Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nacionální socialismus a komunismus (3/4)


Nacionální socialismus a komunismus (3/4)

Třetí díl srovnávací studie nacionálního socialismu a komunistického socialismu pojednává otázky organizování společnosti, její militarizace, užívání tajné policie a genocidní postupy proti částem obyvatelstva. I zde se nám oba "-ismy" naprosto shodují. A pokud náhodou nacházíte shodu s líčením G. Orwella v jeho románu 1984, podobnost není náhodná.

VI. Organizování a kontrola společnosti

stalin-a-hitler.jpg (16,611 kiB)

Dva soudruzi

Kontrola a "převýchova" občanů v totalitních státech však není jen dílem propagandistických kampaní, které jsou svým způsobem jednosměrné — působí na občany, ale silný jedinec zůstává "pasivní" či úplně imunní.Jednotlivec proto musí být vytažen ze svého soukromí, musí být donucen k aktivní práci pro stranu či režim, musí být někde organizován, musí splynout s masou, v níž se pozvolna rozpustí jeho individualita, stává se pouhou součástkou v dobře fungujícím stroji.

Členství v těchto státostranou vytvářených organizacích zároveň zaručuje státu spolehlivou kontrolu "oddanosti většiny" občanů a jednotlivci se tímto členstvím stávají do jisté míry "spolutvůrci" stranické politiky. Stávají se však také "spoluviníky", jsou těmi, kteří usilovnou a spolehlivou prací "dole" uskutečňují šílené plány sociálního či rasového inženýrství těch "nahoře".

V nacistickém Německu i ve státech socialistických právě proto vznikaly jakési "podstranické" organizace pro nejrůznější skupiny obyvatel (členství podle pohlaví, věku, profese...) — Komsomol, Hitlerjugend, Svaz německých nacistických lékařů, SSM, Svaz německých dívek, Národně socialistická podniková organizace, Svaz sovětských spisovatelů, Německá pracovní fronta...

VII. Militarizace společnosti — výchova k "boji"

Společnost je neustále udržována ve stavu "bojové pohotovosti", je připravována na válku proti vnitřnímu či vnějšímu nepříteli, který je "státostranou" nejdříve označen, pak skandalizován a nakonec napaden či postupně likvidován.

Komunisté

vzývají "třídní boj" společenských vrstev, celé dějiny lidstva jsou podle jejich černobílého konceptu nepřetržitým bojem společenských tříd, svárem nemajetných a vykořisťovaných proletářů se "zazobanými" vlastníky — vykořisťovateli. Komunistické režimy tak proklamativně i reálně "bojují na všech frontách" proti "vnitřnímu" či "třídnímu" nepříteli, vyhlašují nekompromisní boj kapitalismu, imperialismu, revizionismu a vůbec všemu, co není "správně" socialistické (komunistické). Tento "vnitřní boj" je vlastně jakousi latentní a nikdy nekončící skrytou občanskou válkou mezi lidmi režimu a jakýmikoliv protirežimními nonkonformisty.

Součástí komunistické politiky je však také "boj vnější", boj za hranicemi komunistického světa, přímo uprostřed nepřátelského tábora, v zemích kapitalismu a "prohnilého buržoazního liberalismu", kde je třeba rozvracet tamní "nelidské režimy" a zároveň propagandisticky "zapalovat" obyvatele pro věc socialismu, popřípadě některé pečlivě "vyvolené" přímo připravovat a vést k tomu, aby sami násilnou formou změnili režim vlastní země a rozšířili tak "stále se rozrůstající tábor socialismu". Tento boj za hranicemi (propagandistický i reálný) pak logicky probíhá nejintenzivněji na teritoriích nepatřících ani k jednomu ze "znepřátelených táborů", je přímým střetem s "ideologickým nepřítelem", je proto bojem prestižním...

Nacisté

vyznávají kult války a boje, podle Hitlerova "Mein Kampfu" vyzývají k neúprosnému boji proti demokracii a pluralismu, bolševismu, "židozednářství", méněcenným lidem atd. Podle Hitlera jsou dějiny lidstva svědectvím o vzestupu, zápase a pádu jednotlivých ras — přežijí a zvítězí jen ti nejsilnější, nejdokonalejší.

"Boj je otcem všech věcí, schopnost záleží na krvi, vůdcovství je prvořadé a základní...

Kdo nechce bojovat... nemá žádné právo existovat... Musíme bojovat za zajištění existence a reprodukce rasy a národa... za čistotu vlastní krve a svobodu a nezávislost Vlasti, aby náš lid dozrál pro poslání, jež mu uložil Stvořitel".

Tento boj za čistou rasu uvnitř Německa, přerůstá také v boj za hranicemi států. Mesiášství promísené s vypjatým šovinismem vyvolávaly v Hitlerovi expanzivní touhy a později daly vzniknout konkrétním plánům vojenských agresí. Pokud by se totiž árijci rozrostli v předpokládaném měřítku, vyžadoval by tento stav každopádně rozšíření "životního prostoru" (Lebensraum) německého národa do východní Evropy (na úkor Rusů a dalších "méněcenných" slovanských národů)...

