Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kontroverze „homosexuálních sňatků“


Kontroverze „homosexuálních sňatků“

Jak zastánci, tak odpůrci homosexuálních sňatků sdílí společný mylný předpoklad: že legalizace homosexuálních sňatků zničí "heteronormativitu" (termín vyjadřující názor, že jen heterosexualita je normální sexuální orientace a že každé pohlaví má v životě své přirozené role). Avšak myšlenka, že změna sňatkového práva může změnit heteronomativitu je jednoduše mylná.

 

Co mám na mysli, když prohlásím že homosexuální chování je nenormální? Nemyslím tím, že je nepřirozené, poněvadž v přírodě existuje. Je dokonce k nalezení mezi mnoha živočišnými druhy, nejen u člověka. Nemyslím tím, že je to hřích. Něco, co uráží Boha. Představa hříchu téměř dokonale paralyzuje schopnost přemýšlet racionálně o morálce.

Pro mě osobně je problém abnormality ve vztahu k homosexualitě redukován na skutečnost, že jde o nereproduktivní, rekreační formu sexu. A pokud budou všichni neustále praktikovat pouze nereproduktivní, rekreační pohlavní styk, lidská rasa vyhyne. Heterosexuální chování je normální, protože pouze heterosexuální pohlavní styk zachovává náš druh – pod podmínkou, že početí není zamezeno antikoncepcí.

Skutečným problémem proto není homosexualita versus heterosexualita, nýbrž reproduktivní versus nereproduktivní pohlavní styk.


Homosexuální chování a sklony jsou starší než lidská rasa, avšak myšlenka homosexuality jako identity je celkem současný fenomén. Lidé s výlučně homosexuální sklony jsou nepatrnou menšinou v každé společnosti, nehledě na to jak tolerantní a dekadentní tato společnost je. Je tedy logické, že žádná společnost nezanikla kvůli nepatrné homosexuální menšině, která se nereprodukuje. Společnosti upadají demograficky, když se heterosexuální většina přestane reprodukovat, především díky antikoncepci a kontrole porodnosti. Pokud je tedy nereproduktivní sex hlavní příčinou toho, že lidská rasa vymírá, většina viny padá na sobecké, hedonistické heterosexuály.

 

Obhájci homosexuálních sňatků si myslí, že heteronormativita je pouhým sociálním konstruktem, společenským pravidlem, které může být změněno zákony, vzděláním a vytrvalým mediálním vymýváním mozků. Heteronormativita je ale zakotvena v přírodě a ne společenských konvencích. Sexuální reprodukce existovala před tím, než lidské bytosti vytvořily jazyk a konvence. Ve skutečnosti sexuální reprodukce existovala již před tím, než se vyvinulo lidstvo. Včely a ptáci to dělají také. Proto není heteronormativita sociální konstrukt a nemůže být společností změněna. Může se pouze zamlčovat, obelhávat a přehlížet – na úkor společnosti.

 

Je snadno pochopitelné, proč obhájci homosexuálních sňatků věří, že překonávají heteronormativitu. Je už těžší pochopit, proč odpůrci těchto sňatků prohlašují totéž, ač pravděpodobně zastávají názor, že heteronormativita je založena na přírodě nebo Boží vůli, z čehož ani jedno nemůže být změněno člověkěm, natožpak Nejvyšším soudem Spojených států. I přesto však odpůrci homosexuálních sňatků prohlašují, že uzákonění definice sňatku, jako svazku muže a ženy je klíčovým pro zachování instituce manželství a rodinného života.

 

To nedává smysl ze dvou důvodů.

Zaprvé, pokud je heteronormativita založena na přírodních zákonech nebo Božích přikázáních, a ne v lidských zákonech, nemůže být změněna jejich prostou změnou. (Lidské zákony však bezesporu mohou posílit zákony přírody dodatečným přidáním trestů a výhod za účelem jejich dodržování.)

 

Zadruhé, instituce manželství a rodinného života je i bez toho téměř zničena. Avšak během celého období úpadku manželství a rodinného života nebylo homosexuálům dovoleno uzavírat sňatky a manželství bylo definováno jako svazek muže a ženy. Jinými slovy, instituce manželství a rodinný život upadly i přes to, že jejich heteronormativní podstata byla zcela nedotčena. A proto na úpadku instituce manželství a rodiny nesou největší podíl viny heterosexuálové.

 

Pokud jsou homoseuxálové zanedbatelnou menšinou, kdy navíc jen mizivá menšina této menšiny má zájem uzavírat sňatky, pak nám odpůrci homosexuálních sňatků dluží vysvětlení, jak přesně by měla tato malá skupina lidí poškodit instituci manželství ještě více, než jak tomu učinili heterosexuálové.

 

Pokud někdo chce skutečně bránit manželství a posílit úlohu rodiny, měl by učinit následující:

- zakázat rozvody dohodou
- kriminalizovat nevěru
- trestat opuštění rodiny
- zastavit přídavky na děti svobodným matkám
- zavést presumpci, že neprovdané matky nejsou schopny plnohodnotně vychovávat děti a uzákonit povinnost tyto děti dát k adopci
- zakázat možnost adopce dětí lidmi mimo manželský svazek
- zavést výhody pro výjimečné jednotlivce, aby mohli uzavřít manželství a mít děti
- zavést daňové zvýhodnění pro manžele / znevýhodnění pro svobodné jednotlivce

 

Tyto zásady by významně posílily manželské svazky a rodinný život. Všechna zátěž a užitek těchto opatření by padly na heterosexuální populaci, na kterou by byly zaměřeny.

Avšak žádný z našich pro-rodinných politiků a morálních křižáků nejeví sebemenší zájem o uplatnění těchto zásad. A to je pro mě důkazem, že celá kampaň proti uzanání homosexuálních sňatků je jen další podvod falešné pravice:

1) Činí z homosexuálů obětní beránky za škody, které heterosexuálové způsobili instituci manželství a rodiny,
2) Svádí nespokojenost, energii, idealismus a peníze jisté části pravice (ačkoli z mého pohledu úplně beznadějné části) jen do další slepé uličky, do bitvy, která i když by byla vyhrána, tak neučiní nic, co by zastavilo demografický úpadek naší rasy.

Myslel jsem si, že tito mainstreamoví pravicoví politici jsou jen úplně hloupí a/nebo pošetilí. Mnoho řadových členů pravice je. Celkově jsou však na tom ale lépe, než jejich vedoucí představitelé. Tito své úsilí trvale směřují špatným směrem a jednají tak neefektivně, až je těžké ubránit se závěru, že jsou vlastně agenty nepřítele, pracujíc na svedení špatným směrem a rozptýlení pravicového disentu pro případ, že by se mohlo podařit iniciovat skutečné lidové hnutí, které by bylo schopné ohrozit hegemonii vládnoucí koalice Židů a bezrasových, vykořeněných plutokratů. Myslím že účelem jejich kampaní je vést je tak dlouho, dokud bílí nebudou menšinou a uvnitř stávajícícho systému již nebude žádná naděje na změnu.

 

Jediné politické téma na kterém záleží je, jestli bílá rasa bude existovat na této planetě i za dvě stě let. Bílí Američané jsou si tohoto problému stále více vědomi a náš demografický úpadek je znepokojuje. Ale upřímné výzvy na obhajobu našich rasových zájmů jsou mezi americkou pravicí stále tabu. Mainstreamová pravice nám namísto rasových zájmů nabízí pouze zástupné, rasově neutrální, problémy (například opozici k "ilegálnímu" přistěhovalectví, libertariánský individualismus atd.) V nejhorších případech pak odvrací pozornost od skutečných problémů (odpor vůči homosexuálním sňatkům a pálení vlajky nebo prosazování modliteb ve škole) nebo prosazuje přímou demografickou sebevraždu (odpor vůči potratům). Zastávám tedy názor, že bílý nacionalismus se nikdy nepohne kupředu, doku nebude tato mainstreamová pravice totálně poražena a diskreditována. Jen doufám, že v té době již nebude pozdě na záchranu naší rasy.

 

Vždy jsem zastával názor, že homosexuální sňatky jsou nedůležitým problémem z hlediska demografického vývoje bílé rasy. Nejdůležitější výzvou je zvýšení bílé porodnosti a zlepšení situace bílých rodin, což znamená podporu manželství a snížení nereproduktivního sexu mezi heterosexuály. Rovněž jsem vždy tvrdil, že problém homosexuálních sňatků je propagován falešnou pravicí, aby odvrátil pozornost od mnohem důležitějších věcí. Nehodlám však zde rozvádět klady a zápory uzákonění homosexuálních sňatků, poněvadž potřebuji k danému tématu přečíst více zdrojů a seznámit se s dalšími názory na toto téma. Nicméně bych chtěl zakončit tuto úvahu nastíněním možné společnosti, která kombinuje heteronormativitu s tolerancí.

 

Jediným možným způsobem, jak udržet vysoké standardy je uznat, že lidé nějakým způsobem nesplní jejich požadavky. To znamená udržovat jistou míru volnosti a tolerance. Společnost, která netoleruje jakékoli odchýlení od svých norem bude muset nevyhnutelně tyto standardy snížit, aby umožnila více lidem dostát těmto standardům. Na konci tohoto procesu je pak úplný nihilismus. Stručně řečeno, každý si bude dělat co chce kdykoli se mu to zlíbí, což je druh ničím nepodloženého sebeuznání, který je morální a kulturní slepou uličkou, do které nás vede liberalismus.

 

Proč nemůžeme mít společnost, ve které rodiče homosexuálních dětí řeknou: "Je nám líto, že nám nedáš vnoučata. Je to smůla. Ale máme tě pořád rádi, jako vlastního, jsi naše krev a víme, že pro nás budeš stále dobrým synem, dobrým bratrem pro tvé sourozence a dobrým strýcem pro tvé neteře a synovce"? Proč nemůžeme mít společnost, ve které homosexuálové uznají, že nesplňují normy [pro uzavírání manželství] namísto toho, aby tyto normy ničili jen kvůli tomu, aby se cítili dobře? Proč nemůžeme mít společnost, ve které jsou homosexuálové vděční heterosexuálům za to, že jim dali život a za to, že udržují své rodiny a svoji rasu jako jeden celek? Veřím, že jsou zde lidé, kteří takto myslí. Jen jejich hlasy nejsou slyšet.

 

Článek Grega Johnsona The "Gay Marriage" Controversy vyšel na stránkách Counter-Currents Publishing.

http://deliandiver.org/2013/06 /kontroverze-homosexualnich-snatku.html< /p>Author: JS # HytuLabo89
Komentáre2013-09-0915
-
 48% ( 11 people voted )
+
Zo začiatku celkom rozumne sa tváriaci článok, ale odsek:

"Pokud někdo chce skutečně bránit manželství a posílit úlohu rodiny, měl by učinit následující:
- zakázat rozvody dohodou
- kriminalizovat nevěru
- trestat
opuštění rodiny
- zastavit přídavky na děti svobodným matkám
- zavést presumpci, že neprovdané matky nejsou schopny plnohodnotně vychovávat děti a uzákonit povinnost tyto děti dát k adopci
- zakázat možnost adopce dětí lidmi mimo manželský svazek
- zavést výhody pro výjimečné jednotlivce, aby mohli uzavřít manželství a mít děti
- zavést daňové zvýhodnění pro manžele / znevýhodnění pro svobodné jednotlivce
"

je fakt ukážkový blud (my tú rodinu obránime tak, že všetkým čo to vidia trochu spravíme zo života peklo). Ďalej som už radšej nečítal.
Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-10 14:46:10 5f50f56a
Tu nejde o možnosť registrácie partnerov, nech sú to dve ženy, dvaja muži, či človek a zviera. Nech sa kľudne zaregistrujú a robia si doma dobre.
Tu ide o zrovnoprávnenie inak orientovaného páru - nehetero, s termínom "rodina", ktorá je obsahom niekoľkých zákonov a vžitých pravidiel. Ak sa registrácia nehetero-rodiny postaví na úroveň hetero-rodiny, je to absurdné. Nech autor článku sleduje čokoľvek, v jednom má pravdu - homosexualita je súčasťou prírody, ale pravidlá žitia a prežitia stanovuje prirodzená väčšina. Dnes sa to však obracia v neprospech väčšiny a ten, kto na to upozorní, je osočený zo spiatočníctva, nemodernosti, netolerantnosti a teda je prehlásený za retarda a verejne zosmiešnený.


Luko # LidySesy00
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-09-10 18:33:21 c3a87f42
luko dobre píšeš a okrem toho homopárom vznika narok na finančnu podporu, ktoru poživaju páry s potencialom vytvorit dalšieho člena spoločnosti. všetky prava spolunaživania manželov si homopary dokažu vybavit u notara. jedine čo sa neda a teda o čo im ide su peniažky zo spoločnej kasičky: očr na partnera, vdovske, danova ulava na partnera. lenže tieto výhody patria tým čo vedia vytvorit a vychovat dalšieho danoveho poplatníka.

ropas # RutiQajo58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-10 20:23:49 4ed07118
{znevýhodnění pro svobodné jednotlivce} To by malo byť skôr naopak. Svet je premnožený a kto si chce narobiť deti, mal by za to zaplatiť. Okrem toho aj z daní slobodného človeka idú peniaze na školstvo aj keď nemá deti a ešte chce nejaký kostolný retard, aby bol taký človek znevýhodnený...
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-10 20:35:43 5be9f932
Boha vášho židovského, len ma ďalej serte ježiškári a urobím buzerantom takú reklamu, že im budú do roka farári dobrovoľne trenky prať.
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-10 20:40:17 5be9f932
Boha vášho židovského, len ma ďalej serte ježiškári a urobím buzerantom takú reklamu, že im budú do roka farári dobrovoľne trenky prať.
MrProper # JewuQowo48
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-09-10 20:40:40 5be9f932
loading...
masáž prostaty musí robiť niekedy mužovi lekár urológ.
Ale gayova si túto pre zdravie dôležitú aktivitu robia medzi sebou. Z mnoho iných vedeckých hľadísk je homosexualita prirodzená

Samotné homosexuálne správanie je so psychologického hľadiska normálne. Avšak zo psychologického hľadiska je veľmi nebezpečné ak si niekto hovorí o sebe , že má homosexuálnu orientáciu,že sa musí od ostatných líšiť - to spôsobuje homosexuálom psychické problémy - je sám som bolo toho priamym svedkom, koľko môže táto zdanlivo nevinná vec narobiť problémov
Delenie ľudí na homo a hetero orientáciu je len novodobý vynález. V skutočnosti je každý človek heterosexuál, avšak môže sa líšiť od druhých homosexuálnym správaním

http://dolezit
e.sk/Homosexualita-a-Biblicky-pohlad-Prekvapive-za
very-s7dqr7.html


montenegro # NycyQywa82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-10 21:17:46 5057d10a
Žiadne zviera nie je tak zvrhlé ako autor článku.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-11 06:30:43 57f4ca0a
Raz som sa dostal do práce na základe toho, že si o mne šéfovia mysleli že som homosexuál. Išlo o bar v Londýne a obaja boli gayovia. Správali sa milo a ak vysvitlo že som straight alebo že nemám také sklony, bol to začiatok môjho konca v ejto práci. Zdalo sa mi, že za ich správaním je do istej miery snaha o určité upútavanie pozornosti. Nemožem súdiť na základe jednej skúsenosti a určite sa mnohí od toho líšia, ale presadzovanie homosexuálity môže byť do istej miery aj spojené s morálnym úpadkom celej spoločnosti. Ak ide o nejaké upútavanie pozornosti, tak sa toho zbavíme asi len ponechaním možnosti tých manželstiev. V súlade so slobodou. Aj hetero manželstvá mne osobne pripadajú mnohokrát ako určitý typ väzenia. Aj keď tá prirodzenosť a zrejme nevyhnutnosť je tam zjavnejšia. Je však ťažko úplne hodnotiť pocity iných a preto by sa to možno mohlo nejako legalizovať. Avšak z pohľadu dopadu na deti a ich výchovu by to mali prediskutovať asi viacerí odborníci. Ale asi by sme sa mali zameriavať na riešenie podstatnejších vecí a potom by možno prišlo a vyriešenie tohto.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-11 12:29:17 57195dcb
Dokelu, aby to nebolo zle pochopené ten môj príspevok. Nechcel som sa dotknúť homosexuality ani ničoho. Skôr som názoru že by sa malo robiť všetko pre to, aby sa to legalizovalo v max možnej miere. Už len preto, aby niekto nemohol vravieť o nejakej diskriminácii a upútaval pozornosť takým smerom. V zásade prikazovaním, zakazovaním alebo obmedzovaním (ak to priamo nečestne neoberá o zdroje iných) sa málokedy pohne niečo k nejakému riešeniu. Aj deti ak nútime ísť do kostola tak môžu získať apatiu. Ak si nejaká žena vezme muža kvôli tomu, že jej dá materiálne istoty a ten iný, ktorého by si zobrala z prirodzenej lásky jej to nemôže dať, nedá sa vravieť o slobodnej vôli alebo prirodzenej veci. Skôr o niečom, k čomu ju donútila situácia. Je potrebné začať riešiť iné otázky ako homosexualitu na to, aby sa vyriešila možno aj táto. Ale k tomu článoček myslím si trochu vedie. Ale ja som v tejto problematike dosť mimo.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-11 18:30:13 57195dcb
Napísal som to teda len na základe takejto zvláštnej skúsenosti. Mimochodom samozrejme boli iné dôvody prečo som v práci pomaly končil. Avšak v Londýne je homosexualita veľmi bežná a stretol som sa s mnohými názormi od viacerých ľudí, že to je trochu spôsobené so zvrátenosťou fungovania dnešnej doby a život v centre Londýna, rýchlosť a stres je toho skvelým príkladom.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-11 18:45:37 57195dcb
Teda ja som v tom Londýne pri takom spôsobe vydržal skoro dva mesiace a viac sa už nedalo. Ale píšem somarimy asi preto, lebo ma včera tie udalosti v Sýrii veľmi potešili. Log off. ciao
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-11 19:07:14 57195dcb
Stanislav Jurcisin diki za tvoje názory

montenegro # NycyQywa82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-13 17:54:24 5057d10a
Stanislav Jurcisin, potom by bolo fajn uzakonit a legalizovat aj zoofiliu, necrofiliu a casom snad aj pedofiliu, nie?
Pripadne akekolvek dalsie uchylky, aby uz neboli uchylkami, ved nebudeme nic nikomu zakazovat alebo prikazovat. Montenegro si zalozi sektu a bude stastny, a ved o to nam predsa ide, nie? Aby vsetci boli stastni.
Ozaj, a co taka fuj monogamia? Ved je to neprirodzene, no nie? Sup sem s novym zakonom EU o haremoch. na tom by sadala aj nova stranicka zalozit.

....deti moje osprostene, ved trosiiilllinku rozmyslajte...

Ha # WaxiQepa40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-15 16:27:15 55d8955a
http://www.okht.sk/?page_id=946
slnecnica # BiwyFaxy63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-17 23:39:23 5e88895e

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Babičko – povídej….


Babičko – povídej….
Dobře, já možná nejsem ta správná generace, co by mohla senilní bábu nakopnout. Ale co reálná babička? To bezostyšné bolšánské lhaní nadzdvihlo i jednu paní, kterou znám, ale ...
Bitcoin, peníze budoucnosti? Doufám, že ano!
Rusko zabavilo loď Greenpeace za nedovolené vniknutí a pirátství
MASIVNÍ PROTESTY SE ROZMÁHAJÍ VE 38 STÁTECH USA

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0373 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles