Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Mýty a civilizace starověké Mezopotámie


Mýty a civilizace starověké Mezopotámie

Mezopotámie ležící v údolí řek Eufrat a Tigris je vedle Egypta, Indie a Číny považována za jednu z kolébek civilizace na Zemi. Její oficiální historie sahá někdy do roku 4000 př.n.l. Nápisy na kamenných deskách zachovaných starověkými Sumery a Babylóňany však mluví o mnohem starší až půl miliónu let trvající historii civilizací na území Mezopotámie.

Mezopotámská civilizace je nejen stará, ale také významně zasáhla do politických i kulturních dějin celého světa. Skrz Mezopotámii vede jedna z hlavní genealogických linií až k současným světovým vládcům. Z Mezopotámie vzešel Abrahám a jeho dědici: židé, Arabové i křesťanský svět. Zde vznikl s využitím starších sumerských a babylonských předloh Starý zákon. Území Mezopotámie patřící Iráku se svým ropným bohatstvím hraje klíčovou roli i v současném světě. Počátky historické mezopotámské starověké civilizace je těsně spojeno s národem Sumerů. Sumerové měli jednu velkou zásluhu. Stejně jako Mayové v Americe se stali přenašeči starého vědění vyspělých zaniklých civilizací do historické doby.

Petr Bajnar


Původ Sumerů

Sumerové jsou národem, který se dosud nepodařilo zařadit do žádné jednoznačné etnickéPainting of Sumerian people bringing a gilded statue to their temple.skupiny. Přesto lze v jeho jazyku rozpoznat existující souvislosti mezisumerštinou,austronéskými(v Oceánií rozšířenými jazyky) a indoevropskýmija zyky. To nasvědčuje na kořeny národa v údolí řekyIndua vTichomoří. V této souvislosti je zajímavé se začíst do knihy Jamese Churchwarda Světadíl MU:ztracená kolébka lidstva.Chrchward v ní zmiňuje tabulky, které nalezl v Indii či Tibetu. Obsahují vyprávění o zaniklé pevnině v Pacifiku a také symbolicky líčí stvoření světa. Obsahově je text velice podobný se sumerskými mýty a úvodem biblické knihy Genesis symbolicky popisující stvoření světa v sedmi dnech. Je tedy možné, že předchůdci Sumerů se před zánikem své mateřské země MU přesídlili do Barmy a Indie. A odtud se někdy v období 6000-4000 let př.n.l. po moři dostali do Mezopotámie a založili zde Sumerskou kulturu. Navázali přitom na svou vlastní východní tradici, ale také tradice místních obyvatel hlavně semitského původu, kteří zde žili již mnoho tisíciletí.

Sumerská kosmologie

"Když se od země oddělilo nebe, Když se od nebe odloučila země, Když bylo určeno jméno,Mýty a civilizace starověké Mezopotámie 2člověka, Když AN uchvátil pro sebe nebe, Když ENLIL uchvátil pro sebe zemi..."

Těmito slovy staří Sumerové popisovalistvoření světa. Na počátku byla prapůvodní jednota-věčný a nekonečnýBůh. Z něj se oddělila část a ta se rozdělila na dva póly. Prvním pólem se stalonebe-duchsymboliz ovaný sumerským slovem AN. Druhým pólem se stalazemě-hmotasymbol izovaná sumerským slovem ENTIL.

Působením ducha na hmotu se vytvořilvesmíraZemě.Prostoupen m ducha a hmoty vznikly prvníživé organické bytostiz nichž se vyvinul veškerýrostlinnýa poté iživočišnýsvě t včetněčlověka. Sumerové jako všechny vyspělé starověké národy objevili principyastrologie- souvztažnost mezi děním na zemi a na obloze. Věnovali velké úsilí v pozorování nebeských těles-astronomiea tvorbě přesnýchkalendářů. K jejich tvorbě využívalimatematiky. Používali desítkovou a šestkovou soustavu.

Znali nejen planety pozorované okem, ale také ty, které byly objeveny velkými dalekohledy v moderní době:UranaNeptun. Nazvali je modrozelenými dvojčaty podle jejich barvy. Uran-zelená planeta, Neptun-modrá planeta. Sumerové hovořili i o planetě X- Nibiru. Je to hypotetické kosmické těleso s výrazně excentrickou dráhou podobnou kometám. Perioda oběhuNibiruby měla být řádově několik tisíciletí. Existují názory, že svým gravitačním účinkem způsobuje vychýlení zemské osy a je tak spojeno s opakujícími globálními kataklyzmaty na Zemi a ve vnitřní části Sluneční soustavy. O jejím přiblížení v minulých dobách velkých kataklyzmat vypráví i legendy jiných národů. Objevuje se i v proroctvích řady jasnovidců a proroků, očekávajících její brzký návrat . Zatím však Nibiru objeveno nebylo, třebaže některé poruchy v pohybech vnějších těles sluneční soustavy může být způsobeno její přítomnosti.

