Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Konec Darwinovy teorie?


Konec Darwinovy teorie?

Něco pro zkoumavé čtenáře. Předkládáme určitá fakta o tom, že Darwinova teorie stojí na hliněných nohách.

 

Milí navštěvníci těchto stránek, na školách jsme vyučováni, že Darwinova evoluční (vývojová) teorie je jediná pravdivá, že je vše vědecky doloženo. Zde vám předkládáme několik argumentů, že tato teorie má mnoho trhlin. Hodně informací přijímáme, aniž si je ověříme. Platí to i o teorii evoluce.

 

Možná nebudeš souhlasit s tím, co je zde napsáno, ale přesto zkus o tom přemýšlet. Představujeme zde názory velmi početné celosvětové skupiny vědců, kteří jsou zapojeni do projektu "Intelligent design" a kreacionisté. Ti již řadu let vystupují se zcela odlišným vědeckým pohledem na svět v protikladu k Darwinově pohledu.

 

Základní myšlenka evoluční teorie zní takto:V boji o život přežívají silní, vlastnosti získané během života zdědí další generace, pohlavním výběrem, mutacemi, selekcí a přizpůsobením se se nahromadí kladné odchylky a vznikne nový orgán a nakonec nový tvor. A tato dlouhodobá, postupná historie vzniku nového druhu může být sledována na embryu, které pak zkráceně celý proces (vzniku druhu) opakuje. Tomu poslednímu se říká rekapitulační teorie a dosud mnozí ji mají za platnou. V učebnicích se dlouho uváděla jako biogenetický zákon či pravidlo.


Pokud by to tak bylo, nacházeli bychom velké množství těchto přechodových článků, tvorů s novými orgány. Jak je ale možné, že paleontologie tuto historii vývoje nepotvrzuje?. Zkameněliny ukazují na náhlý vznik života a ne na vývoj. Fosílie nejsou rozvrstveny podle jednotlivých etap jak předkládájí evolucionisté, ale nálezy které by měli patřit k nejstarším se nacházejí s velmi mladými.


Kdyby Darwin býval znal genetiku a všechny doposud nashromážděné zkameněliny, udělal by docela jiný závěr než evoluční. Jeho myšlenka vývoje se dnes ale stala ideologií. Ta má své fanatické tvrdé zastánce, kteří jí věří. Někteří slepě, jiní s bezelstnou neznalostí. Nové poznání, fakta i zdravý rozum způsobily však Darwinově představě vývoje povážlivé trhliny. Proč tedy oprašovat staré ideologie a neumožnit přemýšlet o tom, že se mohl stát omyl? Proč nepřezkoumat i tu základní, nosnou myšlenku? Podrobně jsou jednotlivé vědní obory rozebírány v podřazených článcích.Několik argumentů proti evoluční teorii:

  • Chybí nálezy přechodných článků, na to kolik v jakém množství nalézáme fosílie jednotlivých druhů (až několik milionů), proč nenacházíme několik milionů přechodných druhů?

 

  • Nalézáme druhy, které by měli být mnoho miliónů let staré, přesto jsou nalézány i v současnosti a jsou stále stejné (např. Latimerie, hmyz, ....)- žádná evoluce, žádný vývoj.

 

  • Nalézáme geologické vrstvy, kde jsou stopy člověka i dinosaurů najednou.

 

  • Bylo nalezeno obrovské množství lidských výtvorů - kreseb a soch dinosaurů. Jak je starověcí lidé znali, když podle evoluční teorie s nimi vůbec nežili? (Mexiko, USA, Peru, Kambodža, ....)

 

  • Nalézáme na mnohých místech na zemi obrovské množství fosílií zcela náhle i ve velmi starých geologických útvarech (a to velmi složité organizmy - kambrická exploze)

 

  • I podle evoluční teorie nejstarší organizmy mají velmi složité části těla a orgány (nejsou to primitivní zvířata).

 

  • Geologické vrstvy jsou mnohdy v obráceném pořadí, než mají podle evoluční teorie být.

 

  • Zkameněliny jsou konečných forem bez stop vývoje z předcházejících organizmů.

 

  • Můžeme měnit gen např. pro ploutev jakkoli, končetinu tím nenaprogramujeme, protože ta je řízena zcela jinými geny, ležícími na jiném místě chromozomu.

 

  • Evolučně vzdálené organizmy mají stejný typ chromozomů

 

  • Neandrtálec žil současně s Homo Sapiens, není jeho předchůdce, Ramapithecus patří mezi opice, ne mezi lidi, chybí postupný vývoj člověka

 

  • Vzhledová podobnost člověka s opicí není podobnost genetická, stejné procesy jsou ovládány zcela jinými geny, člověk má typ aorty podobný jako netopýři a ptakopysk, naproti tomu opice (primáti) mají typ aorty jako myši a klokani. Jak se tedy aorta mohla přeměnit ?

 

  • Chemická evoluce z neživé hnmoty není možná, musí splňovat neuvěřitelné množství podmínek pro vznik.

 

  • Mutacemi nevzniká nový život, pokud se podmínky vrátí k původnímu stavu, i zmutované organizmy se navrátí k původní podobě (v dalších generacích - žádná evoluce).

 

  • Prvky v buňkách nemohly vzniknout postupně,ale najednou, jednotlivé prvky buńky spolu spolupracují (např. rRNA, RNA, DNA), stačí odebrat 1 prvek a vše nefunguje (tzv. nezjednodušitelná. složitost).

 

  • Dlouhá doba nemůže nahradit informace, buňka sama nemůže vzniknout jen proto, že měla milióny let na vývoj, někdo musel dodat potřebné informace, pokyny, aby se organizmus choval tak a tak. I nejjednodušší formy života v sobě skrývají obrovské množství informací.

 

  • Lidské tělo je extrémně složitý komplex, jednotlivé části nemohou fungovat bez jiných, i zde není možno, aby orgány vznikaly postupně.

 

  • Pokud by člověk žil víc jak milion let, jak to, že lidské civilizace se zde objevily náhle cca před 10.000 lety?

 

  • Pokud víme, jaký je přírůstek lidstva za rok a stav obyvatelstva v dřívějších dobách(což přibližně víme), dá se jednoduše s určitou pravděpodobností určit věk lidstva a počet lidí v danném období (i s korekcí - války, nemoci) - podrobněji zde

 

  • Datovací metody pro určení stáří nejsou přesné - některé vychází přímo z evoluční teorie (odkazují se na ni v datování) a nebo vycházejí z předpokladů, že určité hodnoty byly i v minulosti konstantní (což nevíme)

 

  • Všude okolo nás pozorujeme úbytek druhů rostlin a zvířat, nepozorujeme, že by vznikaly nové druhy zvířat. Pozorujeme rozklad, entropii (viz. termodynamické zákony)

 

  • Pozorujeme genetické variace v rámci určitých druhů zvířat, ale druhy zůstávají stále stejné.

 

  • Země je jedinečná planeta, muselo být splněno mnoho faktorů, které musí být zároveň. Pravděpodobnost, že to vzniklo náhodou je 1/1.000.000.000.000.000, tedy 10 na -15, což je jedna tisícina bilióntiny.

 

  • Vesmír je velmi mladý, např. podle množství prachu na Měsíci (velmi malé množství), při prvním výstupu na Měsíc se předpokládalo několik metrů prachu (bylo to jen několik centimetrů).
Výjimky v přírodních vědách nepotvrzují pravidlo!


O věcech, které se něčemu pravidelnému vymykají, se někdy říká, že výjimka potvrzuje pravidlo.
Ale pozor: to platí jen v některých oblastech lidského poznávání. Rozhodně však ne v přírodních vědách. Tam výjimka pravidlo vyvrací, nikoli potvrzuje! Podívejme se tedy, zda z tohoto zorného úhlu může evoluční teorie obstát ještě dnes.


Víte o tom, že celá teorie, začínající již tzv. velkým třeskem, dále teorie o vzniku buňky jen tak shodou okolností v jakémsi praoceánu, pralouži či "prvotní polévce", o postupném vývoji jednobuněčných v mnohobuněčné, bezobratlých v obratlovce, obojživelníků z ryb, ptáků a savců z plazů a lidí z pololidí je jen naprosto nevědecká, ničím nepodložená? Dokladem toho jsou nesčetná vědecká i populárně vědecká pojednání typu: Evoluce: Teorie v krizi, Darwinismus – omyl století nebo Měli bychom Darwina spálit? (Michael Denton, Uwe George, Aime Michel, Andrée Tetry, René Chauvin, Macbeth, Matthews, Grassé aj.)


Proti teorii evoluce stojí dnes pádné důkazy z celé řady vědních oborů: paleontologie, genetiky, termodynamiky, matematiky, teorie informací, srovnávací anatomie, embryologie, populační genetiky, geologie, geochemie a dalších. Jeden český evoluční teoretik, doc. František Čížek, DrSc., přiznal, že: "...evoluční teorie jako celek nemá deduktivní stavbu, jako je tomu například v newtonovské mechanice. To má celou řadu příčin. Mezi ně patří skutečnost, že velká část nezbytné informace o biologických objektech je navždy ztracena, že problémy jsou zde mimořádně široké a složité. Proto je řada tvrzení této teorie dosud jen naznačena. Místo explicitně formulovaných zákonů a vztahů mezi různými úrovněmi je řada jen předpokládaných závěrů a hypotéz, vyskytují se zde mimořádně slabá induktivní tvrzení a často i pouhé dohady. Hypotetickodeduktivní model je proto jen jakýsi ideál evolucionistů." Filosofie a biologická teorie, 1981, str. 174)


Z pravidelně (zákonitě) se opakujících mezer v paleontologickém záznamu je dnes zcela jasně zřejmé, že žádné mezičlánky např. mezi plazy a obojživelníky, nebo ptáky a plazy a plazy a savci, nikdy neexistovaly, nikdy nežily!


O této trhlině, na rozdíl od mnoha jiných, sám Darwin věděl. Říká: "Pokud se týká teorie(evoluce), muselo existovat obrovské množství mezičlánků. Proč je nenalézáme? Proč není příroda spíše ve zmatení, než jak to vidíme, v  přesně odstupňovaných druzích? Geologický průzkum nevydal nekonečně mnoho jemných stupňů mezi minulými a současnými druhy, jak by to vyžadovala teorie; a toto je nejzřetelnější ze všech námitek proti ní. Vysvětlení musí být v nedostatečném geologickém záznamu." (Ch. Darwin: The Origin of Species, Vol 2, 6. Vyd., str. 49)


Potvrdila se Darwinova naděje? Co říkají zkameněliny po více jak stu letech? Našly se od té doby ony přechodné články – zkameněliny, které teorii vývoje potvrdily? Profesor N. Heribert – Nilsson o tom říká: " Není ani možné udělat jen napodobení evoluce z paleobiologických dat. Fosilní materiál je dnes už tak kompletní, že nedostatek přechodných sérií nemůže být vysvětlován nedostatečným materiálem. Absence je skutečná a nikdy nebude vyplněna." (Life Magazine, Vol. 5, No. 4, April 1932, str. 48-52: Was Darwin Wrong?) George Neville dodává: "Nadále už není nutné vymlouvat se na chudý fosilní záznam. V některých ohledech je už nepředstavitelně bohatý a celistvý ... nicméně fosilní záznam se skládá většinou z  trhlin." (Science Progress, Vol. 48, Jan 1960, str. 1, 3: Fossils in Evolutionary Perspective).

 

To jsme se jen dotkli jednoho vědního oboru, paleontologie, který zpochybňuje teorii vývoje. Ale pojďme spolu ještě do dalších oblastí vědy. Potvrdí nám evoluci alespoň v jiných oborech?


Pěkně po pořádku.


Budeme postupně otvírat odborné knihy a časopisy a klást otázky. Prověříme si, zda všeobecně rozšířený názor, že vše ve vesmíru i na Zemi vzniklo evolucí a stále se ještě vyvíjí, je skutečně
pozorovatelný fakt.

 

Otázka:Vznikl vesmír velkým třeskem? Vznikla pak buňka náhodným ozařováním bezkyslíkové (tzv. redukční) atmosféry?

 

Odpověď: Teorie velkého třesku (Big Bang) měla vždy své odpůrce z řad význačných astronomů (Sir Fred Hoyle, Hannes Alfven, Geoffrey Burbidge, Halton Arp aj.), ale nové nálezy ji postavily před úplné zhroucení. Výzkumy týmů amerických, britských a maďarských astronomů ukázaly, že rozložení galaxií a hmoty ve vesmíru naprosto neodpovídá teorii velkého třesku. (1) A co se týče vzniku života, říká biolog profesor Conklin z univerzity Princeton: "Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou je srovnatelná s pravděpodobností, že
dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně.
" (2)


Otázka: Proč by ale přece jen nemohl život vzniknout za dost dlouhou dobu v nějakém praoceánu či ozařováním organických molekul?


Odpověď: Z termodynamiky plyne, že čas nemůže nahradit informaci.
Čím dáme náhodě víc času, aby působila v uzavřené soustavě, tím hůře pro vznik života. To samé platí v soustavě otevřené, pokud v ní není vložen program (jako např. v semínku) anebo pokud nepůsobí inteligence zvnějšku. Pro základní stavební kameny života, prvky uhlík, vodík, kyslík, dusík, vápník, fosfor atd. platí to samé, co pro cihly, vápno, cement a jiný stavební materiál.
Čím déle jej necháme na stavbě ležet, tím vzdálenější bude tato hromada od hotového domu. Jedině parta zedníků a pořádný projekt v y p ů s o b í vznik struktury. Nikoli dlouhodobé samovolné změny tlaku, teploty, záření, chemického složení a pod. Profesor A.E.Wilder Smith, jehož
jeden ze tří doktorátů je z organické chemie (Oxford), o nemožnosti neřízeného vzniku života napsal řadu knih. (3) Můžeme se např. dočíst, že nějaký "praoceán je tím nejposlednějším místem na zeměkouli, kde by mohly spontánně vzniknout zřetězením aminokyselin bílkoviny –
nositelé života. Přesto skoro všechny učebnice přírodopisu uvádějí tento hrubý omyl, aby nějak zdůvodnily vývojovou teorii a biogenesi (vznik živého z neživého bez programu). Takový člověk musí znát organickou chemii opravdu špatně, nebo ji vědomě ignorovat...
", říká dr. Smith. (4)


Otázka: Nedává matematika, zvláště teorie pravděpodobnosti, nějakou reálnou šanci na vznik života?


Odpověď: Byli to právě matematici, kteří ukázali na neudržitelnost teorie vývoje z hlediska samovolného vzniku buňky. Kdyby např. jen jedna nepatrná součást buňky, protein o 700 článcích, měl vzniknout spontánně (a to není zdaleka ještě živé!), pravděpodobnost této události by byla srovnatelná s pravděpodobností 70 výher první ceny ve sportce za sebou!
(Guy, Kaplan) Profesor B. Vollmert píše: "Široce rozšířené povídání o jakési chemo–evoluci, jež prý předcházela bio–evoluci, postrádá jakýkoli vědecký základ." (5)


Otázka: Řekněme tedy, že zatím nevíme, jak život mohl vzniknout. Co ale biologie? Zde je přece řada důkazů o postupném vzniku plazů z obojživelníků, např. antrakosaurů, dále ptáků a savců z plazů a především lidí z opolidí, ne?


Odpověď: Celá teorie o postupném vývoji druhů je v současné době
ve zmatku – následkem do očí bijících skutečností. Přiznávají to i evolucionisté, stačí jen číst.
Evolucionista RNDr. Jozef Klembara přiznává, že i ti "...nejprimitivnější plazi jsou jasně odlišní nejen od antrakosaurů, ale i od všech známých prvohorních obojživelníků, a tak tedy specifický původ plazů je doposud n e z n á m ý. " (6) RNDr. Petr Švec píše, že také
"...nejasným a částečně i tajemným, i když řadou hypotéz vysvětlovaným, zůstává nadále p ů v o d p t á k ů . " (7) RNDr. Zbyněk Roček nás informuje, že archeopteryx nemůže být nadále považován za spojovací článek mezi ptáky a plazy. (8) A nedávný nález texaského
protoavise celou teorii o vzniku ptáků z plazů postavil úplně na hlavu. (9) O savcích nám evolucionisté prozradí, že "původ 26 skupin je nejasný" (10). Takže - věda
nebo víra? A co antropologie, tam také nejsou důkazy pro vznik člověka?


Otázka:Vědí evolucionisté jistě, odkud pochází člověk? Jsou
australopitekové naši předchůdci?


Odpověď: Od antropologů a paleontologů se dovídáme, opět cituji, že:
"...tu nejlepší odpověď, jakou vám mohu nyní dát je, že dnes nemáme vůbec jasno, kdo vlastně pochází z koho; pouze víme, kdo z koho nepochází... Můžeme vyřadit všechny členy rodu australopiteků z lidské rodiny." A "...tato změna názorů je bolestivější než pohnout
celým domem."
(11) U nás vydaný Přehled biologie (12) přiznává, že "Pro údobí sahající k výskytu australopiteků v rozmezí více než 10 miliónů let nejsou dosud fosilní nálezy." A přední světová paleoantropoložka a archeoložka, zesnulá Mary Leakey řekla,
že všechny ty stromy života s jejich větvemi našich předků, to je kupa nesmyslů. (13) To se ovšem ve školních učebnicích nedočtete. Vynikající francouzský zoolog, autor 28 svazků Traité de Zoologie, Pierre Grassé, se nám svěřil, že jeho cílem je "zničit mýtus evoluce". (14)


Otázka:Neučili jsme se přece, že např. lidský zárodek opakuje předchozí stadia vývoje? Např. stadium ryby či plaza?


Odpověď: Učili a ještě se to dosud někde učí. Ale celý tento tzv.
biogenetický zákon je vědci postupně opouštěn. U nás to jde pomaleji, nové poznatky se obtížněji přijímají proti starým dogmatům. Ale i v našich učebnících se přiznává, že "známý biogenetický zákon...byl mylný." (15) Nejen že se u lidského embrya nenachází žádné žábry
(jedná se jen o vizuelní podobnost s budoucími zcela jinými orgány) či ocásek (kostrč není ocásek), ale někteří vědci dokonce tvrdí, že je to naopak. Že opičí zárodek opakuje stadia lidská, a tudíž že opice pochází spíše z lidí. (16) To je sice pro zasmání, nicméně nám to ukazuje
stav celé věci. Všechny zárodky, zcela přirozeně, se od sebe liší tolik, jako dospělci. Jde jen o vizuelní, nikoli genetickou shodu, která je v miniaturním provedení pochopitelná. Dr. Keith Thompson (neodarwinista) říká: " Biogenetický zákon je jistě mrtev. Vymřel ve 20. letech a z učebnic biologie byl vyhnán v 50. letech." (17) Nutno dodat, že to platí pro USA, kde byl dr. Keith Thompson profesorem na universitě v Yale. U nás je informovanost v těchto věcech mizivá. A to souvisí i s poslední otázkou: Když je teorie evoluce tak špatná, proč již nebyla dávno opuštěna tak, jako ostatní chybné vědecké hypotézy?


Evoluční teorie není záležitostí vědy, jak již bylo řečeno, ale jde o ideologii a víru, která velmi bytostně souvisí s životní orientací. Pokud někdo myslel,
že Země je plochá, nebo přenos obrazu na dálku nemožný, prostě se zmýlil a přijme nová fakta bez problému. Ale přiznat, že celá teorie evoluce je omyl, by znamenalo úplně přehodnotit postoj k životu, a v důsledku toho i celé své chování a zaměření. Evoluční teorie není problémem vědy, ale vědců jako lidí, jejich svědomí a mravní životní orientace. Mohu potvrdit za dlouhou dobu studia této tematiky, že mnozí jsou přímo šťastni, že mohou v evoluci věřit - a víru v evoluci by neopustili za nic na světě, brání ji a budou bránit přes všechna fakta proti. Sir Arthur
Keith řekl: "Evoluce je nedokázaná a nedokazatelná; věříme jí proto, že jediná druhá možnost je specielní stvoření, a to je nemyslitelné. " (18)

 

Paleontologie

 

Paleontologie, geologie, paleoantropologie - potvrzují Darwinovu teorii ?

 

Zkameněliny jen konečných forem

Zkamenělá minulost zvířat a rostlin (stejně jako zapsaná minulost) nesvědčí o evoluci Jak bylo řečeno, představy o minulosti je nutno ověřovat a podle nich upravovat původně navržený model. Pokud zjistíme, že do původní představy mnoho faktů nezapadá, musíme se jí úplně zbavit a nevyhovující model odhodit. Ne opačně, že budeme fakta a nálezy upravovat tak, aby původní hypotéza obstála za každou cenu. Ne tak, že si původní model o minulosti oblíbíme, uděláme z něj dogma a budeme se pak chovat stylem nehodící se škrtněte.


Některé minulé procesy a zásahy do samovolného běhu přírody se zachovají ve formě "stop". U dávno žijících a již uhynulých zvířat to mohou být skutečné stopy ve vrstvách země, zkamenělé otisky jejich chodidel, stopy po vláčení některých tělesných orgánů (končetin, ocasu atd.), jindy to jsou zkamenělé (fosilizované) zbytky kostí, koster někdy i měkkých orgánů a celých těl. Nalézáme v těchto zkamenělých stopách minulosti přesvědčivý obraz evoluce, tedy postupného dlouhodobého vývoje tkání, orgánů a organizmů? Nebo spíše náhlé stvoření hotových forem?


Chybějící mezičlánky Je humorné, jak se evolucionisté už od Darwinových dob vyrovnávají s nepříjemnou a do očí bijící skutečností, že o všech těch údajných, miliony let probíhajících transformací zvířecích těl, od jednobuněčných až k člověku, fatálně chybí jakékoliv doklady v zemských vrstvách. Přitom to je přesně to, co bychom očekávali od kreační představy původu organizmů, které byly stvořeny rychle a bez mezičlánků, a pak už jen docházelo k populačním explozím, segregaci plemen, degeneraci či vymírání – nikoli k vývoji druhů. Ano, můžeme naprosto směle prohlásit, že obraz zkamenělin ukazuje všechno jiné než evoluci. Darwin si toho byl dobře vědom, když napsal: "Pokud se týká teorie /evoluce/, muselo existovat obrovské množství mezičlánků. Proč je nenalézáme? Proč není příroda spíše ve zmatení, než jak to vidíme, v přesně odstupňovaných druzích?" Kreacionista odpovídá: protože vaše představa, že se druhy vyvinuly jeden z druhého, je mylná. Opusťte tento nesmyl a toto vaše evoluční dogma.


Evoluční výmluvy, proč chybí zkameněliny přechodných forem. Jedna výmluva zní: ještě je najdeme, někde určitě leží, zatím jsme je neobjevili. Na to říká švédský botanik a genetik profesor Nilsson: "Není ani možné udělat jen napodobení evoluce paleobiologických dat. Fosilní materiál je dnes už tak kompletní, že nedostatek přechodných sérií nemůže být vysvětlován nedostatečným materiálem. Absence je skutečná a nikdy nebude vyplněna." (Was Darwin Wrong?) Další výmluva zní takto: organizmy, které představovaly meziformy, byly slabší a nezachovaly se. Tuto výmluvu použil např. docent Komárek z UK při naší veřejné disputaci o evoluci. Je to zcela směšný argument. Jednak se ve zkamenělinách zachovávají silní i slabí. Zkamenění není závislé na tom, jestli je tvor třasořitka nebo mocný drak. Tělo zhyne a zkamení, nebo nezkamení. A to druhé: přechodnými články, podle vlastní evoluční teorie, byli právě ti silnější tvorové, kteří se někam vyvíjeli a vítězili v boji o život, byli více fit než jejich okolí. Tato výmluva tedy také neobstojí. Ukazuje jen na zoufalství evolucionistů zamlžit nepříjemné skutečnosti, které nejsou "fit" pro evoluci.


Další výmluva zní takto:Druhy se vyvíjely pokoutně, skrytě, rychle a
v malém množství, proto nezanechaly přechodné zkameněliny. Pak se rozšířily do okolí a nastala dlouhá doba stagnace, bez velkých změn – a to jsou ty zkameněliny, co máme. Této výmluvě se říká punktuační teorie (alopatrie – Gold, Eldredge). Je to ovšem legrační: mnoho let nás učili, že evoluce probíhá tak pomalu, že změny v organizmech nemůžeme ani postřehnout. A nyní nás učí, že evoluce probíhala takovým fofrem, že její stopy nestačily skály zaznamenat. Podstatné je, že punktuační teorie neodpovídá gradualizmu, tedy darwinizmu, a vlastně nechtěně podporuje kreacionizmus. Ano, druhy se objevují náhle, plně komplexní a vybavené pro život. Tato teorie staví na tom, co není: přechodné formy. Alopatrii nikdy nikdo nikde nepozoroval a kdyby se byla skutečně odehrávala, došlo by k chaosu a míšení všech nových forem organizmů se starými, původními, a tak nevypadá obraz zkamenělin. Další výmluvaMezičlánky nikdy neexistovaly (to je přesně to, co říkají kreacionisté). A to proto, že kdysi dávno jedna opice náhle porodila člověka – říká se tomu megamutace. Nebo z jednoho plazího vejce se vyklubal pták. Nutno říci, že tato teorie nebyla nikdy evoluční komunitou přijata, říká se jí teorie " nadějných monster" (Goldschmidt, Schindewolf). Přijata nebyla proto, že si nikdo neumí představit, jak by se třeba plazí zygota mohla rýhovat do ptačího fenotypu.


Další výmluva říká, že mezičlánků je vlastně dost. Vůbec nechybí, to jen kreacionisté je vyžadují. Jeden významný evolucionista mi dokonce řekl, že jich mají víc než je potřeba. Tato výmluva, stejně zoufalá jako ty předchozí, vychází z nepochopení, co je vlastně mezičlánek, a také z ignorování zákonitostí statistiky. Mezičlánek je taková forma organizmu, která nepochybně prokazuje fenotypický, příp. genetický vztah ke dvěma odlišným
taxonomickým (evolučním) úrovním, které má spojovat. Proto by mezičlánků muselo být obrovské množství, mají-li být propojeny např. třída ryb s třídou obojživelníků, plazů, savců či ptáků. Tvrzení, že nějaký dávný obojživelník byl předchůdcem plazů vychází jen zevoluční
víry
nikoli z faktů zkamenělin. Toto tvrzení by se muselo pomocí milionů mezičlánků teprve dokázat! Jinak můžeme, bez evoluční víry, stejně tak dobře prohlásit, že plazi se změnili v ryby a ryby v mořské houby. Ve zkamenělinách není žádný důkaz ani pro jedno z obou tvrzení. Proto někteří vědci přišli s tím, že opice jsou zdegenerovaní lidé, protože opičí embryo opakuje lidská stádia, ne naopak (G. Boure, A. Bělov, V. Vitaljev). Bez evoluční víry "zrozené" z vakua faktů se nedá vůbec poznat, co pochází z čeho a zda se vůbec "nějaký vývoj" kdy konal. Např. v oblasti antropologie říká doktorka Pat Shipmanová: "...nevíme, kdo pochází z koho; víme jen, kdo z koho nepochází..." (CRSQ 3/88)Také statistika nefandí výmluvám, proč nejsou zkameněliny. 150 let po Darwinovi máme dostatečně velký reprezentativní vzorek zkamenělin (je zkatalogizováno 250 milionů zkamenělin s 250 000 druhy organizmů) a je zřejmé (ve zkamenělinách je to podobné jako mezi živými tvory dnes), že mezery mezi třídami jsou pravidelné, tedy zákonité. Což prokazuje – pokud je statistika věda – že žádné mezičlánky nikdy nežily! Vymyslete si nějakou teorii, proč v obrovském pytli mincí, sebraných po všech různých městech České republiky, jsou zastoupeny jen třeba padesátníky, koruny, dvoukoruny, pětikoruny atd., ale žádné dvaapadesátníky, stodvacetníky či třiceti pětikoruny. Možná najdete v pytli převálcovaný padesátník nebo provrtanou či zohýbanou korunu, podložku či knoflík, nebo mince, které se již nepoužívají (to jsou ty kýžené mezičlánky!), ale nic víc. Vymyslete si teorii, kam všechny ty mezičlánky zmizely a zda se ještě najdou! Vždyť jich muselo žít kdysi o hodně víc než těch konečných forem!! To, že si to evolucionisté již 150 let uvědomují a vymýšlí zoufalé teorie, proč mezičlánky nejsou, nejlépe dokazuje, že by být měly!Organizmy se vyskytují náhle Nejstarší horniny, v nichž se nacházely fosilie vícebuněčných organizmů, byly donedávna horniny kambria. V těchto sedimentech leží miliardy a miliardy fosilií vysoce komplikovaných živých organizmů. Nalézáme mezi nimi houby, korály, medúzy, červy, měkkýše a korýše; v kambriu se našly skutečně všechny hlavní formy bezobratlých a dnes už i obratlovci. Tato zvířata byla tak vysoce komplikovaně organizována, že by byla podle opatrných odhadů potřebovala 1,5 miliardy let pro svoji evoluci. Z toho důvodu jsou tyto vrstvy nazývány kambrijskou explozí, jak jsem o tom již psal. Co se však nestalo. Nejprve v Austrálii, a potom i na jiných místech světa, byla objevena tzv. ediakarská fauna v horninách před kambriem (670 mil. let). Jsou to živočichové až 1 m dlouzí a žili asi v mělkých mořích. Kde se tam vzali a jak a z čeho se vyvinuli? Pořád stejné otázky bez evolučních odpovědí.


Staré horniny na Novém Foundlandu odhalily tvory dlouhé až dva metry, proto dohady, kdy došlo k hlavní divergenci živočišných kmenů, se zvýšily už na 1200 milionů let! Je to proto, že je málo fakt, píše evoluční přírodovědecký časopis Vesmír. Ten si také klade správnou otázku: Byla velká zvířata na Zemi dříve? Co na to kreacionizmus? Za prvé:kambrium a prekambrium jsou uměle vytvořené pojmy evoluční teorie. Kambrium není "dole", ale všude možně, často právě nahoře, a může to být jedna z mnoha vrstev, vzniklých sedimentací před pár tisíci lety za celosvětové potopy. Za druhé:jak bychom očekávali od teorie stvoření, život se vyskytuje zcela náhle, bez nějakých předchozích vývojových řad, organizmy plně rozvinuté. Za třetí: evolucionisté mají stále větší problémy s nedostatkem času pro údajnou chemickou i biologickou evoluci od vzniku a zchladnutí Země. Za čtvrté: všechny nálezy, které se do evoluční představy nehodí, se bagatelizují, neuvádějí či prohlašují za padělky.


Obratlovci – bezobratlí – žádné spojení Představa, že se obratlovci vyvinuli z bezobratlých, je pouhá domněnka, kterou fosilní nálezy ničím nedokládají. Na základě srovnávací
anatomie a embryologie živých forem navrhovali někdy evolucionisté téměř každou skupinu bezobratlých jako předka obratlovců. K přechodu od měkkýšů k obratlovcům údajně došlo přes stadium chordat. Dokazují fosilní nálezy takový přechod? Ani v nejmenším. F. D. Omaaney ktomu řekl: "Jak tento první kmen chordat (strunatců) vznikl, jaká vývojová stadia prodělal, aby konečně mohli vzniknout rybám podobní tvorové, nevíme. Mezi kambriem, kde měl pravděpodobně
svůj původ, a ordovikem, kde se vynořují první zvířata, která mají rybám podobné znaky,
leží propast asi 100 milionů let, kterou asi nikdy nebudeme moci vyplnit." Tento citát je z doby před nalezením obratlovců v kambriu, což celou evoluční situaci ještě komplikuje, protože je nyní jasné, že obratlovci žili spolu s bezobratlými už před kambriem, beze stop nějakého vývoje jedné či druhé skupiny.


Ostré ohraničení hlavních tříd ryb Prostudujeme-li Romerovu knihu "Vertebrate Paleontology", docházíme nevyhnutelně k závěru, že všechny větší třídy ryb jsou jedna od druhé ostře ohraničeny, aniž by je spojovaly přechodné formy. Dva řády bezčelistnatých (Agnatha), Osteostraci a Heterostraci, byli vždy pokryti kostnatým či jiným tvrdým materiálem, a většina byla pancéřována kostěnými deskami. K tomu (evolucionista) Romer: "V sedimentech mladšího siluru a staršího devonu se nalézají mnozí rybám podobní obratlovci, a je zřejmé, že předcházel dlouhý
vývoj. Ale o dějinách tohoto vývoje nevíme prostě nic." O řádu Ostracoderma
(Osteostraci) píše: "Když tyto Ostracodermy poprvé zahlédneme, mají už za sebou dlouhou
historii a jsou rozděleny do více od sebe odlišných skupin." O Heterostracích píše Romer, že s ostatními formami třídy Agnatha zřejmě nejsou moc blízce příbuzné. Pokud se ale vyvinuli, musejí mít také za sebou dlouhou vývojovou historii. Ale stejně jako Ostracodermy se objevují náhle a bez odkazu na nějaké evoluční předky.


Mezi Placoderma existovalo asi šest hlavních typů zvláště utvářených ryb. O nich říká Romer: "Existují sotva společné rysy, jež tyto skupiny navzájem spojují, kromě skutečnosti, že bez
výjimky jsou velmi pozoruhodní." O něco později říká: "Objevují se v době – zhruba na přelomu siluru a devonu – kde bychom očekávali vlastní předky žraloků a jiných vyšších skupin kostnatých ryb. Očekávali bychom málo specializované formy, jež by se pěkně zařadily do našeho předem stanoveného evolučního schématu. Jsou takoví zástupci rodu Placoderma? Vůbec ne. Místo nich nacházíme řadu téměř nemožných typů, jež se nehodí do žádného schématu. Takové, kde se na
první pohled zdá, že nemají původ ani se nehodí jako předkové pro nějaké pozdější a pokročilejší typy. Skutečně se kloníme k názoru, že tato Placoderma, jež tvoří tak důležitou součást devonské historie ryb, je epizodou stojící mimo schéma. Bylo by to zjednodušilo situaci, kdyby byli nikdy
neexistovali!"


Kostnaté ryby – evoluční předek neznámý O typických kostnatých rybách informuje Romer, že k jejich vystoupení ve fosilních nálezech dochází "krajně náhle."... "Společný předek
skupiny kostnatých ryb je neznámý". Erool White, evolucionista a expert na ryby, řekl ve své řeči o dvojdyšných rybách k "Linnaean Society of London": "Ať už panují obecně o tomto bodu jakékoli představy, původ dvojdyšných ryb jakož i všech ostatních větších skupin ryb, jež znám, je pevně zakotven v nicotě..." O něco později řekl: "Často jsem přemýšlel o tom, jak nerad bych před
soudem dokazoval organickou evoluci."

 

Přechod od ploutve k noze nezachován (ryby-obojživelníci-plazi) Podle předpokládaného evolučního pořadí vývoje života se z ryb vyvinuli obojživelníci. Tato proměna by si musela vyžádat mnoho milionů let a probíhat s nesčetnými přechodnými formami, které bychom měli nalézat jako mezi články. Mezi fosilními nálezy se pilně hledaly přechodné řady, takové, jež vedou od ryb k obojživelníkům, ale do dneška nebyla žádná taková řada nalezena. Spojovací článek mezi lalokoploutvými rybami skupiny Rhipidistia a obojživelníky, jenž by nejspíše přicházel v úvahu, a proto byl navrhován, je čtvernožec Ichthyostega. Jaké jsou skutečnosti? Nebyla
nalezena ani jediná přechodná forma, jež by ukazovala mezistadium mezi ploutvemi
Crossopterygií (lalokoploutvých ryb) a nohou Ichthyostegy. Končetiny, pletence plecní a kyčelní pás Ichthyostegy jsou už typu obojživelníka a nevykazují stopy vývoje z ploutví. Existuje zásadní rozdíl mezi anatomií všech ryb a všech obojživelníků, jež není překlenut žádnými přechodnými formami.


U všech ryb – žijících stejně jako fosilních – jsou pánevní kosti malé a volně vsazené do muskulatury. Neexistuje spojení mezi pánevními kostmi a páteří. Není také třeba. Pánevní kosti nenesou váhu těla a ani nemohou. Neexistují "běhající" ryby, včetně kráčejícího sumce z Floridy. I tato ryba neběhá, nýbrž souká se po břiše, přičemž provádí stejné pohyby jako ve vodě. Čtvernozí obojživelníci naproti tomu – živí i fosilní – mají velké pánevní kosti, jež jsou spojeny pevně s páteří. Tak musí být tělo stavěno, aby mohlo zvíře běhat. Tuto anatomii nacházíme u všech obojživelníků, ale nikdy u ryb, ať už živých či fosilních.


Nemilou epizodou pro evoluční scénář byl také nález živé latimerie ( Latimeria
chalumnae
) – která se vůbec, jak ukázala pitva, nepřipravovala na život na souši. Zatímco dnes žijící plazy a obojživelníky lze zcela snadno rozlišit na základě stavby kostry, jsou ještě
mnohem snadněji k rozeznání podle svých měkkých částí. Skutečně nejjistější rozlišovací znak, jenž dělí obojživelníky od plazů, je amnioticky se vyvíjející vajíčko plazů. Proměna bezobratlého v obratlovce, ryby ve čtvernožce či letu neschopného zvířete v létající, to vše je několik příkladů pro změny, jež vyžadují skutečně převrat v celé stavbě těla. Takové přestavby by musely vykazovat snadno zjistitelné série přechodů ve fosilních nálezech, pokud k nim došlo skutečně cestou evoluce. Evolucionista RNDr. Jozef Klembara přiznává, že i ti "...nejprimitivnější plazi jsou jasně odlišní nejen od antrakosaurů, ale i od všech známých prvohorních obojživelníků, a tak tedy specifický původ plazů je doposud n e z n á m ý."


Neexistuje žádný doložitelný přechod od plazů k savcům Mnoho specifických znaků savců spočívá v jejich anatomii a fyziologii mimo kostru. K tomu se připojuje zvláštní způsob
rozmnožování, teplokrevnost, dýchání bránicí, sání mláďat a přítomnost srsti. Ale ani nejsnadněji rozeznatelné rozdíly ve stavbě kostry plazů a savců nejsou nijak překlenuty přechodnými formami. Všichni savci – žijící či fosilní – mají na obou stranách v dolní čelisti jedinou kost, dentál neboli zubovinu, a všichni savci – žijící či fosilní – mají tři sluchové kůstky, kladívko, kovadlinku a
třmínek. Avšak každý plaz - žijící či vymřelý – má alespoň čtyři kosti ve spodní čelisti a jen
jednu sluchovou kůstku, třmínek. U některých fosilních plazů jsou počet a velikost kostí dolní čelisti ve srovnání s žijícími druhy redukované. Neexistují však přechodné formy, jež by vykazovaly například tři či dvě kosti spodní čelisti nebo dvě sluchové kůstky. Nikdo nemohl do nynějška vysvětlit, jak by byly přechodné formy dokázaly žvýkat, či jak by byly mohly slyšet, když dvě z čelistních kostí byly převáděny do ucha, jak hlásá evoluční představa. Zkoumáme-li
pečlivě doklady o plazech podobných savcům, jeví se pod zorným úhlem evoluce jako velmi pochybné. Z článku Comptona a Parkera Evoluce žvýkacího aparátu savců vychází najevo, že "savcům podobní plazi" ve skutečnosti vůbec savcům podobní nebyli.


Také časové údaje dle evolučního počítání neodpovídají představě. "Plazy podobné savcům" z podtřídy Synapsida, z nichž se měli vyvinout savci, nalézáme ve svrchním karbonu, možná dokonce
ve starším svrchním karbonu. Formy Seymouria a Diadectes, o nichž se říká, že stojí na hranici od obojživelníků k plazům, pocházejí ze spodního permu. Podle chronologické tabulky evoluce je to přinejmenším o 20 milionů let později, než by bylo nutné pro to, aby mohli být předky plazů. Podtřída Synapsida je jedna z nejranějších mezi známými skupinami plazů a ne nejpozdější, a
předpokládá se o ní, že rozkvětu dosáhla dokonce už dlouho před vystoupením dinosaurů. Dr. J. Gish říká: "Důkazy pro přeměnu obojživelníků v plazy a plazů v savce pocházejí spíše z myšlení, kdy přání je otcem myšlenky, než z toho, co můžeme skutečně vyvodit z fosilií."


Ptakopysk (Ornithorhynchus) – kam s ním?Bobru podobný ocas se šupinami, tělem připomíná krtka, plave zdatně i pod hladinou, má kachní zobák s elektrosenzory, kterým umí
přijímat slabé elektrické impulsy jako některé ryby a hledat tak kořist i pod bahnem, má prasečí očka, hustou srst, kloaku a jedovou žlázu jako někteří plazi, snáší vejce jako třeba ptáci a je to obojživelný savec!! - slepá vylíhlá mláďat a mají mléčné zuby a sají mléko, které prosakuje z mléčných žláz do trsů srsti jejich matky. Dospělí jedinci mají místo zubů kostěné destičky. Na končetinách má ptakopysk drápy a plovací blány, které však na rozdíl od kachny umí srolovat
a použít tak jen drápy pro hrabání. Z takového zvířete by evolucionisté měli být na mrtvici, a také dlouho byli. Je to živý mezičlánek? Ovšemže není – co by asi spojoval? A tak, aby se zbavili nepříjemného tvora, zařadili jej do zvláštní čeledi: ptakopyskovití, v řádu ptakořitných (dosl.
jednootvorových), podtřída vejcorodých v třídě savců. Co s ním? Je to typické mozaikové zvíře, "nehodící se" do evolučního obrazu světa. Kdyby ho byl Bůh nestvořil, evolucionistům by to hodně ulehčilo už tak dost obtížný život .


Původ létání – hádanka evoluce Původ létání by musel představovat výborný test k volbě mezi modelem evoluce a modelem stvoření. Téměř každá struktura zvířete, které nelétá, by
musela být změněna, aby mohlo létat, a navíc přechodné formy by musely být ve fosilním stavu snadno nalezeny. Nadto se prý schopnost letu vyvíjela čtyřikrát zcela nezávisle na sobě – u hmyzu, ptáků, savců a vymřelých ptakoještěrů. V každém jednotlivém případě prý evoluce letu vyžadovala mnoho milionů let (50 milionů u ptáků dle dr. Zbyňka Ročka: Evoluce obratlovců) a musela
by bezesporu zanechat nesčetné přechodné formy. Leč nelze předvést nic, co by se
jen vzdáleně podobalo přechodné formě prokazující vývoj letu. První nalezené
fosilní pero z období křídy je k nerozlišení od současných per,
asymetrické, a tedy letu schopné. Když ho evolucionisté viděli, tvrdili
nejdříve, že to musí být falzifikát, protože nevěřili, že už tak záhy se "plazí
šupina mohla roztřepat v tak komplexní pero" – jak se praví v jejich
teorii.

 

Evolucionista E. C. Olson píše, že "pokud se týče schopnosti létat, jsou ve fosilních nálezech ještě velmi velké mezery". Ohledně hmyzu píše Olson: "Neexistuje prostě nic, co by nám dalo nějaké informace o historii původu schopnosti létat u hmyzu". Ohledně létajících plazů Olson říká: "Pravou schopnost létat u plazů nalézáme nejprve u létajících ještěrů v juře /létající ještěři i ptáci jsou dnes známi i ze svrchního triasu/. Ačkoliv nejstarší z těchto zvířat byli zřejmě méně specializováni na létání než pozdější, nenalézáme naprosto žádné známky přechodných stadií". U
ptáků se Olson odvolává na Archeopteryxe, kterého označuje jako "podobného plazům", ale zároveň říká, že přítomnost peří "jej předurčuje být ptákem". A o savcích píše Olson: "První známky létajících savců jsou plně vyvinutí netopýři v eocénu". RNDr. Petr Švec, odborník na evoluci ptáků, píše, že "...nejasným a částečně i tajemným, i když řadou hypotéz vysvětlovaným,
zůstává nadále p ů v o d p t á k ů ." Toto zjištění však plně odpovídá představě o původu ptáků, kterou mají kreacionisté. Nevyvinuli se z žádné skupiny plazů. Nevyvinuli se vůbec, byli stvořeni.


Hlodavci ani koně nejeví známky evoluce Hlodavci – druhově nejbohatší skupina savců – nejeví známky evoluce. S řádem hlodavců by měla být stoupencům evoluce k dispozici velká skupina zvířat, jež se velmi dobře hodí k evolučním přechodovým studiím. Počtem druhů a rodů překonávají hlodavci všechny ostatní řády savců dohromady. Mohou žít téměř za všech podmínek a žijí po celém světě. Mohla-li nějaká skupina zvířat přinést přechodné formy, pak jistě tato. Ve věci jejich původu řekl Romer: "Původ hlodavců je neznámý..." U "vývojové řady koní", jež je tak oslavována jako důkaz pro evoluci uvnitř jednoho řádu, postrádáme přechodné formy mezi nejdůležitějšími stadii předpokládaného vývoje. L. E. duNouy řekl: "Avšak každá z těchto
meziforem se zřejmě vynořila náhle, a do dneška ještě nebylo možné při chybějících fosiliích rekonstruovat přechod mezi těmito meziformami. Přece však musely existovat. Známé formy zůstávají oddělené jako pilíře rozbouraného mostu. Víme, že most stál, ale v zemi zůstaly jen stopy stabilních pilířů. Kontinuita, již předpokládáme, nebude možná nikdy doložena fakty." Goldschmidt řekl: "Kromě toho dochází k rozhodujícím krokům uvnitř pomalu se vyvíjející řady, jako je slavná řada koní, náhle a bez přechodu." Frank Cousins uveřejnil nedávno výbornou studii, jež poukazuje na mnoho slabin a omylů, jež vyplývají z použití "řady koně" jako důkazu pro evoluci.

 

Primáti a člověk Ačkoli se prý primáti vyvinuli z hmyzožravých předků, neexistuje řada přechodných forem, jež primáty s hmyzožravci spojuje. Elwyn Simons, jeden z vedoucích expertů na primáty musí přiznat, že "navzdory posledním nálezům, čas a místo původu primátů
zůstává tajemstvím." Romer říká , že lemurové se vynořili "zřejmě jako přistěhovalci z nějakého neznámého území". Ten také označuje šimpanze (Pan) a gorilu (Gorilla) jako "nejvyšší z žijících zástupců Anthropoidních". Co ale může říci o jejich původu? Přiznává: "Naše vědění o fosilních dějinách vysoce vyvinutých lidoopů a o předpokládaných předcích člověka skomírá na úbytě." Asi by se mnoho lidí podivilo, kdyby četli seznam evolučních podvodů, podvrhů, fíglů a omylů jen v oblasti antropologie, za účelem dokázání původu člověka ze zvířat. Když nejsou zkameněliny, proč si je nevyrobit? A když se najdou zkameněliny popírající evoluci, proč je neignorovat či se jich
nezbavit? Přehled biologie (1994) na straně 532 cudně praví: "Předchůdci dnešních lidoopů a člověka se oddělili asi před 15 miliony let. Pro údobí sahající k výskytu australopitéků v rozmezí více než 10 milionů let nejsou dosud fosilní nálezy." Nejsou dosud? A kdy budou, když máme tolik
zkamenělin, které evoluci nedokazují? Ano, zkameněliny potvrzují kreační obraz minulosti .


Živé fosilie To je dnes už málo používané evoluční označení pro organizmy, které přežily dlouhá evoluční údobí téměř beze změny a žijí ještě dnes. Trilobiti se sice za recentní
(současné) zatím nepovažují, ale např. korýši Lepidocaris crustacean , původně známí jen
z devonu, žijí i dnes. Podle některých zpráv dokonce i trilobit (hlavní indexová fosilie pro nejstarší kambrium) je někde na naživu. Nejdůležitějšími moderními (recentními) prokaryoty jsou pravděpodobně bakterie a modrozelené řasy – ty by měly být považovány za živé fosilie. Byly objeveny v hojném počtu ve skalách Jižní Ameriky, stáří skal 3,4 miliardy let podle evolučního počítání, a žijí dodnes. Recentní moderní půdní bakterie byly nalezeny v prekambrijských skalách. Člověk musí žasnout, proč se podstatně od té doby (za půl miliardy let) nezměnily! Ryby z prvohor jsou stejné nebo velmi podobné, jako ty současné. Měkkýši (350 mil. let - Neopillina) žijí dodnes, zkameněli však v prvohorách, a pak už nám (lumpové) nezanechali za 350 000 000 let
žádnou zkamenělinu, a jen si tu klidně žijí dnes s námi! Haterie novozélandská (tuatera - plaz) žije od údajného permu dodnes, stejně jako ryba Latimerie, a jsou k nerozeznání od současných. A zase: v rozmezí 100 až 250 milionů let (!) nikde nezkameněly, potvory, tak že nutí kreacionisty těmto milionům let nevěřit a držet se sveřepě stvoření .


Pokud jde o hmyz, 84% hmyzích čeledí dnes žijících žilo i před 100 miliony let (Carl Zimmer, "Insects Ascendant", Discover, vol. 14. listopad 1993, str. 30). Potvrzuje to četný hmyz uvězněný
v jantaru, u kterého za desítky milionů let nepozorujeme žádnou evoluci. Graptoliti z ordoviku byli nalezni živí v jižním Pacifiku. Nejstaršími zkamenělinami suchozemských živočichů jsou stonožky, datované evolucionisty více jak 425 mil. let. Jsou téměř nerozeznatelné od některých současných skupin. Z prvohor máme dnes už i obratlovce. Nejstarší netopýr je k nerozeznání od současného, mohu každému ukázat kostru přefocenou na kostře recentního netopýra. Skoro všechny živočišné kmeny se poprvé náhle objevily za kambrijské exploze asi před 600 miliony let (dle evoluční fantaskní chronologie, samozřejmě – je třeba si ale uvědomit, že kambrium si stanovili evolucionisté tak, jak se to jejich teorii hodí). V tomto výčtu živých zkamenělin by se dalo
pokračovat snad bez omezení.


Mlčení a mlžení Evolucionisté se také příliš nešíří o skutečnosti, že selekce a speciace organizmů, stejně jako vznik plemen a odrůd, vede ve svém důsleku jak k oslabení fenotypu v řadě aspektů, tak i k ochuzení genetické výbavy (genomů) následných generací těchto organizmů. Právě vznik nových odrůd a ras ukazuje na neexistenci evolučního procesu, což Darwin netušil! Přesný opak totiž přináší zušlechťování, které provádí příroda nebo člověk. Vypěstěné segregované odrůdy jsou méně životaschopné než jejich divocí předkové. Stačí jen srovnat vlka, předka současných psů, s pudlem nebo čínským pinčem. Žádný z nich není schopen přežít ve
volné přírodě, kde žijí vlci, lišky, rysi, havrani, ani jednu zimu. Jak dlouho může zůstat naživu ušlechtilá dojnice bez intenzivní lidské péče a třeba jen bez dojení? Bezjaderná rajčata a pomeranče jsou nesporně pro člověka výhodné, ale vymřou již v první generaci, bez specielních zásahů. Bezrohovinové hovězí druhy, bílé domácí kachny a husy, vepři s řídkou a chudou srstí nebo psí povaleči jsou geneticky chudší než jejich divoce žijící předkové a
v přírodě nemají šanci obstát v onom oblíbeném "evolučním boji o život". Odolnější a geneticky bohatší byly starší, dříve žijící typy organizmů – což ukazuje na stvoření a následný sestup dolů, a ne na evoluční zbohacování živé přírody po miliony let.

 

Nálezy, které odporují evoluční teorii

 

Nálezy, které nezapadají do evoluční teorie.

Pojďme se tedy podívat na několik ukázek skutečných fosilních nálezů.
Spíše potvrzují stálost druhů než evoluční vývoj.
Na obrázku je schématické znázornění výskytu fosilních nálezů pro základní skupiny organismů. Je z něho zřejmé, že vývojové vazby nejsou fosilně doloženy. Po levé straně je vyjádřena časová osa s názvy geologických období. Černé svislice znázorňují výskyt fosilních nálezů jednotlivých druhů organizmů.Trilobit rozšlápnutý obutou lidskou nohou z počátku kambria, což je pro evolucionisty naprosto nepřípustné.Stopy dinosaura jsou ve stejné geologické vrstvě jako stopy člověka. Lidské stopy jsou větší než stopy současného člověka - což je častý jev fosílií. Vše je ve větších rozměrech než v současnosti.Ryba Coelanta-latimerie byla dříva používána za evoluční spojovací článek mezi rybami a obojživelníky, který asi před 70 mil. let vymřel (dle evoluční chronologie). Překvapením bylo, když byla živá chycena rybáři v r. 1938 poblíž Madagaskaru a nijak se neliší od té zkamenělé i když je dělí 70 mil. let !V jantaru ze začátku třetihor nacházíme hmyz, který se nijak neliší od současného hmyzu, dělí je 60 mil.let (dle evoluční chronologie)!Nejstarší nalezené pero z druhohor je asymetrické, tedy schopné letu, a je k nerozeznání od současných, přestože jej dle evoluční chronologie dělí asi 60 milionů let !Nejstarší zkamenělina netopýra - pokud je srovnáme s kostrou současného netopýra, tak jsou téměř identické i když je dělí 50 mil. let (dle evoluční chronologie) !
Nové objevené pozůstatky savců nalezené v severovýchodní Číně jsou prvním důkazem, že savci kdysi lovili dinosaury. Jeden s nalezených savců velikosti psa měl totiž v žaludku mládě dinosaura. Nález popírá evoluční teorii, která tvrdí, že savci patřili mezi plachá zvířata, která se držela daleko od velkých živočichů. První z objevených druhů Repenomamus giganticus je dosud největším druhem savce z dotyčného období vůbec. Byl metr dlouhý vážil přibližně dvanáct kilogramů a měl velice silné čelisti, ze kterých čněly mohutné zuby, přizpůsobené k trhání masa. Ještě větší překvapení však představoval druhý savec Repenomamus robusta, který měl v břiše části dinosaura. Vědci se nejdříve domnívali, že našli tělo matky s plodem, teprve podrobnější průzkum ukázal, že nalezená šelma musela pozřít dinosauří mládě. viz. BBC


Kovová váza se stříbrným reliéfem květin byla nalezena ve skále u Dorchesteru (Massachusetts) r. 1851 jedním dělníkem z lomu. Geologové prohlásili, že skála je miliony let stará.


Kovová krychles vyrytým žlábkem po obvodu byla nalezena dr. Guretem r. 1885 u Vocklabrucku v Rakousku, když byl rozlomen velký kus uhlí (50-300 mil. let staré).


Roku 1883 byl v uhlí objeven náprstek,


roku 1976 informoval Harry Wiant o lžíci uložené v uhlí,


dále byla uveřejněna informace (CRSQ 1971) o nalezeném železném kotlíku v uhelném balvanu.


Roku 1853 přišla zpráva o železném nástroji uloženém v uhelné sloji v okolí skotského Glasgowa.


Podle zprávy uvedené v časopisu Scientific American (5. 6. 1852) se v uhelných vrstvách našla kovová loď a nádoba se stříbrnou vložkou.


Tento seznam by šlo ještě rozšiřovat, nesmíme však zapomenout, že evoluční vědci nemají žádný zájem o publikování těchto nálezů a jejich uchování, takže některé z nich i ležely delší dobu v muzeích a pak se záhadně ztratily.


Vypálená hliněná figurka byla nalezena r. 1889 mužem, který vrtal díru pro vodu ve státě Idaho ve skalním masivu v hloubce 90 m. Skála byla odhadnuta na 10 milionů let.


Zlatý opracovaný řetěz, s konci uvízlými v uhlí, našla r. 1891 žena v Illinois, když rozlomila velký kus uhlí.


Dvě kostry, připomínající lidské, byly nalezeny při těžbě třetihorního uhlí v nováckých dolech r. 1951.


Otisky dětských nožiček a botičky, z nichž jedna rozšlápla trilobita, se nalezl v kambrijských skalách (500 mil. let, kdy neměli žít ještě ani savci) ve státě Utah sběratel trilobitů William Meistern 1. 6. 1968.


Lidské stopy v křídě i karbonu byly nalezeny v amerických státech Texas, Virginie, Pennsylvanie, Kentucky, Illinois, Missuri a západně ke Skalnatým horám.


Prokřemenělé lidské mozky byly nalezeny na Blanensku v ČR, onen člověk by musel žít ve společnosti dinosaurů; ale také v bývalé SSSR u vesničky Odincevo (karbon, 350-270 mil. let), tento člověk by žil v prvohorách.


Stopy koňských kopyt byly nalezeny v oblasti Velkého kaňonu (prvohory) v Arizoně.


Kladívko (želízko i topůrko)pevně uzavřené v pískovcové skále 135 mil. let staré bylo nalezeno r. 1934 v Texasu.


Byl nalezen starobylý mayský reliéf ptákapodobného archeopteryxovi, takže by mezi nimi muselo být 130 milionů let dle evoluční chronologie.


Stopy člověka ve tvrdých druhohorních vápencích byly nalezeny na Slovensku u vesnice Koňská, okres Martin, dále dětské nožičky otisknuté do kamene.


Zkameněliny moderních lidí nebo lidí velmi podobných moderním, pohřbené hluboko nebo ve vrstvách datovaných jako hodně staré, jsou evolucionisty ignorovány a nepublikovány. Např. Ethiopean jaw (3-4 mil. let), dále lidi ze Swanscombe, Galley Hillu, Grimaldi, Oldoway, Foxhillu, Wadjaku aj. Všichni jsou prakticky k nerozeznání od současných lidí.


Lidští obři a zvířata nadměrných rozměrů 5,1 metru vysoká lidská kostra byla nalezena v Gargayamu na Filipínách, kosti jiných obrů nalezli výzkumníci v jihovýchodní Číně. Měřili více než 3 metry. Na Cejlonu byly nalezeny zbytky člověka, který musel být vysoký kolem 3,9 metru. V Tuře, blízko hranic s východním Pákistánem, byla nalezena kostra člověka 3,3 m dlouhá. Kostru lidské nohy včetně chodidla objevili prospektoři r. 1877 v údolí Spring Valley v Nevadě. Kost vyčnívala pevně usazena v křemenci, lékař potvrdil, že jde o lidské kosti nadměrných rozměrů (od kolena k patě 97,5 cm). Roku 1925 odkryla skupina amatérských výzkumníků kostry osmi prehistorických obrů,měřících od 2 do 3 m. Měli na sobě mohutné měděné brnění.

 

Pocházíme z opic?

 

Existují skutečné důkazy, že pocházíme z opice ?

Antropologické hypotézy jsou v rozporu se zkamenělinami - člověk nepochází ze zvířat (alespoň pokud jde o skutečné nálezy).


Učebnice biologie jsou plné evolučních vývojových stromů, které se berou jako realita, jako něco, co je prokázané. Přitom vývoj jde kupředu a údaje, na základě kterých se učebnice tvoří, procházejí revizí a upřesněním. Tak to platí ve všech oblastech vědy. Proč tedy zůstávají v učebnicích vývojové stromy, které dávno neplatí? Ty revizí neprocházejí a pokud ano, tak velice pomalu.
Na levém obrázku vidíte současnou českou učebnici biologie. Zde je klasický vývojový diagram - Proconsul - Ramapithecus - Australopithecus - Homo Habilis - Homo Erectus až po Homo Sapiens sapiens. Na pravém obrázku je pak schéma (pro vývoj savců) z časopisu National Geographic z dubna 2003. Podobných diagramů se dá v odborné literatuře nalézt velké množství, společné ale mají jen jedno: na začátku je nějaká prapůvodní forma života a na konci člověk. Už to samo ukazuje, že se jedná o pouhé pracovní hypotézy a nikoli o exaktní závěry podložené fakty.

Na obrázku máme zástupce všech tří lidských plemen - Homo Erectus - Homo Sapiens - Neandrtálci(Berlínské muzeum). Pokud bychom chtěli udělat vývojové diagramy, tak samozřejmě kdo chce, tak si udělá jakékoliv spojnice. Řekne si že např. tato lebka je primitivní a tato je pokročilejší. Ale to je naprosto neoprávněné. Na základě čeho můžeme říci, že tato lebka je předek a tato potomek? Velmi často se obtížně poznává pohlaví - natož příbuznost. Vědci pro příbuznost nemají žádné podklady, žádná vědecká fakta, která by tuto teorii podepřela. To že jsou lebky odlišné od současných automaticky neznamená, že to je předek. Vědecké důkazy pro toto tvrzení chybějí. To nemluvě o genomu opice a člověka - o tom viz. genetika
Na tomto snímku máme spodní čelisti člověka - i ty jsou poněkud odlišné - některá je více parabolická ale přesto jsou to stále lidské čelisti. Je v tom vidět určitá variabilita - lišíme se od svých rodičů např. barvou očí, vlasů ale i tvarem čelisti - ale není to žádná evoluce je to běžná variabilita (viz. Mendelovské variace).

Jeden z prvních kandidátů na mezičlánek mezi člověkem a opicí je Ramapithecus. To bílé (žlutě orámované) je plast. Našli se původně jen dva úlomky (Indie). Vědci, kteří věří v evoluci, byli tímto nálezem nadšeni. Tyto dva úlomky si spojili, aby to vypadalo napůl hominidní a napůl do opic. Později se našli i celé lebky. Ramapithecus byl hned zařazen do učebnic do přímé vývojové linie člověka (Homo sapiens sapiens). Později se ale zjistilo, že vůbec nepatří k člověku ale k opicím -byl vyřazen z této linie (není přechodným článkem).
Dalším kandidátem na mezičlánek mezi člověkem a opicí je Australopithecus. I tímto nálezem byli vědci, kteří věří v evoluci, nadšeni. Samozřejmě byl hned zařazen do učebnic do přímé vývojové linie člověka (Homo sapiens sapiens). Později se ale zjistilo, že také vůbec nepatří k člověku ale k opicím - byl vyřazen z této linie (není přechodným článkem). Má malou mozkovnu a její upevnění na páteři je jako to mají opice, stejně tak i tvar čelisti je do U jako je tomu u opice.
Tato lebka by se někomu mohla zdát jako primitivní, protože jsou na ní velké nadočnicové valy oblouky), ale je to lebka, která patřila současnému člověku (australský domorodec).

Neandrtálské lebky - všimněte si velké mozkovny a nadočnicových oblouků. Evoluční teorie s nimi dělala spoustu teorií - že jsou tím mezičlánkem, .... Dnes už víme, že jsou normální lidská rasa, dožívali se několika set let - zjistilo se to z lebek pomocí počítačových simulací! Byli to jiní lidé, ale nebyli to žádní primitivové - byli to lidé jako my. Nebyli žádní shrbení, chlupatí - nějaké chrochtající poloopice.
To je evoluční omyl. První antropolog, který je zkoumal (Goole) si nevšiml, že lebky jsou deformovány nějakou kostní nemocí.
Někdy si lidé pletou, že když neándrtálci žili v jeskyni, lovili mamuty a neměli mobily, letadla a automobily tak to byli primitivové a my protože toto vše máme jsme pokročilí.
Pokrok vědy se nerovná pokroku biologickému.
Poznatky se hromadí a věda jde dále. Ale to neznamená, že jsme lepší, než naši předci, že jsme chytřejší než oni. Máme jen více informací, které oni v té době neměli. To nesouvisí s našim mozkem. Ten se za tisíciletí nezměnil.
Zde máme srovnání moskoven - obdélníky jsou průměrné hodnoty (šipky jsou extrémní hodnoty)Homo sapiens má hodnoty min.750 a max.2050cm3. Neandrtálci měli v průměru větší mozkovny než máme my, ale neměli tak velké extrémy. Homo erectus jestě patří do lidské rodiny a vidíme rozpětí mozkovny podobné Homo sapiens. Naproti tomu šimpanz, gorila a Australopithecus mají rozpětí mozkoven zcela jinde. Šimpanz by měl být (dle evoluční teorie) nejblíže člověku ale rozpětí mozkovny má max. 500cm3.

Máme tedy dvojí přístup vidění (brýle)- evoluční vidění (žlutý kruh) - z praprabuňky se začali vyvíjet vícebuněčné organizmy a jednou z těch větví je i lidská rasa (Australopithecus- Homo habilis- Homo erectus až po Homo sapiens sapiens).


- modrý kruh je pohled kreacionistů - na počátku Bůh nebo nějaká vyšší bytost stvořila pratypy všech organizmů včetně lidí s bohatým genomem a z těch se potom určitými variacemi vytvořily rasy nebo plemena. Jsou tady ale bariéry, které jsou nepřekročitelné. Opice se nemůže nikdy stát člověkem, protože k tomu nemá patřičnou genetickou výbavu.

Na obrázku je porovnání aorty u různých živočichů a chromozomální typy pohlaví. Je z toho patrné, že s opicemi nemá člověk nic společného. Vnější podobnost člověka a opice neznamená, že člověk pochází z opice. Spíše to ukazuje na stejného konstruktéra.
Homologie končetin obratlovců: člověk, krokodýl, velryba, netopýr, kůň, krtek, pták. /vlevo uprostřed: Základní forma pětiprsté končetiny/ - velkým problémem homologií je, že tzv. homologické orgány, tedy údajně evolučně příbuzné, jsou často řízeny naprosto odlišnými geny. Můžeme měnit gen pro ploutev jakkoli, končetinu tím nenaprogramujeme, protože ta je řízena zcela jinými geny, ležícími na jiném místě chromozomu.
Na obou levých obrázcích je stejná lebka, která se ale dá různě interpretovat, vyložit.


Co z toho plyne? Je tedy velmi ošidné dělat určité závěry. Zcela tedy chybí jednoznačný přechodový článek mezi člověk a opicí. Fosilíe tento vývoj nepotvrzují. V minulosti bylo poměrně hodně snah tento mezičlánek vytvořit falšováním a úpravou např. Piltdownská lebka - falzifikát). Naopak daleko více nových a nových poznatků nahlodává evoluční teorii a vývoj člověka z opice.

 

Náhoda nebo inteligence? A také o datovacích metodách.

 

V současné době je předmětem intenzivního bádání řešení otázky, jakou roli při vzniku života hraje informace a inteligence. Přední biologové stále ještě připisují náhodě a přírodním zákonům výrobu informace během vzniku genetického kódu. Přijme-li se tato teze, má to dalekosáhlé důsledky.

Náhoda nebo inteligence ?Budeme nyní prověřovat některé problémy tohoto druhu:

Inteligence.

Uskutečňuje-li a řídí-li nějaký projekt inteligence, je obyčejně k provedení projektu zapotřebí méně času než je-li celý projekt ponechán čiré náhodě. To je nad slunce jasné. Neinteligence (náhoda) potřebuje k provedení nějakého inteligentního projektu - jako je výroba nějakého stroje nebo návrh konstrukčního nákresu - téměř vždy více času, než provádí-li týž projekt inteligence. Jít naslepo většinou zabere moře času, víc než inteligentní pokus, plán vytvořit stroj či program.Například: obratný a inteligentní inženýr by sám a vlastnoručně dokázal vyrobit ve své dílně malé auto, řekněme během tří let. Kdybychom svěřili výrobu téhož auta 70 obratným inženýrům, kteří by měli k dispozici potřebné dílenské prostředky (za výrobou tohoto auta by stálo 70 krát více inteligence) mohl by se tento automobilový projekt dokončit v několika měsících. Udělejme další krok tímto směrem. Kdybychom pro výrobu téhož auta měli k dispozici nekonečnou inteligenci, pak by z teoretického hlediska mohl být náš vůz vyroben v jediném okamžiku. Nekonečná ineligence,
kdybychom s ní mohli opravdu vážně počítat (z přírodovědeckého hlediska), by potřebovala nezměrně málo času pro realizaci svých projektů. Jdeme-li opačným směrem, ukážou se jasně podobné matematické souvislosti. Ponechá-li se výroba téhož auta čiré náhodě, tedy skutečné neinteligenci, protipólu inteligence, bylo by zapotřebí nekonečné množství času, aby se realizoval projekt auta.


Poměr mezi časem a inteligencí je inverzně proporční (nepřímo úměrný). Třást kuličkami jako Eigen (tj. vyrábět pomocí náhody), to trvá jistě déle, než vyrábět pod vedením inteligence.

 

Chceme-li ovlivnit vzájemný poměr mezi časem a inteligencí, daly by se vyrobit jednotlivé automobilové součástky tak, že by při zatřesení (působením náhody) do sebe pevně zapadly, jako při třesení nějakou dětskou skládačkou mohou do sebe pevně zapadat její kostky. Pomocí takových irreverzibilních automobilových součástek by mohla čirá náhoda vyrobit auto, a to v celkem únosném termínu (ovšem jen při povrchním pohledu na věc!) Součástky takového auta by v tomto případě reagovaly jako kostky nějaké irreverzibilní skládačky, jež při zatřesení vytvoří
obraz třeba Hradčan.

 

Avšak byla by taková skládačka důkazem, že čirá náhoda sama o sobě je s to uskutečnit v krátké době projekt bez přispění inteligence? Nikoliv! Vždyť v tomto případě neuskutečnila projekt čirá náhoda, nýbrž naprogramování a inteligence vložená do oněch do sebe zapadajících kusů. Programování a inteligence musely nejprve vykonat svou práci tím, že vyrobily do sebe zapadající kousky skládačky nebo automobilové součástky. Čirá náhoda nikdy nevyrobí právě takové irreverzibilní součástky. Postaví-li se taková skládačka nebo auto z těchto pevně do sebe zapadajících kusů, nelze nikdy tvrdit (Eigen), že je vyrobila náhoda. Ta dodala jen pracovní energii. Avšak inteligence tuto energii usměrnila, aby programované kusy do sebe zapadly. V součástkách tedy byla skryta (uložena) inteligence, usměrnění, rozhodnutí, myšlení,záměr. Náhoda jen odhalila tyto skryté vlastnosti a tím mohla uskutečnit projekty. Čirá náhoda neplánovala, ani nepřipravovala konstrukci, jen ji provedla. Předem působící Inteligence byla prvořadá. Čirá náhoda byla pouze sekundární (druhořadá).


Kdyby tedy stavební materiál biologického života (aminokyseliny, fosfáty a nukleotidy) byl tak ustrojen, že by se při náhodném třesení při pouhých molekulárních pohybech) automaticky tak seřadil, že by vytvářel projekty, ústrojí a genetický kód, znamenalo by to, že má stejnou strukturu jako naše irreverzibilně do sebe zapadající automobilové součástky nebo kostky už zmíněné skládačky. Vždyť čirá náhoda sama od sebe nevytváří žádné projekty. Z tohoto důvodu musela inteligence a smysluplný záměr předem zpracovat složky biologického genetického kódu, takže pak mohly při chemickém třesení vytvářet projekt genetického ústrojí.


Má-li být vybudován projekt čirou náhodou, musí inteligence cílevědomě už někde předtím zpracovat složky projektu. Zůstává však skutečností, že aminokyseliny života, při třesení (molekulárních výkyvech) do sebe nezapadají irreverzibilně (nevratně), aby vybudovaly živé
produkty.


Dnes převládající biologická filosofie přírodních věd požaduje na základě shora uvedených úvah, velmi rozsáhlá údobí, aby čirá náhoda (opak inteligence, neinteligence) mohla uskutečnit projekt abiogeneze (pravzniku života). Toto učení nepotřebuje vlastně jen velmi rozsáhlá časová období, aby z čiré náhody vysoukala projekty. Potřebuje téměř nekonečně velká období, aby z nekonečně slabé inteligence (čirá náhoda) uskutečnila téměř nezměrně velké projekty. Biologické projekty nemají k dispozici právě tento téměř nekonečný čas.


Aby bylo lze dosáhnout téměř nekonečně složitých biologických projektů, muselo by být ještě k volnému použití téměř nekonečné množství biologických základních látek života (tj. opticky aktivních aminokyselin, nukleotidů atd.) Avšak tato téměř nekonečná množství základní surové látky života nebyla v našem vesmíru k dispozici, natož pak na naší Zemi před vznikem života. Tyto skutečnosti ubírají hodně věrohodnosti předpokladům materialistické filosofie o vzniku života.


Čirá náhoda tedy potřebuje k provedení velmi složitých projektů nejen nekonečné množství času, nýbrž i téměř nekonečné množství hmoty (opticky aktivních aminokyselin atd.) Avšak zůstává faktem, že čirá náhoda nemá k dispozici ani jedno ani druhé. Obojí je přísně omezeno a dávkováno. Z tohoto důvodu má čirá náhoda opravdu malé vyhlídky provést krajně složité projekty v nedostatečném čase a s nepostačující hmotou. Inteligence zachází daleko šetrněji s časem i stavebním materiálem. Pro konstrukci životaschopného ústrojí, projektu, genetického kódu a konceptu krajně složitého mechanizmu látkové výměny, na základě čiré náhody (tj. naprosté
neinteligence), by bylo absolutně nutné mít k dispozici mnoho miliard let a nekonečný vesmír plný nezměrných mas biologické surové hmoty.


Na základě těchto úvah chceme nyní prověřovat, nakolik jsou skutečně k dispozici ta velmi rozsáhlá časová období, která by vyžadoval vývoj biologického projektu skrze čirou náhodu. Nepotřebujeme se zde zabývat existencí nekonečných mas hmoty, kterých by také bylo zapotřebí. Vždyť na zemi před vznikem života neexistovaly takové masy čistě aktivních aminokyselin.


Pro tuto chvíli mějme za to, že prabuňka vznikla chemickým vývojem a čirou náhodou, jak to tvrdí neodarwinisté, a že se normálně rozmnožuje. Podle této teorie se pak přírodní výběr a mutace pomalu postarají o to, že vzniknou nové vyšší druhy. Pro tento zásadně náhodný proces jsou naprosto nezbytná velmi rozsáhlá časová období. Podle Darwina bez nich nelze vysvětlit
vývoj nových druhů. Vývoj veleještěrů (sauria)podle představ Darwinových přívrženců nám objasní, jak jsou nezbytně nutná rozsáhlá časová období pro transformizmus (vývoj jednoho druhu z
jiného).


Ještěři, trilobiti a člověk.

Ve školách se běžně učí, že ještěři vymřeli před 70-120 miliony let - dávno předtím, než se objevili první lidé. Podle nejnovějších odhadů Louise Leakeye vznikli bezprostřední předkové člověka před asi 1-10 miliony let. Podle Darwinistické teorie pracovala čirá náhoda a výběr na vzniku nových druhů savců a člověka asi 70-120 milionů let po vymření ještěrů.


Mezi těmito novými druhy prý byli i předkové homo sapiens. Vývoj od prabuňky k dnešnímu člověku potřeboval prý asi 600-700 milionů let. Co tomu říkají experimentální geologické nálezy?

 

V Glen Rose na řece Paluxy v Texasu je možno ještě dnes vidět nesčetné stopy ještěrů uchované v tamní křídě. Obrovské stopy dinosaura, který vážil 70 tun, se dochovaly v mnoha exemplářích. Najdeme tam i stopy Tyrannosaura rex. Vedle stop jiných druhů ještěrů stopy dinosaura ohromují. Jsou-li plné vody, mohlo by se tam vykoupat malé dítě. Různí geologové a vědci jiných oborů našli vedle stop ještěrů i lidské stopy (1), které vyfotografovali a uveřejnili. O těchto nálezech byl natočen i film (2), který vzbudil v USA velkou pozornost.


Jak lze vykládat tyto nálezy? Podle nich se zdá, že dinosauři existovali ve stejné době jako člověk. Ještěři zanechali své stopy v křídě, jež tehdy byla měkká. Po svém ztvrdnutí křída nemohla opět změknout, aby do ní po mnoha milionech let mohl člověk vtisknout své stopy aniž by se přitom nezahladily stopy ještěrů. Stopy lidí i ještěrů jsou vtisknuty do křídy stejně
ostře, takže je vyloučeno nějaké změknutí v mezidobí. Je tedy možno udělat jen jediný závěr, že totiž stopy dinosaura i člověka byly vtisknuty v téže době. Jestliže však ještěři, podle dnes převážně zastávané geologické teze, vymřeli před 70-120 miliony let, pak člověk už musel také žít před 70-120 miliony let.(1) R. T. BIRD: Natural History (1939) Str. 96, 225, 261, 302; srov. též: A. E. WILDER SMITH: Herkunft und Zukunft des Menschen. Telos-Verlag (Neuhausen-Stuttgart 1975) Str. 135-137, 293.(2) S. TAYLOR: Footsteps in Stone. Films for Christ Association (North Eden Road Elmwood, III.1974).

 

Jediná alternativa by byla, že ještěři žili před 1-10 miliony let - to však žádný geolog není ochoten připustit. Důsledky obou alternativ jsou dalekosáhlé. Jestliže se člověk vyvinul přes obojživelníky k plazům a až k savcům, jak tvrdí darwinistická teorie, musel by si tento vývoj vyžádat velmi mnoho času. Jestliže však člověk žil současně s ještěry, pak se nemohl
vyvinout z nich nebo z jejich předků; tím se zkrátil vývojový rodokmen o 70-120 milionů let. A právě toto časové zkrácení vývojového rodokmenu je neslučitelné s Darwinovou vývojovou teorií. Její celý rodokmen od prabuňky k člověku má zapotřebí jako absolutní minimum 600-700 milionů let, aby mohl proběhnout celý vývoj na základě čiré náhody a přírodního výběru. Žil-li však člověk současně s ještěry, ztrácí se asi 20% teoreticky nezbytného vývojového období. Evoluce, vysvětlovaná čirou náhodou, mutacemi a přírodním výběrem, se podle matematické teorie pravděpodobnosti nemůže vyrovnat právě s tímto 20% zkrácením.


Někteří přírodovědci se pokoušeli obejít obtíž současného výskytu stop dinosaura a člověka tím, že tvrdili, že lidské stopy v Glen Rose jsou podvrhy. Byly prý do křídy vtesány. Avšak nálezy nových lidských stop v panenských křídových vrstvách (nově odkrytých při vykopávkách) vylučují tento výklad. Jiní přírodovědci, jako např. George Gaylord Simpson v USA, tvrdí, že nálezy v Glen Rose neexistují. Jsou prý to lži - pravděpodobně jako Piltdownský člověk, kterého věhlasní geologové podvrhli jako důkaz darwinizmu. Protože i přírodovědci sahají ke klamání a podvodům jako ostatní smrtelníci, mohlo by se tohle vysvětlení nálezů v Glen Rose i přijmout - kdyby to nemělo háček. Objevují se totiž stále nové takové nálezy i na jiných místech, i když se o nich v oficiálních časopisech cudně mlčí. Člověk je přirozeně skeptický vůči těm přírodovědcům, kteří se v minulosti zapletli do podobných afér. V této otázce zůstává faktem: celá neodarwinistická filosofie by byla naprosto zničena jediným prověřitelným nálezem stop dinosaura a lidské nohy v téže panenské vrstvě křídy./poz. korektora: evoluční teorie je tak flexibilní, že by jí i případné uznání těchto nálezů zřejmě nezničilo – je stále natahována a pozměňována, je nefalzifikovatelná/. Na základě těchto úvah lze pochopit postoj neodarwinisty G. G. Simpsona. Pravost nálezů v Glen Rose by jednou ranou obrátila vniveč celé jeho dílo jako průkopníka neodarwinizmu. Známé aféry kolem Macmillana a Velikowského vedle podvodu s Piltdownským člověkem (Eoanthropus) poskytují mnoho látky k přemýšlení.


Doba nutná pro vývoj darwinistického rodokmenu člověka se v posledních 20 letech zkrátila ještě drastičtěji. Trilobiti vymřeli podle dnes všeobecně platného názoru asi před 300-400 miliony let. Podle tohoto pojetí musely být všechny geologické útvary, v nichž se nacházejí trilobiti, nejméně 300-400 milionů let staré. Útvary, v nichž se nacházejí lidské stopy, by musely být podle darwinistického učení jen asi 0-10 milionů let staré; takže v útvarech s trilobity by se za žádných okolností neměly objevit lidské stopy či pozůstatky.


Geolog Dr. Clifford Burdick však nedávno učinil pozoruhodný objev, jenž uvádí v pochybnost shora uvedené darwinistické datování (3). Ve Swasey Mountain (středozápadní Utah) objevil asi ve 2000 m v jednom Wheelerově útvaru stopy bosé nohy dítěte. V této stopě lidské nohy ležely stlačené, avšak zkamenělé pozůstatky trilobita.(3) Srov. A. E. WILDER SMITH: Basis for New Biology. Telos-Verlag (Neuhausen-Stuttgart 1975), Str. 281 násl.Zřejmě trilobit ještě
nebyl zkamenělý, když tudy běželo dítě; neboť organizmus byl dítětem pořádně rozšlápnut. Dr. Burdick má tedy za to, že trilobit v té době ještě nebyl zkamenělý. Je-li jeho předpoklad správný, pak žili lidé i trilobiti v téže době. Jestliže však trilobiti vymřeli asi před 300-400 miliony let, a ještě před jejich vymřením už žil člověk, zkrátí se vývojové údobí rodokmenu života asi o 300-400 milionů let. To by se pak člověk musel závratně rychle vyvinout z primitivní prabuňky, když už byl v době trilobitů více méně plně vyvinut. A tak rychle však přece jen nemůže
pracovat čirá náhoda a přírodní výběr bez inteligence. Nikdo by neuvěřil, že se člověk vyvinul
v relativně krátké době podle zásad přírodního výběru a čiré náhody.

Datovací metody

Obzvláště v posledních 10-15 letech byly objeveny všude po světě, ale nejvíce ve východní Africe, zkamenělé pozůstatky podobné lidským; používá se jich jako důkazů, že se člověk vyvinul ze zvířecích předků. Máme zvláště na mysli důležité práce rodiny Leakey v Olduvajské rokli, o nichž psaly různé přírodovědecké časopisy (4). Stáří nových zkamenělých nálezů závisí přirozeně
na použité datovací metodě. Je-li tedy Leakeyovo datování nespolehlivé, pak jsou i jeho závěry nespolehlivé.


Podle posledních Leakeyových údajů je nutno v geologickém letopočtu posunout pořádně dopředu výskyt hominidů (z řádu člověku podobných primátů) než jak se připouštělo před 10-30 léty. Tehdy se všeobecně zastával názor, že se člověk (homo sapiens) vývojově odloučil od hominidů asi před 1 milionem let. Z geologického hlediska byl tedy homo sapiens velmi mladý. Na základě Leakeyových prací se dnes pro toto vývojové oddělení cest jednotlivých druhů uvádí 1-10 milionů let v geologickém letopočtu. U všech těchto teorií je přirozeně naprosto rozhodující a směrodatné
datování takových případů. A přesto se v popularizační literatuře velmi málo pojednává o datovacích metodách.(4) L. LEAKEY: Skull 1470. National Geographical Magazine 143 (1973) 819; Start Again on Mans Family Tree. Science News 105 (1974) 69; New Scientist (27, 2. 1975);
Science 192 (14. 5. 1976).


Právě to je slabá stránka Leakeyových nálezů. V počátečním období zaujala geologie establishmentu skeptický postoj. Tyto názory boří totiž staré, s námahou vybudované rodokmeny vývoje člověka. Ještě důležitější ale byla tvrdá skutečnost, že Leakeyovy nálezy pevně vymezily vývojové období člověka až po hranici 10 milionů let. Podle jeho názoru se vyvíjel člověk a jeho
bezprostřední předkové o několik milionů let dříve, než se dosud předpokládalo. Brzký výskyt člověka vyžaduje, aby vývoj pomocí čiré náhody probíhal rychleji, než jsou ochotni připustit svědomití přírodovědci. Čirá náhoda potřebuje vyloženě pomalou evoluci. Leakeyovy nálezy
naproti tomu požadují téměř neuvěřitelně rychlý vývoj člověka prostřednictvím mutací a výběru. Lze tedy zcela dobře chápat výhrady konzervativních přírodovědců vůči Leakeyovi. Z tohoto
důvodu se musíme ptát, jak došel Leakey k datování a jak ti druzí. Vždyť na spolehlivosti
těchto měření závisí velmi mnoho.


Směrodatné zkameněliny


Jak se datují geologické útvary všeobecně? Jednu velmi důležitou metodu, jak určit stáří útvarů, v nichž jsou zkameněliny, nazýváme metodou směrodatných zkamenělin. Prozkoumávají se jednotlivé druhy zkamenělin, které se vyskytují v nálezu. Stáří útvaru se tedy určí podle toho, jaké zkameněliny se v něm najdou. Objeví-li se např. v nějakém geologickém útvaru kosti ještěrů,
ještěří vajíčka nebo veleještěří stopy, udělá se závěr, že se dotyčná vrstva uložila v době veleještěrů. Protože ale podle názorů současné geologie, jež se opírá o neodarwinizmus, ještěři vymřeli před 70-120 miliony let, jejich pozůstatky musely zapadnout do útvaru nejméně před 70-120 miliony let. To znamená, že i tento geologický útvar musí být nejméně 70-120 milionů let starý. Máme-li určit stáří nějaké geologické vrstvy, pak podle datovací metody směrodatných zkamenělin jedině rozhoduje, jaké zkameněliny se v ní najdou. Všechny geologické útvary, v nichž jsou stopy dinosaurů, musí být podle této metody nejméně 70-120 milionů let staré.


Jsou-li v nějakém geologickém útvaru zkameněliny trilobitů, pak musí být podle stejných
úvah asi 300-400 milionů let starý, neboť podle neodarwinistické teorie trilobiti vymřeli asi před 300-400 miliony let. Jestliže se najdou v nějaké geologické vrstvě lidské pozůstatky (kosti, stopy, nástroje) tak se ví, podle shora uvedených úvah, že tento útvar musí být geologicky
mladý. Vždyť přece člověk vznikl, jak tvrdí Leakey, asi před 1-10 mi liony let. Lidské pozůstatky
jakož i vrstvy, v nichž se vyskytují, nemohou být přirozeně starší než sám člověk.


Tato datovací metoda směrodatných zkamenělin je pro většinu současných geologů jediná
spolehlivá a rozhodující, i když je jasné, že jeden z hlavních předpokladů je platnost celé neodarwinistické vývojové teorie. Jestliže však jsou předpoklady vývojové teorie nejisté, pak jsou stejně nespolehlivá všechna datování podle metody směrodatných zkamenělin.


Stoupenci Darwinovy vývojové teorie tvrdí, že trilobiti vymřeli asi před 500 miliony let.
Proto musí být všechny útvary, v nichž se nacházejí trilobiti, asi 500 milionů let staré. Datovací metoda směrodatných zkamenělin je vlastně klasický circulus vitiosus (začarovaný
kruh - dokazuje něco tím, co má být dokázáno). Staví na předpokladech vývojové teorie (že totiž člověk vznikl z primitivních předků ještěrů a jiných druhů), aby určilo geologické staří
člověka a jiných organizmů. Předpokládá, že transformizmus je skutečností, aby dokázal a určil, že k tomuto transformizmu došlo v geologickém čase.


Při určování stáří útvarů s trilobity se samozřejmě používá týchž principů metody směrodatných zkamenělin. A protože podle předpokladů vývojové teorie trilobiti jsou poměrně primitivní organizmy, musí být geologicky staří (5). Při takových úvahách se úplně
přehlíží skutečnost, že fyziologicky primitivní organizmy jako améby existují i dnes zároveň s velmi vyvinutými organizmy jako člověk či opice. Geologické stáří a fyziologickou jednoduchost nelze v žádném případě ztotožňovat. Nacházejí-li se nyní v nějakém geologickém útvaru pouze fyziologicky jednoduché organizmy jako trilobiti, to ještě neznamená, že v době, kdy se ona vrstva ukládala, žily jen primitivní organizmy jako např. trilobiti. Vždyť dotyčné útvary ukládala většinou voda. Fosilní zvířata a rostliny (vázaná na určité místo) zaplaví voda a zkamení, zatímco složitější organizmy (co mají nohy nebo křídla) mohou uniknout valící se vodě. Tak se nacházejí v útvarech, jež uložila voda, hlavně ty organizmy, které v době svého
uhynutí nemohly vodě uniknout. První organizmy, jež voda zaplavila, byly často fyziologicky primitivní - a ne nutně geologicky starší či geologicky jednodušší.

Ačkoliv trilobit je zařazován mezi primitivní živočichy, měl velmi složité a složitě
organizované oko, jaké lze vůbec najít v přírodě v nějakém organizmu. To je dokázala vyvinout ve velmi krátkém čase čirá náhoda? A jak? Srov. Science News 105 (2. 2. 1974) 72.Datovací metoda směrodatných zkamenělin je vystavena ještě dalším nebezpečím, jež omezují spolehlivost jejích výsledků. Když jsem studoval zoologii na oxfordské universitě, byl znám druh ryb Coelacanthus (Latimeria) jenom jako zkamenělina. Podle tehdejší teorie to měl být jeden chybějící článek ve vývoji ryb. Geologické útvary, v nichž se nacházely zkameněliny latimérií, byly podle této směrodatné zkameněliny datovány s naprostou jistotou (mnoho milionů let.) Doba vymření latimérií závisela na názoru toho kterého přírodovědce a stejně byly datovány i útvary se zkamenělinami latimérií.


V současné době vědí všichni informovaní lidé, že takové určování stáří na základě směrodatných zkamenělin - latimérií může být naprosto mylné. Vždyť naprosto stejná žívá ryba se loví ve vodách u Madagaskaru (6) a je totožná se zkamenělinami, o kterých se tvrdí, že jsou 300 milionů let staré. Kdyby latimérie skutečně vymřela asi před 300 miliony let, pak by se její zkameněliny mohly použít jako datovací metoda. Kdo však dnes může tvrdit, že geologický útvar s latimériemi musí být asi 300 milion ů let starý? Pozůstatky by mohly pocházet právě tak dobře z jednotlivých latimérii, které obeplouvaly Madagaskar v geologicky nedávné době.


Spolehlivost datovací metody směrodatných zkamenělin je tedy naprosto závislá na datu, kdy druh vymřel. Avšak nemůže-li být toto datum bezpečně stanoveno, metoda nedokáže přesně datovat. Datovací metoda směrodatných zkamenělin nemůže poskytnout žádné absolutní hodnoty, pokud nejsou známa absolutní data vymření.(6) COLEACANTH: Science News (27. 3. 1965) 199; New Scientist (25. 5. 1972).


Všechny výsledky, jež uvádí, jsou závislé na rodokmenu a předpokladech vývojové teorie. A
datování rodokmenu je opět konstruováno za pomoci domnělých dat vymření jednotlivých druhů. Kerkut právem poukazuje na toto slabé místo datovací metody směrodatných zkamenělin. (7)


Pokud máme ještě problém latimérií před očima, nesmíme přehlédnout další aspekt klamné podstaty vývojové teorie. Latimérie, jako poměrně primitivní ryba, byla považována za předka pozdějších dále se vyvíjejících druhů. Teprve v poslední době se vytvořil docela jiný obraz o latimérii. Posledním bádáním totiž bylo zjištěno, že latimérie jako druh není z hlediska
organizovanosti vůbec primitivní. Tato ryba je totiž ovovivipar (přivádí na svět živá mláďata) avšak bez placenty (plodové lůžko) jako u savců (New Scientist 70.-1976-456). Jak se má nyní
posuzovat fakt, že ryba, která na vývojové stupnici platila za poměrně primitivní a málo vyvinutou, má tak vysoce vyvinutý rozmnožovací mechanizmus? Určitý druh žraloků se rozmnožuje podobným způsobem. Jak mohou být fyziologicky tak vysoce vyvinuté ty druhy ryb, které se údajně vyskytují v dávných geologických údobích? Evoluce za pomoci čiré náhody a přírodního výběru
měla stěží dost času na takové fyziologické finesy. Vysoce vyvinuté oko trilobita podtrhuje tutéž skutečnost. (7) G. A. KERKUT; Implications of Evolution.Pergamon Press (Oxford 1977) Str. 134-169.(8)New Scientist 69 (i975) 600.


V poslední době vyvstaly další obtíže téhož druhu, jež uvádějí v pochybnost datovací
metodu směrodatných zkamenělin. Už jsme se o nich zmínili:


V Glen Rose (Texas) v korytě tamní řeky Paluxy se nachází velké množství stop ještěrů.
Protože stopy ještěrů slouží jako směrodatné zkameněliny, datuje se stáří křídového útvaru v Glen Rose asi 0-120 milionů let. Rolland Bird a další přírodovědci tam vyfotografovali i jiné stopy. Některé z nich byly nesporně lidské. Tyto stopy byly často 39 cm i víc dlouhé vedle 30 cm
stop. Objevují se tam také stopy, jež odpovídají otisku dětské nohy. Jsou-li ty to stopy
opravdu lidské - a neexistuje žádný experimentální důvod, který by uváděl tento předpoklad v pochybnost - pak narážíme opět na ohromnou potíž při datování; vždyť ty zkamenělé
stopy, podobné lidským, leží v témže geologickém útvaru jako stopy veleještěrů.


Jak se má geologický útvar v Glen Rose datovat tváří v tvář těmto skutečnostem? Podle
metody směrodatných zkamenělin jsou útvary se stopami veleještěrů 70-120 milionů let staré. Určuje-li se stáří podle lidských stop, musel by být útvar nejvýš 1-10 milionů let starý. Rozdíl mezi obojím datováním téhož geologického útvaru je náramný. (Nedávno tři vědecké laboratoře nezávisle na sobě určily stáří stop dinosaurů a lidských stop v Glen Rose, v korytě řeky Paluxy (Texas), a to za pomoci dřevěného uhlí, které bylo nalezeno v křídové vrstvě. Došly k shodnému výsledku: není starší než 12.800 let.)


Experimentální stránka darwinistické vývojové teorie je závislá na datování zkamenělých biologických pozůstatků. Aby uspořádání vývojové teorie mohlo být experimentálně průkazné, musela
by být k dispozici jedna nebo i více datovacích metod, jež by určovaly stáří (geologických vrstev i nálezů) nezávisle na vývojové teorii a na jejích předpokladech.


Datovací metoda směrodatných zkamenělin je bezesporu nejdůležitější, jakou má geologie
k určování stáří vrstev. Ona také přispěla k potvrzování vývojové teorie víc než všechny ostatní datovací metody. Ona totiž vždycky podporuje vývojovou teorii. Důvod je jasný: předpokládá totiž, že vývojová teorie je experimentálně pravdivá, takže může za její pomoci vybudovat rodokmen a pak dokazuje pravdivost teorie na stupních rodokmenu. Tak datovací metoda směrodatných zkamenělin dostává punc správnosti na základě vývojové teorie. Nato se přikročí k tomu, že vývojová teorie dostane punc správnosti od datovací metody směrodatných zkamenělin. Je pak možno se divit, že vývojová teorie potvrzuje datovací metodu směrodatných zkamenělin a naopak? Z této symbiózy mezi teorií a praxí žije a to už více než 130 let. Právě datovací metoda směrodatných zkamenělin rozhodujícím způsobem pomohla vývojové teorii udržet se v přírodovědeckém sedle, přestože sám
neodarwinizmus stojí v přímém rozporu s druhým termodynamickým zákonem.


Odmítnutí datovací metody směrodatných zkamenělin by odstranilo hlavní oporu neodarwinistické teorie, která dnes už více než 130 let brzdí biologické bádání, neboť není nic jiného než circulus vitiosus. Její zásadní odmítnutí muselo být tedy naším prvním úkolem při
prověrce datovacích metod.


Datovací metoda pomocí C14


Datovací metoda pomocí radioaktivního izotopu uhlíku-C14 se dá použít všude, kde se vyskytují biologické pozůstatky, neboť ty mají v sobě uhlík. Uhlík je směsí izotopů C11, C12, C13 a C14 , Izotopy jsou atomy téhož prvku, lišící se jen svou hmotou, avšak mající stejné chemické vlastnosti. C14 se syntetizuje v horní atmosféře tím, že dusík (N14) je bombardován pomalými nebo tepelnými neutrony: N14 + n = C14 + H1


Protože kosmické paprsky neustále bombardují zemskou atmosféru, v níž je obsaženo hodně N14, v horní atmosféře se nepřetržitě vytváří C14 z N14. Tento C14 je oproti C12 radioaktivní. Když se radioaktivní C14 sloučí s kyslíkem, vzniká C14O2, který je též radioaktivní. Tento radioaktivní oxid uhličitý C14 O2 se smíchá s oxidem uhličitým vzduchu C12 O2, který není radioaktivní.


C14 je tedy radioaktivní, a proto se rozkládá. Během 5568 let (nebo 5730
let, záleží na názoru toho kterého přírodovědce) se rozloží polovina nahromaděného C14. Tzv. poločas rozpadu trvá tedy 5568 (5730) let. Po této době klesne na polovinu radioaktivita jakéhokoliv množství C14 . Po dalších 5568 letech se hodnota zmenší opět o polovinu. Po třetím takovém údobí opět o polovinu atd.


Když nyní rostlina přijímá ze vzduchu pomocí fotosyntézy oxid uhličitý a přeměňuje
jej za pomoci slunečního světla na cukr a energii, bude rostlinná tkáň právě tak radioaktivní jako oxid uhličitý ve vzduchu; neboť C14 v rostlinách i ve vzduchu je v rovnováze. Zvířata i lidé pojídají rostliny, v nichž je obsažen radioaktivní C14, takže se i jejich tkáně stávají radioaktivní. Všechno, co žije na zemi, je konec konců závislé na radioaktivním CO2 ve vzduchu. Všechno živé stojí v rovnováze s tímto radioaktivním CO2 ve vzduchu. Pokud se ve vzduchu syntetizuje C14 z N14 při konstantní rychlosti skrze kosmické bombardování, zůstává konstantní i radioaktivita vzduchu a celé živé biologie. Biologie a vzduch vytvářejí vztah dynamické rovnováhy.


Nastane-li smrt zvířete, či uhyne-li rostlina, přestává i rovnováha mezi C14
ve vzduchu a C14 ve tkáni organizmu. V mrtvém organizmu se totiž C14 ve tkáních neobnovuje přísunem C14 ze vzduchu. Radioaktivní molekuly C14 se v mrtvé tkáni rozkládají a nejsou nahrazovány novými C14 ze vzduchu. Následkem toho v mrtvém organizmu klesá radioaktivita C14 (zatímco u živých organizmů je konstantní, tj. v rovnováze s koncentrací C14. 5568 (5730) let po smrti organizmu proto dosahuje radioaktivita mrtvé tkáně už jen polovinu původního množství. Tento proces je základem datovací metody pomocí C14. Určí se radioaktivita C14 mrtvé tkáně a vypočítá se pak
pomocí tzv. poločasu rozpadu, kolik let uplynulo od smrti organizmu. Přitom se přirozeně předpokládá, že radioaktivita C14 zůstala konstantní od okamžiku smrti až do dneška.
Spolehlivost datovací metody pomocí C14 je závislá na ná sledujících předpokladech.


a) C14 ve vzduchu. Koncentrace C14 ve vzduchu musí být v okamžiku smrti
organizmu stejně silná jako v době, kdy se provádí určování stáří. Byla-li např. při smrti organizmu hodnota C14 ve vzduchu nulová a uplynulo-li od této smrti 1000 let, pozůstatky tohoto organizmu by předstíraly nekonečné stáří. Když totiž takový
organizmus uhynul, neměl v sobě žádné radioaktivní C14 a musí proto v každé době ukazovat, podle této metody, že je nekonečně starý. Byla-li naproti tomu radioaktivita C14 nějakého organizmu v okamžiku jeho smrti před 5.568 lety (5.730) přesně dvojnásobná než dnes, pak nyní dojdeme k výsledku: počet let = 0, to zn., že organizmus právě zemřel nebo ještě žije. Z toho děláme závěr, že datovací metoda je přímo závislá na
konstantní rychlosti syntézy C14 skrze kosmické záření v horní atmosféře. Může však astronomie zaručit tuto stálost?


b) C14 - rychlost rozkladu. Rychlost rozkladu C14 musí zůstat stálá za všech přírodních podmínek, tj. musí být možné zaručit absolutní stálost tzv. poločasu rozpadu a to za všech přírodních podmínek, jaké mohou nastat na povrchu země. V poslední době se právě
v této oblasti objevily vážné pochyby v kruzích odborníků. (8a)


c) Výměna C12 a C14 ve zkamenělinách. Po uhynutí organizmu nesmí dojít k výměně C12 a C14 mezi okolním prostředím a organickými pozůstatky. Je-li vzorek, jehož stáří se má určit, napájen čerstvým C14 ve formě karbonátu či bikarbonátu
(uhličitan nebo kyselý uhličitan), pozůstatky se budou zřejmě jevit mladší, než jsou ve skutečnosti. Když se C14 jako karbonát či bikarbonát vylouhuje vodou a nahradí se C12, pak se pozůstatky budou zdát starší, než jsou ve skutečnosti. Vždycky totiž nelze zaručit, že nedošlo k této výměně mezi C14 a C12.


Shora uvedené předpoklady pro spolehlivost Libbyho metody pomocí C14 je nutno krátce vysvětlit, protože na nich závisí i spolehlivé datování podle této metody. Sám Libby (Willard Frank Libby - nositel Nobelovy ceny za chemii 1960) upozorňoval na možnost takových mezer ve své metodě a varoval, aby se po ní nežádalo příliš(8a) JOHN ANDERSON: Abstract of Papers. 161. kongres amer. chem. společnosti v Los Angeles (1971); srov. též W.W. Fields Unformed and Unfilled, Presbyterian and Reformed Publishing Company (Nutley, N. J. 1976), str. 212.


e. Konstantní koncentrace C14 v atmosféře


Má-li datovací metoda pomocí C14 vykazovat spolehlivé výsledky, musí být stálá koncentrace C14 ve vzduchu za posledních 5.000 - 60.000 let; to zn. syntéza C14, k níž dochází v horní atmosféře skrze bombardování kosmickým zářením, musí zůstat stálá (konstantní). Jinými slovy N14 musí být dnes bombardován kosmickým
zářením stejně intenzivně jako v době, kdy uhynul biologický pozůstatek, jehož stáří je třeba určit. Je však možné zaručit, že toto bombardování je konstantní?


Sám zdroj kosmického záření, i když není dopodrobna znám, zůstal podle názoru směrodatných
astronomů pravděpodobně stálý. Problém koncentrace a intenzity kosmického záření, jež zasahuje horní atmosféru, zůstává otevřený. Závisí to na mnoha faktorech, mezi nimi i na síle zemského magnetického pole. Čím je totiž silnější magnetické pole naši země, tím slabší je kosmické záření, jež proniká do atmosféry. V dobách, kdy má země silné magnetické pole, proniká na ni méně kosmického záření, než v dobách slabého zemského magnetického pole. Zjišťujeme tedy, že koncentrace C14 v atmosféře je přímo závislá na síle magnetického pole naší země. Datovací metoda pomocí C14, jak jsme už zjistili, je však přímo
závislá na konstantní syntéze C14 skrze kosmické záření. Konec konců je tedy datovací metoda pomocí C14 závislá na stálosti magnetického pole naší země. Avšak jak je stálé ve skutečnosti magnetické pole naší země?


Vliv magnetického pole země na syntézu C14


Je všeobecně známo, že zemské magnetické pole podléhá silným výkyvům. Před 145 léty Karl Friedrich Gauss začal měřit zemské magnetické pole. V roce 1835 zjistil jeho hodnotu 85,6 x 1021 A/m2. Dnešní hodnota za týchž podmínek je 80,1 x 1021 A/m2. Za 145 let se tedy zmenšila síla magnetického pole země o 5,5 x 1021 A/m2 (9).


Magnetické pole naší země je povětšinou nezávislé na magnetických rudách v zemské kůře.
Kovy při teplotě, jež přesahuje Curieův bod (u železa při 750° C), se už nemohou zmagnetovat. V zemské kůře, asi v 25 km hloubce, dosahuje teplota Curieovy hodnoty, takže v té hloubce železo nemůže být příčinou magnetického pole. Totéž ovšem platí i pro ostatní magnetické kovy. Dosahuje-li teplota Curieův bod v 25 km hloubce a je-li zemská poloosa asi 6.370 km dlouhá, pak v zemském jádru je pro všechny kov y Curieova hodnota mnohonásobně překonána. Z toho vyplývá, že zemský magnetizmus je elektromagnetický. Naše zeměkoule není žádný trvalý magnet. Elektrické proudění v zemské kůře vytváří magnetické pole; jakmile se toto proudění omezuje, slábne i magnetické pole.


Protože je experimentálně dokázáno, že magnetické pole se rychle rozpadá, ubývá zřejmě i proud
v zemské kůře; a tím musí slábnout i magnetické pole. O příčinách a původu těchto proudů se mnoho bádá a přemýšlí.(9) W. F. LIBBY: Radiocarbon Dating. University of Chicago Press, 6th revised edition (Chicago 1965) Str. 4-5; srov. W.W. FIELDS: Unformed and Unfilled. Presbyterian and
Refotmed Publ. Co., Nutley N. J. 1976; A. E. WILDER SMITH: Mans Origin, Mans Destiny. Shaw, Publishers (Wheaton, Ill. 1970), Str. 116-118.


Lamb (10) se domnívá, že se jedná o volné proudy, které jsou zbytky dávných geologických a kosmických událostí. Takové proudy by přirozeně časem slábly, takže se magnetické pole musí rozpadat, jak to také pozorujeme. A k tomu ještě víme, že v minulých dobách magnetické pole kolísalo. Nejsou však žádné důvody k předpokladu, že by se rozpad magnetického pole mohl změnit v jeho růst působením normálních, známých procesů, k nimž došlo v historických údobích.Nic tedy nemluví ve prospěch toho, že by geologické nebo kosmické události během posledních
20.000 let mohly přispět k oživení proudu v zemské kůře.

 

Astronomie

 

Mohl vzniknout život ve vesmíru náhodně? Jaké jsou podmínky vzniku života ?


V roce 1543 polský astronom Mikuláš Koperník způsobil revoluci v chápání vesmíru. Ve své knize De Revolutionibus tvrdil, že země obíhá okolo Slunce. To bylo na tehdejší dobu velmi revoluční pohled. Byl to klíč, který odemknul bránu jednoho z velkých tajemství vesmíru.
Země již nebyla středem vesmíru, jak se do té doby učenci domnívali.

V letech 1921 až 1926 učinil astronom Edwin Hubble další velmi významný objev - odhalil velikost vesmíru. V té době mnoho astronomů věřilo, že naše galaxie představuje konečnou hranici vesmíru, za níž už nic není. Hubble objevil další galaxie, mnohé z nich větší než naše vlastní Mléčná dráha. Důsledkem jeho objevu bylo zjistění, že vesmír se ve skutečnosti skládá z miliard galaxií. Zjistilo se, že naše galaxie není vůbec významná mezi miliadrami dalších.

A co současné poznatky vědy? Jsme jen nevýznamnou planetou nevýznamné galaxie?
Existuje naše země a život na ní bez účelu či významu?

Robert Jastrow tvrdí: Vesmír je osídlen nespočetnými zeměmi a možná i nespočetnými formami života. Existuje v naší galaxii a v celém kosmu hojný počet obyvatelných planet a vyšších forem života?
V kosmu existuje asi jedna miliarda triliónů hvězdých systémů. Takže pokud na naší Sluneční soustavě a na naší planetě zemi není něco velmi zvláštního, pak to, co se děje na naší planetě, se muselo v historii vesmíru stát již mnohokrát.

Vznikl vědní obor astrobiologie, která zkoumá existenci minulých a současných biologických organizmů ve vesmíru. Postupně se definovaly faktory, které musí planeta splňovat, aby byla obyvatelnou pro biologické organizmy. Jedná se o fyzikální zákony, které jsou neměnné a platí pro celý vesmír.

Faktory pro vznik života:

1. faktor - voda v kapalném skupenství
Chemické vlastnosti vody jsou nezbytné pro život na bázi uhlíku. Tyto vlastnosti zahrnují schopnost vody rozpouštět a dopravovat chemické výživné látky nezbytné pro všechny živé organizmy a její nesrovnatelnou kapacitu absorbovat sluneční teplo což je rozhodující proces reguůující teplotu na povrchu Země.

2. faktor - vzdálenost planety od domovské hvězdy
Na tomto faktoru závisí existence vody v kapalném skupenství. Planeta nesmí být příliš žhavá ani chladná - tedy musí mít správnou teplotu pro vodu. Na příliš horkých planetách se voda vypaří, nemůžeme získat kondenzovanou vodu. Na chladných planetách voda zmrzne.
Např. v naší Sluneční soustavě je obyvatelná zóna (správně teplá planeta) úzká - kdyby byla země jen o 5% blíže Slunci, měli bychom na Zemi setrvalý skleníkový efekt s teplotami téměř 500 stupňů Celsia. Naopak, pokud by byla Země asi o 20% dále od Slunce, vytvořila by se v její vysoké atmosféře mračna oxidu uhličitého a tím i led a chlad.

3. faktor - tloušťka zemské kůry a magnetické pole
Pokud by zemská kůra byla podstatně silnější, pak by nemohlo docházet k pohybu tektonických desek. Tl. zemské kůry je cca 6 až 40 kilometrů. Neustálý pohyb desek reguluje vnitřní teplotu planety, reguluje uhlík, mísí chemické prvky nezbytné pro živé organizmy. Hluboko uvnitř Země vytváří pohyb tekutého železa ochranné magnetické pole.
Kdyby naše země byla menší, její magnetické pole by bylo slabší a dovolilo by slunečnímu větru odvát naší atmosféru a Země by se stala mrtvou planetou.

4. faktor - atmosféra
Kyslíko-dusíková atmosféra, kterou má Země, je pro vyšší formy života nezbytná. Atmosféra měří méně jak 1% průměru planety. Skládá se ze směsi dusíku (78%), kyslíku(21%) a oxidu uhličitého(méně než 1%). Atmosféra zajišťuje dobré klima, ochranu před slunečním zářením a správnou kombinaci plynů nezbytných pro existenci kapalné vody a vyšších forem života.

5. faktor - velikost Měsíce
Kdyby neexistoval Měsíc, neexistovali bychom ani my. Měsíc je 4x menší než Země. Jeho přitažlivá síla stabilizuje sklon zemské osy v téměř konstantním úhlu zhruba 23 a půl stupně. To zaručuje pozvolné změny ročních období bez velkých extrémů a tím jediné klima v naší Sluneční soustavě, aby poskytovalo příznivé podmínky pro živé organizmy.

5. faktor - typ hvězdy (Slunce)
Naše Slunce je trpasličí hvězda hlavní posloupnosti spektrálního typu G. Kdyby Slunce bylo méně hmotné (jako 90% hvězd v galaxii), obyvatelná zóna by byla menší. Aby v ní Země mohla být, musela by obíhat blíž své hvězdě. Zde by ale zvýšená gravitace způsobila, že rotace naší planety by byla synchronizovány s orbitou. Zatímco jedna strana Země by pak byla neustále obrácena ke Slunci a vystavena zvýšené radiaci ze slunečních erupcí, odvrácená strana by zůstala zahalena do tmy a věčného chladu a ledu. Tyto podmínky by živé organizmy nedokázaly snést.

6. faktor - správné místo v galaxii
Jsme uprostřed hvězdné obyvatelné zóny jedné hvězdy v planetární soustavě s velkými planetami, které mohou zaštítit ostatní planety před příliš velkým množstvím nárazů komet.

Celkově je těchto faktorů 20, v budoucnu se tyto faktory mohou rozrůst o další.

Obíháme správný druh hvězdy, která není ani příliš chladná ani příliš žhavá. Jsme na planetě, která má měsíc stabilizující zemskou osu. Naše planeta je terestrická, má kůru, která umožňuje pohyb desek, má v nitru dostatečnou teplotu pro magnetické pole, která má atmosféru, má dostatek vody a souše, což umožňuje diverzitu života a aktivní biodiverzitu, .........

Všechny tyto faktory musí být v galaxii splněny ve stejném místě a čase, pokud bychom chtěli planetu se stejnou formou života jako na Zemi.

Zkusme tedy odhadnou pravděpodobnost dosažení této kombinace faktorů, které musí být současně.
Vědci stanovili poměrně konzervativní hodnotu 1/10 pro každý faktor, tedy 1/10 x 1/10 x 1/10 x ....

Výsledné číslo je 1/1.000.000.000.000.000, tedy 10 na -15, což je jedna tisícina bilióntiny.
A právě takové číslo musíte porovnat s 100 miliardami hvězd, které jsou v galaxii. Tyto
pravděpodobnosti promlouvají svou nominální hodnotou. Matematicky vyjádřeno to tedy znamená, že je to velmi nepravděpodobné, aby se to stalo v naší galaxii.

Můžeme tedy dojít k závěru, že naše planeta je naprosto výjimečná !!

Může tedy vzniknou náhodně život na planetě?

Relativně jednoduché formy mikrobiálního života by bylo možné nalézt, ale nalézt planety, které umožňují vyšší formy života, je velmi obtížné. Celý vermír je vůči životu nepřátelský. Pokud porovnáme veškerá známá místa ve vesmíru, žádné z nich není srovnatelné se Zemí.Země je jeden velký organizmus - jednotlivé systémy na sebe působí tak, že to dovoluje zvířatům přežít.

Mohlo tedy to vše vzniknou jen náhodou ? Když se podíváme na tisíce planet, pouze velmi malý zlomek z nich bude opravdu podobný Zemi.
Země je výjimečná planeta.
Je možno oponovat tím, že i když planety v naší galaxii podmínky nesplní, existuje ještě možná více než 100 miliard galaxií v pozorovatelném vesmíru.

 

Genetika, chemie, biologie

 

Chemická evoluce - samovolný vznik života z neživé hmoty Celá hypotéza zvaná evoluce (chemická i biologická) není vědou, ale vírou (ideologií). Věda je o pozorovatelném, opakovatelném, testovatelném, vyvratitelném. Velmi zlé však je, že tato evoluční víra v sebezdokonalování neživých a živých soustav kdysi kdesi jaksi je dnes už v silném protikladu k tomu, co věda od doby Clausia, Darwina, Pasteura a Mendela poznala a bezpečně ověřila.

 

Roger Caillois to vyjádřil slovy: Clausius a Darwin nemohou mít oba pravdu. (R. Caillois, 1976. Coherences Aventureuses. Paris: Gallimard – Tajemství vzniku života, Dr. Charles Thaxton)


Evoluční ideologové už nevidí fakta, která tuto hypotézu jednoznačně vyvrací. Oslepli. A podle míry svědomí toho kterého vědce se chovají: od ochoty diskutovat o pravdivosti této hypotézy, přes neochotu, až k úplné zuřivosti a dokonce falšování řady dat a faktů. Mimo tyto postoje se ovšem evoluční teorie učí vesele na školách jako jediné seriózní vědecké vysvětlení toho, proč jsme tady, proč je tu vesmír, svět a všechny druhy rostlin, živočichů a člověk.


Evoluční fantazie se vytrubují do veřejnosti; téměř se nesetkáte s programem o přírodě, kde by se slovo evoluce neskloňovalo ve všech pádech. Ostatní možné alternativy vzniku přírody, byť jsou mnohem prokazatelnější než evoluční procesy, jsou odsouvány do říše mýtů, metafyziky či náboženství. Evoluční ideologie pronikla téměř do všech oblastí, kde se ateista neobejde bez víry. Víra v evoluci nahradila víru v Boha. Problémem zůstává, zda lze prokázat, že nemyslící, náhodné procesy a děje v přírodě mají sílu a schopnost vytvořit to, co je schopna vytvořit inteligence, potažmo program. Podstatnou otázkou tedy není, zda víra v evoluci může nahradit víru v Boha (to už se stalo), ale zda uváděné evoluční mechanizmy dokáží zkonstruovat to, co by dokázal Bůh nebo jiná myslící bytost. Zda tedy skutečnost, ta vědecky popsatelná, svědčí spíše o evoluci nebo o Bohu! A právě zde všechny poznatky, nashromážděné od doby Darwina a jeho knihy O vzniku druhů ukazují, že evoluční hypotéza je čirou fantazií. Stále jasněji se ve vědě ukazuje, že svět nemohl vzniknout evolucí!! Kdyby byla jakási věčná hmota či energie ponechána jen dlouhému času a samovolným procesům, nebyli bychom tu ani my, lidé, ani příroda, ani vesmír.


Co vlastně dělá věda a základní výzkum?
Odhaluje věci, které nejsou na první pohled patrné, a tak nám umožňuje dělat si pravdivější pohled na svět.


Porovnání poznatků v době Darwina a dnes:


1. Vznik života
- dříve DNA neznámá,
Pasteur popřel možnost biogeneze ve steril. prostředí
1952 Miller, Watson, Crick

2.Termodynamika
- v začátcích, podstata neznámá
nerovnovážná, otevřené soustavy

3. Počet pravděpodobnosti
- existoval, ale nemohl být uplatněn na buněčné soustavy (neprozkoumané)
matematici uplatnili na buňku, Kaplan, Gay – odklon od náhody

4. Genetika
- Mendel (1865 publikoval), princip dědičnosti neznámý
výsledky pokusů s octomilkou, mutační teorie, Mendel neoblíbený

5.Molekulární biologie
- nebyla, vše se posuzovalo jen podle viditelných struktur
kontinuita života nepotvrzena

6.Datovací metody
- izotopové nebyly, ostatní nepotvrzovaly evoluci, tautologie
mnohé procesy v přírodě nepotvrzují velké stáří, nejistoty v izot.měř.

7. Embryologie
- v počátcích, Haeckel, biogenetický zákon
Blechsmidt, podobnost <> příbuznost biogenetic. pravidlo dnes neplatné

8. Zkameněliny
- málo, Darwin přiznával, že nepotvrzují evoluci (doufal, že se najdou)
100 mil. zkamenělin nepotvrzuje evoluci, mezičlánků je míň jak za Darwina


Chemická evoluce
Chemická evoluce vyžaduje splnění velkého množství podmínek (kámen nezasklí okno)
Současné poznatky o možnostech vzniku nejjednoduššího živého organizmu spontánní cestou dávají jednoznačně za pravdu Pasteurovi. Všechny pokusy a výpočty končí konstatováním, že ve sterilním prostředí něco tak složitého, jako je i ta nejpředstavitelněji nejjednoduší protobuňka, vzniknout nemůže – i ten nejjednodušší živý organizmus, aby byl schopen dalších adaptací, musí mít alespoň možnost se reprodukovat. Nyní podrobněji.

 

Redukční (tj. bezkyslíkatá, neoxidační) atmosféra


Ta je jednou z obrovského množství klíčových podmínek pro uskutečnění chemické evoluce na bázi uhlíku. Proč?
A – Rozklad: všechny nezbytné chemické prekurzory (uhlovodíky) podléhají v přítomnosti kyslíku rychlému rozkladu.
B – Inhibice: pokud by byl molekulární kyslík přítomen i jen ve stopovém množství, organické molekuly by se nemohly vůbec tvořit. Shklovskii a Sagan k tomu poznamenali: Pokud se podmínky laboratorního pokusu změní na oxidující, organické syntézy se skutečně zastaví.( I.S. Shklovskii a C. Sagan, 1966. Intelligent Life in the Universe. New York: Dell, str. 231 )
C – Ozónová ochranná vrstva: Už jen jedna setina současné úrovně (21%) kyslíku by postačila k vytvoření účinné ozónové clony. Tím by byla Země chráněna před vešerým ultrafialovým zářením o vln. délce < 300nm, které je považováno za jednu z možných energií pro syntézu biomakromolekul. Pokud by dávná atmosféra byla i jen trochu oxidující, (na Marsu je silně oxidující), chemická evoluce by se nemohla uskutečnit – ozón by tomu zabránil. Většina z předpokládaných složek prebiotické atmosféry (CH4, CO, N2, CO2, H2S, NH3, H2O, H2, HCN, HCHO aj.) absorbuje sluneční světlo téměř výlučně při vlnových délkách pod 200 nm. Jen malá část (0,015 %) energie slunečního záření je tvořena zářením tak krátké vlnové délky.
Možné zdroje volného kyslíku v atmosféře dávné Země:
(sopečné exhalace (komety/meteority) = nepravděpodobný zdroj molekulárního kyslíku) – současné sopeč. plyny neobsahují volný kyslík, jen CO2, H2O, H2S aj. Je to tím, že při vysokých teplotách (nad 600°C) reaguje kyslík s minerál. látkami v zemi, výsledkem je neoxidující směs plynů.
(fotosyntéza – sice až po vzniku života, ale některé nálezy ukazují na existenci života již velmi záhy, viz níže)


fotodisociace vody: (2 H2O + (hn ) energie ultrafialového světla = 2 H2 + O2.) Výpočty množství prebiotického kyslíku v dávné atmosféře se sice různí, od 10-15 až k 0,1 PAL (=present atmospheric level), ale všeobecný jasný závěr současných vědeckých debat zní: dávná atmosféra obsahovala mnohem více kyslíku, než si dosud kdokoliv představoval. Na této představě mají důležitý podíl měření hvězd podobajících se Slunci, které emitují 104 krát více UV záření než Slunce. Tím by koncentrace kyslíku vlivem fotodisociace (na prvotní Zemi) silně stouply. Vysoký odhad koncentrace kyslíku je též podporován údaji z Apolla 16. UV spektrografická kamera Apolla 16 odhalila masivní mrak atomárního vodíku obalujícího Zemi a sahajícího až asi 65 000 km do prostoru. Je tu cyklický paradox: život potřebuje ochranu před UV zářením, ale chemická evoluce k jeho vzniku potřebuje UV záření. UV záření rozkládá vodní páru na kyslík a vodík, což by způsobilo, že by život nemohl vzniknout a tudíž by následná ozónová vrstva neměla ani co ochraňovat a jediné, co by vlastně ochraňovala, by bylo, aby život vzniknout nemohl, protože by pro svůj vznik díky ní neměl dostatek UV energie na svoji syntézu.


Geologické nálezy /neukazují na bezkyslíkovou atmosféru/


1. Pre – biotický kyslík ve svědectví geologic. nálezů

Úvahy o volném atmosférickém kyslíku, odvozované z nálezů minerálů, se opírají o oxidační stupeň prvků ve vrstvách minerálů, které se utvořily během různých geologických fází.
Oxidy železa jsou nepochybným důkazem přítomnosti kyslíku v dávné atmosféře.V sedimentech všech stáří byly nalezeny oxidační stupně železa od FeO, přes Fe2O 3 (krevel-hematit, oxid železitý) k FeS2 což ukazuje spíše na místní podmínky, ne všeobecné. Vyvozuje se z toho, že geologické důkazy nemohou být použity k utvoření všeobecného závěru týkajícího se zemské atmosféry. Erich Dimroth a Michael Kimberley prozkoumali řadu minerálů včetně sloučenin uranu a železa, a uzavírají:
V rozložení uhlíku, síry, uranu nebo železa v sedimentech jsme nenalezli žádný důkaz o tom, že by kdykoli během celé geologické historie, zaznamenané v dobře konzervovaných naplavených horninách, existovala bezkyslíkatá atmosféra. (1976, Can. J. Earth Sci. 13,1161).


2. Kyslík z fotosyntézy ve svědectví geolog. nálezů

Kyslík produkující organizmy (cyanobakterie a sinice/Cyanobacteria/pochází od nich dnes např. vodní květ na rybnících) existovaly dle evoluč. odhadů už asi před 3mlrd. let. (Říše Eubacteria/nadříše Prokaryota/ se dělí na dvě podříše: Baktérie(Bacteria) a Sinice(Cyanobacteria). Na aktivitu živých organizmů lze soudit:
Podle množství vápence (vytvořeného kyslík produkujícími organizmy, např. metabolizmem řas) ve starých ložiscích (např. Bulawayan, 2,7-3,0 mlrd. let) lze usuzovat na to, že tehdejší hladina O2 byla významná. (Některý vápenec pochází též ze schránek mořských živočichů.)
Walker tvrdí, že kyslík z fotosyntézy se objevil před více než 3,8mlrd let a doba existence prebiologické atmosféry musela být z geologického hlediska krátká.
Dle zastoupení izotopů síry v prakambrických minerálech usuzují Churkov a spol. na ...existenci organizmů redukujících sírany a přítomnost podstatného množství kyslíku v pozemské atmosféře před 3 mlrd. let nebo dříve.
Metabolizmus živých organizmů selektivně upřednostňuje izotop uhlíku 12C před 13C. Zvýšený poměr 12C ku 13C v chemických látkách může tedy ukazovat na vztah k životním procesům. Na základě výzkumu izotopů uhlíku Eichmann a Schidlowski ukázali, že již před více než 3 mlrd. let byla fotosyntézou vyprodukována většina z kyslíku...ten je nyní vázán ve formě Fe2O3 (hematit) a SO4 (sírany).
Začínají se nyní provádět pokusy s podstatně neutrálnější prebiotickou atmosférou, složenou z CO2, N2, H2O a snad z 1 % H2 a slabě oxidačními podmínkami. Jejich výsledkem jsou ovšem méně rozmanité a méně koncentrované produkty než v redukční atmosféře.
Doplňující údaje a shrnutí Pomalá oxidace většiny organických sloučenin probíhá i při nízké koncentraci kyslíku a její rychlost ještě značně vzroste za přítomnosti ultrafialového záření. Toto je tak závažné, že se zdá být nemožné dlouhodobější zachování organických sloučenin v prebiotickém oceánu poté, co se kyslík stal součástí zemské atmosféry.
Berkner a Marshall (J.Atmos.Sci., str. 225.) předpokládají, že při koncentraci O2 se rovná 0,1 PAL by vznikla koncentrace O3 dostatečně velká, aby zabránila průniku smrtícího UV o vlnové délce menší než 300 nm. Jinde se uvádí 0,01 – 0,1 PAL.
Neodostatek času Nejnápadnějším rysem evoluce života na Zemi je, že proběhla tak rychle.(Richard E. Dickerson, 1978, Sci. Am. 239, 70) Cyril Ponnamperuma z univerzity v Marylandu a Carl Woese z univerzity v illinois předpokládají, že život může být stejně starý jako Země a že se doba jeho vzniku možná shoduje se zrodem naší planety. (How Did Life Begin? Aug.6, 1979, Newsweek, p.77) Pomocí radiometrických metod bylo odhadnuto stáří kamenných meteoritů na 4,6 mlrd let. (Dickerson, Sci. Am., p. 70) Pokud se Slunce, planety, meteority a jiné úlomky slunce vytvořily z téhož primordiálního prachu zhruba ve stejnou dobu, byla by Země stará přibližně 4,6 mlrd let. Až do konce šedesátých let byl za nejstarší důkaz života považován výskyt zkamenělých stromatolitů (fotosyntetizující řasy) ve 2,7 mlrd. let starých vápencích v jižní Rhodesii. (S. Fox a K. Dose, 1972. Molecular Evolution and the Origin of Life. San Francisco: W.H.Freeeman & Co., p. 286). Koncem 60 let byly nalezeny molekulární fosilie a mikrofosilie v horninách 3,2mlrd. let. Předtím se většina vědců domnívala, že chemická evoluce probíhala 2mlrd. let. V současné době se doba pro chemickou evoluci zkrátila na 170mil. let (někteří hovoří o 100 mil. let), což je podle některých vědců doba příliš krátká i pro abiogenní syntézy nezbytných prekurzorů, natož pro chemickou evoluci. (od 4,6 do 3,98mlrd. let Země chladla, první život se objevuje 3, 81mlrd let, tj. 170mil. let zbývá na chem. evoluci).


Problém vzniku velkého množství prekurzorů života – tzv. chemické prapolévky


1. Koncentrace důležitých složek prvotní atmosféry byla patrně snižována fotodisociací vlivem krátkovlnného UV záření (< 200 nm). Atmosférický metan by polymeroval a komplikované uhlovodíky by vytvořily skvrnu 1-10m hlubokou. 99% atmosférického formaldehydu by bylo fotolýzou rychle odbouráno na oxid uhelnatý a vodík. Oxid uhelnatý by byl v alkalickém oceánu rychle a ireversibilně přeměňován na mravenčan. Rychle by proběhla i fotolýza amoniku na dusík a vodík, jeho koncentrace by klesla na hodnotu bezvýznamnou pro chemickou evoluci. Kdyby veškerý dusík současné atmosféry existoval v dávné atmosféře ve formě amoniaku, byl by odbourán ultrafialovým zářením během 30 000 let. (Pokud by poměrné zastoupení amoniaku ve směsi plynů při povrchu Země bylo řádově 10-5 , jak určil Sagan, byl by poločas rozkladu amoniaku v atmosféře pouze 10 let). Fotolýza sirovodíku na volnou síru a vodík by netrvala déle než 10 000 let. V oceánu by koncentrace sirovodíku klesala tvorbou sulfidů kovů, které jsou dobře známé svou nízkou rozpustností. Fotodisociace by působila rozklad vody na vodík a kyslík (jak už o tom byla řeč výše). Metan by již ve výšce asi 30 km absorboval všechno sluneční záření vlnové délky 145 nm i při současné koncentraci. (v prvotní atmosféře se počítá s několikanásobně vyšší koncentrací metanu). Proto musely syntézy zahrnující fotolýzu metanu probíhat ve velkých výškách. V těchto výškách by byly produkovány i aminokyseliny, ale trvalo by jim tři roky než by se z těchto výšek dostaly do oceánu. Během této cesty by byly vystaveny destruktivnímu ultrafialovému záření větších vlnových délek (> 200 nm). Tato část UV spektra je intenzívněšjí než jeho krátkovlnná část (< 200 nm), užívaná při syntézách. Ultrafialové světlo by rozložilo také mnoho organických sloučenin v oceánu, protože prostupuje desítky metrů pod jeho hladinu a mořské proudy vynášejí na povrch i hlubinnou vodu.

Tepelný rozklad a concerto effect
Problém tepelného rozkladu Pokud by oceány měly větší teplotu než asi 25°C, došlo by k rozpadu různých organických sloučenin prebiotické polévky a chemická evoluce by se nemohla uskutečnit. Uvažuje se o teplotách podstatně nižších, kolem nuly i pod ní, kdy by byly oceány zamrzlé.
Tím by ale bylo podstatně méně bouřek (jsou závislé na odparu vody) a tak by chemická evoluce ztratila důležitý zdroj energie: blesk. Ten je však dnes už méně uvažován za zdroj potřebné energie.
V produkci aminokyselin jsou povážovány tlakové vlny za více než milionkrát učinnější než ultrafialové záření. Problémem je tzv. Concerto Effect – tj., že všechny zdroje energie a chemické látky působí ve skutečnosti společně, v součinnosti – a to jak při syntéze, tak i destrukci organických sloučenin. Jeden zdroj energie ničí to, co druhý vytvořil. Převažuje destrukce.
Hydrolýza kyanovodíku (HCN) a nitrilů (RCN). Podle Ponnamperumy mohl být kyanovodík nejdůležitějším intermediátem na cestě vedoucí ke vzniku života. Umožňuje produkci aminokyselin (Streckerova syntéza), je výchozí sloučeninou při syntéze adeninu a množství jiných biomolekul. Jeho význam se zvyšuje tím, že v atmosféře nepodléhá rychlé destrukci ultrafialovým zářením. Měl vzniknout nejprve působením elektrických výbojů v atmosféře, a pak se shromažďovat v oceánu. Hlavní potíž při reakcích HCN a jeho nitrilových derivátů působí však voda. HCN aduje vodu na svou trojnou vazbu za vzniku formamidu, který následnou hydrolýzou poskytuje kyselinu mravenčí. Těžko by v obrovském množství vody existovala rovnovážná koncentrace HCN, protože hydrolýza na kyselinu mravenčí by trvala jen několik let. Je velmi nepravděpodobné, že by HCN sehrál významnou roli v syntéze biologicky významných molekul v prebiotickém oceánu. Od něj odvozené nitrily by mohly působit jako kondenzační činidla, protože dobře reagují s vodou. Odstraňovaly by vodu při kondenzačních reakcích. Např. při tvorbě dipeptidu ze dvou aminokyselin se uvolňuje jedna molekula vody. Tvorba dimeru je termodynamicky nevýhodná, může být rovnováha reakce posunuta ve prospěch jeho tvorby odsraněním vody pomocí kondenzačního činidla. Potíž je v tom, že tato činidla nerozlišují, z jakého zdroje voda pochází.
Dalším rozkladným elementem v oceánu by byly reakce sloučenin obsahující karbonylovou skupinu (>C=O) se sloučeninami obsahujícími volnou aminoskupinu (-NH2). Těmito reakcemi (jsou to adice, jejichž produkt je značně nestabilní) by se hodně snižovaly koncentrace důležitých organických sloučenin (tzv. dehydratačně-kondensační reakce). Tímto by aminoskupiny (-NH2) aminů (včetně volných aminoskupin purinů a pyrimidinů) a aminokyselin reagovaly s karbonylovou skupinou (>C=O) redukujících cukrů, aldehydů a několika ketonů. Tím by bylo odstraněno velké množství nezbytných organických sloučenin. Tyto reakce by vedly k poklesu koncentrace jak aminokyselin, tak aldehydů. Přítomnost dostatečné koncentrace aldehydů, zejména formaledehydu, byla však důležitá pro primordiální syntézu cukrů. Polymerací formaldehydu v alkalickém prostředí vzniká mnoho životně nezbytných cukrů, včetně glukózy, ribózy a deoxyribózy. Ze studia jejich termodynamické a kinetické stability však vyplývá, že v primordiálním oceánu mohlo existovat jen zanedbatelné množství těchto látek.


Dále: následkem reakce cukrů s aminosloučeninami by výsledná koncentrace cukrů byla tak nízká, že by tvorba nukleových kyselin, které obsahují cukr ve své molekule, byla velmi nepravděpodobná.
Při syntéze amidů nahrazuje aminoskupina (-NH2) aminokyseliny hydroxylovou skupinu (-OH) karboxylové kyseliny (RCOOH). Ke karboxylovým kyselinám patří i aminokyseliny. Probíhá-li tato reakce mezi aminokyselinami, dochází ke vzniku polypeptidů a vyloučí se jedna molekula vody. Je to opět dehydratačně-kondenzační reakce.
Podle většiny scénářů chemické evoluce tvoří právě tato reakce základ primordiální syntézy polypeptidů a proteinů. V primordiální polévce však bylo přítomno mnoho různých aminokyselin. Většina z nich zřejmě nepatřila mezi proteinogenní aminokyseliny. Např. při Millerových pokusech s elektrickým výbojem vzniklo mnohem více neproteinogenních než proteinogenních aminokyselin (vznikl více než jeden izomer, tj. sloučenina se stejným souhrnným vzorcem, ale odlišnou stavbou molekuly). Například tři aminokyselinové izomery, z nichž dva jsou neproteinogenní, mají stejný souhrnný vzorec C4H9NO3. Ke vzorci C4H9NO2 patří osm izomerů, které všechny představují neproteinogenní aminokyseliny. Je zřejmé, že výběr dvaceti aminokyselin, které nyní nalézáme v proteinech, byl závislý na něčem jiném než na jejich dostupnosti.
Racemáty Při modelových experimentech navíc vznikaly racemické směsi aminokyselin, to znamená, že formy D- a L- byly zastoupeny stejnou měrou. Ve směsi proteinogenních i neproteinogenních aminokyselin nedochází při chemické syntéze polypeptidů k žádnému upřednostňování. Souhrnem: V proteinech nalézáme výhradně L-aminokyseliny a navíc jen ty, které patří do zvláštní skupiny dvaceti proteinogenních. Pro biologickou funkci proteinu je navíc nezbytné, aby byla dodržena přesná sekvence aminokyselin. Je také důležité, že se aminokyseliny nemohou spojovat spontánně, nýbrž pouze při dodání energie. (Viz kap. 8, 9) Takže rostoucí polypeptidy by byly ukončeny reakcemi s aminy, ketony, redukujícími cukry (např. při diabetu tvoří karbonylová skupina glukózy chemickou vazbu s aminoskupinou buněčných proteinů v procesu nazývaném glykosylace) nebo karboxylovými kyselinami. Pokud by nějakou velkou zvláštní náhodou vznikl v oceánu skutečný protein, byla by jeho životaschopnost krátká.


Formaldehyd by pohotově reagoval s volnými aminoskupinami dvou proteinů za vzniku metylenových můstků. Tím by se znepřístupnila reakční místa, takže by byla zpomalena další interakce proteinu s chemickými látkami. Ireversibilní reakce formaldehydu s amidickou skupinou asparaginu by například vedla ke vzniku sloučeniny, která je stabilní ve vroucí zředěné kyselině fosforečné. Tento proces je podstatou dobře známé taninové reakce a je využíván ke konzervaci mrtvol. Všeobecně řečeno, reakce s formaldehydem zpevní strukturu proteinu tak, že se sníží jeho citlivost k hydrolýze a zvýší se jeho odolnost vůči chemikáliím a enzymům.
Nukleové kyseliny Pokud by se vytvořilo určité malé množství nukleových kyselin, reagoval by formaldehyd i s těmito látkami zejména na volných aminoskupinách adeninu, guaninu a cytosinu. Některé takto utvořené vazby by byly tak stabilní, že k opětovnému uvolnění formaldehydu by došlo jen za varu s koncentrovanou kyselinou sírovou. Stejně jako u proteinů, i v případě nukleových kyselin je obtížné si představit, že by byly v primordiální polévce přítomny delší dobu.
Kdyby v prebiotické polévce polypeptidy a jiné biopolymery přece jen vznikly, ve vodném prostředí by poločas jejich života byl dny až měsíce, což je z geologického hlediska nepodstatná doba. Kromě stěpení polypeptidů v místě peptidických vazeb by hydrolýza poškodila i mnohé aminokyseliny. V kyselém prostředí by se rozložila většina molekul tryptofanu a část serinu a treoninu. Cystein by se vlivem kyselé hydrolýzy přeměnil na cystin a z molekul glutaminu a asparaginu by se odštěpily amidické skupiny. Naproti tomu v alkalickém prostředí (které je obvykle přisuzováno primordiálnímu oceánu) by se hydrolyzoval serin, treonin, cystin, cystein a arginin a docházelo by k řadě deaminací. Destrukce organických látek vlivem křížových reakcí a UV záření by byla veliká.


Geologické nálezy po organické prapolévce Uhlovodíky vznikající v atmosféře (např. z metanu) vlivem UV záření by se dostávaly do oceánu a klesaly ke dnu adsorbovány na sedimentující hlínu. Ve skutečnosti ložiska z ranného prekambria neobsahují uhlíkaté zbytky. Také dusíkaté organické sloučeniny by byly odstraněny z oceánu adsorpcí na částice hlíny. Pokud skutečně někdy existovala prebiotická polévka, měli bychom alespoň někde na této planetě nalézt masivní sedimenty obsahující ohromné množství různých organických dusíkatých sloučenin, aminokyselin, purinů, pyrimidinů, atd., nebo dusíkatého koksu (=materiál podobný grafitu obsahující dusík). Nic takového nikde nebylo nalezeno. Přitom Sagan odhaduje, že během miliardy let by vlivem ultrafialového záření vzniklo v prebiotické atmosféře tolik organických látek, že by po rozpuštění v oceánech tvořily až 3% roztok. To se ale neuvažuje destrukce organických sloučenin vlivem UV záření a křížovými chemickými reakcemi. Současná koncentrace aminokyselin v Severním atlantickém oceánu je asi 10-7 M. Realističtější odhady (Dose), které počítají s destrukcí chemických látek v praoceánu, uvádí koncetrace menší než 10-7 M, asi 10 000krát větší zředění než u předchozích odhadů. Je ale zanedbáno UV záření a jeho destrukční účinky. V úvahu je bráno jen odstraňování aminokyselin z polévky a následná polymerace. Polymer je pak odstraněn sedimentací. Prvním krokem polymerace je dehydratačně-kondenzační reakce mezi aminoskupinou (-NH2) aminokyselin a karbonylovou skupinou (>C=O) redukujících cukrů, uvedená dříve. Tímto způsobem jsou v dnešních oceánech odstraňovány cukry a aminokyseliny, které se tam dostávají nepřímo, rozkladem složitější organické hmoty dříve živých objektů. Dávný oceán byl podle předpokladů teorie chemické evoluce přímo zásobován aminokyselinami a cukry abiotického původu. Není důvod pochybovat, že proces odstraňování organických látek existoval i v dávném oceánu. Jiný odhad maximální rovnovážné koncentrace aminokyselin v prebiotickém oceánu je 10-12 M. V této malé koncentraci by nedocházelo k tvorbě biopolymerů a nemohla by v ní probíhat chemická evoluce.
Zájem se tedy přesunul k menším nádržím, tůním a lagunám, kde by docházelo k zahušťování monomerů a jejich větší koncentraci. Podle zákona o působení aktivní hmoty by došlo ke zvýšení reakčních rychlostí, neboť podle tohoto zákona je rychlost chemické reakce přímo úměrná koncentraci reagujících látek. Pravděpodobnost tvorby polymerů se v nádrži s vysokou koncentrací chemických látek zvyšuje. Mohla by se tak zvýšit koncentrace fosfátu v rezervoáru s nedostatkem vápenatých a hořečnatých solí. Zvýšená koncentrace fosfátu je nezbytná, protože fosforylace, kterými se aktivují aminokyseliny pro další reakce, vyžadují jeho dostatek. Tuto představu můžeme považovat za přijatelnou, protože byla objevena přirozená naleziště vysoce rozpustného fosfátu NaBePO4 a dokonce naleziště dihydrogenfosforečnanu sodného NaH2PO4, která jsou pravděpodobně nebiologického původu. Ke zvyšování koncentrace v jezerech, tůních či lagunách mohlo docházet: odpařováním a vymražováním vody. Při odpařování mohlo dojít k zahušťování netěkavých látek, jakými jsou aminokyseliny, puriny atd. Nemohlo dojít ke koncentraci HCN a aldehydů, ty by se při odpařování odpařily také. K polymeraci HCN může podstatnou měrou dojít jen při jeho koncentraci větší než 0,01 M.


HCN se mohl též zahušťovat pod ledem a zde se ho mohlo 10% přeměnit na organické látky. Tak se mohl nahromadit materiál molární koncentrace.
Kritika možnosti koncentračních mechanizmů Není známý žádný geologický důkaz existence rezervoáru organického materiálu, který by vznikl tím či oním mechanizmem na této planetě. Naproti tomu existuje mnoho důkazů, že v dávných dobách existovaly rezervoáry anorganického materiálu, jak je tomu např. v Yelowstoneském národním parku. To není závažná námitka, protože malé rezervoáry mají malou pravděpodobnost, že budou nalezeny jejich stopy. Protože však tyto malé rezervoáry musely být stále zásobovány zředěnou chemickou prebiotickou polévkou (aby se v nich mohly monomery zahušťovat miliony let), musel fungovat zředěný oceán, pro který by měly být stopy ve starších usazeninách prekambria. Žádné však nebyly nalezeny. Organické zbytky by musely být prakticky po celé zemi v sedimentech velkého stáří. Nic takového se nenašlo.


Dále: zahušťovaly by se nejen žádoucí sloučeniny, ale i nečistoty. Tedy i např. mořské soli, NaCl. Při vymražování vody a koncentrování HCN by docházelo ke stejnému efektu. Pak by ale nedošlo k významnému zahuštění organických sloučenin v nádrži v důsledku jejich vysolení. Při tomto jevu dochází ke kompetici NaCl a ostatních mořských solí s organickými sloučeninami, např. aminokyselinami, o molekuly vody. Sůl má větší afinitu k vodě než tyto organické sloučeniny. Aby soli zůstaly rozpuštěné, musejí se organické sloučeniny z roztoku vysrážet.


Existuje však ještě jiný druh nečistot, který mohl být největší překážkou úspěšného zahuštění organických sloučenin v omezeném prostoru. Tím je ono velké množství organických sloučenin pospolu, jako jsou aminy, aminokyseliny, aldehydy, ketony, cukry, karboxylové kyseliny atd. To vše by vzájemně reagovalo za vzniku nefunkčních produktů. Důsledkem jejich zahuštění by podle zákona působení aktivní hmoty bylo urychlení mnoha destruktivních reakcí (i reakcí žádoucích). Vyjímkou by byl kyanovodík, protože u něj s rostoucí koncentrací převažuje polymerace. Hydrolýza HCN by tedy probíhala snáze ve zředěném oceánu. Polymery HCN by však po hydrolýze poskytovaly zranitelné aminokyseliny. jestliže v atmosféře vznikaly peptidy přímo z polymerovaného HCN, bylo by po vymytí do moře jejich prodlužování ukončeno reakcí s aminy, karboxylovými kyselinami atd., jak uvedeno dříve. Musel by tedy existovat přirozený třídící mechanizmus. Tj. selekce organických sloučenin a jejich izolace od statních chemikálií. Nic takového však není známo. (Musel by tedy u toho být Bůh i z tohoto důvodu...)


Termodynamika


Zákony termodynamiky jsou považovány za sjednocující prvek fyzikálních věd. V biologii má podobnou roli teorie evoluce. Je zajímavé, že předpovědi z jedné oblasti popírají předpovědi z druhé oblasti. Druhé věta termodynamiky svědčí o tom, že fyzikální svět postupuje od pořádku k nepořádku, od složitosti k jednoduchosti – naproti tomu biologická evoluce představuje vývoj ke stále složitějším formám živých systémů.
Makromolekuly živých systémů (DNA, bílkoviny atd.) jsou podstatně bohatší na energii než jejich prekurzory (aminokyseliny, heterocyklické báze, fosfáty a cukry) – stejně tak jsou zase oxid uhličitý a voda chudší na energii než uhlovodíky např. benzínu, spalovaného v motorech. Roger Caillois řekl: Clausius a Darwin nemohou mít oba pravdu.
Morowitz odhadl vzrůst chemické vazebné energie k tvorbě bakterie Escherichia coli z jednoduchých prekurzorů na 0,27eV/atom pro 2x1010 atomů v jedné bakteriální buňce. (1eV=10-19J). To by se termodynamicky rovnalo samovolnému ohřátí vody ve vaně na 360°C, což je naštěstí velmi nepravděpodobné. Ilja Prigogine uvedl: Pravděpodobnost, že se při obvyklých teplotách shromáždí makroskopické množství molekul tak, že umožní vznik vysoce organizovaných struktur s funkcemi charakteristickými pro živé organismy, je extrémně malá. Myšlenka samovolného vzniku života v jeho současné formě je tedy nepravděpodobná i v rámci miliard let, během nichž probíhala prebiotická evoluce.( I. Prigogine, G. Nicolis a A. Babloyantz, listopad 1972. Physics Today, str. 23.)


K využití energie přicházející do systému je třeba převodový mechanizmus, konvertibilní systém. Potrava by sotva prospěla člověku, který by sice jedl, ale měl odstraněný žaludek, střeva, játra nebo slinivku. Jistě by zemřel.
Je možné provést termodynamickou úvahu o tom, jak funguje metabolický motor živých systémů. Vysvětlit jeho vznik (vznik DNA, enzymů atd.) pomocí termodynamiky je ale podstatně složitější, protože není znám mechanismus přeměny toku energie na práci působící vznik struktur v předbiologických systémech.


Složitost versus uspořádanost


Pro živé systémy je charakteristická spíše složitost než uspořádanost. Toto odlišení vyplynulo z poznání, že nezbytné součásti replikačního systému – enzymy a nukleové kyseliny – jsou všechno molekuly nesoucí informaci.


Nylon (polymer s periodickou strukturou – polyamid) nebo krystaly jsou vysoce uspořádaná, prostorově se opakující uskupení atomů či molekul, s periodickou uspořádaností, ale nesou jen malé množství informace. Nukleové kyseliny a proteiny jsou aperiodické polymery a právě tato aperiodicita jim umožňuje přenášet velké množství informace. Periodická struktura se vyznačuje uspořádaností a pro aperiodickou strukturu je typická složitost.
(příklad: kniha, kde se opakuje stále jen jedna věta: miluji tě, na 100 stranách, a kniha, kde je tato věta třeba jen jednou, ale je na 100 stranách rozvedena. Miluji tě, a tím myslím, že tě neopustím, že se o tebe budu starat, ...). Ale i aperiodické systémy nemusejí nutně obsahovat smysluplnou informaci nebo mít biologicky užitečné funkce. Náhodné uspořádání písmen v knize je aperiodické, ale obsahuje málo užitečných informací (pokud vůbec), protože toto uspořádání postrádá smysl. Proto informační makromolekula je definována jako aperiodická a se specifickou sekvencí. Specifitou se myslí významová určitost, souvisí to s překladem.Význam je přiřazen sekvenci z vnějšku, libovolně, a je závislý na určité konvenci symbolů. Např. slovo gift znamená v angličtině dárek, v němčině jed a v češtině nemá žádný význam. Dokonce informační makromolekuly vykazují nízký stupeň uspořádanosti, ale vysoký stupeň specifické složitosti. (možná právě to, že nevypadají na první pohled krásně periodicky uspořádané, jako třeba krystal pomáhá k víře v jejich evoluci). Např. syntetizovat DNA bakterie E. coli by važadovalo kolem 4 000 000 instrukcí, písmeno za písmenem. To by zabralo celou velkou knihu. Vytvoření makromolekuly bílkoviny je energeticky nevýhodné, musí být tedy soustavě dodávána práce prostřednictvím toku energie. Je obtížné představit si průběh polymeračních reakcí za rovnovážných podmínek, tj. za nepřítomnosti tohoto toku energie.


Pro zdůvodnění řádu a jeho smyslu nemá přírodní věda nástroje
Uspořádanost nukleotidů v molekule DNA nebo aminokyselin v molekule proteinu nelze vysvětlit nějakou zvláštní afinitou či chemickým upřednostňováním určitých vazeb oproti jiným. Vazebné preference nehrají žádnou roli při kódování proteinu, ani při syntéze DNA. V opačném případě bychom očekávali převahu jedné nebo několika málo sekvencí místo obrovského množství, jaké nalézáme v živých systémech. Chemické vazebné síly mají zjevně minimální vliv na tvorbu sekvence nukleotidů v polynukleotidu. (proto jsou navrhovány vrstvy jílu, které měly udělat konfigurační práci, ale žádný efekt nebyl pozorován – minerální katalýza není schopna konat chemickou nebo tepelnou entropickou práci a udělit biomonomerům nějaký podstatný informační obsah.) Nízký stupeň uspořádanosti v minerálech nemůže zajistit vysoký stupeň uspořádanosti při kódování polymerů.
Stále je nutné mít na paměti (i při Prigoginových experimentech) rozdíl mezi uspořádaností a složitostí. Prigoginovy a Eigenovy experimenty vytváří uspořádanost, nikoli složitost. Místo uspořádané struktury je zapotřebí spíše vysoce nepravidelná, ale specifická struktura. Druhým důvodem skepse (vůči Prigoginovým experimentům) je to, že uspořádání utvořené uvnitř systému je determinováno omezením (hranicemi) tohoto vlastního systému. A tak nelze dosáhnout vyšší informace v otevřeném systému než je informační obsah okolní struktury, která je jejím zdrojem. Prigoginovy experimenty jsou ireverzibilní, kondenzace peptidů a polypeptidů jsou ale vysoce reverzibilní, pokud není odstraňována voda.


Požadavky na biologicky funkční molekulu bílkoviny:
1. pouze L-aminokyseliny,
2. pouze a - vazby,
3. specifická sekvence.


Požadavky na biologicky funkční molekulu DNA: Prebiotická syntéza DNA je ještě obtížnější než syntéza proteinu. Vazby 3´-5´ mezi molekulami curků jsou nezbytné k utvoření šroubovicové struktury DNA. Při většině prebiotických modelových pokusů vznikaly však převážně 2´- 5´vazby. Sekvence bází v DNA má stejně důležitý význam, jako sekvence aminokyselin v bílkovinách.


S H R N U T Í
1. Hromadí se důkazy, že na dávné Zemi a v její atmosféře byly oxidující podmínky.
2. V atmosféře a v oceánu prebiotického světa převládal rozklad nad syntézou.
3. Doba mezi zchladnutím Země a prvními známkami života se neustále zkracuje (nyní je < 170 milionů let).
4. Geochemická analýza dokazuje, že prekambrické sedimenty obsahují velmi málo dusíku i uhlíku.
5. Existuje pozorovatelná hranice mezi tím, co vzniklo v laboratoři jako výsledek samotného přírodního procesu a tím, co vzniklo jako důsledek zásahu badatele.
6. Podle naší zkušenosti pouze biotické procesy (enzymy, DNA atd.) a vliv badatele umožňují využití toku energie k tvorbě biospecifických makromolekul.
7. Skutečné živé buňky jsou pozoruhodné komplexy dobře sehraných dynamických struktur obsahujících enzymy, DNA, fosfolipidy, sacharidy atd., jimž se tzv. protobuňky podobají jen povrchně.Nelze se pak podivovat Crickovu lamentování: Pokaždé, když píšu článek o vzniku života, zapřísahám se, že už nikdy žadný nenapíšu, protože existuje příliš mnoho spekulací, které vycházejí z příliš malého množství faktů...
Zde bych si dovolil pana Francise Cricka, (1916), brit. biochemika, profesora na univerzitě v Cambridge, nositele Nobelovy ceny za objev molekulové struktury nukleových kyselin a jejich význam pro přenos genetické informace, trochu poopravit: je to jako se zkamenělinami: máme velmi mnoho faktů a informací, ale nelíbí se nám a zdráháme se přijmout a vyvodit z nich jasné závěry. Proto spekulujeme, ne proto, že nemáme dost faktů. Vadná hypotéza, aby se udržela, potřebuje množství spekulací.
Sir Francis Crick říká ve své knize Life Itself: Vznik života vypadá téměř jako zázrak, protože pro své uskutečnění vyžaduje splnění velkého množství podmínek.


Závěr:


Domněnky o existenci života nejrpve na Měsíci, pak na Venuši, Marsu, Jupiteru a nyní na Saturnu a jeho měsíci Titanu zklamaly. Titan je zřejmě studený a mrtvý a jeho atmosféra obsahuje asi 85% dusíku, 15% argonu a méně než 1% metanu. Ukazuje se, že víra, že život povstal náhodou, je poněkud extrémní.
Pravděpodobnost, že kamenem rozbiju jedno ze dvou oken na domě není malá. Ale pravděpodobnost, že to okno opět kamenem zasklím, je extrémně malá. Je to proto, že si nedovedeme představit mechanizmus, kterým by to ten kámen, nebo celá sprška kamení, dokazál. A pak jde kolem sklenář: řešení pro slaboduché, berlička, levné vysvětlení. Ale pravdivé. Co s tím naděláme?
Tak zřejmě uvažoval Mora, když řekl: ...lituji, ale otázka vzniku života není od Pasteurových dob záležitostí vědy. 3. P.T. Mora, 163. Nature 199, 212.
Pravděpodobnost, že se za normálních teplot shromáždí makroskopické množství molekul, aby mohly vzniknout vysoce uspořádané struktury s funkcemi, které jsou vlastní živým organismům, je mizivá. Představa spontánního vzniku života v jeho současné formě je tedy vysoce nepravděpodobná i v časovém horizontu miliard let, během nichž probíhal prebiotický vývoj. (Ilya Prigogine, G. Nicolis a A. Bablojantz, listopad 1972. Physics Today, str. 23-31.)

 

Embryologie

 

Embrya nepotvrzují, že pocházíme z jednoho předka, ani neodhalují, jak tento předek vypadal. Jeden z nejsilnějších Darwinových argumentů je zcela vyvrácen.

Haeckelova embrya

Zdá se, že Haeckelova embrya představují tak klíčový důkaz na podporu Darwinovy teorie, že některou z jejich verzí lze najít téměř v každé moderní učebnici pojednávající o evoluci.
Darwin nebyl embryolog, takže se u těchto důkazů spoléhal na práci jiných. Jedním z nich byl německý biolog Ernst Haeckel (1834-1919). Darwin v knize O původu druhů napsal, že profesor Haeckel "využil své velké znalosti a schopnosti, aby vytvořil to, co nazývá fylozenezí, neboli vývojovou linií všech organických živočichů. Po nakreslení několika embryonálních řad plně důvěřuji embryonálním charakteristickým rysům.""Připadá mi," napsal Darwin ve své knize O původu druhů, "že klíčová fakta v embryologii, která jsou nesmírně důležitá, se vysvětlují na pricipu variací u mnoha potomků pocházejících z jednoho pradávného předchůdce". A těmi klíčovými fakty podle něj bylo to, že "embrya velice odlišných druhů patřících ke stejné třídě jsou si velmi podobná, ale značně se odliší, když se jedinci úplně vyvinou". Darwin uvažoval, že "shoda v embryonální stavbě těla odhaluje shodu v původu", a z toho vyvodil, že raná stadia embryí "nám více či méně úplně představují strukturu prapředka celé skupiny v dospělém stavu." Jinými slovy, podobnosti u raných embryí nám nejen demonstrují, že pocházejí z jednoho předka, ale také odhalují, jak tento prapředek vypadal. Darwin to považoval "za zdaleka nejvyšší samostatnou třídu faktů podporujích" jeho teorii.
Biologové však už déle než jedno století vědí, že Haeckel ve svých kresbách podváděl. Embrya obratlovců si nikdy nejsou tak podobná, jak je nakreslil. A kromě toho fáze, kterou Haeckel ztvárnil jako první, se ve skutečnosti nalézá někde v polovině embryonálního vývoje a podobnostem, které přehnaně zdůraznil, předcházejí v počátečních stádiích vývoje udivující rozdíly. Na obrázku vidíte nejprve Haeckelův nákres lidského embrya a níže skutečný vzhled. Ačkoli se to možná z učebnic biologie nedovíte, Darwinův "zdaleka nejsilnější důkaz" je klasickým příkladem toho, jak lze přetvářet důkazy tak, aby potvrdily danou teorii.

porovnání Haeckelových nákresů a skutečností


Haeckel nakreslil mnoho obrázků embryí. Ale nejznámější jsou jeho raná stadia embryí obratlovců. Haeckel nakreslil embrya z různých tříd obratlovců, aby dokázal, že jsou v raných stádiích prakticky identická, ale poté, co se úplně vyvinou, stanou se naprosto odlišnými tvory . Právě tento model prvotní podobnosti a pozdější odlišnosti považoval Darwin v knize O původu druhů za tak přesvědčující. Proto "je možné, soudě podle toho, co víme o embryích savců, ptáků, ryb a plazů, že tito živočichové jsou modifikovanými potomky nějakého dávného prapředka." V knize O původu člověka rozšířil Darwin tyto hypotézy na člověka: "Samotné (lidské) embryo lze v raném stadiu jen s obtížemi odlišit od jiných členů říše obratlovců." Protože lidé i ostatní obratlovci "procházejí stejnými ranými fázemi vývoje ... měli bychom upřímně připustit jejich shodný původ."
Karl Ernst von Baer
Před vydáním knihy O původu druhů nebyl nejznámějším evropským embryologem Ernst Haeckel , nýbrž Karl Ernst von Baer (1792-1876). V polovině 30.let 19. století vydal von Baer své hlavní dílo o embryologii. Tato práce obsahovala také čtyři obecná pravidla, která se v následujících sporech o evoluci stala velmi důležitými.
Prvními dvěma pravidly mínil von Baer vyvrátit preformismus. To byla dávná myšlenka, že embrya jsou prostě miniaturami dospělích jednotlivců. Von Baer poukázal na to, že "u embryí se obečnější znaky velké skupiny živočichů objevují dříve než znaky konkrétnější."
Další dvě pravidla jeho díla o embryologii měla vyvrátit paralelismus (Embrya vyšších živočichů podle této teorie procházejí dospělými formami nižších živočichů už během svého embryonálního vývoje). Jednalo se o souhrn empirických pečlivých pozorování. Baer nenašel žádný důkaz svědčící o přeměnách prováděných ve velkém měřítku, jak o nich mluvil Darwin.
Von Baer tedy odmítl jak evoluční paralelismus tak i velkoplošné transformace navrhované Darwinem. Věděl ze svých pečlivých pororování, že embrya nikdy nevypadají jako dospělí jedinci jiného druhu a neviděl žádný důkaz pro Darwinovu teorii, že odlišné třídy obratlovců mají společného předka.
Ale i když je stále více informací nashromážděných za sto let a jednoznačně již bylo prokázáno, že se jednalo o podvody, jsou Haeckelova embrya dodnes v mnoha učebnicích biologie.

 

Vznik života

 

Může vzniknout buňka samovolně? Neživá hmota vzdoruje zplodit život.

 

Sterilní prostředí odmítá zrodit život Kde se vzal první život? Materialisté věří, že věčná a jistá je hmota, případně energie, praatom, nějaké částice či snad dokonce nicota (v tom nemají jasno) – a že život (živý organizmus) je jen takový jeden efemérní (prchavý) projev tohoto neznámého věčného sic) jsoucna, samovzniklý během oné nekonečné/věčné historie čehosi. Kreacionisté věří opak, že věčný a jistý je život, který existoval vždy a bude vždy existovat v podobě mocného Boha, a teprve jeho činem (stvořením) vznikla hmota i pozemský život (nejen ten). Kreacionisté (a křesťané vůbec) věří, že věčné a jisté je duchovní, a ne hmotné podstaty. Je užitečné si povšimnout, že i materialisté věří na věčnost, přestože to samé kreacionistům vytýkají. Takže věčnost je přijímána oběma stranami, ale věčnost čeho? V tom se neshodují.
Materialisté však čelí obrovským přírodovědeckým obtížím, mají-li prokázat samovolný vznik i té nejjednodušší živé jednotky (buňky) – protože je příšerně složitá. Lze říci, že materialistická fakta dnes popírají materialistickou filosofii! Experimentální zjištění jsou značně nepříznivá jejich návodu na vznik života, který zní tak prostě: počkáme-li dost dlouho, hmota sama někde ve vesmíru ožije. Ne, neožije a buňka se nevytvoří! Čas nenahrazuje informaci, to současná přírodověda bezpečně zjistila. Právě naopak, informační obsah soustavy s časem klesá i v otevřených soustavách. Složitější a uspořádanější (vyšší) může přejít do stavů s nižší uspořádaností zcela samovolně, následkem Gibbsovy volné energie v exotermních reakcích, ale opačně je to bez vlivu inteligence či vložené informace (programu) neřešitelný problém. Materialisté to řeší jen stále barvitějšími hypotézami a neustálým poukazováním na budoucí (!) vyřešení tohoto problému – jak jinak než potvrzením jejich víry. Věda v budoucnosti jejich hypotézu o samooživení hmoty prokáže, kojí se v současnosti. Věda však nemusí prokázat nic – některé hypotézy potvrdí, jiné vyvrátí. Tvrdit dnes, že věda v budoucnosti něco prokáže, je právě ona ideologická manipulace, o které jsem se zmínil v úvodu – velmi typická pro evoluční víru.
Staletí trvající spor o samoplození (abiogenezi), tj. zda např. červi, mikrobi, plíseň či jiné organizmy mohou vzniknout bez zárodků života (bez programu pro život) v neživém prostředí, jen díky teplu, dlouhému času a tzv. příhodným podmínkám, vyřešil francouzský chemik a mikrobiolog profesor Louis Pasteur právě v době Darwina. Po mnohaletých pokusech došel k závěru, a ve své slavné přednášce na Sorbonně již roku 1864 vysvětlil, že ve sterilním prostředí (tj. kde není život ani jeho program – např. semena, spóry) život vzniknout nemůže! Vždyť jak už z principu, tak i ze zkušenosti víme, že neživá hmota dlouhodobě nevykazuje žádnou sebeorganizaci – ani v teple ani v zimě, ani v suchu ani ve vlhku, ani ozařováním ani v klidu, ani tady, ani tam, ani včera, ani dnes. Pasteurovy výzkumy nebyly nikdy popřeny, mají však z hlediska materialistické filosofie jednu nepřekonatelnou vadu: ukazují jednoznačně, že na počátku každého života, dříve než vznikne, musí být život (tedy že život musí být věčný!). Proto tato vědecká zjištění evolucionisté ignorují a snaží se je nějak obejít.
Snaha popřít či obejít Pasteura nevyšla Když nemohou vzniknout jen tak z neživého prostředí červi a mikrobi, jak ukázal Pasteur, tak snad alespoň jejich části, aminokyseliny či nukleové kyseliny, řekli si evolucionisté. A kdybychom toto prokázali, pak se už musí najít možnost, jak se to vše za miliony let poskládalo v buňku, schopnou replikace, růstu a metabolismu. Je to ale velký problém, obejít Pasteura, nemá-li to být jen rétorika. Tisíce pokusů ve 20. století ukázaly, že ani DNA, RNA ani proteiny nemohou samovolně vznikat ve sterilním prostředí. Natož pak celé buněčné jádro nebo jiné organely. Všechny pokusy od prvního Millerova (USA, 1952) až do současnosti byly pro evoluční spekulace naprosto zdrcující. To je tedy také důvod, proč kreacionisté tvrdí, že věda ukazuje na stvoření, nikoli na samovolné sebe-sama-oživení hmoty (vytvoření buňky).
Proč neživá hmota vzdoruje zplodit život Podstatou i toho nejjednoduššího živého organizmu (viru, bakteriofágu a tím spíše eukaryotické buňky) je tak obrovská složitost v uspořádání atomů a molekul, že se tuto uspořádanost nepodařilo zatím napodobit v žádné laboratoři světa ani vlivem inteligence a pomocí špičkové techniky – tedy syntetizovat život z neživého. Natož tuto uspořádanost simulovat náhodně! Neživé atomy živých těl (kyslík, uhlík, vodík, dusík, fosfor atd.) nemají v sobě žádné instrukce či vazební síly preferující uspořádanost života před mrtvými sloučeninami. Naopak! Náhodné výkyvy od rovnováhy (při kterých může vzniknout velmi triviální uspořádanost např. periodického charakteru) směřují vždy zpět k termodynamické (chemické) rovnováze při vzniku stále jednodušších sloučenin! Dnes už i víme proč, a to díky německému fyziku Rudolfu Clausiovi (1822-1888), rakouskému fyziku Ludwigu Boltzmannovi (1844-1906) a dalším
vědcům, kteří odhalili podstatu 2. zákona termodynamiky, entropie.

Entropie - postrach evoluce Udělejte si pokus. Vemte dvě černé (č. 1, 2) a dvě bílé (č. 2, 3) kuličky, postupně s nimi vždy zatřepejte v podlouhlém korýtku a zapisujte si výsledky. Uspořádaný stav – tedy ten, který je použitelný pro další kroky ke vzniku něčeho složitějšího (černé a bílé kuličky pohromadě) se může vytvořit osmi možnými pořadími kuliček (1234, 1243, 2134, 2143, 3412, 3421, 4312 a 4321). Ale všech možných kombinací (permutací) je celkem 24 (1:3). Vznikne tedy samovolně dvakrát víc stavů neuspořádaných, beze smyslu, které nemůžeme (které příroda nemůže!) použít pro další stavbu něčeho funkčního a složitého. Budeme-li vycházet (bude-li příroda vycházet!) jen z nejideálnější možnosti, tedy uspořádaných stavů (bez ohledu na to, kde se původně vzaly), zjistíme, že čím více pokusů uděláme, tím více se bude konečná množina všech výchozích uspořádaných stavů měnit ve stavy neuspořádané, a to zcela samovolně, až nakonec budeme mít celou soustavu prvků v homogenní neuspořádanosti (nerozlišenosti). Žádná materialisty vysněná a proklamovaná kumulace drobných uspořádaností či jejich selekce se nekoná. O tom je věda, to ostatní je chybná a velmi zoufalá víra (ideologie)! Žel, masově rozšířená a učená na školách.
Změnit tento proces může jen inteligence přímými zásahy (např. fixací rozlišitelných stavů), nebo nepřímo, do soustavy vloženým programem – tedy nepřirozeným, materialisticky řečeno nadpřirozeným zásahem proti působení spontaneity (samovolnosti v neživé přírodě). Tak pracuje např. každý řemeslník, dělník, technik, biochemik či programátor (což je pro materialistu nepřirozené a nadpřirozené - jde-li o původ přírody). A tak každá soustava, izolovaná i otevřená, ztrácí náhodnými energetickými zásahy svoji uspořádanost. Tento 2. termodynamický zákon (entropie) platí ve fyzice i chemii! Ukazuje, že čím více času neživé přírodě dáme, tím hůře s ní! Otevřenost či izolovanost soustavy zde nehraje žádnou roli, entropie vzrůstá v obou typech soustav, není-li vložen program či nezasahuje-li z vnějšku inteligentní korektor. Každému středoškoláku by mělo být jasné, že evoluční spekulace o samovolném (spontánním) vzniku vysoce uspořádaných soustav neživých prvků náhodnými energetickými fluktuacemi za dlouhý čas jsou čirý nesmysl. Proto také v praxi nic takového nikde nepozorujeme – ale pravý opak: stárnutí, rozklad a samovolné rozpadání struktur! To je reálná evoluce, bez přídavného snění. Tedy devoluce.
Moderní biochemická laboratoř – postrach evoluce Při laboratorních pokusech simulujících evoluční bájnou pradávnou atmosféru Země (tzv. redukční, bez kyslíku) nebylo nikdy možné bez pravidelných zásahů experimentátora syntetizovat opticky aktivní L-aminokyseliny, natož proteiny nebo D-formy DNA/RNA. Samovolnost vytváří racemáty nepoužitelné pro život. Stejně pak nakonec záření, tlak, elektrické výboje a vratné procesy zničí i to nepoužitelné a náhodně uspořádané, co samy tyto různé spontánně působící energie vytvořily (důvody jsou vysvětleny výše). Také kondenzační reakce jsou vratné; pokud není odnímána voda, k trvalému vzniku proteinů nedochází. Jaký nahodilý proces by asi vybral 20 typů standardních aminokyselin z těch několika set známých a řadil by je pak v milionech správných sekvencí do požadovaných proteinů? A to jsme pořád ještě na hony vzdáleni nějaké nejjednodušší živé, sebereplikující se buňce! Jsme stále jen na rovině neživých sloučenin, neživé hmoty. A už tolik problémů! Evoluční představa vzniku buňky je vskutku špičková fantazie a zcela nereálná ideologie.
Geochemické nálezy ze zemských vrstev o nějaké evoluci nevědí zhola nic Každý organický chemik ví, že v přítomnosti volného kyslíku se zastaví všechny syntézy mezi organickými reaktanty. Kyslík na organické sloučeniny působí korozivně: velmi rychle je oxiduje, rozkládá. Proto evoluční teoretici požadují nekompromisně, aby dávná atmosféra Země byla bez kyslíku (tzv. redukční). Pokud by zde bylo i jen malé množství O2, o evoluci buňky by nemělo smysl ani začít uvažovat. Jenže dnes je už mnoho desítek let prokázáno, že žádná bezkyslíková atmosféra nikdy na této zemi neexistovala! Jednak UV záření rozkládá vodu na volný kyslík a vodík (fotodisociace), ale hlavně z rozboru zemských skal a oxidačního stupně nerostů (např. Fe2O3 hematit, Fe3O4 magnetit, UO2-U3O8 uraninit a řady dalších) je zřejmé, že volný kyslík existoval vždy ve významném množství. Naproti tomu není ani stopy po nějaké čpavko-vodíko-dusíko-uhličito-uhelna té atmosféře, promíchané kyanidy a vodní párou, jak ji (o měnícím se složení) postulují chemičtí evolucionisté. Podobně nemáme ani stopy po dávných oceánech plných organických sloučenin zkoušejících miliony let stát se životem – jak to požaduje evoluční scénář. Protože kyslíková atmosféra existovala na této zemi již před zkamenělinami prvních rostlin a živočichů, jak svědčí nálezy z nejstarších zemských vrstev, tvrdí kreacionisté, že hypotézy o chemické evoluci nejsou vědou, ale ateistickými pohádkami.
Žádné stopy po miliony let vznikajícím životě Jak by se dalo očekávat z kreačních představ, nebudeme nalézat v žádných vrstvách hornin stopy chemicky vznikajícího života a pomalu postupně se tvořící buňky. A tak tomu skutečně je! Život se objevuje zcela náhle, nejen v podobě živých mikroorganizmů (existujících dodnes), ale co hůře pro evoluční víru, zcela náhle a odnikud se vynořují i velké mnohobuněčné organizmy (metazoa) – a ne jejich primitivní předformy. Kuriózní rovněž je, že jednobuněční jsou spíše ve vyšších vrstvách, zatímco v kambriu, tedy na začátku (údajných) prvohor, chybí. Tam se to již mohutně hemží životem, mnohobuněčnými organizmy (ve zkamenělinách) a dokonce obratlovci. Tento jev se nazývá "kambrijská exploze" a evolucionisté pro tak náhlý výskyt řady organizmů v tak starých vrstvách nemají žádné vysvětlení. Richard Dawkins o těchto organizmech řekl: A my nalézáme mnohé z nich v již pokročilém stádiu evoluce, hned jak se objevily. Vypadá to, jako by tu byly zasazeni, bez evoluční historie. Není třeba zdůrazňovat, že tento objev potěšil kreacionisty. Tak to je asi jedna z mála pravd, které Dawkins zplodil.

 

Složit ost lidského těla

 

Složitost živého těla: co od ní můžeme i nemůžeme čekat Živý organizmus je víc než jen velmi komplikované uspořádání neživých prvků. Přesto ho můžeme přirovnat v některých aspektech k velmi složitému stroji mechanické i chemické povahy. Proto i v řadě evolučních knih najdeme srovnání oka s optickým přístrojem, mozku a nervové soustavy s řídícími systémy v technických zařízeních, nebo srovnání srdce s čerpadlem, které do systému trubek pumpuje kapalinu a zabraňuje pomocí systému záklopek (chlopní) jejímu samovolnému proudění zpět. Již před řadou let vznikla bionika, věda, která se zabývá aplikací různých rostlinných a živočišných řešení a zařízení na lidské výrobky. Kreacionisté právem očekávají, že inteligence stvořitele, která vyřešila brilantně mnohé problémy v rostlinných a živočišných tělech, bude mít podobné projevy i u člověka.

Proto také snad vše, co vymyslel člověk, existuje již dávno v nějaké podobě v přírodě (lodní šroub, tryskový pohon, schopnost letu, sonarové vidění, velmi pevné stavební konstrukce, využití elektřiny apod.) Toto vše nepřekvapuje kreacionisty. Evolucionisté o těchto Božích výtvorech často mluví bez studu a uzardění jako o zázracích a dokonalých výrobcích přírody (což je tautologie). Dawkins se opravdu nestydí napsat, že to, co lidští konstruktéři obtížně řešili u svých výrobků řadu let, třeba sonar, "netopýři zkonstruovali" velmi úspěšně již dávno. A je to! Člověk neví, jestli se má smát, plakat nebo zuřit.

Složitý systém může ztratit i zaměnit řadu funkcí Kreacionisty také ne vždy překvapuje (někdy ano, viz níže "Problémy kreační teorie"), že po pádu člověka do hříchu, následném Božím zásahu do přírody a celosvětové potopě toto pokažené stvoření vykazuje dnes celou řadu malformací, degenerativních struktur, orgánů, které zakrněly nebo změnily svojí původní funkci či účel používání. Mělo by také překvapit evolucionisty s jejich teoriemi, proč některé orgány vznikly, aby pak zase zanikly v procesu boje o přežití nejzdatnějšího, nebo proč určité výhodné orgány nebyly ponechány i sousedním taxonům, nebo proč si řada organizmů nese na sobě jen velmi obtížná, v boji spíše překážející břemena, a kupodivu jejich nositelé "úspěšně" přežili až do našich dob s nepotřebnými či zdegenerovanými orgány. Představte si vojáky, kteří s sebou tahají nefunkční děla a pušky, na zádech nepotřebné padáky a torny plné slepé munice – a přesto úspěšně vítězí v boji s nepřítelem. Spíše se zdá, že zvítězili tím, že se vzdali, než že bojovali.

Proč asi evoluce vybavila člověka mozkem, který je využit jen z deseti procent a není nejmenšího dokladu o tom, že by ho kdy užíval víc? Asi těžko pomohou jelenovi v boji o přežití se lvem těžké parohy, žirafě vysoký krk nebo pštrosovi nefunkční křídla. Toto vše jsou hádanky ne pro kreacionisty, ale pro evolucionisty. Degenerace, devoluce, zhroucení původní stvořené struktury, ztráta genů a jejich poškození, vzrůst entropie a vymírání druhů, nové a nové nemoce, to zapadá do kreačního obrazu stále více degenerujícího světa. V něm probíhá pouze rozšiřování a rozmnožování, ale ne vzrůst složitosti (genotypu či fenotypu).

Lidská společnost nedělá pokroky ve vědě a technice díky stále složitějšímu a vylepšujícímu se mozku člověka, jak se mnozí lidé mylně domnívají, ale hromaděním poznatků od generace ke generaci. Jen proto, že se Einstein mohl ve škole naučit integrální počet, již vymyšlený Newtonem a Leibnitzem téměř tři sta let před ním, mohl rovnou pracovat na teorii relativity. Jinak by musel řadu matematických operací vynalézat nejprve sám. Pokrok je u lidí umožněn předáváním informací v ústní, písemné či jiné formě. Tyto informace a zkušenosti se hromadí od generace ke generaci, z nich se vyvozují nové poznatky, a tak roste poznání, věda a technika. Mnozí lidé považují mylně tento pokrok za důkaz evoluce (ve skutečnosti se lidský mozek naprosto nemění, stejně jako se "nevyvíjí" počítač tím, že na harddisk instalujeme stále nové a nové aplikace). Podobně u některých druhů rostlin či živočichů přibývají populační počty (jinde zas klesají), ale nezvyšuje se kvalita (složitost) jejich těl. To vše odpovídá kreačnímu obrazu světa kdysi stvořenému, rozmnožujícímu se a rozšiřujícímu se co do prostoru a civilizační vyspělosti, ale degenerujícímu fyzicky i mravně poté, co přišel pád, odklon od Boha a Boží sankční zásahy do původního stvoření. Velmi zajímavý proces úpadku můžeme pozorovat například v kultuře, kde nedochází k efektu hromadění, jako je tomu ve vědě. Stále větší ošklivost obrazů, dekadence ve výtvarném umění, hudbě i v celé kulturní oblasti je neklamným svědectvím (oproti stále lepšímu designu technických výrobků), jak se mozek člověka nevylepšuje, nezjemňuje a nezušlechťuje. A rozebírat morálku a mravní úpadek současného lidstva snad ani není nutné. To vše ukazuje, že myšlenka biologického vývoje je jen čirá iluze a bohapustá lež.

Pokora Živá těla organizmů jsou si jak velmi podobná, tak velmi nepodobná, což obojí napomáhá evolučnímu teoretizování a fantazírování. Pokorní kreacionisté a pokorní evolucionisté zde přiznají velkou neznalost, zvláště pokud jde o biochemické a genetické struktury kódující vznik organických těl (fenotypu). Kreacionisté opravdu netuší, jak Bůh tvořil základní životní formy před šesti tisíci lety ve třech dnech. Zda nevytvořil na samém počátku jakési nepočetné základní životní stavební praplány, vzory či konfigurace atomů či nukleotidů, a ty pak už jen modifikoval (třetí, pátý a šestý stvořitelský den) podle určení daného tvora třeba na prostředí (voda, voda-souš, souš-povrch, souš-podzemí, souš-vzduch, světlo, světlo-tma, tma, zima, teplo, zima-teplo atd.) nebo na daný druh potravy, komunikace, biotopu apod. A k tomu navíc vložil možnost velké variability genetické exprese k ještě specifičtější adaptaci daného tvora na prostředí přirozeným vznikem odlišných plemen či druhů, a dokonce i konkrétní somatickou odpovědí těla na momentální podmínky (ztvrdnutí kůže či kůry, srůsty, imunologické reakce apod.).

Variabilita a vznik odlišností (plemen) je skutečností, ale Darwin z toho mylně odvodil evoluci. Jestli si však ve svých tělech neseme nějaké základní konfigurace pro větší skupinu organizmů nad úroveň čeledi a třeba ještě výše, to nevíme. Vzpomínám si, jak jsem kdysi dávno opravoval starý kotoučový magnetofon (tzv. B3), který neměl s rozhlasovým přijímačem nic společného. Přesto jsem z něj zaslechl v jednu chvíli rozhlasovou stanici, ne příliš kvalitní, ale jasně rozeznatelnou. Bylo by pošetilé z toho vyvozovat, že tento magnetofon býval kdysi rádiem. Příčinou napodobení funkce jiného výrobku je skutečnost, že rozhlasový přijímač i magnetofon mají řadu velmi podobných elektronických obvodů a může tedy při poruše dojít ke vzniku podobné funkce. Takové společné biochemické vzory mohou existovat v našich tělech zcela latentně, ne v důsledku evoluce, ale původního stvoření.

Je-li vše v pořádku, odlišnosti se neprojeví nad míru naší identity a tělo si od prvopočátečního rýhování zygoty a embryonálního dělení kmenových buněk zachovává svoji specificky druhovou identitu, díky stvořitelem nastaveným bariérám mezi vyššími taxony. Druhově specifická odlišnost je tak dominantní nad společným uspořádáním a nevznikne tak při embryonálním vývoji (nebo již dříve, při replikaci a gametogenezi) odchylka k budoucímu vzniku taxonomicky vzdáleného orgánu či tkáně, i když je zde pro to latentně existující program. Výzkumy na kmenových buňkách, zatím jen velmi vzdáleně, tuto možnost naznačují.

Pokud by tedy tomu tak bylo, kreacionisté by v tomto porušeném světě očekávali přirozeně i poruchy ve stabilitě bariérových omezení – tj. porušení dominance druhové specifity a mimořádný vznik struktury, která se normálně tvoří jen u organizmů vzdáleného taxonu. Mohl by tak vzniknout nějaký univerzálnější znak (třeba končetin, uší, ocasu, srsti apod.) u organizmu, u kterého se normálně nevyskytuje, i u člověka. Zdůrazňuji: pokud by tomu tak bylo, pokud by druhy i rozličných vyšších taxonů (řádů či dokonce tříd nebo jinak rozlišených skupin) byly skutečně Bohem stvořeny "jen" ze širší a univerzálnější základní konfigurace (snad pomocí kodónů nebo ještě nižších jednotek), která by byla společná (výchozí) pro řadu zcela odlišných taxonů, např. pro všechny rostliny, savce, obratlovce či jiné skupiny organizmů.

Asi jen hodně vzdáleně si to můžeme představit jako způsob, kterým Bůh vytvořil ženu z tkání (genomu) mužova žebra, tedy jakýmsi překonfigurováním (ženy by možná řekly upgradem). Poruchy bariér si pak můžeme jen velmi nepřesně přirovnat třeba k hermafroditizmu (primární a sekundární sexuální orgány u jedince) či gynandrizmu (druhotné sexuální znaky) u lidí (vyskytuje se i u ptáků), možná i k vrozené homosexualitě (pokud by takové geny existovaly, zatím se to neprokázalo). V porušeném světě můžeme přirozeně u tak závratně složitých systémů živých těl (aniž bychom museli nutně předpokládat výše zmíněné univerzální praplány) očekávat nejrůznější nepředvídané poruchy, záměny, konfigurace neobvyklých struktur (jako jsou třeba zhoubná bujení) apod. O překvapení není a do budoucna ještě nemusí být v tomto zhrouceném, přesto však stále velmi složitém světě nouze!

Rudimentární orgány Evoluční teorie samozřejmě zahrnuje do své filozofie všechny možné struktury, ať funkční či nefunkční. Velmi vhod přichází neznalost. Nevíme, proč to tu je a jak to funguje? Ejhle, další důkaz, že to nemohl stvořit všemohoucí Bůh, ale je to výsledkem pokusů a omylů evoluce. K čemu jsou mandle (žít se dá i bez nich), přívěsek slepého střeva, kostrč či hypofýza? A nač jsou zuby moudrosti? K čemu jsou jelenovi těžké parohy nebo proč moudrý stvořitel nedal pandě normální palec? A na co jsou nadbytečné geny? 180 různých zakrnělých ("nadbytečných rudimentů") napočítali evoluční teoretici od Darwinových dob – dnes už se zná funkce všech. Mandle mají imunologickou funkci nahoře, slepé střevo dole. Hypofýza je důležitý orgán vnitřní sekrece na spodní straně mozku. Zuby moudrosti mají i zvířata a kdyby lidé jedli zdravě, hodily by se stejně dobře tak, jako se hodí primátům nebo lidem žijícím v méně technokratických kulturách, kde si nekupují jídlo v samoobsluze. Představte si, že byste si roku 1925 nechali odstranit, dle evolučního návodu, všech 180 "nepotřebných" rudimentů z vašeho těla! Ouvej, ouvej – brzo poté byste ne už vy, ale vaši blízcí, na ten evoluční nesmysl přišli.

Oko člověka a savců prý není dobře sestrojeno – každý optik by ho udělal lépe (kdyby to ovšem uměl) – praví "moudří" evolucionisté. Světlo se prodírá hustou spletí cév a kapilár, než se dostane k sítnici a fotoreceptorům. Že to udělala špatně evoluce, to se dá ještě obhajovat, ale moudrý stvořitel? Moudrý stvořitel však věděl o trochu víc než my a my na to pomalu už také přicházíme. Oko je velkým příjemcem kyslíku a energie a na sítnici pod fotoreceptory leží výstelková tkáň (RPE), která fotoreceptory udržuje ve stále aktivním a citlivém stavu, navíc absorbuje přebytečné světlo, které by jinak snižovalo rozlišitelnost vidění. Protože tato výstelka musí být v těsném spojení s fotoreceptory a nemůže být nad nimi (to by evolucionisté kritizovali ještě víc), je toto ideální řešení pro citlivost oka a dobré vidění. Podobně ani slepá skvrna (obě oči mají slepé skvrny posazeny laterárně, takže zorné pole je celistvé) nesnižuje schopnost vidění, což by se stalo, kdyby byla umístěna na jiném místě. Oči chobotnice a olihně (hlavonožci) splňují evoluční "optické standardy", jen nevíme, jestli vidí lépe než my. Evolucionisté zase nevědí, proč evoluce nezachovala toto "lepší" řešení u hlavonožců a nedala ho také savcům. Co víme dnes jistě je, že naše oko má dokonalý design a i když člověk už hodně umí, mnoho milionů lidí zatím zůstává stále slepých. Takže bude asi lepší být s kritikou opatrný. Je to o té pokoře. Také víme, že Darwin řekl: "Při pohledu na oko mi běhá mráz po zádech."

Nefunkční zakrnělé orgány U jeskynních ryb, které ztratily zrak, vidíme velikou potenci genetické informace. Zdá se, že jde o částečné vyřazení některých strukturních nebo regulačních genů z činnosti. Na universitě v Marylandu (USA) implantovali takovéto slepé jeskynní rybě oční čočku ze stejného druhu ryby, žijící při povrchu. (Astyanax mexicanus). Již po osmi dnech se rozběhla regenerace očí, začala se tvořit zornice, rohovka a duhovka a částečně i sítnice. Ryba nezačala zcela vidět, ale z tohoto procesu je zřejmé, že určité somatické impulsy mohou nastartovat genetickou expresi orgánu. Jsou také známy pokusy, kde žabímu pulci implantovali oční čočku z jiného pulce do místa, kde normálně oči nejsou, a na tomto místě se začaly tvořit oči. Je zřejmé, že strukturní/regulační geny mohou být uvedeny v činnost určitým somatickým podnětem. To podstatné zde je, že bez genetické výbavy pro oko by žádné oko nevzniklo – ani nezaniklo. Ztráta orgánu není způsobena novou informací, stejně jako jeho regenerace není způsobena novou informací. Je to tedy vše - jen ne evoluce! Jeskynní ryby žijí v trvalé tmě a oči by pro ně byly velmi nebezpečné. Ve tmě by docházelo snadno k jejich poranění a infekce by se ve velmi citlivém oku rychle rozšířila.

Rekapitulační teorie Evolučním myšlením ovlivněný doktor L. H. Down (angl.) si myslel, že vývojová vada (trisomie-21) spojená s jednou nadbytečnou kopií chromozomu 21 (měla by to být spíše evoluční výhoda, když je to něco navíc, že?), nějak souvisí s evoluční historií "mongoloidní etapy" ve vývoji člověka, a proto se tento defekt nazývá mongolismem. Přes zjevnou podobnost nic takového samozřejmě není pravda, stejně jako prsní bradavky mužů nedokazují nutně vývoj ze zvířat (ryby a plazi je nemají). Prsní bradavky mají sexuálně stimulační význam a spatřujeme zde podobný ekonomický plán těl obou pohlaví – a nejen mužů a žen, ale i primátů a dalších savců. Navíc chodíme po jedné zemi a podléháme podobným zákonům fyziky či biochemie. Tvůrce neměl důvod radikálně pozměňovat základní plány jen proto, aby lidé, kteří v něj nechtějí věřit, měli méně výmluv. Jak známo, Bůh stvořil ženu z muže, což i z hlediska chromozomálního rozlišení obou pohlaví (XY, XX) dává dnes zcela nečekaný smysl (pouze muž má chromozomy pro obě pohlaví). Zcela analogicky k lidským výrobkům použil tvůrce podobná schémata a projekční řešení pro mnohé skupiny organizmů, včetně člověka.

Profesor Woodside tvrdil, že embryologie byla jako vědní obor zbržděna mylným evolučním učením o rekapitulaci (tj. že ontogeneze rekapituluje fylogenezi) a proto v tomto oboru byl jen jediný nositel Nobelovy ceny. Mnoho dobrých embryologů se zaměřilo na evoluci a skončilo ve slepé uličce. Savčí embryo neopakuje žádná evoluční stadia dávných hypotetických předků: v evolučním schématu historie živých forem (fylogenezi) mícha předchází mozku, ale embryonálně se mozek vyvíjí jako první; v evoluční fylogenezi zuby přišly před jazykem (ryby mají zuby, ale ne jazyk), ale v savčím embryu se jazyk tvoří před zuby; u embrya kuřete funguje srdce velmi brzo, ale u žáby mnohem později. Celý tzv. biogenetický zákon (pravidlo) rekapitulace byl založen na podvodech zoologa Ernsta Haeckela a zanechal nesmazatelné stopy na myšlení desítek generací lidí, nejen embryologů.

Apendix (červovitý přívěsek tlustého střeva) Apendix je občas chybně označován jako slepé střevo. Jeho stěna obsahuje četné lymfatické uzliny, které slouží k obraně proti infekci, podobně, jako mandle v krku. Samozřejmě, že Darwin, neznalý jeho funkce, považoval apendix mylně za něco neužitečného a za zakrnělý pozůstatek (rudiment) lidské evoluční minulosti (Původ člověka). Přežvýkavci (krávy, ovce, kozy atd.) apendix nemají, ani koně, psi a kočky, ani většina savců. Nemají ho ani opice, kromě antropoidních (gibon, orangutan, šimpanz a gorila jej mají). Nemají ho bezobratlí, ale ani ryby, obojživelníci, plazi a ptáci. Má ho několik vačnatců (vombati a vačice) a hlodavců. Apendix je tedy mozaikový útvar, který se vyskytuje v různých zvířatech bez evolučních vztahů, a podle toho by mohl být libovolně označen třeba za "vyvíjející se" či ustupující (rudimentární). Podle výskytu apendixu bychom mohli udělat řadu "zajímavých evolučních" vztahů, za které by nás ale evolucionisté nepochválili (podobně jako u jiných podobností, třeba v molekulární biologii). Apendix patří k četným problémům evoluční doktríny, stejně jako mnoho dalších měkkých orgánů (např. rozvětvení aorty - srdečnice je stejné u člověka, netopýra, ptakopyska a ježury, zatímco některé opice mají rozvětvení srdečnice stejné jako klokani, psi, kočky atd.).

Žloutkový váček Kuře z něho čerpá první potravu pro svůj růst. Lidské embryo v matce čerpá ze žloutkového váčku potravu proudící ve směru k mozku, který je hlavním polykačem potravy celého embrya. Spotřebou potravy vzniká spád látkové přeměny mezi mozkem a srdcem. Záhyb srdce sedí široce na žloutkovém váčku, srdce tluče už v asi 2 mm velkém, 3 týdny starém embryu. Žloutkový váček je zdrojem prvních krevních buněk pro embryo dříve, než mu je bude vyrábět jeho vlastní kostní dřeň. Žloutkový váček je všechno jiné než zbytečný evoluční pozůstatek dávné minulosti. Pokud byste jej odřízli, embryo zahyne.

Rybí žábry v lidském zárodku Samozřejmě žádné neexistují, i tuto lež začal hlásat podvodník Ernst Haeckel, Darwinův velký propagátor v Německu, a nadšení evolucionisté ji pak opakovali desítky let až dodnes. Žádné struktury protkané krevními kapilárami kolem dokola, schopnými absorbovat kyslík jako u ryb, u lidského zárodku neexistují. 2,5 mm velké lidské embryo vykazuje charakteristické záhyby mezi čelem a srdečním valem. Jde o oblouk pozdější dolní čelisti, podjazyčný oblouk a dva hrtanové oblouky. S přibývajícím zakřivením embrya v hlavové oblasti se vnitřní oblouky víc a víc kruhově zvětšují a jejich tkáň uvnitř je tím napínána. Mezi nimi zůstává tělní stěna tenká, dokonce se někdy trhá, jsou-li ektoderm a entoderm příliš natěsnány. Případné štěrbiny (perforace) v tělní stěně byly pak omylem pokládány za rudimentární žábry. Jsou to však sekundární defekty na partiích krku a hlavy, které s rybími žábrami nemají nic společného, kromě jakési vzdálené vizuelní podoby. Podle zrakové podobnosti můžeme ovšem odvozovat i jezevčíka od štokrlete, podobnost je tu značná.

Kostrč (coccyx) a lidský ocas Pokud myslíte, že kostrč je zbytečná, zkuste si ji narazit, třeba o schody. Nebudete schopni si sednout, vstát ani lehnout. Těžko uděláte pohyb bez bolesti. V jistém smyslu je kostrč jednou z nejdůležitějších kostí v celém těle. Upínají se k ní svaly pro schopnost vzpřímeného držení těla. Je pravda, že u jednoměsíčního embrya kostrč vyčuhuje, dokud se nevytvoří nohy a tato kost se neohne mezi ně. Protože je tělo velmi složitě programováno v genech, a protože se v celé živé přírodě vyskytují podobná řešení morfologická, fyziologická a tím samozřejmě i genetická, může někdy dojít ke vzniku struktur připomínajících ocas zvířat – to se netýká jenom ocasu.

Lékař pak, po histologickém rozboru, dojde většinou k závěru, že se skutečným zvířecím ocasem mají tyto buněčné struktury pramálo společného - podobně jako nádor na hlavě není evoluční pozůstatek rohů. Někdy se narodí dítě bez rukou, nebo s dlaněmi u ramen, kdy chybí celá paže, jindy s jedním nebo třema očima, může také dojít k znásobení prsních bradavek. Neodvozujeme z toho nutně, že naši předkové byli tyranosauři s krátkými předními končetinami nebo haterie (tuatera), která má třetí, temenní oko, nebo vačice, která má 13, a někdy i 17 prsních bradavek. Při pokusech s Drosophilou se jí na hlavičce místo tykadel někdy vytvořily končetiny (antennapedia). Dělat z těchto věcí důkazy o původu ze zvířecích předků je neoprávněné.

Dojde-li u embrya a novorozeněte k vytvoření takové ocasu podobné struktury, může jít o vážný defekt (spina bifida), nebo jde jen o tukový nádor bez kostí, který lékař po porodu odřízne jako pupeční šňůru. Nejsou zde žádné struktury zvířecího ocasu jako jsou svaly, kosti (chrupavka) a nervy. Jde jen o náhodně vytvořené kožní struktury, které ani nevychází z míst páteře, kde mají zvířata pravý ocas. Kdyby šlo o mutaci, byly by tyto anomálie dědičné, což většinou nejsou. Jsou také známy případy lidí ochlupených na celém těle, avšak ani z toho nemusíme hned zbrkle odvozovat zvířecí původ, ale spíše poruchu některého z regulačních genů. Znovu je třeba zdůraznit, co jsem již řekl výše, že řada struktur tkání a orgánů (stejně jako jejich spouštěcích a strukturních genů) je v celé živočišné říši, včetně člověka, velmi podobných. To však ještě neznamená, že jsou příbuzné (homologické)!

Homologické orgány a homeotické geny Homologickými orgány jsou dle evoluční víry orgány příbuzné v různých fylogenetických liniích organizmů, tedy takové, které vznikly jeden z druhého transformací (ploutev ryby se přeměnila na končetinu obojživelníka, ta na končetinu plazů a z ní vzniklo křídlo ptáka atd.). Velká nepříjemnost však potkala evoluční teorii zjištěním, že homologické orgány nejsou řízeny stejnými geny. Můžete mutovat geny rybí ploutve miliardkrát, obojživelníkovu končetinu však nedocílíte, protože ta je řízena úplně jinými strukturními geny. Také existence homeotických genů je obtížně vysvětlitelná z evolučního hlediska. Tyto 180 párů bází dlouhé úseky DNA se nacházejí ve velmi podobných sekvencích u různých organizmů evolučně zcela nepříbuzných, jako jsou myši, lidé, ovocné mušky či kopinatci. Např. u mouchy specielní gen ovlivňuje tykadlo, v myši velmi podobný gen má vliv na zadní mozek. Jiný homeotický gen kontroluje tvorbu očí včetně složených očí hmyzu a zcela rozdílných zrakových orgánů olihně a člověka. Každý homeotický gen produkuje malé množství proteinových molekul spouštějících transkripci strukturních genů. Výsledkem je kaskáda chemických pochodů vedoucích ke vzniku třeba končetiny nebo oka.

Proto je celkem nepodstatné, jestli mezi šimpanzem a člověkem existuje zdánlivá podobnost v 98% nebo v 10% genů (tato podobnost může být právě tak důkazem pro stvoření z "jedné tvůrčí školy"). Nesmíme zapomenout, že statisíce genů (pseudogenů) evolucionisté chápou jako zbytečné a neberou je v úvahu. Morfologická a fyziologická podobnost šimpanze a člověka je asi 70 – 80 %, zatímco jejich DNA je u člověka umístěna ve 46 a u šimpanzů ve 48 chromozomech (tento rozdíl evoluční teoretiky hodně mrzel, nejprve tvrdili, že člověk a šimpanz má stejný počet chromozomů - 48). Zcela jistě existují ještě jiné faktory ovlivňujicí velmi podstatně tvorbu rozličných struktur jednotlivých druhů – pokud se z lidské oplodněné buňky nemá někdy rýhovat šimpanz a zase jindy člověk ze šimpanzí. Druhovou specifitu mohou ovlivňovat rozličná uspořádání DNA na chromosomech třeba šimpanzů a lidí. Podstatné rozlišovací faktory se mohou nacházet v cytoplazmě a může k nim patřit cytoskelet, membrány či rozmístění jiných komponentů. DNA může být jen informací pro stavební materiál, zatímco jiné faktory mohou určovat, jak tento materiál bude uspořádán. Zatím se těmto procesům moc nerozumí, ale zdá se, že lepší vysvětlení jejich původu podává koncept inteligentního designu než evoluce pracující s nahodilostí.

Chromozomy a sekvence aminokyselin v proteinech Jaképak evoluční vztahy odvodíme z toho, že rak má 116 chromozomů, kapr 104, holub 80, šváb, šimpanz, brambory, tabák a švestka po 48 chromozomech a člověk 46? Že by člověk pocházel z brambor nebo ze švábů? Co do počtu chromozomů jsme těsně vedle nich, můžete si vybrat!

Nebo vám nabídnu jiný evoluční rodokmen, podle vzrůstajícího počtu chromozomů: řasa (12), hrách (14), meruňka (16), mrkev (18), chmel (20), mák (22), rajče (24), žába (26), bříza (28), ořech (32), jabloň (34), žížala (36), ještěrka (38), vepř (40), oves (42), člověk (46), šimpanz (48). To je evoluce, co říkáte?

Anebo se podívejme na evoluční "podobnosti" jinak. Můžeme srovnávat třeba řetězce aminokyselin v různých organizmech, např. u proteinu cytochromu C nebo hemoglobinu, a zjistit procentuální odchylky jednotlivých sekvencí, a tak porovnat evoluční vzdálenost jednotlivých živých tvorů. Zjistíme (dle cytochromu C) tyto zajímavosti:

bakterie (Rhodospirillum) je stejně vzdálena od savců, ptáků, ryb, hmyzu i rostlin v neměnném poměru 64-69%.

kvasinka je stejně vzdálena od koně, holuba, tuňáka, mouchy, slunečnice, člověka, a to o 40-45%.

bourec morušový (motýl) je stejně vzdálen od koně (savci!), holuba (ptáci!), želvy (plazi!), kapra (ryby!) a mihule (kruhoústí!), a to o 27-30%.

Budeme-li zkoumat řetězce hemoglobinu, zjistíme, že:

mihule (kruhoústí) je stejně vzdálena od kapra, žáby, slepice, kangaru (vačnatci) i člověka, a to o 73-81%.

Budeme-li prověřovat obratlovce, najdeme opět stejné vzdálenosti odchylek v cytochromu C:

kapr je stejně vzdálen od koně, králíka, slepice, želvy a žáby, a to o 13-14%.

Můžeme tedy dojít k závěru, že jak v počtu chromozomů, tak v procentuálních odchylkách dvou společných proteinů, nenacházíme ani stopu po nějakém klasickém evolučním schématu, jak se to učí na školách, tedy ono:

kruhoústí..............ryby........... ...obojživelníci...............plazi.. .............savci.

Ze shora uvedených odchylek si tedy můžeme, podle atlasu proteinových struktur M. Dayhoffa, sestavit zcela neortodoxní evoluční posloupnosti, třeba prověřením řetězců hemoglobinu jednotlivých organizmů a jejich odchylek od mihule (procenta jsou v závorkách). Pak evoluční vývoj probíhal takto: kapr (75) je předchůdcem kangaru (76), kangaru předcházel slepici (78) a po slepici teprve mutace vytvořily žábu (81). Srovnáme-li odchylky cytochromu C různých organizmů od kapra, můžeme vytvořit tento model evoluce: kůň (13), králík (13), želva (13) a žába (13) – ti všichni vznikli v jedné době a nemůžeme stanovit, kdo předcházel komu, ale až po nich a z nich se teprve vyvinula slepice (14).

Pro evoluční teorii platí, že čím více poznání, tím více bolesti (Kaz 1/18) V jedné studii Arcady Mushegian a jeho kolegové porovnali 36 proteinů pocházejících z lidí, arthropodů (mouchy), nematodů (červ C, elegans) a droždí. Objevili, že různé proteiny mohou generovat rozličné domnělé fylogenetické stromové topologie. Silně to ukazuje, že historické fylogeneze by neměly být odvozovány na základě genu kódujícího jeden protein, říká tato studie. Pokud tedy člověk není předpojatý a evoluční teorie pro něj není svaté dogma, které prostě platit musí, pak z výše uvedeného zjistí, že evoluci dokládat podobností sekvencí proteinů je neprůkazné. (Viz také Brand, Davis a Kenyon, Denton)

Zajímavé příbuznosti Např. želvy a chřestýši, náležející k plazům, by měli mít k údajnému společnému předku blíž než k lidem. A tak evolucionisté budou očekávat, že cytochrom c chřestýše bude mnohem podobnější cytochromu c želvy než člověka. Leč, není tomu tak. Cytochrom c chřestýše se liší od cytochromu c želvy na 22 místech, zatímco od cytochromu c člověka jen na 14 místech a želva je dokonce blíže ptákům, než chřestýšům. Podobně lidé a koně, tedy placentální savci, by asi (kdyby platila evoluce) měli mít větší shodu v cytochromu c než lidé s vačnatci, třeba s klokanem. Ani zde tomu tak není. Lidský cytochrom c se liší od koně na 12 místech, ale od klokana jen na 10. (Viz Brand, Ayala)

Pseudogeny. Nyní už se přestávají jevit jako "junk" (odpad), tedy jako oněch 180 darwinovských rudimentárních orgánů, ze kterých nezůstal ani jeden. Začínají vykazovat určité funkce, např. tlumící a spouštěcí. Jejich sekvence se v organizmech často mění a zjistilo se, že se podstatně velké části pseudogenů liší od rodičovských generací, což ztěžuje/zlehčuje evoluční výklad homologií. Nyní se též ukázalo, že nezávislé přírůstky dlouhých i krátkých úseků (LINE i SINE) pseudogenů mohou vznikat na tom samém místě u různých organizmů, a nejsou tedy, přísně vzato, nepravděpodobné, ale pravděpodobné. Vypadá to, že tyto úseky pseudogenů mají svůj vztah k určitým zlomům ve stočených úsecích chromozomů. Kdyby byly zbytečné, proč by tyto tak energeticky nákladné úseky DNA evoluce už dávno neodstranila, když mechanizmus odstraňování je známý? Navíc byly ortologní (duplikátní geny v jiném organizmu) úseky SINE pseudogenů (300 párů bází) nalezeny v různě evolučně vzdálených kmenech organizmů. Ne, opravdu není oprávněné použít pseudogeny jako důkaz původu člověka z primátů.

Bakterie (stejně jako všechny organizmy) vykazují stabilitu – ne tendenci se vyvíjet Základem evoluční ortodoxie jsou mutace neustále měnící genom organizmu a dodávající tak "materiál" pro selekci, která se uplatňuje v boji a úspěšném rozmnožování. To jsou "věčně zelené evoluční mantry a modlitební mlýnky". Ale ukázky, kam až tyto mutace mohou v současnosti fenotyp skutečně dovést, nemá evoluční ideologie žádné! Jen bohatou rétoriku. Jerry Moore studoval bakteriální čistou kulturu Proteus mirabilis, druh patřící k čeledi Enterobacteriaceae (řád Eubacteriales). Chtěl zjistit, při její izolaci, jak stabilní či variabilní tato kultura bude v měnících se podmínkách. Organizmy byly postupně vystaveny 10 náhodně vybraným laboratorním prostředím a kultury byly udržovány v rozmezí teplot 20-37°C po dobu tří měsíců. Podmínky pro kultivaci a inkubaci byly měněny, ale stovkám generací bakterií zůstalo zachováno životaschopné prostředí. Po 62 postupných změnách, 30 biochemických a antibiotických charakteristik citlivosti se nezměnilo od původní kultury, kromě nepatrné a měnící se proměnlivé citlivosti na Penicilín G. I tato změna byla ale spíše způsobena poškozením buněčné stěny bakterií komponenty jedů než následkem odezvy na Penicilín G. I když je tento experiment jistě omezen co do rozsahu i času, ukazuje nicméně na vysokou biologickou stabilitu. Moore sám ve své zprávě uvádí příklady z vědecké literatury, dokládající neuvěřitelnou biologickou stabilitu, včetně studie, která ukazovala, že během 150 let intenzivních výzkumů na bakteriích si bakterie podržely vyhraněné biologické vlastnosti.

Srovnejte, prosím, tuto skutečnost s neustálými evolučními proklamacemi, jak neuvěřitelně pestrý materiál mutace stále dodávají evolučním procesům. Evoluční biolog profesor doktor Jacob Segal kritizuje mutační teorii a píše: "Kdo mohl někdy nahlédnout do mechanizmu buněčných funkcí, nedokáže si při nejlepší vůli představit, jak by se tyto vzájemně těsně propojené mechanizmy měly mutací v jediném systému podstatněji zlepšit. Bylo by to totéž, jako kdybychom chtěli vylepšit rozhlasový přijímač tím, že bychom nazdařbůh změnili hodnotu odporů a kondenzátorů a nahradili jeden typ tranzistorů jiným. Tím se přístroj nezlepší; pravděpodobně bude fungovat hůře nebo vůbec ne, rozhodně však z něho nebude televizor. Jediný typ "mutace", kterou můžeme provést bez nebezpečí, je nahradit kulatá tlačítka hranatými nebo natřít kryt jinou barvou, což by přibližně odpovídalo mutaci na biologických konečných stanicích /tj. např. vznik rezistence, pigmentace, změny velikosti apod./. Aby některá ze životně důležitých funkcí snesla mutaci bez vážné škody, bylo by třeba příslušně sladit řadu jiných funkcí. U téhož jedince by tedy muselo dojít současně k několika mutacím, jež by navíc nesměly být nahodilé, ale přesně vzájemně sladěné." (Je život záhadou? - str. 95)

Rezistence bakterií na antibiotika a mutace – žádná evoluce Rezistence může být primární a získaná, primární je přirozená, poměrně vzácná, takový druh bakterie prostě nenese zásahové místo pro dané antibiotikum. Našly se bakterie v mrtvých tělech námořníků pohřbených při neúspěšné arktické expedici r. 1845. Ty vykázaly resistenci na penicilin a jiná antibiotika, tedy už v době, kdy se ještě antibiotika nepoužívala. Gramnegativní bakterie (mají tenčí ale pevnější buněčnou stěnu tvořenou mureinem – oproti grampoz. b.) jsou podstatně méně citlivé (čili více rezistentní) na penicilin než grampozitivní b. Jako příklad volně žijícího patogena s vysokým stupněm přirozené rezistence může sloužit Pseudomonas aeruginosa. Většina kmenů této bakterie byla vůči mnoha antibiotikům rezistentní hned od začátku, v době, kdy se s antibiotiky teprve začínalo.

Získaná rezistence (tj. většina rezistencí) může vzniknout mutací, ale vzniká spíše přirozenou obranou, kterou je bakterie vybavena podobně jako jiné organizmy – tedy žádnou evolucí. Mnohdy se za mutaci vydává přirozený obranný proces patogenního mikroorganizmu. Ten např. přeprogramuje aktivní místa antigenu, takže protilátka ztratí svoji rozlišovací schopnost. Nebo přeprogramuje celý genom. Také bodové mutace často způsobí rezistenci. Bakterie, kterou původně antibiotikum zabíjelo, začne být odolná. Nejedná se zde o nějakou evoluci a rezistentní bakterie se také nikam nevyvíjejí! Jde o běžný evoluční trik: každá změna = evoluce! Spadne meteorit, je to evoluce. Bakterie či virus aktivuje svoje obranné mechanizmy, je to evoluce. Změní se barva kůže, peří, velikost zobáku, zakrní křídlo či oči – to je všechno evoluce. Když se něco narodí, je to evoluce, a když to umře, je to také evoluce. Jen pořád chybí jasný příklad, kdy a kde se nějaký orgán vyvine, když tam nikdy předtím nebyl. Tyto důkazy evoluce stále bolestně postrádá. Proto se na evoluci musí věřit.

Evolucionisté dosud nikde nepředvedli vznik nového orgánu, ani náběh k němu, ba ani vznik jediného nového genu – všechno, co dělají, je jen založeno na bohaté rétorice kolem mutací. Polský genetik M. Giertych říká: "Existuje mnoho příkladů negativní nebo neutrální mutace, ale neznám ani jediný příklad, který by mohl dokumentovat pozitivní mutaci." Matematik a lékař M.P. Schützenberger označil v r. 1996 přirozenou selekci za zcela nedostačující evoluční faktor. Lee Spenter, rovněž matematik, poukázal v své nedávné knize "Nic není náhoda" na základě moderní informatiky, že mutacemi nové informace nejen nevznikají, nýbrž se ztrácejí.

Snižování výšky, věkové hranice, degenerace K všeobecně rozšiřovaným omylům patří, že výška člověka roste zároveň s délkou jeho života – což je "mocný" důkaz evoluce. Pravý opak je pravdou. Výška evidentně kolísá během staletí. Je závislá na zeměpisném pásmu, kde daná populace žije, asi i na životosprávě, určitě na rase (všimněme si výšky Vietnamců, Číňanů nebo Cikánů). Určitě výška není důkazem evolučního pokroku, to by pak stromy, žirafy, sloni nebo dinosauři museli být nejvyvinutějšími organizmy na Zemi. Vzrůstem člověka se zabývá auxologie. Průměrná výška je dána geneticky, rozdíly u populací se stejným genetickým faktorem jsou dány životním prostředím a životní úrovní - čím vyšší, tím vyšší lidé. Nejvyšší lidé jsou v Holandsku a Švédsku. Mladí Holanďané a Švédové dosahují průměrné výšky 184 cm, celá populace 179. Je to o 1 cm víc než u Norů a Dánů. USA a GB mají v průměru 175 cm. Rostou také příslušníci jiných ras. Mladí Japonci vyrostli mezi roky 1957 a 1977 o plných 10 cm. Ale genetický fond Asiatů nedovolí, aby se jejich výškový průměr vyhoupl na úroveň Evropanů. Průměrný Japonec měří dnes 164 cm, ale lze tam narazit i na dvoumetrové. Výškový nárůst Američanů začal stagnovat po první svět. válce. Děti rostou hlavně o prázdninách. Na výšce se také může projevit nedostatek lásky. Vyšší lidé žijí též déle.

Ve starověké literatuře se často hovoří o obrech (vzpomeňme třeba Kyklopy s jedním okem). Také bible obsahuje mnoho zmínek o lidech nadměrného vzrůstu. Stopy obrů, části jejich koster a jejich stavby byly nalezeny na mnoha místech světa. Doane Hageová pracovala v letech 1969-1972 na americké vojenské základně ve městě Sukiranu na japonském ostrově Okinawa. Podnikala výlety na maličký ostrůvek, vzdálený asi 280 km jižně od Okinawy, a nalezla tam kostry obrů. Kosti měly tmavou barvu kalné vody. Patřily zřejmě pěti nebo šesti lidem obřího vzrůstu. Asi nezemřeli přirozenou smrtí, tři lebky byly roztříštěné, žebra a stehenní kosti zlomené. Několik kostí chybělo. Lebky měly velké oční důlky. Kosti byly v jedné tamní jeskyni, ale archeologové o nález neprojevili zájem. Kromě toho jsou po celém světě nalézány lidské stopy nadměrných, obřích rozměrů, často ztvrdlé v sedimentech (vápenci, pískovci atd.). Mnohdy ve vrstvách pro evoluční teorii "nevhodných" – druhohorách i prvohorách.

Také poblíž Okinawy, u pobřeží ostrova Yonaguni, nalezli potápěči v hloubce 25 m pozůstatky obřích staveb. Jaime Rodriguez představil ve dvouapůlhodinovém televizním pořadu fragmenty sedm metrů dlouhé kostry obryně. Dále byla nalezena měkká, kožená, kvalitně ušitá bota, která je stará téměř dvě tisíciletí. Objevili ji archeologové v severoíránské provincii Zandžán v bývalém solném dole spolu s lebkou a dalšími pozůstatky. Muž, kterému bota patřila, byl na svou dobu neobvykle vysoký. Měřil přes 180 centimetrů a kromě velmi dobrých bot měl na sobě i kalhoty z dosud nejlepší látky, jaká byla při vykopávkách v Persii nalezena, a zlatou náušnici. Nenechme se tedy zmást rozšířenými evolučními pověrami o stále stoupající výšce člověka, dokládanými malými brněními ve středověku a podobnými příklady, které nesouvisí s celkovou historickou realitou od stvoření světa, ale dokládají jen časově, kulturně či místně podmíněné okolnosti.

Délka života Je stejně jako výška závislá na mnoha faktorech. Ani délka života nesvědčí o evolučních výhodách – pak by některé stromy (borovice osinatá, americké sekvoje) nebo třeba želvy musely být evolučně výše než lidé. O dlouhověkosti před potopou hovoří bible i jiné starověké prameny, ale ještě tisíc let p. n. l. čteme o průměrné délce věku pouhých 70 let s výkyvy nahoru i dolů. Určení stáří uhynulých organizmů (včetně člověka) bývá často obtížné, dokonce i u stromů s letokruhy (ne vždy platí jeden letokruh = jeden rok). Dr.Cuozzo dělal výzkum neandertálských nálezů mnoho let. S dr. Brianem Garnerem vytvořili počítačový model, jak se hlava a obličejová část mění s věkem. S tímto modelem byli schopni ukázat, jak by vypadal obličej a hlava člověka v 500 letech věku. Porovnáním s neandertálskou lebkou se ukázalo, že Neandertálci byli asi nejdéle se dožívajícími lidmi. "Pozůstatky lidí vyzvednuté archeology (téměř jistě lidí předpotopních) nesly známky dlouhověkosti mnohem větší, než si dokážeme dnes představit. Nejnápadnějším znakem této dlouhověkosti jsou zuby opotřebované mimořádným způsobem – až do lůžek... Kromě toho existují bohaté důkazy z dávných dob o tom, že kdysi na této Zemi žila rasa velmi zdatných lidí se skvělými svaly, s mozkovou kapacitou přesahující kapacitu moderního člověka, a majících všechny znaky extrémní dlouhověkosti (Problém přechodných forem, CRSQ 12/98) Také jsem již výše (Ad4) zmiňoval mayského vládce Hanaba Parkala, jehož původně stanovené stáří (40 let) muselo být na základně nových poznatků zdvojnásobeno. Ani v názorech na průměrné stáří člověka se nenechejme ovlivnit evoluční propagandou. Pokud jde o výšku lidí a délku jejich života, můžeme říci známé: nic nového pod sluncem.

Evoluční učení mělo a má nedozírně tragické důsledky na generace lidí Naivně mylné evoluční pohledy, kombinované neznalostí a ateistickým fanatizmem, často zbrzdily pokrok vědy, jako tomu bylo např. v embryologii. Proč se zabývat hledáním funkce nějakého orgánu, když jsme jej předem prohlásili za zbytečný a nepotřebný evoluční odpad? Když "víme", že je už dnes nepotřebný, nebudeme přece zkoumat jeho význam a můžeme ho z těla rovnou odstranit, jako třeba mandle. To jsou jen ty méně tragické důsledky evoluční pavědy a fantaziologie.

K těm horším důsledkům patří Freudova psychoanalýza, silně ovlivněná mylnou rekapitulační teorií a Freudovým evolučním zápalem. Až sem může být vystopována sexuální revoluce 20. století a její tragické důsledky zvláště na mladou generaci současnosti, včetně rozšíření AIDS. Miliony potratů jsou pak obhajovány mylným tvrzením, že "plod ve stadiu ryby" můžeme klidně zabít. A tak když se mladé děvče obává potratu, protože kdesi v hloubi ještě nezkaženého srdce cítí, že to není správné, lékař ohlupený evolučními nesmysly jí ukáže na monitoru embryo a vysvětlí, že její zárodek je právě ve stádiu ryby, a není tedy třeba mít výčitky svědomí – zabít rybu není přece hřích. To jsou praktiky např. z USA. Že je toto tvrzení evolucionistická lež, bylo vysvětleno výše.

V devatenáctém století v Americe byli takoví lidé jako Chauncey Depew, John D. Rockefeller nebo Andrew Carnegie bezohlednými evolucionisty. Depew se holedbal svým vlastním "přežitím nejschopnějšího" díky "vyšším schopnostem, předvídavosti a přizpůsobivosti." Rockefeller nepovažoval obchodní dravost a bezohlednost za "zlou tendenci v obchodě. Prostě se tak projevuje přírodní zákon." Carnegie je dnes oslavován, ale ve své době byl krutý a bezcitný ke svým konkurentům stejně jako ke svým dělníkům. O tom, jak se setkal s evolučním názorem, napsal: "Vzpomínám si, jak to světlo přišlo náhle jako potopa a všechno bylo jasné. Nejenže jsem se zbavil teologie a nadpřirozena, ale také jsem našel pravdu evoluce." Všichni zmínění lidé uplatnili učení Herberta Spencera, který razil hesla jako "přežití nejschopnějších" a "boj o existenci" ještě před Darwinem. Spencer je aplikoval právě na oblast ekonomiky a mnozí průmyslníci devatenáctého století ospravedlňovali svůj postoj k práci (včetně dětské) na základě tvrzení, že to prospívá lidské přirozenosti.

Další důsledek mylného Darwinismu byl silný vzrůst rasismu. Rasismus existoval dávno před Darwinem, ale mylnou evoluční teorií byl povýšen na vědu a silně zesílil, jak přiznal i evolucionista Stephen Jay Gould: "Biologické argumenty pro rasismus mohly snad být běžné již před r. 1859, ale mnohonásobně zesílely až po přijmutí evoluční teorie." Evolucionisté pochopitelně o Darwinově rasismu nemluví, ale ten je jasný. V Původu člověka Darwin opakovaně předkládá rasistické úvahy o tom, že primitivní lidé jsou mezičlánkem mezi zvířaty a člověkem a prohlašuje, že "někdy v budoucnosti, nepříliš vzdálené, pokud ji měříme staletími, civilizovaná rasa vyhubí a nahradí divošské rasy celého světa." Žel, to je jedna z mála věcí, ve které se Darwin téměř nezmýlil.

Hitler se pak těchto Darwinových proroctví ochotně chopil a dotáhl je k úděsnému naplnění. Jeho kniha Mein Kampf (Můj boj) a mnohokráte se opakující slovo die Entwicklung (vývoj) nás nenechají na pochybách, z čeho čerpal. Tak se i Stalin, který pod vlivem Darwinova díla O původu druhů ztratil víru v Boha, cítil povinen ve jménu evoluce a třídní nenávisti zbavit lidskou společnost těch méně pokrokových tříd. Nadšeným darwinistou byl též Mao Ce-tung, největší masový vrah 20. století a architekt čínské kulturní revoluce. I on si liboval v nelítostném boji o přežití "a la Darwin" a byl mu primitivně věrný. Máme tedy za sebou "skvělé evoluční 20. století" s jeho miliony vyvražděných lidí ve jménu evoluce, nepočítaje další miliony potratů. Avšak to úplně nejhorší je setba nihilismu a beznaděje v myslích současných mladých lidí v důsledku jejich indoktrinace evolučními bláboly a lžemi už od prvních krůčků života. Šokující nárůst sebevražd v celém světě (děsivá čísla přicházejí např. z Číny) ukazuje, že "evoluce je skutečný vývoj vpřed" – jak ve fyzické, tak i v psychické oblasti.

Problémy kreační teorie

Teorie stvoření není bez problémů, z nichž mnohé se nejeví jako snadno řešitelné. Uvedu jen stručně ty, o kterých vím. Na některé z nich se tu a tam objeví řešení, ale ne vždy je toto řešení dost přesvědčivé a pádné. Kreacionisté nebyli při stvoření a neviděli, jak probíhalo. Jsou tedy odkázáni jen na nepřímé indikace dávných dějů spolu s velmi kusými informacemi z bible (celých 1700 let před potopou popisuje tisícistránková bible na necelých 8 stranách!). Svět před potopu byl zcela odlišný od současného a jen vzdáleně se dohadujeme, jak život tehdy vypadal, jaké bylo stravování, klimatické podmínky, magnetické pole a atmosférický tlak, nevíme, jak byla skloněna osa Země, zda rychlost světla zůstala konstantní, jací tvorové vlastně po Zemi chodili, jaké všechny rostliny před potopou rostly a tisíce dalších otázek.

Zlo, zabíjení, krev, potravní řetězce Jedna z palčivých otázek zní, proč všemohoucí, vševědoucí a milující Stvořitel, který se nazývá naším otcem a zná pohyb každého atomu, dopustil (či stvořil) tak strašně bolestný svět. Nejen že denně miliony tvorů trpí nemocemi a bolestným umíráním, strachem a strádáním, ale dokonce na zabíjení živých organizmů jsou přímo závislé jiné organizmy, které by jinak vůbec nepřežily. Opravdu se není co divit, že evolucionisté říkají, že tento svět jeví neklamné známky slepé, nic neplánující a bezcitné evoluce. Přečtěme si, co o tom napsal Richard Dawkins: "Celkové množství utrpení za rok v živém světě je mimo rozumnou úvahu. Během jedné minuty, než napíšu tuto větu, tisíce zvířat je sežráno zaživa, mnohá další utíkají, aby si zachránila život, kňučí strachem, jiná jsou pomalu užírána zevnitř hlodajícími parazity, tisíce ze všech druhů umírají hlady, žízní a chorobami...Vesmír, který pozorujeme, má přesně ty vlastnosti, které bychom očekávali, pokud v jeho základech není žádný design, účel, ani zlo ani dobro, nic než jen bezcitná lhostejnost."

Tuto vážnou námitku nelze shodit se stolu nějakou lacinou frází. Opravdu všemohoucí Bůh nemohl či nechtěl vytvořit svět lépe? Je za tím vším utrpením a bolestí nějaký smysl? Není se co divit, že různá náboženství přišla s mnohonásobným umíráním a znovurozením (zákon karmanu, nirvána) jako určitým řešením veškeré té dlouhodobé bolestné historie zvířat i člověka. Jak je známo každému školáku, historie lidstva je protkána častým utrpením ve válkách, nemocech a přírodních katastrofách. Mnoho lidí se od Boha odvrátilo a stali se ateisty. Německý filosof Friedrich Nietzsche dospěl k závěru, že "Bůh je mrtev". Na problém zla a utrpení existuje řada křesťanských odpovědí, sám Ježíš přišel, aby za nás trpěl, přesto musím tento problém uvést jako jeden z palčivých.

Biologické orgány a nástroje zabíjení K velmi těžko řešitelným úkolům kreační teorie patří, kde se v přírodě vzaly různé velice důmyslně provedené nástroje pro boj či zabíjení, které jsou založeny geneticky a k ničemu jinému dnes neslouží než k lapení, paralyzování, otrávení, znehybnění a zabití jiného organizmu. Brouk prskavec v nebezpečí promíchá hydrochinon s peroxidem vodíku, tuto směs aktivuje přidáním enzymů a vystříkne na protivníka vroucí tekutinu. Kudlanka nábožná může svým lapacím zařízením zaútočit bleskově rychle a přesně, útok trvá méně než setinu vteřiny. Tato schopnost by jí ale nebyla nic platná, kdyby kromě toho nebyla přímo mistryní v trpělivosti. Když to musí být, čeká mnoho hodin, než vhodná obět přijde do její blízkostí. O nic méně nebezpečný není ani dlouhý, vymršťovací jazyk chameleóna. Jeho špička je lepkavá, a může tak uchopit hmyzí potravu. Jazyk je vymrštěn přesně tak daleko, jak je potřeba k lapení oběti. Vymrštění jazyka je tak rychlé, že je pouhým okem nemůžeme pozorovat.

Také mimikry jsou zvláštním útvarem. Například nevinná nesytka sršňová napodobuje nebezpečného sršně. Zajímavý zabíjecí mechanizmus najdeme u nálevkovitého listu láčkovky – nepenthy. Funguje jako past. Aby to bylo možné, musí současně existovat: nálevkovitý tvar listenu, barevný okraj vábící hmyz, kluzký okraj nálevky, vlhkost potřebná pro trávení a schopnost přijmout a zpracovat rozpuštěné části hmyzu. Kreacionisté mají potíže vysvětlit, kde se vzala tato všechna podivná zařízení v Božím světě, který sám Bůh posoudil po stvoření jako "velmi dobrý". Kreacionisté jsou vlastně ve dvou ohních: na jedné straně je obtížné připsat různá živočišná i rostlinná zařízení pro zabíjení a boj tvůrčímu činu Boha, na druhé straně je přisoudit evoluci, kterou vehementně popírají (zde by se tak nějak hodila). Ani jedno není přijatelná volba. Existuje řada kreačních vysvětlení biologické povahy (např. typu "hálky"), ale tím lze vysvětlit jen některé případy.

Kam se podělo všechno teplo? Dna oceánů (stejně jako mnohé horské masivy) jsou převážně vyvřelého původu a není jasné, kam by se podělo takové množství tepla, kdyby tato dna vznikla za potopy – což tak vypadá. Pro evolucionisty to není problém, při mnoha milionech let, ale pro čtyři tisíce let, které od potopy uplynuly, to problém je, stejně jako u některých vyvřelých horstev. Toho tepla by bylo tolik, že by se oceány musely všechny vypařit, nebo by některá pohoří musela být ještě dnes horká, nestačila by do dnešního dne vychladnout. Takže je to naopak než u Měsíce: tam se ptají kreacionisté evolucionistů, jak to, že za 4 miliardy let ještě není úplně vychladlý; ale na Zemi se mohou ptát evolucionisté kreacionistů, kam se podělo tak obrovské množství tepla z vyvřelých skal, když je Země jen 6000 let stará! Neodborníkovi to asi nic neříká, ale vědec ví dobře, že toto teplo nemohlo "jen tak zmizet". Každý z nás přece ví, jak dlouhou dobu chladne větší kus těžké hmoty, třeba rozpálený motor auta. A zde se jedná o miliony krychlových kilometrů hornin!

Světlo vzdálených hvězd Jak mohou kreacionisté vysvětlit, že vidíme světlo hvězd vzdálených miliardy světelných let, když tyto hvězdy byly stvořeny před šesti tisíci lety? Nelze jen tak snadno říci, že Bůh stvořil hvězdy už se světlem dopadajícím na Zemi, to by neodpovídalo současnému šíření světla ve vesmíru z blízkých a vzdálených objektů, protože řadu nových událostí pozorujeme ve vesmíru i nyní, kdy k nám světlo teprve doletí v našich dnech.

Toto jsou otázky, které kreacionisté musí zodpovědět. Samozřejmě by byly asi stovky otázek týkajících se bible a jejích různých výroků a tvrzení, ale tím se zde nechci zabývat. Zcela úmyslně jsem zde nechtěl na výše uvedené otázky dávat nějaké nejisté odpovědi a řešení, přestože některá existují, a třeba pro mé svědomí a cit k pravdě jsou dostatečná. Navzdory těmto nevyřešeným otázkám se nemohu zbavit velmi vtíravého přesvědčení, že neživá hmota tento svět nestvořila. Že toho není schopna, a že na straně víry ve stvoření je mnohem více a pádnějších argumentů, než na straně evoluce. Přes zkaženost tohoto světa a jeho zjevnou nedokonalost mi připadá pravděpodobnější, že zrak a sluch je dílo někoho, kdo rozumí optice a akustice, jak řekl Isaac Newton, a ne výsledek selekce náhodných mutací. Svět je plný zla a bolesti, je hrozný. Což ale z toho, že se srážejí vlaky a padají letadla usuzujeme, že tedy musely vzniknout samy od sebe, bez konstruktéra? Nehledáme spíše, kde se stala chyba?

Demografie-výpočet stáří lidstva dle přírustku

 

V tomto článku se pokusíme spočítat počet obyvatel dle průměrných přírůstků obyvatelstva

Homo Sapiens by tu měl být cca 200.000 let, Cituji Wikipedii: "Na základě nových objevů je možné, že první zástupci člověka rozumného vznikli již před asi 280 000 let."
viz. zdroj Wikipedia. Tento údaj se v průběhu let stále upravuje, v minulosti bylo i vyšší - 500.000 let. Nebudeme ale uvažovat s číslem 2,3 mil. let, kdy by se měl údajně objevit člověk, berme čistě nám podobného člověka.


Pokud vezmeme průměrný přírůstek obyvatelstva dle údajů Kolbecenter http://www.kolbecenter.org/, pak se jedná o číslo 0,456%. Tento údaj můžeme ověřit jednoduše tím, že vezmeme počty obyvatel, které jsou známé:

2011 7 miliard
1997 6 miliard
1987 5 miliard
1975 4 miliardy
1960 3 miliardy
1930 2 miliardy
1830 1 miliarda
1800 900 miliónů
1500 460 miliónů


přírůstek =(7/0,46)^(1/510)= 1,00535239, tedy 0,535 % čistý přírůstek, tedy o něco vyšší než uvádějí. Čím jdeme hlouběji do historie, tím je méně informací o počtu obyvatel. Přibližný odhad počátku našeho letopočtu je 200 miliónů lidí.

Pokud bychom číslo 1,00535239, ale aplikovali na údaj z počátku našeho letopočtu, tak bychom dostali jiné číslo, zdá se tedy, že růst byl z počátku ještě o něco pomalejší - vychází mi přibližně 1,004965411, což se od údajů, které uvádím jako zdroj moc neliší (1,00456).

Použijeme přirozeného logaritmu

P=Po x e^rt

Po ....... počet obyvatel na začátku
e ....... Eulerovo číslo = 2,718 (základ přirozeného logaritmu)
r ....... průměrný přírůstek za rok
t ....... čas po jaký probíhá nárust obyvatelstva

Pokusme se tedy dosadit čísla dle evoluční teorie - možná je přírustek příliš vysoký a pro jednoduchost zvolme 0,5%%, což je extrémně malý růst !

P= 2 (první pár)x 2,718^0,0005x280000=1.2472x10^61

tedy 12.472.000.000.000.000.000.000.000.000.0 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0 00 lidí na zemi v dnešní době !!!!
Vidíme sami, že tady něco nehraje - i před velice malý růst (0,5 promile tedy 0,05%) je to neuvěřitelné číslo. Kdybychom aplikovali růst dle historických pramenů, došli bychom ještě k obludnějšímu číslu.

Vezměme tedy jiný přístup

Dle Bible celá populace vznikla z jediné rodiny - Noe a jeho synové, celkem 8 osob. Podle židovského kalendáře to bylo před 4215 lety, pro jednoduchost uvažujme 4500 let.

Vezměme průměrný přírůstek 0,456%

P= 8x2,718^0,00456x4500=6.514.614.929 obyvatel, realita roku 2011 je 7 miliard, tedy velmi podobné číslo.

Aplikujme tedy toto číslo pro jednotlivé letopočty

1997 6,11 miliardy (odpovídá dle skutečnosti)
1987 5,84 miliardy (liší se, ale ne o mnoho)
1800 2,85 miliardy (liší se - zde vidíme větší odchylku, skutečnost 1 miliarda)
1500 499 miliónů (téměř přesně)

Například pokud aplikujeme růst za posledních 5 století tedy 1,00535239, pak
7000000000 = 6 * 1,0053524 n =
log 7000000000 = log 6 + n * log 1,0053524
n=log(7000000000/6)/log(1,0053524)= 3911 let .

Odlišnost 3911 let od údajů z Bible není příliš velká, pořád jsme řádově ve stejných číslech.

Kdo tedy má pravdu - evoluce nebo ti, kteří tvrdí, že Bible má pravdu?

I ten největší zastánce evoluce musí uznat, že tato čísla hovoří zcela jasnou řečí, i když dosadíte velmi malá čísla jako tempo růstu, vždy dostanete obrovské číslo, protože je to dáno dlouhým časovým obdobím dle evoluční teorie. Pokud bychom údaje výše uvedené aplikovali pro člověka typu Homo (2,3mil. let) dostaneme naprosto nerálná čísla, sami si můžete spočítat roční přírustek obyvatelstva ;-)

Čísla nejsou vycucaná z prstu, každý si je může ověřit, data jsou lehce dostupná.


Zpracoval Michal Rod


zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99iroz en%C3%BD_p%C5%99%C3%ADr%C5%AFstek
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail= 56
http://cs.wikipedia.org/wiki/Populace
https://www.cia.gov/library/publications /the-world-factbook/geos/xx.html
http://www.kolbecenter.org/features/arti cles-and-essays/119-a-tale-of-two-scient ists-a-world-population.html

 

ZávěrNěkolik argumentů pro to, že jsme byli stvořeni:

  • Selhání vysvětlení pomocí přírodních mechanizmů

 

  • Podobnost druhů ukazuje na společného tvůrce

 

  • DNA vypadá na velmi inteligentní strojový kód, příliš mnoho informací, aby to mohla být náhoda. Kde je kód, tam je i inteligence.

 

  • Poznání, že veškerý život na zemi je tak provázaný a závisí na mnoha podmínkách, nám ukazuje, že někdo musel tyto pravidla určit, někdo inteligentnější než my.

 

  • Náhlý vznik života nebyl samovolný.
Archeologické a paleontologické nálezy nám čím dál více ukazují na pravdivost biblického zápisu.

Stručně tedy co Bible hovoří o ranné historii lidstva:

Podle Bible byl kdysi dávno stvořen vesmír, první člověk byl stvořen max. před 10.000 lety, velmi rychle se populace rozšířila, byla velmi vzdělaná. Poté lidstvo zažilo potopu (většina tehdejších lidí zahynula) a drasticky se změnilo podnebí. Při této globální katastrofě zahynulo také velké množství živočichů (včetně dinosaurů) a rostlin, které dnes nacházíme jako fosílie. V době potopy byly zachráněny jen některé druhy živočichů, proto dnes máme podstatně méně druhů a menšího vzrůstu, než nalézáme ve fosíliích. Tato katastrofa přišla velmi náhle (zvířata mají ještě potravu ve vnitřnostech). Poté co potopa skončila, zachránění lidé začali budovat novou společnost v oblasti Blízkého východu (což je i kolébka civilizace). Odtud se pak civilizace šířila do celého světa.

Mnozí ale považují Bibli za pohádku, jakousi legendu.

V minulém století byli nalezeny a archeologicky prozkoumány důkazy, že i nejstarší zápisy v 1. knize Bible (Genesis) mluví pravdu - našly se trosky Noemovy archy z dob potopy (pohoří Ararat), dále bylo nalezeno město UR, o kterém se dlouho mluvilo jako o legendě, která se nezakládá na pravdě (z tohoto města vyšel Abrahám), byly nalezeny písemné odkazy v Egyptě o Josefovy, byly nalezeny zbytky egypstké armády na dně moře (z doby Mojžíše) a mnoho a mnoho dalších ještě z pozdějších dob (např. období Izraelských králů).

Pokud ale připustíme, že někdo inteligentnější je nad námi, pak to může změnit naše postoje. Pak už nejsme jakási hříčka, dílo náhody, ale dílem někoho, kdo nás stvořil.

Darwinovy omyly nás ovlivňují stále - zesílil rasismus (19), milióny potratů jsou obhajovány neplatným biogenetickým zákonem, Hitler odvodil svůj boj (Mein Kampf) z Darwinova názoru (boj o život) a další masový vrah Stalin ztratil víru v Boha při četbě Darwinova díla O vzniku druhů. Současný nárůst zločinnosti úzce souvisí s ateismem a ten je nemyslitelný bez náhradního
náboženství - evoluční ideologie. V evoluci - té, co jí mnoho lidí věří - umírají mnozí, aby jeden žil. Věřící lidé vědí, že musel zemřít jeden, aby mnozí mohli žít. Ježíš Kristus čeká i na tebe.


Pokud máte nějaké otázky (odborné i otázky typu Jak vznikl Bůh? Který Bůh je ten pravý? A církev nedělala spoustu zla? Jak je to s datovacími metodami? Nejsme pokračováním nějaké vesmírné civilizace? Byla celosvětová potopa?...) Rád na tyto i jiné otázky odpovím,protože se touto problematikou zabývám již přes třicet let. Záleží jen, zda napíšete. Zájemcům mohu poslat zdarma podrobnější literaturu.


Pavel Kábrt, upravil Ing. Michal Rod

 

Odkazy na literaturu:

  • 1 - E.G.Lerner, Aerospace America March 1990,
   pp. 38-43 (Impact, June 1991)

 

  • 2 - Werner Gitt: Logos nebo chaos, str. 84

 

  • 3 - A. E. Wilder Smith je autorem asi 30 knih, mnohých s
   protievoluční tematikou.

 

  • 4 - týž jako (3) Přírodní vědy neznají žádnou evoluci,
   str. 22,23 v čes. vydání z r. 1981

 

  • 5 - B. Vollmert: Makromolekula DNA (cituje Gitt str. 83)

 

  • 6, 7, 8 - časopisy Vesmír: 3/85, str. 151, 2/83, str. 48, 8/77,
   str. 232-234

 

  • 9 - Fossil bird shakes evolutionary hypothesis, Beardsley, Nature
   1986, cit. v CRSQ 4/88

 

  • 10 - Darwinismus - Der Irrtum des Jahrhunderts, Geo 1984, Uwe
   George

 

  • 11 - Pat Shipman: Baffling limb on the family tree, Discover
   7:86-93, 1986

 

  • 12 - Přehled biologie, SPN Praha 1987, str. 576

 

  • 13 - Acts and Facts, 9/97

 

  • 14 - L´Evolution du Vivant

 

  • 15 - Přehled biologie, Scientia, Pedagogické nakladatelství,
   1994, str. 347

 

  • 16 - Duane T. Gish: Fosilie a evoluce, str. 34

 

  • 17 - Ontogeny and Phylogeny Recapitulated, Amer. Scientist 1988 -
   cit. v Impact č. 183

 

  • 18 - týž jako (2)

 

 • 19 - Stephen Jay Gould, Ontogeny and Phylogeny, (Cambridge, Mass:
  Harvard University Press, 1977, p. 127), cit. v Impact, Febr.
  1987


Author: Hulk # TucuDoju17
Svet2013-12-10135
-
 53% ( 20 people voted )
+
"Základní myšlenka evoluční teorie zní takto:" neznie, preco klames?
sprisahanie "tisicrocia" nahradime sprisahanim dvetisticrocia?

kucma # FyvaFixa25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-12-11 08:09:02 b2fd9cc5
Klobuk dolu, velmi dobry clanok. Suhlasim, ze cela nasa historia je postavena len na dohadoch a rozpravkach, legendach. V podstate v dnesnej dobe vieme velmi malo, nalezy ktore nezapadaju do kontextu su zaradene medzi nabozenske artefakty alebo sa ulozia do trezoru.
Karol # WiquKeha84
-
 50% ( 8 people voted )
+
2013-12-11 08:23:38 57c568e5
druhy rovnaky zvast za tyzden? to sa nam tu ti kreacionisti nejak okotili
keby aspon nepouzivali stale tie iste davno vyvratene argumenty, ale prisli s niecim novym...nuz ale na to treba rozmyslat

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 6 people voted )
+
2013-12-11 08:36:45 d94b4972
karol, to, ze ty vies velmi malo nie je problem vedy ale tvoj osobny problem :D

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 08:52:57 559f68d2
Hallelujah! Výborný článok.. Zdieľam aj na našom webe..
Čo sa týka tých posledných riadkov.. Odporúčam: ABChttp://www.b-a-n.cz/[/ur
l]
Sú to biblické archeologické noviny.. Drahí bratia z Detvy pár rokov dozadu si spravili výlet po týchto miestach aby potvrdili tieto vykopávky.. Amen!.. Všetko je pravda, posledné o čom sa diskutuje je truhla zmluvy

Patrik # VebaSydi71
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-11 08:53:30 5f674acb
Koho článek zaujal a chtěl by se dozvědět víc,může si přečíst knihy od tohoto autora: http://c
s.wikipedia.org/wiki/Zillmer
Některé z těchto knih jsou k dispozici ke stažení na internetu.
zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 08:53:53 55478017
loading...
Najväčšou výhrou Satana bolo keď presvedčil ľudi že neexistuje. A to skrz evolučnu teóriu...

Kukino # SuwaJyla20
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-12-11 09:07:16 5b7fdc4f
"Nic takového však není známo. (Musel by tedy u toho být Bůh i z tohoto důvodu...)"

Čím se liší Bůh od chemika a proč mu v dnešní době neasistuje ?!: :D Že v repertoáru má "Zázraky na počkání, nemožné do dvou dnů."?


Trami # VohiKydy09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 09:27:57 4e88abd1
"postupná historie vzniku nového druhu může být sledována na embryu, které pak zkráceně celý proces (vzniku druhu) opakuje. Tomu poslednímu se říká rekapitulační teorie a dosud mnozí ji mají za platnou. V učebnicích se dlouho uváděla jako biogenetický zákon či pravidlo."

Nemůžeme za to, že Vás to učí špatně...(Ono školy to je asi tak kvalitou povrchnosti a metodiky na úrovni médií...takže nic moc...Spíš to jen mate a nutí nepřijímat takto zabudovanými nástrahami zdiskreditované náměty.)
NENÍ-LI DŮVOD, a to myslíme PRAKTICKÝ důvod, aby tomu tak bylo (a/nebo není-li to nezáměrným vedlejším efektem něčeho jiného), tak to tak v přírodě nebude. To ale neříká nic o evoluci jako takové, ale jen o myšlence, co se přichomítla.

kRISpina # LoxiPewy23
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 09:40:12 4e88abd1
Evolucia zvecsa prebieha v izolovanych populaciach (na ostrovoch na ohranicenych uzemiach), kde sa ocitne zopar jedincov nejakeho druhu izolovanych. Po uplynuti isteho casu sa prisposobia selekciu izolovanym podmienkam az vznikne novy druh. Tento sa po skonceni izolacie rozsiri na ovela vecsie uzemie ak novoziskane vlastnosti mu daju nejaku vyhodu. Na ovela vecsom uzemi samozrejme je nasledne aj ovela viac jedincov noveho druhu.
Preto sa nenachadzaju velke mnozstva medzistupnov, lebo tie sa diali na malej izolovanej populacii.
Slovan # TigeQemy48
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-12-11 09:59:39 d551ad6a
Ak by evolucna teoria nebola obalena do vedeckej terminologie, mala by asi tolko stupencov ako Paliho kapurkova. je to iba o nastaveni myslenia, nic viac. ale je dobre, ze uz tejto konspiracii veri coraz menej ludi
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 10:35:17 87c42ece
"Najväčšou výhrou Satana bolo keď presvedčil ľudi že neexistuje. "
povedzme si na rovinu, nebolo to velmi tazke...

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 10:36:47 b2fd9cc5
Dve slová:

Dibate it !

Kutra Pali # VotaKaha20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 10:37:32 0fc3b94d
ked si daš vedla seba lebku vlka a lebku čivavy tak určite tiež neuveriš že su pribuzní a vyšlachtený jeden z druhého.
čo povieš na takeho slepucha jasný medzičlanok medzi jaštericou a hadom.
porovnanie netopiera so skamenelinou bolo podla teba takmer identické. to slovičko takmer je tam dost dôležité

ropas # RutiQajo58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 10:46:35 b2124ad2
ropas, takze vyvoj ide od velkeho k malemu?
ozaj memory, diky za tu radu ohladom videa, asi z pred dvoch mesiacov

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 10:52:02 87c42ece
V Bibli nebyla nalezena žádná zmínka věnující se biologické evoluci druhů! Ostatně měla na zřeteli zcela jinou evoluci - evoluci duchů! ("Mé království není z tohoto světa.") Pokud se někdo zrádně snaží naroubovat tyto věci na sebe, neváží si ani jednoho (/ani ducha, ani těla a možná má i nemocnou duši)!
Takže nevím, co tímto blouzněním trpí víc, jestli VÝKLAD písma nebo věda věnující se biologii (a tedy pochopitelně že svým způsobem materialisticky - jde o TĚLO).

za-krestany-se-jen-vydavate # LotoLeqo72
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 10:58:05 4e88abd1
zero, Zillmer je asi taky isty odbornik, ako vsetci ti, co mu zeru jeho zvasty.
Nie je nic lepsie ako pre neinformovanu masu ludi vytvorit zlataninu so zamlcanim faktov a ohurit ich so svojou predstavou.
Zillmera som cita, je uzasny, ako vie narabat s nefaktami.
Trebars dokaze vysvetlit, preco na Antarktide nasli fosilie zvierat, zijucich evidentne v teplejsom pasme a vysvetli svojim citatelom svoju verziu, zamlcujucu jeden podstatny fakt.

Zem bola, teda aj ta cast, co je pod antarktickym ladom posunuta, teda nie je nic prevratne, ze zem momentalne pod ladom ma fosilie zvierat ,ktore v tomto pasme neziju,ale zili severnejsie.
Zamlcuje jeden dolezity fakt, ktory sa mu nehodi, ze zem bola vcelku v dobe, kedy zili dinosaury, preto mohli fosile najst aj v Amerike, ci Australii. samozrejme uz nenajdeme fosile ladoveho medveda v Antarktide,alebo tucniaka v Arktide, nakolko sa vyvinuli az po odtrhnuti.

Rovnako humorne vysvetluje aj bananovnik. Tupych citatelov ohromuje tym, ako staci banan na prezitie, lebo obsahuje vsetky vitaminy a stopove prvky a aj to, ze sa pestuje v rozdielnych kontinetoch celeho sveta, lebo milostivy Stvoritel to tak zariadil .

Ale zamlcal jeden podstatny detail, ako sa banan z Azie dostal na Karibik a preco az tak neskoro.

Rafael # BakiQuno09
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-12-11 10:59:37 59ad5d21
Ach kreacionisti.... Zase len omielanie tych istych uz davno vyvratenych argumentov.. To nie je nic nove, s tym traposili uz za cias Usenetu, preto vznikla databaza kde su vsetky ich argumenty zozbierane a vedecky vyvratene. Ano, hovorim o TalkOrigins archive:
http://www.talkorigins.org

Nechce sa mi ten obsiahly zvast cely citat, je to naozaj dlhe, ale zbezne som to prehliadol a nic to by na TO uz nebolo vyvratene tam nevidim.. stale ta ista falosna pesnicka.. Ak tam nieco take co tam este nie je vidite, vypichnite to, mozme sa do toho pustit..

LordX # KyqaBume96
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-12-11 11:01:33 4e662655
LordX aj tebe sa zda, ze tychto falzifikatorov evolucnej teorie by mali predstavit evolucnym biologom, marne cakajicich na vyvratenie ich teorie?

Lebo tu sa to hemzi samymi popieracmi evolucie, zabudajuc ale na jeden dolezity poznatok. Nevedia o com rozpravaju, ale kopiruju ostosest.

Rafael # BakiQuno09
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-12-11 11:07:51 59ad5d21
Slovan a spol. To ze DNA vznikla nahodnym procesom je viera hodna IQ NULA.
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 11:25:27 6de60d94
Martinos, viera, ze DNA je tebou diskvalifikovana,aby mohla sama vzniknut, ale u Stvoritela ti to nevadi, vychadza len z nicim nepodlozeneho antropickeho principu.
Homo floresiensis, homo erectus, ci neanertalec si to uz vobec nemyslia.
Su to sucasnici, teda boli sucasnici nas a vymreli. Asi preto, ze nepochopili vyznam modlenia sa k pravemu nohu?

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 11:33:21 59ad5d21
"Slovan a spol. To ze DNA vznikla nahodnym procesom je viera hodna IQ NULA."
len aby som bol v obraze, nahodny znamena zasah zhora?
komu neni zhury dano, v apatice nekuoupi...
ma ten zhora vyvolenych?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 11:34:06 b2fd9cc5
Raf Zato ty vychdzas z nicim nepodlozenej nahody. A ci verili v noha? Ak ano boli na tom lepsie nez ty.
Martinos # CudyXyla04
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 11:40:10 6de60d94
Martinos, mne nevadi ak odsuvas problem do uzadia vytvorenim entity, ktora ti to vysvetluje. Ale mal by si vediet, ze si horsi, ak nemas dokazy, od vedcov, ktori si aspon nevymyslaju. Navyse nepochopenie evolucnej teorie je aj u teba prikladne. Nikto predsa netvrdi, ze vie ako DNA vznikla, s tym ste prisli vy. Evolucionisti len odvijaju model vyvinu od toho, ako DNA vznikla.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 11:45:22 59ad5d21
Raf.
DNA je zaklad fyzickeho zivota. Ak nevedia ako vznikla nemozu urcit nic, mozu sa iba dohadovat. A dohady niesu ziadne dokazy. To ze vynechte dolezitu otazku z vas robi ignorantov co nema nic s mudrostou a VEDENIM.
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 11:53:49 6de60d94
Martinos, ale ved ty si nevyriesil tu otazku, ty si oddialil problem so vznikom DNA tym, ze si si vytvoril neznamu entitu.
Ak by si vedel aspon zaklady evolucnej teorie, mal by si vediet, ze ta nevylucuje ani zasah zgora, ci zdola, ale od boku. lenze to sa vyznavacom antropickeho principu a hlavne uctievacom klincosa slrizeneho nehodi.
Evolucia toitz popisuje od isteho bodu to, co sa deje na Zemi. A zatial ju nikto nedokazal falzifikovat, ani existencia hybatela, keby pristal na Safarikovom namesti.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 11:58:12 59ad5d21
"A zatial ju nikto nedokazal falzifikovat"

ale ani dokazat ....

inak "popieraci evolucie" - novy terminus technicus :)))

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:07:41 509a8e61
rafael.
az nezistis, co si dani jedinci pod pojmom "evolucna teoria" predstavuju, nema zmysel sa bavit, ci plati alebo nie...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:08:19 b2fd9cc5
Raf
Preco by sa to nemalo hodit? Mne nevadi milirdu rokov trvajuci vyvoj. Vadi mi nahoda ktorou ti tvoji vedci operuju.
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:10:01 6de60d94
kucma ja viem, ale ja to beriem ako osvetu, ved vidis ze aj FC okrem modlenia uz zistila, ze existuju aj ine veci. Dokonca svojou neuveritelnou schopnostou nepochopit evoluciu ju aj kritizuje tym svojskym stylom, takym klincotitidnym.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:11:51 59ad5d21
Martinos ktori moji vedci? Ja tiez nemam rad ak vedci zamienaju nieco co nevedia dokazat za paradigmu. Vadi mi, ak jednu paradigmu zamenia za druhu, len aby vyplnili medzeru vo svojom dokazovani. Ale na druhej strane, co maju napisat? Viete mi toto este nevieme, urobil to boh, ked na to pridu, boha z tejto paradigmy odstrania? A daju ho na dalsie, zatial nezistitelne miesto? Tak si to predstavujes?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:15:05 59ad5d21
rafael.
ale to nam nebrani zasnut, vsak...
zda sa, ze moznosti su neobmedzene, ved evolucna teoria nedokaze vysvetlit ani to, preco som sa vcera posmykol na lade...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:16:00 b2fd9cc5
nahoda?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:17:45 b2fd9cc5
presne a som rad, ze humoristov na tejto stranke pribuda, naposledy sandove prispevky bolo ohromne inspirujuce, dozvedel som sa, ze na Mesiaci sa pri 100 st. Celsia odparuje voda.
Dokonca ani u mna v praci to nie je mozne, nakolko mame iny tlak ako atmosfericky v zariadeniach.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 12:18:35 59ad5d21
to bude asi zvysok zo syridla...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:22:54 b2fd9cc5
podla mna vy si tu evoluciu predstavujete takto – aj zo semienka, ked ho polievame, vyrastie kvietok – to je nejaka forma „evolucie“ … ale zo semienka slnecnice nikdy nevyrastie kaktus …. proste je to nejakym sposobom naprogramovane … Kto bol tym programatorom? Podla vas – nahoda, resp. Ste zacali pripustat existenciu vyssej inteligencie, takze tiez vidim osvetu a progres ;)

LenkaB # LyroKomo25
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 12:23:41 509a8e61
vravim, ze evolucia je blbost!
akoby zo semienka slnecice mohol vyrast kaktus???

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:27:42 b2fd9cc5
tak inymi slovami - z ryby clovek nebude, ani z bakterie, ani zo psa slanina ... dava väcsiu logiku, ze existuje programator - ako ze vsetko vzniklo z nahody, potom sa to nahodou usporiadalo a ozilo a potom to menilo formy z roznych druhov na ine ... to je cele ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-11 12:33:47 509a8e61
bol som v zoo a sundal som simpanzovi hlavu.
teraz len zajst do pitevne a prisit ju hocikomu, aby mali kreacionisti opat zo 100 rokov argumentovat, preco je to blbost...
pildownovi zdar.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:36:49 b2fd9cc5
Raf
Co maju napisat? No urcite nie nahodny proces, ked z toho vyplyvaju nemozne nezmysly. Len nech napisu: nevieme akym procesom sa to deje, pretoze niesme vedci od slova VEDIET, ale len badatelia.
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:37:11 6de60d94
&rtinos ale ved oni to napisali, preto to slovo vedecka teoria...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:39:52 59ad5d21
FC, ano mas pravdu, zo semienka slnecnice nevyrastie kaktus, ani z ducha svateho nebude nikdy clovek.
Mas dojem ze 18 cm jednooky had je boh?

Preto zahod svoju vieru na smetisko dejin.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:41:21 59ad5d21
martinos.
evolucia nie je nahodny proces, je to priam dost presny proces speciacii, endemitov...a tak.
ktory saman ti take sprostosti nataral?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:41:36 b2fd9cc5
Raf Na vedecku teoriu sa to vsade uvadza ako fakt. NAHODNYMI procesmi vznikaju mutacie...atd.

Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:46:32 6de60d94
nahodne?

http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-
geologia/53308/?print=1

len tak zbrklo...ctrl f "nahoda"

jaj pockat, zla stranka...kreacionizmus.cz...sorry, neviem si vybrat.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:53:26 b2fd9cc5
kucma napis aky proces vytvoril DNA a mozno sa k tebe pomodlim.
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 12:53:55 6de60d94
Rafael - tvoja arogancia a nicim nezasluzeny pocit "intelektualnej nadradenosti" je hodny akurat primitiva ...uz si to konecne uvedom a prestan ma nazyvat urazlivymi a posmesnymi prezyvkami, mam svoj nick, neviem akym pravom si toto vobec dovolujes.... ja som ti cudzi clovek a mam pravo si mysliet a verit comu chcem bez toho aby si ma urazal.

Dalsia vec, kde tvrdim, ze ten tvoj 18 cm had je Boh? Zamysli sa ake sprostosti pises ...

"Preto zahod svoju vieru na smetisko dejin"
Ked slepy vedie slepeho, obaja spadnu do jamy ... ty si si vybral cestu smerom "od Boha" a mne neostava nic ine ako to respektovat

LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 12:55:25 509a8e61
fajcenie, napr.

http://spravy.pravda.sk/veda-a-technika/clanok/204
178-pasivne-fajcenie-poskodzuje-dna/

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 12:59:47 b2fd9cc5
FC ja som o tvojom jednookom hadovi nehovoril, pre penu nevidis na obrazovku?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:00:56 59ad5d21
Ale mozno sa ti o nom sniva...

pre uspokojenie, nie je to az tak divne, evolucia obcas prebieha aj u tych, ktori ju nechcu pochopit.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:02:07 59ad5d21
pre uspokojenie, nie je to az tak divne, evolucia obcas prebieha aj u tych, ktori ju nechcu pochopit.
rafael, uz zopar krat ma to napadlo...ale skor v zmysle mozu/nemozu pochopit...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:03:27 b2fd9cc5
Martinos ja viem ,naco narazas, DNA sa sama nevytvori, preto ju musel vytvorit boh. Ze tak je to spravne? A v com je to vedeckejsie ,ako popisat to zatial nam pozorovanym sposobom?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:03:36 59ad5d21
Kucma nic sa tam o vytvoreni DNA nepise iba o niceni. Preco potrebujes zo seba robit debila? Alebo nerobis?
Martinos # CudyXyla04
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-11 13:07:56 6de60d94
Pokial sa nemylim,, zacnete operovat s tym, aka mala pravdepodobnost je, ze sa DNA vytvori, dokonca pouzijete matematiku a vek Zeme, ci vesmiru s tym, ze keby kazda castica mala len jednu sekundu na to, aby vytvorila nekjaku sekvenciu, nestaci na to ani 150 miliard rokov.

Preto ma udivej jedno, DNA tu je, tazke matematicke prognozy neplatia a Stvoritel sa doteraz(ci odvtedy, co stvoril DNA), neobjavil.
Co je teda logickejsie?


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:10:48 59ad5d21
DNA uchovava a odovzava geneticku informaciu. nechapem preto tvojej otazke?
ale mozem sa spytat podobne, ako boh vytvoril DNA a mozno sa k nemu pomodlim.

kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-12-11 13:11:34 b2fd9cc5
Rafael - si primitiv par excellance, odmietam s tebou dalej diskutovat ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-11 13:19:45 509a8e61
Budem citovo stradat, dokonca aj vedomostne, nakolko tvoje odborne prispevky ohladom evolucie urcite ochudobnia tuto stranku a mnoho diskutujucich pride o cenne informacie.
Az mi slza ukapla na klavesnicu, ked som precital tvoj posledny prispevok.

Nevadi, ale viera v cajnik skryty v kute vesmiru mi dodava silu ,aby som to prekonal.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:22:15 59ad5d21
Raf pozorovanym sposobom? Kde si to pozoroval? Aj ja to chcem vidiet.
Jedine co ateisti vedia je nahradzovat Boha. Kedze vam nevisla nahoda, tak to skusate matematikou. Matika je boh ktorej zakony su nemenne a odtoho ste zacali odvodzovat vznik vesmiru a zivota ako nevyhnutny mat. zakon. Neinteligentna abstrakcia ktora vytvorila inteligenciu. Sama absurdita. Bez Boha je vsetko usilie iba marnost nad marnost!
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 13:23:29 6de60d94
"Kedze vam nevisla nahoda, tak to skusate matematikou."
nuz neviem, ale nemodlia sa ti panbickari prave tej nahode?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:28:15 b2fd9cc5
Uz som sa ta pytal ako privrzenca antropickeho principu, co je podla teba clovek?
Len homo sapiens, alebo aj jeho suputnici, ktori vymreli? Mam tym na mysli, florensisa, erecta a neandertalca.
Aj oni totiz mali svojich bohov....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:28:29 59ad5d21
kucma Svojou Volou. A mozes sa modlit.
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:28:38 6de60d94
Martinos ja som prave matikou tu DNA diskvalifikoval, asi si to zle precital.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:29:21 59ad5d21
"kucma Svojou Volou. A mozes sa modlit."
komu sa mam modlit, svojej voli?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:30:50 b2fd9cc5
kedze fajcenie, sportovanie atd sa mozu zapisat do DNA, preto je logicke, ze DNA pretvarame svojou volou, ziaden zazrak...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:32:56 b2fd9cc5
Raf. Clovek je ten, kto ma ludskeho Ducha. Telo je len nastrojom. Antropicky princip je iba drist badatelov. Boh sa nepodoba nicomu a nikomu.
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:36:20 6de60d94
Martinos, ale ved aj neandertalci mali rec a boha, preco im to teda nevyslo? Antropicky princip je blbost, ale honosis sa nim ty a aj ho tu prezentujes.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 13:39:00 59ad5d21
Raf co si diskvalifikoval? Mat. prognozy platia a preto nemohla DNA vzniknut nahodou. A Boha ani nikto neuvidi, nato darmo cakas.

kucma pretvarat a vytvarat je rozdiel, ktory nepochopi iba...
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:52:36 6de60d94
Raf. Nuz bol som v tom ze antropicky princip je prisudzovanie ludskych vlastnosti Bohu. Moja chyba. cau
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 13:58:43 6de60d94
@martinos
ktore matematikcke prognozy platia?
dam ti otazku a prosim skus napisat ako si k odpovedi dosiel
mas balicek 52 kariet. aku mas pravdepodobnost, ze vytiahnes eso?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 14:00:26 d94b4972
To nema cenu Martinos ísť proti rozumákom. Tí na majú na všetko svoje "exaktné" teórie a teoretické postupy :)))) A sú radi, že si vôbec zdôvodnia a vysvetlia niečo, čo vnímajú ako realitu, hoci práve za ňou stoja princípy a príčiny a teda PODSTATA, ktorá im zákonite uniká keďže rozum sám ich viaže k hmote. To si samozrejme nepriznajú, lebo to nevidia. Vicious circle :))))

smartang # BohuPyki56
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 14:04:55 d90c300b
smartang kauzalita ta doviedla do takehoto poznania?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 14:25:08 59ad5d21


Antropický princíp je súhrnný názov pre b
iochemickú
, fyzikáln
u
a
kozmologickú
hy
potézu
, v ktorej sa za ústredný podnet jestvovania nášho vesm
íru
vo svojej súčasnej podobe pokladá existencia člo
veka
(gr. antrópos). Ide o pri
ncíp
, ktorým sa má riadiť kozmologická konštelácia všeobecných fyzikálnych zákonov a rôznych fyzikálnych konštánt tak, aby bolo zaručené, že v takomto vesmíre môže vzniknúť život, ba dokonca inteligentný život.
Antropický princíp je hypotéza, ktorá poukazuje na možnosť nenáhodnej konštelácie fyzikálnych zákonitostí a usiluje sa vidieť za existenciou takéhoto vesmíru, v akom žijeme, akýsi nenáhodný cieľ. Týmto cieľom má byť zrod inteligentného, nauhl
íku
založeného života – Hom
o sapiens
. V tomto zmysle je antropický princíp využívaný najmä pri hypotéze o inteligentnom Dizajnérovi alebo je jednoducho spájaný s náboženským videním sveta, v ktorého kontexte Boh ako stvoriteľ mal „naladiť“ náš vesmír presne tak, aby došlo raz v jeho ev
olučnom
vývoji k vzniku človeka.


Martinos nerad cerpam z wiki, ale aby si to aj ty pochopil, antropicky princip neznamena lto, co si hovoril.
To slovo, ktore mas na mysli, nie je antropicky princip, ale antropomorfny, dovi, dopo...


Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 14:30:05 59ad5d21
hezka fotka...dobova?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 16:26:55 b2fd9cc5
Och, tak dobre som sa este nezasmial. Je velmi vtipne vidiet ako na zaklade neschopnosti pochopit hlbsie suvislosti a vecsie objemy dat a premennych je niekto schopny vytvorit teoriu s detinskymi argumentmi tam kde sa vede zatial nepodarilo najst co hlada a k tomu potichu prikladat dokazy ktore dokaze vysvetlit aj teoria evolucna avsak to uz nikto nespomenie.

A ako ceresnicka na torte vzdy byva argument, ako to ze v dnesnej dobe nesledujeme vznik novych druhov, to ma vie vzdy dostat ked sa niekto citi byt takym pupkom sveta ze ma pocit ze by sa nove druhy mali vyvijat miesto v milionoch rokov v stovkach alebo tisickach rokov...

Nuz lahkomyselni ludia sa vzdy daju zlakat na kadejake logickymi argumentmi podlozene teorie a pri tom ani nevedia logicky argumentovat o bohu...
Mufo # RijeVoca69
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 19:08:23 55ede328
Och, tak dobre som sa este nezasmial. Je velmi vtipne vidiet ako na zaklade neschopnosti pochopit hlbsie suvislosti a vecsie objemy dat a premennych je niekto schopny vytvorit teoriu s detinskymi argumentmi tam kde sa vede zatial nepodarilo najst co hlada a k tomu potichu prikladat dokazy ktore dokaze vysvetlit aj teoria evolucna avsak to uz nikto nespomenie.

A ako ceresnicka na torte vzdy byva argument, ako to ze v dnesnej dobe nesledujeme vznik novych druhov, to ma vie vzdy dostat ked sa niekto citi byt takym pupkom sveta ze ma pocit ze by sa nove druhy mali vyvijat miesto v milionoch rokov v stovkach alebo tisickach rokov...

Nuz lahkomyselni ludia sa vzdy daju zlakat na kadejake logickymi argumentmi podlozene teorie a pri tom ani nevedia logicky argumentovat o bohu...
Mufo # RijeVoca69
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 19:10:03 55ede328
memori 4 esa v baliku 52:4=13 teda 1:13
Vznik zivota nahodou je 1:10 000! ( ! je faktorial)
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 19:35:43 6de60d94
@martinos
nie uplne zle, ale ani dobre
aby si mohol takuto pravedpodobnost vypocitat, musis vediet, ze v tom balicku su prave 4 esa, co v mojej otazke nikde nezaznelo, nenapisal som, ze sa jedna o standardny 52 kartovy balicek so 4 farbami a neopakujucimi sa hodnotami kariet, tych es tam mohlo byt od 0 do 52 kolkokolvek

presne preto su aj tieto vase matematicke pravdepodobnosti zle
netusite za akych podmienok moze vzniknut zivot, neviete teda z ako poskladanej mnoziny vyberate prave tu jednu moznost, a ci je naozaj len jedna

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 20:02:48 5f699539
Doteraz som nevedel, ze tato stranka propaguje kreacionizmus a zosmiesnuje vedu. Hned si ju davam prec z oblubenych.
Navyse su tu take pseudoargumenty, ktore som videl vyvratene uz pred x rokmi. Laik vsak nema sancu zistit, ze pisete bludy. Musel by si kazde jedno tvrdenie osobitne vyhladavat napr. na TalkOrigins a to sa skoro nikomu nechce. Co sa s vami stalo? Nedavno som tu cital (aspon myslim, ze to bolo tu) clanok o biblii, ktory bol pisany z kritickeho hladiska a teraz tu zrazu prekvita biblicky kreacionizmus. Tak nic no, majte sa a ohlupujte narod. Ked mame americke hamburgery, musime predsa mat aj americky kreacionizmus.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 21:00:19 4e62f66b
mumia, neber to az tak tragicky, mozno aspon ten trilobit rozsliapnuty podrazkou bol od bati...

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 21:15:50 b2fd9cc5
memori tie vypocty vychadzaju z udajov od biologov.Zo zlozitosti najjednoduchsich buniek a ich dristov o podmienkach vzniku organickych zlucenin. Tie cisla si nevycucali z prsta ako ty svoje esa.
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 21:58:50 6de60d94
Martinos, maj si svojho Boha, nikto ti ho neberie. Len ho nepchaj do vedy. Vedci tiez nechodia do kostolov vykrikovat nieco proti tvojmu Bohu, tak aj kreacionisti by mohli konecne zavriet huby a modlit sa od rana do vecera, ale netrepat sa do vedy a v USA dokonca aj do škôl, kde organizuju ohlupujuce prednasky pre deti.

Napis si alebo skopiruj do vyhladavaca "Chemists show life on Earth was not a fluke" a citaj si o tej tvojej nepravdepodobnosti. Uz teraz sa tesim, ako to prekrutis, ze v tom uvidis dokaz Boha :))

Mumia # ByhiHaqo15
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-12-11 22:12:28 4e62f66b
@martinos
nuz to fakt nic ine ako dristy nemohli byt, kedze nikto nevie ake podmienky musia byt splnene aby sa vytvorila organicka zlucenina, teda ani nie je mozne vypocitat pravdepodobnost, s akou tato udalost mohla nastat, ked nevies, ako mohla nastat...to je ako keby si chcel vypocitat pravdepodobnost s akou ta 21.3.2045 zabije modrooky, zelenokozec z planety v sustave Velkeho psa

btw. nie ja, ale ty si si vycucal esa z prsta, ja som nepovedal, kolko ich je, ty si si povedal, ze su prave 4 :)

memory # XifiTasa15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 22:47:26 5f699539
Mumia, neviem na zaklade coho si dospel ku kategorizacii, ze vedci su skupina ludi odmietajuca vplyv inteligentneho tvorcu. svojho casu nam veduci katedry anorganickej chemie na prednaskach vravieval, ze ak si niekto mysli, ze chemicko-fyzikalne deje v anorganike mohli vzniknut nahodou, tak ho lutuje. bolby si prekvapeny kolki medzi zoologmi zdielaju to iste.veda nie je nezavisla a umelo je pretlacany myslienkovy smer pre niekoho zaujmy a opacny je potlacany. schemu mozes analogicky vidiet vo viacerych oblastiach
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 23:34:48 87c42ece
neandertal

o zakázané archeologii také něco vím. Mám pocit že ty víš víc. Napiš mi: zreo@seznam.cz Rád bych se dozvěděl víc.

zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 00:23:00 55478017
Fero,
ked obvinujes vedu zo zaujatosti, uvedomujes si vobec, ako je na tom ten biblicky kreacionizmus, z coho vlastne vznikol a co je jeho cielom? Neviem ako ty, ale sledujem obcas nejake prednasky napr. z Harvardu, ktore davaju na youtube a mozno poznas Jacka Szostaka, ktory sa zaobera abiogenezou a ten pre zmenu ziadneho tvorcu nespominal. Takze co sa tyka vaseho prednasajuceho, bol to cisto jeho subjektivny nazor. Mnoho vedcov je veriacich, ale to neznamena, ze miesaju čáry-máry do vedy. Bohmi a zazrakmi sa totiz nic neda vysvetlit, ani predpovedat. Skrata je nam to absolutne nanic pre pochopenie nejakych javov v prirode. Jedine na co je to dobre, je uspokojenie veriaceho, aby sam sebe mohol povedat, ze uz ma odpoved a moze byt spokojny a nemusi sa dalej namahat patranim po odpovediach. To je cele.
Okrem toho, je rozdiel, ci niekto veri len v nejakeho tvorcu, pripadne panteistickeho spinozovskeho boha, v akeho veril Einstein a je rozdiel, ci niekto berie doslovne pribehy z rozpravkovej knihy starovekych pastierov z blizkeho vychodu, tak ako to robi vacsina kreacionistov.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 01:21:58 4e62f896
Este jedna vec na zamyslenie.
Skutocni vedci, biologovia, su sice castejsie ateisti alebo agnostici, ale su medzi nimi takisto aj veriaci krestania. Napriek tomu im nerobi problem akceptovat evoluciu ako fakt a dalej ju skumat. Na druhej strane, kreacionisti su vylucne veriaci ludia, ktori evoluciu nenavidia preto, ze naburava ich predstavy o tom, aki su vynimocni, ako nepatria do zvieracej rise, ako sa o nich zaujima nejaky vsemohuci stvoritel a ako si zasluzia ist do nebicka, zit naveky, atd. Tak si daj dokopy dva plus dva, kto ma ovela vacsi motiv podliehat vymyslom, koho viac ovladaju emocie, ako racio.
A nezabudaj, ze veriaci maju spolocneho nepriatela - evoluciu a ateizmus, ale akonahle by tieto zmizli zo sveta, tak zacnu štekat na seba navzajom, ze ktora staroveka knizka je pravdiva a ktory boh je ten pravy. Ved napokon, tak to bolo pocas dlhych storoci, kym sa neobjavil novy nepriatel, osvietenstvo, moderna veda a dokonca Darwin, co bol asi prevteleny Satan.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 01:31:45 4e62f896
Ked nechapu súvislosti, co ine im ostava nez nechat sa namotat klerikom?

antikokotizmus # PatuHolo03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 01:44:40 3ec5dc07
Mumia,
vidis je to len o inom nastaveni myslenia. neznamena to,ze veriaci clovek je o nieco ochudobneny,alebosapredcasne uspokoji s nejakymi zavermi. presne toco si napisalby som mohol otocit proti tebe. akurat len podsuvas schemu, ze v prisne militntne v materialnom uvazovani je tzv. evolucia jediny racionalkny smer. ak by si evolucnu teoriu odbremenil od terminologickeho jazyka uz by jej nic nezostalo, lebo presne tym je zivena. nicim inym. skus si polozit otazku, komu presadzovanie tej teorie vyhovuje a co vsetko sa da na zaklade nej dosiahnut

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 01:48:25 87c42ece
Ale prosim ta... Toto uz su take bludy, prepac. Nic v zlom, ale toto pocuvam cele dni od sektarov z Hare Krisna, lebo s nimi tiez diskutujem. Vraj militantne materialny. Co je to za nezmysel? Mozno by si neveril, ze napriklad ja aj ked som ateista, v pohode nechavam otvorene dvere akymkolvek dokazom trebars o zazrakoch. Akurat, ze za dokazy nepovazujem starovku knihu len preto, ze je stara, alebo ze jej veri vela ludi a pod. Cize v starej knihe je napisane, ze niekto spravil zazrak. O co sa vlastne mozem opriet, keby som si chcel overit nejake tie zazraky? O vypovede babiciek, co sa modlia ku flakom na omietke? Alebo si sam aktivovat spankovy lalok a mat nabozensky zazitok? Alebo sa mam modlit za zmiznutie zdravotnych problemov?
V ziadnom pripade nie je veda rovnocenna s nejakymi pocitmi a dojmami. Dobre vies, ze keby si naozaj chcel, tak k evolucii najdes plno stranok, alebo aj knih, ktore mozes studovat roky a mas tony dokazov. Dufam, ze sa teraz opytas, ze "hej? a ake?". Zacni z ktorej strany chces, ci od genetiky, ci od paleontologie, ci embryologie, alebo neviem. Evolucia zasahuje do viacerych oblasti, ale poznatky z jednotlivych vied vzajomne pasuju a potvrdzuju evoluciu.
A co sa da dostiahnut? Podla niektorych krestanskych stranok mozes napriklad bez vycitiek svedomia vrazdit, ked prijmes evoluciu, alebo sa z teba stane rovno druhy Stalin. Na take kydy uz fakt nemam chut. Aka je tvoja verzia? Rozmyslas popri tom aj o tom, co sa dosiahlo na zaklade nabozenstiev? Nie len krestanstva a islamu ale aj indickych karmickych nabozenstiev? Uved mi jedno jedine, ktore by nevyhovovalo bohatym, ale chudobnym a ktore by otvaralo ludom oci tak, aby prestali byt spokojni pod nadvladou bohatych a mocnych.
Sorry za pripadne chyby, vela hodin, idem uz spat

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 02:20:30 4e62f896
vsetko je tak dokonale nastavene a dinosaury nikde...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 07:34:13 b2fd9cc5
zajímavé, že na určování původu země se cítíte mít dostatečnou mentální sílu, kterou podpíráte logikou. na druhé straně jste všichni tak hloupí, že se tu hádáte o něčem co nemůžete nikdy vědět se 100% jistotou. velmi zvláštní.
frutol # PigaTyti01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 14:32:44 4e509d73
frutol,

take prispevky, ako si napisal ty, tie mam najradsej. Vypovedna hodnota absolutne nulova a zaroven sa to snazi posobit mudro, pricom opak je pravdou. Ale dakujeme, aj snaha sa ceni.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 14:40:59 4e63de7e
Tak co vy ateistický sedliaci?

PRAVDA BOLÍ !

P.S: pre Kučmu: tak čo sám si sa usvedčil! Vraj podvod tisicročia nahradia podvodom dvetisicrocia! To si pekne napísal....... Bože to musí byť zúfalstvo ateistiske!


som vsetko vo vsetkom # JipeDiwo25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-12 15:02:08 d405cfab
A A A pozriem sa do očí a budem vedieť čo si MYSLÍŚ! Tak to nie je o nejakej tej..evolúciíí? Aj myslenie sa už dnes pokúšajú/ obchodné reťazce/ ovplyňovať... Ale faktom je že už len žabomyšie.... bude nasledovať ....a pritom ešte furt TÁ Kriza lomcuje..a nie ju chytiť a lomcuje tade-kade-- a tu len dajaké... prvopočiatky... A "odborné".. evolúčne ...jak "bejk"...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 15:02:40 58d4289b
pravda boli, ale este mame rozpravky...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 16:41:22 b2fd861a
som daco v dacom.
darwin boj jednozacne stelesneny satan, skoda ze neskoncil na hranici...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 16:52:18 b2fd861a
klopi,
Tvoj prispevok ma aj nejaky zmysel, alebo len nahodne generujes slova do viet, ktore nijako nezacinaju a nijako nekoncia? Naozaj hrozne.

som vsetko vo vsetkom Ano, pravda boli. Preto si priprav morfium do zasoby v nejakej bandaske, lebo ho budes potrebovat vela, ked raz zacnes citat knihy a zistis, ze ta neutlapkal Bozicko z blata a ze Jezisko nenosi darceky. Prepac, ze som ti to prezradil teraz pred vianocami.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 17:09:08 4e63de7e
som vsetko vo vsetkom,--Aké pekné meno!A toľko zloby v ňom.-Ateistickí sedliaci sa píše,keď už.No sme v nemom úžase. Len dokedy sa chcete špárať v minulosti?Či to bolo tak,alebo tak?

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 17:10:39 4e621353
Ludia moji ja neviem co sa tu furt hadate, s evoluciou nemaju dnes problemy uz ani vo Vatikane, evolucia vobec nevyvracia existenciu Stvoritela (naopak, este zväcsuje jeho velkost), je to skratka jedna vedecka teoria, o tom akym mechanizmom evolucia prebieha zatial ani netusime. Ina vec je abiogeneza, to je uz tvrdy orech, nahodny vznik zivych organizmov z nezivej hmoty moze byt pokladany nanajvus za nicim nepodlozenu hypotezu, nikomu sa totiz doteraz nepodarilo experimentalne dokazat ze zivot moze vznikat z nezivej hmoty spontanne a bez zasahu inteligencie.
Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-13 21:46:17 55e54ecb
fiha, pocitadlo savojske...vatikan ako nevyhnutna sucast vedy sa vdaka obrovskemu prinosu do tejto oblasti zrejme musi vyjadrit. nie len ze netusime akym mechanizmom prebieha, ta absolutna neznalost dokonca zvacsuje velkost stvoritela...sila. spravne si poznamenal, ze ina vec je abiogeneza, ale preco neposalit publikum odbornymi terminmi ako je nahodny, spontanny...kto vie, keby sa to ludom podarilo pravdepodobne v tom opat nebudu mat prsty vatikanski samani, ale viem si predstavit: "vraveli sme, ze bez inteligencie to nejde"
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-14 06:37:20 b2fd962b
Konečne..prišlo na moje slová . nie len tááák nahádzanéé.. --Conte di Savoya.. 39.. Vďaka vám... ani Krízu neporíešime,, aj naďalej sa do Vianoc budú ceny zaujímavo správať....aj Bayern prehral--fotbal...a hlavná vec že niekto ostal tááá het a ďalší zmúdrel jak "Šalamúnov...konečník"... a Konečné riešenie "nejakej " Evolúcie..či ".Stvorenia " z ničoho je na svete a hlavne "MUDRALOŚOCH" pribudlo --plná riť... Čo dodať -- NIEKTO SKÚMA ROZSAH OPONENCIE___preto ten článok...To vážne ešte dačo .. dodať?
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-14 20:13:57 58d4289b
Veľmi dlhý článok. Neverím,že
ste ho aspoň jeden z vás svedomito a do konca prečítali.Toľko hádok! Stále sa hrabať v minulosti a prítomnosť sa nerieši. Budúcnosť má každý--- na - no,že (neriešim to)Nech si každý verí čo chce,pokiaľ s tým nebude nejak škodiť iným.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-16 12:25:16 4e63f3d7
Pozoruhodny clanok. Ak je hmota neznicitelna, len sa transformuje na energiu a naopak, potom mozeme zit aj v cyklicky sa opakujucom vesmire, (pripadne aj multiverze ?). Potom mozu existovat aj inteligencie, ktore technicky zvladaju prechod zo skolabovaneho vesmiru do dalsieho, vzniknuteho nasledne Big bangom. No ale kto potom stvoril ich?
Gargamel # WiduPite21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-28 23:43:27 c35b0d54
"Psychologická dispozice, s níž my všichni personifikujeme
neživé objekty jako činitele. Jak řekl, všichni spíše budeme
omylem pokládat stín za zloděje než zloděje za stín. Falešně
pozitivní odhad je možná ztráta času. Falešně negativní odhad
může být fatální. V dopise, který mi napsal, vyjadřuje domněn-
ku, že pro naše dávné předky největší nebezpečí z okolí před-
stavovali jeden pro druhého. „Dědictvím je implicitní před-
poklad nějakého lidského záměru, často strach z něho. Jen
velmi obtížně dokážeme rozpoznat jinou než lidskou příčin-
nost." /Dawkins, Boží blud/

"Ve své knize Život vesmíru (The Life of the Cosmos), závisí
na teorii, že mateřské vesmíry plodí vesmíry dceřiné nikoli v pl-
ně rozvinutém velkém křachu, ale lokálněji, v černých dírách.
Smolin ji doplňuje o určitou formu dědičnosti: fundamentální
konstanty dceřiného vesmíru jsou mírně „zmutované" verze
konstant jeho rodičů. Dědičnost je zásadní součástí darwinov-
ského přírodního výběru a zbytek Smolinovy teorie na to při-
rozeně navazuje. V multiverzu nakonec převládnou vesmíry,
které mají všechno potřebné k „přežití" a „reprodukci". „Všech-
no potřebné" zahrnuje i skutečnost, že trvají dost dlouho na
to, aby se mohly „reprodukovat". Jelikož samotná reprodukce
probíhá v černých dírách, úspěšné vesmíry musejí být schop-
ny černé díry vytvářet. Tato schopnost s sebou nese celou řa-
du dalších vlastností. Například nezbytným předpokladem pro
tvorbu černých děr je sklon látky kondenzovat v oblacích a pak
ve hvězdách. Také hvězdy, jak jsme viděli, jsou předzvěstí roz-
voje zajímavých chemických procesů, a tudíž i života. Smolin
se tedy domnívá, že v multiverzu probíhá darwinovský pří-
rodní výběr vesmírů, který přímo upřednostňuje evoluci „pro-
duktivity" černých děr a nepřímo upřednostňuje vznik života.
Smolinova myšlenka se sice všem fyzikům nezamlouvá, ačkoli
fyzik Murray Gell-Mann, držitel Nobelovy ceny, prý prohlásil:
„Smolin? To je ten mladý s těmi šílenými nápady? Možná se ne-
mýlí." Škodolibý biolog by opáčil, jestli darwinovské pově-
domí nepotřebují náhodou zvýšit i někteří další fyzikové."

Jestliže nějaké divoce žijící zvíře bude běžně provozovat nějakou zbytečnou
činnost, přírodní výběr upřednostní jeho konkurenty, kteří bu-
dou čas a energii místo toho věnovat přežití a reprodukci. Pří-
roda si nemůže dovolit lehkovážné hrátky. Triumfuje bez-
ohledný utilitarismus, i když to tak pokaždé nevypadá.

Teď se ale vraťme k onomu zajímavému tématu, kterým
jsme zahájili tento oddíl. Řekněme, že se někdo pokusí vy-
světlit obecné fungování biologické adaptace v podobném du-
chu, v jakém jsme hovořili o vzniku života: s pomocí obrov-
ského počtu dostupných planet. Z pozorování víme, že každý
druh a každý orgán, na který jsme se kdy v rámci každého
druhu podívali, vyniká v tom, co dělá. Křídla ptáků, včel a ne-
topýrů jsou dobrá v létání. Oči jsou dobré ve vidění. Listy jsou
dobré ve fotosyntéze. Žijeme na planetě, na níž jsme obklope-
ni snad deseti miliony druhů, z nichž každý nezávisle předvádí
působivou iluzi designu. Každý druh je dobře uzpůsoben své-
mu konkrétnímu způsobu života. Daly by se všechny tyto jed-
notlivé iluze designu vysvětlit na základě „obrovského počtu
planet"? Ne, nedaly. Opakuji, nedaly. Ani se nad tím nesnažte
zamyslet. A je to důležité, protože se tím dostáváme k jádru
nejzávažnějšího nepochopení darwinismu.
Nezáleží na tom, s kolika planetami vstoupíme do hry, pro-
tože šťastná náhoda, s jejíž pomocí jsme vysvětlili existenci ži-
vota samotného, by na vysvětlení tak bohaté diverzity život-
ních forem na Zemi nikdy nestačila. Evoluce života je zcela
něco jiného než vznik života, protože - a musím to znovu zo-
pakovat - vznik života byl (nebo možná byl) jedinečnou udá-
lostí, k níž klidně mohlo dojít jen jedinkrát. Naproti tomu
adaptace druhů na jednotlivá prostředí proběhla snad milion-
krát a pokračuje dál.
Je zřejmé, že tady na Zemi máme co do činění s generali-
zovaným procesem optimalizace biologických druhů, s pro-
cesem, který probíhá na celé planetě, na všech kontinentech,
ostrovech a neustále. S jistotou můžeme předpovědět, že po-
čkáme-li si dalších deset milionů let, celá nová množina dru-
hů bude na svůj vlastní způsob života adaptována stejně dobře,
jako je ta dnešní adaptována na svůj. Jde o opakující se, před-
vídatelný a hromadný jev, ne o nějakou statistickou náhodu
rozpoznanou ze zpětného pohledu.

Antropickým principem se různé detaily u živých tvorů vy-
světlit nedají. K objasnění diverzity života na Zemi a zejména
přesvědčivé iluze designu skutečně potřebujeme Darwinův
silný jeřáb. Vznik života naproti tomu leží mimo dosah toho-
to jeřábu, protože přírodní výběr by bez něho nemohl probí-
hat. Tady si na své přichází antropický princip. S ojedinělým
vznikem života si můžeme poradit tak, že postulujeme obrov-
ský počet planetárních příležitostí. Jakmile budeme mít zaru-
čenou původní šťastnou náhodu - a antropický princip nám
ji velmi přesvědčivě zaručuje -, role se ujímá přírodní výběr:
a přírodní výběr rozhodně není otázkou štěstí.
Nicméně je možné, že vznik života není jedinou velkou
mezerou v evolučním příběhu, kterou lze přemostit pouhou
náhodou, ospravedlněnou antropicky. Například můj kolega
Mark Ridley v knize Mendelův démon (Mendel's Demon,
v Americe bezdůvodně a nepochopitelně přejmenovaná na
The Cooperative Gene) přichází s návrhem, že ještě význam-
nějším, obtížnějším a statisticky nepravděpodobnějším kro-
kem než vznik života byl vznik eukaryotické buňky (tj. našeho
typu buňky, s jádrem a mnoha dalšími komplikovanými sou-
částmi, např. mitochondriemi, které nejsou přítomny v bak-
teriích). Další velkou mezerou, jejíž přemostění se pohybuje
v tomtéž řádu nepravděpodobnosti, mohl být vznik vědomí. /"upravuje sebe i prostředí pod vlivem svých vynálezů", mění pravidla http://tim09.bl
og.cz/0912/7-kyborg-rod-identita-telo-a-decentrali
zovany-subjekt
/
Jednorázové události tohoto typu by mohl antropický princip
vysvětlit, a to v tomto duchu. Existují miliardy planet, na kte-
rých se rozvinul život na úrovni bakterií, ale pouze zlomek
těchto životních forem kdy překonal mezeru k čemusi po-
dobnému eukaryotické buňce. A z těchto forem ještě menší
zlomek překročil Rubikon vědomí. Jsou-li obě tyto události
jednorázové, nemáme co do činění z nějakým všudypřítom-
ným a vše prostupujícím procesem, jakým je obyčejná, prů-
měrná biologická adaptace. Antropický princip praví, že jeli-
kož jsme živí, eukaryotičtí a jsme si vědomi sebe samých, naše
planeta musí být jednou z oněch nesmírně vzácných planet,
na kterých byly překlenuty všechny tři mezery.

Přírodní výběr funguje proto, že to je kumulativní jedno-
směrná ulice zdokonalování. K nastartování potřebuje dávku
štěstí, kterou mu zaručuje antropický princip „miliardy pla-
net". Díky šťastné náhodě možná bylo přemostěno i několik
dalších mezer v evolučních dějinách. Ale ať k tomu řekneme
cokoli, jisté je, že design jako vysvětlení života nefunguje, pro-
tože design není ve své podstatě kumulativní, a tudíž vyvolává
ještě závažnější otázky, než na jaké odpovídá - a vrací nás pří-
mou cestou k nekonečnému regresu nejvyššího Boeingu 747.
Žijeme na planetě, která je příznivá pro náš typ života, a řek-
li jsme si dva důvody, proč tomu tak je. Zaprvé se životu daří
vzkvétat v podmínkách, které na této planetě panují, což mů-
žeme připsat přírodnímu výběru. Druhý důvod je antropický.
Ve vesmíru existují miliardy planet a bez ohledu na to, jak
malý zlomek planet je nakloněn evoluci*, naše planeta je nut-
ně jednou z nich. Teď je na čase vrátit se s antropickým prin-
cipem zase o kus zpátky, od biologie ke kosmologii.
Antropický princip: kosmologická verze
Žijeme nejen na přívětivé planetě, ale i v přívětivém vesmíru.
Ze skutečnosti, že existujeme, vyplývá, že fyzikální zákony mu-
sejí být dostatečně příznivé na to, aby umožnily vznik života.
Není náhoda, že v noci na obloze vidíme hvězdy, protože hvěz-
dy jsou nezbytným předpokladem existence většiny chemic-
kých prvků a bez chemie by žádný život vzniknout nemohl.
Fyzikové spočítali, že kdyby fyzikální zákony a konstanty byly
jen nepatrně odlišné, vesmír by se vyvinul tak, že by vznik ži-
vota neumožňoval. Různí fyzikové to formulují různě, ale zá-
věr je pokaždé v podstatě tentýž."

Falon # DediPywo93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 00:12:12 4e88ba2c
Dobrá tak jsem si právě přečetl (zatím) přečetl první čtyři odstavce až po ten psaný kurzívou což je (či má být) pohled na evoluci, tady je: 1.věta: V boji o život přežívají silní... Víceméně souhlasím nicméně nutno rozdělovat měkký a tvrdý přírodní výběr, ale jinak sedí. 2: vlastnosti získané během života zdědí další generace... hloupost nic takového evoluce netvrdí a odporuje to zákonům dědičnosti vlastnosti získané během života se nepřenášejí, je to chybná informace. 3. věta:pohlavním výběrem, mutacemi, selekcí a přizpůsobením se se nahromadí kladné odchylky a vznikne nový orgán a nakonec nový tvor... Pohlavní výběr a můžou hromadit i špatné vlastnosti viz jelení parohy. Nutno podotknout, že všechny odchylky upřednostní přírodní výběr, sami o sobě nejsou mutace dobré či špatné, pouze některé (ty výhodnější) jsou upřednostněny přírodním výběrem jiné zavrženy. Postupným vývojem tedy vznikají tvorové a orgány odlišné od určitého zvířete v jeho předchozím stavu. 4.věta: A tato dlouhodobá, postupná historie vzniku nového druhu může být sledována na embryu, které pak zkráceně celý proces (vzniku druhu) opakuje... To je dlouho tvrzená lež, která byla učená na základě zfalšovaných výzkumů a dnes se již nevyučuje ani není dávána do učebnic.

Další odstavec: Jak je ale možné, že paleontologie tuto historii vývoje nepotvrzuje?. Zkameněliny ukazují na náhlý vznik života a ne na vývoj. Fosílie nejsou rozvrstveny podle jednotlivých etap jak předkládájí evolucionisté, ale nálezy které by měli patřit k nejstarším se nacházejí s velmi mladými.... Nepotvrzuje?!! . Nevím co si mám představit pod pojmem náhlého vzniku života... řekl bych že pokud mezi nejstaršími zkamenělinami nejsou žádné pozdější formy života a čím dál postupujeme v historii do předu dostáváme nové, složitější formy života, tak ANO ukazuje to na vývoj života... stačilo by totiž najít jedinou zkamenělinu králíka(Nebo jakéhokoliv jiného savce) v době trilobitů a evoluce by byla zbořena... Stačilo by najít ptáka v období permu (samozřejmě ve zkamenělinách, abych nemátl některé jedince) a evoluce by byla zbořena (nebo by aspoň musela hodně přehodnotit svůj pohled). ... Každé období historie této planety se v horninách uložilo se specifickými znaky a to někdy včetně živočichů, kteří tehdy žili.

Dál ten článek klame kde se dá zaměřuje se např. na údajné argumenty proti evoluci a přitom žádný z těchto argumentů proti evoluci nesvědčí... Je mimochodem zajímavé, že se nenamáhá ověřovat nebo zdrojovat jednotlivá tvrzení (třeba pro přehlednost označit číslem by možné nebylo?)
David Reznicek # PatyDyny89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-08 21:22:44 2eaf5b0d
Davide tu si musis zvyknut na to, ze pseudoodbornikmi sa to u len tak hemzi.
Preto akakolvek snaha o osvetlenie danej temy je pre drvivu vacsinu tu pritomnych uplne zbytocna, Skratka evolucia nie je, lebo je to sprisahanie.

Zem ma len par tisic rokov, nie preto, ze sa to dokazat, ale len preto aby evolucia nemohla za tak kratku dobu prebehnut.
Biodiverzita bznikla po potope
Vesmir ma len tiez par tisic rokov a pohladom do vesmiru aj ked vidime opak je skresleny len tym, ze svetlo sa prestalo sirit milionkrat vacsou rychlostou..
Tu sa skratka dozvies veci.....


rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 13:42:48 55d8898f
David, kluc je ako rychlo a hlavne ako sa vytvarali tie vrstvy a preco su tam zivocichy tak usporiadane.

ale zase sa tu dozvies aj vela inych zaujimavosti. napr., ze zem vznikla buchanim kamenov o seba za miliony rokov, zivot vznikol padnutim kusu bahna do vody, tvoj predok je cervik, ktory vyliezol z oceana, kedze tam nemal potravu atd.. skratka zabava

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-01-09 16:31:29 53d0dae6
Fero musím uznať že Tvoje prednášky sa za posledné 4 roky vypracovali z bahennej teorie na plne komplexnú teóriu o tom ako vznikol život a to bahno z ktorého bol vzkriesený . Teda keď som to dobre pochopil píšeš že búchaním kameňov o seba. Búchal samozrejme boh. Mohlo by to tak byť. :-))
Piko # WiraPomy85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 19:35:52 b919f8c1
vidis Piko, napredovat je dolezite, zvlast na dolezite.sk. Veru studiom teorii "protistrany" som stravil dost casu. na tomto fore svoje poznatky prezentujem odbremenene od vedeckej terminologie, aby to bolo kazdemu jasne. Buchali o seba samozrejme nahodou, taky maly ping pong v trvani milionov rokov :))

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 20:14:44 53d0dae6
Ak píšeš že to bolo náhodou tak sa z Teba stal konečne uvedomelý ateista.. Takže to tu malo pre Teba pozitívny prínos. Trvalo Ti to síce dosť dlho ale predsa, Rafaelova námaha sa vyplatila. Máš v tom síce trochu hokej ale nevadí. Hlavne že si náš. :-)
Piko # WiraPomy85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 20:31:26 b919f8c1
to som necakal, ze ma takto oiluminuje. trocha mam problem este s niektorymi vecami, ale postupne si zvykam. veru je to premena pre cloveka od zakladov. zrazu zijem a potom nic len smrt. ale viem, ze sa musim vzdelavat, aby som sa v tom vyznal. pohyboval som sa v stovkach, tisicoch a zrazu miliony, miliardy, to je veru sok :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 20:52:07 53d0dae6
Nič si z toho nerob, u mňa sa tiež odvtedy čo sme debatili zmenili myšlienkové pochody, už nie som zarytý ateista. Stal sa zo mňa ignostik, lebo fakt je ten že debata musí mať naozaj najprv nejaký zmysel. A okrem zábavy žiaden nemala. :-)) No skús posúdiť Ty , bol tu aspoň niekto kto zmenil odvtedy názor ?
Piko # WiraPomy85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 21:07:44 b919f8c1
tu tazko niekto zmeni nazor. skor tu bolo vela podnetov na studium, ale samotna debata je len zabava, aj ked zaciatky su vacsinou ine v ramci horlivosti, potom clovek pride do reality :)
okrem toho, ak niekto o niecom presvedceny natolko, ze ked mu to zoberies zruti sa mu cely svetonazor nepomozu ani najlogickejsie argumenty.
ale netreba sa uspokojit s ignosticizmom. treba stale napredovat, ktovie kam ta nahoda zavedie :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 21:29:25 53d0dae6
Ti poviem kam ma zavedie. Chcem ist s Tebou niekedy na sumce, mi to tu pod tatrami nemame.
Piko # WiraPomy85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 21:36:13 b919f8c1
no veru minuly rok bol zatial najlepsi. sumce isli velmi dobre. mame zatial cas do juna, ale uz sa tesim. vy mate zas viac pstruhov. ta hrubka mi na teba trochu nesedi, aj tripcode iny. ale vsak sa vyvijame, tak je to v pohode :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 21:57:14 53d0dae6
Tak neskôr sa môžme dohodnúť. Zastavím sa tu, určite Ťa tu nájdem ako si s Rafaelom hudiete stále tie isté pesničky dookola. :-)
Piko # WiraPomy85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 22:00:28 b919f8c1
no s Rafaelom sa uz pohybujeme okolo diskusneho vrcholu, aky moze tato stranka poskytnut. ale sem tam aspon nejaka nova informacia. inak sa aspon zabavame a ideme kazdy svojou cestou. no a ze je to dookola? opakovanie je matkou mudrosti, ale kto do kelu je matkou opakovania? :-)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 22:25:29 53d0dae6
DNA.
Piko # WiraPomy85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 22:46:40 b919f8c1
Debilita... Ta je aj reformatorkou casopriestoru a humanistickych judaistov... :-DDDDDDD


kozmolog # CacoGyhe87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 22:47:37 c6a9f601
Ale si sa tu rychlo zastavil... Tak frejventovane prechadzas uplne nahodne okolo, ignostik...? :-DDD

Maciak bude nadseny a Chocholusek tiez... :-DDD


kozmolog # CacoGyhe87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 22:50:20 c6a9f601
Fero chcel som si to precitat ale hned v uvode su same bludy. vlastnosti získané během života zdědí další generace... a podobne. Ten autor nemá ani páru o tom čomu vlastne oponuje - jeho mylným predstavám o evolučnej teórii. A tak je to vždy, príde nejaký hotentót a napíše sem bludy.. A bludov o hlavnom kreacionistovi sa dá napísať hajajáj.. No a včul buď múdry. Tak načo je dobré toto opakovať, veď je to jasné ako facka. NEMA TO ZMYSEL.
Piko # WiraPomy85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 22:55:41 b919f8c1
Ignostik a v nahlade na vznik vesmiru a zivota na Zemi si sa evolucne nevyvinul na nejakeho altruisticko judistickeho hypochondra...? Nebola to nahodou najprv nahoda, potom trosku kreaovania, potom evolucionovania, casopriestorovania, bohovania a nakoniec opat trosku evolucionovania...? :-DDD


kozmolog # CacoGyhe87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 23:07:07 c6a9f601
kozmolog Ty budeš asi bývalý Hufnágel. O mojom vývoji príliš neuvažuj skôr sa pozastav nad svojim. Stal si sa tu dvorným šašom.. :-)
Piko # WiraPomy85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 23:18:00 b919f8c1
Ignostik, hadaj dalej, ako ty mozes vediet, kto sa tu cim stal, ved si len teraz nahodou prechadzal okolo a ani si to neuvedomujuc, si sem nahodou vosiel, nie...? :-DDDDDD

Vitaj, budes dalsim mojim fackovacim panakom... Tesis sa...? :-DDD

Tvoju dutu kotrbu budem oplieskavat o maciakovu... To bude dunenia... Mozno vdaka tomu niektori pochopia aj vakuum...? :-DDD

Zatial poctivo citaj wikipediu... Pripravuj sa na dunenie... :-DDD


kozmolog # CacoGyhe87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-09 23:25:55 c6a9f601
PIko nevadi ze niekto pise bludy, ovela horsi su ti, co sa s tymito bludmi stotoznuju, vid napr. prva reakcia nejakeho Karola.
Nevadi, ze danej teme nerozumie, skratka napisal autor clanku moje pocity a uz mi ich nikto nevezme, ved to tak krasne spochybnil

Ferove potacanie sa s rokmi a neschopnost prejst pod iridiovu vrstvu, kde ziadne cicavce nie su, su vseobecne zname. A je uplne jedno ci ta vrstva vznikla vcera, ci pred miliardami....

No a prekarat sa ,ci je vedeckejsie ,ze vznikol zivot nahodou, ci cielene niekym ,ktory tiez musel vzniknut je uz ozaj zbytocne.
Ved uz neraz sa napisalo, ze vyvoj nie je vznik....

Ale inak matkou opakovania si to krasne vystihol.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-10 08:24:03 55d8898f
Rafael tvoja vysnivana iridiova vrstva ma velmi vazne trhliny. zatial som sa tomu velmi nevenoval, ale na tvoj podnet som zacal a coskoro ti k tomu aj napisem. ale kedze viem, ako je geologia mimo v ramic datovania krasne rovnych vrstiev, mam silne tusenie ako to bude tu.
nielenze ti vedci vyvratili miliony rokov potrebne k vzniku ropy, ci uhlia experimentalne, uplne ignorujes fakt, ze ropa sa tvori dnes umelo, ale hlavne v prirode a ziadne miliony rokov to netrva. ignoracia jasnych dokazov v prospech svojho svetonazoru je prejavom vsak ty vies coho. ty mi davas deje, ktore sa nedaju overit, ale ja sa ti snazim ukazat deje, ktore stale prebiehaju a vyvracaju vedecke dogmy. tak je to aj s miliardami vo vesmire, pricom vychadzas z predpokladu na zaklade hypotezy.
no a ten smiesny argument okultneho ateistu(Dawkinsa), ze aj stvoritela musel niekto stvorit je smiesny. v obidvoch pripadoch sa dostanes k nejakej prvotnej pricine vzniku, za ktorou uz sa nic nedefinuje. tak isto sa mozem pytat, kto, alebo co stvorilo udajnu bodku hmoty, z ktorej vsetko vzniklo. atd..

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-10 08:40:17 53d0dae6
vidis Fero a tu sa prejavila tvoja povaha, zatial o tom nic nevies, a uz si si vytvoril svoj nazor...
Samozrejme, ze mas svoj nazor, inak by si predsa nemohol donekonecna vypisovat take bludy.
Vsetci ti, co sa danej teme roky venuju budu skratka po patminutovom tvojom badani na internete diskvalifikovani a zosmiesneni, lebo predsa len kecaju a tvoje studie preukazali opak....

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-10 08:44:18 55d8898f
orangutan, hlavne davaj pozor, aby si si opat neprotirecil, ako som ti uz neraz ukazal. ale kedze viem o tvojom probleme s pamatou, co je pre tvoj vek typicke, aj ked nie spravne-pricinu ti niekedy prezradim. ozaj, ako sa dari v muzeu v australii, kde pracujes? musi to byt tazke cele noci nespat, kedze sa asi riadis australskym casom. ci uz ani toto si nepamatas? :D

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-10 08:45:29 53d0dae6
Rafael, trafil si klinec po hlavicke. mne vycitas predpojatost v ramic vyskumu a co sa da povedat o archeologoch, biologoch, ktori automaticky slahaju nicim nepodlozene miliony rokov v prirpade nalezov fosilii? alebo o teoriach brvien a lan? to je presne ten isty pristup zo strany tzv. vedcov. takze si treba najprv pozametat pred vlastnym prahom

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-10 08:47:51 53d0dae6
a ak vyrobou ropy v laboratoriu dospejes, ze ropa vznikne za dve hodiny, tak potom naozaj len stracame cas.
Ked ropa vznikne v prirode za par tisic rokov, dokazuje len to, ze vznikla za par tisic rokov, ale nedokazuje, ze vznikla pred par tisic rokmi.
Chapes ten rozdiel?

Ak teda navrsis pred barakom kopec hliny za pol hodiny, neznamena, ze tvoj vznikol pred pol hodinou...
Toto dokazovanie ako vidis je irelevantne.
Preto ak ropa vznikla ako vznikla, treba si polozit otazku z coho a z akeho mnozstva organickeho materialu.

No a preco teda na cintorinoch necerpeme uz teraz ropu?

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-10 08:48:37 55d8898f
Fero takze na zaver, az budes dost k sebe kriticky, pozri si ten kopec hliny pred domom a hutaj, ci dokazuje vek tvojho domu, ci teba sameho ,ci zeme pod kopou hliny....
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-10 08:53:28 55d8898f
podla tejto logiky by sme sa dostali az k superbodke, takze to je relativne. neexistuje spolahliva metoda datovania.
a preco sa uz dnes ropa netvori v takom mnozstve? lebo na to nie su podmienky, tak ako na ine deje spojene s nanosmi. haldy bahna pochovali zivocicchy a rastlinstvo a podla podmienok sa vytvorili ropa, alebo uhlie. odkial sa vzali tie haldy bahna je dobra otazka, kedze ropa, ci uhlie su zastupene po celom svete v nejakom mnozstve.
no a s tym laboratoriom to nie je strata casu. Tie podmienky, za ktorych vznikla za dve hodiny(menej) nie su v prirode nejake sci-fi.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-10 09:06:29 53d0dae6
Dovolte mi napsat můj názor o Evoluční teorii: Buď existuje věda, která má zájem o objektivitu a je vedena snahou o poznání pravdy a nebo se jedná o vědu, která se snaží přizpůsobit a osekat skutečnost tak, aby vyhovovala evoluční teorii. Pokud je většina vědců ateistů, kteří se snaží popírat Boží existenci, pak mi vychází charakteristika evolucionistické vědy nelichotivě. Vše pro takovou vědu bude dobré, i pokřivená a vyloženě lživá fakta. Z jedné čelisti zrekonstruovat celý mezičlánek ? Vždyť je to směšné ! Nacházíme miliony druhú, kde jsou ty miliony mezičlánků ?
Honza Holik # KojiXyfu37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-30 13:18:40 3e54810a
HH aky mas nazor na ine vedecke teorie?

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-30 13:22:26 55d89f5b
Niet pochýb. Jeho pavedou je učenie Kašpara Šérana kombinované s kostolnými rozprávkami.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-30 13:35:54 d425402c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.3967 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage