Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kde je skutočný problém Slovenska?


Kde je skutočný problém Slovenska?

Za pár dní nás čakajú voľby, v mediách dlho reznovala téma imigrantov, ktorá na niekoľko mesiacov zaplnila všetky noviny a zamestnala ľudí v často vášnivých debatách. Potom prišiel protest sestričiek a teraz nás zamestnáva protest učiteľov. Pri postoji k obom vzniknutým situáciam sa ukázala arogancia zástupcov ľudu, ktorí boli zvolení na to aby spravovali našu krajinu a zastupovali záujmi jej občanov. Niekedy sa až zdá, akoby arogancia zástupcov ľudu nepoznala hraníc.

Predtým, než budem pokračovať, musíme si ujasniť jednu dôležitú vec. Často čítame správy s titulkami typu: Štát zníži platy sestričkám, Štát je zlý hospodár atď. To nie je pravda. Štát je určitou formou ľudského usporiadnia, ktoré je tvorené viacerými prvkami. Jedným z týchto prvkov je obyvateľstvo, a ďalším štátna moc.

Obyvatelia, "obyčajní" občania štátu, zle nehospodária ani nikomu platy neznižujú. Za to je zodpovedná štátna moc, čiže volení zástupcovia ľudu, vybraní občania, ktorým bola do rúk zverená zodpovednosť za nás všetkých. Problém teda nie je v tom, že štát hospodári nezodpovedne alebo zle, ale v tom, že zle hospodária tí, ktorí boli s určitou dôverou zvolení do vlády, aby náš štát spravovali. Treba teda veci pomenovať správne a nie sa skrývať za abstraktný pojem šátu.

Čo tým všetkým chcem povedať je, že za dnešnú situáciu či už v školstve, zdravotníctve, ekonomickú situáciu, neprosperujúce štátne podniky atď., môžu konkrétni ľudia, ktorí boli zvolení do vlády, aby zastupovali naše záujmi. Túto úlohu si z rôznych dôvodov nesplnili. To, že v mnohých prípadoch ani nemajú záujem pracovať v prospech občanov je evidentné z ich chovania, vystupovania a rozhodnutí, ktoré vypovedajú o ich morálke, charaktere a hodnotách. Preto je dôležité pri každom prípade, rozhodnutí atď., uviesť meno voleného zástupcu, ktorý je zaň zodpovedný.

Arogancia vládnej moci, protest sestričiek, protest učiteľov, úroveň morálky na najvyšších pozíciach, ktorých výkonávanie by malo byť brané s hrdosťou a cťou, a vlastne celkový súčasný stav našej krajiny, je zrkadlom dôležitej súčasti spoločnosti, ktorá je témou spoločenských diskusií veľmi málo, takmer vôbec. Tou dôležitou súčasťou je kultúra, vnímaná nie iba ako umelecký prejav ale komplexne ako prejav určitej "vyššej" vyvinutosti ľudí v ich správaní, hodnotovom systéme, činnostiach, civilizovanosti, kultivovanosti atď...

Na Slovensku sme v posledných rokoch mohli sledovať kultúrny úpadok v spoločnosti, ktorý má viacero dôvodov. Jedným z hlavných dôvodov je zlyhanie pri reformovaní školstva v minulosti a neuvedomenie si jeho dôležitosti a významu pre spoločnosť. Dôsledkom je súčasná situácia, kedy sa stretávame s nezáujmom, zo strany volených zástupcov situáciu riešiť.

Vzdelávanie a kultúra spolu súvisia, môžeme sa teda nazdávať, že situácia kedy mnoho občanov nemá dostatočne vyvinutú osobnú kultúru, čoho dôvodom je aj nedostatočné vzdelanie, môže niekomu vyhovovať. Hlavne osobám, ktorým zaslepil zrak pocit moci, ktorých charakter, morálka, chovane a činy sú veľmi pochybné, častokrát hanebné a urážlivé pre kriticky zmýšlajúceho človeka. V skratke teda tiež osobám, s nedostatočne vyvinutou osobnou kultúrou. Dalším problémom je časté banalizovanie významu a problémov školstva a kultúry vo vzťahu k ekonomickým problémom a cieľom, čoho dôsledkom je ďalšie obmedzovanie duchovného rozvoja občanov štátu. Na druhej strane je pozitívom, že sa ľudia pracujúci v školstve nenechali zastrašiť a ďalej pokračujú v snahách o zlepšenie situácie v ňom.


Postavenie kultúry vo volebných programoch politických strán

To na koľko záleží našim "najsilnejším" politickým stránám na školstve sme sa dozvedeli z ich reakcií na vzniknutú situáciu. Ale to čo pre nich znamená kultúra a ich plán pre jej rozvoj nevieme, keďže táto téma je v rámci dnešnej situácie v úzadí. Preto som sa rozhodol pozrieť si jednotlivé volebné programy politických strán, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu, s cieľom zistiť ich plán pre kultúru.


SMER-SD nemá žiadny volebný program. Na oficiálnej stránke strany nájdeme iba zoznam piatich priorít programu pre rok 2016 2020. Tvorí ich pár všeobecných cieľov bez uvedenia nejakých konkrétností. Ani v jednom z týchto bodov sa nespomína kultúra.


SIEŤ na svojej web stránke prezentuje volebný program v podobe troch zón. Najviac sa o plánoch v tejto oblasti dočítate v červenej zóne. Tu nájdete plán pre kultúru rozdelený do časových období. Medzi hlavné ciele strany v tomto smere patrí napríklad sprístupňovanie slovenskej kultúry a kultúrneho dedičstva. Viac peňazí do kultúry atď... Zaujímavými bodomi sú dekriminalizovanie sťahovania diel z internetu pre vlastnú potrebu a zrušenie koncesionárskych poplatkov.


KDH vidí Slovensko ako krajinu s veľkým kultúrnym dedičstvom, ktorého potenciál je slabo využitý. Medzi hlavné ciele strany patrí snaha o vytiahnutie rozpočtovej kapitoly kultúry z okraja štátneho rozpočtu, medzi dôležité agendy. Zasadenie sa o motiváciu privátneho sektora k podpore umenia (kultúry). Presadnie komplexného riešenia právneho a sociálneho postavenia umelca v spoločnosti. Podporenie rozvoja duchovnej turistiky atď...


SNS vníma kvalitu kultúry ako prepoklad ku kvalitnému životu občanov Slovenska. Medzi priority programu strany v tejto oblasti patrí snaha presadzovať, aby sa prostriedky určené na národnú kultúru spotrebovali primárne na pôvodnú slovenskú tvorbu. Ochrana cyrilo-metodského dedičstva a odkazu Veľkej Moravy. Prijatie legislatívy zabraňujúcej vývozu kultúrnych pamiatok do zahraničia. Podporenie Matice slovenskej. Sprísnenie pravidiel v oblasti cirkevnej politiky...


OĽANO NOVA tejto problematike venuje vo svojom programe, v porovnaní s ostatnými stranami, najviac priestoru. V programe strana vychádza z presvedčenia, že kultúra je nevyhnutnou súčasťou každého národa, ktorej rozvoj je v priamej úmere s civilizačným rozvojom celého národa. Hlavnými bodmi strany v tomto smere je zavedenie kultúrneho vzdelávania v školách. Podpora vydávania pôvodnej slovenskej literatúry. Zrušenie všetkých troch umeleckých fondov a zriadenie jednej nadácie pre podporu kultúry, kde bude mať zastúpenie literatúra, hudba aj výtvarné umenie. Zrušenie koncesionárskych poplatkov. Zrušenie povinnosti dabovať filmy do slovenského jazyka atď...


SAS vo svojom volebn om programe vníma kultúru hlavne z pohľadu ekonomického. Za nevyhnutné považuje vyhodnotiť existujúce formy financovania kultúry v SR a realizovať funkčný a koordinovaný systém viaczdrojového financovania. Transformácia umeleckých fondov na nadácie a upravenie ich financovania a fungovania. Novelizácia autorského zákona, v prípade nekomerčného využitia chráneného autorského obsahu. Zrušenie povinných kvót na slovenskú hudbu v rádiách atď...


MOST-HÍD nemá vo volebnom programe sekciu venovanú kultúre. Kultúra sa v programe viackrát spomína v súvislosti s rozvojom vidieka a regiónov, v prípade zachovania maďarského jazyka a kultúry na Slovensku a v súvislosti s kultúrou menšín Rusínov a Rómov.

Situáciu v tomto smere dnes môžeme bez preháňania označiť ako kritickú. Slovensko sa nachádza v období kultúrnho úpadku, kultúrnej dobe temna. Dôkaz je jednoduchý a neprehliadnuteľný, to čo sa okolo nás deje. Aby sa tento proces zvrátil bude treba veľa úsilia, dlhodobej práce a osobného odhodlania. Zmena nepríde zo dňa na deň a nepríde zhora, ale musí prísť zdola, od nás občanov, ktorí sme základným kameňom štátu. Svetielkom nádeje v tomto smere sú snahy učiteľov a k nim pripojeným študentom, taktiež snahy sestričiek a všetky ostatné iniciatívy poukazujúce na problémy v našom štáte so snahou o ich riešenie. Prispieť k tomu aby naozaj došlo k zmene môže ale každý občan, pri kritickom zhodnotení momentálnej situácie, tým že sa zúčastní volieb a zvolí zodpovedných zástupcov. Aj keď výber, ktorý máme k dispozícii nemusí byť ideálny, bez kompromisov a pasivitou sa ďalej neposunieme.


Mgr. Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand. Hudba ho zaujíma od malička. Dnes sa venuje skôr výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Spolu s Pavlom Chodúrom je iniciátorom projektu občianskeho združenia 9 múz, kde zastáva funkciu predsedu a zároveň je šéfredaktorom portálu 9 múz (www.9em.sk) . Vo voľnom čase občas prispieva recenziami aj do iných periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.

Článok pôvodne vyšiel na stránke online magazínu 9 múz (www.9em.sk) , ktorý sa venuje kultúre, umeniu a preztovaniu zaujímavých a talentovaných ľudí zo Slovenska a okolitých krajín.

Zdroj: http://www.9em.sk/nazor-kde-je-skutocny- problem-slovenska/Author: Hlasna muza # LeryNahu20
Slovensko2016-03-017
-
 46%  ( 3 people voted )
+
Problémom je že akékoľvek ponúkané "dobro", nezohľadňujúce v prvom rade záujmy celku v tom najširšom, všeľudskom slova zmysle je v skutočnosti sebectvom a zlom. Je ním napríklad obmedzené "dobro" jednotlivej osoby, rodiny, firmy, politickej strany, náboženstva, štátu, politického systému, atď, ktoré sa spravidla vždy v určitom bode dostáva do konfliktu so skutočným, všeobecným dobrom celku.Zlo je teda sebectvo a zúžený pohľad na realitu, kým dobro súvisí so všeobsiahlosťou, čo bolo už pred 2000 rokmi geniálne zhrnuté do jednoduchých slov: Miluj svojho blížneho, ako seba samého! Čiže správaj sa k iným tak, ako by si to bol ty sám, pretože každý z nás je predsa neoddeliteľnou časťou jedného veľkého celku, o ktorého dobro máme všetci spoločne usilovať. Každý musí začať od seba a potom zmeníme svet.
Hladac Pravdy # KataCuxa43
-
 60%  ( 5 people voted )
+
2016-03-02 17:31:33 590fa14b
Aha, tak hlavny problem Slovenska tkvie v kulture a ako sa dozvedam z prispevku vyssie, aj v slabom presadzovani bozskych myslienok v spolocnosti... :-DDD

Toto moze vyriesit jedine pre kazdeho Slovaka povinne, statom sponzorovane, kazdodenne pocuvanie biblickeho black metalu... Povinnym oplieskavanim kotrb naroda o hrany kuchynskych stolov, v lubivom rytme black metalu, jednoznacne zabezpeci zvysenie mentalnej pripravenosti naroda na prijatie bezvyhradnej naboznej poslusnosti... IQ spravneho veriaceho nesmie byt vyssie ako 30 a toto je mozne zabezpecit jedine nutenym pocuvanim black metalu, teda investovanim rozvoja do kultury na Slovensku... Volte stranu maciaka...!!! Mnaaaau... :-DDD

Hladac Pravdy, tvoje "vseobecne dobro celku" nie je dosiahnutelne prostrednictvom reformacie jednotlivcov, lebo jednotlivci su v tomto smere nereformovatelni... Jednotlivcov je mozne ku konaniu "vseobecneho dobra pre celok" len donutit... Tvrdou totalitou... Toto by ti malo byt jasne aj z chovania sa "najvyssich zastupcov" krestanskej bozskej fikcie na Zemi... Ti sa ani neunuvaju svojim oveckam davat nejake prisluby zlepsenia ich zivotov na Zemi... Zjednodusili si to, lebo velmi dobre vedia, ze za overitelne nesplnene prisluby, by ich niekto mohol chytit za gule... Ti svojim oveckam slubuju dobro len po tom, co najprv zdochnu a to je aj v urcitom zmysle pravdou... Po smrti ta uz nebudu trapit choroby, bolesti, hlad, nezamestnanost, financne a rodinne problemy, nebude ta trapit uz absolutne nic, hotovy raj... :-DDD

Musis si najprv kazdu ideologiu spravne interpretovat a nabozenstva su sice totalitnymi ideologiami, ale nie v zaujme celku, vyhradne v zaujme ich ideologickych vodcov... Neoblbuj sam seba prehlaseniami, ako miluj blizneho svojho, ako seba sameho, tie nie su v krestanskych mutaciach na tu istu bozsku fikciu urcene pre vsetkych... Tie su urcene len pre stado veriacich, zblbnute danou vierou, aby sa takto spravalo k svojim ideologickym vodcom... Medzi sebou sa clenovia daneho stada mozu aj vyvrazdovat a vrazdenie ludi ludmi bolo vzdy nabozenstvami aj vydatne podporovane a dodnes aj je...

A radovi veriaci zdochynaju od hladu, trpia, stradaju, pokial ich ideologicki vopdcovia su ovesani zlatom, byvaju v palotach a kupu sa v najdrachsom sampanskom... Toto je cielom krestanstva, len to do prirucky veriaceho nemohli takto napisat, lebo aj veriacemu imbecilovi by to mohlo trosku nesediet... Nemohli napisat, miluj nas, tak ako seba sameho a mi ti za to budeme srat na hlavu a uzivat si blahobyt na tvoj ukor...

Chces priklad...? Tento tyzden mal byt hlavny uctovnik Vatikanu, nejaky Pell, vypocuty v suvislosti s jeho cez 30 rokov trvajucou ochranou pedofilov, v radoch katolickych knazov, pred zakonom, v jeho rodnej krajine, v Australii... Samozrejme, ze to mal hlboko v riti... Do Australie vobec nesiel, nahle u neho, tak ako v takychto pripadoch u kazdeho zlocinca, vyvstali "zdravotne problemy", ktore mu v ceste do Australie "zabranili"... Bol teda vypocuty prostrednictvom video mosta, sediac pri tom v nejakom rimskom hoteli...

Ked sa do toho hotela dostavil, pred hotelom boli samozrejme novinari a tych aj jeho ochranka, v duchu miluj blizneho svojho, ako seba sameho, aj okamzite zmlatila... Taka bola vola bozia, ved kto iny by mohol vediet, aka je vola bozia, ak nie bozsky uctovnik z Vatikanu...? Kto iny s bozskou fikciou udrziava denny kontakt, kto s nou denne telefonuje, faxuje, mailuje jej suvahy, prijima od nej instrukcie, ak nie jej najvyssi zastupcovia na Zemi, autori "nou inspirovanej" prirucky veriaceho a siritelia "jej slova"...?

Ak uz teda citis potrebu reformovat jednotlivcov, asi by si mal zacat prave vo Vatikane, u najvyssich predstavitelov bozskej fikcie na Zemi...? Naco im je tolke bohatsvo, tolky luxus, blahobyt, na Zemi...? Predsa tvdia, ze kazdeho veriaceho caka ten skutocne pre neho podstatny, vecny, blahobyt az po jeho smrti a co je taky kratucky pozemsky blahobyt, v porovnani s tym vecnym...? Preco sa sami nedokazu spravat podla toho co hlasaju...? Zeby sami tym picovinam neverili...? :-DDD

Ale na veriaceho sa rozhodne hodis... Aj na umelca... Na myslitela uz ale nie velmi... :)


umeniolog # CetoSeqe73
-
 57%  ( 4 people voted )
+
2016-03-03 01:26:13 bd08c302
Nerozumiem tomu úvedenému príkladu účtovníka z Vatikánu ani tomu čo s tým má spoločné náboženstvo.Ak je tu na Zemi zákon ktorý funguje všeobecne a ten je obsiahnutý v spmínaných slovách,tak ten platí pre každého bez výnimky, jedno či je človek v nejakej cirkvi alebo spločenskej skupine.Ak každý bude pri svojom jednaní konať tak, aby jednal s druhými ako so samým sebou a teda svojím konaním nebude nijako poškodzovať druhého človeka, dôjde k náprave všetkého bezprávia na tejto Zemi. Čiže je to presne naopak. Akýkoľvek systém je nereformovateľný lebo je tvorený ľudmi. No keby sa zmenili ľudia je jedno v akom systéme by boli a všade by panovala spravodlivosť v rámci daných slov.
Hladac Pravdy # KataCuxa43
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-03-03 08:05:59 a02efc0f
uz mesiace pocuvam len zdravotne sestry a ucitelia, co vam vstetkym uz ozaj drbe?

Hadam zivoria? Ci hadam oni jedini malo zarabaju?

Pokladnicka v Tescu, ci predavacka v Lidli, ktora robi 10 v 1 za polovicny plat sestriciek, ta hadam nestoji za to, aby sa nou niekto zaoberal? Ci napr hasici, ktori riskuju zivoty a dostavaju mozno rovnako ako oni?
Lenze tych je menej, sestier a ucitelov je dohromady asi 100 000, s rodinnymi prislusnikmi do pol miliona,tak to uz je skvela volicska zakladna a preto hor sa volit pravicu, ktora im znizi odvody o 2 perec, body a zvysi ostatne dane...

Nechcem obhajovat tzv. lavicu, ale praviciari a ich mantra rovnej dane, ta je dobra vzdy len pre bohatu vrstvu, ale je prekvapujuce, ako im vzdy chudoba s malymi platmi na to skoci.


rafael # RusyNecu46
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-03-03 08:18:04 55d89f5b
Zatvoriť do basy nie je o čom iné riešenie nieje
slovo # VajyWewu83
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-03-03 08:37:09 5f69cbc3
Hladac Pravdy, ved presne o to sa jedna, nerozumies... Nerozumies ani tomu, co sam pises a tak sa nie je comu divit, ze nerozumies ani mojim slovam... Napriek tomu si ale sam seba nazval hladacom pravdy... :-DDD

Citis ten fundamentalny rozpor...? Ak chce niekto hladat pravdu, musi na to predovsetkym splnat urcite intelektualne predpoklady a ty ich rozhodne nesplnas...

Nerozumies tomu, co maju autori textu spolocne s danym textom...? Nerozumies tomu, co maju autori a siritelia prikazani konkretnej ideologie spolocne s tym, ze ich sami nerespektuju...? Dokonca nerozumies ani tomu, ze "Milovat budes svojho blizneho ako seba sameho", nie je ziadny zakon a uz vobec nie vseobecne fungujuci, ale prikazanie konkretnej na fikcii postavenej ideologie...

Vseobecne platne (fungujuce) zakony, su vyhradne zakony fyzikalne a aj tie niekedy platia len v konkretnych podmienkach... Ak sa napriklad pozrieme na vseobecnu platnost pravnych noriem (zakonov), tak tam to je uz prinajmensom diskutabilne...

Ani toto tvoje tvrdenie: "Ak každý bude pri svojom jednaní konať tak, aby jednal s druhými ako so samým sebou a teda svojím konaním nebude nijako poškodzovať druhého človeka, dôjde k náprave všetkého bezprávia na tejto Zemi.", nie je pravdivym vyrokom, pretoze nedefinuje intelektualny, moralny a eticky profil kazdeho jedinca...

Pre imbecila je predstava jednania s inymi ako so samym sebou uplne odlisna, od tej istej predstavy pedofila, psychopata, alebo mentalne zdraveho profesora socialnej psychologie... Ak ked aj samotne mentalne zdravie jedinca je diskutabilnym...

Toto vsak stale nie je hlavnym problemom tvojho tvrdenia... Jeho hlavnym problemom je fakt, ze je absolutne nerealne, nenaplnitelne, ze je len fantaziou, ktoru ty povazujes za "vseobecne platny zakon"... A toto je pre mna jednoznacnym dokazom tvojej vysinutosti, ak si uz dospelym clovekom... U deti je este mozne taketo fantazie prehliadat, ale u dospelych rozhodne nie... Ak dospely clovek prezentuje tvrdenia, ku ktorym dospel vychadzajuc z nerealnych fantazii, uz ho nie je mozne povazovat za normalneho...

Este aj povodni autori prikazania "Milovat budes svojho blizneho ako seba sameho", urobili lepsiu robotu ako ty... Oni sa to prikazanie snazili aspon nejako konkretizovat, vid katolicke prikazania 4 az 10... Samozrejme, nie celkom sa im to podarilo, lebo vtedy namali na zaklade coho predpokladat, ako sa hysteria ludstva bude vyvijat a ako bude ludstvo zit o 2000 rokov neskor...? Pardon, ich fikcia to nemala ako predpokladat, ved tie prikazania im nakoniec nadiktovala ta fikcia, nie...? Ak by vtedy ich fikcia bola schopna vidiet do buducnosti, urcite by im bola nadiktovala aj dalsie prikazania... Napriklad: Nebudes pretahovat ani deti svojich bliznych... Neviem, mozno vtedy bola pedofilia v spolocnosti vseobecne prijatou normou, alebo ju este vtedy neobjavili, tak do toho zakazenaho pretahovania zahrnuli len manzelky...? Podla vsetkeho, katolicka fikcia nepredpokladala ani zrod homosexualov...? V prikazaniach sa nepise nic o tom, ze nesmies tuzit po analnom otvore blizneho svojho...? Alebo zeby samotna katolicka fikcia bola tiez homosexualnou...? Dalsou konkretizaciou by v tych prikazaniach dnes malo byt: Nebudes profitovat z hospodarskych kriz, alebo, aby sme nahodou neopomenuli oblubenu cinnost Vatikanu: Nebudes prepierat peniaze zlocineckych organizacii...

Sice podla rozmachu pedofilie v radoch siritelov slov katolickej vsemohucej fikcie je mozne, ze pedofilia nebola v ich prikazaniach spomenuta zamerne...? To je nakoniec jedno... Ak sa na tie prikazania pozrieme cez prizmu ich hysterickeho konania, kriziacke vypravy - vrazdenie, lupenie a znasilnovanie, inkviziciu - mucenie a vrazdenie, atd., tak je nad slnko jasnejsie, ze si sami tymi prikazaniami vzdy len vytierali zadok... Ale aspon sa snazili byt konkretnejsimi, ako si sa v tomto smere snazil byt ty...

Ak chces otvarat brany ludovoumeleckemu myslitelstvu v oblasti fikcii, rozhodne nie si na spravnom mieste... Rozpravkarstvo je konkretny literarny zaner, s konkretnym okruhom zaujemcov o rozpravky... Nemam ten pocit, ze tych zaujemcov najdes prave tu...


Aby si ale nepovedal, ze ta ako blizneho svojho nemilujem ako seba sameho, ponukam ti iny "vseobecne platny zakon", na uplne rovnakej urovni toho tvojho...

Ak by kazdy clovek mal doma "stolcek prestri sa", na ktorom by sa mu okamzite zjavilo vsetko, co by si len zazelal, eliminovali by sme tym kradeze na celom svete... Tiez by sme tym eliminovali nutnost prace a teda aj nezamestnanost... Zabranili by sme tym tiez niceniu zivotneho prostredia atd...

No povedz, nie je to nadherny "vseobecne platny zakon"...? :-DDD


umeniolog # CetoSeqe73
-
 64%  ( 18 people voted )
+
2016-03-03 10:43:57 bd08c302
loading...
Celkom nápadnou činí sa bezobsažná menejcennosť týchto útokov práve v tom že nie sú nikdy čisto vecné.Vždy sú to skryté alebo otvorená pošpinenia osoby hľadajúcej Pravdu.To robí len ten, kto nie je schopný nič vecného namietať.Človek hľadajúci Pravdu alebo jej nositeľ nedáva predsa seba osobne, ale prináša to čo hovorí. Musí sa skúmať slovo nie osoba.Že si vždy najskôr snažia posvietiť na osobu a potom zvažujú, či sa jej slová majú počúvať je zvykom ľudí rozumu.Vo svojej úzko obmädzenej chápavosti, potrebujú takúto vonkajšiu oporu, pretože sa musia pridržovať vonkajšku aby nedošli v zmätok.To je práve tá dutá stavba ktorú budujú, ktorá je nedostatočná pre ľudstvo a je veľkou prekážkou vzostupu vpred. Keby mali vnútorne pevnú oporu, tak nechajú proste rozprávať vec proti veci a osoby pri tom vyradia.Toho však niesú schopný.Tiež sa tomu umýselne vyhýbajú pretože cítia alebo zčasti vedia že pri usporiadanom turnaji vec proti veci boli by rýchlo vyhodený zo sedla vlastnej domýšľavosti.Ten často používaný poukaz na svoju vlastú nadradenosť a toho druhého laický výklad, ukazuje niečo tak smiešne domýšlavého že každý pravý človek ihneď pocíti že sa tu používa štít aby sa kŕčovite zakryla prázdnota. Kto holduje takýmto veciam a názorom je predom vylúčený aby bol neovplivneným učiteľom alebo radcom.
Hladac Pravdy # KataCuxa43
-
 56%  ( 8 people voted )
+
2016-03-03 12:55:42 a02efc0f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0633 s | panel
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made