V obou systémech

je neustále zdůrazňována dominantní pozice armádních složek ve státě, pravidelně (často za přítomnosti státostranických vůdců) se konají megalomanské a nákladné vojenské přehlídky, které jsou jasnou demonstrací "semknutosti, odhodlanosti a připravenosti k boji", armádní vojáci či vojáci "strany" (SA, SS) jsou pak pochopitelně společensky velice váženi a oceňováni (i finančně)...

VIII. Tajná policie

Tajná policie občany zastrašuje, sleduje, sbírá o nich nejrůznější informace (hlavně však ty, které se dají využít k nátlaku a vydírání), mimo své vlastní organizační struktury (velitelství, úřadovny, kariérní hierarchii) vytváří síť tajných spolupracovníků, kteří se pohybují mezi lidmi, pronikají do opozičních kruhů, provokují odpůrce režimu k akcím odporu, informace pak dodávají svým řídícím důstojníkům.

"Účinnými metodami" Gestapa, Čeky, GPU, NKVD, KGB, StB, Stasi a jiných mutací tajné policie totalitního státu v boji proti ideologickým a politickým odpůrcům jsou brutální fyzické i psychické násilí, mučení a nelidské postupy při výsleších, ponižování a urážení lidské důstojnosti, konstruování nepravdivých obvinění a vynucená doznání, únosy, narušování soukromí "nepřátelských osob" (domovní prohlídky, odposlech telefonů, sledování), pronásledování a šikanování rodinných příslušníků či přátel "rebelů", provokace, vydírání, přemlouvání či nucení občanů ke spolupráci...

IX. Genocidní postupy proti vymezeným skupinám obyvatelstva

Nacistické Německo

rasový totalitarismus — budoucí nová německá společnost měla být jen společenstvím lidí "čisté rasy", na základě rasových teorií a později zákonů proto měli být "rasově nečistí" nejdříve označeni, poté vyloučeni ze "spořádané" společnosti a nakonec fyzicky likvidováni. Tato cílená rasová očista zasáhla hlavně evropské Židy — Hitler byl přesvědčen o tom, že:

"Žid je jiného původu (než my)... stavím proti sobě Árijce a Žida... jsou od sebe stejně daleko, jako jsou zvířata vzdálená od lidského druhu. Tím ale nechci říct, že by byl Žid zvíře. Je mnohem vzdálenější zvířatům než my Árijci. Je to bytost cizí přirozenému řádu, bytost mimo přírodu".

Tato pozice Židů "mimo" přirozené lidské společenství pak umožňovala jejich "bezproblémové" zabíjení, vrazi přece nezabíjeli člověka, jejich oběťmi byli jakési jiné bytosti — "podlidé", vrazi tak neměli pociťovat lítost, neměli se cítit vinni... Německý plán vyhlazení Židů sestával z pěti na sebe navazujících fází:

  1. vyvlastnění majetku
  2. vystěhování a soustředění (koncentrace, ghettoizace)
  3. "mobilní" vyvražďovací operace
  4. deportace
  5. smrt ve střediscích hromadného usmrcování...

"Nečistými" byli také Rómové, mentálně postižení, lidé jiné sexuální orientace, nacisté vypracovali detailní plány přesunů a postupného zotročení Slovanů... "Konečným" výsledkem nacistické rasové očisty byly milióny nevinných a zmrzačených obětí, nelítostné "spontánní" i masové zabíjení, apokalyptické "průmyslové" vyvražďování lidí ve speciálních vyhlazovacích táborech...

Sovětské Rusko, SSSR

třídní totalitarismus — ve jménu dělnické třídy jsou postupně diskriminovány celé skupiny civilního obyvatelstva — nepřátelské "třídy" (buržoazie, inteligence, šlechta, statkáři — kulaci), jejich příslušníci byli označeni za "upíry, parazity, škodlivý hmyz", pak měli být jako "součásti" nepřátelské třídy plánovitě deportováni a vyvražďováni. "Nehledejte doklady nebo důkazy o tom, čeho se obžalovaný dopustil, slovem nebo skutkem, proti sovětské moci... první otázka, kterou mu musíte položit, zní: ke které třídě náleží, jaký je jeho původ, výchova, vzdělání, zaměstnání" — tak instruoval pracovníky Čeky její šéf Lacis a měnil tím Leninův obecný požadavek "vyhlazení všech reakčních tříd" v pracovní návod...

Tento společenský apartheid je v komunistických režimech podložen téměř geneticky — vrozeným handicapem či dědičnou vinou jsou zatíženi všichni potomci "reakcionářů a zrádců". V pochodové písni čínských Rudých gard se zpívá: "Je-li otec správný muž, jeho syn je hrdina. Je-li otec reakcionář, pak je syn jen za blbce... Vyženeme vás z vašich blbých postů! Zab! Zab! Zab!".

V tomto duchu pak vedli bolševici promyšlenou válku proti ruskému venkovu, proti celému selskému stavu — "kulaci musí být zlikvidováni jako třída," Lenin je nazývá "pijáky krve, vampýry, pavouky, upíry" a navrhuje "vyčistit ruskou zem od všeho škodlivého hmyzu," který je třeba "bít, bít do hlav bez milosti".

Hrozivým důsledkem bolševických represí vůči venkovskému obyvatelstvu byly nakonec nejen statisíce odvlečených, deportovaných či popravených venkovanů, ale především opakující se hladomory, které si vyžádaly milióny nevinných obětí — přes mezinárodní pomoc zahynulo v letech 1921 1922 v Rusku nejméně pět miliónů osob z 29 miliónů zasažených hladomorem... Lenin s cynismem jemu vlastním využil (zneužil) hladomory ideologicky:

"...máme devětadevadesátiprocentní šanci udeřit nepřítele smrtelně do hlavy s naprostým úspěchem a zajistit si pozice, pro nás podstatné, na celá další desetiletí. Se všemi těmi vyhladovělými lidmi, kteří se živí lidským masem, s cestami posetými stovkami a tisíci mrtvol můžeme (a proto i musíme) zkonfiskovat majetek církve nyní, a jedině nyní, s rozhodnou a nemilosrdnou energií..."

Také další (ruskými komunisty nikdy nepřiznaný) hladomor v letech 1932 1933 byl způsoben nelítostným ožebračováním ruského rolnictva, stále vyššími státními odvody zemědělských produktů, nelítostnými výběrčími kampaněmi (rolníci byli násilím nuceni vydat své hubené rezervy a byli tak bez milosti vydáni hladomoru) a byl doprovázen případy kanibalismu — zahynulo během něj více než 6 miliónu lidí a obilí se přitom masivně exportovalo do ciziny po stovkách tun... Chatajevič, jeden ze Stalinových mužů, řekl:

"Probíhá nelítostný boj mezi rolnictvem a naším režimem. Je to boj na život a na smrt. Tento rok je zkouškou naší síly a jejich výdrže. Chtělo to hladomor, aby se ukázalo, kdo je tady pánem. Stálo to milióny životů, ale družstevní systém přetrval".

Za největší hladomor ve světových dějinách se však považuje nekonečné hladovění obyvatel komunistické Číny v letech 1959 1961, odhady počtu obětí se pohybují mezi 20 milióny (oficiální údaj) a 43 milióny osob! Brutální genocidní postupy užívali bolševici také při "pacifikování" neruských národů (Kavkaz, Pobaltí...) — výsledkem bylo vymazávání národní identity a historických kořenů neruských a podrobených národů, vyvražďování přímé i zabíjení nelidskou prací v táborech nucených prací...)Author: svet # WuqoWugo32
Vojny2015-11-272
-
 42%  ( 2 people voted )
+
To porovnávanie ..izmov.. naberá obrátky v ponímaní ..svet32.. To vážne nie je nič pozitívne v diani za existencie niektorého z ..izmu.. ? Veď len po prvej svetovej ..Nemecko aj SSSR.. boli úplne "vybrakované"... a postavili sa "nohy". A BEZ KOLÓNIALNYCH DRANCOVAČIEK....celosvetových../franckovia, angláni, a USA..ci../ A prvý začali na jar 1933 vojnu Židia v USA .. /NEW YORK...vyhlásenie vojny Nemecku po "nasadení Hitlera k moci / a následná " kryštáľová noc " / . To isté v SSSR ..hladomor --trebalo platiť za dodávky strojov,zariadení , technológií nie ako pôvodne dojednané...zlatom ..ale OBILÍM / produktami poľno-hospodárskymi.../ a nebola dokončená prestavba -- veľkovýroba...kolchozno.sovchozná../Kulaci pozabýjali dobytok, kone ..nebolo s čím orať../ Hajajáj...môj zlatííí ..svet 32..nevieš, nepoznáš.. si VADNÝ.. robíš politiku niekomu...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2015-11-29 11:11:39 58d4289b
Ak je objektivita istým merítkom pravdivosti tak autor nemal, nemá a mať nebude.. vzhľadom na tendenčnosť a poplatnosť istým záujmom ... snahu pravdivo , objektívne čosi písať... Chyby a omyly "spáchané " izmami ..sú mementom ..pre budúcnosť ..vyvarovať sa, ale prospešnosť, pozitívne dianie..nech je tiež poučeníním vzorovým....Ta tak "maestro"...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-29 11:29:26 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

SLUNÍČKÁŘI DOSTALI OBROVSKÝ STRACH


SLUNÍČKÁŘI DOSTALI OBROVSKÝ STRACH
Dostali strach, že se naplní všechny chmurné vize, kterými oni ve své absolutně hloupé, ale přitom tak dokonale povýšenecké naivitě pohrdali. Vize, jež oni vydávali za projevy nesn...
Jak se vláda starala o bezpečná auta
Povedali na výbore
Dokážeme se ubránit plíživé islamizaci Evropy?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0313 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles