Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

O tyranii většiny (1/4)


O tyranii většiny (1/4)

Meritem následujícího příspěvku budiž pojednání o tyranii většiny, která bývá považována za jednu ze zásadních hrozeb demokratického uspořádání státu. Řeč bude o analýze a typologii tohoto fenoménu, jakož i o možnostech ochrany před jeho negativními dopady. Mým cílem je zhodnotit riziko tyranie většiny v podmínkách soudobého systému reprezentativní demokraciea navrhnout mechanismy, jejichž prostřednictvím lze toto riziko minimalizovat.

alexis-de-tocqueville.jpg (50,787 kiB)

Alexis de Tocqueville

Ve svém příspěvku budu vycházet zejména z myšlenek a názorů předních světových politických a právních filozofů nejen současnosti, ale také staletí minulých, neboť stopy strachu z tyranie většiny lze sledovat až do antických Athén. Samozřejmě si nekladu ambici vytyčené téma zcela vyčerpat či definitivně vyřešit celou otázku, neboť názory na rizikovost tyranie většiny se dosti různí a prozatím ještě nikdo nedokázal pojednat o celé problematice s konečnou platností. Svůj příspěvek tedy považuji spíše za další střípek, který může v ideálním případě přidat další úhly pohledu, náměty k zamyšlení a možné teoretické koncepce týkající se tohoto jistě zajímavého a nikoliv banálního fenoménu.

Definice pojmu tyranie většiny a jeho vztah k demokracii

V nejobecnějším měřítku lze tyranii většiny popsat jako stav, kdy početně nejsilnější skupina(majorita) ve společnosti diktuje a prosazuje své názory, ideály, doktríny či myšlenky s ambicí jejich všeobecné platnosti a zároveň ignoruje všechny ostatní, méně početné skupiny (minority). To nutně nemusí znamenat, že ostatním skupinám jsou myšlenky této vládnoucí majority, popř. jejich realizace, na škodu, byť je na místě poznamenat, že ve chvíli, kdy s názory majority určitá skupina nesouhlasí, nejspíše k tomu má důvod, a tudíž se přinejmenším cítí být omezena či ohrožena.

Vzniká tedy otázka, zdali lze o tyranii většiny mluvit až ve chvíli, kdy působení majority objektivně škodí menšinám, či postačí jen ignorování jejich nesouhlasu. První názor by dle mého mínění mohl být hájitelný pouze ve chvíli, kdy by na všechny možné otázky existovala vždy jediná správná odpověď a zároveň by bylo možné garantovat, že právě většina bude tuto správnou odpověď vždy zastávat. Ani jedna podmínka však není splnitelná.

Existují veřejné otázky, jež jsou především věcí subjektivního mínění. Jako příklad bych uvedl estetické otázky typu barvy nové fasády určité veřejné budovy. Dále je zde mnoho ekonomických, sociálních či systémových otázek, které nelze jednoznačně a definitivně odpovědět, protože danou odpověď nelze empiricky dokázat či se správné odpovědi v různých společenských a kulturních podmínkách liší. Takto může být platnost určité odpovědi podmíněna lokálně či časově (vázána pouze na určitý vývojový stupeň civilizace). Příkladem takovéto otázky může být právo nosit zbraně[1],volební právo vězňů[2], únosná míra regulace trhu ze strany státu a mnohé další.

Absence možnosti empirického důkazu, vede nutně k potřebě racionální argumentace, jež sebou ovšem v zásadě nese afirmativní i negativní argumenty. Dále ještě podotýkám, že i ve chvíli, kdy experiment lze provést, vzniká stejně potřeba racionální argumentace v případě interpretace výsledků takového experimentu. Odtud lze jednoduše dovodit, že již podmínka jediné správné odpovědi nemůže být ve všech případech naplněna.

Navíc je potřeba si uvědomit, že i v případech, kde jsme schopni objektivně posoudit veškeré možnosti a vybrat z nich tu nejvhodnější popř. jedinou vhodnou, existuje stále riziko, že majorita se na základě iracionálních vlivů (média[3], nedostatečná informovanost[4], špatná logická dedukce) rozhodne pro možnost jinou a tudíž špatnou. Jinými slovy i v nereálném případě, kdy by platila první podmínka, nelze jednoznačně prokázat platnost podmínky druhé.

Z těchto důvodů si pod pojmem tyranie většiny představuji již stav, kdy majorita nedbá názorů menšin a prosazuje si svou i v případě, kdy tento postup ještě nutně nemusí znamenat negativní důsledky pro minority. Není tedy nutně potřeba omezení hmotného (tj. negativní důsledky, které by pro menšiny vznikly v případě prosazení a zavedení určitých majoritních myšlenek a idejí), ke vzniku tyranie většiny postačí již omezení procesní (tj. fakt, že se menšiny nemohou relevantně vyjádřit k názorům a ideálům většiny).

V názvu této části příspěvku, jsem kromě definice uváděl i vztah tyranie většiny k demokracii, kterému se budu věnovat nyní. Nestojí příliš námahy dojít k závěru, že tyranie většiny vyžaduje existenci principu majority, protože ve chvíli, kdy většina nemůže rozhodovat a vládnout, nemůže ani zavést případnou tyranii. Je však stěžejní od sebe oddělit pojmy existence většiny,princip většiny a tyranie většiny.

Je samozřejmé, že určitý počet lidí, lze vždy podle nadefinovaných kritérií rozdělit na různě velké skupiny. Právě z odlišnosti velikostí těchto skupin pak lze dovodit pojmy většina a menšina (popř. menšiny). Vznik majority a minority ve společnosti je tedy jev přirozený a nelze se mu vyhnout. Vzniká u každého názorového sporu, u každé společenské otázky a samozřejmě také během každých voleb. Od existence většiny je však k principu majority ještě potřeba dalšího vývojového kroku. Princip majority je již specifický a do jisté míry umělý jev, považovaný za institucionální základ rozhodování v demokratickém státě[5], spočívající na pravidle, že většina získává právě z podstaty, že je většinou, kompetenci činit celospolečenská rozhodnutí.

John Locke vysvětloval princip majority skrze fyzikální metaforu. Byl toho názoru, že těleso se pohybuje vždy tím směrem, jímž působí největší síla, jež těleso ovlivňuje, a stejně tak společnost se poté pohybuje tím směrem, kam ji táhne síla většiny.[6] Toto pravidlo lze dovodit pouze z myšlenky hlásající, že všichni lidé jsou si co do významu svého hlasu rovni, který je typický výlučně pro demokratické uspořádání společnosti, neboť v případě, že mají lidé různě silné hlasy, není zaručeno, že menšina se silnějšími hlasy nebude nakonec působit na společenské těleso silněji než většina s hlasy slabými.[7]

Tyranie většiny tedy může vzniknout výhradně v demokracii s rovným právem.V ostatních systémech, založených na nerovnosti lidí, je typické riziko fenoménu opačného, tedy tyranie menšiny. To však ještě nutně neznamená, že kdykoliv se někde vyskytne demokracie a tedy princip majority, vzniká spolu s ním zároveň i tyranie většiny. K tomu je potřeba ještě dalšího vývojového kroku a tedy odstranění či pokřivení demokratické diskuse o společenských tématech, které je stejně tak důležitou součástí správně fungující demokracie, jako princip majority.Tyranie většiny tedy vzniká za existence principu majority a současně za neexistence principu respektování menšin.[8]

Z tohoto vývojového řetězce lze následně vyvodit dva body, v jejichž rámci lze tyranii většiny zabránit. Jelikož vznik většiny je jev přirozený a nelze jej tedy zvrátit, je prvním možným bodem ochrany proti tyranii většiny úprava principu majority. Druhým bodem je pak zajištění principu respektování menšin i za předpokladu neomezeného fungování principu majority. Za nejefektivnější a nejúčelnější pak považuji kombinaci obou zmíněných bodů. O konkrétních způsobech omezování rizika tyranie většiny se zmíním dále v tomto příspěvku.

Historický exkurs aneb "před-tocquevillovská" tyranie většiny

Jak jsem již poznamenal v úvodu stopy obav z tyranie většiny lze sledovat až do antických Athén, kde rovněž začíná i můj krátký exkurs. Athény byly jedním z prvních etablovaných demokratických států. Jelikož byly městským státem a počet občanů nepřesahoval určité limity, ustavila se zde demokracie přímá a veřejná moc se tudíž svěřila přímo do rukou lidu.[9] Nevzdělanost a zejména nestálost lidu vzbuzovala u tehdejších politických filozofů vcelku významné obavy. Jinými slovy strachovali se tyranie neustále se přelévající většiny, která mění v krátkých intervalech své názory, čímž narušuje stabilitu celého systému. Většina tehdejších filozofů se tedy shodovala na potřebě riziko tyranie většiny limitovat, byť se vzájemně lišili v míře, kterou chtějí do suverenity a všemocnosti lidu zasahovat.

Platón zašel v limitaci principu majority a demokracie nejdále. Veškerou suverenitu lidu popřela vytvořil stát, založený na vládě filozofů, v rámci jejichž třídy funguje komunismus žen, dětí i majetku. Ve strachu před neschopností lidu se spravovat byl ochoten vzít mu veškerá politická práva.[10] Naproti tomu Aristoteles byl podstatně umírněnější, byť i on se obával, že lid, stejně jako jakýkoliv jiný panovník, když dostane moc, bude usilovat jen o její rozšíření. Obával se tedy silné tendence k rovnosti a průměrnosti, kterou by se podle něj vyznačovala čistá demokracie. V jeho návrhu ideálního zřízení se proto snaží o jakýsi kompromis mezi demokracií a aristokracií.[11]

Dále bych za všechny jmenoval ještě Thomase Hobbese, který sice lidu přiznal původní suverenitu, ovšem vzápětí ji popřel tvrzením, že vstupem do společnosti (tj. uzavřením pomyslné společenské smlouvy) se lid své suverenity sám dobrovolně vzdává ve prospěch státní či veřejné moci, která tudíž získává privilegium téměř neomezeně vládnout.[12] Setkáváme se tedy s dalším autorem, který na trůně uvidí raději absolutního monarchu než nestálostí zmítaný lid.

S vynálezem reprezentativního typu demokracie by se dalo předpokládat, že se strach z tyranie většiny poněkud zmírní, neboť fakt, že nevládne celý lid, nýbrž jen vybraná skupinka reprezentantů jeho jménem, vcelku snižuje riziko podlehnutí chvilkovým návalům módních názorů a konzervuje směr politického směřování státu vždy alespoň na jedno volební období, tedy na dobu, než se změna názorů lidu projeví skrze volby i v orgánech veřejné moci. Není však tomu tak, neboť autorem samotného pojmu tyranie většiny, je až Alexis de Tocqueville, který vyjádřil své obavy z tohoto fenoménu poté, co analyzoval reprezentativní demokratický systém v USA první poloviny 19. století. Tímto tedy pojem tyranie většiny vstupuje do nové, reprezentativně-demokrati cké fáze, kde se mu dostává od Alexise de Tocquevilla precizního rozpracování a také zárodků jeho typologie, o níž se zmíním záhy.


Poznámky pod čarou

[1] Srov. například právní úpravu práva pořídit si a nosit zbraň ve Spojených státech amerických a v Lucembursku

[2] Antoš M.: Principy voleb v České republice., Linde, Praha 2008, s. 126 — 129

[3] Mucha, I.: Sociologie pro právníky. Sociologie a právo v multimediálním věku., Aleš Čeněk, Plzeň 2011, s. 175 — 206.

[4] Robert Dahl definuje jako jedno z kritérií demokratického procesu poučené porozumění občanů. Viz Dahl, R.: O demokracii. Průvodce pro občany., Portál, Praha 2001, s. 39.

[5] Pavlíček V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda 1. díl. Obecná státověda., Linde, Praha 1998, s. 85.

[6] Locke, J.: Dvě pojednání o vládě. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1965, s. 185.

[7] Dahl, R.: O demokracii. Průvodce pro občany., Portál, Praha 2001, s. 37 — 39.

[8] Srov. Čl. 6 ústavního zákona 1/1993, Ústava České republiky: "Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin."; dále srov. Pavlíček v. a kolektiv: Ústavní právo a státověda II. díl. Ústavní právo České republiky., Leges, Praha 2011, s. 379 — 380.

[9] Dahl, R.: O demokracii. Průvodce pro občany., Portál, Praha 2001, s. 16 — 18.

[10] Jelikož jednotlivé body Platónova ideálního státu prostupují celé jeho dílo, nezbývá mi než odkázat čtenáře na Platónovu Ústavu bez vytyčeného rozsahu stran: Platón: Ústava., Oikoymenh, Praha 2001, 335 s.

[11] Aristoteles tento kompromis našel v konceptu dvojí rovnosti — rovnosti kvalitativní a kvantitativní. Viz Aristotelés: Politika., Rezek, Praha 1998, s. 187.

[12] Ideální kompilací Hobbesových myšlenek a jeho strachu před vládou většiny je úryvek uvedený v učebnici Romana Davida: David R.: Politologie. Základy společenských věd., 5. přepracované a rozšířené vydání, Olomouc, Olomouc 2005, s. 140 — 142.Author: sv # WahaDelo43
Svet2015-09-09
-
 55%  ( 1 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Švýcarské řešení


Švýcarské řešení
Dnešní pozorovatel zná Švýcarsko jako bohatou a skoro až nudně klidnou zemi. Může podlehnout dojmu, že tomu tak bylo vždy, již od památné přísahy na palouku Rütli v roce 1291. Ale ...
Plán EÚ na celoeurópsku vládu pod imperiálnym právom
Obamov rozkaz pre občiansku vojnu – drony, tanky, jednotky na uliciach
Švédsko už další uprchlíky nechce, naopak, ze země začali emigrovat rodilí Švédové

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0274 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles