Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Keď trh poskytuje trh


Keď trh poskytuje trh
Sebestačný život nestojí za veľa. Je históriou overený fakt, že spolupráca medzi ľuďmi, deľba práce a obchod zvyšujú blahobyt všetkých zúčastnených. Tieto činnosti však majú problém. Pre ich správne fungovanie je potrebné, aby v spoločnosti fungovali určité normy správneho správania sa. Patria sem napr. rešpektovanie súkromného vlastníctva, dodržovanie kontraktov, splácanie dlhov atď. Všetky tieto činnosti vyžadujú od jednotlivcov, aby sa zdržali oportunistického chovania porušovania súkromného vlastníctva, neplnenia kontraktov, či nesplácania dlhov. Kde sú tieto podmienky splnené hovoríme, že vládne rád a poriadok. Prakticky všetci politickí filozofovia, sociológovia a politickí ekonómovia sa zhodnú na tom, že tento rád a poriadok musí byť zabezpečený externe, že ho dokáže zabezpečiť len verejná autorita s teritoriálnym monopolom na donútenie.

Lenže čo v prípade, že vláda nemá dostatočné podnety (politici a úradníci nesledujú verejné blaho, ale svoje vlastné) a správne informácie (politici a úradníci nie sú neomylní, dobré informovaní a racionálni plánovači) k tomu, aby tento poriadok vytvorili? V jadre týchto otázok leží jedna z najťažších spoločensko-politicko-ekonomických dilem kto stráži strážcu. Donedávna na tieto otázky neexistovala žiadna odpoveď. Začínajú sa však objavovať štúdie, ktoré ukazujú, ako môže vzniknúť súkromný poriadok, ktorý zabezpečí fungovanie dobrovoľnej spolupráce medzi ľuďmi aj bez prítomnosti verejnej autority. A to tak, že dobrovoľná spolupráca medzi jednotlivcami vznikne spontánnymi procesmi zabezpečujúcimi súkromný rád a poriadok. Inak povedané zákony a pravidlá nevzniknú v parlamente, ale polycentricky medzi súkromnými aktérmi, Tieto pravidlá nebudú vynucované verejnou políciou, ale rôznymi mechanizmami samo-vládnutia (self-governance), ktoré budú založené na dobrovoľnej spolupráci a prípadné spory nebudú riešiť verejní sudcovia ale súkromní arbitri. Prekvapivo, takto nejak vznikli aj tie najkomplexnejšíe a jedny z najsofistikovanejších inštitúcií: akciové burzy. O tom, okrem iného, píše Edward Stringham v novej knihe Private Governance: Creating Order in Economic and Social Life.

Predstavte si, že sa nachádzate v Amsterdame v roku 1614. Práve sa chystá ďalšia obchodná výprava do Indie. Spoločnost United East India, ktorá za touto výpravou stojí, dosahuje neočakávane vysoké zisky. Ste rozhodnutý investovať a nakúpiť jej akcie. Brokeri vám ponúkajú rôzne nástroje forwardovaný kontrakt, predaje na krátko, či opcie. Vy chcete kúpiť, iní predávajú. Kto ale zaručí, že ak sa výprava podarí, uvidíte svoj výnos a že akcie sú naozaj vaše? Čo sa stane, ak vás niekto vedome alebo nevedome podvedie? Ide predsa o pomerne dlhodobú investíciu s neznámymi ľuďmi. Skúsili by ste sa obrátiť na vládne inštitúcie, ktoré by mali vaše investične úsilie zaistiť? Omyl. Vláda nielenže nefunguje, ako má, ale vedome a systematicky bráni tomuto typu obchodov, ktoré považuje za číry gambling. Prví brokeri, investori a vlastníci firiem však našťastie nepoznali učebnice ekonómie a politickej filozofie a našli cestu, ako vyššie opísané problémy vyriešiť aj bez vlády. Prvá akciová burza tak vznikla na dobrovoľnej báze so súkromne vynucovaným poriadkom bez verejnej autority.

Účastníci akciovej burzy v Amsterdame dokázali zabezpečiť plnenie kontraktov a zabrániť oportunistickému chovaniu cez tzv. multilaterálny reputačný mechanizmus s opakovanými interakciami. Jeho princíp je jednoduchý disciplínu a správne chovanie zabezpečoval strach zo straty reputácie u ostatných obchodníkov. Budovanie reputácie často trvá dlho a vyžaduje čas a trpezlivosť, pričom môže byť zničená jedným podvodom. Podvod vám tak síce môže zabezpečiť krátkodobý a hlavne bezprácny zisk, z dlhodobého hľadiska však skončíte odrezaný od všetkých budúcich obchodov, ktoré už neuskutočníte. Na Amsterdamskej burze podvodníci navyše neriskovali stratu reputácie len u obchodného partnera, ale aj u všetkých ostatných účastníkov na trhu. Na základe takéhoto jednoduchého mechanizmu vzniklo niečo tak komplexné ako prvá akciová burza na svete so všetkými možnými investičnými nástrojmi. Následne aj vďaka existencii tejto burzy sa stal Amsterdam v 17. storočí stredom obchodu a námorníctva s vyše 16 000 loďami, ktoré tvorili polovicu námornej tonáže celej Európy.

Verejné autority nestáli ani za vznikom druhej svetoznámej burzy (skôr opäť stáli v ceste vzniku). Na konci 17. a začiatku 18. storočia sa v Londýne začala formovať burza London Stock Exchange. Zo začiatku bol priebeh jej vzniku podobný tej amsterdamskej. Neskôr však burza v Londýne musela čeliť väčšiemu počtu obchodníkov, brokerov a investorov, s ktorými vznikol dopyt aj po formálnych pravidlách. Tieto pravidlá však znova nevytvorila žiadna vládna inštitúcia, žiadny verejný regulátor, nezasadal kvôli tomu parlament ale brokeri sami. V londýnskych kaviarňach (ktoré sa skôr podobali na dnešné slušné pohostinstvá) sa začali formovať prvé súkromné kluby združujúce brokerov a investorov. Tí museli taktiež znova riešiť problém vynucovania kontraktov a odradzovania od oportunistického chovania. Brokeri, ktorí by svojím klientom oznámili "nerátali sme s tým, že by váš obchodný partner mohol podvádzať, nemáme akcie, ktoré požadujete a neodporúčame Vám obracať sa na verejné inštitúcie, tie naše obchody zakazujú" by pravdepodobne v biznise dlho neostali.

Zakladatelia búrz mali preto všetky podnety k tomu, aby vytvorili také pravidlá "investičných klubov", ktoré by umožnili zabraňovať takýmto situáciám. Na Londýnskej burze prišli s dvoma dodatočnými mechanizmami oproti Amsterdamskej burze. Prvý, ex ante mechanizmus pozostával z "preverovania" potenciálnych uchádzačov o členstvo v klube s možnosťou veta a druhý ex post z možnosti stanovania interných pravidiel, ktorých porušenie sa trestalo napr. vylúčením z burzy.
Pri ex ante preverovaní sa predovšetkým kontrolovalo, či nejde o niekoho, kto sa už predtým dopustili podvodu. Mená týchto ľudí boli vypísané na tabuli v kaviarňach a ich členovia s nimi odmietali obchodovať. Hlavným mechanizmom súkromného poriadku sa tak stala možnosť vylúčenia z klubu. V prípade ex post pravidiel sa riešili otázky ako:

Ako má byť definovaný podvod? Má byť neúmyselná neschopnosť dodržať kontrakt trestaná rovnako ako vedomý podvod? Aká ma byť reakcia na porušenie nejakého pravidla? Ako nastaviť odškodnenie? Mala by existovať možnosť pre návrat vylúčeného člena, ak splní určité požiadavky? Ak áno, aké? Malo by byť trestané nevhodné správanie alebo ohováranie?

Všetko sú to ťažké otázky, na ktoré neexistuje jediná správna odpoveď. Obdobne ako neexistuje jediný správny spôsob ako "vyrobiť auto", tak neexistuje niečo ako "optimálne pravidlá" pre všetky burzy. Ťažko povedať, či sú lepšie striktné a obmedzujúce pravidla, alebo flexibilné a voľné pravidlá. Napríklad americká burza NYSE zakazovala používať neslušný jazyk (pozastavená činnosť natýždeň), pokuty za fajčenie v zasadacích miestnostiach a predsieňach (5 USD) a za stánie na stoloch a stoličkách (1 USD). Navyše to boli samotné burzy, ktoré prišli s prísnymi požiadavkami pri vstupe spoločností na finančný trh. Požadovala sa napr. transparentnosť, protokolovanie, alebo zverejňovanie požadovaných údajov. Na druhej strane napr. londýnska burza Alternative Investment Market (AIM) má pomerne flexibilnejší zoznam požiadaviek a nevyžaduje také množstvo pravidiel ako ostatné burzy (aj napriek tomu na nej boli v roku 2006 obchodované spoločnosti s trhovou hodnotou 90,66 miliárd dolárov).

Veľká časť toho, čo dnes požadujú rôzne regulačné úrady, bolo už dávno predtým vyžadované na New York Stock Exchange. Rozdiel bol však v tom, že tieto pravidlá a obmedzenia boli prijímané v procese podnikateľského objavovania. Každé dodatočné pravidlo prinášalo rôzne hraničné náklady a výnosy pre zákazníkov a poskytovateľov služieb búrz. Preto museli pri zavádzaní jednotlivých pravidiel a ich prísnosti zvažovať, či pravidlo, ktoré chystajú prinesie vyššie dodatočné výnosy (napr. v podobe istoty investorov), než dodatočné náklady (napr. v podobe prílišného zahltenia reguláciami). Ak spoločnosti alebo investori považovali niektoré pravidlá za príliš obmedzujúce a nákladné, mohli zvoliť inú burzu, alebo si dokonca založiť vlastnú. Trh so súkromným poriadkom tak umožňuje práve toto neustále hľadanie pravidiel a štruktúry, ktorá bude prinášať najväčšiu hodnotu účastníkom obchodov. Neexistuje a priori "zlé" alebo "dobré" pravidlo, existujú len pravidlá, ktoré prinášajú čistý výnos alebo čisté náklady. A zakladatelia búrz mali všetky dôvody pre to, aby hľadali pravidlá a regulácie zvyšujúce čistý výnos.

Väčšina teoretikov ale aj laikov je presvedčená, že výroba a obchod nemôže prekvitať, pokiaľ neexistuje formálne vynucovanie pravidiel vládou. Z tohto pohľadu mali investori v minulosti šťastie, že nepoznali poučky ekonómov o zlyhaní trhu. Trh teda dobrovoľná spolupráca ľudí - dokázal vytvoriť nosnú štruktúru, v rámci ktorej fungovali akciové burzy, obchodovalo tisíce investorov a uzatvárali sa kontrakty v miliónových sumách. Všetko dobrovoľne a bez verejných autorít. Trh tak poskytol trh.


Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Svet2015-10-293
-
 46%  ( 3 people voted )
+
aha súkromný poriadok?! zákony predsa vznikajú v súkromnej sfére, parlament je len ich zviditeľnenie, svk predbehlo dobu, už sme v libertarizme. :D
aaa # RuxaQija4
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-10-30 19:03:04 b2292446
Áno autor ma pravdu LIMITOVANÚ--chápaním trhu ako formy kde dochádza k výmene, zmene,/smene?/ Ako mile sa trh začne chápať ako "KAPITÁL", t.j. prostriedok na obchodovanie..zhodnocovanie trhu samotného....OBCHOD S TRHOM...hotovo prestávajú platiť "zákonitosti " demonštrované A. Smithom.Dosiahnutie istého stupňa monopolizácie, jedinečnosti či komoditnej "vyspelosti" znamená zásah do trhu samotného , ktorý sa stáva predmetom "boja" kde neplatia známe pravidla "trhového mechanizmu" . Dnes "trh poskytuje trh" tak akurát na "blšaku" , alebo v podmienkach ..ako sa spieva .".Na centrálnom trhovisku..."/aj tam by som pochyboval.//.lebo treba platiť za miesto či "kofe.."//....mytné...//
Klopi # KafuKygu89
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-02 06:10:23 58d4289b
Pre dokumentárne pochopenie...Stačí poslať lietadlovú loď do Perského zálivu a tým pádom Fy. EXON sa stabilizuje ,lebo cena ropy sa začne vyvýjať --ŽIADÚCIM SMEROM, alebo colné bariery či vývozno-dovozné "bojové nasadenia" a Čínsky cesnak ...Francúzke jablka..."fialové mlieko".. "šialené kravy"...prasačia chrípka...aaa..sa prestanú TRHOVO SPRÁVAŤ , dokonca sa vytvorí nový trh/,alebo starý prestane fungovať/..regulovaný podľa USMERNENÍ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-02 07:01:56 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Rusko pomalu škrtí Evropě kohoutek se zemním plynem


											Rusko pomalu škrtí Evropě kohoutek se zemním plynem
Zatímco ukrajinský operátor plynovodu Naftogaz prohlašuje, že veškerá přeprava plynu z Ruska do Evropy běží normálně, Bloomberg hlásí, že ruský export zemního plynu do Evropy slá...
Vývoj verejného dlhu SR
Estonský pozemní bojový dron THeMIS ADDER má za sebou ostré střelby
Čo majú spoločné karibskí piráti a kalifornskí väzni?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0272 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne