilitoval skrze Izaiáša, Jeremiáša a ďalších starozákonných prorokov, cez ktorých jasne hovoril proti krvavým obetiam. Tu len niektoré z nich:

"Lebo vašim otcom, v ten deň, keď som ich vyviedol z Egyptskej krajiny, nič som nehovoril ani neprikázal ani o zápalných ani o zábitných obetiach. Ale toto som im prikázal: Poslúchajte môj hlas a budem vašim Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre viedlo. Ale oni neposlúchali a nenaklonili si uši, lež nasledovali zámery svojho zatvrdilého zlého srdca; obrátili sa mi chrbtom a nie tvárou. Odo dňa, keď vyšli vaši otcovia z Egyptskej krajiny, až podnes, neustále, deň čo deň posielal som k nim všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale ma neposlúchli, ani si nenaklonili uši, ba zatvrdili si šiju, horšie si počínali ako ich otcovia. Keď im toto všetko budeš rozprávať, ani ťa nebudú počúvať, keď budeš volať na nich, neozvú sa ti. Vtedy im povedz: Toto je národ, ktorý neposlúchal hlas Hospodina, svojho Boha, a neprijal výstrahu. Zhynula pravda a vymizla z ich úst." (Jer 7, 22-28)

"Ak aj vystierate vaše dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj veľa modlíte, ja to nepočujem. Vaše ruky sú plné krvi. Umyte sa, očistite sa! Zanechajte svoje zlé skutky! Prestaňte pred mojím zrakom konať zlo!" ( Jer 1, 15-16)

"Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov." (1 Sam 15, 22)


"Načo mi je množstvo vašich obetí?, hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z kŕmnych teliat, ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube!" (IZ 1, 11)

"Neprinášajte viac márnu obeť, kadidlová obeť mi je ohavnosťou. (IZ 1, 13)

"Lebo lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly. (Oz 6, 6)

"Pretože si Efrajim rozmnožil oltáre, stali sa mu oltármi na hriech. Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú. Milujú obete, obetujú a mäso jedia, ale Hospodin nemá v nich záľubenie." (Oz 8, 11-13)

"Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spaľované žertvy, vo vašich daroch nemám záľuby, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!
Či ste mi prinášali obete a dary štyridsať rokov na púšti, dom Izraela? No ponesiete Sakkuta, svojho kráľa, a Kévána, svojho boha hviezd, svoje to modly, čo ste si spravili, a odvediem vás do zajatia za Damask, hovorí Hospodin; Boh mocností je jeho meno." (Ámos 5, 21-27)

"Načo mi kadidlo, ktoré prichádza zo Sáby, a vonná trstina z ďalekej krajiny? Zápaly vaše nie sú mi príjemné." (Jer 6,20)

"S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom na výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče čo je dobré a čo žiada od teba: Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom." (Mich 6, 6-8)

"Neprijmem junca z tvojho domu, ani kozlov z tvojich košiarov. Lebo mne patrí všetka lesná zver a tisíce dobytka na vrchoch. Znám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poli. Keby som lačnel, nepovedal by som ti, bo môj je svet i všetka jeho náplň. Či mäso z býkov jedávam a pijem azda kozlov krv? Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby! Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať. Lež bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba? Keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. Ústa si vydávaš na zlé, tvoj jazyk snuje zákernosť. Sadáš a ohováraš svojho brata, na syna vlastnej matky váľaš hanu. Ty toto robíš a ja mlčať mám, myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa, staviam ti to pred oči ... (Žalm 50,9-21)

Boh teda od začiatku nechcel nijakú "zmierujúcu krvavú obeť", ale želal si, aby všetci ľudia spľňali prikázania Božie, želal si kajúcne srdce, ktoré spozná svoje hriechy, prosí o odpustenie a viac spoznané hriechy nekoná. Boh si nikdy neželal kňazov. To je ľudský výmysel.

    Veľká časť Pavlovho učenia zodpovedala jeho predstávám, ktoré ale nezodpovedali učeniu Ježiša Nazaretského. Ježiš učil dodržiavať Božie prikázania, lebo ľudia majú nájsť Ríšu Božiu v sebe samých. K tomu nie je treba kňazov, biskupov, kardinálov, ani pápeža, pretože  človek nepotrebuje sprostredkovateľov, keďže je sám chrámom Božím, ale Pavol položil základ pre hierarchickú cirkevnú štruktúru, v kňazkej pohanskej tradícii. Ježiš ale nechcel kňazov, lebo sám povedal, že nikto sa nemá nazývať rabbim.

  Nech už z akýchkoľvek dôvodov Pavla uchvátila myšlienka, aby prevzal zodpovednosť v praobciach, vniesol do spoločenstva rybárov, tesárov a apoštolov svoje intelektuálne predstavy. Jednoduchí veriaci, ktorí sa orientovali na Ježiša boli podľa všetkého neskúsení v diskutovaní a nemohli čeliť tomuto veľmi vzdelanému zákonníkovi Pavlovi. Pavol, ovládajúci rétorické umenie, čerpal zo svojho izraelitského teologického poznania, a tak nepozorovane zmenil kresťanské učenie, učenie Ježiša Nazaretského, ktorý neprišiel odstrániť len krvavé obete, ale aj zabíjanie zvierat kvôli mäsu. Pavol toto učenie ako prvý podkopal.

Dôkazom toho je dnešný stav kresťanských cirkví, ktoré sa často odvolávajú na Pavla, častokrát nevedomky viac ako na Krista.

   Pretože sa Pavol postavil nad prakresťanské obce a vniesol do nich svoje vlastné predstavy, preniknuté rímskymi kultovými ceremóniami, položil základy štátnemu náboženstvu Rímskej svetovej ríše, v ktorom jednoduché učenie Ježiša z Nazaretu, Desatoro prikázaní a Reč na hore, sebaspoznanie, prosba o odpustenie a hlavne opätovné nekonanie spoznaných hriechov, nehrali už žiadnu podstatnú úlohu.

   Pavol teda prevrátil živé prakresťanstvo, v ktorom pôsobil Prorocký Duch. Položil základný kameň kultovej cirkvi s biskupmi a kňazmi, ktorí postupne znovu oživili staré kulty, obrady, ceremónie, taláre, kazateľnice a oltáre, celkom podľa zaužívaného spôsobu tak, ako ľudia boli zvyknutí v ich vtedajších pohanských náboženstvách.

    Pohanský kult budoval stále viac vonkajšie náboženstvo, v ktorom jednotlivec viac nerozmýšľal o tom, aby svoj chrám, dušu a telo, očisťoval, ale sa rozplýval kultovými skutkami a tradíciami a počúval kňazov, ktorí sa nechali uctievať a oslavovať ako pastieri.

    Vývoj nabral prudký spád a kultová vonkajšia cirkev, oslavovala vonkajšie triumfy - pričom obrátenie sa dovnútra k Duchu, zostávalo viac a viac bokom.

Ježiš a apoštoli učili: Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie (Mt 22, 21), A taktiež aj: Boha musíme poslúchať viac ako ľudí. (Sk 5, 29) To sa však zmenilo.

Do základov kultovej cirkvi Pavol zabudoval štátne učenie tým, že intelektuálnou výrečnosťou nahovoril "kresťanom", že musia poslúchať vrchnosť tohto sveta, pretože je Bohom dosadená a určená, ktorá ako "Božia služobnica" mečom vykonáva spravodlivý "súdny trest". (Rim 13)

V nasledujúcich takmer 2000 rokoch malo a má učenie Saula, "Pavla", ničivý účinok celosvetovo. S Ježišom Nazaretským a živým prakresťanstvom to nemá nič spoločné.

    Obrat o 180 stupňov bol dokonaný hneď v prvých storočiach a ďalšie storočia priniesli vývoj kresťanstva smerom k úplnému štátnemu náboženstvu a to, čo Pavol začal, definitívne dokončil cisár Konštantín. Tento zaviedol spoluprácu cirkvi a štátu ako osudový "dokonalý" zväzok. To znamenalo ďalšie odpadnutie od Ježišovho učenia  a vznik štátnej inštitúcie, teda vznik vonkajšieho mocenského náboženstva.

    Keďže kresťania boli v prvých troch storočiach často prenasledovaní, mnohí sa radšej opreli o Pavla a  prispôsobili sa, teda podriadili sa štátu, aby dokázali, že sa im deje neprávosť.

    Za vedenie prvých obcí po Ježišovi boli najskôr zodpovední starší, proroci a "anjel obce", ktorý zásadovým životom nasledoval Ježiša a urdžiaval spojenie s Bohom (porov. Zjav 2 a 3: otvorený list pre "anjelov" obcí).

    Hierarchia neexistovala. Títo anjeli obcí a proroci sa mohli udržať len málo rokov. Pavol síce spomínal "zjavenia a prejavenia Pána",  pútal však pozornosť hlavne na svoju osobu a výhražne sa staval proti prejavom, ktoré mohli jeho učenie spochybniť: "Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, - nech je prekliaty!" (Gal 1, 8) Tento citát je tiež dôvod prečo sa Boh dnes nemôže prejavovať v inštitúciach cirkví. Božie Slovo skončilo. Boh viac údajne nehovorí, nemá už čo povedať... Kňazi Boha jednoducho vylúčili. Nemôže priniesť nič nové. Všetko bolo dané! Ale Ježiš by dnes týmto farizejom a teológom rád prehovoril do duše.

    Pavol (alebo žiak, ktorý použil jeho meno) napokon splnomocnil Pavlových prívržencov Timotea a Títa, aby dosadili jedného biskupa vedľa starších ako vodcu obce. Takto je to v 1. Liste Timoteovi v Biblii: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, po znamenitom diele túži. (3, 1)
    Už začiatkom 2. storočia sa z týchto opatrení vyvinula pevná hierarchická inštitúcia s biskupom na čele, o stupeň nižšie boli starší, stupeň pod nimi diakoni, a biskupi riadili zakrátko obce ako králi, hovorí sa o "monarchickom episkopáte". Po biskupoch onedlho nasledovali pre väčšie regióny príslušní metropolitní biskupi, príp.
"patriarchovia" a z biskupa hlavného mesta Ríma sa stal "pápež".

   Úradní predstavitelia sa zjavne čoraz väčšmi usilovali o vážnosť a spoločenskú spôsobilosť obcí, zrejme aj preto, aby sa vyhli prípadnému prenasledovaniu. Skutočné prakresťanské princípy ustúpili ešte viac do úzadia alebo sa ich dokonca celkom vzdávali. Už Pavol schvaľoval napr. otroctvo a aj v obciach existovali otrokári. Dôsledkom takéhoto vrchnostného myslenia bolo, že členovia obcí čoraz častejšie schvaľovali aj vojenskú službu pre kresťanov. 

Karlheinz Deschner  vo svojich zväzkoch diela "Kriminálne dejiny kresťanstva" vynikajúco opisuje, čo sa dialo ďalej.

    Vývoj kresťanstva  prišiel vhod cisárovi Konštantínovi, narodenému okolo r. 285. Spojil sa s cirkvou a ukázalo sa, že z tohto spojenia štátu a cirkvi  vznikol mimoriadne účinný a dlhotrvajúci účelový spolok na ovládanie a manipuláciu poddaných. Moc, "exekutíva" štátu sa spojila s "Božou" autoritou - vznikol z toho neporaziteľný, donucovací a výchovný prostriedok, aby sa v národe presadilo všetko, čo sa chcelo.

   V Kriminálnych dejinách kresťanstva Karlheinza Deschnera nájdeme o tom podrobne rozpracovanú kapitolu ( porovnaj Zväzok 1, od strany 213 ďalej )
Cisár Konštantín bol krutý vládca niele voči svojim nepriateľom. Britský historik Shelly o ňom píše: "Tento chladnokrvný a zdanlivo svätý surovec nechal podrezať hrdlo svojmu synovi, zaškrtiť svoju ženu, zavraždiť svokra a švagra ...". Svoju ženu nechal zabiť, lebo bola obvinená z nevery (nedokázanej) - on sám bol samozrejme notorickým cudzoložníkom.

    Cisár Konštantín si dal postaviť nádherný honosný palác, obliekal sa do najnádhernejších a najluxusnejších šiat, dal sa oslovovať "zástupca Boha", "naša božskosť" (nostrum numen) a klerici ho oslavovali ako "záchrancu" a "spasiteľa".

      Dostali sme sa k vzájomnému využívaniu: cisár Konštantín privilegoval cirkev, a tá zasa ospravedlňovala jeho bezhraničnú moc.

    Cisár Konštantín počas svojho života nebol oficiálny kresťan, stal sa ním až bezprostredne pred smrťou (337). Až celkom nakoniec sa nechal pokrstiť, a to nie katolícky, ale "kacírsky", totiž ariánsky. V počiatočných rokoch jeho vlády, keď vládol ešte  v Galii, podporoval pohanstvo a ani neskôr sa jednoznačne neustálil, nechal napríklad raziť mince s obrazom boha slnka. Od začiatku veľa cestoval, bol dobre informovaný, aj nábožensko-politicky, ale najmä o prísnom, takmer vojensky usporiadanom, v celom impériu platnom kádri cirkvi, ktorá bola najzomknutejšou organizáciou neskorého antického sveta. A v tejto cirkvi videl asi niečo také ako prefigurovaný model svojej vlastnej ríše.

    Spolupráca cisára Konštantína s cirkvou poznačenou apoštolom Pavlom, fungovala od začiatku vynikajúco. Cirkev rozpútala štvavú kampaň proti svojmu prvému protivníkovi Maxentiovi, ktorý sa dodnes považuje za krvavého prenasledovateľa kresťanov a ako pojem zloby a týrania.

V skutočnosti bol Maxentius schopný a mierny vládca, prirodzene málo vojnychtivý a tolerantný voči kresťanstvu. Ibaže: dal vyhnať dvoch rímskych biskupov, pretože po ich zvolení vznikali medzi "kresťanmi" veľké spory. Maxentius zdaňoval všetkých rovnako, aj bohatých - a cirkev už vtedy nestála na strane chudobných.

    Len čo sa cisár Konštantín po víťazstve nad Maxentiom usadil v Ríme, prejavil svoju vďačnosť: cirkev dostala do daru veľké pozemky a vrátil sa jej cirkevný majetok. Len sama rímska cirkev prijala "vyše tony zlata a takmer desať ton striebra". (str. 236) Zo štátnej pokladnice, ktorú naplnil vykorisťovaním svojich poddaných, financoval cisár Konštantín po celej ríši obrovské a veľkolepé stavby chrámov.

   Ale nie len to: oslobodil klerikov od poplatkov, dal im právo, aby mohli byť dosadení ako dediči, teda právo dediť (ktorú predtým mali pohanské kulty len vo výnimočných prípadoch), cirkvi udelil dokonca súdne kompetencie - proti rozsudku biskupa neexistovala možnosť, odvolať sa.

    Veľa biskupov mohlo na svojich úradných miestach už napodobňovať ráz a ceremoniál cisárskeho dvora. Mali nárok na výnimočné tituly, na kadidlo, boli pozdravovaní na kolenách a sedeli na tróne, ktorý je odleskom božského trónu. Iným kázali pokoru! (str. 238) Či to ešte zodpovedalo učeniu Ježiša Nazaretského, to nech si domyslí každý sám.

    Zakrátko bola cirkev taká bohatá a privilegovaná, že Konštantín musel zasiahnuť: napr. obmedzil možnosť, aby sa bohatí stávali klérikmi, pretože tak chceli uniknúť daňovej povinnosti! Za vlády Konštantínových nasledovníkov bola opäť obmedzená aj dedičná oprávnenosť cirkvi, prirodzene, nie natrvalo.

   Ruka ruku umýva: už v r. 314 cirkev rozhodla, že majú byť z cirkvi ihneď vylúčení kresťanskí vojenskí dezertéri - obrat presne o 180 stupňov, lebo predtým bol vylúčený ten, kto do vojenskej služby vstúpil.
Úlohy boli rozdelené jasne: cisár rozhodoval aj o náboženských veciach - v r. 325 napr. zvolal Nicejský koncil a diktoval odvtedy platiace vyznanie viery. Cisár bol najvyšší, bohorovný vládca - hneď po ňom nasledovali cirkevní hodnostári, ktorí žili často v takom istom prepychu. Svoju vďaku prejavovali tým, že obhajovali cisárovu moc a jeho vojny, utajovali jeho zločiny, ustavične mu nesmierne lichotili a preťahovali medové motúzy popod nos.

    Cisár Konštantín vytvoril - praobraz spolužitia medzi cirkvou a štátom. Konštantínovi predchodcovia sa kresťanstva obávali a čiastočne proti nemu bojovali. On kresťanstvo využil preukazovaním náklonnosti a pomocou svojich výsad vo svoj prospech ... V skutočností prijal klérus do služby a nanútil mu svoju vôľu ... Cirkev síce bola mocná, stratila však všetku slobodu Konštantín a biskupi urobili z cirkvi štátnu cirkev.
Cisár Konštantín, hoci sám nebol presvedčený katolík, nechal cirkvi voľnú ruku pri začínajúcom prenasledovaní inak zmýšľajúcich. Zrejme pod klerikálnym vplyvom vydal protižidovské zákony - tak bol napríklad prestup kresťana k židovstvu potrestaný smrťou.

    Prenasledoval aj - z dôvodu politickej taktiky, napr.  kacírske hnutia donatistov v severnej Afrike a markionistov. Donatisti v severnej Afrike boli proti zväzku trónu a oltára a spojili sa so vzbúrenými poľnohospodárskymi robotníkmi proti veľkostatkárom. To, prirodzene, nebolo po vôli ani cirkvi, ani štátu!

     Za vlády cisára Konštantína sa prvý raz - tiež nie náhodou - objavilo slovo "katolícky" ako označenie k odlišnosti od takzvaných "kacírstiev".

     Pohanská kultová cirkev sa vybudovala cez Pavla, ktorý chybne interpretoval Ježišovo učenie, teda začlenil ho do pohanskej tradície Rimanov a zásobil ním všetky vládychtivé a bojachtivé mocenské štruktúry.
    Pavol hodnotil ženu ako odlesk muža, muž je naproti tomu u Pavla odlesk Boha. Tým vzniklo cirkevné "kresťanstvo", kde mala žena menšiu hodnotu. Toto trvá až do dnešnej doby. Ježiš učil naproti tomu rovnosť medzi mužom a ženou. On nerobil rozdiely; On nepozdvihol muža na odlesk Boha a neponížil ženu na odlesk muža.
To je opäť znovu Saul, zároveň Pavol, ale nie Ježiš, ten Kristus.

   Cisár Konštantín urobil z pohanskej kultovej cirkvi štátnu cirkev, zároveň štátne náboženstvo, ktoré je dodnes svojimi krvavými a krutými koreňmi prepletené s pohanským kultom. Krvavé, kruté a barbarské náboženské kulty sa vyvinuli pred a  po Mojžišovi a pokračovali v bývalej Rímskej ríši.

    Dnešné štátne cirkvi (vznikli odštiepením od tej jednej rímskej kultovomocenskej cirkvi) sú vonkajšími mocenskými náboženstvami, ktoré nemajú s učením Ježiša Nazaretského takmer nič spoločné, iba meno Kristus. Najväčšia z nich používa toto meno a zároveň zneužíva očividne pre svoje účely. Pôsobí v nej však naďalej duch Starého zákona - krvavej obete a brutálnej, povýšeneckej Konštantínovej arogancie.

    Človek by nemal len slepo veriť, ale mal by používať okrem srdca aj svoj rozum. Keď sa človek pozrie do minulosti ako sa veci mali, a keď sa pozrie, ako vyzerá náš svet teraz, je to dôkazom, toho, že takzvaná "kresťanská cirkev" prispela veľmi významne, že sa naša civilizácia dostala až do tohto veľmi zlého stavu. Krvom a mečom cirkev presadila "kresťanstvo" po  celej blízkej Ázii a Európe a potom v Amerike. Myslím, že tu nemusím vymenovávať zločiny cirkvi. Kto chce si môže niektoré z nich vypočuť dolu vo videu.

Osobne verím, že sme všetci kedysi dávno boli čistými bytosťami, Božími dcérami a synmi v Otcovskom dome, ktoré ale  padli  z výšin Ducha hlboko do matérie, a že matéria sa tiež navráti do duchovno éterického - Otcovského domu. Pretože Boh je Duch. Ježiš  Kristus spasil Svojim vykupiteľským činom každú dušu a každého človeka. Pri Jeho zvolaní: "Je dokonané" vošla duchovná spasiteľská iskra do každej duše(aj najtemnejšieho démona) a do každého vtedy žijúceho človeka, ktorá podporuje štruktúru a rotáciu duchovných atómov v  duchovnom tele každého z nás tak, aby sa aj napriek ďalšiemu masívnemu prehrešovaniu proti zákonom večnosti nemohlo degenerovať na nižšie vývojové stupne, pretože to by znamenalo rozpustenie stvorenia ako to učia východné náboženstvá. (Inkarnácia do kvetín, zvierat, kameňov teda nie je možná a neexistuje.)

    Táto spasiteľská iskra pôsobí odvtedy v blízkosti srdca a každý človek dokáže jedine s  pomocou tejto iskry spoznať a postupne prekonať svoje hriešne aspekty a premeniť ich opäť na pozitívne stránky a  môže nastúpiť cestu naspäť do Otcovského domu, kde sa raz aj vráti.

    Preto povedal Kristus, že On je cesta, pravda a život. Aj posledný démon sa nakoniec vráti naspäť do Otcovského domu. Cirkvi však naďalej učia večné zatratenie.  Boh by si protirečil, keby trestal a posielal do večného zatratenia. On je láska. On netrestá. Každý sa trestá sám svojou zlou sejbou. Dobrou sejbou zase vzniká opak. Každý má slobodnú vôľu a zdravý rozum, aby sa mohol orientovať ako chce. 

Pre hlbšie pochopenie textu odporúčam aj svoj starší článok:
 

http://www.dolezite.sk/o ld/Preco_nam_cirkev_zamlcala_a_nadalej_z amlciava_poznanie__48.htmlAuthor: Andrej Biras # DapeGoka83
Cirkev2014-04-1916
-
 58% ( 14 people voted )
+
Článok obsahuje aj nasledovnú vetu:
Ježiš Kristus spasil Svojim vykupiteľským činom každú dušu a každého človeka.


S týmto rozhodne nesúhlasím, autor článku sa ešte nezriekol kresťanstva, keď robí z Ježiša akýsi kult spásy. Ja na žiadne kulty neverím, používam zdravý rozum a neverím na Ježiša ako modlu, ktorá ma spasila


franco # MohaDinu60
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-19 22:46:14 5057d10a
ale zas aby som nebol len kritický dajú sa tu nájsť aj veci s ktorými súhlasím

franco # MohaDinu60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-19 22:58:04 5057d10a
Pápež František je praktizujúci žid od Gangy.

klopy # WevuNumo78
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-20 01:24:16 c3a0b62c
klopy... Naše krestanstvo človek by nemal slepo verit...

jano # CosaPasi73
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-20 02:02:15 c3a0b62c
Znova naprosto konfúzny článok, až by jeden zaplakal, řo všetko je dnes možné posplácať a prezentovať.


Ad "franco": práve na tvojom mieste by som sa příliš "zdravým rozumom" nevystatoval.

Peter Novak # MipeQejy78
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-20 06:38:19 25bcebb7
loading...
Viera je skutočná, ale náboženstvo je iba šou pre ľudí, čo o takýto druh zábavy stoja. Tak ako sa z kariérnych komunistov zo dňa na deň stali kresťanskí demokrati, ľavičiari a liberáli, tak isto sa aj z rôznych kariérnych pohanských kňazov v starovekom Ríme stali kňazi RKC. Samozrejme, si zo sebou zobrali aj kúsok svojho starého náboženstva a tak dnes RKC je iba zlepencom pohanských sviatkov, symbolov a tradícií. A tak si biskupi veselo na hlave nosia napr. Mitru, lebo od ovečky ťažko čakať, že bude mať poznanie.
mkultra # JyteWodo51
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-04-20 11:02:24 4e637964
Pýtam sa, či ryby nie sú mäso ??? V Novom zákone ja na viacerých miestach spomínané ako Ježiš s učeníkmi jedli ryby... takže zjavný BULLSHIT v článku !

Možno židáci odmietajú konzumovať bravčové, ALE ja sa pýtam, NAČO POTOM PÁNBOŽKO DAL VZNIKNÚŤ TÝMTO (A INÝM "HOSPODÁRSKYM") ZVIERATÁM ?!?

Samozrejme súhlasím s tým, že k zvieratám, vo všeobecnosti, by sme sa mali správať "humánne" a keď zabíjať, za účelom obživy, tak tiež humánne...

Ale to, že sa "kresťania" odklonili od vegetariánstva, by som videl ako najmenší problém, aj keď súhlasím, že "prehnaná" konzumácia mäsa, nie je zdravotne moc prospešná... a zároveň v psychike ľudí pravdepodobne podporuje agresívne a sebecké sklony, čo tiež nie je ideálne.

Oveľa väčší problém kresťanstva, je odmietanie princípu REINKARNÁCIE, ale možno je to zároveň také sito, medzi tými, čo aj skutočne uvažujú o živote a tým čo sa deje "okolo nich" a tými, čo sú takí "tupí", že im stačia "predžuté bullshity" označené nálepkou "božie slovo", ktoré nekriticky "zožerú" aj s navijákom...

...nuž, ale keď si niekto myslí, že mu ku spáse stačí pravidelne žmoliť ruženec a veriť tomu, že ho vykúpila "politická vražda", tak tým vlastne len dokazuje svoj postoj k životu, Svetu a Bohu. Takých mi je úprimne ľúto, lebo to nemusia byť zlí ľudia, ale žiaľ sú neuveriteľne manipulovateľní a tým pádom často mocnými využívaní na ZLÉ....

...toto dejiny ľudstva potvrdili už mnoho krát !Johny # JynaVaso24
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-04-20 11:33:38 c35b058f
Nevýslovná milosť kresťanskej lásky katolíckej cirkvi, ako je poznaná v dejinách. Sedemsto rokov ubehlo a populárne slogany jej zlatých časov prekvitajú aj dnes, prinajmenšom v Amerike:


http://www.dhaxem.com/data/articles_sl
/Arnaud_Amaury.pdf
Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-20 19:10:48 502f577a
Jedine zive tvory vo vesmire, ktore pozname, ziju tu snami na tejto planete, a my ich zabijame a zereme. Fuj hnus.
Gaarfield # MasuLyho85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-21 05:59:30 c35b0844
Predtým než sa vyslovia nejaké osobné "posúdenia, názory, ... súdy" je nutné poznať objektívne, faktami podložené ,argumentačné nespochybniteľné skutočnosti ! Vysoký stupeň objektivity v otázkach niektorých cirkevných inštitúciach poskytujú --už viac krát tu avizované literárne-faktografické "práce" Dejiny kresťanstva autor Paul Johnson, tiež pomerne rozsiahle Tajné dejiny Jezuitov autori Novotný, Polák!/a. i./ Ak sa , samozrejme , abstrahuje od niektorých tendenčných názorových" postulátov,"tak vybudované štruktúry v niektorých cirkvách sú postavené predovšetkým na presadzovanie svojích záujmoch, s minimálne presadzovanými demo-kratickými princípmi! Ich organizačné usporiadanie má časovú obmedzenosť..meniacu sa, dokonca zanikajúcu!/medzi osobným duševným stavom a vierovyznaním nie je potrebných skoro žiadny "organizačný moloch"! /
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-21 07:42:16 58d4289b
to Johny[/
color]

predtym to boli zvierata, hospodarskymi sme ich urobili my.
velmi zvlastna kombinacia slov "zabijanie" a "humanne". Vazne si myslis, ze sa da zabijat humanne?dwarf # PoviCofy75
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-22 13:42:50 253da0c2
Pre: Johny #JynaVaso24
Apokryfy, teda spisy, ktoré sú rovnako hodnotné antické spisy ako evanjeliá, ibaže neboli pojaté do biblie, dokladajú to, že Ježiš učil apoštolov a učeníkov žiť bez zabíjania zvierat aj rýb. Pri rozmnožení chleba a rýb, keď nasýtil 5000 ľudí, vtedy to ľuďom vysvetľoval, aby spoznali rozdiel medzi mŕtvou potravou a živou. (mŕtve ryby a čerstvé hrozno a iné plody) Zároveň mal porozumenie s ľuďmi, ktorí vtedy žili hlavne na rybách. On nebol fanatikom, preto aj tie mŕtve ryby rozmnožil. Oni už však boli mŕtve, teda nedal ich zabiť. Nájdem tie citáty a potom to tu uverejním, keď budem mať viac času.
andrej biras # NamuQede58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-22 16:30:43 d9fd569b
Autor toto vysvetli,prosím,ale rozumne: ( Prvé kresťanské obce po Ježišovi Nazaretskom, boli vedené priamo prorockým Duchom a neexistovali v nich žiadne štruktúry a ani žiadne pohanské črty. Každá obec pozostávala len zo starších a jedného anjela obce, ktorý mal prorocké slovo a cez toto boli tieto prvé obce bezprostredne vedené.)Každá obec pozostávala len zo starších---Vekom,či hodnosťou?Jeden Anjel,ktorý mal prorocké slovo? Takže nikto nemohol nič navrhnúť ani namietať.Slepo poslúchali ŠAMANA!Prorocký duch a anjel boli jedno?A žiadna rodina?Nejedli mäso len mŕtve ryby,ktoré rozmnožil z jednej mŕtvej.
Ach BOŽE kde si aby si konečne vysvetlil svojím stvoreniatkám,nech neblbnú?

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-22 18:30:21 b229bdeb
dwaft

...áno, my sme "urobili" zvieratá hospodárskymi, ale keďže nie každé zviera sa dá "skrotiť" a hospodársky využívať, tak si myslím, že tie ktoré sa využívať dajú, na to boli PREDURČENÉ....

...ale pozor (!) využívať , nie ZNEUŽÍVAŤ !

Na "humánne zabíjanie" môžme mať rôzny názor, hlavne som tým myslel, aby zvieratá pri porážke netrpeli,
teda ani "psychicky"....

...ale američania už vedia "humánne" aj mučiť zajatcov, takže oni sú ešte o kus "ďalej"....


Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-22 22:30:23 c35b0d93
kedy sa tato stranka premenuje na sracky.sk? vyfabrikovanych sialenstiev o krestanstve je tu fakt neurekom, co z toho je pravda?:) jezis bol budhista, jezis veril v reinkarnaciu, jezis mal manzelku...
a vsetko z doveryhodnych pramenov!!! pride mi to tu, ako zahadzane hovnami a preliate srackami, a nemyslim len clanky z duchovnej oblasti.

kkti # LaheSewy73
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-04-29 07:50:08 4e63f2f5

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   št
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Venezuela najskorumpovanejšou na svete


Venezuela najskorumpovanejšou na svete
Svetové ekonomické fórum dalo Latinskej Amerike červenú kartu po tom čo preskúmali ich súdny systém. Prieskum o konkurencieschopnosti 2013 2014 publikovala švajčiarska organizácia, ktor...
Zavádzajúca produktivita práce
10 nejkrásnějších vánočních písní. Vyberte tu nejlepší …
Kdo chce bít homosexuály?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1195 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo