Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Matematické metódy v štúdii o historickej chronológii


Matematické metódy v štúdii o historickej chronológii

Florin DIAC

 

 

 

Matematické metódy v Štúdii o historickej chronológii. 

Niektoré staroveké a stredoveké historické dáta, ktoré sme sa v škole učili možno uľpeli v našich mysliach: rok 1193 pred n.l. (pád Tróje), rok 753 pred n.l. (založenie Ríma), rok 1 n.l. (narodenia Ježiša), alebo rok 1066 (bitka pri Hastingse), aby sme spomenuli aspoň niektoré. Väčšina z nás považuje tieto dáta za samozrejmosť, ale sú správne? Anatolij Fomenko, kolega z Ruskej akadémie vied, ich považuje za fiktívne a poskytuje alternatívnu chronológiu, ktorá sa často líši od tej tradičnej o viac než tisíc rokov [1].

 

 


Záujem o správnosť starovekých a stredovekých dát nie je nový. Oponoval tiež aj Isaac Newton. Vo svojej poslednej knihe, ktorej vydanie dokončil tesne pred svojou smrťou argumentoval, že staroveká grécka história by mala byť asi o 300 rokov kratšia, než ako sa uvádza [9]. Keďže svetová chronológia je založená na gréckej chronológii, základ tejto stavby sa zdá byť problematický.

 

 


Je teda prirodzené sa pýtať ako boli historické udalosti datované, prečo sú kontroverzné, a či matematika môže hrať nejakú úlohu pri poukazovaní alebo riešení týchto problémov. Na položenie základov pri osvetľovaní týchto otázok, najskôr nazrime do počiatkov dejinných datovaní. Materiál, ktorý nasleduje je založený na [1], druhé vydanie knihy pôvodne publikovanej v Knopf Canada.

 

 

 

Stručný prehľad historického datovania.

 

 

 

Prvý autor, o ktorom vieme, že bol zainteresovaný do historickej chronológie, je grécky historik Eforus z Cyme (cca 405–330 pred n.l.), ktorý poskytol mnoho údajov v jeho práci o svetovej histórii. Jeho slávnejší predchodca Herodotos (asi 484 - 425 pred n.l.) uvádza oveľa menej informácií v umiestnení udalostí v čase. Sextus Julius Afrikanus (asi 160-240 n.l.), často nazývaný prvý naozajstný chronológ, je považovaný za otca biblickej histórie, tej samostatnej oblasti, z ktorej si neskôr veda historického datovania požičiava jeho princípy. Vo svojej práci Chronológia dal dohromady údaje pochádzajúce z hebrejských, egyptských, gréckych, perzských a ďalších zdrojov kde pospájal rôznorodé informácie, ako možno uviesť v príklade [15]:

 

 

 

Ak počítame spätne od konca zajatia, dostaneme 1237 rokov. Takže na základe analýzy je tá istá perióda prvým rokom vyvedenia Izraela Mojžišom z Egypta - Exodus, počínajúc od 55. Olympiády po Ogyga, ktorý založil Eleusína. A z tohto dostaneme význačný začiatok pre Attickú chronografiu.

 

 

 

V práci Julia Afrikana pokračoval Eusebius, biskup z Caesarei (cca 260 - 341 n.l.), ktorý prišiel s tabuľkami, ktoré porovnávajú paralelné významné udalosti. Napríklad nás informuje o tom, že Ježiš sa narodil v roku 194. gréckej olympiády, ktorá sa konala 2010 rokov po narodení Abraháma, v v štyridsiatom druhom roku vlády Augusta a dvadsaťosem rokov po rímskom podrobení Egypta, alebo v roku kedy Antonius a Kleopatra zomreli. Všetky položky Eusebius začal v "roku Abraháma", t.j. 2010 pred n.l. Bohužiaľ jeho výpočty sú založené na nereálnych dĺžkach životov uvádzaných v Biblii, ako Adam - 930 rokov, Noe - 950 rokov, Abrahám - 175 rokov, alebo Mojžiš - 120 rokov; čísla, na základe ktorých neskôr chronologisti vybudovali históriu.

 

 


Medzi stredovekými vedcami, ktorí nasledovali túto tradíciu bol Martin Luther a Gerardus Mercator. Ale napriek ich prínosu, chronológia pokračovala v zhromažďovaní nezlučiteľných dát používaných hlavne na náboženské účely, ako je napr. vysvetľovanie zmyslu biblických príbehov alebo pri určovaní dňa Veľkej noci. Súčasná zhoda medzi výskumnými pracovníkmi, ako zvýrazňuje Denys Hay, profesor na univerzite v Edinburghu, je taká, že "v období klasického staroveku nebol historikom k dispozícii prakticky žiadny systém chronológie" [7].

 

 


Prielom nastal v roku 1583, kedy francúzsky učenec Josef Justus Scaliger publikoval sedemdielnu prácu s názvom De Emendatione Temporum, kde ustanovil termíny hlavných historických udalostí ľudstva. Toto kolosálne dielo podrobne spracúva astronomické základy viac než päťdesiatich kalendárov. Na dosiahnutie tohto výkonu sa Scaliger potreboval naučiť trinásť jazykov, hebrejčina a arabčina medzi nimi, a stal sa tak jedným z najuznávanejších filológov svojej doby. Pustil sa do svojej chronologickej práce s cieľom pochopiť tok myšlienok a kto koho ovplyvnil v starovekej literatúre. Triedenie problémov dejín zakončil úspechom, za ktorý dostal v roku 1593 miesto výskumného profesora na univerzite v Leidene, kde pôsobil až do svojej smrti v roku 1609. Jeho druhé a posledné pojednanie bolo Thesaurus Temporum, zbierka a usporiadanie všetkých dostupných starovekých chronologických zdrojov.

 

 

 

Aj napriek nedostatkom jeho historické datovanie prežilo a bolo neskôr použité na vytvorenie všetkých východných chronológií, vrátane Indie, Číny a Japonska. Anthony Grafton, profesor európskych dejín na univerzite v Princetone, nedávno poznamenal, že "nemnohí moderní historici popisujú spomenutého Scaligera ako brilantného inovátora, ktorý vytvoril disciplínu navzdory zúrivej opozícii" [6]. Niet pochýb o tom, že je to nová veda, na ktorej by mala história spočívať.

 

 

 

Počiatky využitia matematiky.

 

 

 

Na rozdiel od jednoduchých aritmetických operácií zameraných na pochopenie rôznych kalendárov, prvopočiatky použitia matematiky v chronológii sa väčšinou redukovali na výpočet zatmení. Scaliger založil svoju metódu na astronomických a kalendárnych informáciách, získaných zo starovekých zdrojov, s úmyslom opraviť niektoré historické míľniky, ktoré by potom mohol pripojiť k iným udalostiam. Pretože napríklad úplné zatmenia Slnka by mohli byť vypočítané s primeranou presnosťou a tak interpretovať staroveké opisy týchto úkazov na konkrétne miesto v čase.

 

 

 

Scaliger taktiež predvídavo aplikoval zhody a pravidlo Čínskej zvyškovej vety (http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3% ADnska_zvy%C5%A1kov%C3%A1_veta) pre určenie Juliánskej epochy na poludnie v pondelok, 1. januára 4713 pred n.l., čo sa stalo vhodným referenčným bodom pre všetky jeho výpočty [13]. Metódu o kombinovaných cykloch zostrojil na základe práce Rogera z Herefordu z 12. st., značne používanú jeho nasledovníkom Dionysiom Petaviusom. Táto metóda využíva čísel 19, 28 a 15 v termínoch zhody: 19 stavia na mesačnom cykle, t.j. počet celých rokov, ktoré Mesiac potrebuje na dokončenie obehov okolo Zeme v celých číslach (235), 28 na slnečnom cykle, t.j. minimálny počet rokov, po ktorých sa Gregoriánsky kalendár opakuje; a 15 sa vzťahuje na "Rímsku indikciu" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Indikce), daňový cyklus zavedený v roku 313 n.l. a v niektorých miestach používaný až do 16. storočia . Táto metóda priraďuje každému dňu v histórii jeho Juliánsky ekvivalent (počet rokov od začiatku Juliánskej epochy). Každý Juliánsky počet počíta do 7980 a má jedinečnú trojicu čísel vyplývajúcu zo zvyšku získaného pri delení Juliánskeho počtu číslom 19, 28 a 15. Takže ak môže byť určitá udalosť spojená s lunárnym cyklom, slnečným cyklom alebo rímskou indikciou, rok tejto udalosti sa dá určiť.

 

 

 

Ale Scaligerov najdôležitejší prínos je jeho príspevok s porozumením kalendárov, z ktorých väčšina bola dávno zabudnutá už počas jeho života. Tieto štúdie sú multi disciplinárne. K dosiahnutiu bodu kedy môžeme použiť matematiku, musíme najprv odhaliť kalendárny jazyk a hlbší zmysel jeho tvorby. Scaliger začal takmer od nuly. Jeden príklad ťažkostí, s ktorými sa stretol je viditeľný v jeho riadkoch napísaných v roku 1568, kde niekto z 3. storočia n.l. vyhlasuje názor, s ktorým on nesúhlasil [5]:

 

 

 

Nechápem, ako názov mesiaca apríl možno odvodiť od Aperio [otvoriť, objavovať]. Predovšetkým pretože rok mal spočiatku desať mesiacov, tieto sa musia vždy pohybovať a nemajú fixnú pozíciu v roku .... [V skutočnosti] aprilis pochádza z Aper, čo znamená kanec.

 

 

 

Akonáhle bol kalendárny jazyk jasný, objavilo sa mnoho ďalších ťažkostí. Napríklad, pravidlá starorímskych (predjuliánskych) kalendárov sa často menili podľa záujmov politických vodcov. Tieto zmeny sa dajú nielen ťažko vystopovať, ale sú aj v štúdiu chronológie škodlivé, pretože vedú k chybným interpretáciám, ktoré môžu spôsobiť veľké chyby v čase. Okrem takýchto subjektívnych problémov, ďalší problém, s ktorým sa musel Scaliger vysporiadať bol typ kalendára, ktorý sa snažil rozlúštiť: lunárny, solárny, lunisolárny, či iný ľubovoľný typ, z ktorých väčšina vyžaduje nielen solídne znalosti z astronómie, ale tiež algoritmickú vyspelosť. Výpočtové problémy je ľahko prekonať dnes, keď nie je divu, že kalendárne výpočty teraz patria do oblasti počítačovej vedy [14], ale Scaliger k nim musel pristupovať bez patričnej matematickej výučby, majúc k dispozícii len niekoľko primitívnych nástrojov.

 

 

 

Moderný vývoj.
Scaligerova práca bola napádaná od samého začiatku, ale okrem jemných úprav prežila bez úhony. Historici na nej postavili svoje teórie a dnes ju každý študent histórie pokladá za samozrejmosť. Astronómovia tiež urobili maximum aby ju podporili pozorovacími a výpočtovými údajmi, a ďalší učenci zas študovali zhody medzi dátami a informáciami, ktoré môžu byť získané z dávnych horoskopy (viac o nich neskôr).

 

 

 

Medzi kritikmi Scaligerovej chronológie je niekoľko vedcov a matematikov, ako Isaac Newton a Anatolij Fomenko, ale tiež mnoho spochybňovačov, z ktorých najznámejší je Immanuel Velikovský, ktorý zarobil imanie z kníh, napísaných na túto tému v rokoch 1950tych [1 ]. Tí, ktorí sa stavajú tradičnému pohľadu dostávajú zlé meno, takže ani Newton, ani Fomenko sa nevyhli tvrdej kritike. Zvlášť Fomenko má veľa odporcov, ktorí vedia často nájsť dobré argumenty proti jeho záverom. Napriek tomu, on aj jeho spolupracovníci predstavili nové matematické metódy v modernom štúdiu chronológie. Niektoré z nich tu predstavíme a ponecháme na čitateľovi aby posúdil ich kvality.

 

 

 

Zrýchľovanie Mesiaca.
Pochopenie Mesiaca na obežnej dráhe okolo Zeme je zložitý matematický problém. Isaac Newton bol prvý, kto sa týmto zaoberal ale trvalo viac ako dve storočia kým americký matematik George William Hill našiel vhodný rámec, v ktorom sa dá touto otázkou zaoberať. Napriek tomu mesačná orbita nie je úplne vysvetlená dodnes a Fomenko sa niektorými detailmi zaoberal na konci roka 1970. Zaoberal sa zrýchlením D'' , elongáciou Mesiaca, čo je uhol medzi Mesiacom a Slnkom pri pohľade zo Zeme. Toto zrýchlenie D'' je vypočítateľné z pozorovaní a jeho minulé správanie možno zistiť z evidencie zatmení. Jeho hodnoty sa pohybujú medzi -18 a 2 oblúkovými sekundami za storočie na druhú. Taktiež D'' je mierne nad nulou a takmer konštantné od asi 700 pred n.l. až do 500 n.l., ale významne klesá po najbližších päť storočí, vyrovnáva sa na hodnotu približne -18 po roku 1000 n.l. Bohužiaľ tieto výchylky nie je možné vysvetliť gravitáciou, čo vyžaduje, aby graf bol vodorovná čiara.

 

 

 

Medzi ďalšími odborníkmi v nebeskej mechanike, ktorí riešili tento problém bol Robert Newton z Johns Hopkins University. V roku 1979 vydal prvý diel knihy, ktorá sa zaoberá problémom s prihliadnutím na historické zatmenia Slnka [11]. O päť rokov neskôr prišiel s druhým dielom, ktorý rozoberá problém z hľadiska pozorovaní Mesiaca. Záver bol, že správanie D'' možno vysvetliť iba pôsobením niektorých neznámych síl [12].

 

 

 

Fomenko považuje myšlienku neznámej sily za výstrednú a tak použil jeho vlastnú chronológiu na revidovanie astronomických záznamov Roberta Newtona , ktoré viedli k záveru, že D'' bolo takmer konštantné v čase [2]. Jeho výsledok bol v súlade s Newtonovou gravitáciou, podľa ktorého sa rotácia Zeme okolo svojej osi spomalí, keď sa D'' znižuje.

Robert Newton buď Fomenkov výsledok ignoroval alebo sa o ňom nikdy nedozvedel. Po zvyšok jeho života pokračoval v predkladaní dôkazov o nepredvídateľných zmenách mesačného zrýchlenia. Medzi potenciálnymi faktormi, ktoré menia hodnoty D'' navrhol vplyv zemského magnetického poľa, prílivové trenie medzi vodou a morským dnom, rast zemského jadra, a zmenšovanie ľadovcov na póloch, ale neponúkol žiadne výpočty preukazujúce ich účinok na správanie D''.

 

 

 

Fomenko a Newton pristupovali k problému z opačných uhlov pohľadu. Kým prvý spochybňoval dátum každého zatmenia, druhý ich prijal všetky, idúc tak ďaleko, že nesúhlasí s opismi dávnych pozorovateľov, a verí len málo z 370 prípadov pozorovaní: "Zistili sme príliš veľa prípadov úplných zatmení, ktoré nimi nemohli byť, ale bolo to tak zaznamenané, niekedy dosť pitoreskným spôsobom", napísal v druhom zväzku svojej knihy. Fomenko, naproti tomu, dôveruje slovám pozorovateľov a odmieta prijať existenciu tajomných síl. Bližší pohľad na dáta však ukazuje, že Fomenkov graf po roku 900 n.l. je podobný tomu Newtonovmu. V strednom období, pre ktoré Newton zaznamenal prudký pokles D'', Fomenko považuje získané výsledky za nespoľahlivé. Najstaršie obdobie zmizlo, pretože posunul chronológiu dopredu v čase.

 

 

 

Takže, ak budeme ignorovať obdobie pred rokom 900 n.l., tak nie je veľký rozdiel medzi výsledkami Newtona a Fomenka. Zmena chronológie neviedla k priamke začínajúcou antikou, ale len eliminovala dáta pred rokom 500 n.l., a spochybnila informácie medzi rokmi 500 a 900. Newtonove výsledky možno interpretovať podobne: keď vylúčime možnosť tajomných síl, jeho graf necháva tradičnú starovekú a stredovekú chronológiu na pochybách.

 

 

 

Reforma kalendára a Nicejský koncil.
Kresťanský kalendár má svoj pôvod v Ríme. V roku 46 pred n.l. Julius Caesar zaviedol dĺžku mesiacov na tridsať a tridsaťjeden dní s výnimkou februára, pre ktorý zaviedol priestupný rok. Neskorší cisári Augustus a Konštantín Veľký kalendár mierne pozmenili.

Solárny a Juliánsky rok sa líšia len o niekoľko minút, ale tento malý rozpor viedol po uplynutí určitého času k významným chybám. Na konci 16. storočia, napríklad, jarná rovnodennosť pripadla na začiatok marca. V roku 1582 táto anomália donútila pápeža Gregora XIII. vydať pápežskú bulu, podľa ktorej sa tohoročný mesiac október skrátil o desať dní a 29. február bol zrušený v rokoch na konci storočí, s výnimkou rokov ktoré sú násobkami 400.

 

 

 

Ale Gleb Nosovský, blízky spolupracovník Anatolija Fomenka, nesúhlasí s výpočtami, ktoré viedli pápeža Gregora ku zmenám. Špecificky odkazoval na nasledujúcu pasáž z pápežskej buly:

 

 

 

Naša starostlivosť je nielen obnoviť rovnodennosť vo svojom dávno nominovanom mieste, od ktorého sa odchýlila od Nicejského koncilu približne o desať dní, a vrátiť 14. Mesiac [spln] na jeho miesto, od ktorého sa odchýlil od štyroch do päť dní, ale tiež k vysporiadaniu týchto režimov a pravidiel, podľa ktorých budúce rovnodennosti a 14. Mesiac nikdy neopustia svoje miesta. . . . Preto vrátiť rovnodennosť na správne miesto, zriadené cirkevnými otcami na Nicejskom koncile, na 12. deň pred aprílovými kalendami [21. marec], sa ustanovuje a nariaďuje, aby v októbri práve prebiehajúceho roku, 1582, desať dní, od tretieho dňa pred Nonae [5. október] do večera Ides [14. október] vrátane, bolo vymazaných.

 

 

 

Nosovský našiel v tomto citáte dve chyby. Prvý má čo do činenia s časovým rozdielom medzi splnom a jarnou rovnodennosťou, interval, ktorý chce bula udržať konštantný. Ale toto nie je možné, pretože cyklus splnu a dátum rovnodennosti sa mení v rozdielnych hodnotách. Nosovský usudzuje, že túto chybu pravdepodobne spôsobil ten, kto písal bulu, lebo žiadny astronóm by neuviedol takýto omyl.

 

 

 

Druhá chyba sa ukazuje ako podstatná a to sa týka stanovenia termínov jarnej rovnodennosti a splnu. Aby sme to pochopili, mali by sme spomenúť, že Scaliger datoval prvý Nicejský koncil na rok 325 n.l. Tento rok je rozhodujúci pre presnosť Gregoriánskej reformy, pretože desaťdňová korekcia závisí na ňom. V skutočnosti kresťanský kalendár má pevnú a flexibilnú časť. Tá pevná časť je založená na starodávnom solárnom Juliánskom systéme s pevnými oslavami, kým druhá, premenlivá časť je lunárna Veľkonočná kniha - Easter Book (Paschalia), ktorá určuje meniace sa dni slávností a sviatkov kresťanskej cirkvi. Všetky náboženské služby sú bez výnimky založené na týchto dvoch systémoch.

 

 

 

Tradícia ukazuje, že ťažkosti kombinácie lunárneho a solárneho kalendára stretávali teológov už od 2. storočia nášho letopočtu, kedy Cirkev slávila prvú Veľkú noc. Veľkonočná kniha Easter Book (Paschalia), vysvätená prvým Nicejským koncilom v roku 325 n.l. poskytuje pravidlá, na ktorý deň by patričný čas oslavy mal pripadnúť. Ale system datovania vo Veľkonočnej Knihe (Paschalia) je mätúci, pretože pôvodný text Nicejského vyznania viery sa nedochoval. Ako spočítať dátum Veľkej noci vieme iba z posolstva Konštantína biskupom, ktorí sa nezúčastnili koncilu, a tento dokument nežiada o konanie Veľkej noci po jarnej rovnodennosti. Ako určiť výročie Kristovho vzkriesenia píše okolo roku 1330 n.l. stredoveký učenec Matúš Vlastar v Zbierke pravidiel svätých otcov Cirkvi:

 

 

 

Pravidlo Veľkej noci má dve obmedzenia: neoslavovať spolu s Izraelitmi a oslavovať po jarnej rovnodennosti. Dve ďalšie boli pridané nutnosťou: mať sviatok po prvom splne po rovnodennosti, ale nie na ktorýkoľvek deň, ale na prvú nedeľu po splne. Všetky obmedzenia s výnimkou posledného boli dodržiavané pevne až dosiaľ, ale teraz sa to často presúva na nasledujúcu nedeľu. Vždy počítame dva dni po Pasche [splne] a potom sa to určí na nasledujúcu nedeľu. To sa stalo nie z neznalosti alebo neschopnosti cirkevných otcov, ktorí potvrdili pravidlá, ale kvôli lunárnemu pohybu.

 

 

 

Vo Vlastarovej dobe, bola porušená posledná podmienka Veľkej noci: v prípade, že prvá nedeľa pripadne na prvé dva dni po splne, bola oslava Veľkej noci odložená na budúci víkend. Táto zmena bola nutná kvôli rozdielu medzi skutočným splnom a tým vypočítaným vo Veľkonočnej knihe - Easter Book. Chyba, o ktorej Vlastar vedel, je dvadsať štyri hodín za 304 rokov. Preto Veľkonočná kniha Paschalia musela byť napísaná okolo roku 722 n.l. Ak by Vlastar vedel o kanonizácii knihy Paschalia v roku 325 n.l., bol by zaznamenal trojdňovú medzeru, ktorá vznikla v období medzi skutočným a vypočítaným splnom počas viac ako 1000 rokov. Takže buď nevedel o Veľkonočnej knihe Paschalia, alebo vedel správny dátum kedy bola napísaná, čo ale nemohlo byť okolo roku 325 n.l.

 

 

 

Nosovský použil Gaussov veľkonočný vzorec pre výpočet Juliánskych termínov všetkých jarných splnov od 1. storočia nášho letopočtu až do dnešnej doby a porovnal ich s dátumami Veľkej noci získaných z Veľkonočnej knihy Paschalia. Dospel tak k záveru, že tri zo štyroch podmienok stanovených prvým Nicejským koncilom boli porušované až do roku 784 n.l., kedy Vlastar poznamenal, že "všetky obmedzenia s výnimkou posledného boli dodržiavané pevne až dosiaľ." Scaliger nemal šancu odhaliť túto chybu pri navrhovaní roku 325, pretože v 16. storočí výpočty splnu do minulosti nebolo možné vykonávať s veľkou presnosťou.

 

 

 

Je aj ďalší dôvod proti platnosti roku 325: 532-ročná periodicita dátumov Veľkej noci. Posledný cyklus začal v roku 1941. Predchádzajúce boli 1409 - 1940, 877-1408 a 345-876. Takže sa zdá divné, že koncil sa zišiel v roku 325 a veľkonočný cyklus začal o 20 rokov neskôr.

 

 

 

Preto si Nosovský myslí, že prvý Nicejský koncil sa konal v roku 876 alebo 877, pretože tento rok je začínajúcim rokom prvého veľkonočného cyklu po roku 784, kedy Nosovský verí, že Veľkonočná Kniha Paschalia bola pravdepodobne zostavená. Tento záver tiež súhlasí s jeho výpočtami splnov, ktoré ukázali, že vypočítané a skutočné splny pripadli na rovnaký deň len medzi rokmi 700 a 1000 n.l. Od roku 1000 a ďalej, skutočné splny nastali viac ako deň po vypočítaných, zatiaľ čo pred rokom 700 bolo poradie opačné. Roky 784 a 877 tiež spĺňajú tradičné tvrdenie, že približne jedno storočie uplynulo medzi zostavovaním a kanonizovaním Veľkonočnej knihy Paschalia.

 

 

 

Bohužiaľ, tento záver nevzbudil medzi historikmi žiadnu reakciu. Nosovského matematické myslenie sa zdá byť hodnoverné, ale bolo by zaujímavé vedieť, či tie historické aspekty, ktoré vyvolal, aj obstoja a osvedčia sa.

 

 


Almagest, pravdepodobnosť a metóda najmenších štvorcov.

 

 

 

Zrýchlenie Mesiaca nebolo jedinou nezhodou medzi Robertom Newtonom a Anatolijom Fomenkom. Tiež sa obaja výrazne líšili v názore na Almagest, najvplyvnejšej knihe o astronómii aká kedy bola napísaná. Claudius Ptolemajos, jeden z najväčších vedcov staroveku, ju napísal v Alexandrii za vlády rímskeho cisára Antonina Pia, tradične datovanej medzi rokmi 138 a 161 nášho letopočtu. Každý pevný dôkaz podporujúci rozdielne datovanie popisované v tejto Ptolemajovej rozprave by mohol ovplyvniť chronológiu Ríma a následne najstaršiu históriu. Toto dielo sa dotýka hlavných problémov astronómie, od podstaty vesmíru po lunárny a planetárny pohyb, a obsahuje podrobné hviezdne katalógy a záznamy o zatmeniach, zákrytoch a rovnodennostiach, z ktorých všetky sú podmienené matematickým datovaním. Pôvodná verzia Almagest bola stratená, ale v mnohých prekladoch bola v obehu od staroveku.

 

 

 

V knihe Zločin Claudia Ptolemaja [10], vydanej v roku 1977, Robert Newton obvinil starovekého astronóma z falšovania dôkazov. Newton argumentoval, že mnohé z koordinátov uvedených v Almageste ako pozorovania, nie je nič iné ako podvod. Fomenko nesúhlasil a tak vzal na seba úlohu datovania knihy.

 

 

 

Jeho prvý pokus bol založený na skutočnosti, že každá hviezda má vlastný pohyb, ktorý nemá žiadny vzťah k zdanlivému z dôvodu precesie. Objav tohto javu je pripočítaný Edmundovi Halleymu, ktorý ho popísal na začiatku 18. storočia. Ptolemajos sa tiež pýtal, či sa hviezdy pohybujú nezávisle na sebe, ale správnu odpoveď nenašiel.

 

 

 

Pohyb hviezd môže byť zistený iba stovky rokov trvajúcimi presnými pozorovaniami ich tangenciálnych zložiek. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Tangenci%C 3%A1lny) Použitím relatívnej polohy uvedenej v Almageste a porovnať ich s tými súčasnými, chce Fomenko zistiť, kedy bola kniha napísaná. Ale cieľ nebolo ľahké dosiahnuť. Jedna prekážka bolo využitie Ptolemajovho katalógu pre sledovanie pohybu niektorých hviezd. Ak by katalógové údaje boli nesprávne, vypočítané rýchlosti týchto hviezd by boli tiež zlé. Fomenko preto musel vysledovať históriu týchto zistení a odstrániť z jeho analýzy hviezdy týkajúce sa Almagestu. No najviac náročný proces bolo identifikovať katalogizované hviezdy, čo je problém, ktorým boli zaujatí mnohí astronómovia počnúc 16. storočím.

 

 

 

V staroveku a stredoveku tvary súhvezdí neboli normalizované a ich opis bol často vágny. Preto hovorím, že konkrétnu hviezdu z katalógu zodpovedá tej, ktorú vidíme teraz na nočnej oblohe, je ťažké určiť. Ptolemajos poskytol pozície a magnitúdy. Identifikácia jasných objektov je jednoduchšia, nakoľko existuje len málo podobných na výber, ale so slabými hviezdami sa veci komplikujú: v Almageste ich súradnice ale tiež aj magnitúdy sú často nesprávne.

 

 

 

Výskum, ktorý prebehol predpokladá, že pozorovania boli vykonávané v 2. storočí nášho letopočtu, skutočnosť, ktorá ovplyvnila identifikáciu hviezd. Výsledné zmeny pre rôzne domnienky. Toto vedie k chodeniu v kruhu. Našťastie je identifikácia jednoduchšia pre hviezdy zodiakálnych súhvezdí, lebo boli študované viac starostlivo pre astrologické účely a existuje o nich viac historických informácií. Z 350 zodiakálnych hviezd zaznamenaných v Almageste, sa Fomenko rozhodol zamerať na tie najrýchlejšie, ktoré sa individuálne pohybujú rýchlosťou najmenej jednej oblúkovej sekundy za rok, pretože pomalšie objekty mohli prejsť vzdialenosti, ktoré boli menšie ako tie, ktoré vyplývajú z Ptolemajových výskumných chýb.

 

 

 

Fomenko teda aplikoval Metódu najmenších štvorcov. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_nej men%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Dtverc%C5%AF). Použil vzdialenosť medzi pozíciou hviezdy ako je zaznamenaná v Almageste a jej skutočné postavenie v danom roku, ako určujú výpočty. Potom zhrnul vzdialenosti pre všetky hviezdy a zopakoval postup pre všetky roky v istom intervale dosť dlhom na to, aby sa zabránilo skresleniu, od 500 pred n.l. do roku 1800 n.l. Nakoniec porovnal výsledky a vybral rok, ktorý zodpovedá najmenšiemu výsledku. Odhady pre každé storočie poukázali na jediný interval, v ktorom chyby boli menšie ako Ptolemajova presnosť desiatich oblúkových minút, a tento interval bol medzi 600 n.l. až 1300 n.l., s najväčšou pravdepodobnosťou okolo roku 800 nášho letopočtu.

 

 

 

Tento uzáver je závislý na niekoľkých predpokladoch, no Fomenko kontroloval spoľahlivosť jeho výsledkov. Jeho odhad ukázal veľmi malú, ale nenulovú pravdepodobnosť, že Almagest bol napísaný mimo tento interval. S prijateľnými (ale nereálnymi) zmenami parametrov, mohol byť interval rozšírený až po rok 350 n.l., dátum stále ešte dvesto rokov po tradičnom datovaní. Dobrou správou bolo, že výsledok sa nezmenil, keď sa dáta mierne menia. Aby získal v tomto postupe viac istoty, testoval tiež hviezdne katalógy zo 16. a 17. storočia, rovnako aj niektoré počítačom vygenerované. Výsledky sa ukázali viac ako uspokojivé: obnovil známe dáta v tolerancii chýb desiatich rokov.

 

 

 

Almagest obsahuje aj iné zdroje, napríklad zákryty a zatmenia mesiaca, teda javy, ktoré sú náchylné k nezávislému datovania. Fomenko a jeho spolupracovníci vymysleli metódy pre kontrolu týchto dát, ktoré potom vykazovali k času, v ktorom bol Almagest napísaný. Získané odhady boli v súlade s predchádzajúcim datovaním Almagestu do roku 800 n.l. [3], [4].

 

 

 

Zatiaľ ale historici ignorujú tieto štúdie, hoci sú publikované v matematickom žurnále, ktorý má pomerne dobré hodnotenie.

 

 

 

Horoskopy.

 

 

 

Horoskop ukazuje pozíciu Slnka, Mesiaca a planét Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn medzi štandardnými dvanástimi zodiakálnymi súhvezdiami v danom čase. S výnimkou Merkúra a Venuše, ktoré nikdy nie sú príliš ďaleko od Slnka, v rozsahu troch súhvezdí pre Merkúr a päť pre Venušu, sa môžu ostatné planéty objaviť kdekoľvek. V dôsledku toho je pre tieto nebeské telesá možných 3, 732 alebo 480 konfigurácií. Kvôli rýchlemu pohybu planét sa horoskopy menia takmer denne. Môžu sa opakovať po stovkách tisícov rokoch ale aj v priebehu niekoľkých dekád. Zdĺhavé výpočty pre zistenie možných dátumov konkrétneho horoskopu sa dnes ľahko vykonáva pomocou počítačov.

 

 

 

V roku 1990 Fomenko a jeho spolupracovníci pracovali na lúštení a datovaní niektorých egyptských obrázkov, ktoré interpretovali ako horoskopy, napríklad kameň z Dendery, reliéfy z Esny, maľby z Athribis, hrobka Petosiris v Dakhla a nástenné maľby nájdené v pohrebných komorách faraónov Ramzesa VI. a VII. Najťažšie bolo nájsť správny výklad jednotlivých symbolov. Na základe týchto zistení výskumný team získal väčšinu údajov zo stredoveku, ktorých výsledky potvrdili zhodu s ich kratšou chronológiou.

 

 

 

Ale tieto závery nesúhlasia s prácou z konca 1950tych rokov od Otta Neugebauera a Henry Bartlett Van Hoesena, ktorí publikovali štúdiu asi 200 horoskopov, najmä gréckych, ale aj egyptských a arabských. [8] Všetky z nich sú jasne formulované a nie v symbolickej forme, takže keď je text kompletný, výklad je istý. Na rozdiel od Fomenka a jeho tímu, Neugebauer a Van Hoesen nebrali vážne každý horoskop. Našli niekoľko neprijateľných konfigurácií, ako je ten, v ktorom stojí Venuša oproti Slnku, ale väčšinou sú vierohodné z astronomického hľadiska. Tiež obmedzili ich štúdiu na časový interval staroveku a ignorujú možné termíny bližšie k našej dobe. Ich výsledky sú štatisticky významné: grécke dáta sú v rozsahu od 71 pred n.l. do roku 621 n.l., zhlukujúce sa okolo roku 100 n.l., egyptské termíny sa pohybujú medzi 37 pred n.l. a 93 n.l., a väčšina arabských dát je približne z roku 800 n.l. Ich kniha poskytuje potrebné informácie pre ďalšie vyšetrovanie, pretože existuje mnoho ďalších neprebádaných horoskopov v papyrusovej literatúre, ktorá zahŕňa desiatky tisíc textov.

 

 

 

Aj keby boli všetky Fomenkove riešenia správne, počet prípadov, ktoré študoval je príliš malý na robenie nejakých záverov. Historici ich môžu ľahko odmietnuť ako irelevantné kvôli neistej interpretácií symbolov. Avšak štúdie horoskopov sú dôležitou metódou, ktorej potenciál nie je stále dostatočne využitý.

 

 

 

Empiricko-štatistické metódy.


 

 

Jedna z Fomenkových empiricko-štatistických metód má za cieľ identifikovať rôzne kroniky, ktoré sa zdajú byť odlišné, ale popisujú rovnaké historické obdobie, aj keď sa objavujú v rôznych jazykoch, pomenúvajú postavy odlišne a používajú rozdielne zemepisné názvy. Začal s premisou, že človek, božstvo, krajiny alebo mesto môže byť známe viac ako jedným menom: Charlemagne je tiež známy ako Karol Veľký, Boh ako Alah, Fínsko ako Suomi a Bratislava ako Pressburg. Je rozumné sa domnievať, že nedostatok komunikácie dovoľoval rôzne varianty názvov, čo mohlo byť v minulosti bežné, takže také kroniky pravdepodobne existujú.

 

 

 

Fomenko určuje jeho metódu nasledovne. Vezmite si dva texty popisujúce niekoľko historických udalostí, ktoré majú relatívne, ale nie priame datovanie. Zbierajte rozličné údaje, ako je počet slov použitých v kronike, kde a koľkokrát sa meno vyskytuje v určitom časovom intervale. Potom porovnajte zhodné informácie. V prípade, že čísla, ktoré získate sú veľmi odlišné, tak obdobia pravdepodobne nesúvisia. Ak sú ale blízko, pokračujte vo vyšetrovaní s pomocou rôznych štatistických nástrojov. V prípade zhodných výsledkov je pravdepodobné, že obe kroniky popisujú rovnaké udalosti. Testovanie konkrétnych textov ako je ruská Supraská (http://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Supr asliensis) a Nikiforova kronika, ktoré odkazujú na udalosti v období 850-1256 n.l. Fomenkovou metódou prinieslo rovnaké štatistické výsledky.

 

 

 

Súvisiacim problémom je usporiadanie spisov, ktoré obsahujú veľa historických postáv, z ktorých niektoré sa objavujú vo viac ako jednom dokumente. Tu rozdelíme texty do generácií, t.j. kapitol, pojednávajúcich o 24 až 33 rokoch histórie. V každej danej kapitole, sa ukážu iba mená z minulosti alebo súčasnosti. Ďalej zavedieme kvantitatívne meranie: porovnáme výskyt mien z predchádzajúcich skupín s tými v skúmaných kapitolách a zapíšeme pomery. Vzhľadom k tomu, že na rodičov si pamätáme lepšie ako na starých rodičov, vzdialenejšie generácie sú teoreticky menej často zmieňované. V závere je usporiadanie kroník také, že sa všetky vzájomné opakovania blížia ideálu. Tento princíp priniesol dobré výsledky pri skúškach na hodnoverných dokumentoch z minulých storočí.

 

 

 

Fomenko aplikoval tieto metódy na Starom a Novom zákone. Podľa tradície, Biblia popisuje rôzne vzdialené udalosti, s výnimkou dobre známych prekrývaní medzi štyrmi knihami Samuela a Kráľov a dvoma knihami Kronickými. Ale Fomenkov záver bol iný. Najprv rozdelil Písma do 218 kapitol, jedna pre každú generáciu, každá s výskytom asi 2000 písmen. Napríklad Genesis bol rozdelený do sedemdesiatich troch kapitol: Genesis 1-3 (Adam, Eva), Genesis 4:01-04:16 (Kain, Abel) a tak ďalej, zatiaľ čo Exodus tvorí iba jednu kapitolu. Starý zákon sa skladal z častí 1 až 191, a Nový zákon sa skladal z dielov 192-218. Na skontrolovanie platnosti tohto rozdelenia, to Fomenko overil na už známych biblických dejinných zhodách a potvrdil ich ľahko.

 

 

 

Potom usporiadal všetky kapitoly v súlade s vyššie uvedenými zásadami a dospel k záveru, že Starý a Nový zákon popisuje prepojené udalosti a že nie sú oddelené niekoľkými storočiami ako sa predtým myslelo. Napríklad Zjavenie svätého Jána, posledná kniha v Biblii, patrí do Nového zákona. Umiestnenie niekde inde bude vyzerať prinajmenšom divne, pretože každý je zvyknutý na jeho aktuálnu pozíciu. Ale Fomenkove frekvenčné analýzy naznačujú, že patrí ku proroctvám Starého zákona. Jeho nové usporiadanie presunulo Zjavenie do rovnakého obdobia ako knihy Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela, Daniela, Exodus, Levitikus. Sám Fomenko nepovažuje toto premiestnenie za prekvapujúce, pretože Zjavenie sv. Jána mu pripomína apokalyptickú povahu Danielovho proroctva zo Starého zákona.

 

 

 

Môžu tieto empiricko-štatistické analýzy zmeniť naše chápanie Biblie? Zatiaľ sa zdá, že odborníci na Bibliu ignorujú Fomenkove závery. Ale bolo by dobré vidieť štúdie, ktoré buď tieto myšlienky vyvrátia alebo jeho objavy použiť na lepšie pochopenie kresťanskej teológie.

 

 

 

Datovanie máp.

 

 

 

Fomenko tiež prišiel s metódou pre datovania máp, v ktorom používa nasledujúce predpoklady. Ak je nejaká chyba na mape opravená, nebude sa táto na nasledujúcich mapách objavovať a všetky správne rysy budú zachované. Takže pre región s dlhou kartografickou históriou platí, že čím menší počet chýb mapa obsahuje, tým je novšia. Určiť chronologické poradie mapám, pri ktorých je doba ich vzniku neznáma, môžeme ich vzájomným porovnaním a nájdením zmien, ktorými prešli. Do úvahy je potrebné vziať mnoho kritérií, ktoré zahŕňajú aj matematiku, vrátane druhu mapy (guľa, plochá); druhu projekcie (kužeľová, valcová, azimutálna); orientácie; umiestnenie pólov, rovníku a trópov, zastúpenie klimatických pásiem; a tak ďalej.

 

 

 

Táto myšlienka je historikom známa. Sir Flinders Petrie, otec modernej archeológie, použil podobnú (ale nematematickú) techniku na začiatku 20. storočia po tom, ako zaznamenal štylistické rozdiely medzi výrobkami z keramiky nájdených v rôznych hroboch. Zostavením grafov týchto rozdielov určil relatívnu chronológiu hrobov.

 

 

 

S prihliadnutím na túto metódu, Fomenko zistil, že kartografia sa neveľmi rozvinula. Mapy z 3. a 4. storočia nášho letopočtu boli jednoduché náčrty, veľmi odlišné od toho, čo znázorňovali. Neskôr s výskytom prvých nákresov pomerne presných gulí a rovinných máp v 16. storočí sa ich kvalita zlepšila . Ale aj napriek znalosti hlavných rysov Zeme na neskorších výkresoch, jej proporcie a rozmery boli stále mizerné. Fomenkovu pozornosť pritiahlo niekoľko slávnych máp ako napríklad Glóbus Krata z Millosu z 2. storočia pred n.l., Peutingerova mapa s predpokladaným časom vzniku v dobe cisára Augusta (27 pred n.l.- 14 n.l.) a ďalšia pripisovaná Claudiovi Ptolemajovi z 2. storočia n.l. Pomocou svojej metódy Fomenko ale prišiel k záveru, že všetky z nich boli v skutočnosti vyrobené približne o tisícročie neskôr.

 

 

 

Bez ohľadu na tieto závery, princípy Fomenkovej metódy spĺňajú rovnaké normy, aké historici uplatňujú pri riešení evolučných modelov, ako napr. Sir Flinders Petrie vo svojej analýze keramiky. Naviac z matematického hľadiska nie je nič zlé na týchto technikách; používajú štandardné nástroje matematickej štatistiky, ktoré nikto nespochybňuje. Preto, rovnako ako v prípade uplatňovania empirickej štatistiky na texty, tento nápad stojí za to aby pokračoval. Ale odolajú tieto metódy kritike na ostatných frontoch? Disciplína, ktorá sa zaoberá výkladom takýchto údajov je známa ako aplikovaná štatistika a odborníci sú si vedomí jej pascí, napríklad tým, že zabezpečia, aby databáza bola relevantná, alebo sa neposudzovalo, koľko experimentov zlyhá. Na toto sa však pri Fomenkovej práci neprihliada.

 

 

 

Hoci on tvrdí, že získal presné údaje, je nepravdepodobné, že to môže dosiahnuť bez toho by sa nespoliehal aj na nematematické výsledky. Rovnako ako v prípade textov, by mal byť schopný dodať grafy, ako ale môže povedať, že prvé mapy sú z 3. storočia pred n.l. alebo z 9. storočia nášho letopočtu? Zdá sa, že v jeho chvate na podporu predchádzajúcich vlastných astronomických zistení, skočil k uzáverom príliš skoro, čím riskuje, že jeho stále ešte neukotvená metóda nebude vyznievať presvedčivo.

 

 

 

Vedecké metódy.

 

 

 

Od začiatku 20. storočia, pokrok fyziky, chémie, biológie a ďalších vedných odborov prispel k niekoľkým novým metódam datovania, ktoré sa osvedčili, ale nie bez toho aby museli prekonávať odpor. Niektorí využívajú aj matematické podpory. Medzi nimi najznámejšie sú rádiokarbónová metóda, dendrochronológia, termoluminiscencia, sledovanie štiepenia a archeomagnetické datovanie.

 

 

 

Z matematického hľadiska, rádiokarbónová metóda používa jednoduchú lineárnu diferenciálnu rovnicu, ktorá popisuje rádioaktívny rozpad. Fyzicky je to postavené na základe rozpadu uhlíka 14, chemického prvku s poločasom rozpadu asi 5370 rokov, ktorý existuje vo všetkých živých organizmoch. Akonáhle organizmus zomrie, rozpad tohto prvku sa spustí a metóda poskytne čas smrti výpočtom ukazovateľa pomeru medzi uhlíkom-14 a uhlíkom-12, ktorý je stabilný a zostáva v čase konštantný. V živých organizmoch je tento podiel asi 10 na -12.

 

 

 

Rádioaktívna uhlíková metóda je založená na niekoľkých predpokladoch: koncentrácia rádioaktívneho uhlíka v atmosfére je konštantná a v priebehu histórie sa nemení; podiel rádioaktívneho uhlíka vo všetkých živých bytostiach je rovnaký ako v atmosfére a nezávislý na lokalite; fyzikálne a chemické podmienky ako je teplota alebo vlhkosť neovplyvnia rozpad rádioaktívneho uhlíka; datované vzorky nie sú kontaminované, takže pomer uhlíka-14 k uhlíku-12 nie je ovplyvnený vonkajšími faktormi. Tieto hypotézy boli v počiatkoch tejto metódy často kritizované, keď sa prihodili veľké chyby a to predovšetkým preto, že meracie techniky neboli dostatočne vyspelé. Ale od rokov 1980tych, nová technika urýchľovača hmotnostnej spektrometrie (ktorá je odlišný od pôvodnej rádiokarbónovej metódy tak ako je digitálna fotografia odlišná od celuloidového filmu) vedie k veľmi dobrým výsledkom, ktoré majú len malé chyby. Výsledky získané týmto spôsobom sú často testované pomocou dendrochronológie, vedy o určovaní veku na skúmaní letokruhov stromov.

 

 

 

Termoluminiscencia (http://en.wikipedia.org/wiki/Thermolumi nescence_dating) je založená na množstve vyžarovaného svetla, ​​mimo zvyčajného žiarenia, kedy kryštalický materiál dosiahne teplotu asi 500 stupňov Celzia. Keď sa keramika, ktorá obsahuje minerálne látky (živica, vápenec, kremeň) s vysokými emisiami, rozbije a črepy sú pochované, proces vytvárania tejto energie začne nanovo. Množstvo termoluminiscencie nájdené v týchto fragmentoch určuje ich vek. Namiesto rozpadu ako je tomu u uhlíka-14, je tento proces popísaný diferenciálnou rovnicou, ktorá vyjadruje rast.

 

 

 

Sledovanie štiepenie je založené na fyzike častíc. V prípade, že atómy prvku sú náchylné k štiepeniu, ako napr. urán, častice sú zachytené v kryštalickej mriežke a uvoľnené žiarenie spôsobí "škrabance" vo vnútornej štruktúre. Elektrónový mikroskop môže odhaliť tieto stopy, ktorých počet podľa teórie pravdepodobnosti určuje vek vzorky. Ak je materiálom vyrobené sklo, teplo vyprodukované pri výrobe zmaže predchádzajúce stopy, čo umožňuje určiť kedy bola vzorka vyrobená.

 

 

 

Konečne archeomagnetické datovanie stanovuje vek objektov porovnaním ich magnetických informácií so zmenami v magnetickom poli Zeme. Rovnako ako u všetkých ostatných spôsobov datovania, techniky používané v tejto metóde sa neustále vylepšujú.

Ako čas postupuje, vedecké metódy datovania majú čoraz väčší vplyv na historický výskum, takže jedného dňa ich historici budú môcť použiť v oveľa väčšom rozsahu na kritické zhodnotenie tradičnej chronológie.

 

 

 

Záverečné poznámky.


 

 

Na konci 16. storočia, kedy sa historická chronológia stala vedou, väčšina matematických metód použitých na stanovenie starovekých a stredovekých datovaní bola založená na nebeskej mechanike. Veci sa menili v 20. storočí so zavedením niekoľkých vedeckých metód datovania. Súčasne niektorí matematici s určitou mierou úspechu vyskúšali nové prístupy. Tieto metódy poskytujú pohľad do histórie, ale nezdá sa, že ich treba brať veľmi vážne, ak ich posudzujeme osve.

 

 

 

A naozaj, historici berú zvyčajne výsledky týchto metód do úvahy iba vtedy, ak závery súhlasia s ich chronologickými očakávaniami. Inými slovami dávajú prednosť tradičnej chronológii pred hore spomenutými vedeckými a matematickými metódami. Takýto postoj nie je prekvapujúci. Koniec koncov, tradičnú chronológiu budovali v priebehu storočí s veľkým úsilím. Avšak je jasné, že čím vzdialenejšie je historické dátum do minulosti, tým menej je spoľahlivé. Takže keď nabudúce počujeme, že Rím bol založený v roku 753 pred naším letopočtom, nemali by sme to brať doslovne. Možno si vlastne nebudeme nikdy istí kedy presne sa to stalo, ale musíme dúfať, že usporiadanie historických udalostí je v poriadku.

 

 

 

Matematické metódy opísané vyššie sú prvým krokom poskytnúť historikom viac než len ich pôvodné chronologické nástroje a pomôcť im udržať, pokiaľ ide o minulosť, kritický postoj. Ale bez potvrdzujúcich podporných dôkazov by to bol len unáhlený skok na predčasné uzávery o správnom datovaní starovekých udalostí. Zdá sa však, že matematika sa infiltrovala do štúdia histórie, ako to úspešne urobila aj v ostatných disciplínach. Potom, keď sa prach okolo sporných diskusií usadí, je nádej, že historici, vedci a matematici budú spoločne revidovať existujúce metódy a vytvoria nové nástroje v rovnakom duchu spolupráce, aká sa vyskytuje v mnohých iných odboroch ľudskej činnosti. Ale nemali by sme očakávať príliš veľa ani príliš skoro. Je to oblasť, v ktorej bol pokrok pomalý a neexistujú žiadne známky toho, že by v blízkej budúcnosti mohli veci nabrať iný smer.

 

 


Referencie:

[1] F. Diacu, The Lost Millennium: History's Timetables under Siege, 2nd ed., Johns Hopkins Univ. Press, 2011.
[2] A. T. Fomenko, The jump of the second derivative of the moon's elongation, Cel. Mech. 25 (1981), 33–40.
[3] A. T. Fomenko, V. V. Kalashnikov, and G. V. Nosovski, When was Ptolemy's star catalogue in Almagest compiled in reality? Statistical analysis, Acta Appl. Math. 17 (1989), 203–229.
[4] The dating of Ptolemy's Almagest based on the covering of the stars and on lunar eclipses, Acta Appl. Math. 29 (1992), 281–298.
[5] A. Grafton, Joseph Scaliger: A Study in the History of Classical Scholarship, vol. 2, Historical Chronology, Clarendon Press, Oxford, 1993.
[6] A premature autobiography?, unpublished manuscript, 2002.
[7] D. Hay, Annalists and Historians: Western Historiography from the Eighth to the Eighteenth Centuries, Methuen, London, 1977.
[8] O. Neugebauer and H. B. Van Hosen, Greek Horoscopes, Amer. Philos. Soc., Philadelphia, 1959.
[9] I. Newton, The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, J. Tonson, J. Osborn, and T. Longman, London, 1728.
[10] R. Newton, The Crime of Claudius Ptolemy, Johns Hopkins Univ. Press, 1977.
[11] The Moon's Acceleration and Its Physical Origin, Vol. 1, As Deduced from Solar Eclipses, Johns Hopkins Univ. Press, 1979.
[12] The Moon's Acceleration and Its Physical Origin, Vol. 2, As Deduced from General Lunar Observations, Johns Hopkins Univ. Press, 1984.
[13] R. L. Reese, S. M. Everett, and E. D. Craun, The origin of the Julian Period: An application of congruences and the Chinese Remainder Theorem, Amer. J. Phys. 49 (1981), 658–661.
[14] E. M. Reingold and N. Dershowitz, Calendrical Calculations: The Millennium Edition, Cambridge Univ. Press, 2001.
[15] J. Repcheck, The Man Who Found Time: James Hutton and the Discovery of Earth's Antiquity, Perseus, Cambridge, Mass., 2003.
[16] A. A. Zalyzniak, Linguistics according to A. T. Fomenko, Russian Math. Surveys 55 (2000), 369–404.

 

 


Vyšlo v 
NOTICES of the American Mathematical Society

April 2013, volume 60, Number 4
Pages 441-449

Florin DIAC je profesorom matematiky na Pacific Institute for the Mathematical Sciences a University of Victoria. 
Jeho e-mailová adresa je diacu@math.uvic.ca. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1090/noti962

 

 


Preklad z originálu na http://www.chronologia.org/en/2013_flori n_diacu.html
a úprava: SomTenKtorySom

 

 

 

Vzhľadom k náročnosti témy sa ospravedlňujem za prípadné nejasnosti  v preklade. Ď:)Author: STKS # LonoSoxa58
Veda2013-07-1375
-
 54% ( 3 people voted )
+
V skutočnosti je celé dátovanie fikciou tak ako je fikciou biblia. Viď knihu a dokument: Bible Unearthed. Dnešné ľudstvo má pôvod v ľuďoch, pár stovák, ktorí prežili výbuch kaldery Toba čo bolo nejväčšou katastrofou na zemi za posledných 2 milióny rokov. Keďže šlo o limitovanú edíciu človeka tak museli byť veľmi dlho pospolu tj desiatky tisíc rokov. Z týchto ľudi vzišli Védy a preto všetky staroveké kultúry majú podobné symboly a doktríny. Títo ľudia prežili na Ázijskej planine preto sa nám hovorí kaukazska rasa= caucasian race. Už v 19 storočí to vedeli Helča Blavatsky atď. Títo ľudia sú pôvodcami vedomostí ktoré boli zapísané vo Védach. Vo Védskom priestore dodnes prevláda R1a DNA.
http://veda.wikidot.com/do-you-know
Najstarším dátovaným ľudským dielom je kearmika z Dwark= 20 000 rokov stará. Najstaršim lekárstvom je ayurveda keď klinické operácie boli prevádzané.
http://www.ancient-wisdom.co.uk/surgery.htm

Biblickí židia sú dnešní Palestínci.
http://mondoweiss.net/2008/09/israeli-historian-pa
lestinians-are-biological-descendants-of-bibles-je
ws.html
Keď poďla Bible Unearthed sa exodus nikdy nestal a židia neboli v Egypte kto tam teda bol? Palestínci pod menom Pelestes boli zajatí počas Vojny morských národov= Sea people.
http://www.salimbeti.com/micenei/sea.htm
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/199503/who.w
ere.the.sea.people.htm

Pokiaľ si pozriete dokument o Puma Punku na youtube tak uvidíte že pôvodní obyvatelia južnej ameriky sa nápadne podobali na Sumerov odkiaľ je na skok do Harapy a Mohenjo Daro to znamená že to boli tí istí ľudia. V skutočnosti títo ľudia prežili do Kolumbusa ako Ľudia oblakov- Cloud People a ich DNA je R1 tak ako je R1 DNA severo-amerických indiánov.
Mr. W.D. Brown, the British philosopher, admits in his Superiority of the Vedic Religion as under :
Vedic religion recognises but one God. It is a thoroughly scientific religion, where religion and science meet hand in hand. Here theology is based on science and philosophy.” We seldom realize the importance of what Einstein said:
We should be thankful to Indians who taught us how to count without which no worthwhile scientific discovery would have been possible.”
We fail to recognize the magnitude of the famous British Historian Grant Duff’s words:

Many of the advances in the sciences that we consider today to have been made in Europe were in fact made in India centuries ago.”
We ignore what the American Historian Will Durant said:

India was the motherland of our race and Sanskrit the mother of Europe’s languages. India was the mother of our philosophy, of much of our mathematics, of the ideals embodied in Christianity… of self-government and democracy. In many ways, Mother India is the mother of us all.”
Most of us are not even aware of the historical facts which the famous French philosopher and writer Voltaire knew when he wrote:

It is very important to note that some 2,500 years ago at the least Pythagoras went from Samos to the Ganges to learn geometry…But he would certainly not have undertaken such a strange journey had the reputation of the Brahmins’ science not been long established in Europe.”
Všetko je fikcia. Okrem iného sa tvrdí že mesiac sa netočí okolo svojej osi. Omyl. Točí sa paralelne zo zemou preto vidíme iba jednu stranu.


Ederlezi # RalyNevo34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 16:07:50 4079836a
Pozrite tento dokument a pochopíte fikciu datovania. Pred 10 až 15 000 rokmi toto postavil kto? Podobne je to s Gobekli Teppe v Turecku. 12 000 rokov stará vec. V tom čase mali byť poďla dátovania ľudia zberači a lovci nie ovládať vyspelé technológie.

Ederlezi # RalyNevo34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-14 16:15:55 4079836a
"Ale nemali by sme očakávať príliš veľa ani príliš skoro. Je to oblasť, v ktorej bol pokrok pomalý a neexistujú žiadne známky toho, že by v blízkej budúcnosti mohli veci nabrať iný smer."
„Ten, kto kontroluje minulosť, kontroluje budúcnosť. Kto kontroluje prítomnosť, kontroluje minulosť.“ George Orwell.

Akurát ten internet im poriadne narušil ich pokojný život. Jediná vec ako odstaviť platených propagandistov z univerzít je ignorovať ich. Nekupovať ich knihy, zosmiešňovať ich na diskusiach na youtube, v novinách atď

Ederlezi # RalyNevo34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-14 16:26:30 4079836a
Mám pochybnosti nad dôveryhodnosťou tohoto článku. Pravdepodobne je to celé nejaká hlúposť, kadejaké hlúpe teoretizácie, žiadne argumenty
Napr. archeológovia dokážu uhlíkovou metódou úplne presne zistiť vek daného predmetu!!! Takže tí vedci zas až tak hlúpi nie sú

montenegro # NycyQywa82
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-07-14 21:24:01 5057d10a
Ederlezi, mal som to stastie vidiet cely seria ls nazvom Votrelci davnoveku, je to krasna postdanikenovska bajka, dokonca aj s prislovecnym dovetkom dotycneho p.Danikena, ktory desiatky rokov stale rozprava to iste, ale nepovediac nic konkretne, ci dolozitelne.

Hemzi sa to vyhlaseniami ,akymi disponujes aj ty. To, ze sa nejaky Indian podoba zobrazeniu Sumera, ale dava zmysel akurat tomu, ze vsetky rasy pochadzaju z jednej michondrialnej DNA. To, ze kultury roznych obyvanych uzemi ale nepoznali presne to iste, co kultury ine, na nepristupnom uzemi pre nich, je dane napr. aj tym, ze Mayovia koleso nepoznali, zato pouzivali cislo 0, ine kultury koleso poznali, ale nepoznali 0, to je napr. teda dost zjavny argumnet proti osidleniu jednou jedinou kulturou napriec celou zemegulou.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 12:10:57 59ad5d21
Ederlezi, podla akeho datovania? podla toho, co nas ucili v skole? v skole nas ucili kopec dalsich blbosti.
s tym strebavanim informacii z internetu treba byt tiez opatrni.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 12:52:04 5ab6fb7f
loading...
predchadzajuci prispevok je pisany slovencinou z roku 1843, po hodzovsko hattalovskej uprave z 1856
*opatrny

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 12:56:45 5ab6fb7f
Fero a si si isty spravnym datovanim tej hodzovsko hattalovskej pravy?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 13:22:33 59ad5d21
veru nie som:) pozeram ten dokument puma punku. kto si mysli, ze vyrobit geometricky presne kamene sa da za pomoci primitivnych nastrojov nech si da doviest 8 domiesavacov betonu, vyleje to do neforemneho debnenia, necha vytvrdnut a potom za pomoci kamenneho dlata a kladiva urobi dokonale prave uhly a rucne vyvrta otvory o priemere minimalne 10cm. potom to bez pouzitia dalsej energie okrem ludskej sily prenesie 10km. to vsetko este niekolko stokrat a postavi nieco podobne ako staroveke megaliticke stavby. ovsem zula je tvrdsia ako beton.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 13:44:48 5ab6fb7f
Fero, ja som ten dokument videl, ale nespajam ro takym sposobom, aby som sa dopustil chyb, ktore robis ty. Vysvetlenie byva mozno prozaickejsie ako sa na prvy pohlad da. Rovnako ako v pripade kamennych soch na Velkonocnom ostrove. Preto ak nieco neviem vysvetlit, nepomoze mi sa odvolavat na priselcov z vesmiru, lebo je to porovnatelna chobotina, ako isti vyznavaci istych neznamych entit.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 13:47:47 59ad5d21
Rafael, ale ja som nepisal, ze s tym suhlasim. nesuhlasim. mam iny nazor. ale opat aj tu je ta ista analogia, ze tu civilizaciu co to postavila nieco vyhladilo. pred tym vyhladenim boli na vyssom stupni rozvoja, co opat falzifikuje jednu uz nie vedecku teorii z 19. stor., ktora tvrdi, ze vyvoj ide od jednoducheho k zlozitemu

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 13:53:15 5ab6fb7f
A ktoruze teoriu to mas na mysli?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 13:57:14 59ad5d21
urobime to formou hadanky. jej autor napisal o nej o.i. aj toto:
" Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možno úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nadevše nádherný vesmír a stejně tak člověk povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existence Boha."
Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 14:23:21 5ab6fb7f
,
illuminatedBimbo # WavaPihi67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 14:31:14 b229b055
Fero spajas evoluciu cloveka s kulturnou evoluciou. To ma za nasledok, ze napriek nespornym vedomostiam sa dopustas takych laickych chyb. Ak by si pochopil toho dotycneho pana, ktory mimochodom ani v tej dobe hovorit inak nemohol, tak by si vedel, ze viera v boha akehokolvek cloveka nema na ziaden prirodny ukaz absolutne ziaden vplyv. Darwin si bol vedomy toho, ze fosilie su nedostatocnym zdovodnenim evolucie, takisto ale vedel, ze existuju mechanizmy, ktore sposobili prechod od jednobunkoveho organizmu, k tzv zlozitym.
To ale nema suvis s tym, ze ludia nasej doby su na tom lepsie ako napr. homo afarensis, ved aj neandetralec mal mozog vacsi ako my.
Ina vec je evolucia kulturna, tam su badatelne prvky poukazujuce na postupny vyvin, staci si len spomenut na absenciu kolôesa u mayov, ci nuly inych tzv. vyspelych kultur. V neposlednom rade nedokonale znakove pismo, ktore hlaskova abeceda vytlacila na periferiu nezaujmu a neschopnosti nazvat veci pravym menom.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 14:40:04 59ad5d21
,
illuminatedBimbo # WavaPihi67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 14:42:41 b229b055
@fero
zaujimalo by ma, akej teorii stvorenia veris, kedze evidentne neveris evolucnej teorii a minule si pisal, ze nesuhlasis ani s kreacionistami...

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 14:53:54 542f3c27
ako sa to vezme. ja som nenarazal len na kulturnu evoluciu, ale tzv. evoluciu cloveka. clovek zdegeneroval oproti ludom, co zili v tych casoch.
tiez nesuhlasim, ze viera nema vplyv na prirodny ukaz. samozrejme, ak sa na svet divame iba cez 5 materialnych zmyslov tak nema. napr. pes vie vela veci od teba vicitit a ty ho na zaklade sile myslienky mozes ovladat. moze sa ti to zdat trochu pritiahnute za vlasy, ale trenovat sa da aj mozog nie len svaly. autisti by ti o tom vedeli rozpravat.

osvieteny bimbo: to, ze heliocentrizmus je rovnaka uroven blbosti ako geocentrizmus vieme a vieme, ze zem neobieha okolo slnka, ako nas mylne ucili, ale trajektoria tvori spiralu. analogia s DNA je dalsia nahoda.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:00:32 5ab6fb7f
Fero, ale ty si nezodpovedal moju otazku, ako si myslis, a v com prebieha tzv, degeneracia ludstva oproti inym kulturam, ktore vymreli? Nie je to nahodou tym, ze kazda civilizacia je na tom rovnako? Kulturnou evoluciou som mal na mysli uplne nieco ine, ako masirovanoie mozgovych zavitov. Ja netvrdim, ze sme na vyslni vyspelosti,ale mat take moznsti ake mame my, co sa tyka zbrani a techniky, predosle civilizacie by sa vyzabijali ovela skor.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:04:49 59ad5d21
A este s tym nesuhlasim ohladom viery a prirodnych ukazov, daj nieco, co sa da overit....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:07:11 59ad5d21
Piko(memory),
neverim, to je pravda. ako protiklad by som uviedol Dawkinsa, ktory veri, ale nema ziaden dokaz a priznava, ze je to hlavne ateisticka lobby:

" Čomu veríte napriek tomu že to neviete dokázať? (Dawkins): Verím[/ur
l] že všetok život, všetka inteligencia, tvorivosť a "
dizajn[/
url]" v celom vesmíre, je priamym alebo nepriamym produktom prírodného výberu. Z toho vyplýva že
dizajn[/u
rl] vo vesmíre sa objavil neskôr, po období darvinistickej
ev
olúcie
. Dizajn nemôže predchádzať evolúcii a preto nemôže byť základom vesmíru."


mam svoju vlastnu skladacku na zaklade pozorovania a viditelnych dokazov. neviem ti ju k nicomu prirovnat, lebo som nikde nic podobne necital.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:08:51 5ab6fb7f
{Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možno úplně sladit s vírou v Boha.} Darwin dostatočne používal mozog, ale nemyslím si, že bol zas až taký macher, aby dokázal zladiť trebárs ženu z rebra s evolučnou teóriou. Vieru v boha s evolučnou teóriou zladiť možno aj keď tu zas máme Ockamovu britvu. Inými slovami evolúcia si poradí aj bez boha, ale židovský mýtus pochádzajúci od Sumerov s evolúciou ťažko zladíš. Okrem toho Darwin nie je pre evolucionistov boh a ak by aj nejaký mix dorobil, myslím si, že by si tým len uškodil.

K tomu ešte dodám, že pán Darwin mal pochybnosti o existencii boha. Tu je jeho vyjadrenie: Nemôžem sa seba samého presvedčiť, že dobrotivý a všemohúci Boh by bol zámerne stvoril parazitujúcu osu s výslovným zámerom, aby sa táto kŕmila v živom tele trebárs aj húseníc.


Nemôžem pochopiť, ako by tento nádherný a veľký svet mohol povstať náhodou. - V evolúcii síce zohráva svoju úlohu aj náhoda, ale nie je to len o náhodných mutáciách, ale aj o prírodnom výbere. Takže to nie je argument proti evolúcii a skutočne je dosť na počudovanie, že by niečo také dokázal povedať človek, ktorý vedel o čom evolučná teória je. Myslím si, že asi skôr nejaké náboženské tlaky by dokázali spôsobiť to, aby sa znížil k takému výroku. Jednoducho v tom bola možno len snaha upokojiť pobúrených...

A čo sa týka nejakého vnímania krásy, to je veľmi subjektívne a nie je to argument proti evolúcii. Inými slovami to, že je z nášho pohľadu svet krásny nijako nespochybňuje spôsob vývoja druhov, ktorý popísal pán Darwin vo svojej knihe a nespochybňuje ho ani veľkosť. Stačí si pozrieť prednášku Dennisa Duttona a pochopí o čom je vnímanie krásy.
RussianPower # WaqaCuwu31
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-15 15:09:17 5be9f92a
Fero prirovnat Dawkinsa k veriacemu, aj keby nim bol, co urcite nie je, nie je dokazom falzifikacie ziadnej teorie. To, ze ty mas svoj pohlad na danu vec, je spravne, ale kedze sa nedokazes s tym pohladom zverit aj na tychto strankach, nieco signalizuje. Skratka vidis veci inak, ale to aj my vsetci. Ja tiez nemusim suhlasit s gradualizmom Darwina, ci punktualizmom Dawkinsa, ci umierneneho Goulda, ktoremu je to vcelku jedno. Ale mechanizmy evolucie platia, bez ohladu na to, kto ju nastavil. A to je dolezite, o co v spore o evoluciu, ci iny nazor ide.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:16:29 59ad5d21
Rafael, viem, ze som ju uplne nezodpovedal. tam uz je prilis vela veci, co by sa ti zdali pritiahnute za vlasy. ostanme pri tom, ze starsie stavby su vyspelejsie ako novsie. otazku preco si zodpovieme kazdy sam. nie sme na ziadnom vyslni. sme tak akurat vyslnie moralneho upadku. starsie civilizacie sa na rozdiel od nas nezamerali na militantny konzum a rozvijali ine hodnoty o com svedcia aj ich stavby.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:17:17 5ab6fb7f
@fero
nemusis tu svoju teoriu prirovnavat k nicomu, ale mozes ju popisat...aspon v skratke

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:19:55 542f3c27
Aby som doplnil autora nado mnou, Darwinovi sa casto mylne priklada velky doraz na prirodny vyber, ako jedine , co sposobuje evoluciu. Je tu ale aj spciacia, ktora to ma nasvsedomi. Ale okrajovi kritici teorie, ktoru nikdy nestudovali, na to pricasto zabudaju.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:20:13 59ad5d21
Fero otazkou stavieb sme sa bavili aj minule, ale ani vtedy si mi nepovedal, ktore stavby su podla teba starsie a dokonalejsie v porovnani so stavbami, o ktorych si myslis, ze su mladsie a nedokonalejsie.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:21:49 59ad5d21
{ostanme pri tom, ze starsie stavby su vyspelejsie ako novsie} Áno a ktoré ? A akú techniku si tam našiel ? Či tí ľudia boli vyspelejší len v stavaní budov ?

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-15 15:29:40 5be9f92c
Rafael, ja som ho neprirovnal, on to urobil sam. dovod preco sa nezverim je hlavne ten, ze takato uroven diskusie je nedostacujuca a nema to zmysel. Uzavrime to tym, ze prakticky vsetky vyspele kultury dospeli empirizmom prirody k stvoreniu. a zhodneme sa, ze to neboli retardovani divosi ziviaci sa korienkami, naopak boli vyspelejsi ako my.
Davo, s tym Darwinom to je kvazi jedno, lebo mozeme pracovat len so svojimi realitami vytvorenymi roznymi sposobmi. takisto mozeme hovorit o ateistickych tlakoch, ako o nabozenskych pri vnimani dnesnych vyjadrenii. o pozadi vieme malokedy aj ked to je velmi podstatne.
vyvoj v ramci druhu nepopieram, dokonca clovek nim moze pekne narabat vo svoj prospech, kedze je panom tvorstva.
pozorujme prirodu, tam je to aj tak jasne

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:35:38 5ab6fb7f
Fero neraz som ti tu dokladoval, ze empirizmom sa ,co sa tyka dlzky zivota cloveka na Zemi, ci jeho dlzkou ako druhu, neda empiricky evolucia pozorovat.
To, ze na to neprisli ine civilizacia, ale ta nasa sucasna, odporuje tvojmu nazoru. Lebo na rozdiel od predoslych kultur, mame to, co oni nemali. Mame nastroje, pomocou ktorych mozme evoluciu podporit.
Ako som uz aj dnes vyssie napisal, branis sa akemukolvek vyhranenemu nazoru a stavas sa taky maly Daniken, ktory toho vela spochybnil svojskym prejavom, ale nicim svoj nazor nepodlozil. To nech pre teba neznie ako vysmech, ale ak sa chces pustat do debaty a nechavas si bocne dvierka, aby si sa nestrapnil, je len a len tvoja vec.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:41:10 59ad5d21
{a zhodneme sa, ze to neboli retardovani divosi ziviaci sa korienkami, naopak boli vyspelejsi ako my.} So mnou nepočítaj, lebo ja sa s týmto názorom určite nezhodujem.

{takisto mozeme hovorit o ateistickych tlakoch} Jediné tlaky, ktoré v tých dobách bolo vidieť boli tie náboženské, ktoré znemožňovali aj vedcom verejne a bez strachu vyjadriť svoj názor aj keď bol v úplnom rozpore so zaužívanou vierou. Čosi podobné je ešte dnes vidieť v niektorých spoločenstvách i keď u nás už ani nie a to aj napriek tomu, že je tu údajne cca 75 veriacich. No ja v ich vieru už aj tak úplne neverím, lebo je to taká zvláštna forma viery a výsledkom sú hromozvody na kostoloch a vysedávanie v kostoloch aj napriek tomu, že Ježiško práve toto kritizoval.

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 15:44:39 5be9f92c
{ktoré znemožňovali aj vedcom verejne a bez strachu vyjadriť svoj názor aj keď bol v úplnom rozpore so zaužívanou vierou} oprava: ktoré znemožňovali aj vedcom verejne a bez strachu vyjadriť svoj názor, keď bol v úplnom rozpore so zaužívanou vierou
RussianPower # WaqaCuwu31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:46:36 5be9f92c
fuu chlapci uz toho je vela. Rafael, stavby v egypte, ktore som videl, takze viem, ze existuju. spytas sa ma, ze ako viem, ze su starsie. neviem, ale dedukujem a okrem ineho to tvrdi aj mainstreamova veda a zobrazenia bozstiev suvisia s istymi davnymi predpotopnymi kultmi(to radsej ani nerozoberaj:)), ktore sa "zahadne" objavuju vsade okolo nas aj v dnesnej dobe.
Davo, myslim hlavne moralne, eticky a rozvinutim inych ludskych zmyslov, ako tych piatich, o ktorych sa dnes uci. ale mozes si urobit pokus, ktory som opisal vyssie. cisla som si nevycucal z prsta, ale prepocital.:
"kto si mysli, ze vyrobit geometricky presne kamene sa da za pomoci primitivnych nastrojov nech si da doviest 8 domiesavacov betonu, vyleje to do neforemneho debnenia, necha vytvrdnut a potom za pomoci kamenneho dlata a kladiva urobi dokonale prave uhly a rucne vyvrta otvory o priemere minimalne 10cm. potom to bez pouzitia dalsej energie okrem ludskej sily prenesie 10km. to vsetko este niekolko stokrat a postavi nieco podobne ako staroveke megaliticke stavby. ovsem zula je tvrdsia ako beton."
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:48:17 5ab6fb7f
Fero suhlasim, podla vsetkeho su egyptske pyramidy starsie ako goticke chramy, ci sochy na Velkonocnom ostrove. Ale dokazom toho, ze su vyspelejsie by bolo, keby sa pyramidy stavali dodnes...
Lebo ja tiez vnimam stavby z minulych storoci za krajsie, ako tieto panelove z odliateho betonu, skla a zeleza.
Ale za ziadneho ziveho pastafariana to nedokazuje vyspelost stredovekej civilizacie oproti tej nasej.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:53:41 59ad5d21
A co sa tyka stavieb pyramid, ak prideme ako to urobili, budeme vediet rovnako ako v pripade tolkokrat pertraktovanych soch na Velkonocnych ostrovoch, ze sa o ziadnu mimoriadne skvelu a nepochopitelnu vec azda ani nejednalo.
Mna by viac ohromil artefakt, ktory by naozaj podporil tu vasu pseudodenikenovsku predstavu, ale kamenne megality su ozaj slabym odvarom na podporu takejto myslienky.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 15:59:03 59ad5d21
ano Rafael suhlasim, ze za zivota cloveka sa to pozorovat neda. vidis preto sa o tom nechcem rozpisovat. pises, ze mame nastroje, ake oni nemali. ja osobne som nic take nevidel, cim netvrdim, ze nie su, aj ked o ich presnosti existuje minimalne polemika. ale jednoducho su to informacie, ktore sa ku mne dostali uz skrze nejaky filter. a ten filter niekto nastavil, takisto ako je to v spravodajstve na markize. preto radsej mam osobne pozorovanie, ako nejaky boj s vedomostami v teoretickej rovine. je tam mnoho dalsich faktorov, ale to pre tuto uroven staci.
Davo, som rad, ze aj napriek nezhode ma diskusia v ramci moznosti svoju kulturu. myslim si, ze aj dnes ak vedec chce propagovat nieco v rozpore s hlavnym prudom tak dopadne presne rovnako, ako ten pred 200 rokmi. vtedy to bolo nabozenstvo, dnes je to nieco ine, ale analogia tam je.


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 16:00:28 5ab6fb7f
Fero o to ide, my sa nedokazeme vratit do minulosti, ani nastavit podmienky, ake tu boli pri vzniku zivota na Zemi, ale to co mozme, je pozorovanie v skumavkach, a oto mame oproti inym predoslym kulturam jednu vyhodu, ktoru oni nemali. Tak ako pozorujeme vyvoj E-coli, ci pistuchy, alebo dokonca aj z hladiska toho, ze dokazeme zmapovat Zem, ktoru davne civilizacie zmapovane mat nemohli, teda nemohli sa presuvat z kontinentu na kontinent, aby porovnavali biodiverzitu, ci vplyv prostredia.

Preto je ozaj mala pravdepodobnost, aby spomenuli nieco take ako evoluciu. Navyse ludstvo sa ubera vyvojom od teologickeho, cez metafyzicke az k ku pozitivizmu a prave toto obdobie dokaze v mysli cloveka zavrhnut veci, ktore ho v tych prvych dvoch etapach zbytocne rozptylovali a branili mu pozriet sa na vec inym pohladom.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 16:07:35 59ad5d21
{Davo, myslim hlavne moralne, eticky a rozvinutim inych ludskych zmyslov, ako tych piatich, o ktorych sa dnes uci.} Na to nemáš dôkazy, ale v porovnaní s dnešnou spoločnosťou je to možné. Nakoniec dnes je tu hlavnou celebritou retardovaný cigáň recitujúci o vagínach a ritiach, takže tá naša morálka skutočne nie je na vysokej úrovni, ale aj napriek tomu si nemyslím, že boli na tom extra dobre.

{kto si mysli, ze vyrobit geometricky presne kamene} Definuj geometricky presne, aby som sa mohol zasmiať ešte viac ako sa smejem teraz, lebo Danikenovci zveličujú a robia z obyčajných kvádrov geometrické zázraky i keď nimi v skutočnosti nie sú... Jedná sa o bežné stavebné kamene a okrem toho čosi podobné zvládal aj Edward Leedskalnin - používal len primitívne nástroje: kladky, betón...

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 16:11:18 5be9f92c


RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 16:15:52 5be9f92c
Rafael, ano, ale otazka je k comu sa datymi pokusmi dospiet, lebo aj medzi prirodovedcami mas minimalne dva tabory. uvidime.

Davo, neteoretizujme, zoberme uhlomer, meter a podme obdivovat. milimetrova presnost na desiatkach metrov nesvedci o primitivizme stavitelov. Nie som zastanca Danikena, ale megaliticke stavby existuju a divosi zeruci korienky by ich nepostavili.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 16:18:38 5ab6fb7f
Jeden človek dokázal postaviť toto za pomoci primitívnych nástrojov a vie sa aj akým spôsobom to staval: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94
/Homestead_FL_Coral_Castle_tower02.jpg

Keby ste tam poslali Danikena a nevedel by o tom, kvádre by popísal ako niečo dokonalé a ešte by vám možno popísal aj kultúru mimozemšťanov, ktorí to sem prišli postaviť. ;-))) Teda aspoň na to by som si vsadil, pretože poznám jeho pochybné zmýšľanie.RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 16:23:12 5be9f92c
{Davo, neteoretizujme, zoberme uhlomer, meter a podme obdivovat. milimetrova presnost na desiatkach metrov nesvedci o primitivizme stavitelov.} ;-)))) Kde si akože nabral tú milimetrovú presnosť ? ;-))) Ide o bežné kvádre na ktorých nie je nič, čo by vyžadovalo vyššie zručnosti ako majú ľudia dnes. Tí ľudia ani z ďaleka nedosahovali našej úrovne vzdelania a to ani v oblasti staviteľstva a ani v oblasti techniky.

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 16:28:23 5be9f92a
Fero, ved nejde o pcetnost taborov, ci vacsi krik pri predkladani argumentov, ide o to, co sa da podlozit a co je fantazia. ID, ci kreacionizmus ma jednu velku vyhodu, neda sa falzifikovat. Preto ma vela stupencov hlavne v laickej verejnosti, nemusia pri tom rozmyslat, nemusia polemizovat, skratka to je a basta.
Ale skus spochybnit mitochondrialnu DNA, ci Y-chromozom , ktory dava viac svetla do toho, akym sposobom a kde sa objavili prvi ludia.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 16:29:38 59ad5d21
Pyramídy sú v podstate len objekty z veľkých kusov kamenia. Keby boli naši predkovia vyspelejší, stavby by boli o veľa viac na úrovni. Ak si porovnáme pyramídu s tým ako vyzerajú dnešné moderné stavby, musíme dojsť k záveru, že naši predkovia jednoznačne neboli viac vyspelí. Pyramídy by sme dokázali stavať aj dnes a o veľa vyššie a kvalitnejšie, ale nie je jednoducho prioritou stavať nejaké "kopy z kamenných kvádrov" a nie je pre koho...politikov za bohov nepovažujeme, takže nie je dôvod stavať im také hrobky. ;-)))

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 16:36:09 5be9f92a
Okrem toho vám odporúčam článok, ktorý som čítal už dosť dávno, ale spomínam si na to, že tam bolo celkom dobré zhrnutie a vysvetlenie niektorých nejasností okolo stavby pyramíd.

http://sagan.blog.cz/0807/tajemstvi-velke-pyramidy
-v-gize


RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 16:38:48 5be9f92a
Ale aby ma niekto zle nepochopil. Pyramídy samozrejme považujem za úžasné stavby a nepochybujem o tom, že bolo náročné také niečo postaviť, ale nevidím v tom absolútne potrebu vyššej vyspelosti ako máme dnes.

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 16:49:22 5be9f92a
{Davo, som rad, ze aj napriek nezhode ma diskusia v ramci moznosti svoju kulturu. myslim si, ze aj dnes ak vedec chce propagovat nieco v rozpore s hlavnym prudom tak dopadne presne rovnako, ako ten pred 200 rokmi. vtedy to bolo nabozenstvo, dnes je to nieco ine, ale analogia tam je.} V tom súhlasím a aj dnes sú tí, ktorí narušujú status qou často nenávidení väčšinou (poznám to aj na sebe a to som len obyčajný vegan, ktorý upozorňuje na primitívne stravovanie väčšiny), ale nijak to nepopiera moje tvrdenie, pretože vtedy boli hlavne tie náboženské tlaky a Darwin možno práve preto potreboval trochu utíšiť nespokojný dav. Myslím si, že nemal záujem byť stredobodom odporu zo strany veriacich. Bol to vedec a potreboval mať hlavne kľud a nie konflikt s veriacou väčšinou. Potreboval zrejme neutrálnu pozíciu.
RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 16:57:16 5be9f92c
Rafael nesuhlasim, ze ma stupencov v laickej verejnosti. prakticky vsetci vyznamni prirodovedci prisli vedou k inym zaverom.
Davo, to je uhol pohladu. zastavam nazor, to jednoduche stavby nie su a pred 200 rokmi by ich postavit nebolo mozne. aj dnes je to diskutabilne, ci ano. velmi dolezite je naco pyramidy sluzili. samozrejme ziadne hrobky pre faraonov to neboli.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 17:11:51 5ab6fb7f
{ Davo, to je uhol pohladu. zastavam nazor, to jednoduche stavby nie su a pred 200 rokmi by ich postavit nebolo mozne. aj dnes je to diskutabilne, ci ano. velmi dolezite je naco pyramidy sluzili. samozrejme ziadne hrobky pre faraonov to neboli.} Z určitého pohľadu to jednoduché stavby sú. Ide v podstate o kopy z kamenných blokov a niečo také dokáže postaviť aj dieťa z lega, ale napríklad taká Eifellova veža, alebo mrakodrap v Dubai, to už je trochu viac problém a určite by sa na to ľudia, ktorí stavali pyramídy nezmohli, lebo nemali také technológie. No čo sa týka stavby, bolo samozrejme treba vyvinúť veľa úsilia a bolo to náročné aj na čas...Pyramídy určite niečomu slúžili. Len tak z nudy by ich nestavali. Ja som názoru, že sú to z veľkej časti hrobky i keď nie všetky pyramídy museli mať zákonite rovnaký účel. Mohli ich stavať pre bohov. Napríklad na vrchole Babylónskej veže (Etemenaski) bol chrám zasvätený bohu Mardukovi a taká Eiffelova veža, alebo Pražšký Orloj zas dokáže prilákať turistov i keď Orloj má aj inú funkciu a z turistov sú samozrejme zisky+mesto sa môže lepšie rozvýjať. Nakoniec aj preto sa nenašli plány. Tie boli väčšinou poriadne skryté, alebo zničené, aby sa nedostali do rúk iným ľuďom. Spomeňme si na pointu príbehu o Pražškom Orloji (upozorňujem, že teraz neriešim, či je založený na pravde, ale o to, aby sa jednoducho podobná stavba, alebo dokonca ešte lepšia nepostavila aj inde)

Čo sa týka samotnej stavby pyramíd, aj ta prebiehala evolúcia a nestavali sa hneď tie najvyššie. Začínali od menších a mnoho z nich sa proste nepodarilo ani dostavať. Jednoducho sa postupne učili a nevidím nič zvláštne na tom, že sa po mnohých rokoch skúseností v tejto oblasti dopracovali až k tomu, že dokázali postaviť tie najvyššie. Keby v tom pokračovali, boli by v tom ešte lepší...a to, že niečo také trebárs nedokázali postaviť ľudia z iných kultúr je podobné ako keď aj dnes nájdeme kmene, ktoré ešte vyhľadávajú korienky v lesoch aj napriek tomu, že zvyšok sveta funguje inak. Jednoducho ich podmienky pri vývoji boli iné a neumožňovali im taký rozvoj. Sumeri dokázali tiež postaviť to, čo trebárs nedokázali postaviť niektorí 600 rokov po nich, lebo mali k tomu dobré podmienky a dlhú dobu sa tomu venovali z rôznych dôvodov. Sumeri napríklad stavali vysoké veže aj preto, že často zažívali záplavy, ktoré boli aj počiatkom mýtu o celostvetovej potope. Práve v tom období totiž dochádzalo k topeniu ladovcov a tí ľudia nepoznali veľkosť celej Zeme, takže záplavy ich časti pevniny považovali za celostvetové, ale to je už iná téma a teraz sa mi moc nechce rozpisovať všetko do väčších detailov.
RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 17:35:04 5be9f92a
A ešte k tej Etemenaski...nešlo len o chrám, ale aj o astronomickú pozorovateľňu, takže stavba môže mať v podstate viac funkcii. Môže slúžiť aj ako hrobka a zároveň môže byť aj lákadlom pre turistov, alebo ochranou pred povodňami. To, čo som písal pred tým (narážka na politikov) nebolo nejaké presné zhodnotenie dôvodov stavby všetkých pyramíd a určite by sa našli aj iné (v tých dobách menšie) dôvody pre stavbu veľkých stavieb, ale panovníkov mali v tých dobách skutočne dosť v úcte a dokonca ich považovali za bohov, alebo za synov bohov, takže tam tento dôvod mohol zohrávať skutočne veľkú roľu a mali dôvod im stavať aj hrobky, ktorých stavba trvala dlhý čas.

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 17:46:28 5be9f92a
{a niečo také dokáže postaviť aj dieťa z lega} Toto samozrejme treba brať s rezervou a kto chce určite pochopí, čo som tým myslel a že jednoducho ide len o ukladanie kvádrov vedľa seba na rozdieľ od toho, keď chcete stavať niečo zložitejšie.

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 17:48:44 5be9f92a
a ešte jedna oprava: rozvíjať
RussianPower # WaqaCuwu31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 17:50:27 5be9f92c
Dnes by sme dokázali postaviť možno aj 10x väčšie pyramídy z kusov kamenných blokov, keby to malo pre nás nejaký väčší význam, ale ľudia, ktorí postavili pyramídy by určite nedokázali postaviť mrakodrap v Dubai. Takže keci o tom, že boli vyspelejší a že boli lepší stavitelia ma skutočne neberú...Napríklad:
http://img.cas.sk/img/21/gallery/1320154_stavby.jp
g
VS
http://www.skrz.sk/image/1/big/11464.jpeg

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 18:03:16 5be9f92a
A to porovnávame iba stavby. Porovnajme si aj tie ich lode s tým, čo máme dnes...tie ich plachetničky z dreva sa nemôžu rovnať tomu, čo máme dnes, ale aby som nebol zle pochopený. Nesmejem sa tomu, pretože je to prirodzené a ľudia proste začínali od nuly, takže je samozrejmé, že dnešné stavby predchádzali primitívnejšie stavby, ktoré nás však aj dnes môžu udivovať veľkosťou, alebo ohúriť iným spôsobom. To platí aj v oblastiach medicíny...nakoniec tuším práve Egypťania si mysleli, že srdcom sa myslí, ale teraz si nie som istý. Každopádne faktom zostáva, že nemali také znalosti ani v oblasti ľudského tela...

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 18:08:30 5be9f92c
@fero
uz pri prvej nasej diskusii o evolucii si spomenul, ze prakticky vsetci prirodovedci, no nedal si ani vtedy ziadne meno a ani teraz nie
no ja som sa ta pytal, ci napriklad laureati nobelovych cien za fyziku (alebo chemiu, alebo inu prirodnu vedu) a su ateisti, nie su vyznamni prirodovedci, no aj vtedy si sa odpovedi vyhol...
tak sa ta to teda pytam znova: laureati nobelovej ceny za akukolvek prirodnu vedu, ktori su ateisti, nie su vyznamni prirodovedci?
len tak v rychlosti som na wiki nasiel 60:20 v prospech ateistov
A ten tvoj argument, ze vacsina vedcov su veriaci bol uz davno vyvrateny...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 18:52:33 542f3c27
Davo, existuju ine cesty, ci uz energii, alebo vseobecne napredovania. nesuhlasim s tebou, co sa pyramid tyka. su postavene s vysokou presnostou podla suhvezdia orionvho pasu. praveze si myslim, ze su o nich schvalne sirene bludy, aby sa zakryl ich vyznam. nesluzili ani bohom, ani ako hrobky faraonov. boli to akesi vysielace energie, ktoru dnes nevyuzivame. do tejto schemy mi zapada aj nedavny podmorsky nalez mesta s pyramidami v bermudskom trojuholniku a vysvetluje "zahadu", preco sa zrazu modernym plavidlam, alebo lietadla zrazu zblaznia pristroje. skus si pozriet dokumentarny cyklus "pyramidy pas klidu".
a este nesuhlasim, ze sa postupne v stavani zdokonalovali. starsie su ovela technologicky vyspelejsie ako mladsie. preco, to je zase ina otazka a zase by sme sa tu nezhodli. ale nevadi aj to je na nieco dobre.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 18:58:45 5ab6fb7f
Piko(memory),
ak si spominas diskusiu s tebou som ukoncil na zaklade neslusneho spravania z tvojej strany, nie na zaklade nedostatku argumentov. spravaj sa slusne a mozeme aj diskutovat. ale odpoviem ti na tvoju otazku, aby si bol spokojny.
Nobelovu cenu povazujem za frasku, tym nechcem znizovat doveryhodnost jej laureatov. ja im ich presvedcenie nebriem, ich este caka dlhy vyskum.zhrnul by som to slovami Williama Kelvina:
"Věda však nás nutí bezpodmínečně uznat a uvěřit s neochvějnou jistotou v řídící moc. Jestli se zamyslíte opravdu hodně, budete vědou přinucení uvěřit v Boha!" Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 19:18:18 5ab6fb7f
@fero
za ake neslusne spravanie? :)) vymyslas si, spraval som sa k tebe vzdy slusne, nikdy som ti ani ziadny nadavku nenapisal, ani ta neoznacil za nic, to skor ty, kedze ma oznacujes za niekoho (a to mas vlastne stastie, ze netusim , kto to je, tak neviem, ci to brat ako urazku, alebo kompliment :)) a opat bez dokazov, staci ti viera :)

ale opat si neodpovedal na moju otazku, len opat vyrok o viere, ktory nic nedokazuje :)
ale ked chces, mozeme sa tu ohadzovat citatmi, ale k diskusii a dokazom to bude mat pramalo...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 19:36:39 542f3c27
@fero
nikdy a vzdy ber ako nikdy vzdy v ramci prvej diskusie, ostatne som si nekontroloval, takze je mozne, ze tam som ta uz nejak nazval :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 19:42:56 542f3c27
Ach, vsak som ti odpovedal. nevidis to tam? vyznamni budu vtedy ak budu vedou prinuteni uverit v Boha. neodpovedal som formou, aku si ocakaval, ale odpovedal. svet nie je iba svet podla Pika, su rozne svety, rozne vnimania. ak chces pochopit druheho, musis sa snazit do neho vcitit. inak sa ochudobnujes.
inak trocha si odporujes v tvojej obhajobe slusneho spravania.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 20:27:00 5ab6fb7f
@fero
to je dost ubohe skatulkovanie, ak su pre teba vyznamni ti, ktori veria v boha...
nezalezi na tom, co spravili a co vedia, hlavne ze veria v boha...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 20:57:35 542f3c27
opat si ma nepochopil. precitaj si este raz kelvinov vyrok.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 21:48:56 5ab6fb7f
@fero
opat vyrok...ja na vyroky nereagujem, takych vyrokov z opacnej strany mozem dat aj ja milion, ale ako som napisal, k nicomu to nepovedie...ja reagujem na to, co si napisal ty a stale plati to, co som napisal, ze uboho skatulkujes, len podla viery

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 22:31:12 542f3c27
to fero a degeš Piko/memory/
toto si precítajte obidvaja a Piko si bude musiet vymenit pampersky

http://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php
?id=189

Pavol Starak # JogeJuly95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-15 22:47:00 4df7e017
Piko, chcel som tym vyjadrit myslienku. jednoducho ma ten vyrok hned napadol, lebo ho poznam tak som ho tam dal, lebo je dobre sformulovany. zase trvam na tom, ze si ma vobec nepochopil, lebo nikoho neskatulkujem.

Pavol, tiez uznavam len za vedy prirodne vedy a plati, ze nobelovu cenu povazujem za frasku.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 07:08:54 5ab6fb7f
Fero, ja tu dávam racionálne vysvetlenia významu stavieb bez nejakých mimoriadnych tvrdení. Ty im pripisuješ nejaké mimoriadne významy bez akéhokoľvek dôkazu aj keď k tomu by si potreboval skutočne mimoriadny dôkaz. Pyramídy nie sú postavené s vysokou presnosťou, ale snaha o to prirodzene bola. Nakoniec ak by sme aj dnes chceli postaviť podobnú "kopu" z kvádrov, tiež by sme sa snažili, aby bola zachovaná presnosť podobne ako u stavby iných budov. A Bermúdsky trojuholník už dávno nie je záhadou. Trošku si prejdi google...ide len o prírodný jav, ktorý je možný vedecky vysvetliť. No riešiť s tebou ešte aj toto by bolo časovo náročné, lebo ty tie záhady proste chceš a budeš ich vyrábať pokiaľ to len bude možné vychádzajúc z pochybných predstáv, alebo z faktov, ktoré nič také nedokazujú.

{a este nesuhlasim, ze sa postupne v stavani zdokonalovali} Pyramídy jednoznačne podliehali evolúcii. Doba bola síce iná, ale prebiehalo to rovnako ako aj dnes. Proste postupne sa zlepšujeme a dokážeme vďaka novým poznatkom stavať vyššie budovy, ale to neplatí len pre oblasť stavebníctva. Pokrok vidieť aj v mnohých ďalších oblastiach, ale čo sa týka našich predkov, ani v iných oblastiach neboli na tom lepšie. Napríklad nemali zmapované ľudské telo a jeho funkcie do takej miery ako to má ľudstvo zmapované dnes, atď... Tu si prečítaj v skratke o evolúcii pyramíd: http://sagan.blog.cz/0807/tajemstvi-velke-pyramidy
-v-gize-3-3
RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-16 07:52:20 c11ce42e
Ale aby si nepovedal, dám ti aspoň stručný článok k téme BT a v prípade záujmu si dohľadaj to ostatné, alebo ver tomu, že pravý význam BT sa snažia utajiť z nejakých dôvodov napríklad ilumináti. ;-)))
http://www.aktuality.sk/clanok/170094/bermudsky-tr
ojuholnik-zahada-vyriesena/

RussianPower # WaqaCuwu31
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-16 07:55:37 c11ce431
@fero
ked ani sam nechapes, co pises, tak je s tebou tazka diskusia, opat raz dokazujes, ze si ignorant, ktoremu staci nejake pekne a zahadne znejuce vysvetlenie a ignorujes vedu a dokazy...

@brano
uz len ty si nam tu chybal a ako inak, nesklamal si a prispel si niecim, co ma k teme asi tak blizko ako ako ja k doktorovi
a bolo by fajn, keby si si aspon pozrel, co su to prirodne vedy, medzi ktore, a priprav si plienky, ekonomia nepatri :)
radsej sa venuj udrzbe trubiek, to ti snad ide lepsie ako rozmyslanie :)
memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 08:47:57 542f3c27
Davo, nevychadzam z nejakej mojej tuzby mat vo vsetkom zahadu. pre mna to zahada nie je. mam o tom nastudovaneho naozaj vela. Pravdepodobne som vychadzal z inych zdrojov ako ty. je to poprepajane aj s kopou dalsich veci. symboly predegyptskych bozstiev sa vo velkom pouzivaju aj dnes na vyznamnych miestach(obelisk vo vatikane, washingtone, londyne) a vo velkom aj na slovensku. to tam nie je len tak, ale ma to svoj vyznam. ten kult nezanikol, ale existuje aj dnes. otazka je preco a preco u tych, co maju dnes moc. u mna to suvisi aj s vyspelostou tych stavieb, o ktorej som presvedceny. je tam x dalsich suvislosti.
co sa BT tyka, poznam tuto teoriu. avsak nalez vyspeleho mesta s kultom rovnakeho bozstva ako predegypetske uctievanie(zaujimave). energiu pyramid vyuzival napr. aj tesla. pyramidy su neni len na povrchu, velky vyznam ma aj siet kanalov pod nimi.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 09:03:08 5ab6fb7f
Fero, k akym zaverom to prisli mnohi prirodovedci vedou?
Ak povies A, povedz aj B..

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 10:16:01 59ad5d21
Rafael, nechcem tu moc vypisovat citaty z diel vyznamnych prirodovedcov, pretoze by to mohlo vyzniet ako ich prilisne vyvysovanie a nie som zastanca budovania nejakych modiel. mam zozbierane mnohe vyjadrenia prirodovedcov, ktore cuduj sa svete v skole neodzneju a nie su ani na stranke skeptikov sysifosu, ktori si inak nadmieru potrpia na ludske autority. aj tu je vidno silnu ateisticku lobby. vyjadrim to slovami Isaaca Newtona, k comu dospeli. ich zavery su dost synonimicke s nasledujucimi vetami:
" "Nádherný pořádek a soulad vesmíru mohl vzniknout jen podle plánu vševědoucí a
všemohoucí Bytosti. Toto je můj poslední a největší poznatek."
Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 11:57:30 5ab6fb7f
fero, ja mam skusenosti s vyjadrenia roznych vedcov tiez, ale nikdy ziadny seriozny vedec nebude moct dokazat to, co chce uviest ako vedecku hypotezy, ci nebodaj vedecku teoriu bez prvkov, ktore tieto dva pojmy obsahuju. Preto ma hrozne mrzi, ze napriek dost vysokemu venovaniu sa tejto problematiky, podliehas nazorom, ktore sice mozu mat aj pravdivy zaklad, ale chyba prave ta falzifikacia, nehladiac na verifikovatelnost danej teorie.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 12:45:32 59ad5d21
A v neposlednom rade, uz ti to pisal Davo, i Piko, odvolat sa na citacie autorov je dost kontraproduktivne...

Tieto citacie suvisia skor s ich vychovou, kulturou a prostredim v ktorom zili, ako s verifikaciou.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 12:47:02 59ad5d21
to iste sa da povedat o tejto dobe, vedci podliehaju kulture, prostrediu a vychove. stale je to ta ista uroven.prave preto som sa tymi prirodovedcami az tak nechcel zaoberat, lebo by som ich musel citovat, kedze to najlepsie vystihuje ich myslienku. inak ten Newton tam pouzil slovicko poznatok, co je dost zavazne a prave preto som ho sem dal, kedze som ocakaval reakciu, ze podlahol vplyvu okolia. a presne to sa deje dnes. na ziadnom stupni skolskeho vzdelavania som sa nestretol s tymito ich zavermi. dokonca ani na STU, kde sme preberali fyzikov, chemikov, matematikov ani zmienky. informacie idu cez filter, tak je tomu aj vo vede. vsak vies o com hovorim, kedze si sa minule zmienil, ze si zavital na tuto stranku pre nedoveru k mainstreamovym informaciam. nemam doveru ani k vedeckym mainstreamovym informaciam, lebo aj tie idu cez filter

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 13:36:57 5ab6fb7f
Fero, keby si sa mal v skole stretnut s kazdou uvahou akehokolvek vedca, musel by si studovat asi tisicky rokov, preto ak by si nahodou poznal sposob, akym sa slovicko vedecka teoria dostava do povedomia studentov, zistil by si, ze aspon takyto filter treba.

Nikto zo ziadnych vedcov vedecku teoriu nepovazuje za fakt, tym nie je ani evolucia, ani ziadna ina teoria, lebo musi obsahovat prvok falzifikacie. A to rozne domnienky roznych vedcov urcite nesplnaju, ked sa neobjavili v knihach studentov.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 13:45:24 59ad5d21

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Jeden den nádražního trafikanta


Jeden den nádražního trafikanta
11, 24 Přišla paní. Povoláním „Somrákyně“. Čistá, nepáchnoucí. Přišla měnit železo za papír. Dvě hrsti drobných vydaly na tři stovky. Jsem rád, že lidé v Česku dosud ...
Rudá armáda neosvobodila, ale okupovala Polsko
Švédsko: Srdíčka lásky k muslimským imigrantům?
Prečo opatrenia ECB nezlepšia situáciu Grécka

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1329 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made