Sumerové nejsou jediným národem který měl tyto pozoruhodné astronomické znalosti. Dodnes nejsou vysvětleny znalosti afrického kmeneDogonů, žijících v Mali. Dogoni již před staletími měli pozoruhodné poznatky o vesmíru. Věděli o spirální struktuře naši galaxie, o poloze hvězd, o Saturnově prstenci, Jupiterových měsících atd. Ústřední roli v jejich náboženství hraje hvězdaSírius. Dogoni již dávno vědí, že kolem mateřské hvězdy obíhá s periodou 50let nepatrná hvězda malé velikosti a obrovské hustoty, kterou astronomové objevili teprve před několika desetiletími a nazvali jí bílým trpaslíkem. Mýty Dogonů jsou velice podobné mýtům Sumerů. Věda prokázala, že jejich předchůdci kdysi žili ve vyspělém Egyptě, kde se mohli setkat s těmito poznatky. Sami Dogoni hovoří o dávných návštěvnících z hvězdného systému Síria, kteří v prehistorii navštívili Zemi Tito mimozemšťané údajně měli charakterobojživelných bytostí. V Egyptě a Mezopotámii hrála hvězda Sírius rovněž významnou roli. Sumerské legendy hovoří o obojživelném tvoru jménem Oannes, který se vynořil z vod perského zálivu a stal se učitelem lidstva.

Stvoření člověka

Známé biblické vyprávění o Adamu a Evě dostává v sumerských legendách hlubší rozměr.

Adampředstavuje slovo "člověk". Stvoření z prachu zemského v původních textechadam a evanabývá významu "byl stvořen z toho co je životem". Jinými slovy Adam představuje mužský jangový princip. Princip, který je reprezentován bohem Otcem, Synem, tvůrčí životní silou-životní jiskrou, která všemu dává život.

Evapředstavuje "ženu". Stvoření z Adamova žebra je zcela převrácenou formulací věty "stvořená z toho, co je nositelkou života". Jinými slovy Eva představuje ženský jinový princip. Princip, který je reprezentován bohyni-matkou Země, pasivním hmotným principem-zemí, matkou a dárkyní života. Životem prostoupené hmotné tělo ve spojení s tvůrčím duchem vytváří komplexního člověka.

Člověk žil původně vrájiv zahraděEden, kterou biblická tradice umísťuje do Mezopotámie.

V prvotním hříchu avyhnání z rájeosobně vidímztrátu přirozenosti člověka, který měl v přírodě vše potřebné k přežití. Srst ho chránila před výkyvy teplot. Inteligence před dravci. Vodu měl k dispozici z čistých pramenů, potoků a řek. Jídla měl dostatek v podobě rostlinných plodů a semen.Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. (Kniha Genesis)

To však člověku nestačilo. Začal si oblékat oděv čímž ztratil srst a tak začal být závislý na oblečení a teplu ohně. Potravu začal tepelně upravovat a doplňovat jí z Bohem zapovězeného zdroje. Jinými slovy začal pojídatmasozvířat zřejmě zpočátku proto, aby získal sílu a chytrost zvířete. V důsledku toho začal být více náchylný k řadě onemocnění a zhoršila se i kvalita jeho genů. Maso také výrazně ovlivňuje psychickou složku člověka. Posiluje agresivitu opic i lidí. Masitá strava sice zvyšuje rozumovou inteligenci a zlepšuje kombinační schopnosti, avšak na úkor intuice a citu. Všechny stinné stránky masivního rozvoje technické civilizace jsou v přímém vztahu k rozšíření spotřeby masa v posledních staletích a desetiletích. Technické vymoženosti posledních let jsou vykoupeny řadou negativ: zničené životní prostředí, stres, odlidštěný svět. Domnívám se, že bez návratu k původnímu vegetariánství není možnost návratu do původního ráje, ze kterého jsme byli vypuzeni.

Seznamy sumerských králů

Sumerové byli doslova posedlí tvorbou seznamů vládců. Na kamenných deskách z 3. tisíciletí př.n.l. se našlo několik seznamů historických, legendárních a mýtických vládcůsumersumerského i nesumerského původu. Na Sumery v tvorbě seznamů navázali Babylóňané a Asyřané. Seznamy měli i Egypťané. Jak si později ukážeme, sumerské seznamy výrazně ovlivnily i židovské autory Bible.

V sumerských seznamech se vládci dělí na vládce předpotopoua po potopě. Potopa je v sumerských seznamech umístěna v čase před cca26000 lety, tedy do doby začátku symbolicky 21.12.2012 končícího platonské roku ( pecese zemské osy).

Doby a počty vládců před potopou se na jednotlivých seznamech liší. Nejznámější seznam kněze Babylonu Berosse z 3.tisíciletí př.n.l. hovoří o 10 vládcích vládnoucích po dobu 432000let. Existuje i seznam osmi vládců vládnoucích v pěti mezopotamských městech počínaje jihomezopotámským městem Eridem po dobu 241000let.

"Poté, co se království sneslo z nebes, království bylo v Eridugu (Eridu). V Eridugu se Alulim stal králem; panoval po 28800 let"

Jak si vysvětlit tisíce let trvající dobu vládců Mezopotámie před potopou? Můžeme hovořit o výmyslu sumerských kněží i o tom, že v předpotopních časech tak dlouho králové skutečně vládli. Archeologické nálezy některých lidských ostatků dávných dob skutečně naznačují dlouhý věk člověka v době předpotopní.

Další výklad dává tyto dlouhé časové éry opět do souvislosti sprecesnímia jinýmičasovými cykly. Pro myšlení starověkých kultur hrálo cyklické vnímáni času klíčovou důležitost. Starověké národy si uvědomovaly, že v rámci nich probíhá vzestup, rozkvět, úpadek a zánik velkých civilizací. Sumerové počítali s cykly dne, roku a platónského roku. Brali v úvahu, ale i cykly s číslem šest, s kterými pracujeme i my: viz. minuta-šedesát vteřin, hodina-šedesát minut, úhlový stupeň-šedesát vteřin. Počítali s cykly 60 let, 60×60=3600let a vyššími cykly 60x60x60 let. Z různých kombinací těchto čísel odvozovali doby vlád králů a délky jednotlivých epoch. Doba vlády předpotopních králu Berossova seznamu432000 letje číslo které získáme vynásobením čísla432 a čísla 1000 (převodního čísla mezi délkami cyklů a megacyklů v indické mytologii). Když číslo 453 vynásobíme číslem 60 dostaneme číslo 25920, které udává délku platónského roku v letech. Samotné číslo 432000 let hraje velkou roli v indické i germánské mytologii jako doba jednoho velkého megacyklu, mimo jiné přibližně 4×4 násobku délky platonského roku, který jako jeden megacyklus je opět čtvrtinou vyššího cyklu. Kdybychom cykly skládaly výš a výš došli by jsme až cyklus vývoje samotného vesmíru, který se vyvíjí ve 4 fázích: dostředivá fáze-soustředění horké rozptýlené hmoty do hvězd a planet, chladnutí vesmíru, rozežhavení vesmíru a odstředivý rozptyl hmoty hvězd v původní horkou plazmu.

Po potopě světa byl dle sumerských nápisů opět obnovena "vláda Božího majestátu".

"Poté co potopa zničila svět, královský majestát sestoupil z nebe, a byl přenesen do Kiše."

Délky vlád panovníků mezopotamských měst se však již zkracují na staletí a později desetiletí. Královský majestát byl postupně přenesen z města Kiš do Uruku, Uru a Avanu.

Objevují se jména z jiných pramenů doložených panovníků včetně krále Gilgameše, hrdiny slavného eposu a vládce města Uruk v 27 století př.n.l.

Seznamy biblických patriarchů

Tak jak existuje seznam10předpotopních mezopotámských králů, existuje i seznam10Mýty a civilizace starověké Mezopotámie 3biblických předpotopních patriarchů od Adama přes Seta, Henocha, Metuzaléma až po Noema. Na rozdíl od Sumerského seznamu se nejedná o vládce země, ale spíše o výrazné dobové autority a duchovní vůdce. Biblický seznam obsahuje místo délky vlády, délku jejich života. Ta se pohybuje v řádu staletí. Dohromady tvoří1656let na rozdíl od 432000 let vlády seznamu sumerských předpotopních králů.

Přesto existuje spojitosti mezi oběma tak rozdílnými čísly, jak o tom píše historik Joseph Campbell v knize Orientální mytologie. Za prvé je zajímavé, že obě čísla jsou dělitelná číslem 72 udávající dobu, kdy zemská osa v průběhu precese vykoná pohyb 1.stupně, tedy 1/360 jednoho oběhu. Když provedeme početní operaci 432000/72 dostaneme nádherné celé číslo 6000. Když dělíme 1656/72 dostaneme celé číslo 23.

Za druhé pokud z jakéhokoliv důvodu začneme uvažovat o číslu 432000, jako o určení času ne v letech, ale ve dnech nalezneme zajímavé souvislosti:

432 000 dnů = 86 400 babylonských pětidenních týdnů

1 656 roků =604800 dnů= 86 400 židovských sedmidenních týdnů

Přesně jak postupoval biblický autor knihy genesis ve stanovování věku patriarchů se možná nikdy nedozvíme. Přesto tyto úvahy založené na různých číselných operacích mohou naznačovat způsob jakým se ubíral, když s velkou pravděpodobností čerpal ze staré sumerské předlohy.

Podle biblické tradice všichni lidé pocházejí od Adama a Evy. Při potopě všichni zahynuli až na Noema a jeho syny s manželkami. Ze tří Noemových synů pak vzešel veškerý lidský rod. Jedna z pokrevních linií dle Matoušova evangelia vede od Noema přes Abrahama, židovského krále Davida a Šalamouna až po Ježíšova otce tesaře Josefa.

—Pokračování příště—-

http:// svobodnenoviny.eu/myty-a-civilizace-star oveke-mezopotamie/Author: bajnar # SosoJyka01
Svet2014-06-1972
-
 53% ( 9 people voted )
+
stále len o židákoch a araboch .........
civilizácia začala vHyperborei a vytvorili ju bieli ľudia!

klifton # GexiSosy84
-
 75% ( 14 people voted )
+
2014-06-19 13:56:08 5f67d6cb
Otazne su kde boli Meluha a Dilmun a odkial pochadzal Ibrahim Zeradust -Abraham
http://www.indoeurohome.com/Meluhha-Dilmun.html
http://www.viewzone.com/noah.story.html

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2010/
01/25/ae60196e49090f6b53e3273e69712217.html

http://www.indoeurohome.com/rohina.html

Vsimnite si ze svastika bola pravdepodobne suhvezdie rovnako ako kolovrat. To mejkuje sens
Eva # KeciNeca34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-19 17:01:46 6bb22308
Trochu svetla do otazky Dilmun a Meluha ( kvoli alkoholu tma pred ocami). Pre Mezopotamcov bol Dilmun raj odkial prisli. Zapadocentristi umiestnili Dilmun do Arabie ale podla Sumerov Dilmun lezal pod Ciernymi horami medzi riekami. Ak su v Arabii hory tak nie su cierne. Dobra kniha
In Search of the Cradle of Civilization: New Light on Ancient India

Pokial chcete nieco riesit tak sa treba posunut za rok 1000 pnl a niekto to Gobekli Teppe musel postavit pred 14 000 rokmi a rozhodne na to veda nedava vysvetlenie. V tomcase ludia mali byt primitivni zberaci a lovci nie stavitelia, sochari a matematici. Biblia je fikciou. Vsetky doktriny abrahamovskych nabozenstiev su starsie teda prebrane.
www.askwhy.co.ukEva # KeciNeca34
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-06-19 17:16:29 6bb22308
Poucne citanie pre tych ktorych tohle tema zaujima. PS: Neverte naslepo ani slovo zapadnym ucencom, len po dokladnom prevereni. Oni sa neustale snazia vtesnat historiu do judeo-biblickeho ramca a eurocentristickeho videnia. Pretoze zapadna europa bola zaostalou castou sveta do 15. storocia. Tak sa to snazia falsovanim historie primalovat na ruzovo
www.richardcassaro.com
http://veda.wikidot.com/vedic-and-abrahamic-though
t
http://veda.wikidot.com/do-you-know
http://www.stephen-knapp.com/christianity's_simila
rities_with_hinduism.htm
Eva # KeciNeca34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-06-19 17:31:14 6bb22308
Spojenie medzi Abrahamom a Melchizedekom v Baktrii nie Judei
http://biomystic.org/endofabraham.htm
http://www.the-truth-seekers.org/Abraham.htm
http://www.viewzone.com/abraham2.html

V podstate pridete na to, ze staroveka historia je lepsie zdokumentowana ako sa zda len nas drzia pri plochej zemi. Ale kto chce dokaze sa z tych bludov vymotatti. Pohodlnejsie a istejsie je kracat s Davom. Neublizite si. Jedneho dna aj najvacsi nemudrec pixhopi ze su to bludy ale vsetci sa svorne tvaria ze je to OK = Sila davovej psychozy

Eva # KeciNeca34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-19 17:46:52 6bb22308
Ak niekto dogmaticky uzavrie dejinnosť cca 6000 rokmi /vraj presne spočítané/ -samozrejme cirkevno náboženský, tak dlhodobo prekročiť túto hranicu bolo a aj je tabu! Písomný prejav ..prvotný..začal byť silne zneužívaný / bibliu ponúkol Indianom istý duchovný..náčelník ju zahodil --nevedel čo to je a všetci indiani kdesi na "náhorných planinách južnej Ameriky ",boli pozabíjaní- Španielmi/Zdokumentovanie diania je vždy zaujímavé, ale pokiaľ sa týka niektorých "učencov " náboženských --je aj zdokumentovávaním nezmyselnosti ich učenia!Preto je aj Slovanstvo nezdokumentované pred 7-6 storočím ...a p.n.l.....
klopi # KyvoWavo40
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-06-19 18:17:15 58d4289b
loading...
Porovnajte si dielo od Zecharia Sitchin, čítajte všetky jeho knihy. Sú tam archeologické fakty a logika. Tento článok som ani nedočítal, v porovnaní so Sitchinim sú to kabalistické drísty,

ďalšia primitívna manipulácia globálneho prediktora s myslením ľudí,
predohra novej ideológii,
nový diel pokračovania Biblického projektu pre nevzdelané, na konzume odkojené ľudstvo,
ktorý bude ľudstvu predstvený ako najlepšie riešenie, podobne ako demokracia, o ktorej ideológovia vyhlasujú, že nič lepšie ešte vymyslené nebolo.

Keď si naštudujete dejiny Slovanov, riadenie spoločnosti, tak si poviete, že demokracia je len slabý čajový odvar v porovnaní s fungovaním Slovanskej civilizácie. Kultúra Slovanov a dejiny Slovanov boli zničené, svoje o tom vedia Samo Chalúpka aj Jonáš Záborský, ktorého Dejiny Uhorského kráľovstva jediný raz, nedávno, vyšli v malom vydaní, bleskove zmizli a nie a nie vydanie zopakovať. Cirkev sedí na prameni a hrá sa na Boha.

Zecharia # LibyWary36
-
 67% ( 8 people voted )
+
2014-06-19 19:14:58 5faaebfb
Čtouc takové věci mně napadlo, že příroda je výsledek soutěže genetiků o nejbizarnějšího živočicha a nejbizarnější rostlinu. Genetiků některé minulé vyspělé civilizace.
Tony # BevyBabo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-19 19:53:38 50fbfa8f
Mezopotami-medziriecie
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 07:53:46 d9777929
Feri, nebudes predsa hovorit ze si prisiel z miesta kde prave si. Aj ked je to Medziriecie
http://www.redicecreations.com/article.php?id=7270
Eva # KeciNeca34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 09:31:53 4257517e
Zecharia, neboli znicene, len sa zabranilo sireniu poznania. To sa deje doteraz. Vedome robia hlupakov este vacsimy nez su. My sme potomkovia arijcov po krvi. Nasi predkovia zili a pisali Vedy.
Eva # KeciNeca34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 09:37:09 4257517e
Povdzme si to takto. Ak by Aratta, Kamenna mohyla a Gobekli Teppe sa nasli v anglicku tak na druhy den su prepisane ucebnice dejepisu. Dnes o tom vedia ludia ktori chcu nieco vediet. Inak to ide do ustrania. Bolo velke show ze Egyptsky faraoni maju R1b DNA. Pravdou je ze v Anatolii je dodnes R1b. Co sa asi stalo bolo ze ako sa pred 30 000 rokmi rozdelila R DNA tak cast zostala tam kde zili a cast odisla. Ale ti z Anatolie nemaju z Pyrenejskymi kulturne nic spolocne vzhladom na cas, 15000 rokov, oddelenia. Kto toto povie
Eva # KeciNeca34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-20 09:49:37 4257517e
Vedske casy. Hovoria ze vedy boli napisane niekde okolo 1300 pnl. OK. Ale kedy boli vedske casy ked nikto iny ich nespomina? 5000-10000-15000 pnl? V jednej veci sa zhoduju ze vedske casy neboli v Indii. Podla zvierat, rastlin a topografie. Tak je tu otazka kde zili vedsky ludia? Na severe urcite. Presne miesto tazko niekto povie. Najskor okolie Cierneho mora a azijska step. Preco tam dodnes zije R1a? Ukradli nam historiu? R1a.org


Eva # KeciNeca34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 10:00:36 4257517e
Eva, ty nevies, ze najpravdivejsiu historiu nas ucili v skole? vsak Slovania sem prisli z udoli riek dneper a dnester v 5-6. stor., v ramci dakeho stahovania, co je uplne typicke pre narody ziviace sa polnohospodarstvom. nepoznali ziadne pismo az vdaka dvom cudzincom sa vsetko naucili. vsetko, co ta ucia v skole je spravne
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 11:21:44 d9777929
Presne ako vracis Fero, az do prichodu Cyrila a Mopeda ludia ruky pouzivali len na trhanie potravy, a az na zavolanie(ved este nik pisat nevedel a aj keby vedel, nemal predsa ako, ked nepoznal ziadne pismo), dosli dotycni dvaja motocyklisti.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 11:25:47 59ad5d21
Fero, ale jedno musis tomu clanku uznat, aj ked si neviem preco zahladeny do Mojzisovej Pangei,Sumeri pisali presne to iste a daleko skor (a nepotrebujes k tomu ani zdsovodnenie Egyptu)a Mojzisov plagiat je tu viac ako isty...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 11:30:24 59ad5d21
presne Rafael, az ma dojalo, ako sme sa my dvaja zhodli.
ale co sa tyka tvojho druheho prispevku, si ako Davo. vobec nebries do uvahy dalsie moznosti, ktore sa ponukaju ale automaticky sa priklanas jednej, co vyhovuje tvojej skladacke. ej bistu, toto je ta veda?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 11:35:35 d9777929
nie ja som to napisal v style ze kto pride prvy, prvy melie, zidovska balada je len plagiat sumerskej, ci je sumerska prva, to nevieme, ale stopercentne vieme, ze bola pred zidovskou.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 11:37:18 59ad5d21
Asi ..Eva 34..má čosi o histórií v hlave ! Nechajte ju..".umelecký prezenti"... Rafael09.., Fero 09..nech nám to podľa DNA zprezentuje ! To "medzimorie" /Čierne--- Kaspické/ či prapôvod Slovanstva --GENETICKÝ...!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 11:42:24 58d4289b
klopi umelecky....?????Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 11:45:26 59ad5d21
no s tym datovanim by som si taky stopercentny na tvojom mieste nebol.
takze, aby som tomu spravne rozumel, napr. opis haleho-boppovej komety, ktory obaja zverejnili je plagiat druheho od toho prveho? dakujem, viem dalsi krocik ako sa ma spravat vedec.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 11:45:35 d9777929
Fero, co sa tyka tych motocyklistov, asi hadam vieme obaja, preco sa tak skresluju dejiny,Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-20 11:49:47 59ad5d21
Fero nemiesaj jhrusky s jablckami... To, ze su sumerske texty starsie od biblickych hadam netreba uz dokazovat.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 11:52:17 59ad5d21
Zacharia nie Cirkev sedí na prameni, ale ionizmus, ktorý bezohľadne devastuje kultúru morálnosti a psychopatický presadzuje kutúru smrti - kresťanský zionizmus cez svoju silovú zložku slobodomurárske lóže a dobré financovaný tretí sektor.
drobec # DavoGana88
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-20 11:52:29 c31c4b12
nemiesam, to je to iste. rovnaka logika. automaticky beries, ze novsie je plagiat starsieho
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 11:54:25 d9777929
Fero, ja som zabudol ,ze ty povazujes starsie za plagiat novsieho....
Ale vazne, Sumeri su starsia civilizacia, preto je spravne predpokladat, kto je autor. ja sice viem ,ako zmyslas, (az mi je to divne),ty skratka povazujes obidve kultury za sucasnikov stvorenia, preto obaja opisuju to iste, a nie je to plagiat, len opis skutocnosti..Ale to neberiem, bo na to dokazy nemas a ak by sa tak veda a vedci spravvali, to by bol riadny chaos, ovela vacsi, ako ty vycitas tejto vede a tymto vedcom teraz.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-20 11:58:55 59ad5d21
Áno Rafael 61.. zabudol vúl že teletom búl ... Fero61" .istící"..to chcete si tu dokedy vysvetľovať ...čosi čomu len tááák rozdrizdávate ..aby zabil čas a priestor pre ... a moja babka povedzela že ket budze padac ta budze blato... a v žime šicko zameržne....!
klopi # KyvoWavo40
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-06-20 12:32:48 58d4289b
klopi, tesim sa na okamzik, kedy pochopim, preco pises ako idiot....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 12:37:21 59ad5d21
nie Rafael, to je uplne jedno ako zmyslam. dolezite je, ze su tu viacere moznosti a som presvedceny, ze ich vidis aj ty proste nemoze byt taky kategoricky pristup k niecomu, kde esxistuju viacere realne moznosti. to je dogmaticky pristup.

klopi, ak budu na tuto stranku chodit uz len dvaja diskutujuci, tak to budeme Rafael a ja.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 12:37:46 d9777929
Fero, ano existuju viacere moznosti, i ked realne je prisilne slovo...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 12:44:11 59ad5d21
minimalne vedecky podlozene:)
vies ono aj na Schliemanna reagovali presne tak isto kategoricky. vysledok poznas

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-06-20 12:51:51 d9777929
..Rafael 09 .. Poučenie: Ak chce kosi čosi povedať--napísať -- nech to bude --aspoń --kritické, poučné, zmyselné ... Ale jančo povedzel že ne a ja jemu že hej ta to prečo povedzel že ne....Tak taký to "reprezentačný dialóg "..ani v našej krčmičke... A idiotmi sú obvykle --neznalci typu Rafael 09...Ale kľudne si tu spolu ..s Féééééérkom 61....rozdrizdávajte ..."premúdreté veci"!
Klopi # GuqeBocy11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 12:52:58 58d4289b
Ferto jedna lastovicka leto nerobi, vies aj mytus o Artusovi opisuje realne miesto, ale Merlina tam asi nenajdes.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-20 12:56:41 59ad5d21
a na toho co tvrdil, ze spenat obsahuje vela zeleza tak neragovali, a co teraz? :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:01:55 5cf504d8
-e-
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:02:35 5cf504d8
von Wolf je aj tak slavny, aj Daniken, mozno raz budes aj ty Feri :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:05:32 5cf504d8
Ale mám Vás rád ..Rafael09../ Ferto-/-Fero 61..nie ste škodný ..čosi .."tvrdíte" .. a neviete o čom je reč! Ale aj do školy ste chodili--je to jasné---nejakej! Asi sa nahneváte hneď ..ale čo už .. čakám , taký je život.. teda:.........
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:08:13 58d4289b
aha tak mozeme nadalej praktikovat pristup vyberu toho, co sa nam najviac hodi a brat to ako stopercentne, ako si napisal. esteze tam mozeme dat to manipulativne predslovo "mytus" coho sa bez rozmyslania ludia chytaju.
kucmik, vdaka, ale vies ako sa vravi: svetska slava, polna trava :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:18:00 d9777929
klopi ja netvrdim, ze nemas moje sympatie, ale ako som vyssie napisal, ake pohnutky ta vedu na to, aby si na takejto dolezitej a velmi sofostikovanej(aj ked to slovo neznasam) stranke takto pisal.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:18:04 59ad5d21
Fero, ano Schlieman objavil Troju, ale objavil aj vsetko, co ten mytus obsahoval? To su tie spravne uvahy, ktore by nas mali doviest ku korenu veci.
Ved nikto bohov Olympu tym nedokazal, okrem toho, ze epos opisuje skutocne miesto. Ale ako som ti napisal vyssie, je Merlin zarukou pravdivosti, ak mas opis konkretneho miesta? Si myslis, ze fantazia spisovatelov je dana len od urciteho obdobia? A navyse, preco potom Flavius nepise o zazraku zmrtvychvstania?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:21:08 59ad5d21
feri, musim s tebou suhlasit, mas 100% tnu pravdu :)
no nic, indicie som ti dal, dufam, ze nebudes praktizovat postup drzania sa mytov a spolu nato prideme, kde je pravda :)))


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:27:30 5cf504d8
ozaj, nechce sa mi prechadzat diskusie, bahno uz dnes bahnilo?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:28:15 5cf504d8
este sme dnes nebahnili, ale urcite budeme...
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-20 13:31:14 59ad5d21
To mas pravdu Rafael, len tie stare spisy maju spolocnych par tem, kde nezavisle od seba, tak ako Hale a Bopp pisu o istych udalostiach. a nikdy nebola ich autenticita tak zjavna ako dnes.

neboj kucma, na vsetko prideme. bahno este nebahnilo, ale bolo tu uz par miliardofilov :)))

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:33:32 d9777929
a indicie uz boli?
ja ti to nepoviem priamo, ja ti dam len indicie a musis ty prist nato, naco myslim ja...uz bolo?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:34:42 5cf504d8
kucma tak to uz sme sa o to trocha strajchli, ale ako vzdy som nechapavy hnup.
Mozno ty budes vediet viacej.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:37:03 59ad5d21
Fero ano maju spolocne temy ako vela vody ako na sibacke, potom myty o bohoch, ci o prvom cloveku, to je pravda. Ale vysvetlenie ti nedam, len take indicie, preco si myslis, ze nezavisle od seba pisu podobne veci? Jedno prozaicke vysvetlenie by tu bolo a dokonca je, len ty stale nie a nie zabrat.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-06-20 13:39:02 59ad5d21
kucma toho von Wolfa nepoznam, je taky dobry ako Denniken?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:46:13 59ad5d21
spravny pristup kucma. to mas ako riesenie slovnych uloh. niekto sa to nenauci nikdy.
Rafael, opat tych moznosti, ci vysvetleni je viac. ale ako sme sa dnes naucili, nebudeme robit kategoricke vyhlasenia, kedze si chceme zachovat racionalny pristup.
kucma, zapis si poucku do dennika. a toto mas exkluzivne bez indicii

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-06-20 13:46:13 d9777929
Fero ano vysvetleni je naozaj viac, dalo by sa povedat, ze nekonecne vela. Ale je tu jeden Occam a ten tych rieseni nastastie dost redukuje, lebo potom by sme sa naozaj mohli bavit nie o miliardach, ale napr. aj trilionoch rokov alebo o cyklickosti vesmiru, ci Zeme a tak by aj tvoja skladacka a indicie boli rovnako nerealne.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 13:49:31 59ad5d21
rafael.
tak sa mi mari, ze von Wolf bol ten pan, co pri spenate posunul desatinnu ciarku...

feri.
bez idnicii to nie je spravny pristup...skus viac obklukou :)

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-06-20 14:02:57 5cf504d8
ale ja von Wolf moze mat nadalej pravdu, lebo ked si vezmes cykly, tak co je to x10, ze?
aj v tomto clanku sa napr. "hovoří o 10 vládcích vládnoucích po dobu 432000let"
alebo "Tak jak existuje seznam10 předpotopních mezopotámských králů, existuje i seznam10"

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 14:08:43 5cf504d8
-aj-
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 14:09:31 5cf504d8
nuz uz sa velakrat ta britva otupila. occamova britva je hlupost, minimalne teda jej nespravne aplikovanie. co je logicke nie je vzdy spravne. ale tu ju mozes smelo pouzit, aj tak ti ostane viac moznosti.

kucma, ked predbehnes posledneho cyklistu, kolky v poradi si?
alebo mas v klobuku 6 ponoziek ciernych a 6 bielych. kolkokrat musis tahat, aby si mal jednofarebny par?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 14:25:41 d9777929
ja neznam feri, do jednej som vypil flasu borovicky a do druhej pol tretej...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 14:28:16 5cf504d8
kucma, akej? spis? nicolausku bledozelenu, ci tmavo ? senzi? nebodaj tesco?
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 14:39:28 d9777929
nepoviem ti to takto priamo, skus nato prist sam...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 14:45:13 5cf504d8
no vidis, nevies. takze sa oficialna veda moze mylit a uberat sa nespravynm smerom :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 14:56:34 5cf504d8
nerus ma, stale skusam. len indicie treba lepsie, indicie
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 15:08:58 d9777929
viac ako 6 000 rokov a menej nez miliarda samozrejme, podobnost nephilim golemom z pekarovho cisara a cisarovho pekara, obeh halleyho komety, igelitka z ameriky...dost ne?
a ked nevies ta si tlk :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 15:18:10 5cf504d8
-s-
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 15:18:39 5cf504d8
pekne si to tam dal, ale nastastie som ta prekukol. takze igelitka z ameriky pises... takze vyhrala to tesco borovicka, tesco je predsa z ameriky a kupil si si ju s tym logom. dobre kucma???
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 15:26:08 d9777929
ako vzdy nespravne feri. ano tesko ma igelitky, ale aj bohapusta vecierka ma...

no nist feri, toho tlka neber v zlom...
nadnes sa mi uz nechce ako klopi vravi drizgat ci drizdat.
maj se, trim se, idem sa ja radsej spolocensky vyzit...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 15:28:35 5cf504d8
veru, mas pravdu... nadnes stacilo... tak buduci tyzden
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 15:31:48 d9777929
feri, nedaj na pocity...tesko je-britske.
a my pridelenci mame aj mobilny internet :) ci co si to chcel naznacit predtym...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 19:18:59 b2fd8c78
je-britske obsahuje nadavku, udajne...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 19:19:24 b2fd8c78
nie ja som to napisal v style ze kto pride prvy, prvy melie, zidovska balada je len plagiat sumerskej, ci je sumerska prva, to nevieme, ale stopercentne vieme, ze bola pred zidovskou.Rafael # BakiQuno09kedysi sme vedeli stopercentne že vesmír je nekonečný,a že je to holy fakt,dnes už to stopercentne nevieme,:)


sto percentne neviete čo bolo pred 16 storočím,ba ani stopercentne neviete čo bolo počas druhej ani stopercentne neviete kto zabil polských vojakov v katynskom lese,tak ako ani neviete kto zabil ruskeho cara pred vossr a jeho rodinu,len si myslite že 100%viete .a to je zas len holy fakt,


povodne som sa tu už nechcel ozvať ale toto ma dostalo,božia sprostoto fakt dostalo:)tak ako sneži pri -50 na južnom pole,no nesneži lebosa tam nedostane vlhkosť,čo na tom že ona ,ta vlkosť sa tam nedostane pre tu zimu.ono sneži a basta


no nič prišiel somsa rozlučiť tu s vami,vidim že tato stranka je už fakt v totalnej sračke a dyme čo sa tika aspon dakej moralnej a informačmej hodnoty,


inak teraz vam našli akehosi prajaštera zas ,pri obyč rozlučke zo slobodou,že prej je stary 3 mega let,ide o nieakeho predchodzu slonov ,ktore prej vyhynuli len pred desatticrčim :)svata sprostot že to ešte dokažete požrať tie ich dristy ....:)
no nič majte sa tu pekne a nestracajte čas neplodnymi debatami a prispevkami smerom na mna:)

jasom333 # DasuVume19
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-06-20 22:23:00 bca78728
a ešte niečo skuste sa zamyslieť ako by sa vaše vnimanie sveta a jeho vznik zmenil keby ste vedeli že je stopercentna pravda že vesmir je kocka o rezmere 100tisíc km,fakt sa nad tým zamyslite ,len takk pre seba.čo by vam to poznanie prinieslo,za pohlad na vznik sveta,

jasom333 # DasuVume19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-20 22:44:24 bca78728
konecne pridrbnuta styristokotunacka zavitala...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-21 09:30:22 59ad5d21
Ale stopercentne sa z troch stokorunacok stali styri ty pako, vsak? To je stopercentne?
O ty gymnastovfilik.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-21 09:31:20 59ad5d21
styristokorunacka, nastastie take zamyslenie o rozmere kocky moze napadnut len teba, samozrejme mas stopercentnu pravdu a reliktne ziarenie sme si vymysleli, len aby sme ta nastvali, aj to stopercentne.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-21 09:33:08 59ad5d21
A este nieco, ak ty mas dojem, ze mozes ironicky komentovat moje prispevky, mal by si vediet, ze len z nejakeho neznameho dovodu ta vasa historka so zidovskym Houdinim nedokaze tuto prispatu spolocnost uviest na pravu mieru a jej protagonistov zavriet do blazinca.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-06-21 09:38:34 59ad5d21

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šty   devä
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Globalizace? Beton a žiletkový drát


Globalizace? Beton a žiletkový drát
Jedenadvacáté století mělo být stoletím globalizovaného, stále propojenějšího a otevřenějšího světa. Předpokládali jsme, že stále víc hranic bude jen symbolických, že se z ...
JEŽIŠ BOL LIBERÁL
Budoucnost Evropy
Rozvojová pomoc EÚ – treba viac peňazí, bez ohľadu na výsledky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1082 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles