Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kapitalismus — cesta ke svobodné společnosti (2/2)


Kapitalismus — cesta ke svobodné společnosti (2/2)

Pro všechny levičáky je kapitalismus mrtvým a nenáviděným systémem, který se snaží veškerou silou omezovat, ničit a regulovat. Místo něj se snaží prosadit různé formy socialismů, které vždy a opakovaně selhávají svou ekonomickou nevýkonností. Paradoxně tak dochází k tomu, že celá společnost za každého socialismu sice rovnoměrně, ale chudne. Základním problémem socialistů je, že pro své rovnostářské cíle nemohou respektovat soukromé vlastnictví.

Na historickém vývoji myšlenky a institutu vlastnictví na protichůdných příkladech Anglie a Ruska se jasně ukazuje, že zavedením institutu vlastnických práv v Anglii přímo vedlo i k občanské svobodě. Ve 20. století probíhá znepokojivý vývoj, když vlády jménem "sociální spravedlnosti a obecného dobra" porušovaly a odstraňovaly vlastnická práva, čímž omezovaly a ničily svobodu občanů. Pod hesly socialistické ideologie se uskutečnilo znárodnění v komunistickém Rusku a Číně i v nacionálně-socialistickém Německu i v různých podobných režimech po celém světě. Výsledkem byla ztráta svobody a vraždění, masakry v dosud nepoznaném rozsahu. Souběžnost likvidace majetkových práv a ničení lidských životů není náhodná. Je třeba zdůraznit, že co člověk je, dělá a vlastní, je jeden celek. Útok na jeho vlastnictví je pak útokem na jeho osobnost a právo na život.

Komunismus a socialismus se zhroutil hospodářsky, což již při vzniku těchto států ve svých pracích ekonomicky zdůvodnil L. Mises[1] — socialismus nemůže existovat ekonomicky. Tím se prokázalo, že zrušení soukromého vlastnictví ve výrobním procesu neřeší sociální problémy, krach socialistického centrálně řízeného hospodářství dokázal, že zrušení soukromého vlastnictví vede přímo k bídě, ztrátě svobody a života. Dnes vládne demokracie a privatizace. Ale ani tyto vítané změny nezajišťují svobodě, že má budoucnost zajištěnou. Pro svobodu dneška nepředstavuje hlavní nebezpečí tyranie, ale politika "státu blahobytu", politika "sociálního (zaopatřovacího) státu", kde se prosazuje rovnost — definována jako rovnost v odměňování, čímž se má zajistit sociální zabezpečení, sociální spravedlnost. Opatření demokratického sociálního zaopatřovacího státu pak zasahují majetková práva a svobody, což probíhá méně násilně, nenápadně ale dlouhodobě a o to více nebezpečně.

Na obr. č. 5 (také na obr. č. 5a i s predikcí střední hodnoty) je znázorněna historie vývoje veřejných výdajů jako podíl na HDP daných států. Z něj je zřejmý enormní nárůst veřejných výdajů ve sledovaných státech. Není náhoda, že začátek tohoto enormního zvyšování veřejných výdajů se časově kryje se zaváděním systému bankovnictví s centrálními bankami a bankovním systémem částečných rezerv u komerčních bank (více viz např.[2]). V posledních letech jsou veřejné výdaje ve výši přibližně 50 % z HDP jednotlivých zemí, například ve Švédsku až 65 %. Je namístě otázka: — kde sebral sociální zaopatřovací stát takové ohromné ​​množství peněžních prostředků? Vzal si je — nikdo se jejich dobrovolně nevzdal. Tyto prostředky vytváří kapitalismus a stát si je bere násilím. Kdyby totéž dělal jednotlivec, tak by byl odsouzen za loupež. Státy omezují vlastnická práva tím, že majitel nemůže svobodně nakládat se svým majetkem — výsledky své práce, částí, kterou mu stát odejme násilím, formou daní, poplatků, licencí, atd.... — na Slovensku až do výšky přibližně 53 %.

kapitalismus-obr5.jpg (34,604 kiB)Zdroj: Vito Tanzi a Ludger Schuknecht, (New York: Cambridge University Press, 2000), str. 6.kapitalismus-obr5a.jpg (45,935 kiB)Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective

Nebezpečné na prosazování rovnosti (rovnostářství) je to, že se to může provádět jen státním násilím, tedy snižováním vlastnických práv — svobody. Výsledkem je zničení svobody a paradoxně i rovnostářství. Ideální tzv. "Zlatý věk", kdy neexistuje vlastnictví, dělení na "moje a tvoje" a kde jsou si všichni rovni, neexistoval a ani nebude existovat, protože není v souladu s lidskou povahou — ale tato utopie bude lidstvo stále přitahovat, je to asi nezničitelný mýtus. Horší je, že ze současných tendencí vyplývá, že občané demokratických států jsou bez odporu ochotni vyměnit svou svobodu za sociální rovnost (a za ekonomické zabezpečení), přičemž nevidí a zapomínají na následky — ztrátu svobody i rovnosti.

Koncept zaopatřovacího státu, který se vyvinul na konci 20. století je s individuální svobodou neslučitelný. Náklady na fungování zaopatřovacího státu musí zajišťovat kapitalistické hospodářství — můžeme říci, že sociální stát — socialismus parazituje na kapitalismu. Sociální stát blahobytu potřebuje stále větší a větší prostředky, aby zajistil "sociální nároky" stále početnějších různých skupin občanů. Stát pak stále více omezuje majetková práva, čím dál tím více znárodňuje prostřednictvím vyšších daní, poplatků, licencí. Výsledkem je, jak je to patrné z obr. č. 6, že i když HDP v USA se průběžně zvyšuje, příjem rodin se v USA přibližně od r. 1970 snižuje, stagnuje.

kapitalismus-obr6.jpg (31,649 kiB)Pozn .: — ve stálých cenách r. 2005 (zdroj: Kunetka — blog, Šumavák)

Zaopatřovatelský sociální stát se tak postupným snižováním vlastnických práv (v současnosti znárodňuje cca 50 % vytvořeného majetku) postupně přesouvá k socialistickému státu (znárodněných 100 % majetku). Snižováním ekonomické svobody se postupně snižuje i výkonnost kapitalistického tržního hospodářství, které udržuje při životě stát blahobytu. Cizopasník — zaopatřovací sociální stát, by si měl uvědomit, že svou činností, snižováním ekonomické svobody si řeže pod sebou větev — protože pokud zničí ekonomickou svobodu (kapitalismus), tak zničí současně i sebe. Pokud někteří lidé získali právo na plody práce ostatních občanů, znamená to, že tito občané jsou zbaveni svých práv, jsou odsouzeni k otroctví.

Takové právo, které vede k porušení práv jiného člověka právem ani nemůže být. Žádný člověk nemá právo uložit jinému občanovi závazek, se kterým nesouhlasí, za který nedostane žádnou náhradu. To se dá dosáhnout pouze násilím, tyranií — v demokratických státech tyranií většiny. Právem nemůže být zajišťování hmotných potřeb, k zajištění kterých musí být přinuceni ostatní lidé. Právem může být jen svoboda, aby si tyto potřeby zajistil vlastním úsilím. Jediné práva, které dávají smysl, jsou přirozené práva, dnešní tzv. "sociální práva" nejsou, nemohou být právem, protože žádný člověk nemá oprávnění získat něco na úkor jiného. Pokud nebudeme věnovat zvýšenou pozornost ochraně vlastnických práv — tedy kapitalismu, můžeme skončit v režimu, který sice nebude tyranský v běžném smyslu tohoto slova, ale přece bude nesvobodný. Ani tvůrci americké ústavy s tím nepočítali, jak píše R. Pound: [3]

"Chtěli chránit občany před jejich vládci, a ne před nimi samými."

Ukazuje se, že v moderních demokraciích v podmínkách sociálního zaopatřovacího státu, může ohrožení svobody přicházet z nečekané strany, a to "odspodu" — od spoluobčanů, kteří do značné míry závisí na štědré vládní podpoře, a zajímají se jen o své vlastní cíle — osobní sociální zabezpečení a nějaká obecná svoboda je nezajímá — "nenají se jí".

Takto vláda korumpuje občany — voliče aby ji i nadále volili, ale ne za vlastní, ale z daní, tedy ukradených prostředků — ohánějíc se hesly o sociální spravedlnosti. Vláda v demokratických státech funguje od voleb k volbám jako jeho dočasný správce — majitel, ale co je zásadní, bez trestněprávní odpovědnosti za špatné, nehospodárné řízení, mnohdy vědomé mrhání daněmi zabavených prostředků. Aby vláda měla větší moc, tak se snaží rozšiřovat svou působnost do co největšího množství oblastí a ovládat tak majetky a život občanů komplexně, vláda se snaží o centralizaci své moci. Tím vláda ohrožuje svobodu občanů a směřuje k tyranii. EU není výjimkou, právě naopak, ročně bruselská byrokracie vytvoří kolem 50 000 různých zákonů, nařízení, různých pokynů, ... — až takovým tempem se omezuje svobodu občana již skoro ve všech oblastech života. Eurobyrokracie to vylepšuje tím, že se zbavuje i politické odpovědnosti a to tak, že se vytvářejí úzké EU-elity, které nejsou ani volené.

Zlo způsobené dlouhodobou závislostí na zaopatřovacím státě se ukázalo po rozpadu komunistických států ke konci 20. století. Velká část obyvatel, která náhle přišla o různé státní podpory a nebyla zvyklá postarat se sama o sebe, nevěděla, co má dělat s náhle nabytou svobodou, a tak začala toužit po obnově tyranské ohlávky. Problém je v tom, že dnešní občan se ve škole (samozřejmě státní) nedozvěděl a vůbec netuší, čemu vděčí za svou svobodu a blahobyt — a to dlouhému a úspěšnému boji za práva jednotlivců, z nichž tím nejdůležitějším je vlastnické právo. Pak si ani nemůže uvědomit, že dlouhodobé omezení vlastnických práv negativně ovlivní jejich životy, že útok na kapitalismus je i útokem proti svobodě, životu a blahobytu občanů. Ano, kapitalismus je ekonomika svobodné společnosti.

Literatura

 • Ludwig von Mises: "Lidské jednání", (Liberální institut, Praha 1999)
 • Ludwig von Mises: "Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, (London, 1935)
 • Hazlitt, H.: "Ekonomie v jedné lekci", (Praha, Liberální institut 1999)
 • Robert Higgs: "Politická ekonomie strachu" (Alfa Publishing, liberální institut, Praha 2006)
 • Gonda, P. Chalupníček: "Na obranu svobodného trhu", (Konzervativní institut, Bratislava 2007)
 • Johan Norberg: "Globalizace", (alfa Publishing, liberální institut, Praha 2006)
 • H. Hoppe: "Demokracie, anarchie a omyly ekonomie", (Alfa Publishing, Praha 2006)
 • Laurinčík: "Centr lní banky dokdy ještě?"
 • Hayek: "Právo, zákonodárství a svoboda" (Brno, Akademia 1994)
 • Smith: "Bohatství národů" (Praha 2001)
 • Pipes: "Vlastnictví a svoboda", (Argo, Praha 2008)
 • Pipes: "Komunismus", (Slovart, Bratislava 2007)
 • Sborník č. 50/2006: "Šedesát let od smrti J. M. Keynese" (CEP, Praha 2006)
 • Boettke: "Robustní politická ekonomie pro 21. století", (CEVRO Institut, Praha 2011)

[1] Ludwig von Mises: "Economic Calculation in the Socialist Commonwealth (London, 1935)

[2] Centrá lní banky — dokdy ještě?

[3] R. Pound: "Liberty of Contract", (Yale Law Journal 18, 7/1909, s. 467)Author: Ing Jan Laurincik # LudaReny67
Svet2016-07-228
-
 43% ( 4 people voted )
+
Bolo by zaujímavé charakterizovať spôsoby ako vznika kapitálotvorný systém riešenia spoločenských vzťahov. Od vzniku , vo vývoji až po dnešok a samozrejme isté cieľovosti ! Nikto nespochybňuje ekonomickú dynamiku , ktorá je deklarovaná istými ukazovateľmi , sociálnymi prezentmi , aj spoločenskou úspešnosťou kapitalotvorného spoločenstva. Ak je kritériom úspešnosti "sloboda " ako taká, tak kapitalotvorný systém samotné "slobodné tvorenie hodnôt" minimálne obchádza , keď nie, tak neguje!Spojenie pojmov "slobody a kapitalizmu" je nezmysel , sloboda ako taká je špekulatívny pojem, bez ďalších konkretizácií /napr. minimalizácie donucovania ../ či "prívlastkovania" je len masmediálny pojem manipulačný:Autor si zobral isté masmediálne "usmerňovačky" charakterizujúce obmedzenú škálu možností ... Zabudol , že podnikanie -dnes bez istého donucovania --je skoro nemožne a to už nie je o slobode....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-23 19:30:52 58d4289b
Ono keď sa jedná o presadzovanie "slobody" " demo- kracie" kapitálového typu , vždy sa jednalo o násilie, dnes o vojnové stavy, a vždy ide zmeny vlastníckych "pozícií" . Cieľovosť je nejasná , má krízove aspekty a rozvrstvenie spoločnosti "sympatizuje" s Indickou tisíce rokov pestovanou hierarchiou! /Kulík je kulík aj jeho potomstvo... maharadža so svojím potomstvom je --furt "erste".. a medzi tým
ešte čosi../A porovnávať to cca 400 ročné " spoločenské kapitálotvorné napredovanie " s vydrancovaným okolím, s iným spoločenským systémom , vyznavajúcim iné hodnoty / nemerané len cenou../ je skoro ...ako to napísať... teda málo poučné, nevzorové! Kapitalizmus--- dnešný --- je úbohosťou , predovšetkým morálnou, určite , pre autorov , tvorcov zásad a pomienok kapitálového zhodnocovania!/ obracajú sa v hroboch../

klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-23 20:55:53 58d4289b
Aha takže ked to už bude na 100% tak už tu bude ten komunizmus? :-)
Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-25 21:11:28 c35b0a2a
ABChttp://cicociciak.blogs
pot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html[/
url]
Cico Ciciak # LyfeKaxe71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 02:27:19 3ea86f96
Je asi správne Cico Ciciak71 že ste sa vrátil k tejto tématike. Celá "scenéria " liberalizmu má aj svoje iné stránky. Ak sa preferujú "trhové podmienky", "trhový mechanizmus " "A.Smithového typu" tak poloha liberalistov nie je mimoriadne škodlivá, dokonca pri istých "živnostensko ..drobnofarmárskych" aktivitách aj žiadúca. Akonáhle koncentrácia, akumulácia hodnôt dosiahne istú úroveň... trhový mechanizmus prestáva fungovať. A tu je tá " zlomovosť" --nákazlivosť. Presvedčenie že celý rozsah "kapitalotvorného systému " podlieha "slobodným zákonitostiam " trhového mechanizmu ...je liberalistami nesprávne aplikovaný. Cieľovosť koncentrácie , akumulácie je v krízových javoch, zvyšovaní militantnosti , militarizácie , vojnového stavu .. s priamym vplyvov na deklarované aspekty slobody . A to už nie je liberalne , má charakter monopolizačný, imperiálny .
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 07:39:07 58d4289b
loading...
Ak v politickom spektre predstavujú liberáli istý "prostriedok" , /šíbry...podkladajú veľké kamene --raz jeden, potom druhý../ a sú niektorí vtiahnutý do "VZOSTUPU" ich "dejinné poslanie" sa skončilo zhruba v 19ctom storočí . Vo Východo-európskych podmienkach začiatkom 20--tého. "Najkrajšia" je však ich predstava "nenásilnosti" presadzovania istých zámerov kapitalotvorného systému a "kalerabovanie " hláv výhodnosti "trhového mechanizmu " v imperializovanom svete.Ale čo už aj "maňouškové jemnosti" spestrujú prírodu.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 08:13:56 58d4289b
A to vtiahnutie do "VZOSTUPU" aby bola sranda úplná...To sú tie rozprávky .."a chudobný chlapec zo Slovenska so skyvou chleba v "žobradle", prišiel po strastiplnej ceste, do Ameriky a od umývača riadu sa vypracoval na....veľko podnikateľa..oligarchu ...či ../prezidenta SK/. " A po prebúdení ostatných ...nožička v šerblíčku...ale snívať sa má. A sloboda ...jak fras, a dobro zvíťazilo nad zlom a naša babka povedala , že každá rozprávka by mala skončiť svadbou a peknými šatami. Hotovo.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 08:34:39 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0473 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage