Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Minimálna mzda ako nepriateľ Rómov


Minimálna mzda ako nepriateľ Rómov

Diskriminácia vylúčených skupín je vo všeobecnosti negatívny fenomén, ktorý sa nepodarilo vykoreniť pravdepodobne ešte v žiadnej spoločnosti. Slovensko nie je výnimkou. V rámci slovenskej spoločnosti patrí medzi najviac diskrimináciou ohrozenú skupinu rómske etnikum.

V tomto texte sa sústredíme na trh práce. Vo všeobecnosti na ňom existujú dva zdroje diskriminácie. Prvým zdrojom diskriminácie sú subjektívne predsudky. To znamená, že ľudia, ktorí sú za iných okolností rovnakí - rovnako produktívni zamestnanci - nečelia rovnakému prístupu pri dopyte po ich práci. Inak povedané, existuje diskriminovaná skupina, ktorá je rovnako produktívna ako nediskriminovaná, ale zamestnávatelia sa k nej chovajú ako keby bola menej produktívna.

Takáto diskriminácia je však za určitých podmienok neudržateľná a môže pretrvať na konkurenčnom trhu len krátkodobo. Zamestnávateľ so subjektívnymi predsudkami je totižto za svoju diskrimináciu finančne penalizovaný. Musí platiť za zamestnancov z majoritnej spoločnosti viac ako jeho kolegovia bez predsudkov, ktorí budú ochotní zamestnávať Rómov za nižšiu mzdu. V horizonte rokov tak bude existovať tendencia na zotrvanie na trhu predovšetkým u zamestnávateľov bez diskriminácie.

Druhým zdrojom diskriminácie je tzv. štatistická diskriminácia. Zamestnávateľ pri prijímaní ľudí do práce potrebuje vedieť určité informácie o potenciálnych zamestnancoch, aby dokázal posúdiť ich produktivitu. Získavanie týchto informácií je však nákladné. Zamestnávateľ sa preto môže rozhodnúť využiť informačné skratky a využiť informácie o priemerných charakteristikách skupiny, do ktorej potenciálnych zamestnanec patrí. Takýto zamestnávateľ sa potom môže dopustiť (štatistickej) diskriminácie aj keď nemá žiadne subjektívne predsudky.

Za predpokladu dostatočnej konkurencie na trhu práce, predstavuje odstraňovanie aj tohto typu diskriminácie ziskovú príležitosť pre zamestnávateľa. Ten môže totižto lepším procesom najímania než jeho konkurenti dokázať odhaliť skutočnú produktivitu potenciálneho zamestnanca z diskriminovanej skupiny a tak získať lepších zamestnancov a za nižšiu cenu ako jeho konkurencia.

To však neznamená, že vyššie dva opísané spôsoby potláčania diskriminácie fungujú v realite dokonalo. To, čo existuje je len ekonomizovaná tendencia na znižovanie diskriminácie. Táto tendencia bude o to väčšia, o čo menej bude narúšaná trhová konkurencia a o čo menšia bude nezamestnanosť. Na tomto mieste by sme však chceli preskúmať, či k tejto tendencií môže pomôcť aj zavedenie minimálnej mzdy (ako niektorí tvrdia) alebo naopak pôjde skôr o kontraproduktívne opatrenie.

Najskôr si v krátkosti opíšeme kontext vzniku minimálnej mzdy. Aj napriek tomu, že minimálna mzda je väčšinou obhajovaná ako nástroj pomoci chudobným a diskriminovaným, jej historicky vývoj mal iný priebeh. Prvá plošná minimálna mzda v USA bola zavedená v roku 1931 (Davis-Bacon Act) s explicitným zámerom zabrániť Afro-americkým pracujúcim v konkurencii bielym pracujúcim na federálnych stavebných projektoch. Bieli boli totižto členmi odborov a poberali oveľa vyššie mzdy, než za aké boli ochotní pracovať černosi z juhu.

Takéto zneužitie skutočných dopadov minimálnej mzdy sa však nespája len s USA. V roku 1925 bol prijatý zákon o minimálnej mzde v Kanadskej provincii Britská Kolumbia so zámerom a aj skutočným efektom odstrániť japonských imigrantov z trhu práce v drevárskom priemysle. Rovnako minimálna mzda v Austrálii mala za úlohu chrániť životný štandard bielych obyvateľov pred "farebnou" konkurenciou. Išlo predovšetkým o Číňanov, ktorí boli ochotní pracovať za výrazne menej, ako domáci obyvatelia. Obdobný príbeh stojí za minimálnou mzdou aj v Južnej Afrike, kde počas apartheidu bieli zamestnanci v odboroch lobovali za to, aby bola minimálna mzda aplikovaná na všetky rasy a tak de facto vylúčili čiernych zamestnancov z trhu práce.

Dnes je tento pôvodný historický zámer potvrdený aj najnovšími empirickými štúdiami, ktoré sledujú priamo vplyv minimálnej mzdy na zamestnanosť diskriminovaných menšín v USA. Všetky z nich nachádzajú negatívny efekt na zamestnanosť mladých Afroameričanov. (Burkhauser et al, 2000; Neumark and Wacher 2007; Even and Macpherson, 2011).

Pozrime sa teraz, aké dopady bude mať politika minimálnej mzdy na dva vyššie opísane zdroje diskriminácie a tendencie, ktoré vytvára na trhu práce.

Ako píšeme v úvode, na konkurenčnom trhu v dlhom období bude existovať tendencia na vylúčenie diskriminujúcich zamestnávateľov so subjektívnymi predsudkami z trhu práce. Takýto zamestnávatelia by totižto sami seba penalizovali vyššími nákladmi. Tento záver však neplatí v prípade, ak je na trhu práce prítomná minimálna mzda. Minimálna mzda totiž prikazuje pracovať za minimálnu arbitrárne stanovenú mzdu a tým zabraňuje potenciálnym zamestnancom konkurovať si na základe mzdovej sadzby. Ak mzdy nie sú obmedzované minimálnou mzdou, tak tí, ktorí sú diskriminovaní, môžu ponúkať svoju prácu za nižšiu mzdu. To však robiť nemôžu, ak je výška minimálnej mzda stanovená zákonom. Následkom toho zamestnávatelia, ktorí chcú zamestnať diskriminovaných zamestnancov, nemajú výhodu a nebudú vytláčať zamestnávateľov so subjektívnymi predsudkami.

Výsledkom je stav, kedy je mzdová diskriminácia (teraz nemožná do úrovne minimálnej mzdy) nahradená diskrimináciou v zamestnávaní. Teda diskriminovaná skupina už síce nezarába menej, ale je nezamestnaná (efekt, ktorého sme svedkami na Slovensku).

Je zaujímavou skutočnosťou, že výsledky aplikácie minimálnej mzdy na trhu práce so štatistickou diskrimináciou sú v zásade rovnaké ako na trhu práce so subjektívnymi predsudkami. Minimálna mzda znova povedie k rozdielu v zamestnanosti medzi jednotlivcami z diskriminovanej a nediskriminovanej skupiny.

Aj keď mechanizmus, ktorým minimálna mzda v tomto prípade prinesie negatívne účinky, je trochu iný. Nezamestnanosť diskriminovanej skupiny nebude výsledkom odstránenia nákladov z diskriminujúcich zamestnávateľov, ale výsledkom zabrzdenia procesu signalizácie relatívnej produktivity zo strany diskriminovaných zamestnancov a procesu učenia sa na strane zamestnávateľov.

Minimálna mzda znemožňuje diskriminovaným zamestnancom získať hodnotné pracovné skúsenosti, formálne a neformálne kontakty, atď. (pomocou ochoty pracovať za nižšiu mzdu ako ich kolegovia z nediskriminovanej skupiny), ktorými by mohli signalizovať svoju skutočnú relatívnu produktivitu. Zamestnávatelia následne nemôžu v procese učenia sa lepšie identifikovať relatívnu produktivitu potenciálnych zamestnancov aj v rámci štatisticky diskriminovanej skupiny. Tento proces je totižto zabrzdený minimálnou mzdou. Následne tak budú zamestnávatelia viac spoliehať na nepresné informácie ohľadom členstva v nejakej vylúčenej skupine a menej na presnejšie informácie ohľadom individuálnej produktivity.

Vidíme tak, že negatívne dopady minimálnej mzdy na diskriminovanú skupinu sú nezávisle od toho, o aký typ diskriminácie ide.

INESS v roku 2015 vykonal prieskum medzi 100 malými zamestnávateľmi, v ktorom im kládol otázky ohľadom ich skúsenosti a názorov na zamestnávania Rómov. Prieskum potvrdil prítomnosť pomerne silnej diskriminácie. Vyše 60 % zamestnávateľov si myslí, že je nákladnejšie zamestnať Róma ako človeka z majoritnej spoločnosti. Obdobne približne 59 % zamestnávateľov si myslí, že ich zamestnanci nechcú pracovať s Rómami.

Na druhej strane je zo štatisticky odhadov zrejmé, že na Slovensku existuje problém s dlhodobou nezamestnanosťou Rómov. Iba 15-17 % Rómov je zamestnaných (pričom v majoritnej spoločnosti je tento podiel až 60 %).

Na základe analýzy rôznych zdrojov diskriminácie, efektov minimálnej mzdy a ich vzájomnej interakcie sme sa pokúsili ukázať, že podiel na tejto rozsiahlej a dlhodobej nezamestnanosti Rómov nesie aj minimálna mzda. To neznamená, že obmedzenie vplyvu minimálnej mzdy na trhu práce je dostatočnou podmienkou vyriešenia dlhodobej nezamestnanosti Rómov. Chceli by sme však zdôrazniť, že za dnešných okolnosti ide o podmienku nutnú.

Problém je o to naliehavejší, ak si uvedomíme, že negatívny vplyv minimálnej mzdy na zamestnanosť Rómov by existoval dokonca aj bez prítomnosti akejkoľvek diskriminácie. Rómovia so svojím relatívne nízkym ľudským kapitálom sú totižto potenciálnymi zamestnancami predovšetkým nízko kapitalizovaných a vysoko konkurenčných odvetvi s relatívne nízkymi ziskovými maržami, kde sa distribúcia miezd pohybuje práve v blízkosti minimálnej mzdy (napr. stavebníctvo a maloobchod). Minimálna mzda tak negatívne zasahuje túto vylúčenú skupinu v oveľa väčšej miere ako zvyšnú populáciu. Navyše Rómovia sú geograficky alokovaní predovšetkým v chudobnejších a východných oblastiach SR. Čo ich znova robí zraniteľnejšími voči minimálnej mzde. Napr. v bratislavskom kraji tvorila minimálna mzda v roku 2014 len 37,13 % z mediánovej mzdy, zatiaľ čo v prešovskom kraji to bolo až 54,32 %.

Verejná politika má samozrejme aj ďalšie možnosti ako pomôcť znížiť diskrimináciu a nezamestnanosť u vylúčených skupín (okrem zrušenia/nezvyšovania minimálnej mzdy). Väčšina ekonomických modelov diskriminácie sa zhoduje na jednej veci čím viac je trh práce konkurenčný, tým menej diskriminácie dokáže pretrvať v spoločnosti. Vláda preto môže pomôcť prijatím politiky, ktorá zlepšuje konkurenciu na trhoch, resp. zabraňuje umelým prekážkam vstupu na ne.

Negatívne vplýva na dlhodobú nezamestnanosť aj daňová a odvodová politika, ktorá vráža daňový klin medzi dopyt a ponuku po práci predovšetkým u nízkopríjmových obyvateľoch (kam patria aj Rómovia). A na koniec, nemenej dôležité je zamerať sa na zvyšovanie ľudského kapitálu u Rómov.Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Slovensko2015-10-2313
-
 38% ( 3 people voted )
+
"rómovia sú alokovaní v chudobných regiónoch"
pozorovaním som zistil, že rómovia sú alokovaní v takých regiónoch, kde majú predovšetkým zdroj obživy a tým sú slovenské pošty. tam si chodia po sociálnos dávkos. v dedinách kde nie sú pošty je aj počet rómov menší a majú tendencie odsťahovať sa tam kde je pošta. biele obyvateľstvo je nútené živiť sa prácou, preto sa za ňou aj sťahuje, či už formou vysťahovalectva do väčších miest, alebo do zahraničia. to má samozrejme vplyv aj na biele rodiny, nakoľko odlúčenosť a mizerné mzdy nie sú priaznivým prostredím na zakladanie rodín. tento jav podporujú aj politici typu kaník, nakoľko im samým to vyhovuje lebo každé mesto ak o 100% zvačší počet obyvateľov, tak o 15% tam stúpnu mzdy, a vidiecke oblasti ostávajú opustené a politici a elity si tam môžu zriaďovať lacné poľovné revíry, rekreačné a golfové strediská prípadne bunkre na wwIII.
v takýchto oblastiach potom prežívajú len zbytky dôchodcov dokiaľ vládzu a rómovia, nakoľko hlavnou obživou týchto skupín sú pošty a rómom tam nehrozí zamestnanie. a elitáši, ktorí majú čas a peniaze na dopravné prostriedky do tých oblastí.takou oblasťou je napr. gemer.
teda nie oblasť je príčinou chudoby rómov, ale rómovia sú príčinou chudoby v oblasti. stačí tam zrušiť pošty a dôchodcovia vymrú a rómovia sa odsťahujú a zostanú tam len elitáši a takéto oblasti budú takými, kde bude jeden z najvyšších príjmov na hlavu. riedko osídlené s výborným lesným potenciálom a prírodnými zdrojmi.
minimálna mzda nemá nič spoločné s chudobou oblasti. je to len prostriedok štátu ako vymôcť minimálne odvody a od nej sa napr. odvíjajú sociálnos dávkos, takže na bohatnutie rómov to bude mať pozitívny vplyv.

aaa # RuxaQija4
-
 67% ( 5 people voted )
+
2015-10-25 12:22:51 b229491f
S tou poštou je to zaujímavý postreh, ale celkové zhodnotenie článku (a zrovna od tohto autora) bude aj tak závisieť od toho, ako sa dnes dlhšie vyspal "všadebol a všetkovidel".


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-10-25 12:46:55 bc7b649f
Rozkradli /skur...li/zničili/misie/misionár a ty si čo ešte nevidel...3x debil!

duch hzdss # WubuPebe14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-10-25 21:24:29 c3a0b62c
No takže k článku, nečítal som to až do konca lebo by to bol asik stratený čas. Lebo autor očividne nemá prehľad a nepozná slovenských cigánov. To, že CIGANI (nazývajme ich pravým menom!!!) sú diskriminovaný na pracovnom trhu je blud! V obci Kežmarok dávali cigánom robotu za 600€ v čistom!!! Iba 2% z opýtaných chcelo ísť pracovať. Zvyšok si vedelo spočítať že za biedných 600€ sa im neoplatí, lebo oni si cca 640€ a viac vysedia doma! A sú praktický nepostihnuteľný exekúciou pretože sú "sociálne slabý". Za minimálnu mzdu vám cigán tak ako biely robiť nebude!!!Som od východu takže niečo už o tom viem. Autor článku by si mal do vedomia vryť to, že cca 90% cigánov bola, je aj bude menej produktívna ako priemerný biely človek. Ja nie som žiadny rasista ani nič, ani nejdem hádzať všetkých do jedného mechu, ale väčšina z nich len sedí a parazituje a nikdy robiť nepôjdu lebo nemajú ani dôvod isť kedže náš sociálny systém ich fajne živí aj pri sedení na zadkoch a parazitovaní. Tu by trebalo, buď budeš robiť alebo nedostaneš ani prd, a štát by sa mal postarať aby človek dostal takú robotu aby vedel vyžiť a hlavne žiť!
Stefan # DenoHoso03
-
 64% ( 4 people voted )
+
2015-10-26 00:37:31 5f5ac0b9
Autorové "rozjímanie" /na pomerne slušnej rétorickej úrovni --škoda že len retorickej/ sa týka asi len 10% populácie Romskej na územi SK...Týka sa /tých 10%/ vzdelaných, s pracovnými návykmi a kvalitami --"občianskými"..porovnateľnými s majoritnou "skupinou" .A tá minimalna mzda ..je kategória samozrejme prevzatá --odkopirovaná..rieši aj čosi iné ako píše autor. Odzrkadľuje istý stav produktivity práce v spoločnosti , zamedzuje bezbrehovému vykorisťovaniu či ovvplyvňuje mieru ziskovosti. Samotných neprispôsobivých /tých zbývajúcich 90%/ je potrebné riešiť..ako som už tu písal niekoľko krát..teda ..malé repete..
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-26 05:46:42 58d4289b
..repete..V prvom rade v Bruseli presadiť ..poslancami ..že riešenia sú plne v súlade s legislatívou smerujúcou k odtráneniu NEPRISPôSOBILOSTI. Proces "znovunadobúdania pracovných návikov" je dlhodobí...a v podmienkach SK ..je potrebné všetkých mladých--neprispôsobivých ..zapojiť po dovšení 14-15 rokov do procesu --nazvem to "civilizačného" na dobu 3-4 roky ..Konkrétne --v dnešných--- uvoľnených kasarenských priestoroch zabezpečiť režim dňa v štruktúre 3-4 hod..výuka v odbore/ pestovateľ-chovateľ, stavebný--lesný--obslužný--servisný...aaa/3-4 hodiny VPP-práce a 3- 4 hodiny zakladné hygienicko-rodinné -občianske návyky...A všetko dozorované v istom vopred určenom režime. / Financie z VPP prác by boli zdrojmi krytia časti nákladov. Všetky ostatné možné riešenia sú menej efektívne . Poznamenávam..že ako dlho sa niekto zbavuje pracovných návykov , tak ich znovunadobúdanie je proces skoro taký istý--časovo.
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-26 06:05:23 58d4289b
loading...
Klopi
a po tych 3-4 rokoch "civilizacneho procesu" by si vsetkym "scivilizovanym dal nove byty a pracu?asi tazko.najskor by odisli naspet domov do osad,kde by im starsie rocniky ciganov za 3-4 mesiace vstepili svoju predstavu civilizacneho procesu

zbytocna nadej # GigyNaji40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-10-26 06:19:07 d991c738
a..Stefan 03..Aj keď ste.."od východu.." tak mohli by ste vedieť že Kežmarok..nie je obec...a štátom zabezpečovaná robota ..je obmedzená...pracovné príležitosti sú vytvárané aj ináč..aj živnosťou individuálnou...Ale čo už..da se...i tak..
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-26 06:23:18 58d4289b
Som si vedomí ..zbytočna nadej 40.. istých zádrhelov--následných. Ale čo keď ..."všeliaký zmocnenci aj vlády" zoženú Bruselské financie na riešenie pracovných miest a "ubytovacie priestory" ..HA. Alebo príde naspäť do osady ..a vzhľadom na získane "civilizačné návyky.." začne presadzovať "trvalý proces upratovania , zhygieničovania a zkulturňovania" HA...
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-26 06:41:19 58d4289b
No zaujímavé...Zachytil som info ,že papež prijme aj nášho "zmocnenca vlady" Poláka ..ktorý bude hovoriť aj na tému zvýšenia MISIJNÝCH AKTIVÍT medzi Romami.../O tejto činnosti RKC sme kedysi tu písali.. ,že behajú po svete , a doma máme čo misijne riešiť..do zošalenia../
Klopi # GuqeBocy11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-26 07:49:03 58d4289b

Oni potrebujú svoje maringotky a odísť. To socializmus zrušil, tak sa tu mutovali v činžiakoch, až vzniklo monštrum s chápadlami, ktoré nám bude navždy prisaté na ritiach. Zvané rómsky problém. Umývajte si červené hviezdy, je to špina!

VypIta placacka # CevePyli42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-28 03:11:05 55d8bc65
Halooo-halooo-kamarát-čhuješ me! velo menami Gejza-ši ešče Gejza?a či ši už on? a ne ti-ty-či tak dajak-čhuješ me--Dežku nečujem ce-krič-aby som ce čul-hej--Héééj Gejza-nečujem ce-a ti me čuješ?--Ta co ši hluhy Dežku-kedz nečuješ-bo i mne še stáva že nečujem-kedz pred chvílu som čul-a ti čuješ-že ja nečujem Dežku-bo ja čujem-ale nečujem ce tež-jak možem čuc či čuješ me Dežku-kedz nečuješ co kričím-bo ja ci kričíííím-ale me mečuješ-do frasa!--Aha-teraz som kus čul-dakus-že ši prasa-čuješ Gejza-je to pravda-co som čul?---pi pi pi---a Gejza zložil sluchadlo-.Dakus na pobavene z Lunika dzevec!
ferda # XimaHifu28
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-10-28 10:40:30 58d4285f
Ta sce zabudli-že romove-klamare-ešče žijú v komunizme-to jesc- vy robce a neplačce-vony isc po výplaty-to dá rozum-nééé?ako zarobic!-A bez roboti še dá šumne žic --či ne? Jak še hutorí-kedz nemáš rozum-tak rob! Z pozdravom -Dežku Lakatoš-!

ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-28 12:52:25 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0301 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage