Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Logická krása libertariánství


Logická krása libertariánství

Dicta & Contradicta: Pomohla by vysoké kultuře změna ze státní na libertariánskou společnost, či by ji brzdila?

Hoppe: Libertariánská společnost by byla významně více prosperující a bohatá. To by určitě pomáhalo jak vysoké, tak nízké kultuře. Ale svobodná společnost společnost bez daní, dotací z daní a bez takzvaného "duševního vlastnictví" by produkovala velmi odlišnou kulturu, s velmi odlišným složením produktů, producentů, hvězd a neúspěchů.

Dicta & Contradicta: Vy vidíte souvislost mezi formou vlády společnosti a jejími morálními hodnotami a společenským rozvojem. Vidíte též podobnou souvislost mezi typem vlády a estetickými standardy a kvalitou umění a zábavy?

Hoppe: Ano, vidím. Demokratický stát systematicky podporuje rovnostářství a relativismus. V oblasti lidské interakce to vede k podkopání a nakonec k vymizení myšlenky věčných a univerzálních principů spravedlnosti. Právo je zaplavováno legislativou. V oblasti umění a estetického úsudku vede demokracie k podkopání a nakonec vymizení představy krásy a univerzálních standardů krásy. Krása je zaplavována takzvaným "moderním uměním".

Dicta & Contradicta: Vzhledem k tomu, že by komunity libertariánů mohly vypovědět nonkonformisty za nesouhlas s jakýmkoliv názorem, byla by intelektuální diskuze v libertariánském světě svobodnější oproti současnosti? A oproti světu složenému z tradičních monarchií?

Hoppe: Soukromé vlastnictví opravňuje jeho vlastníka diskriminovat, tj. vypovědět z, či pozvat ostatní na jeho majetek a určit podmínky vstupu a pozvání. Jak inkluze, tak exkluze mají související náklady a přínosy, jež vlastník při rozhodování zvažuje. V každém případě je vlastníkovo rozhodnutí motivováno jeho starostí o majetek a rozumem. Jeho uvažování se může ukázat jako správné a on dosáhne svého cíle, anebo může být špatné, ale v každém případě je vlastníkovo rozhodnutí odůvodněné.

Zakladatel a developer soukromé komunity by pravděpodobně nediskriminoval a neprováděl exkluzi založenou na pouhých odlišnostech v názorech. Či pokud by tak dělal, přilákal by tak akorát následovníky toužící po členství v sektě. Diskriminace bude typicky založena na odlišnostech v jednání, vyjadřování a vzezření, na tom co lidé dělají a jak jednají na veřejnosti, na řeči, náboženství, etnickém původu, zvycích, společenské třídě atd. Vlastník diskriminuje, aby dosáhl vysokého stupně homogenity chování v jeho komunitě, a aby se vyhnul (či snížil) napětí a konfliktu uvnitř společnosti v ekonomickém žargonu: snížit transakční náklady. A činí tak v očekávání, že jeho rozhodnutí bude dobré pro jeho majetek a komunitu.

V každém případě, v libertariánském světě by vskutku bylo mnohem více diskriminace, než v současném etatistickém světě, jenž je charakterizován bezpočtem antidiskriminačních zákonů, a následkem toho všudypřítomnou nucenou integrací. Jakákoliv další kritéria mohou být užita pro inkluzi, či exkluzi, v libertariánském světě by například žádný vlastník ze soukromé komunity nechtěl tolerovat a neprovádět diskriminaci vůči komunistickým či socialistickým aktivistům na jeho majetku. Jakožto nepřátelé samotné instituce, na níž existence komunity spočívá, byli by tito vykázáni. Samozřejmě, mohli by si svobodně svou vlastní komunistickou komunu, kibuc, či jakýkoliv jiný "experiment s životním stylem", se kterým by přišli.

Krátce řečeno, a abych konečně odpověděl na vaši otázku, libertariánský svět by byl charakterizován mnohem větším výběrem odlišných, ale vnitřně relativně homogenních komunit a tudíž sortiment, rozmanitost a pádnost intelektuální diskuze by ve vší pravděpodobnosti překonaly cokoliv dosud zažitého.

Dicta & Contradicta: Mají libertariánské etické a politické postoje nějaký vztah k jistým estetickým a uměleckým míněním? Je libertarián nekonzistentní, když je milovníkem, řekněme, socialistického realismu?

Z čistě logického úhlu pohledu je libertariánství slučitelné s každým estetickým a uměleckým stylem či míněním. Nejsem prvním, kdo si všiml, kupříkladu, že slavná libertariánská umělecká práce Ayn Randové vykazuje nápadnou stylistickou podobnost se socialistickým realismem. Podobně, viděl jsem, že je možné být "perfektním" libertariánem a nikdy nespáchat agresi vůči něčí osobě či majetku, a přesto být obecně neschopný, nepříjemný či dokonce zkažený člověk.

Nicméně, psychologicky se tyto záležitosti liší. Zde v oblasti psychologie cítíme, že život jako mírumilovný povaleč či jako milovník socialistického realistického umění je nějak neslučitelný a v rozporu s životem sebe uvědomělého libertariána. Když vidíme takový vkus či počínání u samozvaného libertariána, způsobuje nám to emoční či estetické utrpení a disharmonii. A myslím, že je to tak správně. Protože lidská zkušenost je charakterizována jednotným celkem třech schopností: poznáním pravdy, spravedlnosti a krásy. Můžeme rozlišovat pravdivé a falešné, správné a špatné a můžeme rozlišovat mezi krásným (a dokonalostí) a ošklivým (a nedokonalým) a o těchto třech pojmech můžeme mluvit a uvažovat. Celý a úplný lidský život by tedy neměl být pouze pravdivý a spravedlivý, měl by to být též dobrý život. Možná ne krásný a dokonalý, ale usilující o krásu a dokonalost. Příkladný, morálně a esteticky povznášející a fascinující život. To je něco, co mírumilovný povaleč a milovník socialistického realismu postrádají.

Dicta & Contradicta: A jinak, hraje umění nějakou roli v určování politických a filozofických idejích? Může být toto provedeno jinak než jako propaganda pro danou ideologii?

Účelem vizuálního umění a hudby je tvorba krásy ve všech svých manifestacích. Nemá žádné další filozofické implikace. Přesto mají krásné umění a hudba a libertariánství jednu důležitou shodu. Libertariánství, též, je krásné. Ne esteticky, samozřejmě, ale logicky, jako jednoduchá a elegantní společenská teorie.

Co se týká zcela či částečně diskursivního výpravného umění, ano, ty mohou sloužit jako prostředek šíření politických a filozofických idejí. Můžete to nazývat propaganda. Ale tyto ideje mohou být pravdivé a dobré či falešné a zlé. A ačkoliv nejsem umělecky založen, raději budu mít více umělců propagujících pravdivé a dobré ideje soukromého majetku a kapitalismu jako je Ayn Randová, například, a méně umělců propagujících falešné a špatné ideje veřejného vlastnictví a socialismu jako, řekněme, Bertolt Brecht. Ale filozofická agenda není nezbytná pro tvorbu umění příběh můžete vyprávět pro příběh samotný. Stejně tak není filozofický záměr dostatečný pro tvorbu umění. Pro tvorbu umění musí být příběh především charakterizován pravdivostí (v nejširším smyslu slova), srozumitelností, logickou soudržností, mistrovstvím řeči, vyjádření a stylu, smyslem pro lidskost a lidskou spravedlnost: působením úmyslného a neúmyslného v životě, správného a špatného, dobrého a zlého.

Dicta & Contradicta: Mají ideje projednávané intelektuály nějaký dopad na historii lidské společnosti?

Nejsem fanoušek J. M. Keynese, ale když prohlásil, že "ideje ekonomů a politických filozofů, ať už jsou správné nebo nesprávné, jsou mocnější, než je běžně chápáno. Vskutku, světu vládne jen máloco jiného. Praktičtí lidé věřící, že jsou prosti jakéhokoliv intelektuálního vlivu, jsou obvykle otroky nějakého zesnulého ekonoma.", tak měl pravdu. Ve skutečnosti je Keynes ten zesnulý ekonom, hlásající nesprávné názory, jímž jsou praktičtí lidé dneška intelektuálně zotročeni.

Dicta & Contradicta: Je akademický život ve své současné podobě zdravým prostředím pro intelektuála? Může, jako intelektuál, přežít kdekoli jinde?

To záleží na intelektuálovi. Akademický život může být velice pohodlný pro někoho, kdo chrlí po dlouhá léta politicky korektní levičácké fráze. Na druhou stranu, pro libertariána rakouského střihu a obzvláště kulturně konzervativního libertariána je akademický život obtížný a často rozčilující. S vytrvalostí a trochou štěstí to můžete zvládnout a přežít, ale pokud se nechcete nechat zaprodat nebo alespoň umlčet, měli byste být připraveni za to zaplatit jistou cenu.


Avšak v dnešní době, díky internetu, můžete jako intelektuál přežít mimo oficiální akademickou obec. S minimálními vstupními náklady je konkurence urputná, ale příležitosti se zdají neomezené. Povzbudivé je, že už je několik rakousko-libertariánských intelektuálů, kteří se takto stali známými a vydělali peníze.

Dicta & Contradicta: Pokud byste mohl magicky změnit jeden názor v myslích všech lidí v současných společnostech, co by to bylo a proč?

V tomto souhlasím se svým hlavním učitelem, mentorem a mistrem Murray Rothbardem. Chtěl bych pouze, aby lidé rozpoznali věci takové, jaké skutečně jsou. Chtěl bych, aby si uvědomili, že daně jsou loupež, politici zloději a celý státní aparát a byrokracie, mafii podobný podnik, pouze mnohem větší a mnohem nebezpečnější. Krátce, chtěl bych, aby nenáviděli Stát. Pokud by každý uvěřil a udělal toto, pak by, jak ukázal É. de la Boétie, veškerá státní moc téměř okamžitě zmizela.

Dicta & Contradicta: Jaký pozitivní vliv měl Habermas na vaše myšlení? Byly od něj také nějaké negativní vlivy?

Habermas byl mým hlavním učitelem filozofie a vedoucím disertační práce během mých studií na Goethově Univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu, mezi lety 1968-1975. V jeho seminářích jsem se seznámil s britskou a americkou analytickou filozofií. Četl jsem K. Poppera, P. Feyerabenda, L. Wittgensteina, G. Ryleho, J. L. Austina, J. Searleho, W. v. O. Quineho. H. Putnama, N. Chomského, J. Piageta. Objevil jsem Paul Lorenzena a Erlangenskou školu a práci K. O. Apela. Stále mám za to, že šlo o poměrně dobrý intelektuální trénink.

Osobně pak ničeho nelituji. Avšak co se týká Habermasova vlivu na Německo a německé veřejné mínění, je to naprostá katastrofa. Alespoň z libertariánského úhlu pohledu. Habermas je dnes nejoslavovanějším veřejným intelektuálem v Německu a velekněz "politické korektnosti": sociální demokracie a etatismu, multikulturalismu, antidiskriminace (affirmative action) a politické centralizace, okořeněné speciálně pro Němce, silnou dávkou "antifašistické" rétoriky a máváním "kolektivní vinnou".

Dicta & Contradicta: Stojí za to číst literaturu? Jaká je vaše oblíbená kniha (beletrie)?

To si musí rozhodnout každý sám za sebe. Osobně jsem nikdy nečetl moc literatury. Když chci nějaké "lehčí" čtení, čtu typicky historii, včetně historických románů, životopisů nebo literární a kulturní kritiky ala H. L. Mencken či Tom Wolfe.Author: Hans-Hermann Hoppe # QokuPiwy27
Svet2015-01-313
-
 45%  ( 1 people voted )
+
no do piči!
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-01-31 17:26:45 c35b0ab5

Nie je .. izmus ako .. izmus.Haiti je najchudobnejsi stat na zapadnej pologuli a socializmus tam nikdy nebol. Vsetko zavisi od ludi, ktori vedu stat. Cina je toho prikladom.


komous-z-USA # BynuWotu41
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-02-01 11:36:51 4e636fc3
Určite je krásnym vyznaním byť Liberálny a samozrejme tým pádom blízky Libertarianom! Ale krajné hranice pre vyznávačov osobnej slobody ---je pôsobenie kdesi na sám na póle či v púšti a ozbrojený a robiť si čo chceš , kde chceš, ako chceš! A ekonomicky je najnezávislešia asi "RADODAJKA" a nemá na nikoho iný vplyv len cez to čo príroda nadelila... Ale sú aj "múdrejšie" charakteristiky libertia...Aj na SK máme ... SaS... premúdretých... a furt sú---na jazýčku---váh---
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-02-03 18:56:21 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0279 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo