Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Mýtus socialistického zázraku ve Švédsku


Mýtus socialistického zázraku ve Švédsku

Švédsko bylo před 150 lety chudší než dnešní Kongo, průměrná délka dožití byla poloviční a kojenecká úmrtnost třikrát tak vysoká jako v průměrné rozvojové zemi. Pětičlenná rodina obvykle obývala jednopokojový byt s kuchyní, často dokonce takový byt sdílelo více rodin. V roce 1900 tak v domě s 200 jednopokojovými byty průměrně žilo 1 400 lidí.

 

 

V letech 1850–1950 se švédský národní důchod zosminásobil a počet obyvatel vzrostl dvojnásobně. Kojenecká úmrtnost klesla z 15 na 2 procenta a průměrná délka dožití stoupla o 28 let. Chudá rozvojová země se proměnila v jedno z nejbohatších míst na světě.

 

Ačkoliv je tento úspěch často připisován švédským sociálním demokratům, pravdou zůstává, že v roce 1950 byly daně ve Švédsku nižší a veřejný sektor menší než ve zbytku Evropy či v USA. Teprve poté začali švédští politici zasahovat do ekonomiky a přerozdělovat bohatství, které Švédové v předcházejícím období soukromou aktivitou vytvořili. V době největších úspěchů Švédsko uplatňovalo ekonomickou politiku nezasahování – laissez faire.

 

Anders Chydenius – otec švédského liberalismu

V roce 1763 Švédové vnímali jako obrovský problém masovou emigraci. Finsko-švédský kněz Anders Chydenius se toho roku zúčastnil esejistické soutěže na dané téma. Jeho průlomový příspěvek neobviňoval emigranty, ale švédskou vládu, převládající regulace, vysoké daně a zkorumpovaný systém, který lidem znemožňuje se prosadit a vytvořit si podmínky pro důstojný život. Poukazoval na privilegia, drahé koncese a další překážky znemožňující vstup těžce pracujících lidí na trh a chránící malou, neflexibilní aristokracii.

 

Nespravedlivě vysoké daně lidem sebraly vše, co dokázali vytvořit, zkorumpované soudnictví znamenalo, že jakýkoli spor byl dopředu ztracený, a přísné regulace tisku jim bránily si na kteroukoliv z těchto nespravedlností stěžovat. Podle Chydenia byli chudí lidé inteligentní a pracovití, jen tak si uměl vysvětlit, že dokázali přežít v tak nepříznivém geografickém i ekonomickém podnebí. Bohužel však museli většinu energie vynakládat k překonávání regulací, vysokého zdanění a korupce. Chydenius proto navrhoval rozsah státu a výši daní dramaticky snížit. Stát měl pouze bránit bezpečnost "našich životů a majetků". Odmítal dotace i pro odvětví, která oceňoval, např. zemědělství a rybářství. Tvrdil, že na vládu by se mělo vztahovat sedmé přikázání – nepokradeš. Prosazoval i svobodu pohybu a vyznání.

...

 

Hierta – architekt změny

 

Sjednocující osobou různých opozičních skupin se počátkem 19. století stal novinář a vydavatel Lars Johan Hierta. V roce 1830 Hierta založil list Aftonbladet (Večerník), první moderní švédské noviny, jež se záhy měly stát baštou švédského laissez-faire liberalismu. Na úspěch periodika Hierta vsadil své poslední jmění – neúspěch by znamenal jeho osobní bankrot. K tomu však nedošlo. Naopak.

 

K prvním významným příznivcům a sponzorům listu patřil zmíněný liberální důstojník a revolucionář Adlesparre. List byl díky Hiertovu smyslu pro humor do značné místy satirický a také velmi čtivý. Pro střední třídu se rychle stal exkluzivním zdrojem informací o skutečném stavu země, který nebyl zrovna lichotivý. Navíc nabízel řešení – liberalizaci a industrializaci. Poukazoval přitom na pozitivní příklady ze světa, z USA, Norska a Anglie.

 

Hiertovým prvním návrhem v parlamentu bylo zrušení zákazu veřejné konzumace alkoholu, který chápal jako legislativu namířenou vůči chudším vrstvám – jenom ty byly tímto zákonem postiženy. Podle Hierty by měl člověk mít svobodu opít se, jak chce, dokud nezačne ohrožovat ostatní na zdraví a majetku. Kromě toho věřil v absolutní svobodu projevu nebo rovná práva žen. Žádné skupině by podle něj nemělo být umožněno brát peníze z kapes druhých. Každému by mělo být umožněno začít podnikat v kterémkoliv odvětví – včetně bankovnictví – a obchodovat bez jakýchkoliv bariér.

 

Hiertův liberalismus stál na Lockově ideji přirozených práv a myšlenkách americké revoluce. Tento přístup často kombinoval s utilitaristickými argumenty klasických ekonomů. Nejvíce si oblíbil autory, kteří tyto přístupy kombinovali rovněž – např. Fredérica Bastiata nebo představitele manchesterského liberalismu Rocharda Cobdena a Johna Brighta.Aftonbladet mu posloužil jako platforma pro uvedení myšlenek těchto lidí do švédského prostředí.

 

Švédský liberalismus kladl důraz na myšlenku, že mezi zájmy jednotlivých skupin obyvatel panuje soulad. Střet mezi jednotlivými skupinami bude jen iluzí, pokud zrušíme všechna privilegia a umožníme všem občanům vydělat si na živobytí a profitovat pouze prostřednictvím služby ostatním lidem v rámci svobodného trhu. Výklad Adama Smithe, že nejde o shovívavost řezníka, pokud očekáváme levné a kvalitní maso, ale o jeho osobní zájem, nebyl pro švédské liberály pouhým ekonomickým tvrzením, ale základem jejich světonázoru. Podle něj řezník není naším nepřítelem. Pokud bude veškerý obchod dobrovolný, neuzavřeme dohodu, která by nebyla oboustranně výhodná. Tak si liberálové představovali společnou snahu o pokrok a lepší svět.

 

Gripenstedt – umírněný liberál u moci

 

Síla liberální opozice rostla s tím, jak po několika pokusech o jeho likvidaci rostla obliba Aftonbladetu. Spisovatelka Fredrika Bremerová tak třeba vysvětlovala, že Ježíš byl první liberál v dějinách, protože podporoval osobní svobodu. Zatímco Bremerová a další autoři do švédského liberalismu vnášeli náboženské hodnoty, lidé jako Hierta byli ateisty, kteří se ani příliš nezajímali o svobodu vyznání, protože náboženství považovali za pověry. Další generace liberálů však chápala svobodu vyznání jako jednu ze zásadních reforem.

 

Libertariánské názory měly silnou podporu mezi parlamentními zástupci zemědělců, pro které byla důležitá demokratizace systému, zajištění majetkových práv k půdě a svoboda obchodu. Tyto požadavky je vždy dovedly do liberálního tábora. Na druhé straně obchodnický stav byl rozpolcen – stále rostoucí skupina prosazovala ekonomickou svobodu soutěžit a tvořit proti starému establishmentu, který chtěl své obchodní zájmy chránit před konkurencí. A protože mezi šlechtou a klérem většina liberalizaci odmítala, hlasování mezi zástupci stavů často končilo poměrem 2:2 a reformní návrhy byly zablokovány. Postupem času se však i mezi šlechtou začaly prosazovat liberální názory a pomalu se začala utvářet liberální většina schopná prosadit nemalou část reformního programu.

 

Po roce 1848 zažila vzestup především umírněná skupina liberálů, tzv. šedých. Král Oskar i aristokracie se zalekli revolučních událostí ve Francii. Ze strachu z násilné revoluce ve Švédsku, stejně jako z radikálního programu laissez-faire i socialismu, začali podporovat umírněné křídlo liberálních politiků, kteří prosazovali liberalizaci a modernizaci země postupnými reformními kroky, nikoliv radikální revolucí. Johan Gripenstedt, nejvýraznější parlamentní představitel tohoto směru, byl v roce 1848 jmenován ministrem bez portfeje.

 

Na jeho názory měly výrazný vliv práce Fredérica Bastiata, s nimiž se seznámil ve Francii. Prosazoval zrovnoprávnění žen, svobodu vyznání a demokratizaci parlamentu. Šlo o velmi nadaného politika, který dokázal vytvářet široká spojenectví a dosahovat kompromisů, čímž prosazoval stále větší část svého programu, ačkoliv byl kritizován radikálnějšími liberály, kteří jej považovali za oportunistu. Roku 1856 ho král jmenoval ministrem financí. Přitom králi často dokázal vzdorovat, znemožnil např. jeho plány na vojenská dobrodružství v zahraničí.

 

V letech 1840–1865 došlo k výraznému rozšíření svobody tisku a vyznání, zrušení cechovního systému, každý mohl svobodně začít podnikat, regulace znemožňující rozvoj dřevařského a těžebního průmyslu byly zrušeny, imigrační i emigrační politika byla uvolněna, a milion Švédů tak mohl hledat štěstí za mořem. Došlo k reformě vzdělávacího systému a ženám bylo konečně umožněno vlastnit a dědit majetek, vzdělávat se a pracovat. Těsně před odchodem z vlády v důsledku zdravotních problémů v roce 1865 zajistil připojení Švédska ke smlouvě o volném obchodu mezi Francií a Velkou Británií. Stál rovněž za demokratizací parlamentu do té doby založeného na systému čtyř stavů.

 

Po Gripenstedtově odchodu z vlády jeho kritici tvrdili, že jde o zbabělce, který odešel právě ve chvíli, kdy se začnou projevovat ničivé účinky liberální politiky. Předpovídali, že zahraniční konkurenti zničí švédský průmysl a bez vládní kontroly podnikání nastanou obrovské problémy s kvalitou a koordinací. Umožnění otevírání obchodů v zemědělských oblastech pak mělo znamenat soumrak pro města, která přijdou o tržbu od zemědělců, již už nebudou mít důvod tam nakupovat.

 

Nic z toho se nestalo. Dvě stě let po prvním Chydeniově veřejném vystoupení se Švédsko stalo jednou z nejbohatších zemí světa.Průměrný reálný výdělek rostl v letech 1860–1910 každých deset let o 25 % a průměrná délka dožití se zvýšila o 12 let. Za 50 let tedy průměrný reálný výdělek stoup o 170 %, za dalších 50 let (1910–1960 to bylo "jen" o 110). Veřejné výdaje na přelomu století dosahovaly pouhých 6 % národního důchodu. Podnikání a inovace zažily nebývalý rozkvět. Právě v této době se proslavila jména géniů jako Ericsson nebo Nobel. Vznikla např. firma Electrolux, která ve švédských domácnostech jako první masově rozšířila elektrické vysavače.

 

Liberalismus za zenitem

 

Roku 1867 se většina poslanců v novém, demokraticky zvoleném parlamentu hlásila k liberalismu, který v té době triumfoval. Ohromný úspěch ovšem zároveň stál za úpadkem a rozpadem hnutí. Zdálo se, že klasičtí liberálové prosadili všechny zásadní body svého programu a jejich ideologie se vyčerpala. Liberálové se rozštěpili do menších frakcí, které se už nikdy nesešly v jedné straně. Někteří liberálové chtěli zavést Bismarckův program sociálního zabezpečení a začali být známí jako sociální liberálové.

 

Po dvaceti letech byli opět na vzestupu konzervativci – tentokrát v modernější, propodnikatelské variantě. Zatímco v minulosti tvrdili, že jen silná a intervenční vláda může zastavit dosavadní vývoj, dnes tvrdili, že pouze taková vláda může zajistit jeho pokračování.

 

 

Role sociální demokracie

 

V roce 1889 byla založena švédská sociální demokracie. Za povšimnutí stojí, že součástí jejího programu byla podpora volného obchodu a odpor vůči clům. Strana vznikla jako reakce na intervence konzervativní vlády ve prospěch podniků a zemědělců, které chápala jako popření rovnosti před zákonem. Proto tvrdila, že i pracující třída by měla formulovat své požadavky vůči vládě, ne jen čekat na plody ekonomického růstu.

 

Střet těchto rozličných zájmů zajišťoval po další desetiletí přežívání liberálního systému. Konzervativci a sociální liberálové se společnými silami zasazovali o fiskální odpovědnost a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Když se sociální demokraté dostali v roce 1932 k moci, rychle opustili úmysl znárodňovat podniky. Jejich vedení vidělo růst produkce jako nutný předpoklad pro zaplacení reformních programů. Velmi rychle je uchvátila produktivita liberální ekonomiky a netroufali si do ní zásadním způsobem zasahovat. Nechali se významně ovlivnit liberálními ekonomy Gustafem Casselem a Elim Hecksherem, kteří se hlásili k dědictví Anderse Chydenia.

 

Teprve v padesátých letech začali sociální demokraté postupně prosazovat levicovější politiku. Nicméně celková daňová zátěž stále nepřesahovala 19 % HDP, a byla tedy nižší než v USA a ostatních evropských zemích. Do roku 1965 nepřekročila 30 %. I v letech 1950–1970 Švédsko pokračovalo v liberální obchodní politice nízkých cel a benevolentního přístupu k podnikání.

 

Až po roce 1970 si sociální demokraté troufli začít prosazovat masivnější regulace. Mezi lety 1960–1980 se veřejné výdaje téměř zdvojnásobily – stouply z 31 na 60 % HDP! Právě v této době sociální demokraté cestovali po světě a vyprávěli o ekonomických úspěších nově vytvořeného "modelu". Šlo však jen o mýtus. Růst zajišťovala přetrvávající liberální politika. Sociálně demokratický posun doleva postupně zázračný švédský růst zastavil. Díky tomu, že země stále ještě mohla sklízet plody předcházejících období, osudné následky ze začátku nebyly patrné.

 

Na Švédsko čekala vleklá krize. V následujících letech bylo nuceno pětkrát devalvovat měnu, aby byl průmysl i nadále konkurenceschopný. Spojenectví mezi velkým státem a velkým byznysem vedlo k rapidnímu snížení flexibility švédského trhu práce. Nejvýznamnější švédské společnosti většinou vznikly v období laissez-faire. Z padesáti největších firem byla jen jedna založena po roce 1970. V roce 1970 bylo Švédsko podle žebříčku OECD čtvrtou nejbohatší zemí světa – v roce 2000 se krčilo na 14. místě. Sociálně demokratická politika skončila neslavně a musela být přehodnocena.

 

Jak to bylo dál

 

V devadesátých letech přišlo další reformní období. Sociálně demokratické i pravostředové vlády se snažily v reakci na vleklou krizi zemi opět posunout od převládajícího socialismu a korporativismu blíže k tržní ekonomice. Daně dosahující nesnesitelné výše se postupem času o něco snížily. Finanční, telekomunikační, mediální trh a trh s elektřinou byly deregulovány. Došlo k částečné reformě penzijního systému tržním směrem. Soukromé subjekty mohly vstupovat i do zdravotnictví a školství, což bylo v předchozích letech nepředstavitelné.

 

Daňová zátěž klesla z 52 na 42 % HDP. Švédsko zrušilo daň darovací, dědickou, stavební a z bohatství. V současnosti opět roste export, vznikají pracovní místa v soukromém sektoru a ekonomický vývoj opět začíná překonávat zbytek Evropy. S finanční krizí si země poradila lépe než většina dalších států. Veřejný dluh se pohybuje kolem 30 % HDP.

 

V centru Stockholmu byla odhalena socha Larse Johana Hierty a sociálně demokratický předseda parlamentu prohlásil, že Anders Chydenius byl jedním z největších průkopníků v dějinách Švédska. Konzervativně liberální ministr financí Anders Borg si na zeď své kanceláře pověsil portréty Gripenstedta a Chydenia, "otců švédského bohatství", jak se o nich vyjádřil. Pokud bude Švédsko pokračovat v liberalizaci, bude čerpat z myšlenek, jejichž aplikace se mu v minulosti vyplatila a učinila z něj jednu z nejvyspělejších zemí světa.

 

 

ZDROJ A CELÝ ČLÁNEK: Johan Norberg http://pravyprostor.cz/mytu s-socialistickeho-zazraku-ve-svedsku/Author: pp # WadaWawu12
Európa2013-12-0444
-
 53% ( 7 people voted )
+
ďalšie židovské neoliberálne pičoviny
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-04 19:43:44 57c5a734
to je asi taká argumentácia, ako prestaňte prdieť a skončí globálne otepľovanie.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-04 19:46:12 57c5a734
Nakoniec to aj tak parazitujúci žido - kresťania dali do poriadku, bohatstvo a vymoženosti ľudu dali tam kde podľa nich patrí - do svojich hlbokých vrecák a nenažratých papúľ!

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-12-04 20:04:03 8d08bdc9
na pláž!
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-04 22:50:53 57c5a734
no ked vidim mentalnu uroven vacsiny ludi ci v reale alebo na diskusiach tak s tym ani nemohli mat vela roboty...sak im to pchate do papul sami a dobrovolne :D

Yanath # VepeBeke80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-05 11:14:04 559f68d2
loading...
Yanath - práveže nízka mentálna úroveň židov im dovoľuje chovať sa ako primitívne zvery - čiže okrádať, vraždiť a podvádzať ostatných. My árijci, ktorí sme mentálne niekde úplne inde, máme zábrany chovať sa takto prízemne, máme morálku a svedomie. Neviem, či to chápeš, ale aspoň sa o to pokús.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-05 15:11:51 57c5a734
marsale Zukove to co nazyvas "moralkou", mezi sebou muzou mit jak zide, tak jakakoli jina lidska skupina bez odhledu na rasu ...

vrazdej, kradou a podvadej take vsichni(bez vyjimky rasy)

a svedomi ma take kazdej ( avsak svedomi lze take dosti potlacit )

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-05 16:16:52 53d0513c
@zukov
ty si asi taky arijec ako si cernoch...

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-05 16:25:12 d94b4972
Svedsko je ucebnicovym prikladom ako dokaze lavica zdevastovat krajinu. Neexistuje jedina krajina ktora by pod lavicovou vladou prosperovala no a Svedsko zohavili laviciari takmer dokonale.
Svedsko sa obratnou diplomaciou vyhlo obom vojnam (naopak, na oboch zarobilo) a po vojne zbohatlo na dodavkach pre obnovujucu sa europu. V 70tom roku to bola krajina s 4 najvyssou ziv. urovnou na svete. Po 20 rokoch vlady soc. dem, klesla na 19. miesto.
To snad nepotrebuje ziadny komentar.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-05 17:11:46 55e54ecb
Lojzo - to, čo píšeš, platí len veľmi približne a taká informácia, ktorú si sem "položil", má jediný účel - má vyvolať falošné zdanie, že sú rasy rovnaké. Pravda je ale úplne iná - rasy sa navzájom líšia či chceš, alebo nechceš.
Medzi negrami a cigánmi je oveľa viac primitívov ako medzi árijcami
Medzi negrami a cigánmi je oveľa viac povaľačov a lenivcov ako medzi árijcami
Medzi židmi je oveľa viac bezcitných parazitov ako medzi árijcami
To, že aj medzi árijcami sa vyskytuje isté, aj keď zatiaľ relatívne malé percento primitívov, povaľačov a parazitov, je výsledkom miešania sa árijcov s inými rasami, ktoré majú na svedomí židia - úhlavný nepriateľ árijcov.


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-05 19:44:01 57c5a734
ja som rasista v zmysle uznávania FAKTU, že medzi rasami sú rozdiely. Nie som zástanca nadradenosti jednej rasy nad druhou. Ja len popisujem niektoré rozdiely.
Zástancovia nadradenosti jednej rasy nad ostatnými sú v prvom rade židia. Nie v prvom rade, ale iba oni. Alebo aj niekto iný?


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-05 19:47:34 57c5a734
ja nepisi ze mezi rasama nejsou rozdily, - jsou, a muzou byt, a muze jich byt mnoho ...

ale tva argumentace typu ze - mezi temi a temi je vice "povalecu", "lenivcu" a "primitivu" je vskutku smesna ...

ono by to hlavne prve chtelo obJASNIT co ze to/ ci koho to, ty vnimas jako "povalece", "lenivce" ci "primitiva" - (definici)

protoze jestli tak vnimas napr. cloveka, ktery nechce pracovat pro nekoho JINEHO, ale pro SEBE . - pak bude ten problem na tve strane

a jestli myslis takoveho, co by se rad jenom valel, a nic nedelal, tak v prirode jak by si takovej nic k snedku neobstaral nebo sebe nezaobstaral, by stejne umrel

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-05 20:29:09 53d0513c
Lojzo - tak nech si negri a cigáni idú do prírody pracovať na seba. Na Zemi je veľa miest, kde by mohli žiť ako v raji a nemuseli by sa trápiť medzi nami, chúdence. V systéme deľbe práce, ktorý prináša úžitok všetkým, sa proste musí pracovať pre spoločné blaho, nielen pre seba. Toto dokážu len jedinci duchovne vyššej rasy - árijci. Dokážu to aj židia, ale parazitickým spôsobom na úkor iných.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-05 20:48:10 57c5a734
za prve. uz jen to ze se snazis mluvit "za vsechny", je znakem tve nevyzralosti .

za druhe. na teto planete jiz prakticky neexistuje zadna DIVOKA ZEM, zadny prostor pro SKUTECNE SVOBODNY zivot . vse jiz je zabrane, vse jiz nekdo vlastni .

a za treti. kde si prisel na to ze "arijci" jsou "duchovne vyssi" rasa ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-05 21:02:34 53d0513c
a co si vubec pod pojmem: "duchovne vyssi rasa", predstavujes ? definici .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-05 21:04:07 53d0513c
Lojzo - namiesto definície ti prezradím toto: Duchovne vyššie sa nachádzajúci jedinci nepotrebujú definície z učebníc na veci, o ktorých proste vedia, že sú také, ako to cítia. Táto schopnosť je úzko spojená napríklad so zmyslom pre spravodlivosť. Najjednoduchšie by sa to dalo vyjadriť - tak aby si to snáď pochopil aj ty - schopnosť vidieť PRAVDU. Ty napríklad vieš, že 2+2=4 a nepotrebuješ to definovať a dokazovať. Jedinci, ktorí sú na vyššej úrovni podobným spôsobom vedia veľa iných vecí, ktoré im nikto nemusí predžuté predčítavať z kníh, alebo omieľať cez obrazovky a reproduktory.
Neviem, či to takto stačí...

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-05 22:18:01 57c5a734
Lojzo - ako by si napríklad chel dokázať, alebo vyvrátiť toto tvrdenie: Keby boli všetky národy mentálne (povahovo) ako Slováci, neboli by žiadne vojny. Ja viem, že je to tak - podobne, ako vieš ty, že 2+2=4.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-05 22:20:03 57c5a734
Zukov to je generalizacia, velmi nevhodne pouzita. Kto su to Slovaci? Poznam Slovakov, keri by zabili vlastnu mater za gros...
Pristupoval by som k tomu skor takto:
Zacnite sa na svet pozerat s otvorenymi ocami a ne cez okuliare so zahmlenymi sklami.
Imigranti nejsu diabli, imigranti su ludia, keri zili niekde inde a teraz prisli sem. Presli virtualne hranice konceptualne vystavane politikmi z dovodu divide et impera myslienky o efektivnom farmarceni s ludmi.
Cigani nie su diabli, su to ludia narodeny matke s cernejsou pletou vacsinou zijucou vo velmi chudobnych podmienkach ako materialnych tak aj duchovnych. Tito ludia nemaju pristup ku vzdelaniu a pochopeniu pretoze ich separujeme a ich vyucbu zanedbavame. My sme vyssie intelektualne a divime sa ze z nich vyrastli zle deti. A to vacsina z nas ani nedokaze vychovat poriadne tie vlastne.
Drogovo zavisli nie su kriminalnici, to je len sprievodny jav, ktory vznika z dovodu nutnosti financovania ich zvyku. Tak ako si "normalni" ludia kupuju cigy, oni kradnu aby si mohli kupit ine drogy. Su to psychicky chori ludia a treba ich liecit. Co keby to bolo vase vlastne dieta? Alebo iny clovek, ktoreho milujete? Moralny relativizmus v ludoch je velmi silne zakoreneny ale staci zmena pohladu a hop! vidite to inak.
...
Mohol by som pokracovat donekonecna.
Pokracujte sami, zlozte si okuliare dogiem a falosnych presumpcii. Serte na to. Pozrite sa na zivot aky naozaj je. Bez debilnych nadstavieb, strahu. Ako povedal Ghandhi: Be the change you want to see in the world.

one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-05 22:55:59 5d8ea242
Kazda rasa ma prirodzene prostredie pre svoj zivot. My ho mame v Europe, cigani v Indii, negri v Afrike... Neznasilnujme prirodzene.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-05 23:33:09 55ede02a
marsale vsichni jsme lide . tz., dokazali by jsme se dohodnout, KDYBY jsme skutecne chteli., a kdyby jsme si konecne uvedomili, ze to jak zijeme, a to jak budeme zit, zavisi( a zaviset by take melo !) SKUTECNE - jen a pouze - na nas .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 04:44:47 53d0513c
Švédsko je učebnicovým príkladom toho ako dokáže imperializmus zlikvidovať krajinu. Z článku je evidentné že Švédsko rástlo do 1. svetovej a ešte v medzivojnovom období. Potom nastúpil dolárový imperializmus a Operácia Gladio= zavraždenie Olofa Palmeho a významnej ženy. Miesto politikov zaujali bábky imperializmu...a výsledok máme doma

Antabus # HecyLiny20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 04:53:49 425750e4
problemy se neresi, protoze lide maji "svazane ruce", jsou v "patove" situaci . do teto situace vas dostal system ktery vam odcizil moznosti a pridelil je statu . nastavil vam pravidla, kterych dodrzovani zajistujete VY SAMI nad sebou samyma, sami sobe ste policii, sami sobe ste armadou ,..

cele tohle SILENSTVI,, funguje jen proto ze tuhlenc hru stale hrajete

proto ze na to stale "pristupujete", a NEUVEDOMUJETE SI - svoji MOZNOU svobodu

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 05:04:41 53d0513c
Jak článok tak diskusia sú vytrhnuté z kontextu širšieho uhla pohľadu. Je evidentné že 80% ľudí nie je mentálne schopných spájať súvislosti. Imperializmus má otvorené formy a skryté formy. Otvorenou formou boli križiacke výpravy a kolonializmus ako dobytie Ameriky, Indie, Číny, Afriky, obidve svetové vojny, Korea, Vietnam, Irak, Afgoš. Skrytou formou je BIS, OSN, MMF, Svetová banka, Bretton-Woods, dohody o voľnom obchode, Bilderbergovci, nadnárodné korporácie, Európska únia= strata suverenity v prospech koho? Z článku je evidentné že nie v prospech občanov krajiny

Antabus # HecyLiny20
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-06 05:11:27 425750e4
tak ako píše Antabus.
Lojzo - my sa nechceme dohodnut s ciganmi?
My sa nechceme dohodnut si zidmi?
My sa nechceme dohodnut s Madarmi?
My sa nechceme dohodnut s arabmi?

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 07:22:45 57c5a734
Trpis snad nejakym "syndromem spasitele" marsale ? Znovu te musim pozadat, abysi mluvil sam za sebe, a nesnazil se hovorit za "vsechny" ...

a co se tyce toho co ty chces, nebo nechces, to prece musis vedet sam nejlepe .,, :)) na to se prece nebudes ptat me ? :))

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 07:37:23 53d0513c
ty by ses mel v prve rade ale nejprve trochu sklidnit marsale .

vypada to totiz, ze ses takova trochu "horka hlava"., a to ti brani veci poradne domyslet a zamyslet se nad nimi

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 07:47:20 53d0513c
mam s tebe pocit ze bys nejradeji vse resil valkou, ale pritom si ani neuvedomujes, jak je to hrozna a vazna vec .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 07:51:38 53d0513c
Lojzo, vidím, že si to stále nepochopil. Jedinci na vyšše duchovnej úrovni nemusia žiadať dôkazy a stokrát v hlave tzv. racionálnym spôsobom prevracať fakty a dojmy... My vieme rýchlo identifikovať, čo je pravda a čo lož, čo je spravodlivé a nespravodlivé a čo je zlé a čo dobré.
Inak to tvoje tzv. rácio je veľmi zaujímavé, skús mi popísať, ako dospelo k tomu, že som zástanca riešenia problémov vojnou. Ja viem, ako si k tomu dospel, ale som zvedavý na tvoje vysvetlenie, len pre zábavu.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-06 09:59:17 57c5a734
bolo by dobré aj ozrejmiť, čo sa chápe pod vojnou. Lebo svet je minmálne 100 rokov v permanentnej vojne. Bez čolen minútovej prestávky. Striedajú sa len formy boja.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 10:01:52 57c5a734
Maršal:
"Jedinci na vyšše duchovnej úrovni nemusia žiadať dôkazy a stokrát v hlave tzv. racionálnym spôsobom prevracať fakty a dojmy... My vieme rýchlo identifikovať, čo je pravda a čo lož, čo je spravodlivé a nespravodlivé a čo je zlé a čo dobré."
toto mi nerob, som sa skoro od rehotu udusil :-D

Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 10:03:27 c3928a4c
Marsal Zukov,---
(My árijci, ktorí sme mentálne niekde úplne inde, máme zábrany chovať sa takto prízemne, máme morálku a svedomie. Neviem, či to chápeš, ale aspoň sa o to pokús). To je ukážková nadradenosť.Ale nepamätám si,žeby boli Slováci zaradení medzi "čisté"árijské rasy.
Povýšenectvo ako hrom:(Jedinci, ktorí sú na vyššej úrovni podobným spôsobom vedia veľa iných vecí)To sú árijci? Nepriatelia židov?Potom prečo Čistá rasa ,vraj za pomoci židov a Amerických židov, vyvolala dvakrát v Európe vojnu?Máte blond vlasy a modré oči? Lebo takí sa rátali medzi "čisté"árijské rasy.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 10:42:35 5f6670dd
co je na tom smiesne? Lojzo sam na seba prezradil, ze je na zvieracej urovni a nevie odlisit co je dobre a co zle, ale pozeram, ze uz aspon existenciu svedomia priznal, co vidim ako pozitivny vyvoj ....:)
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 11:07:47 54b138a1
Krovak # FugePuty85

Krovák je len krovák. Len sa rehoc ďalej, možno ti to vyjde a zadrhneš sa!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 16:55:11 8d08bdca
Marsale ja rano uz nereagoval na tve dva predesle komentare, prispevek one totiz povedel mnoho .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 16:58:55 53d0513c
Ale dobra tedy . cize

Z ceho si nabyl dojmu ze ses jedinec "duchovne na vyssi urovni" ?

Jak si muzes byt jisty tim, ze to co vnimas jako "pravdu" je skutecne pravda ? kdyz nad tim - soude dle tvych slov, ani nikterak vyznamneji nepremyslis ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 17:05:15 53d0513c
A to prirovnani s tou "valkou", jsem myslel proto, jelikoz tim jak ty takto NEOPODSTATNENE DEMONIZUJES rasy, a skupiny obyvatelstva,,, clovek s tebe nabyva dojmu, ze byt to vsecko na tobe, pak snimi asi moc v miru a "rukavickach" zachazet nebudes ...

a jelikoz lidi se vetsinou vedomne a dobrovolne likvidovat nenechaji,, vedlo by to k cemu ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 17:11:36 53d0513c
mluvi z tebe HNEV

marsale

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 17:13:54 53d0513c
Hele hele "bratře Žišku" a co dělali v "našej" Prahe Švédi v roku 1648--- a po "slušnej časti " Európy až kým nedostali náter od Rusov! A vsio akančilo 1721... Dovtedy slušne vydrancovali,profitovali a mali sa ...aj s rohami na hlavách... ... a našli doma rudu...a spolu s rybami podskočili ekonomický... Dnes sa chodia opíjať do Dánska a furt sa majú....Lebo ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 17:30:21 58d4289b
Niektoré "neutrality " sú preto neutralitami že sa boja i jednej i druhej strany ktorým buď niečo zlého spôsobili - spôsobujú ,či ukradli - okradajú, alebo znepriateleným stranám ponúkali --- ponúkajú... čosi ...Iná príčina nie je ....A hoď kameń ... kresťanský... do mňa --nevinného...A sme vo Švédsku.Hotovo...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 17:44:24 58d4289b
Jambo - árijca spoznáš:
- nie je černoch, ani šikmooký, ani indián, ani eskimák a ani arab.
- je bledej pleti bez znakov, podľa ktorých indentifikujeme židov
Môže sa stať, že poznáš žida, ktorý javí známky ušľachtilého charakteru a morálky - to je len pretvárka. Zlodej ťa neokradne tak, že ti dopredu prezradí, že je zlodej a čo sa chystá spraviť.
Počkaj, ako sa začnú židia správať, keď sa im napzaj podarí uskutočniť ten ich zvrátený sen celosvetovom kráľovstve... Potom si všímaj skutočnú tvár aj tých ibyčajnžch židov. A všimni si, koľko gójov sa začne hlásiť k židovstvu a obrezávať si tie svoje naničhodné ovisnuté vechte...

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-07 16:33:06 4e620977
Marsal Zukov,--- Vopred upozorním,že budem trocha ironická. Ja do toho nevidím. Neviem,že židia sa chystajú ovládnuť svet,jedine ,žeby celá AMERIKA bola židovská. Kde bude mať sídlo to židovské kráľovstvo.? Lebo keby sa to týkalo Ameriky a Rusko by bolo tiež židovské,tak už to kráľovstvo majú nie?

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 16:50:51 5b7f1c84


Jambo # CapuSuxo47

Aj keď majú parazitickí sionistickí globalizátori sveta všetke peniaze vo svojej moci aj tak na svoje kráľovstvo nikdy nadosiahnu, napriek tomu, že sa už po tisícročia o to usilujú!
Skutočné kráľovstvo sa nedá budovať na okupácii a rôznych formách otroctva, ani falošným prepisovaním skutočných dejín ľudstva falošnou his-tórou. Ľudia sa prebúdzajú. Tik - tak!Slovienom a Slovanom zdar!
jan # PukiKyri51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 21:46:03 8d08bdc5
Jambo - veď je to v Protokoloch, nečítala si ich? Trón je pripravený v Jeruzaleme.
Presne tak, celá Amerika, teda USA sú židovské, presnejšie v židovskom područí. A to úplne. A cez dolár momentálne aj celý svet. Hostiteľ USA už ale nevládze, parazit plánoval presadnúť na Rusko, ale tam zakročil Putin. Už ho skoro mali... Keby mali aj Rusko, tak dávno vyhlásia kráľovstvo - to ma utvrdzuje v tom, že Putin je náš. A utvrdzuje ma v tom aj urputnosť, s akou sa židia vrhli na Ukrajinu. Vyzerá to na jeden z rozhodujúcich bojov, ak nie rozhodujúci.
Ďalším ich ťahom je bitcoin, ešte si ho aj označia tak, aby ho tí iee úplne slepí spoznali. Sú si príliš vedomí svojej sily, ale ako jan vyššie hovorí, prepínaný luk praskne.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 08:52:03 4e620977

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   se
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Cena verejných zamestnancov


Cena verejných zamestnancov
Minulá vláda sa zaviazala realizovať zámery a ciele programu ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). Malo ísť o dosiaľ najväčšiu reformu štátnej správy od roku 1989 ...
Plány na čipování novorozenců v USA a Evropě se vyvíjí v rychlém tempu.
ŠÍLENÁ ANGELA?
Duch Svätý

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0885 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles