Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Komunismus: Zemědělství, nedostatky a rozkrádání v 70. létech


Komunismus: Zemědělství, nedostatky a rozkrádání v 70. létech

Zemědělství, zemědělská technika a diskoordinace

Na 9. schůzi Česká národní rady (dále jen ČNR) ze dne 26. a 27. října 1978 komunista a ministr zemědělství a výživy Miroslav Petřík upozornil na diskoordinace v dodávkách výrobních statků pro zemědělství, kritizoval i investiční výstavbu a upozornil na to, že úspěšné plnění plánu nemusí znamenat mnoho: "Na úseku chemizace se každoročně zvyšují dodávky průmyslových hnojiv, které jsou výrazným intenzifikačním faktorem růstu rostlinné výroby. Proti 231 kg/ha zemědělské půdy v roce 1975 můžeme počítat pro rok 1979 s dávkou 253 kg/ha. Stále však neuspokojivá je výroba některých speciálních druhů pesticidů, biofaktorů a chemických surovin pro potravinářský průmysl...

Z hlediska dalšího rozvoje potravinářského průmyslu a zemědělství jsou stále problémy s dodávkami výkonné dopravní techniky, zejména o vysoké tonáži, speciálně přizpůsobené potřebám zemědělské velkovýroby, potravinářského a krmivářského průmyslu. Zatím se věci řeší v rámci kooperace podniků všeobecného strojírenství a výrobně hospodářské jednotky strojně traktorových stanic...Ani v zemědělství a potravinářském průmyslu neprobíhá výstavba bez starostí a problémů, které jsou ve větší či menší míře společné investiční výstavbě v celém národním hospodářství. Úspěšné plnění ukazatelů plánu pak samo o sobě nevyjadřuje ještě míru krytí skutečných potřeb či požadavků těchto odvětví, které je možno krýt postupně podle možností národního hospodářství." [1]. Také upozornil na problematickou návratnost investic do zemědělství, což naznačuje jistou míru nepovedených investic: "Důchodová situace zemědělských podniků v roce 1975 a zejména v roce 1976 byla výrazně ovlivněna poklesem hrubé zemědělské produkce proti dosažené úrovni předchozích let, a to jednak vlivem mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, ale hlavně vzestupem nákladovosti výroby spojené s klesající účinností vkladů do výroby. Stále zaznamenáváme značnou důchodovou diferenciaci mezi zemědělskými podniky v jednotlivých oblastech. Nepříznivý vývoj vlastních nákladů v zemědělské výrobě a klesající účinnost materiálových vkladů do výroby vyžaduje soustředěnou a soustavnou pozornost řídících orgánů na všech stupních. Byla přijata opatření, aby vývoj vlastních nákladů se ve všech organizacích podrobně analyzoval se zvláštním zaměřením na materiálové a neproduktivní náklady." [2].

Komunista Jan Jirásek upozornil na 9. schůzi ČNR na spotřebování kapitálu v zemědělství a potravinářském průmyslu, vzpomněl špatnou strukturu dodávané techniky a upozornil i na dlouholetý nedostatek náhradních dílů a spotřebovávání kapitálu: "Domnívám se, že bychom měli při plánování zemědělské výroby brát v úvahu úroveň příslušné techniky a technologie, přírodní podmínky i nerovnoměrné rozmístění pracovních sil a z těchto hledisek plánované úkoly zabezpečovat daleko komplexněji, včetně podmínek pro nutnou reprodukci kádrů a pracovních sil, v níž výstavba bytů pro zemědělství hraje významnou úlohu. Z tohoto hlediska bych chtěl ocenit zpracování názorů na soustavu zemědělských strojů ve známém programu A 10, ale současně upozornit, že by již v některých případech potřeboval přehodnotit z hlediska nejnovějších poznatků a potřeb, které vyplývají z měnící se struktury a organizace zemědělské velkovýroby. Jsme si vědomi, že výroba strojů nové generační řady bude postupná a že i dodávky mechanizace pro zemědělství musí být v souladu s možnostmi národního hospodářství. Proto úkoly plánované v tomto směru pro 6. pětiletku považujeme tak, jak je uvedeno ve zprávě vlády, za kritérium vztahů mezi strojírenstvím a zemědělstvím. Přesto musíme upozornit na to, že v současné době v důsledku finančních limitů na nákup strojů v družstvech neprobíhá ani prostá reprodukce v obnově zemědělské techniky a dopravních prostředků.

jzd_zemedelci1

Obdobně je tomu i v potravinářském průmyslu. Pokládáme za nutné na tyto skutečnosti upozornit proto, že dlouhodobější setrvávání tohoto vývoje by mohlo negativně ovlivňovat rozvoj uvedených odvětví se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Ve zprávě vlády ČSR se konstatuje, že plánované dodávky strojů jsou ve finančních objemech naplňovány a jsou vytvářeny předpoklady, aby byly úkoly 6. pětiletky objemově splněny. Tento pozitivní fakt však narušuje skutečnost, že nejsou plněny dodávky zemědělské techniky ve své struktuře. Projevuje se to zejména v nedostatečném plnění úkolů v dopravní technice, kdy jsme již 2 roky měli dostávat zemědělské automobily, ale fakticky nejsou. Nejsou uspokojovány potřeby v nakladačích, nejsou dodávány v potřebném množství traktory, zejména o výkonu nad 100 koní, malotraktory, některé stroje a zařízení pro mechanizaci živočišné výroby a chlazení mléka. Vážná je situace v dodávkách techniky pro pěstování a sklizen brambor a cukrovky, zeleniny a ovoce, je nedostatek strojů pro úklid slámy, nedostatečně je řešena mechanizace pro horské oblasti a zemědělské stavebnictví. Tyto nedostatky ve struktuře dodávané zemědělské techniky, vytvářejí vážný problém při zajišťování zemědělské rostlinné výroby a její sklizně a v řadě případů vedou ke stressovým situacím u řídících pracovníků, neboť zajišťování pracovních sil a dopravních prostředků z ostatních odvětví národního hospodářství na výpomoc vyžaduje neúměrnou námahu a zvýšené náklady. Již dlouhou řadu let se hovoří o nedostatku náhradních dílů a tento stav je kritizován. Musíme znovu s plným důrazem upozornit, že tento stav dále přetrvává. Jsme si vědomi, že ne vždy se s náhradními díly v zemědělství dobře hospodaří a proto chápeme úpravu cen náhradních dílů jako opatření směřující k jejich efektivnějšímu využívání. V tomto směru se postupně zavádí i nová organizace skladování, která též má za cíl zlepšit hospodaření s náhradními díly." [3].

Na nedostatek náhradních dílů v zemědělství upozornil i komunista Jaromír Hájek, zřejmě plán moc nepočítal stím, že více techniky bude vyžadovat více náhradních dílů: "Jde především o péči o základní prostředky, jejíž úroveň by měla růst úměrně s přibývajícím počtem strojů a zařízení, s jejich složitostí i s náklady na jejich pořízení. Zatím tomu však vždy není, o čemž svědčí i výsledky průzkumu situace v zabezpečování potřeb vybavenosti, údržby a oprav strojních základních prostředků, který provedl náš výbor v letošním roce. Problémy se soustřeďují zejména do nedostatku náhradních dílů, servisu a vlastních i externích opravárenských kapacit. To má svůj vliv i na růst materiálových nákladů a na nižší využívání strojů a zařízení. Např. jen podíl prostojů z titulu nedostatku náhradních dílů a neplánovaných oprav na celkových prostojích traktorů činí 7 až 12 %. Zemědělské podniky a STS se snaží vyrovnat s touto situací tím, že si vyrábí příslušné díly a opravy provádějí pokud možno sami, přičemž si vytvářejí vlastní sklady náhradních dílů, což není vždy efektivní jak z hlediska pracovních sil, tak i nákladů. To je také jedna z příčin, proč náklady související s opravami základních prostředků bez vyplacených mezd stouply za poslední tři roky o více než 21 %. Zanedbatelný není ani rozsah prováděné technické údržby, na kterou se jen u traktorů spotřebuje denně podle odhadu okolo 110 000 pracovních hodin. Nad tím je třeba se zamyslet a hledat příslušná řešení, a to i např. výstavbou společných servisních středisek u větších zemědělských podniků, výstavbou ústředních skladů náhradních dílů a samozřejmě i zlepšením dodavatelsko-odběratelských vztahů. S rozvojem mechanizace souvisí i přísun nové techniky pro zemědělsko-potravinářský komplex. Jde v prvé řadě o důsledné plnění plánovaných dodávek strojů a zařízení a o řízení jejich další výroby a dodávek tak, aby tyto výrobky odpovídaly potřebám tohoto odvětví v požadované struktuře, kvalitě, výkonnosti a v neposlední řadě i vysokou úrovní typizace a unifikace. Jenom pro ilustraci uvádím, že v současné době se vyskytuje v zemědělských podnicích např. 27 typů traktorů, 7 typů obilních sklízecích mlátiček, minimálně 10 typů nákladních automobilů apod., přičemž ceny nově dodávaných typů zemědělských strojů a zařízení neodpovídají vždy kvalitě a výkonovým parametrům." [4]. Je patrné, že zvrátit investice do vyšší kapitálové vybavenosti práce mohl zapřičinit jen pouhý nedostatek náhradních dílů.

Nejen na problémy v dodávkách některý docela banálních věcí upozornil i komunista František Rozhon: "Zemědělská technika a zařízení klade také vysoké požadavky na dodávky pryžových výrobků. Zásobování zemědělství těmito výrobky se uskutečňuje se značnými potížemi. Na základě narůstajících rozporů v zabezpečování potřeb národního hospodářství výrobky z technické pryže, bylo ve výrobních podnicích ministerstva průmyslu ČSR přikročeno k mobilizaci všech dostupných zdrojů a rezerv. V důsledku těchto opatření a iniciativou pracujících i přesčasovou prací, se podařilo u vybraných výrobků technické pryže zvýšení výroby asi o 10 %. Přes uvedená mimořádná opatření a dosažené výsledky, nejsou plně uspokojovány stále rostoucí požadavky na různé druhy těsnění, hřídelové těsnění, lisovaný gumokov, akumulační skříně apod. Tíživá situace je u některých druhů hadic a dopravních pásů. Často pro tyto drobné dílce jsou zemědělské stroje nepoužitelné. Tento nepříznivý stav v dodávkách pryžových výrobků trvá již několik let. Na tuto situaci je poukazováno širokou veřejností a kritika zazněla i na jednání výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví." [5].

Nedostatky a nekvalita

Místopředseda vlády ČSR, dříve ministr obchodu ČSR a komunista Štěpán Horník na 9. schůzi Česká národní rady ze dne 26. října 1978 upozornil na diskoordinace v podobě zajištění skladů na obilí a na nedostatky a přebytky na trhu (byť upozornil zároveň i na rostoucí spotřebu masa): "I když musíme říci, že v této pětiletce a v části minulé pětiletky se nám podařilo postavit mnoho skladů na obilí, dobrých, pěkných, mechanizovaných a účelných skladů, ale když si spočítáte úrody před pěti, sedmi léty a kapacity na skladování a současné úrody a kapacity, které máme ke skladování dnes, musíme bohužel konstatovat, že se situace relativně počítáno na množství úrody, vůbec nezlepšila, ale že rok od roku nám zůstává čím dále tím více obilí, které jsme horko a těžko vyrobili, které je špatně skladováno. A každý z nás ví, co to je za ztrátu...Pokud jde o zeleninu, dopadlo to tam velmi špatně, proti plánu jsme dostali méně o 8000 tun rajských jablíček, o 8000 tun paprik, úplný "výbuch" byl u okurek-nakládaček, kterých nám chybí prakticky 50 % 24 000 tun. Nakládačky v letošním chladném počasí prostě nenarostly. Pokud jde o zelí, můžeme vyrobit jenom to, co umíme prodat, ale máme ještě na skladě zelí z loňského roku. Pokud jde o ovoce, výpadek je prakticky všude, od jahod, přes meruňky atd. Nyní se trochu ukazuje přebytek padaných jablek, ale je to proto, že kromě plantáží specializovaných na pěstování tržního ovoce, jiné organizace nemají lidi k česání ovoce a jablka se prostě se stromu setřesou a odevzdávají se jako padaná. Počítali jsme s jejich menším množstvím, dostáváme jich víc, jsme po pravdě řečeno rádi za ně a děláme všechno možné, abychom je zpracovali." [6]. Proč se nemohly prostě chybějící věci dovézt? Protože ekonomika nebyla schopna tolik vyvážet, aby získala zahraniční měnu.

Některé služby měly zřejmě nevalnou úroveň: "Nedořešená je problematika nedobrého technického stavu motorových vozidel, nízká úroveň servisu, nedostatek náhradních dílů, malý počet stanic technických kontrol. Proto bude třeba tuto situaci co nejdříve řešit, a to i v souvislosti s přípravou zásad zákona o provozu na pozemních komunikacích." [7]. Ani s kvalitou to nebylo slavné: "Neuspokojivý stav je v jakosti spotřebního zboží. Ve značném rozsahu proniká nejakostní zboží na vnitřní trh a až ke spotřebiteli. To má za následek i rostoucí objem spotřebitelských reklamací. Zatímco v roce 1973 činila hodnota reklamovaného zboží přes 229 miliónů Kčs, v roce 1977 představovala hodnota reklamovaného zboží již přes 450 miliónů Kčs. Kromě skutečnosti, že na vnitřní trh proniká ve značném rozsahu stále nekvalitní zboží, svědčí tento vývoj spotřebitelských reklamací i o tom, že spotřebitelé už znají a postupně stále více využívají možností, které jim reklamační řády poskytují. Seznámili jsme se s tím, že orgány České obchodní inspekce provedly několik tematických prověrek, ve kterých se zabývaly otázkou kontroly jakosti a uskladnění zboží vždy v příslušném sortimentu od výrobního podniku přes velkoobchodní sklady až do prodeje. V poslední době byla tato prověrka provedena v sortimentu nábytku, automatických praček a výsekového masa. Byly zjištěny vážné nedostatky jak v samotné výrobě, tak i při uskladnění zboží ve velkoobchodních skladech a při jeho prodeji." [8].

Rozkrádání socialistického vlastnictví se dařilo

Řeč Karla Šimona nás navedla na problém kriminality a korupce. Dlouholetý generální prokurátor ČSR a komunista JUDr. Jaroslav Krupauer na 9. schůzi ČNR upozornil na problém rozkrádání socialistického vlastnictví: "Uspokojivý není ani velmi malý počet stíhaných pachatelů trestných činů proti hospodářské kázni, proti socialistické hospodářské soustavě, úplatkářství a zneužívání pravomoci veřejného činitele, který stěží odpovídá skutečnému výskytu těchto záporných jevů v ekonomicea v životě společnosti vůbec...V první řadě šlo o účinné uplatňování prostředků práva při ochraně socialistické ekonomiky a majetku v socialistickém vlastnictví. Trestná činnost namířená proti těmto velmi důležitým zájmům představuje plných 20 % kriminality a je vůbec nejpočetnější skupinou trestné činnosti. Škody způsobené naší ekonomice přesáhly v minulém roce 300 000 000 Kčs, přičemž odhalování a úplné zjišťování spáchaných činů je obvykle spojeno s nemalými obtížemi...Ve snaze přispět dozorem nad dodržováním zákonnosti k posílení státní, hospodářské a pracovní kázně orgány prokuratury provedly v roce 1977 a v prvém pololetí 1978 zhodnocení stavu zákonnosti v tak důležitých hospodářských odvětvích ČSR, jakými jsou stavebnictví, zemědělství, státní a družstevní obchod. Shromážděné poznatky o porušování právních norem a o příčinách vedoucích k porušování zákonnosti byly projednány s příslušnými ústředními orgány, řídícími orgány v krajích i s těmi hospodářskými organizacemi, v nichž byly zjištěny nejzávažnější nedostatky...Obdobně jsme přistoupili ke zhodnocení stavu zákonnosti ve vybraných úsecích státní správy, zejména v rozhodovací činnosti národních výborů. Vycházeli jsme z toho, že národní výbory, jeden ze základních kamenů celého socialistického politického systému, plní i rozsáhlé úkoly při tvorbě a dodržování socialistického právního řádu. Naše poznatky ukázaly, že přes nesporné zlepšení v průběhu posledních let a soustavnou péči ústředních orgánů státní správy se i v současné době vyskytují při uplatňování právních předpisů v rozhodování národních výborů některé nedostatky. Přitom každé porušení zákona při rozhodování o právech a povinnostech občanů, které přísluší orgánům národních výborů přináší s sebou škodlivé společenské a politické důsledky, oslabuje důvěru občanů k orgánům socialistického státu, ztěžuje uplatnění socialistické demokracie a rozvoj společenských jistot našich občanů." [9].

Pár dat k problému rozkrádání socialistického vlastnictví: "Hlavní pozornost soudů je v současné době zaměřena na společensky nejzávažnější úseky trestné činnosti, především na trestnou činnost proti socialistické ekonomice. Přestože počet trestných činů tohoto druhu se v posledních letech snižuje /např. v roce 1973 bylo odsouzeno pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví 8258 osob, v roce 1977 celkem 6035 osob/, nelze ji podceňovat, neboť se stále ještě vyskytuje velký počet zejména závažných skupinových trestných činů s poměrně značnými škodami /pro ilustraci uvádím, že v roce 1977 činily škody způsobené pravomocně odsouzenými pachateli trestného činu rozkrádání skoro 37 000 000 Kčs/." [10]. Odsuzovány byly tisíce osob a šlo částečně o organizovanou činnost. Samozřejmě orgány byly schopné odhalit jen určitou část těchto činností.Author: HYNEK RAJCHENBERK # DemuHoso30
Slovensko2015-05-1552
-
 47% ( 7 people voted )
+
no do pizzi...zase raj...chenberg...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-16 20:58:05 b2fd9567
Mám rád dobové zažltnuté plagáty vzniknuvšie desiatky rokov dozadu. Výborne reflektovali svoju dobu a veľa z nich vyčítate. Obzvlášť z tých propagandistických z obdobia úderníckych aktivít. Umenie socialistického realizmu bolo tak vzletné a radostné, až bolo falošné a neúprimné. Tu ma potešila jedna typická ukážka, tentoraz k téme poľnohospodárstva. Pravda, boli aj zábavnejšie mazanice, ako poďme na kulaka!, ale i tento má svoje propagandistické čaro. Autor vložil do popredia dominantné trio - usmievavý agroinžinier, čerstvá mladá krv svetlej budúcnosti, je mimoriadne spokojný. To, čo drží v ruke, je dvakrát nadol upravený plán výnosov, aby bolo čo úspešného hlásiť okresnému tajomníkovi pre poľnohospodárstvo a aby všetci boli spokojní. Dve rozjuchané devuchy majú radosť, že z tohto plánovaného ojebu budú zaručene prémie. Na pionierky už nemajú správne roky, ale neodmysliteľná červená šatka musí byť. V obraze vzniklo prázdne miesto v pozadí krajiny. Miesto ako stvorené pre kombajn, na ktorom neproporcionálne veľká červená zástava mala na prvý pohľad evokovať (vtedy relatívne nedávnu) spomienku na T34 v čele oslobodzovacieho frontu. Psychologicky podprahovo geniálne! Len... len ten mráčik nad ním, len ten mráčik... Chcel snáď maliar tým niečo skryte naznačiť? Že sa snáď nad socialistickým poľnohospodárstvom zmráka a tým sa zmráka aj nad jasnozrivou stranou pod vedením jej veľkého vzoru? Do bane s ním! A mne sa už pod vplyvom tohto bizarného ilustračného diela vynára i dielo Miroslava Válka a žiada sa mi zvolať: Poďťe žať! Poďte žať...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-05-17 10:04:28 bc7b649f
Gejzinko bolševická, co jiné se dá čekat než že se trapný bolšán ("většinovec") bude vymlouvat tu na socialismus, tu na kapitalismus, tu na židy tam na cokoli jiného- Účel je jasný...svést ze stopy štouraly...zakrýt vlastní debilitu a následky experimentů nadvlády...Jenže jde o konkrétní lidi a jejich vadný charakter, ne o ismy, které tyto jen zneužívají jako zástěrku a "odůvodnění" svému systematickému řádění. A co hůř tito jedinci s deviantní touhou všechno ovládat (násilím či přeneseným násilím přes aparát) a manipulovat si za sebe dávají vytvářet také zástupce - zákony a administrativy.
Namísto toho aby byli štvaní jako škodná, ještě se k nim upínají naděje jiných deviantů-zas těch masochistů-voličů toužících po jejich umělém "pořádku".

Urbal # CuhoJura83
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-05-17 12:32:03 4e88889e

To nič, on zase čerpal, ako obvykle, z nejakého budovateľského dokumentárneho filmu alebo filmového týždenníka...


Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-17 13:06:27 bc7b649f
zaujimave ze do toho ceskoslovenskeho socialistickeho polnohospodarstva sa chodili ucit japonci ako inseminovat, to asi preto ze sme boli pozadu, a pozrite sa aku uhlikovu stopu zanecha dnesna potravina a aku mala ta socialisticka, ale najdolezitejsie je to, ze tu vladne debilokracia a volny prd, ktory vsetkym vsetko zabezpeci, aj ked vetcine iba dlhy, strees, a na dochodku za celozivotnu pracu zobranie na ulici, teda ked sa ho clovek pri dnesnej kvalite potravin a pracovnom tempe dozije...xixix a este by som chcel vediet co by robili ty dnesni juropsky volnotrhovy polnohospodari bez dotacii, a veru oni tym svojim na zapade dali take zo slovenskeho pohladu ,,bezkonkurencne,, u nas dali take aby sa tu neoplatilo vobec nic, ved konkurencia je svina, to vie kazdy kapitalista...xixix
kombajn # HydyKuwi36
-
 56% ( 6 people voted )
+
2015-05-17 17:02:55 56186deb
Pandemonium,uz sa to blizi,dufam ze sa tvoj vysoky intelekt uz chysta.

Len maly odkaz.Cisto pre teba.LOOL.

http://ekonomika.sme.sk/c/
7809295/ekonomovia-podporuju-zrusenie-hotovosti-oz
nacili-ju-za-nemodernu.html?ref=trzhttp://


harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-17 18:07:28 b229dcb7
loading...
Opíš niekoľkými vetami svoj odkaz, čo sa to vlastne blíži. Na odkazy kohokoľvek v kabarete Dôležité nikdy neklikám.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-17 18:12:55 bc7b649f
Niekolkymi vetami?

Tak skusim len jednou.

Uz nikto si nepostavi v Tepliciach maly domcek.Staci tak?

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-17 18:26:14 b229dcb7
Tie obrázky pripomínajú variáciu na jehovistický raj - všetci čakajme na socialistického spasiteľa, čo to za nás vyrieši, obožeňme územie ostnatými drôtmi, odovzdajme majetky centru a načúvajme príkazom, kulty osobností, povinné mávania a pompézne spartakiády sú vítané ... Kto vytŕča z davu, tomu usekneme hlavu :)
LenkaB # LyroKomo25
-
 63% ( 6 people voted )
+
2015-05-17 20:32:11 58d7436a


sudcalynch # DujuCuqi06
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-05-17 20:40:50 4e63938a
Blbka LBčka o socializme a komunizme by si mala podrkotať s vašou fúrerkou Angelou Merkelovou, tá študovala v sovietskom zväze a bude o tom čo to vedieť!!!
sudcalynch # DujuCuqi06
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-05-17 20:59:13 4e63938a

Čo teraz z tými obrázkami? Hitparáda socialistických vzorov? Hitler, Stalin, Kim, Mao .. to sú tí praví vodcovia socialistických siekt združených v štáte.. A že Merkelová pomáha budovať ďalší komunizmus - mne sa to nepáči ...
Inak dedo, tebe by seriózne už mali navliecť zvieraciu kazajku .... ObťažuješLenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-05-17 21:57:15 58d7436a
Servus Lenočka..
A či ty ešte stále bojuješ s touto pakážou na "dvoležitom?"
Ja som to už davnejšie vzdal,,podľa príslovia - "s usopleným nepoješ a s dutým nepokecáš":-DDD


Joplins # XuhyDime11
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-05-17 22:15:30 3e2c872a
koza, si minule pisala, ze si hruba...planujes poberat matersku, ci aj v tomto smere sa zachovas ako prava kapitalistka?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-17 22:27:28 b2fd9567
Nazdar Joplinsko :), minule sme ta spominali, ze chybas .. Jak sa dari? Chalupka postavena?
Hej, sem tam pridem este nakopat tych antikristov trochu, nech sa zaktivizuju, najnovsie sa zacali spoliehat na socialistickeho mesiasa typu Kim-Ir-Sen :)
Krcma – je rozdiel socialny stat a socialisticka diktatura … to za prve, za druhe, tehotna nie som, to bol vtip, za tretie, urcite nebudem rozoberat sukromne veci s internetovym primitivom a za stvrte nie som kapitalistka, nevlastnim kapital a zatial prispievam na matersku inym zenam zo svojich dani

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-05-18 08:13:33 509a8e1a
"je rozdiel socialny stat a socialisticka diktatura"

neverim, zeby ti to uz konecne doplo?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 08:39:20 b2fd9567
ved diktaturu si tu omielala dookola len ty, uz sa nepamatas?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 08:41:06 b2fd9567
Halooo, zobudme sa! Ako pise kombajn - socialisticke dotacie, ktore su na zapade, znicili nase (a nielen nase) polnohospodarstvo!
Takze o com sa tu bavime? Hrame sa na kapitalizmus alebo na co?

zdravyrozum # GyduJudi50
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-05-18 13:53:28 bc78020a
On ten..nejaký ..lahvovíííí..sa vôbec , pustil do "reči " s ČUBOM. To vážne "komediant" sa pokusil čosi riešiť. Ale no --Už je čo riešiť....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 19:52:42 58d4289b
Je to inde . Víťazný systém..za boha za národ nevie nasýtiť...svet...a hladujúcich ..neubúda..A hádzať "modifikovanú" kukurucu -z lietadiel---aby sa pozabíjali... či "degenerovali" ... A Ukrajinska Čiernozem už je pomaličky kúpena../dlh určite---Židmi.../.. a už Nikita ..konkuroval... Amerike s "kukuruzou"...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 20:04:01 58d4289b
No už len výhody sebestačnosti --potravinovej -- je treba DEMONŠTROVAŤ...keď Alexander Macedonsky... olivy, cesnak, zrno...v cca r 333--pnl...ale no ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 20:27:36 58d4289b
..Lenka B...skúste tam kdesi .zistiť....či existuje ..mliekovod...štátom vybudovaný... či existujú štátny "rozmnožovači" --rožného--- či súkromný pestovateľ má -- dotácie , a koľko... za čo.. To nie len tak rozumieť nejakému..vyznaniu.. a robiť závery--- aby "každý rozumel" čo sa vie...kdesi--
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-18 20:35:54 58d4289b
Klopi, nehnevajte sa na mňa, ale čomu vlastne rozumiete vy? Mne sa zdá, že vôbec ničomu ... V Boha neveríte a nie ste schopný ani realizovať fakt, že najhroznejšie hladomory v histórii ľudstva vôbec boli dôsledkom likvidácie roľníkov socialistickými diktatúrami - miliónom roľníkov v ZSSR a na Ukraine bola odobraná pôda a boli vyvezení na Sibír alebo odsúdení na nútené práce v gulagoch. Výsledkom bol taký rozvrat a prepad poľnohospodárskej výroby, že mal za následok hladomor v oboch krajinách a dodnes sa z neho nespamatali. V kapitalistických konzumných spoločnostiach je presne opačný problém - so vznikom novej civilizačnej choroby - obezity, kde sa ľudia nekontrolovane prežierajú
LenkaB # LyroKomo25
-
 64% ( 4 people voted )
+
2015-05-18 23:12:13 58d7436a
doteraz som do debat vstupoval s jednoduchym pravidlom...kapitalizmus som chapal ako sukromne vlastnictvo a socialzmus ako spolocne, alebo nieco urcene sukromnikovi a naopak sirokej mase ludi.

bud sa tu zavadzaju nove pojmy, alebo som sa mylil ja, kazdopadne, chcem sa opytat zdraveho rozumu, preco si mysli, ze dotacie su socialisticke a nie kapitalisticke, trebarz ako vo vahostave...je to tym, ze sme sa nato vyskladali vsetci?

bud su ludia tak zblbnuti reklamami uz, alebo sa im vazne paci, ze si niekto robi narok nato, co nielen ze by malo, ale musi byt spolocne, akoby koza mozno povedala, ze to neni bistrozrakeho ani dlheho, ale od jeziska :) ale tak asi sa konecne necham zlomit, a zacnem vazne verit v ludsku stedrost a filantropiu, asi. na slovensku je to teraz moderne...

ved aj zena mi stale hovri, cim viac samovrahov, tym menej samovrahov :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-05-19 05:56:53 b2fd911b
je to sice zo sme, no nist, je tam zopar dobrych obrazkov, len sa obavam, ze si zase niekto len robi kampan, ozaj, tipujem za zase to bude predcasne.

gejza nevies nahodou, idealiste.cz to je daky protipol iness?

http://jankosc.blog.sme.sk/c/381158/svinstva-klams
tva-a-zavadzanie-praca-a-platy-maj-2015.html

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 06:17:37 b2fd911b
Ťažko, veľmi ťažko je Vám ..LenkaB25..niečo vysvetľovať..."ostávate nemenná" aj mentálne. Príčiny hladomoru... sú oficiálne... známe. Len pre poriadok ... Angličania po prvej svetovej ---vyvážali 80% strojnej produkcie len a len za obilie... hoci ZSSR chcel platiť..aj zlatom. Jedine skúsenosti so "scelovaním" pozemkov drobných vlastníkov boli v USA...ich vyhaňaním...zabíjaním.... Kulaci , vlastníci v tej dobe pozabíjali ...schválne cca 450 tisíc volov---hlavnej "pracovnej" sily v tej dobe na Ukrajine.../z 593 tisíc na 105/S hospodárska kríza --od r 1929 ---spôsobila ..že obilie sa kupovalo v USA, Kanade... a uhrádzali sa dodávky strojav---Anglii...atd.../ a Kaganovič bol Žid..../ LenkaB25... Vaše poznania, Vaša viera, Vaše " vedomosti" Vás dostávajú čoraz viac do väzenia... duševného...Skúste sa venovať radšej ...kultúre, športu...či vzdelavaciemu procesu..etickému...... Prajem veľa úspechov....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 06:50:11 58d4289b
Lenka,
pozri si lepšie historické fakty...
"Po smrti Lenina a ztrátě vlivu Trockého začal Stalin rušit závazky SSSR vůči Západu. Rušil koncese na těžbu i nucené práce Sovětů. Rušil pobočky zahraničních bank v zemi a vyměňoval management ruských bank. Stalin se stal pro celý Západ pohromou. V roce 1925 začal industrializaci SSSR, na což mu Západ odpověděl Zlatou blokádou. Odmítli mu jakékoli zboží prodávat za peníze či zlato, za vše chtěli obnovení koncesí na těžbu surovin. Nebo musel za stroje a zařízení platit obilím. Sankce a embargo, které Západ na SSSR uvalil, způsobily, že pokud nechtěl Stalin zastavit industrializaci a budování obrany země, musel vyvážet většinu vypěstovaného obilí na Západ."
http://aeronet.cz/news/ukrajinsky-hladomor-193
2-33-byl-vedlejsim-produktem-tunelovani-sovetskeho
-svazu-ze-strany-americkeho-kapitalu-podobnost-s-p
olistopadovym-vyvojem-v-nasi-zemi-jen-ciste-nahodn
a/


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 07:51:24 b2297862
Aha :))) No znova za to môže niekto iný. Kulaci (vidím že ste si osvojil aj ten pejoratívny výraz - roľník rovná sa nepriateľ štátu) si vlastne sami zničili svoj majetok, pozabíjali dobytok a možno aj dobrovoľne sa odpratali niekde do pracovných táborov.... Odmietate si priznať fakty na základe idealizácie režimu, to sa stáva.
Nedávno vám vadila arizácia majetku židov ...To isté sa stalo v Sovietskom zvaze s roľníkmi - boli označení za triednych nepriateľov, zbavení práv a majetku, vyvezení do koncentrákov. Ako zámienka slúžila napr. nesplniteľná kvóta dodávky - a roľník bol označený za sabotéra, ktorý skrýva úrodu pred stranou .... Umelo vyvolávané hladomory boli realita - tie smiešne plagátiky so zrnom sú akurát klamlivá propaganda pre naivných, ktorí naletia na vzletné symboly a frázy, ktorí žiadajú aby všetko bolo spoločné a nikoho a zneužívajú fakt, že podobné neomarxistické krysy sa snažia ovládnuť slobodné krajiny to považujú za dobrú výhovorku, aby im dali do rúk ešte vačšiu - prakticky neobmedzenú moc podrobením sa nejakej nevoľníckej diktatúre. Trhová ekonomika je prirodzený život, pohyb, tvorba a výmena prostriedkov a kapitálu - socializmus a zákaz odjakživa prirodzenej trhovej ekonomiky je statickosť, smrť, zastavenie času.
A ešte k tým samovrahom - v ZSSR to nebolo potrebné, tam sa o to postarala vládnuca garnitúra, ktorá sama rozhodovala o tom, kto pôjde na smrť a kto prežije

Niečo ako keby som ja tvrdila, že za Hitlera bolo dobre na základe skvelého dokumentárneho filmu a zbierky zožltnutých plagátikov - asi by som bola vyhlásená za blázna a právom. Ale vaše ideály a spomienky vám neberiem. Aj národný socialista Hitler má ešte stále veľa prívržencov ... Prosím pokračujte, naťahovať sa s podobným typom sfanatizovaných ľudí nemá zmysel :)LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 07:53:44 58d7436a
klopi nejaku serioznu literaturu o tom by som nasiel kde? Vdaka ....
Nemusi to byt z internetu, staci nazov publikacie,ci autorov.

Ale jedno si neviem predstavit, ze by FC dokazala komentovat aj nieco ine okrem toho, comu nerozumie.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 09:10:16 59ad0eb9
Rafael o takýchto veciach nenájdeš nikde serióznu publikáciu, jedine že by si sa vybral do Moskvy a desať rokov hrabal v archívoch a potom napísal knihu. Jediné dokázateľné fakty sú zlatá blokáda CCCP a vyžadovanie platieb v obilí od CCCP, ďalej že v dobe hladomoru bolo sucho na Ukrajine a v Rusku, zlaté embargo padlo nástupom Adolfa, ten by ho nedodržiaval a tak ho zrušili, ďalej k tím volom, tiež som čítal že si požrali voly a nemali čím orať a tím pádom nebolo čo siať, žať a jesť, ďalej bolo to po veľkej hospodárskej kríze a ani v USA to vtedy nevyzeralo ružovo s farmármi, tiež som čítal že farmári v USA kapali ako muchy, nemali robotu, teda nemali peniaze a nemali čo jesť, ďalej dve poznámky k hladomoru z diskusii, jeden napísal že až teraz pochopil príslovie ktoré mu jeho dedo občas povedal(Volinský Čech), „voly zožrali, kone zodrali“ a ďalší písal že mu dedo rozprával že u nich v dedine hladomor nebol(Česká dedina), pretože nesabotovali a za ďalšie písal že makali na svojom až do príchodu Nemcov v 1941. Ďalší fakt je že ak by Stalin neindustrializoval CCCP a nezbrojil, tak ich Hitler v 41 prevalcuje a za mesiac max dva od začiatku útoku by bol v Moskve a vojna by bola pre Nemecko vyhraná a LBčka by tu vychvaľovala na fóre veď viete koho, ako karpatská Nemka(volksdojč), tých 24.000 by určite CCCP nemalo ak by nebolo Stalina

"Otázka počtu sovětských tanků na počátku německo-sovětské války byla dlouhou dobu poměrně spornou záležitostí. V oficiální sovětské historiografii byla zamlžována formulacemi o "větším množství tanků" ale s "malým počtem moderních tanků". Naopak počty německých tanků byly vyčíslovány velice přesně a zdůrazňováno bylo že šlo o "moderní stroje".
Skutečnost byla ale trochu jiná. Němci už během války tvrdili, že jenom do konce roku 1941 zničili až 20 tisíc sovětských tanků. V srpnu 1941 řekl Hitler Guderianovi: "Kdybych věděl, že počty ruských tanků, které jste uváděl ve své knize souhlasí, pak si myslím, že bych tuto válku ani nebyl začínal". Guderian v roce 1937 ve své knize Achtung panzer uvedl počet 10 000 sovětských tanků (v rukopise měl původně 17 000, ale to se zdálo příliš přehnané).
Němci brzy poznali, jak hrubě podcenili skutečnou sovětskou sílu. Hitler se v červnu 1942 účastnil oslavy narozenin finského maršála Mannerheima. Při této příležitosti byla bez jeho vědomí na magnetofonový pásek nahrána část jeho rozhovoru s maršálem. Hitler si stěžoval:
"rozsah nebezpečí, které nám hrozilo, můžeme teprve teď vůbec začít posuzovat. Sami jsme nevěděli jak nesmírně byl tento stát vyzbrojen ... Zničili jsme dosud přes 34 000 tanků. Kdyby mi někdo řekl, kdyby mi některý z mých generálů tvrdil, že některý stát má 34 000 tanků, tak bych mu řekl: Vážený pane, vy vidíte všechno dvojitě nebo desateronásobně. Vy jste se zbláznil. Vy vidíte strašáky.... nalezli jsme také továrny, např. v Kl. - je tam továrna na tanky, ve které pracuje v jedné směně přes 30 000 dělníků. Po úplném dokončení tam mělo pracovat přes 60 000 dělníků. A to je jedna jediná továrna na tanky! ... Gigantická továrna! Dělnické masy tam ovšem žijí jako zvířata..."
Jak dnes víme, Němci ve svých tvrzeních nemuseli nijak zvlášť přehánět. Sám Stalin ve svém dopise Rooseveltovi ze srpna 1941 přiznal, že má k dispozici 24 000 tanků.
O skutečných počtech sovětských tanků v červnu 1941 se v sovětské literatuře začalo otevřeně hovořit od konce 80. let s nástupem glasnosti. V devadesátých letech byly odtajněny materiály, které umožnují počty sovětských tanků přesněji určit. V publikaci "Grif sekretnosti sňat" z roku 1993 se uvádí počet 22 600 sovětských tanků v červnu 1941. V knize "1941 god: Uroki i vyvody" z roku 1992 se udává 23 000."
http://www.fronta.cz/pomer-tankovych-sil-na-vychod
ni-fronte-22-cervna-1941

sudcalynch # DujuCuqi06
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-05-19 09:40:09 5f66f264
sudcalynch diky.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 10:04:24 59ad0eb9
Ak by bol svet tak ako ho vidí blbka LBčka z Germánie tak USA zareaguje zruší zlaté embargo a do CCCP vyvezie obilie, nákladné autá, traktory, poľnohospodársku techniku, technikov(traktoristov, vodičov, mechanikov,...) aby pomohli s prvými mesiacmi používania americkej techniky, pneumatiky, náhradné diely, pomohli z výstavbou, železníc, sýpok na obilie v CCCP, dovozom lokomotív, vagónov,... a Stalin by im to vyplatil v zlate(mal ho 10.000 ton) niekoľko tisíc ton, v USA by skončila veľká hospodárska kríza, niekoľko stoviek tisíc Američanov by našlo robotu v továrňach, farmách a lodeniciach(nejaký sa ten tovar z USA do CCCP musí dostať) a kumbajá úspech a všetci sú šťastní a vysmiaty a hladomor by nebol a koniec veľkej hospodárskej ale realita je že v skutočnosti veľká hospodárska kríza skončila v USA až v roku 1939 a všetci vieme prečo
sudcalynch # DujuCuqi06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 10:24:24 5f66f264


sudcalynch # DujuCuqi06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 10:24:57 5f66f264
sudcalynch ona mozno ani zato nemoze, ze jej rodicia skor ako uzatvorili manzelstvo mali rovnake priezvisko.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-05-19 10:31:57 59ad0eb9
Sudcalynch - ahoj, som poctená, že mám takého fanúšika na fóre, ktorý striehne 24/7 špeicálne na mňa :) Pošli ešte nejaké obrázky alebo playlist ...

Michal - a máš nejaký zdroj, prečo financovali Stalina USA počas vojny?

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 11:16:10 58d7436a
Lenka,
západ a ani USA nefinancovali ZSSR zadarmo...V podstate išlo o lend-lease pomoc, teda požičku, ktorú muselo raz ZSSR zaplatiť. Okrem toho pred II.svetovou vojnou USA financovali cez BIS a aj iným sposobom priamo Hitlerove Nemecko.
"Vo chvíli, keď sa Hitler dostal k moci, sa pod úplnou kontrolou amerických finančníkov nachádzali také kľúčové odvetvia nemeckého priemyslu ako: spracovanie ropy a výroba syntetického paliva, chemický priemysel, automobilový, letecký a elektrotechnický priemysel, výroba rádií a vysielačiek, značná časť strojárskeho priemyslu. Dokopy 278 firiem a koncernov ? taktiež kľúčové banky, také ako Deutsche bank, Dresdner bank, Donat bank a rad ďalších. (R. Epperson, str. 294, Dejiny Veľkej vlasteneckej vojny v 6 zväzkoch, zv. 1, str. 34-35, Dejiny Druhej svetovej vojny v 12 zväzkoch, zv. 1, str. 112, 183 a taktiež 2. zv., str. 344)."


Napríklad :
"
Mali sme málo času, okrem iného aj preto, lebo Churchill urýchlil napadnutie Nemecka na Sovietsky Zväz. Ako viete, zima rokov 1940/41 sa v anglickej histórií nazýva „Boj za Britániu“ – Nemci deň čo deň vykonávali nálety na Londýn a ďalšie mestá Veľkej Británie. Časť ministrov Churchillovej vlády bola pripravená uzavrieť s Nemeckom mierovú zmluvu. Churchill si to neželal (teraz vám poviem to, čo vie každý školák v USA a Británii) a namiesto toho poslal Hitlerovi list, ktorý za neho pripravila zahraničná rozviedka MI6, s ponukou uzavrieť mierovú zmluvu, len pod jednou podmienkou – že Nemecko najprv napadne Sovietsky Zväz.
Práve za účelom prerokovania tejto ponuky od Churchilla, vyletel v máji 1941 z Nemeckého Mníchova Rudolf Hess. Známy Hessov let. A hoci Hitler od Hessa nedostal už žiadne správy – tak či tak predpokladal, že ak napadne Sovietsky Zväz, tým samotným prinúti Churchilla stiahnuť obranu a uzavrieť s ním mier. Nebyť tohoto, možno by k nám vojna prišla o rok neskôr, v roku 1942 namiesto 1941."
Inak tá spojejenecká pomoc ZSSR sa prejavila až hlavne v roku 1942, keď už ZSSR odrazilo nemecký útok pri Moskve a stratégovia na západe už vtedy vedeli, že Nemecko prehrá.
Tá pomoc bola okrem biznisu aj preto, aby mohli spojenci vstúpiť do Európy a nedovoliť Stalinovi obsadiť komplet kontinentálnu Európu.


michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 12:37:31 b2294878
O situacií po I SW , občianskej vojne v SSSR, intervencie Fr, GB, Ćs-légií ...aaa. , dianie na Ukrajine, vytváranie kolchozov, sovchozov.. o Kaganovičovi a židovstvu vôbec píše Paul Johnson v--"Dejiny židovského národa.." , Solženicyn --vo viacerých svojích faktografických knihách . /200 let vmeste.../ 200rokov spolu.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 14:52:18 58d4289b
..Lenka B25 .. Závidim Vám . Máte šablonu, obmedzenú "šírku myšlienok, " obmedzený "záber" a tým pádom ak sa niečo nevmestí do Vášho síce obmedzeného " rozptylu " je zle, alebo auto--matematicky ...predmetom znevažovania.A nad inými vecami ---si hlavu nelámete...kým Vám chutí jesť. /mentálne zaostalejší jedinci zvyknú robiť dojem , aj sú šťastný , radi sa predvádzajú... / Nie je to aj Vaše snaženie?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 15:07:05 58d4289b
Michal - Stalin dal zabiť ešte viac ľudi ako Hitler, vraj to bol najvačši bastard ... To sa naozaj neštitiš tych mrtvol? Teba som mala za inteligentneho človeka - každy diktator sa snaži terorom, vraždami vzbudit strach, ludia sa boja a funguje to


Klopi - ja vás vo vašom totalitnom myslení nemám potrebu presviedčať o opaku - nech sa paci Bielorusko je blizko

Venezuela, Kuba a Severna Korea trosku dalejLenkaB # LyroKomo25
-
 47% ( 5 people voted )
+
2015-05-19 15:24:21 58d7436a
kua, takto by mala vyzerat diskusia, este treba dodat ze lenin mal peniazky na revoluciu od nemeckej tajnej sluzby a v moskve tlacil letaky na fungel novych nemeckych tlaciarenskych strojoch, vdaka jeho revolucii a oslabeniu ruska sa uzavrela dohoda pri ktorej rusko prislo o velku cast uzemia a miliony obcanov, tieto uzemia a obcanou si rusi v podctate zobrali naspet po 2sv. vojne, a nebyt ruskej atomovej bomby a ruskych balistickych tranzkontinetalnich rakiet, tak uz rusko dnes neexistuje, pretoze by ho uz davno niekto ,,zdemokratizoval a oslobodil,, teda povedane v dnesnom slovniku.
kombajn # HydyKuwi36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-05-19 16:58:05 56186deb
A nezabudnime na Trockého a jeho revolucionárov profesionálov s obrezanými pipíkmi a peniažkami(dolármi) od bankárov z walstrítu a na to že vyplával na parníku z N.Y.(USA) robiť revolúciu do Ruska!!!
sudcalynch # DujuCuqi06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 17:07:28 5f66f264
Lenka,
akých mŕtvol ? Ja som len konštatoval fakta. Ja netvrdím, že Stalin nebol díktátor, alebo nemal na rukách vraždy, ja len píšem o tom, aká bola skutočná realita a nie to, čo píšu mainstream korporátne médiá na Západe ovládané bankstrami a majiteľmi nadnárodných korporácií. Píšeš, že Stalin bol vačší bastard ako Hitler. O tom má byť diskusia ? Kto má viac životov na svedomí ? Postavme si to takto...ZSSR nerozpútalo II. svetovú vojnu, ale fašistické Nemecko za Hitlera. Teda zabití na nemeckej, ruskej strane, vrátane ostatných národov a civilistov nemá tak náhodou na svedomí hlavne ten, kto rozpútal túto vojnu ? A nebol to hlavne Hitler ? Takže, kto je logicky vačší bastard s väčšími obeťami na životoch ? Samozrejme, že za Hitlerom stáli skutoční vládcovia a to pekne v pozadí a nijako neboli potrestaní...
Mimochodom, uvedom si, že každý politik v tých časoch na strane veľmocí mal na rukách krv, nielen Stalin. Až narážaš na to, že Stalinov režim bol navonok krutejší, despotickejší, diktátorský, ako ten západný, tak je to pravda.Navonok, áno. Ale, keby Stalin tak nepostupoval, tak sa z Ruska stane to, čo plánoval Trockij a to, čo potom realizoval Chruščov, Gorbačov a Jeľcin. A Západ prispel k tomu, aby bol aj v ZSSR ten hladomor, to nemáš ako vyvrátiť. Pamätáš sa na tú genocídu po páde ZSSR ? Nemali ani na platy a penzie, celý štát rozkradnutý a nebyť Putina, tak Rusko dnes neexistuje a je rozkúskované. Pochop, že bohatý Západ si neželal a ani teraz neželá bohaté a silné Rusko...A kde je tu potom rovnosť šancí v tej západfnej demokracií..)
Problematika západnej demokracie, ktorú ty uznávaš, pretože žiješ v jednom z najbohatších štátov Európy je zložitá a rozhodne nie spravodlivá pre všetkých. Inak by si na to pozerala v SR, keby si mala pri podobných životných nákladoch ako v Nemecku ani nie tretinový plat. A to preto, že SR je kolónia 3 triedy. Najprv Nemecka, potom EÚ a potom USA. Pozor, ja ti nevyčítam to Nemecko je to tvoja šikovnosť, že tam si, ale snaž sa pochopiť, že súčasný blahobyt Nemecka je založený aj na chudobe ľudí v SR, ČR a inde v strednej a východnej Európy, kde Nemecko mohlo lacno privatizovať a málo platí pri rovnakej alebo vyššiej produktivite ako u nich za prácu. Príklad VW Bratislava, porovnaj si platy robotníkov tam a v Nemecku. Taktiež to, že SR privatizovalo strategické podniky a že je kolónia a ťažia z toho teraz Nemci je dôsledok toho, že sprostí a vlastizradní politici po 1989 realizovali prikázaný scenár rozpredaja a privatizácie všetkého cenného. To pomohlo tej západnej demokracie, ktorú uznávaš od veľkej finančnej krízy, ktorá však bola len odložená časom.
Proste v západnej demokracií nemože byť každý štát bohatý a prosperujúci. Na niekoho musí padnúť čierny Peter, aby mohli byť tí druhí bohatí...A nie je to len o šikovnosti a rovnosti šancí.A keď nastanú štruktúrne problémy, tak západná demokracia musí niekoho okradnúť (1989) alebo zahájiť vojnu, zničiť a nanovo budovať(I a II svetová vojna)...A ak sleduješ ekonomiku, tak môžeš vidieť, aké problémy s dlhom už majú mnohé štáty a kde to povedie...
Ale nemá zmysel zachádzať do podrobností. Ja si nerobím ilúzie ani o komunizme, socializme a ani o režime korporátneho fašizmu, kde teraz žijeme, ktorý nie je žiadna západná demokracia.

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-05-19 18:00:14 b2294878
najviac bozich deti , ak vichadzame z toho ,že ludia su dielo boha, pobili krestania obivatelia zapadnich demokracii lebo vibili cele svetadieli.

kvak # GyhaJibo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-19 19:31:17 c31c43a9
Jedného pekného dňa nás všetkých sejme asteroid a bude pokoj ....

Michal - napišem zajtra, dnes sa mi už vobec nič nechce riešiť, hlavne nie politiku ...


LenkaB # LyroKomo25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-05-19 21:21:02 58d7436a
Ach ty "mentálny guru" Hufnagel, tušila som, že tu cely čas striehneš, keby si mal dostatočné IQ, tak by si pochopil, aká veľká pravda sa skrýva v mojom poslednom výroku - keby si ľudstvo naplno uvedomilo svoju krehkosť a konečnosť a akí malicherní sme my a naše problémy, tak by sa začalo chovať úplne inak - vrátane teba. Život nie je len o diktátorských kecoch a urážaní diskutujúcich. Ale pri tvojom charaktere ma vôbec neprekvapilo, že viac ti roztiahlo tvár do širokého úsmevu to, že sa niekto do mňa naváža ako príspevok tvojej zrelej lásky, ktorou sa predvádzaš a robíš dojem ... Škoda míňať slov, zjavne máš zo mňa nejaký komplex ... tak si to uži, nech si aj ty raz za čas šťastný
LenkaB # LyroKomo25
-
 59% ( 7 people voted )
+
2015-05-19 22:42:10 58d7436a
LenkoB, že "platíš daně" v Německu není pro státní vrchnosti rozhodující (už ne, protože mají vynález jménem "Evropský rozpočet"), proto se ti to žádný ze zdejších státních trollů na foru působících nesnažil vymluvit ani nic-nechali tě přitom, protože vědí, že jejich páníčky to nemůže ohrozit.

Erinka # GetoHoru88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-20 14:41:12 4e888e1e

Michal - pozri sa na to racionalne - za to, ze sa predali statne monopoly treba nadavat na Nemcov ze sme kolonia? Bola to chyba vlady - prehlasili sa za zlych vlastnikov a rozpredali podiely Slovenska inym statom - tomu sa hovori hajenie narodnych zaujmov (Gaz de France je statna firma a Nemecky Ruhrgas mal tiez vacsinu statneho kapitalu)... Nemci sa zachovali ekonomicky ... Keby to nekupili Nemci a Francuzi, tak niekto iny - rozhodnutie predat padlo od nasej vlady, nie od tych akcionarov. Inak Nemci sa vraj chystali cast podielu v SPP predat, vraj predavali nejake aktiva v Europe a chystali sa investovat v Juznej Amerike, alebo nevyhodna zmluva z Gazpromom ... no neviem o tom nic blizsie.
Alebo ako myslis, ze sme Nemecka kolonia - napr. vdaka eurovalu a pod.? Ved na pricine bolo Grecko a Nemci ako najsilnejsia ekonomika platili najviac .. Alebo ze maju najviac hlasov v Europarlamente? Konkretizuj. Ked uz tak, nazvyme veci pravym menom - aj my, aj Nemecko, aj ostatne staty su dlhovou koloniou centralnych bank.
A ked pride financna kriza, nebude to vina "zapadnej demokracie", ale vina centralnych "planovacov". Ved si skuseny konspirator, ako to, ze to nevies odlisovat?

Ze prisli na Slovensko zahranicne firmy vidim skor ako pozitivum - vytvorili sa nove pracovne miesta, dane, odvody atd...Ze su platy nizsie ako v Nemecku - zial, keby boli platy rovnake, tak nemaju dovod otvarat pobocky na Slovensku. A pozri sa kolko zarabaju ludia zamestnani v statnych podnikoch, alebo statnej sprave a ludia v sukromnych zahranicnych firmach - platy su niekedy aj dvojnasobne ... Volkswagen je jedna z tych firiem, ktora plati na nase pomery celkom dobre. Nebyt tych firiem, tak su ti ludia nezamestnani - nikto tam predsa nikoho nenuti robit.
Z niecoho sa zit musi, nemozeme vsetci žať pšenicu, dojiť kravy a sedieť v prebyrokratizovanom statnom aparate... Či?

Dalsia vec - treba sa podakovat vladam, ze hadze polena pod nohy malym a strednym podnikatelom - na zapade bezne dostanes prispevok na podnikanie od statu a inu pomoc, pretoze kazda racionalna vlada vie, ze je to prinos - pracovne miesta, dane atd... u nas ich skor buzeruju ako im pomahaju, ako pocas modrych, tak pocas Ficovej vlady - pozostatok komunistickeho myslenia

Dalsia vec, ze sa rozmaha korporatny fasizmus, keby ludia tym korporaciam nedavali moc, tak by ziadnu nemali. Preco chodia nakupovat do Tesca a napchavat sa do Mcdonaldov? Lebo usetria par centov ... Tieto megakorporacie likviduju malych podnikatelov, lebo zakaznici presli ku nim a podporuju ich ... Preco kupuju dennik SME atd.? Nikto im nekaze.

Erinka - "statny troll" Hufnagel je neschopak, ktory cele dni nema nic ine na praci, ako sediet za kompom a buzerovat ludi - zenie ho zavist a komplexy - netreba z neho robit nieco viac, ako v skutocnosti je ..
__________________________________________________
______________

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-05-20 17:30:10 509a8de4
A viete Lenka B 25 ,že máte pravdu. Táto ..Vaša dajme tomu aj "kresťanská" má jednu chybu--OBROVSKÚ. Teda... každá kritika ...racionálna...pozor RACIONÁLNA --podložena argumentami... a následne navrhnuté riešenie ..je KRITIKOU. Všetko ostatné sú drizdy, zbytočné tlíachanie, dokonca v bývalom takáto kritika bola považovaná za reakciu.. proti ..štátna činnosť aj. A Vy a Vaše " kritické " hodnotenia../.. totalitné myslenie... pobyty v istých krajinách....aaa/bez návrhu na riešenie...hajajáj ..a Piťo v našej krčmičke už Vás má rád....skoro ako Jančiho čo sedí furt sám...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-20 18:34:45 58d4289b
Klopi - veď toto bol návrh riešenia ... Pozrite sa na mňa - ja mám rada slobodu a žijem v demokratickej krajine, vám sa páči totalita - tiež máte také krajiny vo svete ... Nediskutujte so mnou, nemá to pre vás ani pre mňa žiaden zmysel. Máte tu kopec iných ľudí, s ktorými si môžte písať. A teraz ak dovolíte, vediem tu diskusiu s niekým iným, snáď môžem, napriek vašej záľube v diktatúrach a jednotnom myslení ..
LenkaB # LyroKomo25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-05-20 18:55:27 509a8de4
Áno chápem Vás ..LenkaB25--aj s tou slobodou aj s tou demokraciou .. ako protežantku... hotelovu.. znalú. No nechápem Vás prečo politická , ekonomická, či nedaj...aj kresťanská ..je Vám blízka... keď "VYKAZUJETE" trvale --- menej než obmedzené vedomosti, znalosti , vzdelanostné nedostatky---hlavne historické. Venujte sa tomu čo som Vám doporučil.. Nemecko je pre nás ... niektorých ---Pod Tatrami... véééééééľmi poznaná krajina ..sme tam doma ...fatrland.../zipséria --Spiš /a radšej .. doma na Slovensku tvoríme hodnoty.Prajem príjemné rozjímanie---nad zbytočnosťou , plytkosťou a produkciou náboženských invektív ...s výsledkom pozítívnym.A znovu trvalíí pocit šťastia...prajem.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-20 19:57:55 58d4289b
klopi

Kvoli spijemneniu atmosfery stredajsieho vecera si dovolim nacrtnut typicky den vychodniarky v Nemecku... Upozornujem, vo svokom opise pouzijem aj prvky autentickej kosictiny...


Pride kosicka schlampe domov po dvanastke vo frankfurtskom letistnom hoteli a jej nemecky pasak sa jej hned vo dverach opyta:

Kolko si dnes zarobila...?

20 eur a 10 centov, odveti schlampe...

Ta to jaky bazmeg ti dal 10 centov, vyhrkne z nemcura...?

Ta skoro kazdy, ne, uprimne odveti schlampe...


Schlampe, kolko si dnes zarobila...? Pozor, ked si budes sadat na zachodovu misu, aby ti tam opat nahodou nevklzla... Vies, ze minule si tri dni macala maternicu vo fekaliach, pokial zohnali vhodnu hydrauliku na tvoje vyprostenie... :-DDD


PS-VB # LetoCiha73
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-05-20 20:30:04 cbd49856
Ak náhodou ..Lenka B25.. Vás napadne čosi o "TOTALITNOM MYSLENÍ" tak určite budete sa zamýšľať aj nad takými plytkosťami ako je hore-dole, vpravo-ľavo, mladý -starý.. A budete prekvapená svojou úrovňou neznalostí. ...vlastnou./Vy ste to naprodukovali z úrovne veriacích "VÝŚIN"/
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-05-20 20:38:45 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   s
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

V NĚMECKU BĚHEM JEDINÉHO TÝDNE CHYTILI DRUHÉHO AMERICKÉHO ŠPIONA


V NĚMECKU BĚHEM JEDINÉHO TÝDNE CHYTILI DRUHÉHO AMERICKÉHO ŠPIONA
Tohle prostě pro CIA nebyl dobrý týden. Rok poté, co Edward Snowden odhalil, že USA napíchly Angele Merkel mobila, tak pak přišel první špion a před chvílí odhalil Suddeutsche Zeitung...
Ako vidím dnešný svet
13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají
V létě bude teplo, led na slunci taje aneb blíží se okurková novinářská sezóna

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1422 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles