Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Manifesto 15 (evolúcia vzdelávania)


Manifesto 15 (evolúcia vzdelávania)

Manifesto 15

Evolúcia vzdelávania

1. január 2015

Mnohé inšpirujúce dokumenty, ktoré sa zapísali do histórie, sa spájajú s nejakým dátumom. Vyhlásenie nezávislosti USA bolo podpísané 4. júla 1776, Charta 77 vznikla v januári 1977, Dogma 95 zas v roku 1995. Myšlienky sa časom vyvíjajú a menia. Tento manifest predstavuje prehľad našich myšlienok, vízií do budúcnosti a poznatkov, ktoré v súčasnosti máme o učení a vzdelávaní. Tento text slúži ako míľnik, ktorý nám pomôže pochopiť, ako sme na tom v súčasnosti a čomu je potrebné sa ďalej venovať.

Ako dokážeme vo svete plnom neistoty s vedomím, že naše vzdelávacie systémy už dávno zastarali, zabezpečiť prosperitu jednotlivcov, komunít a celej spoločnosti? Musíme pristúpiť k evolúcii vzdelávania.

Čo sme doteraz zistili

 1. "Budúcnosť je už tu len nie je veľmi rovnomerne rozložená." (William Gibson, v Gladstone, 1999). Oblasť vzdelávania výrazne zaostáva za väčšinou ostatných odvetví predovšetkým kvôli nášmu zvyku dívať sa späť, nie vpred. Učíme sa dejiny literatúry, ale nie budúcnosť tvorby textov. Učíme sa o historicky dôležitých matematických konceptoch, ale nezaoberáme sa vytváraním novej matematiky potrebnej pre budúcnosť. Navyše, všetko "revolučné" vo vzdelávaní sa už udialo, len v menšej miere, tu a tam po kúskoch, v rôznych častiach sveta. Zásadné zmeny v nás a v našich organizáciách sa udejú až vtedy, keď pozbierame odvahu učiť sa navzájom z našich skúseností a prijmeme riziko a zodpovednosť za orientáciu na budúcnosť v našich činoch.

 2. Škola 1.0 nemôže efektívne vzdelávať deti 3.0. Je potrebné znovu definovať a jasne pochopiť, kvôli čomu vzdelávame, prečo to robíme a komuvzdelávacie systémy slúžia. Klasické povinné vzdelávanie je založené na zastaranom modeli z 18. storočia, ktorý slúžil na vytváranie lojálnych a usilovných robotníkov a byrokratov. V post-industriálnej dobe by to už nemalo byť konečným cieľom a zmyslom vzdelávania. Je naopak potrebné podporovať učiacich sa, aby sa z nich stali inovátori schopní využívať svoju kreativitu a predstavivosť s cieľom posunúť spoločnosť ďalej. Výzvy dnešnej doby nedokážeme prekonať starými spôsobmi myslenia. Preto sme všetci spoluzodpovední za vytvorenie budúcnosti, z ktorej budú mať osoh všetci ľudia na svete.

 3. Aj deti sú ľudia. Ku všetkým deťom a študentom sa treba správať s úctou ako ku ľudským bytostiam, ktoré majú základné ľudské práva a povinnosti. To znamená, že študenti musia mať právo vyjadrovať sa k rozhodnutiam týkajúcich sa svojho učenia vrátane toho, ako sa riadia ich školy, ako a čo sa učia a vo všetkých ďalších oblastiach svojho bežného života. Až to sa dá nazvať začlenením v pravom zmysle slova. Študenti každého veku musia mať slobodu nasledovať vzdelávacie príležitosti, ktoré sú pre nich vhodné a ktoré si želajú využívať, pokiaľ tým nebudú narušovať právo ostatných robiť to isté. (Prevzaté z EUDEC European Democratic Education Community Európska komunita pre demokratické vzdelávanie, 2005).

 4. Vzrušenie z toho, že sa sami rozhodnete "skočiť z útesu," je zážitok, ktorý nikdy nezažijete, pokiaľ vás niekto postrčí. Inými slovami, model školy s hierarchickým vzťahom učiteľ-žiak nie je efektívnym spôsobom vzdelávania, pretože zabíja zvedavosť a obmedzuje vnútornú motiváciu. Existujú mnohé iné modely, horizontálne učenie vrátane učenia sa a vyučovania medzi rovesníkmi, ktoré umožňujú študentom zažiť tieto modely v praxi. Vyučujúci by mali vytvoriť študentom priestor a nechať na ich uvážení, kedy budú pripravení skočiť. Robenie chýb je prirodzenou súčasťou procesu učenia. Môžeme všetko skúšať znova a znova. Vo vzdelávacom prostredí bez hierarchie je úlohou učiteľa pomôcť žiakovi dospieť k vyváženému rozhodnutiu. Robenie chýb je v poriadku, ale výchova ľudí nepripravených na život v poriadku nie je.

 5. Neceňme si to, čo môžeme zmerať, ale merajme to, čo si ceníme. V našej posadnutosti všetko testovať sme akosi dovolili OECD, aby sa prostredníctvom režimu PISA stala akýmsi svetovým ministerstvom školstva. Kult merania a štandardizácie vo vzdelávaní sa šíri po celom svete. Na národnej aj medzinárodnej úrovni to vyzerá, ako keby sme všetci súťažili v tom, ktoré dieťa je najlepšie na celom svete. Čo je ešte horšie, z našich škôl vychádzajú politici a vzdelanci, ktorí nevedia, ako výsledky všetkých tých testov interpretovať. Najlepšie inovácie sa často zničia v momente, keď sa začneme zaoberať tým, ako by sme ich najlepšie zmerali. Je potrebné ukončiť povinné testovanie a ušetrené peniaze investovať do vzdelávacích iniciatív, ktoré vytvoria cenné autentické príležitosti pre vzdelávanie.

 6. Ak odpoveď je "technológia", ako potom znie otázka? Sme tiež posadnutí zavádzaním nových technológií do našich životov a zároveň len málo rozumieme tomu, na čo nám sú, aký majú potenciál a aký dopad na vzdelávanie môžu mať. Vďaka technológiám dokážeme robiť lepšie to isté, čo doteraz, ale používanie nových technológií v starom modeli školstva je premárnená príležitosť. Čierne tabule na kriedu sa nahradili bielymi tabuľami na fixky a SMART tabuľami. Knihy sa nahradzujú tabletmi a čítačkami. Ale v školstve to vyzerá podobne, akoby sme chceli elektrinou z jadrovej elektrárne poháňať konský záprah. Na tradičnom modeli školstva sa nič výrazne nezmenilo, ale my investujeme stále viac prostriedkov na vybavenie škôl týmito nástrojmi bez toho, aby sme využívali ich transformačný potenciál na to, čo a ako sa učíme alebo vyučujeme. Vykonávaním starých činností novými nástrojmi sa školy sústreďujú na manažovanie hardvéru a softvéru namiesto toho, aby pomohli študentom rozvinúť svojosobnostný potenciál a účelovo využívali sofistikované nástroje.

 7. Digitálna gramotnosť je neviditeľná, a podobne by to malo byť s technológiou v školách. "Neviditeľným učením" myslíme to, že väčšina učenia prebieha nenápadne prostredníctvom bežných neformálnych a náhodných zážitkov, nie prostredníctvom formálneho vyučovania v triede (Cobo & Moravec, 2011). "Neviditeľné učenie" tiež berie do úvahy technologický pokrok, ktorý umožňuje vytváranie vzdelávacích prostredí (aj mimo školy) pre také príležitosti, pričom, podobne ako vytváranie priestorov, je použitie technológií "neviditeľné" a plynulé. Ak je výzvou pre naše školy a vlády vytvárať študentov, ktorí vynikajú v kreativite a inovácii, a nie v bezmyšlienkovitom učení sa a recitovaní starých myšlienok spamäti, musíme používať technológie s cieľom podporovať kreatívne a inovatívne smerovanie. Školy by nemali používať počítače na to, aby si študenti spravili "svoju prácu" podľa vopred pripravených parametrov a s predpísaným očakávaným výsledkom; mali by naopak pomôcť navrhovať a vytvárať produkty a dosahovať učebné výsledky, ktoré siahajú za hranice predstavivosti tých, ktorí zostavovali osnovy. Namiesto toho, aby sme umiestnili technológie do popredia, kde budú brzdiť vzdelávanie, spravme z technológie "neviditeľnú" súčasťou prostredia a umožnime študentom objaviť svoje vlastné cesty vzdelávania použitím týchto nástrojov.

 8. Študentom nemôžeme vložiť poznanie do hlavy. Keď rozprávame o poznaní a inovácii, zamieňame alebo si pletieme tieto pojmy s pojmami údaje a informácie. Príliš často si nahovárame, že deťom dávame poznanie, keď ich testujeme, či nám dokážu zopakovať zapamätané informácie. Aby sme si to vyjasnili: údaje sú kúsky, ktorých spájaním a kombinovaním dostávame informácie. Poznanie je o tom, že tieto informácie vezmeme a sami im dáme na osobnej úrovni zmysel. Inovujeme vtedy, ak konáme na základe toho, čo vieme, a tým vytvárame nové hodnotné veci. Keď porozumieme tomuto rozdielu, odhalíme jeden z najväčších problémov, ktorým čelia predstavitelia každej školy. Vynikáme v spracovávaní informácií, ale nemôžeme z týchto informácií vytvoriť v hlave študenta poznanie bez toho, aby sme poznanie nedegradovali späť na informácie.

 9. "Sieť je učenie" (Siemens, 2007). Vznikajúca pedagogika nového storočia sa nebude starostlivo plánovať. Namiesto toho sa vytvára plynule. Náš pohyb v rámci siete je cestou k učeniu a so zväčšovaním tejto siete sa rozvíja aj naše učenie. V konektivistickom prístupe k učeniu spájame individuálne poznanie dokopy, čím vytvárame nové pochopenie. Zdieľame svoje skúsenosti a vytvárame tým nové (spoločenské) poznanie. Zamerajme sa na schopnosť jednotlivcov pohybovať sa a orientovať v sieti, samostatne sa pripájať a objavovať, ako ich jedinečné poznanie a talent môže prispieť a byť súčasťou riešenia nových problémov.

 10. Budúcnosť patrí tvorcom, geekom, nerdom a knowmadom. Aj keď nie z každého bude alebo by mal byť podnikateľ, tí, ktorí nerozvinú svoje podnikateľské schopnosti, budú v budúcnosti veľmi znevýhodnení. Naše vzdelávacie systémy by sa mali zameriavať na vytváranie entreprenerdov(podnika vých nerdov) - jednotlivcov, ktorí budú vyvažovať svoje špecializované vedomosti schopnosťou snívať, vytvárať, skúmať, učiť sa, podporovať podnikateľské, kultúrne a spoločenské iniciatívy, brať na seba riziko a užívať si proces rovnako ako výsledok bez toho, aby sa obávali prípadných zlyhaní alebo chýb, ktoré sa im na ceste môžu prihodiť.

 11. Porušujte pravidlá, ale nie bez toho, aby ste najskôr jasne rozumeli tomu, prečo. Klasické školstvo stojí na kultúre poslušnosti, vynútenej spolupráci a snahe zapadnúť. Kreatívny potenciál študentov, zamestnancov a našich inštitúcií sa kvôli tomu nevyhnutne otupuje. Je jednoduchšie, keď nám niekto určuje, čo si máme myslieť, ako keď máme rozmýšľať sami za seba. Otvorene klásť otázky, vytvárať povedomie o tom, čo budujeme a čo s tým chceme spraviť, je tým najlepším liekom na neduh inštitucionálnosti. A až potom si môžeme dovoliť odôvodnene porušiť pravidlá súčasného systému, čím narušíme status quo a vytvoríme potenciál uskutočniť skutočnú zmenu.

 12. Môžeme a musíme vybudovať kultúru dôvery v našich školách a komunitách. Pokiaľ sa bude naše školstvo zakladať na strachu, úzkosti a nedôvere, bude prekážkou všetkému, čo sme popísali vyššie. V projekte Minnivate! (MASA, 2014) výskumníci uviedli, že ak chceme mať ako vzdelávatelia potenciál transformovať vzdelanie, potrebujeme motivované skupiny ochotné zapojiť sa, a my sami sa v nich musíme angažovať. To všetko si vyžaduje nový spôsob konania založený na dôvere, vďaka ktorému sa študenti, školy, vlády, firmy, rodičia a komunity prepoja do vzájomne spolupracujúcich iniciatív s cieľom stvoriť budúcnosť nového vzdelávania.

Niektorí vravia, že tieto princípy vyžadujú revolúciu, aby sa mohli uskutočniť. Iní vravia, že potrebujeme výrazné inovácie, aby sa pozitívna budúcnosť vzdelávania stala realitou. My si myslíme, že potrebujeme oboje, alebo, ako povedal Ronald van den Hoff (2013): "Potrebujeme inovúciu!" (str. 236). A presne toto je naša zásadná úloha: Prispievať k inovúcii nielen našimi myšlienkami, ale tiež účelným aplikovaním toho, čo sme sa naučili našim vlastným snažením a toto, čo sme sa naučili spoločne, globálne.

Zdieľajte a podpíšte tento manifest!

Najjednoduchším spôsobom, ako vyjadriť vašu podporu manifestu, je zdieľať ho so svojimi priateľmi a začať diskusiu vo svojej vlastnej organizácii. Podpísať ho môžete pridaním fotky svojho podpisu do komentára na webstránke ht tp://www.manifesto15.org/sk/ . Viac informácií o tom, ako zmeniť súčasný spôsob vzdelávania, nájdete okrem tohto manifestu aj na webstránke www.slobodaucenia.skAuthor: Milos Horvath # XyqeJomo23
Svet2015-01-251
-
 50% ( 0 people voted )
+


"jan kulheim
Led 26th, 2015 at 09:18Když se koncem devatenáctého století rodil sociální stát předpokládalo se, že by měl pomáhat skutečně potřebným, a to zejména lidem, o něž se nemohli postarat jejich rodinní příslušníci. Rodina zůstala základní sociální jednotkou. O roli rodiny tehdy nikdo nepochyboval a sociální opatření státu neměla ambice rodinné vazby rozvolnit, či dokonce rodinu nahradit pečovatelským státem. Solidarita majetnějších s potřebnými sice nebyla dobrovolná, nicméně státní opatření připadala lidem rozumná a přijatelná.
Přirozená mezigenerační solidarita byla základem. Ta je zakotvena v tří-generační rodině. Dnes se mnozí domnívají, že stát je tu od toho, aby se všem lidem postaral o životní úroveň, jakou si představují. Sociální pečovatelský stát naučil děti, že se nemusí starat o své rodiče. Pro mnohé se „mezigenerační solidarita“ omezuje na návštěvu rodičů v domově důchodců poté, co dostanou důchod. Socialistický stát rodinu ekonomicky vyvlastnil a mocensky bránil vzniku jakékoli spontánní rodinné organizace. Stát bere lidem peníze. Tím ztrácejí ekonomickou a postupně i politickou svobodu a postupně je většina lidí závislá na „státu“. Atd.
1/ Stát není schopen nahradit solidaritu, kterou poskytovala, např. mnohogenerační rodina zajištující péči o staré.
2/ Tradiční rodinu ohrožují neustále rostoucí daně, neustále se zmenšující mzdy, neustále více se zadlužující státy, které jsou čím dál méně schopné se postarat o své občany.
3/ Socialismus zbavuje člověka svobody, zodpovědnosti a individuálních ctností. Zvyšuje závislost na státu a v dlouhodobém horizontu prohlubuje chudobu jak jednotlivce, tak společnosti.
4/ Na daních, poplatcích či povinných odvodech do státního rozpočtu odevzdáme 70-80% svých vydělaných peněz. Atd.
5/ Jen stát, který důsledně vede své občany ke starosti a odpovědnosti za sebe samé, má nárok na přívlastek sociálně orientovaný či sociální.
6/Měla by fungovat sociální subsidiarita. To znamená, že každý jednotlivec je povinen přijmout odpovědnost za svůj život. Pokud tuto možnost nemá, musí mu pomoci rodina. Rodina si má pomáhat sama svými silami. Pokud si neumí pomoct, oslovuje jiné komunity: přátel, charitu, obec a nakonec stát.
Snižuje se počet poplatníků na jednoho důchodce. Rok 2007 -1,84. Rok 2012- 1,72. Je otázkou jestli bychom se neměli vrátit na počátek vzniku důchodového systému a zuršit důchodový systém a stát by se měl starat pouze o skutečně potřebné lidi. V posledních 12 letech začaly mandatorní výdaje růst dvakrát rychleji než samotné výdaje státního rozpočtu. Existuje velmi vážné ohrožení, že samotné mandatorní výdaje vyplní celou výdajovou stranu rozpočtu v tom smyslu, že se budou rovnat příjmům státního rozpočtu. To znamená, že na ostatní projekty nebudou peníze a jejich financování bude znamenat další zadlužování země – deficit státního rozpočtu se bude více a více zvyšovat."
http://www.np-diskuze.cz/?p=76703&cpag
e=1#comment-422529
lavtufilin # SuwaFybu52
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-26 12:15:34 4e888bd6

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   de
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Proč vlastní americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) patent na vynález eboly?


 Proč vlastní americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) patent na vynález eboly?
Americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) vlastní patent na konkrétní kmen eboly známý jako „EboBun”. Jedná se o patent číslo CA2741523A1 a byl udělen v roce 2010...
SPÝTAJTE SA TÝCH ČO PREŽILI.
KONCESIE AŽ ZA HROB
Zpověď předního psychiatra: pomáhal jsem vymýšlet ADHD coby nemoc

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0435 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage