Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Manipulácia Biblie počas histórie


Manipulácia Biblie počas histórie

 

Článok hovorí o tom, že Biblia bola počas histórie kresťanstva manipulovaná a to hlavne v oblasti problematiky Božstva Krista. Stará grécka Biblia Alexandrijského typu (používajú katolíci) nemá prakticky žiadnu zmienku o božstve Krista, kým mladá verzia Byzantského typu má veľa dodatkov, ktoré hovoria o božstve

Zdá sa, že najväčším problémom všetkých kresťanských cirkví je práve Biblia, ktorá hovorí proti ich oficiálnemu učeniu


Protestanti preklady čerpali z textov Byzantského typu, nazýva sa to tiež aj Textus Receptus, jasne je vo wikipédii napísané, že text je najmladší a preto obsahuje mnoho dodatkov a prídavkov. Jasne je tam napísané, že pôvod má až medzi 5-16 storočím, zatiaľ čo Alexandrijský typ textu (Kódex Sinaitikus a Kódex Vatikanus) z 2-4 storočia. No veru dodatky v Textus Receptus, tie veru neboli dopísané rukou apoštolov, ale rukou neskorších heretikov.

Protestanti sa veľmi obhajujú, že Textus Receptus to je ten najstarší, najpôvodnejší, najautentickejší preklad. Opak je pravdou: je to najmladší preklad s mnohými slovnými dopĺňaniami heretikov

Všetci vieme ako veľmi radi sa protestanti oháňajú Bibliou. Ale pravda je taká, že ich Biblia je plná samých heretických antikristovských dodatkov – nie je sa čím chváliť

 

Prišiel som aj na princíp, akým spôsobom sa do gréckych byzantských biblických spisov dostali heretické dodatky. Z logicky ich tam dopísali samotní Gréci – veď v ich vlastnom jazyku sa mi dobre niečo taktne dalo do Biblie doplniť, čo tam nie je. Veď domácim sa v rodnom jazyku prekrúca Bibliu ľahšie z väčšou odvahou, akoby to malo byť prekrúcanie v cudzom jazyku
(Pokiaľ by bolo v Textus Receptus, doplnené niečo gramaticky nesprávne, bol by to dôkaz, že to doplnil skôr niekto, kto Grék nebol – ale to sú len také špekulácie)
Ďalšiu negatívnu vec som objavil, že protestanti zďaleka nie sú sami, kto používa heretickú Bibliu. Podľa spomenutých heréz v Biblii z Textus Receptus čerpá aj
Ruský pravoslávny,
ukrajinský
Grécky preklad (prekladaný totiž zo starogréčtiny do gréčtiny – tieto dva jazyky sa mimochodom relatívne dosť od seba líšia)

 

Kniha zjavenia - kapitola 22
18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy, Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe.


Tak Biblia sa dokonca vyjadruje aj k pridávaniu Do Biblie. A vidíme, že pridávať do Božieho slova je omnoho horšie dokonca ešte ako uberať. Ján opisuje rany ako veľmi veľké tresty od Boha a kto pridáva tomu sa ešte pridá tých rán – to sú veľmi ostré s silné slová. Fundamentalistický protestanti – zástanci protestantskej Biblie sa sami seba preklínajú týmto výrokom
************************************** *********
Dnes na celom svete veľmi trápi, že v žiadnej cirkvi nie je Ducha Svätého.

Čo je ale prekvapujúce – dôvod je zle preložená Biblia – ak som sa túto vec dozvedel, veľmi ma to prekvapilo.

Totiž protestantská a katolícka Biblia sa od seba veľmi líšia. I keď katolícka Biblia je správna, RKC nepripisuje Biblii žiadnu dôležitosť – a nebolo tomu o moc lepšie ani v minulosti – preto sa stáročia heretická trojičné teológia v nej udržala

Ako vlastne heretická trojičná teológia vznikla?

Predovšetkým sa o to zaslúžili heretický Nicejský a koncil, na podľa ktorých už nemáme jedného Boha, ale troch zjednotených bohov, teda aj boha Syna a boha Ducha Svätého. A tak sa stalo s monoteistického kresťanstva znovu polyteistické pohanstvo.

Ale heretikom v histórii kresťanstva nestačili len tieto heretické koncily, ale dokonca sa opovážili urobiť aj niečo naprosto rúhavé. Konciloví otcovia sa vôbec neriadili podľa Biblie pri zostavovaní koncilového učenia. Ale pisatelia, kopírovatelia Biblie to rýchlo spozorovali, že je tu problém – oficiálne učenie cirkvi je vo vážnom rozpore s Bibliou. Heretickí prepisovatelia Biblie (zväčša Gréci) začali do Biblie dopisovať slová a vety navyše, tak, aby urobili z Krista pohanského boha. Na mnohých miestach Biblie kde z kontextu jasne vyplýva, že sa hovorí o Bohu Otcovi, začali dopisovať slovo Kristus, Ježiš, Kristus a tak Biblia nezažala hovoriť len o jednom Bohu ale dvoch bohoch.

Boj o trojičnú herézu nebol len v konciloch – ale dokonca aj veľmi rúhavom prepisovaní a dopĺňaní Biblie

 

BKR – Kralická Biblia

ROH – Roháčková Biblia

SKP – Katolícka Biblia

 

List Filipanom - kapitola 4
13 Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Kralická Biblia: Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.
(z kontextu jasne vyplýva, že sa hovorí o Bohu Otcovi, nie o Ježišovi. Snaha vytvoriť z Ježiša Boha) 


List Galaťanom - kapitola 4
7 (KAT) A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.
7 (ROH) Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží skrze Krista.
(veľmi jasné prekrútenie Biblie. Snaha vytvoriť z Ježiša Boha


List Efezanom - kapitola 3
9 (KAT) a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,
9 (ROH) a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista,
(prekrútenie Biblie, násilne robenie pohanského boha z Krista) 


List Efezanom - kapitola 3
14 (KAT) Preto zohýnam kolená pred Otcom,
14 (ROH) Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista,
(prví kresťania sa ku Kristovi nemodlili. Pravoverná Biblia to dokazuje. Tu je prekrútené, že modliť sa ku Kristovi je správne)


 List Kolosanom - kapitola 1
2 (BKR) Těm, kteříž jsou v městě Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
2 (KAT) tým svätým a veriacim bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca.
2 (ROH) svätým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
(násilne, nábožensko fanatické, zbytočné vkladanie spojenia Pána Ježiša Krista. Pridávať do Biblie o i len slovíčko navyše je to isté, ako z nej aj niečo zobrať – je to rúhanie)

 

Skutky apoštolov - kapitola 3
13 (BKR) Bůh Abrahamův a Izákův a Jákobův, Bůh otců našich, oslavil Syna svého Ježíše, kteréhož jste vy vydali a odepřeli se před tváří Pilátovou, kterýž ho soudil býti hodného propuštění.
13 (KAT) Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť.
13 (ROH) Bôh Abrahámov, Izákov a Jakobov, Bôh našich otcov, oslávil svojho Syna Ježiša, ktorého ste vy pravda vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť.
(toto je prekrucovanie Biblie. Bola potreba Krista trochu zväčšiť. Veď on predsa nebol služobník ale Boh (ironicky)) 


List Kolosanom - kapitola 1
15 (BKR) Kterýž jest obraz Boha neviditelného a prvorozený všeho stvoření.
15 (KAT) On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia,
15 (ROH) ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva;
(tu je zasa vyložene ubratá predložka. Nuž očividne niekto zámerne jedno slovo z Biblie vynechal, aby sa mu to hodilo do trojičnej pohanskej teológie. Vynechaním predložky bol protibiblicky zväčšený Kristus)


 Prvý list Timotejovi - kapitola 3
16 (BKR) A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu.
16 (KAT) A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy.
16 (ROH) A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.
(násilné robenie z Ježiša Boha. Prekrucovanie Biblie)


 Evanjelium podľa Matúša - kapitola 12
25 (BKR) Ježíš pak znaje myšlení jejich, dí jim: Každé království rozdělené samo v sobě zpustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane.
25 (KAT) Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja.
25 (ROH) A Ježiš vediac ich myšlienky povedal im: Každé kráľovstvo, rozdelené proti sebe, pustne; a niktoré mesto, rozdelené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, rozdelený proti sebe, neobstojí.

 • (náboženský fanatizmus a zbytočné dopĺňanie slov)


Druhý list Korinťanom - kapitola 4
10 (BKR) Vždycky mrtvení Pána Ježíše na těle svém nosíme, aby i život Ježíšův na těle našem zjeven byl.
10 (KAT) Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.
10 (ROH) vždy a všade nosiac so sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele.
(zväčšenie Ježiša slovom Pán)

Prvý list Korinťanom - kapitola 16
22 (BKR) Jestliže kdo nemiluje Pána Jezukrista, budiž proklatý: Maran atha.
22 (KAT) Kto nemá rád Pána, nech je prekliaty! Marana tha!
22 (ROH) Ak niekto nemá rád Pána Ježiša Krista, nech je anatema. Maran atha, Náš Pán ide.

(V skutočnosti sa tu myslí na Boha Otca nie na Ježiša. Tiež ide o zväčšovanie Ježiša)


Evanjelium podľa Jána - kapitola 9
(KAT) 35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: "Ty veríš v Syna človeka?"

(BKR) Uslyšel pak Ježíš, že jsou jej vyhnali ven. A když jej nalezl, řekl jemu: Věříš-liž ty v Syna Božího?

(Samozrejme Boží syn je vyšší titul ako syn človeka)


 

Evanjelium podľa Marka - kapitola 10
52 (BKR) Tedy Ježíš řekl mu: Jdi, víra tvá tě uzdravila. A on hned prohlédl, a šel cestou za Ježíšem.
52 (KAT) A Ježiš mu povedal: "Choď, tvoja viera ťa uzdravila!" A hneď videl a šiel za ním po ceste.
52 (ROH) Vtedy mu povedal Ježiš: Iď, tvoja viera ťa uzdravila! A hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom.

 

 • (náboženský fanatizmus zbytočne dopĺňať slovo Ježiš. Potom sa nemôžeme čudovať, že mnohým protestantským pastorom to v hlave preskočí z ich heretickej Biblie, keď v priemere v každej druhej vete spomínajú slovo Ježiš. To je schizofrenické)

*************************** *********************

Kniha zjavenia - kapitola 21
24 (BKR) A národové lidí k spasení přišlých, v světle jeho procházeti se budou, a králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho.
24 (KAT) V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu.
24 (ROH) A národy tých, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svetle, a kráľovia zeme vnesú do neho svoju slávu a česť.
(tak toto je pravdepodobne priamo Lutherova vložka, pretože toto prekrútenie Biblie podozrivo zaváňa luteránskou herézou o spáse, ktorá je sama o sebe v rozpore s Bibliou)

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 3
13 (BKR) Nebo žádný nevstoupil v nebe, než ten, jenž sstoupil s nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi.
13 (KAT) Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.
13 (ROH) A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi.
(zbytočné dopĺňanie)

 

Prvý list Korinťanom - kapitola 11
24 (BKR) A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku.
24 (KAT) vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku."
24 (ROH) a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku.
(mladčia verzia viac podporuje nebiblický výmysel Eucharistie)

 

Kniha zjavenia - kapitola 1
5 (BKR) A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýžto zamiloval nás a
umyl nás od hříchů našich krví svou,
5 (KAT) a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov
5 (ROH) a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval a
umyl nás od našich hriechov svojou krvou

(v mladšej verzii použité odlišné slovo)


 

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 23
8 (BKR) Ale vy nebývejte nazýváni mistři; nebo jeden jest Mistr váš, totiž Kristus, vy pak všickni bratří jste.
8 (KAT) Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.
8 (ROH) Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia.

 

(zbytočné doplnenie slova v mladšej verzii)


List Efezanom - kapitola 5
30 (BKR) Neboť jsme údové těla jeho, z masa jeho a z kostí jeho.
30 (KAT) lebo sme údmi jeho tela.
30 (ROH) lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kostí.
(akékoľvek pridávanie slov do Biblie je rovnaké rúhanie ako aj uberanie slov)


Evanjel ium podľa Matúša - kapitola 8
29 (BKR) A aj, zkřikli, řkouce: Co je nám po tobě, 
Ježí i, Synu Boží? Přišel jsi sem před časem trápiti nás.
29 (KAT) Zrazu skríkli: "Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?"
29 (ROH) A hľa, kričali a hovorili: Čo máme s tebou, 
Ježiš u, Synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť?
(zbytočný dodatok, akékoľvek zbytočné dodatky ukazujú, že ide o mladšiu verziu)


 

htt p://www.vierafilozofia.sk/
Author: montenegro # NycyQywa82
Cirkev2013-07-0891
-
 33% ( 20 people voted )
+
Je priam neskutočne ako sa niekto "zabáva" nad textami v Biblií! Treba však vidieť , nie zábavné --v zmysle prekladovo- lingvistickej --aspekty--tam to je skoro pochopiteľné! Ale keď sa začne používať úplne "racionálne" VEČNOSŤ, NEKONEČNOS´T"-- nariadením niektorých Vatikánskych "menežeroch" /čo nemá ani začiatok ani koniec/ a niekto si mýli lano s ťavou/ cez ucho ihly/ tak to sú "racionálne defekty" ! Ináč talmudsko- biblické -- texty boli , sú a budú --v časovom horizonte-- mimoriadným prínosom pre návod ako aj morálne riešiť životné situácie.
klopi # KyvoWavo40
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-07-08 20:22:47 58d4289b
pripravuje sa novy slovensky preklad biblie uvidime

jurosiq # KobaWyha84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-08 20:24:10 c35b0791
Ježiš nikdy nepovedal, že je Syn Človeka, to len opäť apoštoli niečo nepochopili, tak to dali dokopy, a ten omyl pretrváva dodnes...

A Zjavenie Jána nezvestuje opätovný príchod Krista, to len sa opäť niekto s tým pohral, niečo vybral, niečo vložil, aby sa niečo zatajilo...

Sloven # RijiDese27
-
 44% ( 8 people voted )
+
2013-07-08 20:59:45 c1c89689
a tento autor, to je čo za zázrak? na toto nemohol prísť sám. nesúrodé, vytrhnuté z kontextu, nepresné, plné blbostí a jasne signalizujúce absolútnu neznalosť vo veci. nuž, pane, najprv čosi naštuduj a potom sa k niečomu vyjadruj.
julian # MosyDoty91
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-07-08 21:30:32 58d4258c
Pozrime sa ,tu niekto potrebuje vymazat Krista aby tam mohol dosadit Mariu.A to ruhanie nie je ?ked sa k nej katolici modlia a klanaju tak kto vlastne prekruca? A kto potrebuje z Jezisa urobit len obycajneho cloveka ?
martin # KymiLoma22
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-07-08 22:06:39 59181501
Pre montenegro
Roháčová biblia , ekumenická biblia,a nová kralická biblia,je celí podvod a ostatné tam je treba uvážiť.No slovenská nieje ani jedna v poriadku.
A či je Ježíš boh? Áno je, veď boh sám vraví sadni na trón môj pokiaľ nepoložim nepriateľov za podnož nôh tvojích.K tomuto sa musíš ešte veľa učiť,ale vidím že už poučuješ a dosť zle.
To čo ti ale uniká je práve to že v evang.Jan vraví-i videl som zostupovať z beba ducha v podobe holubice-ale správne tam má biť OROL.Duch je totiž orol a nie holubica.Toho je tam viac takýchto prešlapov a to úmeselných.
AMEN # KykiCova91
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-07-08 22:12:41 55d8b663
loading...
martin
satan?
ten sa snaží už veky "zrušiť" Kristovo Božstvo, a počítam ,že na konci vekov sa mu to asi aj podarí, a nahradí ho človekom..

No sledujem ,že jeho teórie sa pritvrdzujú..

Joplins # XuhyDime11
-
 44% ( 6 people voted )
+
2013-07-08 22:17:36 5e91e48d
amen,

odkiaľ to máš,. že orol??
a aké prešľapy ešte poznáš?


Joplins # XuhyDime11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-08 22:19:01 5e91e48d
Sloven
ďakujem za vecný komentár - vidíš to by ma nenapadlo, veru bolo by zaujímavé to overiť
**
julian
myslím si, že tvoj komentár vyjadruje len nejaký prvotný psychologický dojem z článku, z ktorým nesúhlasíš. Vzhľadom k nemiestnemu komentáru usudzujem, že si si prečítal len pár viet z článku, takže ani nevieš o čo sa jedná. Naopak tebe by som odporúčal aby si si veci doštudoval

Je síce veľmi neznámym, ale dokázaným faktom, že Ježiš podľa Biblie nie je Bohom (táto fraška sa udiala až na Nicejskom koncile, kde bol Ježiš vyhlásený za pohanského boha).
Bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie, musíme uznať, že kresťanské cirkvi sú postavené vyložene na klamstve.
Darmo urobili z Ježiša Boha, keď to nie je pravda. Cirkevní otcovia si dokonca mysleli, že robia dobre keď bojujú za božstvo Krista
Lož má krátke nohy, žiadne klamstvo Pán Boh nepožehná (stredovekú cirkev ľudia zrovna nechvália)

Človek sa čuduje ako mohol Pán Boh dopustiť takéto hrozné omyly v cirkvi, ktorá márne tápa po Duchu Svätom, kvôli falošnému učeniu
Ale zasa na druhej strane musíme povedať, že všetko zlo je aj na niečo dobré - veď to Pán Boh dopustil
Možno ak by nevznikol takýto synkretizmus (ekumenizmus) pohanstva a kresťanstva, možno by dodnes kvôli tomu kresťanstvo nebolo svetovým náboženstvom, pretože pre ľudí by bolo veľmi ťažké prejsť z čistého polyteizmu na čistý monoteizmus. Už aj pohanokresťanstvo je stále lepšie ako čisté pohanstvo

montenegro # NycyQywa82
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-07-08 22:30:46 5057d10a
Len pis taketo klenoty dalej, mozno Ti to raz vyda IKAR. Na serioznejsiu notu, suhlasim s tu pisucim julianom: aspon par odbornych publikacii na temu transmisie a textovej kritiky Biblie (hlavne NZ, ktory ma, zda sa, viac textovych problemov), ako napr.:

Aland & Aland, Text of the New Testament
Finnegan, Encountering Manuscripts
Metzger & Ehrman, Text of the New Testament (4th ed.)
Parker, New Testament Manuscripts and Their Texts
Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible

... a mnohe ine.

Radsej venuj cas niecomu poriadnemu, pokial nechces zo seba robit takymto sposobom blazna. Bezni ludia, ktori by ti (v deliriu tremens, alebo a podobnych stavoch) snad uverili to tu necitaju a tym, ktorych to zaujima, si na smiech.

peter # NaniDihe23
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-08 22:53:41 836fb81e
martin
samozrejme, že máš pravdu o Márii. Katolíci uctievajú Máriu ako bohyňu.
Mimochodom Mária nebola podľa Biblie vždy panna, podľa Biblie mala ešte po Ježišovi štyroch bratov a najmenej dve sestry
Martina Luthera treba pochváliť, že odstránil všetky pohanské prvky z cirkvi okrem božstva Krista
Luther zavrhol relikvie, modlitby ku svätým, magickú eucharistiu, magické odpustenie hriechov pri spovedi... atď
Ale obnova cirkvi by nemala skončiť pri Lutherovi, ale s obnovou cirkvi by sme mali pokračovať aj ďalej s odstránením božstva Ježiša, pretože je to nebiblické pohanské učenie
***
to AMEN
myslím si, že ten tvoj názor s tou holubicou je čisto špekulatívny
***
V Biblii máme miesta, ktoré sú veľmi silne proti Božstvu Ježiša:
-ak by bol Ježiš Boh potreboval by sa modliť? Ku komu? Ku samému sebe?
-"Boh ho vzkriesil v posledný deň" ak by bol Boh predsa by sa vzkriesil sám, nepotreboval by na to Boha

montenegro # NycyQywa82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-08 22:55:44 5057d10a
peter
také hrubé krčmové vyjadrovanie si nechaj pre seba. Tu sa jedná o seriózne veci
Odporúčaš aby študovali iní, tak radšej študuj ta sám. Ale hlavne Bibliu samotnú
Mimochodom ak sa bavíme o odbornosti, tak takto sa odborne prekladá Biblia, Biblia Pešita, jediný pravoverný NZ
http://www.dukhrana.c
om/peshitta/analyze_verse.php?lang=en&verse=Mark+6
:9&source=khabouris&font=Estrangelo+Edessa&size=15
0%

ht
tp://www.dukhrana.com/peshitta/index.php


montenegro # NycyQywa82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-08 23:05:39 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


Skorpion # BiseNijo57
-
 36% ( 4 people voted )
+
2013-07-08 23:09:48 3ec5e27c
Skorpion
ukludni sa. Byť radikálnym ateistickým fanatikom je proti zdravému rozumu a to je iracionálne
Naopak my sa tu bavíme o veciach veľmi racionálnych: téma je Biblia - knihu, ktorú sám Boh nadprirodzene urobil najrozšírenejšou knihou na svete

montenegro # NycyQywa82
-
 44% ( 8 people voted )
+
2013-07-08 23:25:40 5057d10a
Kresťania by mali hľadať to čo ich spája a nie naopak.Kristus ľudí zjednocuje a nie rozdeľuje.
Jeden z najhorších hriechov je posudzovanie a odsudzovanie.

cobra # WykeXala95
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-08 23:28:20 55f814c2
Pesita najpravejsi preklad, hej? :)))) Takze preklad, ktory vznikol viac ako 300 rokov po napisani autografov a ktory casovo predchadzaju fyzicky dochovane rukopisy greckeho noveho zakona, je jediny pravy preklad. Musim to povedat zajtra na kafe v kniznici, budeme sa mat na com smiat cely den.
peter # NaniDihe23
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 01:42:17 836fb81e
Tretia Duša, teda "Duch Svätý":

http://www.dhaxem.com/data/h
andt_sl/Tretia_Dusa.pdf


Do otázky prepisovania a falšovania Biblie sa nepúšťam, lebo by som sa utopil v mori. Ale Pravorslávna Ruská cirkev je rozhodne úprimnejšia ako RKC. Každá organizácia je úprimnejšia ako RKC a má na svojom konte menej napáchaného zla a podlosti.Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 01:56:36 502f57e9
aha, zase debata o T-menovi :)
ale aspon som uz v obraze...
kavu zrejme najrozsirenejsim napojom na svete urobil panbozko, nadprirodzene :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 08:34:17 c3929699
chlapci, ked uz mate tie styky s T-manom, mohol by som vas o nieco poprosit?
nach uz zastavi to hrozne vyzvananie, v nedelu som bol nechtiac uz o siestej hore...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-09 08:48:43 c3929699
trudik ako mi vysvetlíš že som videl katolicku bibliu kde nový zakon bol písaní po 1989?


o akej katolickej najstaršej bibli neupravenej to píšeš?


dalej ako možem veriť človeku že píše pravdu v članku ,ktorý klame a evidentne klame ked sa mu to hodí?


tudiš s tymto člankom si laskavo utri tu tvoju veľku hubu.je to len znoška nezmyslov,od truda,tudíž od blbečka čo si mysli že požral všetku mudrosť.

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 08:52:22 55d88d6a
co sa tyka bozstva Jezisa- sam Jezis pri vypocuvani Pilatom povedal ze jeho kralovstvo nie je z tohto sveta-
tak ako to mohol mysliet ak nema bozsky povod? Debata je toto velmi vazna pretoze dokaze zatriast nazormi uprimnych ludi ktori hladaju pravdu....

slobodny # BuwySeca06
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-09 08:55:52 c350a548
trudik pro tebe,aby sa bylo videť jak zas učelne klameš ,,,je to bible kralicke tudiž evangelicke,


list galtskym kapitole adin,


1. Pavel apoštol, (ne od lidí, ani skrze člověka, ale skrze Jezukrista, a Boha Otce, kterýž jej vzkřísil z mrtvých),
2. I ti, kteříž se mnou jsou, všickni bratří zborům Galatským:
3. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Jezukrista,
4. Kterýž vydal sebe samého za hříchy naše, aby nás vytrhl z tohoto přítomného věku zlého, podlé vůle Boha a Otce našeho,
5. Jemuž buď sláva na věky věků. Amen.
6. Divím se, že jste tak rychle od toho, kterýž vás povolal v milost Kristovu, uchýlili se k jinému evangelium.
7. Kteréž není jiné, ale jsou někteří, ješto vás kormoutí, a převrátiti chtějí evangelium Kristovo.
8. Ale bychom pak i my neb anděl s nebe kázal vám mimo to, což jsme vám kázali, prokletý buď.
9. Jakož jsme prvé pověděli, a ještě znovu pravím: Jestliže by vám kdo jiné evangelium kázal mimo to, kteréž jste přijali, prokletý buď.
10. Nebo lidské-liž věci, čili Boží předkládám? Zdaliž lidem se líbiti hledám? Kdybych se zajisté ještě lidem zaliboval, služebník Kristův bych nebyl.
11. Oznamujiť pak vám, bratří, že evangelium to, kteréž kázáno jest ode mne, není podlé člověka.
12. Nebo aniž jsem já ho přijal od člověka, ani se naučil, ale skrze zjevení Ježíše Krista.
13. Slýchali jste zajisté o mém obcování někdejším v Židovstvu, že jsem se převelice protivil církvi Boží, a hubil jsem ji,
14. A že jsem prospíval v Židovstvu nad mnohé mně rovné v pokolení svém, byv velmi horlivý milovník otcovských ustanovení.
15. Ale když se zalíbilo Bohu, kterýž mne byl oddělil z života matky mé, a povolal skrze milost svou,
16. Zjeviti Syna svého mně, abych jej kázal mezi pohany, hned jsem se neporadil s tělem a krví;
17. Aniž jsem se vrátil do Jeruzaléma k těm, kteříž prvé byli apoštolé nežli já, ale šel jsem do Arabie, přišel jsem pak zase do Damašku.
18. Potom po třech letech navrátil jsem se do Jeruzaléma, abych navštívil Petra, a pobyl jsem u něho patnácte dní.
19. Jiného pak z apoštolů žádného jsem neviděl než Jakuba, bratra Páně.
20. Cožť pak píši vám, aj, před Bohem, žeť neklamám.
21. Potom přišel jsem do krajin Syrských a Cilických.
22. Nebyl jsem pak známý osobou zborům Židovským, kteříž byli v Kristu,
23. Než toliko slýchali: Že ten, kterýž se nám někdy protivil, již nyní káže víru, kterouž někdy vybojovával.
24. A slavili ve mně Boha.

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 09:12:28 55d88d6a
peter
Pešita nie je preklad, to je originál v aramejčine. Grécka Biblia to je len nedokonalý preklad Pešity
Upozorňujem aj na to, že neexistuje žiaden správny preklad Pešity do angličtiny, všetko sú to len nemorálne podvody (Lamsa, Mudrock, najrafinovanejší podvodník je Younan - jeho preklad interlinear). Oni v skutočnosti neprekladali Pešitu ale grécku Bibliu alexandrijskeho typu. Pešita sa dosť podstatne líši od Gréckej verzie aj v celých vetách. A hlavne ak ide o tých pár slabučkých dôkazov o Božstve Krista sa nechceli prekladatelia vzdať
http://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_New_Tes
tament


Dôkazy, že Pešita je tá pravá a pôvodná je aj to, že niektoré vety neobsahuje, je najstručnejšia Biblia
a tiež v porovnaní s gréckou verziou má menej dynamický a jednoduchší text ako grécka verzia
**
Pravdomluvec
to mi je ľúto, ale nemôžem súhlasiť s názorom nejakej sekty katarov, ktorá je dobre pritiahnutá za vlasy

montenegro # NycyQywa82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 09:17:54 5057d10a
7. A tak již nejsi slouha, ale syn, a poněvadž syn, tedy i dědic Boží skrze Krista.


-trudik dalej tvoja inteligencia nebeska nezna hranic a sa odfot kym si mlady a hezky aby neco po tebe zbilo,


pačemnu nechapeš ani čo čitaš,
lebo syn a dedič boži skrze krista,
ak prijal si a uveril v Ježiša stal sisa jeho bratom,tudiš si syn boži jak byl on ,tudiš sy dedic boži,ale skrze Krista,lebo a o tom s apíše v bibli aj on je cesta i brana k otcu jedinemu nebeskemu a živemu a to PánuBohu stvoriteľu neba i zeme,


tiudiš keby si mal aspon dake evdomosti o vierach o ktorých píšeš tak by si vedel že rkc je postavena na tom že vola Ješiša Krista panom a PánaBoha stvoriteľa neba i zeme len slovem boh,

333 # RyneRuqu84
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-07-09 09:26:10 55d88d6a
333 :
Ty by si mal radšej na rovinu povedať, do ktorej sekty alebo cirkvi patríš, lebo píšeš na tieto témy ako o život, pričom nie si ochotný ani prezradiť, kam patríš, hoci kritizuješ kdečo..

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 09:28:33 b22947e9
Dôkazy, že Pešita je tá pravá a pôvodná je aj to, že niektoré vety neobsahuje, je najstručnejšia Biblia
a tiež v porovnaní s gréckou verziou má menej dynamický a jednoduchší text ako grécka verzia
**

Read more: http://dolezite.sk/Manipulacia-Biblie-pocas-histor
ie-f4Z6gU.html?rand=67#f3309#ixzz2YWzUC45X


-hm to su mi fakt za dokazy,,,hodne asi tak najvačšieho osla na doležite sk

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 09:33:19 55d88d6a
333
Predovšetkým by som ti radil, aby si sa upokojil, lebo si nervózny a píšeš hlúposti
očividne sa ti nepáči obsah článku lebo si trváš na cirkevnej tradícii, nie na Biblii
A nie je sa čomu čudovať, že sa v cirkvi udržalo falošné učeenie o Božstve Krista niekoľko cca 1600 rokov
Veď vtedy bolo politicko cirkevné zriadenie typu cirkevná diktatúra. Kto by sa opovážil diskutovať o božstve Krista, Kto by si dovolil slobodne myslieť, bol by upálený

montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-09 09:33:47 5057d10a
ja patrím jedine PánuBohu stvriteľu neba i zeme skrze Ježiše Krista.
333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 09:34:22 55d88d6a
piko
inkvizice bola na to na čo sa tak s radosťou zabuda,lebo pravda a history sa skovava a rjc by nebol a nadšena preto sa tu pretlača nazor že v 1600 storočí bola inkvizicia na upalovanie čarodejnic,a učencov,prdlajs


inkvizicia bola nasilne pokatolizovanie eu,
pod hrozbou smrti.,,,a to taji rkc,


na uzemi čiech a slovenska boli prevažne evanielici čo sa ale zmenilo daka inkvizíci,


zj kpt14, tu to mate jasne napísane o inkvizici dokonca tam mate i rok zašifrovany ,a prečo lebo vtedy zurila inkvizice a čosa nehodilo rkc bolo spalene aautor upaleny abo zabity,ttudiž i nostradamus preto aby jeho dielo prežilo a ostalo do posledných dni musel misať v inotajoch,tak i bible je zložito napísana aby tí čo neuverili v Ježiše Krista ,nechapali jej a ty mongomery alias piko si dokonali dokaz toho,ktro chce uvidí a kto nie že nechapeš ani trocha tomu čo píšeš,z bible,si sa tu inak zhovadil tymto článkom zas


1. Tedy pohleděl jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním sto čtyřidceti a čtyři tisíce majících jméno Otce jeho napsané na čelích svých.
2. A slyšel jsem hlas s nebe, jako hlas vod mnohých, a jako hlas hromu velikého. A hlas slyšel jsem těch, kteříž hrají na harfy své.
3. A zpívali jakožto píseň novou, před trůnem, a před těmi čtyřmi zvířaty, a před těmi starci, a žádný nemohl se naučiti té písni, jediné těch sto čtyřidceti a čtyři tisíce, kteříž jsou koupeni z země.
4. Totoť jsou ti, kteříž s ženami nejsou poškvrněni; nebo panicové jsou. Tiť jsou, kteříž následují Beránka, kamž by koli šel; tiť jsou koupeni z lidí, provotiny Bohu a Beránkovi.
5. A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem Božím.
6. I viděl jsem jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu,
7. Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.
8. A jiný anděl letěl za ním, řka: Padl, padl Babylon, to město veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy.
9. A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou,
10. I tenť bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před oblíčejem svatých andělů a před oblíčejem Beránka.
11. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.
12. Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy.
13. I slyšel jsem hlas s nebe, řkoucí ke mně: Piš: Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteříž v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich jdou za nimi.
14. I pohleděl jsem, a aj, oblak bělostkvoucí, a na tom oblaku seděl podobný Synu člověka, maje na hlavě své korunu zlatou, a v ruce své srp ostrý.
15. A jiný anděl vyšel z chrámu, volaje hlasem velikým na toho, kterýž seděl na oblaku: Pusť srp svůj, a žni; neboť přišla tobě hodina žně, nebo již dozrala žeň země.
16. I spustil ten, kterýž seděl na oblaku, srp svůj na zem, a požata jest země.
17. A jiný anděl vyšel z chrámu toho, kterýž jest na nebi, maje i on srp ostrý.
18. Opět vyšel jiný anděl z oltáře, kterýž měl moc nad ohněm, a volal křikem velikým na toho, kterýž měl srp ostrý, řka: Pusť srp svůj ostrý, a zbeř hrozny vinice zemské; neboť jsou uzrali hroznové její.
19. I spustil anděl srp svůj na zem, a sebral vinici země, a vmetal do jezera velikého hněvu Božího.
20. I tlačeno jest jezero před městem, a vyšla krev z jezera až do udidl koňům za tisíc a za šest set honů.

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 09:42:44 55d88d6a
a ešte niečo Ježiš na konci pilatovi na otazku či syn boži odpoveda rozne,


ja som,
vy hovoríte že ja som,


a pod,


katolicka cirkev učí že všetci sme božie deti, je to blud prdlaj sme všetci,Ježiš vam jasne hovorí ,ten kto vo mna uveri je mi brat a sestra ,,,tudiš sa stava božim dieťaťom,teda synom a dcerou PánaBoha stvoriteľa neba i zeme,a bude zachranený pred koncom večným,


nie že všetci ľudia sme jeho deti ako tvrdí rkc a jej predstavení

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 10:00:46 55d88d6a
a ešte niečo,všteci možu byť ale musia uveriť,lebo on prišiel spasiť tento svet, a spasuje skrze vieru v neho,bez nej ,nik ani žid neujde svojmu čo slubene mu jest.za to čo pacha ,


tak ako farizejusom a zakonikom,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 10:03:28 55d88d6a
kucma, ak mas s tym problem, prestahuj sa na rok k minaretu a uvidis, ako si potom budes vazit to svoje byvanie :)
michal vyznam slova cirkev neznamena nejaku organizovanu nabozensku spolocnost, ake vznikli po 1. stor.. cirkev, cize zbor ma iny vyznam. teda aj Kristova cirkev znamena ine ako organizovanu nabozensku spolocnost dnesneho typu. to je jedna z mnohych veci, ktore sa s prepacenim zhovadili.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 10:05:52 5ab6fb7f
Ucenie o bozstve Krista nie je falosne, dobry clanok je tu: http://arielb.org/archives/767

milos # QiqaVeve08
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-09 10:07:18 d90c3e6e
mudro rozpravas feri, mudro...
tak su este vacsi debilkovia nez ti co mam pod oknom?
a to je akoze riesenie?

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 10:09:23 c3929699
333
nie je to tvoje náboženstvo založené len na báze zastrašovania a odsúdenia,keď píšeš len o apokalypse a treste? Kristus je v prvom rade nádej.Chce,aby nikto nebol zatratený,kto v neho verí.Len strašíš ľudí./Stratégia mnohých siekt./Varovanie,že na konci časov vystúpi mnoho falošných prorokov a budú prorokovať v Kristovom mene a veľa ľudí ich bude aj nasledovať.
Píšeš toho veľa,ale málokto tomu rozumie a číta to.Aj farizeji si mysleli,že budú zachránený pre svoju veľavravnosť.

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 10:22:31 55f814c2

fatima # VamoHura49
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 10:23:00 5f67b5b2

fatima # VamoHura49
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 10:25:41 5f67b5b2
333
obávam sa, že sa v tomto diskusnom fóre nesprávaš ako normálny človek, píšeš len chaotické informácie, ktorým snáď nerozumieš ani ty sám
Pokiaľ som dobre pochopil oslovil si ma ako "piko", okrem iného neviem či sa človek s týmto nickom niekedy prezentoval ako fanúšik Svätého písma

milos
samozrejme tento článok to je len vrchol ľadovca o celej kauze Božstva Krista. Na stránke vierafilozofia.
sk
nájdeš toho podstatne viac, stránka sa vyjadruje aj k pseudodôkazom Božstva Krista, vrátane tých, ktoré sa spomínajú na tomto linku http://arielb.org/archives/767montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-09 10:35:09 5057d10a
cobra
teba mám v celku rád...nič viac ti na to len ,ten kto uveril Ježiša Krista ,chape ,napr len taka mala a veľmi podstatna vec,pri jeho svedectvach o PánuBohu stvoriteľu neba i zeme nik nikda neumrel,čo sa ale o jeho učeníkoch neda povedať teda petrovi tej skale,pamataš o tom ako predal pole a nedal penaze zan,im ,umrel a mnohí uverili,tak i jeho žena,ale to poukazuje na niečo,a o tom zastrašovaní,rkc je toho zastrašovania plna,


Ježiš ale jasne vraví,že neumre nik kto v neho uveril ,a bude zachranený a spasený lebo PánBoh stvoriteľ neba i zeme je laska,a odpušťa,ale je hlavne spravodlivý ku všetkým, tudíž apokalypsa pride ale na tých čo neuverili,a aby viac neškodili iným ľudom,v raji,
k tebe by som len aby si dobre rozmýšlal,nad tým ako veríš a čomu,lebo Ježiš je cesta k Pánu nie pán,ak to pochopíš cestu najdeš aj bezo mna a viac ti odomna netreba.

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 10:35:46 55d88d6a
333
no vidíš,že to ide aj vlastnými slovami a nie len stále niečo prepisovať v reči,ktorej už takmer nikto nerozumie.My vieme,že máš možno najstarší výtisk Biblie na Slovensku.
Ja mám zas Bibliu z čias socializmu.Ale nikdy by som sa nepúšťal do jej výkladu,aby som zbytočne nezavádzal a nedopĺňal do toho to moje JA. V RKC to právo má len Učiteľský úrad cirkvi.
...a nie hocijaký ujo v obleku, na pódiu vrieskajúci do mikrofónu: Alelujáááá,alelujáááá chváááľte páááána.....

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 10:49:41 55f814c2

illuminatedBimbo # WavaPihi67
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 11:17:48 b229b055
ja som cakal ze boh spravil biblia v1.0 a tu prelozil do jazykov , a ono ked si precitam slovensku a grecku tak sa dozviem rozdielne veci :D kde sudruhovia z neba spravili chybu?
lukaso121 # LocaCufu58
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-07-09 11:21:37 c31c5e42
Aj Babylončania keď stavali vežu zistili,že majú plány otočené hore nohami a že vlastne mali kopať studňu....
chybička se vloudí...

cobra # WykeXala95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 11:30:12 55f814c2
vidis kucma, mozno sme boli aj susedia, tiez som mal kostolnu vezu pod oknami. samozrejme, to moze byt kdekolvek, ale som si tam spojil aj ine veci :) veru je to len odvar oproti napr. egyptu, kde robia hluk 5x denne, ked maju motlidbu.
cobra, na zaklade akej state biblie ma pravo vykladat bibliu ucitelsky urad cirkvi?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 12:04:14 5ab6fb7f
Celý tento zmätočný článok vznikol iba preto, že montenegro nerozumie onej takzvanej "trojjedinosti" (rovnako ako väčšina kresťanov ktorí ju preto nazývajú "
tajomstvom
"), "krs
tite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého
" a preto neverí v Ježišovu božskosť, hoci sám Ježiš vraví "Ja a Otec sme jedno".

Sám Ježiš dobre vysvetľuje túto nejasnosť napr. tu:

>> VE
J 8, kapitoly 24-28: Trojjedinosť v Bohu a v človeku ...
<<

alebo podobne tiež tu

>> VE
J 7:198. Pán sa pýta farizejov, čo súdia o Kristovi. Podstata človeka. O trojjedinej bytosti Božej.
<<


Stano # HyxaFyjo84
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-09 12:40:36 5057d10a
Stano, velke evanjelium janovo je dielo jakuba lorbera z 19. stor.. nie je castou biblie a su to len jeho osobne myslienky. sam sa oznacil za proroka a oznacil sa seba ako "medium" druheho prichodu Krista., co je dost vazne.

Z biblie Lukasa 21.:
"A on povedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a: Čas sa priblížil. Teda nepojdete za nimi!"

a 5 Mojzisova(na tomto texte sa rozbili mnohi ohlasovatelia vselicoho na zaklade biblie):

"Avšak prorok, ktorý by si trúfal hovoriť v mojom mene, čo som mu nerozkázal hovoriť, alebo kto by prehovoril v mene cudzích bohov, ten prorok nech zomrie! 21Možno si pomyslíš: Ako poznáme, ktoré slovo nehovoril JHVH? 22Slovo, ktoré povie prorok v mene JHVH, a neuskutoční sa ani nesplní, to je slovo, ktoré JHVH nevyriekol. Z trúfalosti to hovoril prorok; neboj sa ho!Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-09 13:02:57 5ab6fb7f
Aktualne informacie su v subore knih Noveho Zjavenia...
The New Revelation Of The Lord Jesus Christ/Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista

„No ako vždy, ak čitateľ/čitateľka má svoju myseľ otvorenú a je ochotný/ochotná opustiť
akékoľvek predpojaté idey svojich vlastných očakávaní a svojich vlastných osvojených
náhľadov, názorov, náboženstva, filozofie alebo čohokoľvek, čo má a pristúpi k tomuto
čítaniu s pozitívnym a dobrým úmyslom, kvôli poučeniu a zmene, bude
požehnaný/požehnaná múdrosťou chápania, prijatia a aplikovania všetkého, čo je zjavené v
tejto knihe.“
Karol # WiquKeha84
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-07-09 13:09:50 c2191e0e
Karol k tvojmu prispevku ohladom osobnych myslienok Petra Francucha by som este dodal, okrem predchadzajucih textov nieco zo " stareho zjavenia" :
"Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Bôh pridá rán, napísaných v tejto knihe; 19a keby niekto odňal zo slov knihy tohoto proroctva, tomu odníme Bôh jeho diel z knihy života a z toho svätého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe"
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 13:23:59 5ab6fb7f
co si spojil feri a s cim si spojil? ake ine veci?
tak 5x denne zvonili minimalne. susedia sme asi neboli.
byvam tam sotva mesiac, ale ked to takto pojde dalej, tak budem nuteny dat kres papulu tomu pisacikovi co to pusta.
co z toho ma???


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 14:03:13 c3929699
Fero, Lorber napísal v mene Božom Pravdu, ktorú ho Pán Ježiš požiadal napísať. Tvoje citáty sú nemiestne, pretože Lorber je iba obyčajný, jednoduchý a pokorný človek, ktorého si Ježiš vyvolil a ktorý zapísal Slovo, ktoré mu Ježiš daroval. Žiaden falošný prorok.

Cirkevná vrchnosť však jeho svedectvo neprijala iba preto, že nepasuje do ich krámku. Oni síce volajú "Pane, pane" a namýšľajú si že v Ježišovom mene "vyháňajú zlých duchov" (viď. Matúš 7, celá kapitola), ale i tak pre nich rovnako platí to čo povedal Ježiš zákonníkom že "zatvárajú nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo do neho nevchádzajú a ani tých, ktorí vchádzajú, nenechajú vojsť" - Mat.23,13.

Vieš kto sú oni spomínaní falošní proroci? To sú tí, čo kričia: tam je Kristus v oblátke, klaňajte sa mu,
alebo tam za dedinou na drevenom kríži je pribitý, klaňajte sa mu, alebo my sme náhrada Boha na zemi, my vám namiesto hlasu Božieho svedomia (viď Pavlov list Rimanom a vlastne celý Nový zákon) prinášame našu morálku rozumu a naše morálne zákony, úvahy a encykliky. Zapni si televíziu Lux a počúvaj tie mŕtve komentáre pyšného ľudského rozumu. A rovnako sú to všetci tzv. "učitelia Cirkvi", "údajní svätci", sošky a podobné cirkvou vymyslené viditeľné modly, vymyslené zázraky pre udržanie si dôverčivých veriacich, kde väčšina týchto nariadení jasne odporuje tomu, čo je v biblii písané. Títo všetci sa stavajú na miesto Božie. Ale ináč máš pravdu, že je to pohodlnejšie mať Boha upečeného z múky a vylisovaného z hrozna, než ho hľadať cestou určenou v Novom zákone: Ján 14,21.

Preto vopred nezavrhuj Slovo Ježišovo, veď nevieš čo činíš. Spomni na túto príhodu:

Marek 9: 38A Ján mu povedal: Učiteľu, videli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom mene vyháňa démonov a ktorý nechodí s nami, a zbraňovali sme mu to, pretože nechodí s nami. 39Ale Ježiš povedal: Nebráňte mu, lebo nieto nikoho, kto by v mojom mene činil divy, a mohol by hneď zle o mne hovoriť. 40Pretože kto nie je proti nám, je za nás.

A Ježiš veru cirkev kritizuje v dobrom a pravdivo: htt
p://lorber.szm.com/cesta/cesta_001.htm


Cirkevná vrchnosť (cenzúra) uznáva za pravé iba tie vybrané záhrobné svätuškárske posolstvá, ktoré lichotia im ušiam, od rôznych duchov ktorí sa vyhlasujú za Ježiša Krista. Ale oni im hovoria iba to, čo chcú počuť, niesú to pravé posolstvá. Aj preto môžeš čítať:

1.Tim.4: 1Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, 2hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie, 3ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu. 4Lebo každé stvorenie Božie je dobré, a nič nie je na zahodenie, čo sa prijíma z ruky Božej s ďakovaním, 5lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.

Iba rada v dobrom, zbav sa predsudkov ako tiež odporúča Pavol tu: 2.Tim.3,16 atď.

Stano # HyxaFyjo84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-09 14:19:10 5057d10a
Ked je Peshitta prava, preco je teda napisana v syrskej a nie palestinskej aramejcine (co, samozrejme, vies)? Prosim, napis zoznam reprezentativnych rozdiel, kde sa "alexandrijske" texty (predpokladam, ze hovoris o textovom type, ktory reprezentuju sinajsky a vatikansky kodex [א B]) lisia od Peshitty v takej miere, ze popieraju Bozstvo JK, atd?

Na margo Peshitty, vid:

Williams, Studies in the Syntax of Peshitta of 1 Kings (Brill, 2001)
idem, Early Syriac Translation Technique and the Textual Criticism of the Greek Gospels (Gorgias, 2004)

peter # NaniDihe23
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 14:44:34 836fb81e
Fero, nemozu to byt osobne myslienky pana Francucha, toto clovek nemoze vymysliet :)
A vies ako to funguje, Informaciu ste dostali, konajte co uznate za vhodne.
Zatial mate zivot vo svojich vlastnych rukach, ked Vas ocipuju tak to bude iny pruser :(
Karol # WiquKeha84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 14:47:02 c2191e0e
Ako nedelna kazen je to dobre. Rozbijaju Bibliu Bibliou. To ani diabol nerobi, vysvetluje sam Jezis. Tato katolicka obhajoba teda neobstoji.
John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 15:36:55 542a8532
cobra..


skus si prečítať niečo o michalovi,v biblii.píše sa o nom v zj, i v danielovi,v proroctvach o poslednom dni,


potom možna niečo pochopíš a možna nie,333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 15:39:24 55d88d6a

montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 15:42:31 5057d10a
Stano, pochvala za citanie si biblie. nezastavam sa ziadnej organizovanej nabozenskej spolocnosti(zle znacenej ako cirkev), ani nie som ziadnej clenom a ziadne ucenie nepropagujem. podla mojho nazoru, lorberovo ucenie odporuje biblii, minimalne to o trojici, v biblii nic take nie je. Pre mna su falosni proroci, ti, ktori tak konaju. Pridavanie zvazkov, navyse odporujucih je pre mna znak falosneho proroka.
inak ten timotej je vynikajuci text!!
presne tak Karol nech sa kazdy zariadi po svojom. nemusia to byt ludske myslienky, ani pravdepodobne nie su, ale on ich prezentoval ako nove zjavenie aj napriek tomu, ze urcite poznal text o pridavani a uberani, ktory som citoval.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 15:43:56 5ab6fb7f
mám tam chybu,,,posledných dnoch


to čo píšeš je smutne že veríš tomu,že bibliu možu vykladať len určitý učenci z rkc,tak si vas pekne zmanipulovali vrchny cez rkc,


ev.s.jana 12kpt


35. Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na malý čas světlo s vámi jest. Choďte, dokud světlo máte, ať vás tma nezachvátí; nebo kdo chodí ve tmách, neví, kam jde.
36. Dokud světlo máte, věřte v světlo, abyste synové světla byli. Toto pověděl Ježíš, a odšed, skryl se před nimi.
37. A ačkoli tak mnohá znamení činil před nimi, však neuvěřili v něho,
38. Aby se naplnila řeč Izaiáše proroka, kterouž pověděl: Pane, kdo uvěřil kázaní našemu, a rámě Páně komu jest zjeveno?
39. Protoť nemohli věřiti, že opět Izaiáš řekl:
40. Oslepil oči jejich, a zatvrdil srdce jejich, aby očima neviděli, a srdcem nerozuměli, a neobrátili se, abych jich neuzdravil.
41. To pověděl Izaiáš, když viděl slávu jeho, a mluvil o něm.
42. A ačkoli mnozí i z knížat uvěřili v něho, však pro farizee nevyznávali, aby ze školy nebyli vyobcování.
43. Nebo milovali slávu lidskou více než slávu Boží.
44. Ježíš pak zvolal a řekl: Kdo věří ve mne, ne ve mneť věří, ale v toho, kterýž mne poslal.
45. A kdož vidí mne, vidí toho, kterýž mne poslal.
46. Já světlo na svět jsem přišel, aby žádný, kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal.
47. A slyšel-liť by kdo slova má, a nevěřil by, jáť ho nesoudím; nebo nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych spasil svět.
48. Kdož mnou pohrdá, a nepřijímá slov mých, máť, kdo by jej soudil. Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej souditi budou v nejposlednější den.
49. Nebo já sám od sebe jsem nemluvil, ale ten, kterýž mne poslal, Otec, on mi přikázaní dal, co bych měl praviti a mluviti.
50. A vím, že přikázaní jeho jest život věčný. A protož, což já mluvím, jakž mi pověděl Otec, takť mluvím.

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 15:46:50 55d88d6a
nuz kucma co narobis.samozrejme, ze si zvonenie zvonov ani kostoly nespajas s krestanstvom, kedze s nim nemaju nic spolocneho. to by si veru musel dat cez papulu niekomu inemu, ako tomu nevinnemu cloveku, ktory vo svojej zmanipulovatelnosti veri, ze robi dobre. aby som ti to analogizoval, to je ako ked niekto v dobrej viere uci svoje deti ten nezmysel o evolucii. tiez nie je vinny, aj ked detom skodi.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 15:53:32 5ab6fb7f
Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já jsem světlo světa. Kdož mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti světlo života.
13. I řekli jemu farizeové: Ty sám o sobě svědectví vydáváš, svědectví tvé není pravé.
14. Odpověděl Ježíš a řekl jim: Ačkoli já svědectví vydávám sám o sobě, pravé jest svědectví mé; nebo vím, odkud jsem přišel, a kam jdu. Ale vy nevíte, odkud jsem přišel, aneb kam jdu.
15. Vy podlé těla soudíte, já nesoudím žádného.
16. A bychť pak i já soudil, soud můj jest pravý; nebo nejsem sám, ale jsem já a ten, kterýž mne poslal, Otec.
17. A v zákoně vašem psáno jest: Že dvou člověků svědectví pravé jest.
18. Jáť svědectví vydávám sám o sobě, a svědectví vydává o mně ten, kterýž mne poslal, Otec.
19. Tedy řekli jemu: Kdež jest ten tvůj otec? Odpověděl Ježíš: Aniž mne znáte, ani Otce mého. Kdybyste mne znali, i Otce mého znali byste.
20. Tato slova mluvil Ježíš u pokladnice, uče v chrámě, a žádný ho nejal, nebo ještě byla nepřišla hodina jeho.
21. I řekl jim opět Ježíš: Já jdu, a hledati budete mne, a v hříchu svém zemřete. Kam já jdu, vy nemůžete přijíti.
22. I pravili Židé: Zdali se sám zabije, že praví: Kam já jdu, vy nemůžete přijíti?
23. I řekl jim: Vy z důlu jste, já s hůry jsem. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z světa tohoto.
24. Protož jsem řekl vám: Že zemřetev hříších svých. Nebo jestliže nebudete věřiti, že já jsem, zemřete v hříších svých.
25. I řekli jemu: Kdo jsi ty? I řekl jim Ježíš: To, což z počátku pravím vám.
26. Mnohoť mám o vás mluviti a souditi, ale ten, kterýž mne poslal, pravdomluvný jest, a já, což jsem slyšel od něho, to mluvím na světě.
27. Ale neporozuměli, že by o Otci pravil jim.
28. Protož řekl jim Ježíš: Když povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. A sám od sebe nic nečiním, ale jakž mne naučil Otec můj, tak mluvím.
29. A ten, kterýž mne poslal, se mnou jest. Neopustilť mne samého Otec; nebo což jest jemu libého, to já činím vždycky.
30. Ty věci když mluvil, mnozí uvěřili v něho.
31. Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.
32. A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.
33. I odpověděli jemu: Símě Abrahamovo jsme, a žádnému jsme nesloužili nikdy. I kterakž ty díš: že svobodní budete?
34. Odpověděl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že každý, kdož činí hřích, služebník jest hřícha.
35. A služebník nezůstává v domě na věky; Syn zůstává na věky.
36. Protož jestližeť vás Syn vysvobodí, právě svobodní budete.
37. Vím, že jste símě Abrahamovo, ale hledáte mne zabiti; nebo řeč má nemá místa u vás.
38. Já, což jsem viděl u Otce svého, mluvím; i vy tedy, co jste viděli u otce svého, činíte.
39. Odpověděli a řekli jemu: Otec náš jest Abraham. Dí jim Ježíš: Kdybyste synové Abrahamovi byli, činili byste skutky Abrahamovy.
40. Ale nyní hledáte mne zabiti, člověka toho, kterýž jsem pravdu mluvil vám, kterouž jsem slyšel od Boha. Tohoť Abraham nečinil.
41. Vy činíte skutky otce svého. I řekli jemu: Myť z smilstva nejsme zplozeni, jednohoť Otce máme, Boha.
42. Tedy řekl jim Ježíš: Byť Bůh Otec váš byl, milovali byste mne. Nebo já jsem z Boha pošel, a přišel jsem; aniž jsem sám od sebe přišel, ale on mne poslal.
43. Proč mluvení mého nechápáte? Proto že slyšeti nemůžete řeči mé.
44. Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce svého chcete činiti. On byl vražedlník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži.
45. Já pak že pravdu pravím, nevěříte mi.
46. Kdo z vás uviní mne z hříchu? A poněvadž pravdu pravím, proč vy mi nevěříte?
47. Kdo z Boha jest, slova Boží slyší; protož vy neslyšíte, že z Boha nejste.
48. Tedy odpověděli Židé a řekli jemu: Zdaliž my dobře nepravíme, že jsi ty Samaritán, a ďábelství máš?
49. Odpověděl Ježíš: Jáť ďábelství nemám, ale ctím Otce svého; než vy jste mne neuctili.
50. Jáť pak nehledám chvály své; jestiť, kdo hledá a soudí.
51. Amen, amen pravím, vám: Bude-li kdo zachovávati slovo mé, smrti neuzří na věky.
52. Tedy řekli mu Židé: Nyní jsme poznali, že ďábelství máš. Abraham umřel i proroci, a ty pravíš: Bude-li kdo zachovávati řeč mou, smrti neokusí na věky.
53. Zdali jsi ty větší otce našeho Abrahama, kterýž umřel? I proroci zemřeli. Kým ty se činíš?
54. Odpověděl Ježíš: Chválím-liť já se sám, chvála má nic není. Jestiť Otec můj, kterýž mne chválí, o němž vy pravíte, že Bůh váš jest.
55. Ale nepoznali jste ho, já pak jej znám. A kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale známť jej, a řeč jeho zachovávám.
56. Abraham, otec váš, veselil se, aby viděl den můj, i viděl, a radoval se.
57. Tedy řekli jemu Židé: Padesáti let ještě nemáš, a Abrahama jsi viděl?
58. Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prvé nežli Abraham byl, já jsem.
59. I zchápali kamení, aby házeli na něj. Ježíš pak skryl se, a prošed skrze ně, vyšel z chrámu, a tak odšel.333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 16:00:21 55d88d6a
Zaujímavé je čítať tu mnohé komentáre v podobnom znení:
Božstvo Ježiša je pohanská vlastnosť, ktorú Ježiš nemal a modlitba k Márii a svätým je modlárstvo.

Mnoho ľudí si ale neuvedomuje, že na svete existujú 3 náboženstvá (ostatné sú len okultizmom alebo filozofiou - čo je dnes populárne). Tie sa líšia výlučne v názore na Ježiša.
1. Judaizmus odmietol Ježiša ako bludára.
2. Kresťanstvo v ňom vidí ľudskú a božiu tvár.
3. Islam vidí Ježiša rovnako ako kresťania, s rozdielom božej osoby. Jednoducho je len prorokom (výnimočným). Veria v to, čo je napísané v Tóre, ako aj v Evanjeliách. Veria v druhý Ježišov príchod. Aj vo všetky jeho zázraky, ktoré vykonal v mene Boha. Bol výnimočným prorokom z pohľadu počatia z Panny Márie a dostal možnosť robiť zázraky v mene Boha.

Veľa ľudí ani netuší, ako blízko majú k islamu a nič o ňom nevedia, možno iba bludy. Tiež nemožno zamieňať predislamskú pohanskú kultúru s islamom. Islam je to, čo je v Koráne, nie vo zvykoch kultúrnych obcí islamského sveta. Islam nie je zlé náboženstvo. Zlí sú iba ľudia.

Jojo # PoduBury96
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-09 16:03:21 4e624d86
Jojo
máš v niečom pravdu. Islam má veľmi pozitívny názor na Bibliu, Bibliu plnohodnotne uznávajú, aspoň tak sa píše v anglickej wikipédii
(problém je že moslimovia uznávajú Korán (a Mohameda), ktorý ich učí bláznivým a zlým veciam)
Ak by sme z Islamu vyhodili Korán a Mohameda, snáď by z toho vzniklo pravé Biblické náboženstvo
Pretože Islam neuznáva Ježiša ako spasiteľa, ale dokonca aj v Biblii-Pešite je napísané, že Ježišova spása je len dočasná, teda nie večná:
List Hebrejom - kapitola 10
2 Veď či by ich neboli prestali prinášať, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli bývali raz navždy očistení a nemali by už vedomie, že sú hriešni?
10 V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy

Pešita má na miesto raz a navždy, slovo dočasne
Prví kresťania jednoducho neverili na trvalú, večnú spásonosnosť Ježiša, pretože ho považovali za najväčšieho proroka a Mesiáša, teda nie Boha

montenegro # NycyQywa82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 16:35:10 5057d10a
V prvom rade, ja verím úplne všetkému čo napísal Lorber. Takisto ako tomu verí Stano.
Fero, tebe chcem napísať, že je pekné že si si vygooglil kto je Jakob Lorber, to si cením. Väčšina ľudí nespraví ani to, ale prosím, nevyjadruj sa k nemu pokiaľ nemáš od neho prečítaných aspoň tých 1000- 3000 strán. Pán mu nadiktoval viac ako 12000 strán. To myslím v dobrom, vôbec nie urážlivo. Lebo aj pekne píšeš, s miernosťou a s láskou, čo sa len tak nevidí tu na dolezite.sk. Skutočne je vidieť, že si človek, ktorý hľadá pravdu. Len nie je správne posudzovanie iných diel, pokiaľ ich nemá daný človek prečítané. O tom čo píšeš ohľadne falošných prorokov, to je dokola omielané prázdne mlátenie suchej slamy. Čo sa týka falošných prorokov, o tom ti už Stano niečo napísal z Lorbera.
Čo sa týka uberania z a pridávania textov do Biblie, tak vedz, že Biblia je iba odleskom toho čo sa písalo v kompletných, zámerne nezachovaných evanjeliach. Veď to sám vieš... Čo mal teda Boh robiť, keď sa Jeho kompletné čisté slovo nezachovalo ? Mal nechať svoje deti pátrajúce po pravde blúdiť ako slepé ? Nie, zachoval sa tak, ako sa chová večne, ako milujúci Otec, a znova skze Jakoba Lorbera zoslal pôvodné evanjelium Jánovo a ďalšie prevzácne texty.
Montenegro, čo sa týka spochybňovania Ježišovho Božstva, tu už bolo tak veľa napísaného... pre tých, ktorí neveria, že Ježiš je Boh, napíšem iba krátke, všetci do jedného sa presvedčíte, že je Bohom a iného Boha okrem Neho večne niet. Ježiš Nazaretský je večný Boh plný lásky a života.
Všetko ostatné máte v Jakobovi Lorberovi.
Matej # TywaGupa00
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-07-09 19:34:06 4e6219e3
Fero, ešte pár slov ku tvojim nepravdivým tvrdeniam: Lorber nikdy o sebe nehovoril ani sa nepovažoval za Krista, ale len za Božieho sluhu, pisára, a to je teda setsakramentský rozdiel! Ďalej ten tebou spomínaný tzv. "druhý príchod Krista", ako ho vysvetľuje Ježiš, je individuálny príchod Boha ku každému človeku, ktorý Boha úprimne s dobrou vôľou hľadá, a oň stojí. Jedna vec je globálny obraz ľudstva, ako je opísaný v a
pokalypse
, a druhá vec je naša individuálna smrť, ktorá pre nás znamená koniec sveta. Keď zomrieš bude to pre teba koniec sveta, vtedy budeš stáť buď tam či tam, a taktiež bude vzkriesené tvoje duševné telo pre posmrtný život. Akú si prinesieš dušu, tak budeš žiť i po smrti. Na youtubáku máš pekné svedectvá z neba i pekla, mnohí ľudia bývajú vzkriesení k životu, mnohí k smrti, ako si kto praje, akú má kto dušu. Preto už pred 2000 rokmi bolo napísané ž
e buďte pripravení lebo čas je blízko
. Ak sa nad tým len trocha zamyslíš, tak musíš uznať že to ako to je zariadené, je úplne správne. Boh je najväčší demokrat, ponecháva každému z nás úplnú slobodu žiť ako chceme, pomôže každému v živote ba i po smrti, stačí len ak o to človek prejaví úprimný záujem. Veď každý deň vidíme, že dáva Slnku svietiť na dobrých aj na zlých.

Toľko ku tvojej pomluve a ešte ku tej druhej: ľudia ktorí Lorberove spisy čítali ho označili za proroka, pretože v nich predpovedal budúci rozvoj rádiotelekomunikácií a letectva, a rovnako (ešte pred vznikom Darwinovej teórie) zaznamenal pravdivé a biblicky kompatibilné vysvetlenie o tzv. evolučnej teórii vs Adam a Eva a tiež napr. potvrdzuje, že naša Zem je stará miliardy rokov, ako tiež že Adam a Eva nevznikli evolučne, ktorá je iba vymyslenou teóriou.

Ďalej ona staručká biblia nieje encyklopédiou vesmíru, je to len zbierka viac či menej autentických spisov spísaných pre ľudí, ktorí tu žili pred 2000 až 1500 rokmi. To podstatné a večne platné v biblii je evanjelium napísané v Matúšovi 5-7.

Lorberove spisy však boli ľudstvu darované Prozreteľnosťou pred cca 200 rokmi preto, že ľudské poznanie sa v našich časoch posunulo vpred, do popredia sa dostala astronómia, matfyzika, prírodoveda, archeológia a staré biblické texty skúmané obyčajným sedliackym rozumom sú často rozporuplné a pohoršlivé. Spýtaj sa Kučmu, on ti zacituje krváky zo starého zákona. ;)

Teda Lorberove spisy sú nám dané od Boha, preto v ničom neodporujú biblii, preto naopak starú bibliu podporujú a vysvetľujú všetky verejne známe rozpory, nejasnosti, nepresnosti a chyby, ktoré v nej pisatelia i jej prepisovatelia biblie urobili. A na jednej strane je to aj dobré, že Pán Boh dopustil rozpory v evanjeliach, pretože nás aspoň podnecujú o nich premýšľať a zabraňujú, aby sme si neučinili z Biblickej litery mŕtvu modlu (teda pravda až na pár zadubených fanatikov).

Áno k tomu prekliatiu čo hovoríš, kto by pridal zlé veci k evanjeliu a tak by učil ľudí, ten uškodí sám sebe aj ostatným ľuďom. Snáď však nebudeš namietať, že človek bol stvorený na Boží obraz. A preto ako ľudia máme telo, dušu a poväčšinou i Ducha. A túto tzv. trojjedinosť (nie 3 Božské osoby) tam veru nájdeš, pár citátov čo si spomínam:

Matúš 16:26Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmenné dá človek za svoju dušu? ....alebo
Rimanom 8: 5Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, a tí, ktorí sú podľa Ducha, na veci Ducha. 6Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ Ducha je život a pokoj, 7pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, ... (alebo ďalšie cez Ctrl+F, Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} 2Kor 6,16, Mat.25,37 atp.)

A montenegro, niesi ty náhodou svedok jahodový, keď sa nás tu snažíš presvedčiť o Ježišovej ne-božskosti? To budeš mať dosť ťažké, pretože v starom i novom zákone je mnoho týchto svedectiev. Viď Ján 1,14, Ján14
,6-11
, či Malachiáš 3,1. Ba aj keď Ježiš dal svojim učeníkom krstiť ľudí v mene Otca, Syna i Ducha svätého, so zámerom osvety, aby o tom mohli pokrstení v dobrom úmysle premýšľať a sami nájsť pochopenie tohto posolstva, tu je opäť naznačil "trojjedinosť" Božiu. Záleží však iba na našej slobodnej vôli, či máme záujem to pravdivo pochopiť, alebo práve naopak, alebo či to máme na háku.

Stano # HyxaFyjo84
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-07-09 20:11:14 5057d10a
no uz ste zistili kto dalej docura? :)))

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-07-09 21:32:49 b229a495
Memory 100 bodov !!!

cobra # WykeXala95
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-09 23:42:55 55f814c2
ferku.

doteraz som si zvonenie nijako extra nespajal s krestanstvom, je to zvonenie a je dost hlasne a neprijemne, budi a vyrusuje ma.
suhlasim, zmanipulovani ludia robia okrem zvonenia mnoho nepochopitelnych veci, napr. zranie oblatok ala kanibalizmus ci co, atd.

no a co sa tyka evolucie, do debaty o com som sa s tebou pustat nechcel, ale nedal si si povedat...
evolucia je pomenovanie deja, mal by si napisat v com konkretne evolucny mechanizmus je nezmysel.

uvediem priklad, kde to plati, hej? evolucia nabozenstva, trebars tebou spominaneho krestanstva:
povodne jedna vetva zidov. udalost, ktora rozdelila ludi na 2 skupiny a formovanie nabozenstva na roznych miestach. vysledok: 2 rozne nabozenstva. apropos, kde su medziclanky? :)))

takyto postup jednoducho plati pri viacerych javoch, ja by som to napriklad uplatnil napriklad pri svetovych jazykoch, kde staci mala hranica a ludia si uz uplne nerozumeju a podobne...

a kto ako uci svoje deti je jeho vec, trebars aj placanie z hliny ho moze ucit, alebo tebou spominane lietanie pre mna za mna. pravda je ale zhoda tvrdenia so skutocnostou. a skutocnost je, ze sa zivocichy nevyskytuju...

kucma # FyvaFixa25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-07-10 07:13:54 c3929699
"Spýtaj sa Kučmu, on ti zacituje krváky zo starého zákona. ;)"
nie je to moj styl, ja sa skor venujem taraninam z T-manovej knihy...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 07:16:23 c3929699
Matej, vygooglil a zistil som, ze je to dalsi clovek, ktory sa v tom case a tom istom mieste(19.stor., USA) vydaval za Bozieho hovorcu, ci posla, ci proroka. ako inych uvediem z tej istej doby barboura, alebo ch.t. russella, ktory bol asi najuspesnejsi a zalozil badatelov biblie, dnesnych svedkov Jehovovych. prepac, ale ja tam vidim vsade rovnaku schemu. na tejto urovni to radsej nebudeme rozoberat do hlbky, lebo to by sme mohli donekonecna. pises, ze lorber napisal 12 000 stran. biblia ma iba 1600, precitaj si ju a porovnaj s lorberom. mne to malo, co som si od neho cital staci aj ked ako pises, aby som ho hodnotil mal by som si ho precitat cele. ale nauky o dusi, trojici, pekle, Jezisovej vecnosti, o ktorych on pise su podla mna v rozpore s bibliou.
Stano aj ludia, ktory citali russellove spisy ho oznacili za proroka a pisal dost odlisne ako lorber. tak, ktory je ten prorok? jedni povedia lorber druhi russell. rovnaka uroven vidis? prorokov maju sprevadzat iste znamenia, ktore nemali ani jeden ani druhy.
nesuhlasim, ze biblia je len zbierka spisov pre ludi pred 2000 rokmi.
2tim 3: "Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, 17aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený."
Uzavrime to, ako pisal Stano. dolezite je dobre posolstvo, alebo evanjelium komplet jedine tak, ako je napisane v biblii. inak to byt nemoze Gal 1:
"Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu, 7ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo. 8Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty! 9Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!"

kucma, aby som bol presnejsi, ako nezmysel som oznacil tu nevedecku teoriu od Darwina. vies, tu, ku ktorej sme boli ako deti vedeni a cely zivot sme do nej manipulovani. tu, ktora je silne podporovana tou istou lobby ako teploske pochody, co priznal aj jej protagonista Richard Dawkins. tak presne tu.

Fero # LifuRoru61
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-07-10 08:05:23 5ab6fb7f
stano
čo hovorí ten tvoj prorok na michala o ktorom píše sa v danielovi a vz,j,


rad by som bol keby si uviedol jeho vyklad k tomu,
asi sa nevolal krstným michal či?

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 08:20:41 55d88d6a
Ludia su dnes ovela hlupejsi ako kedysi. dnes si vytvaraju nazory na zaklade videii na youtube a vyuky v skolach niekde v panelaku mimo kontaktu s prirodou. to je dovod, preco moze byt dnes evolucia tak uspesna. ako iste vies kazda kultura, ci narod pred nami mali nejake bozstva. to nebolo preto, ze boli zaostali, prave naopak. my sme zaostali. oni zili v dennom kontakte s prirodou a bozstva si vytvarali na zaklade jej pozorovania, kedze v tom videli jasny system a hladali za tym vyssiu inteligenciu, ktoru nepoprel napr. ani Richard Dawkins, ktory priznal, ze za evolucnou propagandou je ateisticka lobby:
"Prítomnosť či neprítomnosť kreatívnej super-inteligencie je neodškriepiteľne vedecká otázka, aj keď v skutočnosti alebo aspoň zatiaľ, nie zodpovedaná."
inac s tym wuketisom celkom suhlasim, vyvoj v ramci druhu sa da pekne pozorovat, ale je to vzdy v ramci druhu. presne ako napisal wuketis:
sme svedkovia druhovej nemennosti.
a este by som dodal k tej viere, o ktorej pisal wuketis nieco od dawkinsa:
"Čomu veríte napriek tomu že to neviete dokázať? (Dawkins): Verím[/ur
l] že všetok život, všetka inteligencia, tvorivosť a "
dizajn[/
url]" v celom vesmíre, je priamym alebo nepriamym produktom prírodného výberu. Z toho vyplýva že
dizajn[/u
rl] vo vesmíre sa objavil neskôr, po období darvinistickej
ev
olúcie
. Dizajn nemôže predchádzať evolúcii a preto nemôže byť základom vesmíru.
"

Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 10:06:16 5ab6fb7f
Fero o o, iba ti zopakujem: rýdzo historicky: Biblia bola napísaná a cielená pre ľudí žijúcich v staroveku. Vidím že podľa tvojho mylného pohľadu je Biblia, Sväté písmo úplne autentické, čo však nieje pravda, viď.

Štyri evanjeliá o vzkriesení Pána. - 27. marca 1842 Veľkonočná nedeľa
http://lorber.szm.com/vybrane/him3-146.htm
O poslednom súde (Vysvetlenie textu Pána) - z 18. marca 1864 (česky)
http://lorber.szm.com/vybrane/him3-328.htm#Matus

Uvedené sú všetko jasné biblické rozpory. Ak teda budeš iba slepo veriť všetkému čo je v Biblii napísané, potom musíš mať Boha za nespravodlivého tyrana a nie za milujúceho Otca. Práve pre vysvetlenie týchto logických rozporov nám Ježiš ponúkal podrobný podrobný 3000 stranový opis svojho 3-ročného učiteľského pôsobenia, ktoré je v 2000 ročnej biblii opísané iba útržkovito a z druhej ruky(v prípade Matúšovho, Markovho a Lukášovho evanjelia).

Božie slovo vo Svätom písme je dobré, ale neznamená zákaz, že Boh nám už viac nemôže darovať svoje Slovo kedykoľvek je pre nás potrebné, a skrze koho On uzná za vhodné. Ak chceš Bohu zalepiť ústa, potom sa staviaš proti Nemu a proti Jeho Slovu. Či Ho chceme alebo nechceme prijať je úplne ponechané na našej slobodnej vôli a chcení.

"prorokov maju sprevadzat iste znamenia, ktore nemali ani jeden ani druhy." - Fero tak tu si sa poriadne sekol. Viera kvôli znameniam je vierou rozumu, vynútenou a sebeckou, vôbec nieje vierou z lásky, a preto nemá žiadnu cenu ani pre človeka ani pre Boha (1.Kor.1,22). Preto Ježiš povedal:
Ma
t.12:38
Vtedy mu povedali niektorí zo zákonníkov a z farizeov a povedali: Učiteľu, chceme od teba vidieť znamenie. 39Ale on odpovedal a riekol im: Pokolenie, zlé a cudzoložné, vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša.

A ešte ku tvojim výšplechom, Lorber žiadnu sektu nikdy nezaložil, prirovnávať ho ku zakladateľom Jehovistov je úplne scestné. Práve naopak, Ježiš nás vážne varuje pred zakladaním siekt a delením sa, čo predsa nieje vôbec jeho náuka. A byť Rímska cirkev neučí všetko podľa Písma a podľa Ducha Svätého, ale jadro jej náuky - milovať Boha a blížneho, je v nej stále zachované.

http://lorber.szm.com/cesta/cesta_001.htm

Preto ani Ježiš nechce aby bola zničená, ako to kedysi žiadali jeho učeníci, ale chce ju - nás uzdraviť:

http://lorber.szm.com/cesta/cesta_004.htm

A to nieje nič zlé.

Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 11:01:07 5057d10a
Stano
Viera kvôli znameniam je vierou rozumu, vynútenou a sebeckou, vôbec nieje vierou z lásky, a preto nemá žiadnu cenu ani pre človeka ani pre Boha
Neviem kde je to napísané a ako je to vysvetlované, keďže Bibliu si veľa ľudí vysvetľuje po svojom, ale týmto čo si napísal v podstate zastávaš názor, že človek sa nemá snažiť o rozprávanie sa s Bohom a to už akýmkoľvek spôsobom a počúvať jeho vnútro, povedzme tomu šiesty zmysel alebo znamenia. To je cesta do pekného fanatizmu a takto tu nikoho neuzdravíš, iba ak tak popudíš proti sebe. Neviem ale či som ťa správne pochopil
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 11:13:27 972ebb7b
@Stanislav Jurčišin, pravdaže som hovoril o znameniach vonkajších - viditeľných vonkajšími zmyslami tj. zrakom či sluchom, nie vnútorné. A to je presne myslené v uvedených odkazoch 1.Kor.1,22 a Mat.12,38.
Pravdaže s tebou súhlasím že vnútorné znamenia sú dobré, aj keď cítiš že niečo správne vykonáš alebo povieš, je to úplne ok.

Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 11:53:46 5057d10a
Dobre Stano, vsak uvidime. na tejto urovni to staci, svoje postoje asi nezmenime a preto sa zachovajme tak, ako sa mame.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 11:58:38 5ab6fb7f
feri, odbocujes a to bolo pravdepodobne tvojim cielom, musim uznat, chytil som sa...

"kucma, aby som bol presnejsi, ako nezmysel som oznacil tu nevedecku teoriu od Darwina"
az teraz, predtym si nebol taky konkretny. suhlasim, tiez uz nelietame na lietadlach bratov Wrightovcov.

"vies, tu, ku ktorej sme boli ako deti vedeni a cely zivot sme do nej manipulovani."
nie je to moj pripad, bol som vedeny inac, som napr. krsteny a tak a vobec neviem co to znamena, ale zda sa, ze svoje lobisticke praktiky ma aj protistrana...

"tu, ktora je silne podporovana tou istou lobby ako teploske pochody, co priznal aj jej protagonista Richard Dawkins. tak presne tu."
neviem co z toho ta lobby ma, ale ja k nej isto nepatrim a teploske pochody nepraktizujem, protagonista Richard Dawkins mi je ukradnuty. zla zla lobby!!!

a s tymi hlupimi ludmi...no chodievam do prirody, ale bozstva, nebodaj neviditelne alebo z inych dimenzii, tak tie som si zatial nemal potrebu predstavovat.

a ci sme svedkami druhovej nemennosti?
sme. tak ako ma problem zid sa stat krestanom, alebo krestan zidom, ale zda sa ze to nepochopis nikdy...

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 12:22:55 c3929699
@fero
uz si prisiel na to, kde sa vzal "stvoritel"? nepisu to na ararate?
a este mam na teba jednu otazku, preco veris rozpravke starej 2000 rokov a nie napriklad 10000 rokov starej azteckej, alebo inej starej (greckej, skandinavskej...)?
memory # XifiTasa15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-10 12:48:12 55a36785
TOTO NENI MOŽNÉ. PÁR DNÍ DOZADU SOM POZERAL TÚTO PREDNÁŠKU PROF. DR. VEITHA: http://www.3an.sk/pg_detail.php?id=70160 A http://www.3an.sk/pg_detail.php?id=70161, KTORÝ NA TOTO VOPRED UPOZORNIL, A UŽ SA OBJAVUJÚ ĽUDIA PO CELOM SVETE, KTORÍ ZAČÍNAJÚ HÁJIŤ KATOLÍCKU BIBLIU A TO, ŽE ONI MAJÚ PRAVÝ ZDROJ PRAVDY.. "TEXTUS RECEPTUS" JE ROZŠÍRENÝ PO CELOM SVETE A BOH BY NENECHAL V KLAMSTVE TIE MILIÓNY ĽUDÍ PO CELOM SVETE, KTORÍ MALI POČAS SVOJICH ŽIVOTOV V RUKÁCH PREKLADY "TEXTUS RECEPTUS" A BOLI ZABITÍ RÍMSKO-KATOLÍCKOU CIRKVOU PRE PRAVDU. PROSÍM, POZRITE SI TIE DVE PREDNÁŠKY ABY STE POCHOPILI O ČO IDE.. CIEĽOM RKC V SPOLUPRÁCI S JEZUITAMI A SLOBODOMURÁRMI JE POPRIEŤ KRISTOVO BOŽSTVO, JEHO TROJJEDINOSŤ A VRÁTIŤ SA K POHANSKÝM SLNEČNÝM KULTOM.. TO ISTÉ ROBIA AJ JEHOVISTI.. UŽ NIE JE ČAS NA FILOZOFOVANIE, ALE NA SKUTKY! SME V POSLEDNÝCH ČASOCH A MNOHÍ STÁLE SPIA.. BRATIA A SESTRY, PRICHÁDZA DOBA KEDY BUDETE MUSIEŤ PRE PRAVDU POLOŽIŤ ŽIVOT.. KRISTUS NÁS NA TO UPOZORNIL V BIBLII, A JE TOMU TAK PO CELÚ HISTÓRIU, AVŠAK TOTO BUDE DOBA AKEJ EŠTE NIKDY NEBOLO: "ALE MODLITE SA, ABY SA VÁŠ ÚTEK NEPRIHODIL V ZIME ANI V SOBOTU. LEBO VTEDY BUDE VELIKÉ SÚŽENIE, AKÉHO NEBOLO OD POČIATKU SVETA AŽ DOTERAZ, ANI UŽ NIKDY VIAC NEBUDE" (MATÚŠ 24, 20-21).
Patrik # VebaSydi71
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-10 14:12:10 57f4c28a
SPOR MEDZI SATANOM A BOHOM SA NEUKONČIL KRISTOVOU SMRŤOU, PRETOŽE EŠTE JE POTREBNÉ DOKÁZAŤ PRED CELÝM VESMÍROM NEMENNOSŤ BOŽIEHO ZÁKONA A JEHO SPRAVODLIVOSŤ. UŽ JE NA VÁS ČOMU DÁTE PREDNOSŤ: ČI BOŽIEMU ZÁKONU, ALEBO TOMU ĽUDSKÉMU. AVŠAK BUDÚ TAM VEĽKÉ ROZPORY AKO: MODLOSLUŽBA/BOHOSLUŽBA, NEDEĽA/SOBOTA, ZABIJEŠ/NEZABIJEŠ, ... TÚTO ISTÚ CHYBU SPRAVILI IZRAELITI, ŽE K BOŽIEMU ZÁKONU PRIDALI ĽUDSKÝ ZÁKON. AJ PRETO PRIŠIEL KRISTUS ABY NÁS OSLOBODIL OD ZLOREČENSTVA ĽUDSKÉHO ZÁKONA A ABY ZVELEBIL VEČNÝ BOŽÍ ZÁKON KEĎ JEŽIŠ POVEDAL: "NEDOMNIEVAJTE SA, ŽE SOM PRIŠIEL ZRUŠIŤ ZÁKON ALEBO PROROKOV; NEPRIŠIEL SOM ZRUŠIŤ, ALE NAPLNIŤ" (MATÚŠ 5,17).
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 14:20:38 57f4c28a
@333 Chceš si overiť toto? VE
J 6/101. Pán vysvetľuje videnie Danielove
.

Stano # HyxaFyjo84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 15:00:22 5057d10a
Fero, ja mám Bibliu prečítanú a aj naďalej si ju s radosťou čítam. A Jakob Lorber nebol z USA, ani tam nepôsobil, on bol z Rakúska. Viac do tejto diskusie písať nebudem, všetko čo bolo treba napísal Stano.


Matej # TywaGupa00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 16:12:41 4e6219e3
Patrik
Walter Veith je obyčajný protestantský fundamentalista,ktorý je dobrý fanatik, ale nemá žiadne argumenty.
A nezabúdajme, že Veith ani nie je teológ - to nie je jeho povolanie
Porovnaj si argumenty ktoré ma Veith a aké sú na stránke vierafilozofia.sk a záver musí byť jasný

montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 20:59:38 5057d10a
montenegro: A to už dnes musí mať každý titul teológov aby mohol niečo povedať? Myslíš, že aj Pán Ježiš študoval tie rabínske učenia a chodil na ich školy kde učili samé bludy? Nie.. Bol obyčajný tesár a hlásal kráľovstvo Božie v skromnosti a pokore
Patrik # VebaSydi71
-
 69% ( 6 people voted )
+
2013-07-10 23:10:36 57f4c28a
@333 Chceš si overiť toto? VE
J 6/101. Pán vysvetľuje videnie Danielove.

Read more: http://dolezite.sk/Manipulacia-Biblie-pocas-histor
ie-f4Z6gU.html#ixzz2YiOnevR1
si mongomery # GybaBiji64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 08:18:14 55d88d6a
stano myslím toto?


daniel kpt10


1. Léta třetího Cýra krále Perského, zjeveno bylo slovo Danielovi, kterýž sloul jménem Baltazar, a pravé bylo slovo to, i uložený čas dlouhý, a rozum toho slova i smysl zjeven jemu u vidění.

2. V těch dnech já Daniel kvílil jsem za tři téhodny dnů.
3. Pokrmu pochotného jsem nejedl, ani maso ani víno nevešlo do úst mých, aniž jsem se mastí mazal, až se vyplnili dnové tří téhodnů.
4. Dne pak dvadcátého čtvrtého měsíce prvního, když jsem byl na břehu řeky veliké, to jest Hiddekel.
5. Pozdvih očí svých, viděl jsem, a aj, muž jeden oděný v roucho lněné, a bedra jeho přepásaná byla zlatem ryzím z Ufaz.
6. Tělo pak jeho jako tarsis, a oblíčej jeho na pohledění jako blesk, a oči jeho podobné pochodním hořícím, a ramena jeho i nohy jeho na pohledění jako měď vypulerovaná, a zvuk slov jeho podobný zvuku množství.
7. Viděl jsem pak já Daniel sám vidění to, ale muži ti, kteříž se mnou byli, neviděli toho vidění, než hrůza veliká připadla na ně, až i utekli, aby se skryli.
8. Pročež já zůstal jsem sám, a viděl jsem vidění to veliké, ale nezůstalo i ve mně síly, a krása má změnila se, a porušila na mně, aniž jsem mohl zadržeti síly.
9. Tedy slyšel jsem zvuk slov jeho, a uslyšav zvuk slov jeho, usnul jsem tvrdě na tváři své, na tváři své na zemi.
10. V tom aj, ruka dotkla se mne, a pozdvihla mne na kolena má a na dlaně rukou mých.
11. I řekl mi: Danieli, muži velmi milý, pozoruj slov, kteráž já mluviti budu tobě, a stůj na místě svém, nebo nyní poslán jsem k tobě. A když promluvil ke mně slovo to, stál jsem, třesa se.
12. Pročež řekl mi: Nebojž se, Danieli; nebo od prvního dne, jakž jsi přiložil srdce své, abys rozuměl, a trápil se před Bohem svým, vyslyšána jsou slova tvá, a já přišel jsem příčinou slov tvých.
13. Ale kníže království Perského postavovalo se proti mně za jedenmecítma dnů, až aj, Michal, jeden přední z knížat, přišel mi na pomoc; protož jsem já zůstával tam při králích Perských.
14. Již pak přišel jsem, aťbych oznámil, co potkati má lid tvůj v potomních dnech; nebo ještě vidění bude o těch dnech.
15. A když mluvil ke mně ta slova, sklopiv tvář svou k zemi, oněměl jsem.
16. A aj, jako podobnost člověka dotkla se rtů mých, a otevřev ústa svá, mluvil jsem a řekl tomu, kterýž stál naproti mně: Pane můj, příčinou toho vidění obrátili se bolesti mé na mne, a aniž jsem síly zadržeti mohl.
17. Jakž tedy bude moci služebník Pána mého takový mluviti se Pánem mým takovým, poněvadž ve mně od toho času, ve mně, pravím, nezůstalo síly, ani dchnutí nepozůstalo ve mně?
18. Pročež opět dotkl se mne na pohledění jako člověk, a posilnil mne.
19. A řekl: Neboj se, muži velmi milý, pokoj tobě, posilň se, posilň se, pravím. Když pak on mluvil se mnou, posilněn jsa, řekl jsem: Nechť mluví Pán můj, nebo jsi mne posilnil.
20. I řekl: Víš-liž, proč jsem přišel k tobě? Nebo již navrátím se, abych bojoval s knížetem Perským. A já odcházím, a aj, kníže Řecké přitáhne.
21. Ale oznámímť to, což jest zapsáno v psání pravdomluvném; nebo ani jednoho není, ješto by sobě zmužile počínal se mnou v těch věcech, kromě Michala knížete vašeho.
si mongomery # GybaBiji64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 15:56:00 55d88d6a

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 21:25:15 5057d10a
Vyhľadal som cez alt f7, o Danielovi sa hovorí v cca. 10 rôznych spisoch JL. O Michalovi v tebou uvedenej biblickej kapitole (ináč ozaj pekná) sa tam nič nespomína. Ak sa zaujímaš o tzv. Danielov obraz pust
ošenia
, môžeš si prečítať krásne poučenie jedného z niekdajších Ježišových učeníkov tu: O správnej dobe a účinku poučenia ľudu.
Odkaz na Daniela a jeho knihu som okrem iného našiel spomenutý i v zbierke Nebeské dary, kde Pán hovorí

O súde sveta

(to jest neklaňajme sa peniazom, chamtivosti a lakomosti, ktoré sú hlavnou témou politikov, filmárov a bankérov a tiež nás samých, neklaňajme sa tejto šelme ktorú nám na obrazovkách každodenne ukazujú a podstrkujú vo všetkých formách.)

(zasa tá cenzúra)

Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 21:27:53 5057d10a
montenegro
a prečo píšeš v článku, že katolícky preklad je pôvodný a potom , že pešita, aramejský preklad.
ktorý je teda pravý?
a čo koptský preklad? a prečo potom rímska cirkev likvidovala arianistov, tí práve neuznávali božiu podstatu krista.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekumenick%C3%B
D_koncil


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-14 18:56:30 b2296fb6
"Rukopisná tradice Nového zákone je nejen mimořádně bohatá, ale také mimořádně dobrá. Nový zákon máme dnes na 82 papyrech z 2.-7. stol., na 266 majuskulních rukopisech ze 4. - 10. stol. a 2754 minuskulních z 9. stol. a z doby pozdější. Z 82 papyrů jich 32 pochází z 2. - 3. stol. a 15 ze 4. stol. Časové rozmezí, které tyto papyry odděluje od originálů, je tedy mimořádně krátké, jestliže je srovnáme s obdobím, které uplynulo od stracených originálů antických klasiků k jejich nejstarším dochovaným kopiím. (...) Na základě dochovaného textového svědectví papyrů, kodexů, překladů a citátů církevních otců lze text Nového zákona rekonsrtuovat vědecky spolehlivě až do poloviny 2. stol. To znamená, že můžeme s jistotou určit, jak vypadal novozákonní text kolem poloviny 2. stol. (...) Podle výsledků textové kritiky je novozákonní text ze sedmi osmin zcela nepochybný. O osmině mohou tedy být pochybnoisti, tzn. že u jedné osminy už vědeckými prostředky původní znění stanovit nemůžeme. Z této jedné osminy je však mnoho variant bezvýznemných, protože jde jen o pravopisné rozdíly nebo o přehození slov, která nemají vliv na smysl vět. (...) Závěrečný posudek textové kritiky zní takto: Celkově lze vyslovt vědecky zdůvodněné přesvědčení, že podstata textu, který se dochoval, je pravá" (str. 82).
oklamani ste # PobuNani59
-
 64% ( 4 people voted )
+
2016-04-01 00:23:22 59ad1572
hotový babylon
peter novak # CeleVaju35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2018-05-28 20:01:13 5f69f105

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Proč je nežádoucí silný stát? (2/3)


Proč je nežádoucí silný stát? (2/3)
Jelikož jsem dostal rozsáhlý materiál, v němž státista socialista vypočítával všechny možné i nemožné důvody, proč stát musí být velký a silný, zkusím to vyvracet thesi po ...
Rozprávky o znižovaní dlhov už len na dobrú noc.
Brýle pro milovníky soukromí
Ako sa z úbohého rasistu stal uvedomelý človek

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.24 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles