Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

KNIEŽATÁ ZLOBY (Protokoly siónskych mudrcov)


KNIEŽATÁ ZLOBY (Protokoly siónskych mudrcov)

ROBERT HELEBRANDT


KNIEŽATÁ ZLOBY
(Protokoly siónskych mudrcov)
BRATISLAVA, apríl 1991
© Do slovenčiny preložila: Ada Adamová

- 2 -


OBSAH


Prológ ........................................ ........................................ ... 3
Úvod ........................................ ........................................ ..... 3
Získanie Protokolov ........................................ ............................ 4
Vznik Protokolov siónskych mudrcov ........................................ ......... 6
Rabín o Gojimoch................................ ........................................ 6
Interpelácia: ........................................ ...................................... 9
Autentickosť Protokolov.............................. .................................. 15
Protokoly siónskych mudrcov ........................................ ................. 16
Sedenie prvé ........................................ .................................... 17
Sedenie druhé.................................. ........................................ .. 20
Sedenie tretie ........................................ ................................... 21
Sedenie štvrté ........................................ ................................... 25
Sedenie piate ........................................ .................................... 26
Sedenie šieste................................. ........................................ ... 28
Sedenie siedme.................................. ........................................ 29
Sedenie ôsme ........................................ ................................... 30
Sedenie deviate................................. ........................................ 31
Sedenie desiate................................. ........................................ . 33
Sedenie jedenáste.............................. ........................................ . 36
Sedenie dvanáste............................... ........................................ . 37
Sedenie trináste ........................................ ................................. 40
Sedenie štrnáste ........................................ ................................. 41
Sedenie pätnáste ........................................ ................................ 42
Sedenie šestnáste............................. ........................................ ... 46
Sedenie sedemnáste............................. ........................................ 48
Sedenie osemnáste.............................. ........................................ 50
Sedenie devätnáste............................ ........................................ . 51
Sedenie dvadsiate............................... ........................................ 52
Sedenie dvadsiate prvé................................... .............................. 56
Sedenie dvadsiate druhé.................................. .............................. 58
Sedenie dvadsiate tretie.................................. .............................. 59
Sedenie dvadsiate štvrté ........................................ ....................... 60

- 3 -

Prológ

Za posledných približne sto rokov, kedy sa Európania začali po prvýkrát
zoznamovať s obsahom Protokolov siónskych mudrcov, celých štyridsať päť rokov
nemala mladá generácia Čechov a Slovákov možnosti čítať tento dokument. Knižné
vydania z predvojnového a vojnového obdobia boli systematicky ničené a nové
edície boli zakázané.
Spor autentičnosť Protokolov sa stal v dnešných dňoch úplne bezpredmetným,
pretože program sa krok za krokom uskutočňuje, a je, podľa židovskej mienky, pred
dovŕšením.
Vnímavý a pozorný čitateľ si tento názor urobí sám. Preto som sa vzdal
akéhokoľvek komentára.
Robert Helebrandt

Úvod

Protokoly siónskych mudrcov sú v hrubých rysoch vyjadrením programu Židovstva,
ktorý súčasne naznačuje plán a prostriedky k ovládnutiu a zničeniu všetkých
nežidovských národov a štátov bez výnimky, a podáva návod, ako si má Židovstvo
počínať, aby na zrúcaninách týchto štátov vybudovalo svoje celosvetové panstvo.
Tento plán je vyvrcholením po celé roky pestovanej a udržiavanej starozákonnej
predstavy Židovstva o sebe, Židoch, ako o národe vyvolenom Jahvem k vládnutiu
nad celým svetom. Je vyvrcholením onoho židovského egocentrizmu, ktorý pod
vplyvom odvekej výchovy viedol k vyhroteniu nenávisti Židovstva voči všetkému
nežidovskému, zaznamenanom v Starom zákone, úplne podľa Jehovových prejavov.
Protokoly obsahujú v koncentrovanej forme i veľa z toho, čo vieme o histórii pomeru
Židovstva k Rimanom a iným starovekým nežidovským národom a najmä o histórii
prenasledovania kresťanov týmito národmi, štvanými Židmi. Tento program bol však
určený výhradne Židom a nikdy sa nemal dostať do nežidovských rúk. Bol ukrývaný
rovnako starostlivo, ako bol ukrývaný obsah Talmudu pred zrakmi nezasvätených.
Spravodlivosť však rozhodla inak. Ak sa Talmud stal korisťou germánskeho árijského
ducha, zosobneného Jánom Eisenmengerom, Protokoly sa stali korisťou ducha
slovanského, zosobneného Ruskou Glinkovovou a ruským štátnym radom
Račkovským. Títo Árijci z rôznych národných kmeňov vyrvali Židovstvu jeho
najdôležitejšie tajomstvo, ktoré bolo tak starostlivo ukrývané. Keď sa o tom Židia
dozvedeli, použili svoj prastarý trik a vyhlásili, že Protokoly sú falzifikátom. Dnes je
však úplne jasné, že tieto ich neustále opakované vyhlásenia sú trikom.
Slovania vždy stáli v popredí boja proti židovskej hydre svojím vedúcim kmeňom,
predstavovaným Rusmi. Na ruskej pôde vznikli korene toho, čo nakoniec vyústilo v
hitlerovský nacizmus - spoznanie nebezpečenstva židovskej svetovlády.
Je zaujímavé, že sa Slovania a Germáni nevedomky spojili a rozdelili si úlohy, bez
toho, aby o sebe vedeli. Neurčila ich snáď sama Prozreteľnosť na to, aby zachránili
svet pred židovskou zlobou?
Židia správne vycítili, kto je ich nezmieriteľným nepriateľom, kto by mohol mať moc a
silu skrížiť ich plány a pochopili, že to môžu byť len Slovania a Germáni. Preto onen
židovský dobrodinec nakreslil povestnú mapu z roku 1890, kde Rusko označuje ako
púšť.
Bez preháňania možno povedať, že keby sa nebolo objavilo Eisenmengerove
"Odhalené Židovstvo" a keby sa Glinkovej a Račkovskému nepodarilo získať
"Protokoly", dnes by bol svet skutočnou púšťou. Ruský ideový nacizmus nestačil na
odvrátenie nebezpečenstva, ktoré hrozilo Rusku a celému svetu, a to pre
nepochopenie ruských vládnych kruhov. Krv ruského národa však nebola preliata
nadarmo. Z nej vyklíčil odboj proti Židovstvu v celom svete, odboj, ktorý nemá

- 4 -

obdobu v celej svetovej histórii. Ak ešte dnes slávi na mnohých miestach sveta
socializmus a komunizmus, ako hlavné nástroje židovskej svetovej politiky, svoje
triumfy, vyplýva to z neuvedomelosti ľudu, ktorý doteraz neodhalil, ako dôsledne je
podvádzaný planými sľubmi Židov. .
Všetko utrpenie ruského národa a všetkých ostatných národov sveta je už vysvetlené.
Bolo zámerne spôsobené Židovstvom, aby boli čo najviac oslabení tí,
ktorých duchovnej sily sa mohlo Židovstvo obávať. A to boli predovšetkým Slovania a
Germáni, národné kmene, ktorým patrí budúcnosť v Európe.
Údery, ktoré zasadilo Židovstvo árijskému svetu v podobe obidvoch svetových vojen
a z nich pochádzajúcich revolúcií, mali len čiastočný účinok. Naopak, príliš mnohým
sa rozjasnilo, a preto sa teraz Izrael obáva odvety a trestu. Odtiaľ pramení aj jeho
šialené snaženie, aby dobehol zameškané a vyvolal nové revolúcie a vojny,
kdekoľvek na svete. Židia dobre vedia, že ďalšia vojna by vyhubila všetko, čo by im
mohlo prekážať. Zvyšky zbedačeného ľudstva by potom Židia vrhli do svetovej
revolúcie, ktorá jediná môže priniesť Židovstvu vytýčený cieľ: koniec árijskej a všetkej
nežidovskej kultúry, civilizácie a morálky, a definitívne nastolenie svetovlády
židovskej kultúry, dávno zabudnutého temného Orientu. .

Získanie Protokolov

Existujú dve verzie; v prológu k Protokolom uverejneným Gottfriedom zur Beek,
popisuje ich odhalenie autor takto:
V roku 1897 v dňoch 29. až 31. augusta sa konal v Bazileji Sionistický kongres za
predsedania Theodora Herzla, fejetonistu viedenského časopisu "Neue Freie
Presse". Ruská vláda, ktorá tušila, že na kongrese sa nebudú prejednávať iba
bezvýznamné veci, nariadila vtedajšiemu náčelníkovi ruskej tajnej zahraničnej služby
v Paríži, aby toto zasadnutie sledoval. Tento náčelník - Račkovski vystal svojho
spravodajcu, ktorý podplatil posla, odvážajúceho akýsi tajný dokument zo
skončeného kongresu do slobodomurárskej lóže "U vychádzajúceho slnka" vo
Frankfurte nad Mohanom. Podplatený posol prerušil, v dopredu dohodnutej stanici
jazdu na jednu noc a počas tejto noci bol francúzsky text Protokolov opísaný a
zaslaný na ministerstvo vnútra do Petrohradu. Jeden opis sa dostal do rúk Jiřímu
Butinovi. Neskôr dal Alexander Nikolajevič Suchotin, šľachtický maršál a vodca
černigovskej šľachty, profesorovi Sergejovi Alexandrovičovi Nilusovi jeden opis na
posúdenie. Odkiaľ ho Suchotin získal, nie je známe.
Podľa Bergmeistra, svedkom tohto posolstva bol syn profesora Nilusa, ktorý zomrel v
roku 1930. Sergej Sergejevič Nilus, ktorého vyhľadal Bergmeister v Paríži a ktorý sa
listom zo dňa 24. marca 1936 zaviazal prísahou, že sa zúčastnil toho, keď v roku
1901 maršál major Suchotin onen rukopis odovzdával otcovi.
Bergmeistrovo rozprávanie potvrdil aj odpadlý a pokrstený Žid, viedenský spisovateľ
Artur Trebitsch, ktorý vydal 16. mája 1920 nemecky písaný plamenný leták, v ktorom
varuje Árijcov pred židovským nebezpečím. Uvádza v ňom históriu, ako sa dostali
Protokoly do nežidovských rúk a poukazuje na ich strašný obsah s tým, aby si všetci
Nemci Protokoly skutočne prečítali. Vo Fleischhauserovej kópii Trebitschovho letáku
sa však meno Račkovski nevyskytuje. Naopak syn Petra J. Račkovského, Andrej
Petrovič Račkovski, ktorého opäť vypátral dr. Bergmeister v Paríži, oznámil listom zo
dňa 13. júla 1936, že podľa jeho mienky otec nikdy neprišiel do styku s Protokolmi.
Svoje tvrdenie opiera o skutočnosť, že v celom pozostalom archíve svojho otca
nenašiel o tom ani jedinú poznámku či doklad.
Dr. Štefan Vász z Budapešti vydal však zaujímavé doklady o tom, že text Protokolov
sa skutočne dostal do rúk ruského ministra vnútra. Podľa svedectva profesora

- 5 -

Sokolova, šéfa propagačného oddelenia v Denikinovej armáde, ako aj jeho
pobočníka, plukovníka baróna Engelhardta, ďalej profesora Grimma, rektora
petrohradskej univerzity, generála Dševedova, člena ríšskej snemovne a kapitána
Gitkova, boli Protokoly skutočne ukradnuté z bazilejského kongresu detektívom
Johnsonom, ktorý cestoval na pas, vystavený na meno Kohn. Theodor Herzl, ktorý
sa o krádeži dozvedel, sa ako predseda kongresu sťažoval ruskému veľvyslancovi v
Berne Čadovskému, na ktorého bol neskôr spáchaný atentát.
Minister vnútra Sypiagin postúpil podľa tohto svedectva dokument Suchotinovi, ktorý
ho dal Nilusovi, aby ho zverejnil ako vedeckú prácu.
Ako sa o tom zmieňuje Creutz, Sypiagin bol takisto zavraždený. Nilus však o pôvode
rukopisu nevedel nič. Len mimochodom pripomeňme, že minister vnútra Plehve,
ktorý naznačil významným Židom, že má v rukách dokumenty, ktoré ich môžu
kompromitovať, bol rovnako zavraždený.
V tejto verzii sa teda z troch strán hovorí o tom, že Protokoly boli ukradnuté ako
skutočné kongresové dokumenty. Podľa toho sa dostali do rúk nežidov v roku 1897.
Druhú verziu uverejňuje W. Creutz v prológu anonymnejšieho francúzskeho vydania
Protokolov, bez uvedenia letopočtu (asi v roku 1934), vydaného v Paríži. Tam sa
uvádza približne toto:
Jeden opis textu Protokolov bol uložený v parížskej slobodomurárskej lóži "Misraim",
odkiaľ ho ukradol Žid Jozef Schorst alias Sapiro, ktorý ho predal za 2 500
francúzskych frankov slečne Justine Glinkovej, dcére ruského generála. Glinková
preložila francúzsky text do ruštiny a zaslala ho generálovi Orgrevskému do
Petrohradu s prosbou, aby ho odovzdal ministrovi vnútra Šerevinovi. Neskoršia
"svedkyňa" Kolbová-Radziwilová, známa z bernského procesu, obvinila
Orgrevského, že dal Protokoly sfalšovať ruskou štátnou políciou po rusko-japonskej
vojne t.j. v roku 1905.
Po smrti Šerevina bol v roku 1896 v jeho archíve nájdený rukopis, ale neuvádza sa,
kto ho našiel. Glinková bola potom vypovedaná z cárskeho dvora do Orelu, kde sa
stretla so Suchotinom, vtedajším guvernérom v Orele. Požičala mu dokument a on
ho ukázal Filipovi Petrovičovi Stefanovovi a profesorovi Nilusovi. F. P. Stefanov,
prokurátor moskovského synodu, ktorý zomrel v roku 1932, oznamuje, že dostal opis
Protokolov od maršála majora Suchotina v roku 1895. Tento fakt uverejňuje s
odvolaním sa na Bergmeistra L. Fryová v knihe "Waters Flowing Eashnrard" na
strane 89 a v "Le Juif notre maitre" na strane 95.
Okrem toho je dokázané, že medzi Židmi v Odese kolovali hebrejsky písané
Protokoly. Prezradil to Žid Bernstein, vydavateľ časopisu "Free Press" v Detroite v
USA. Bemstein vyhlásil pred Williamom Cameronom, tajomníkom Henryho Forda, že
čítal hebrejsky písané Protokoty už v roku 1895 v Odese. Židia však tento dokument
úzkostlivo skrývali, ako oznámil istý T. z ruskej emigrácie, ktorý objavil Protokoly v
Rusku u Žida, schované pod podlahou. Existujú však určité nezrovnalosti: Creutz
tvrdí, že Glinková poslala rukopis Orgrevskému, Stefanov však tvrdí, že rukopis
dostal od Suchotina, ktorému ho poslala istá dáma z Paríža. Bohužiaľ, Stefanov aj
Nilus zabudli meno dámy, ktorú Suchotin dokonca menoval. Zdá sa, že to predsa
bola slečna Glinková, Zostáva tu ale ešte jedna nezrovnalosť, čo sa týka osoby
príjemcu: Suchotin alebo Orgrevski, alebo dokonca obaja. Podľa toho, čo uvádza
Vász je zrejmé, prečo asi až v roku 1901 obdržal profesor Nilus, podľa svedectva
vlastného syna, od Suchotina onen rukopis. Sú zrejmé vplyvy, ktoré vzbudzovali
strach pred pomstou Židov, takže Nilus dostal odvahu až vtedy, keď mu to bolo
prikázané z ministerstva vnútra.

- 6 -

Obe verzie sú pravdepodobné, pretože sú k dispozícii dôkazy vo forme osôb,
vypovedajúcich pod prísahou. Nemožno teda predpokladať inak, ako že sa Protokoly
dostali do Ruska dvakrát: Prvýkrát prostredníctvom slečny Glinkovej a druhýkrát
prostredníctvom štátnej tajnej polície, ktorú v Parížu zastupoval a prácu ktorej riadil
Račkovski. Túto mienku potvrdzuje aj Creutz, keď sa onen dokument, ktorého sa
zmocnil prostredníctvom svojich agentov Račkovski, dostal do rúk ruských vládnych
kruhov a po preštudovaní sa zistilo, že je to ten istý text Protokolov, ktorý už dávno
vlastnili.
Tvrdenie syna Račkovského, že jeho otec nemal nič do činenia s Protokolmi, je
nepreukázateľné. Z toho je jasné, že Račkovski bol vo svojom obore schopným
úradníkom, ktorý pracoval opatrne. Ostatne opatrný byť musel, pretože práve podľa
jeho syna bol jeho tajomník Žid M. Goldschmann. Račkovski poznal príliš dobre z
názomých protikladov pomstychtivosť Židov. Nemožno teda pochybovať o tom, že
získanie textu Protokolov z bazilejského kongresu v roku 1897 je zásluha práve
Račkovského.

Vznik Protokolov siónskych mudrcov

Obvykle sa tvrdí, že vzorom pre Protokoly boli "Dialógy" Jolyho. Ale Fleischhauer
podáva celý rad dôkazov, že Joly už sám musel poznať židovský program, ktorý
potom obrazne vpísal do svojich "Dialógov". Skutočne len zasvätenec môže pochopiť
zastrenú tendenciu spisu. Z toho hľadiska je však rovnako zaujímavý román "Biarrtz"
od Herrmana Götscha, ktorý používal pseudonym Sir John Redcliffe. Román vyšiel v
Mníchove v roku 1868 a neskôr znovu v roku 1924. Loosli tvrdí, s odvolaním sa na
Fleischhauera v roku 1927, že tento román bol vzorom Protokolov. Pre takéto
tvrdenie však nie sú spoľahlivé dôkazy.
Existujú však aj iné publikácie, ktoré obsahujú v zhustenej forme rovnaký obsah ako
Protokoly. Je to predovšetkým reč rabína Eichhorna, ďalej reč istého rabína, ktorú
dostal z Ruska poslanec Breznovský (podľa Fleischhauera), ďalej reč na pražskom
židovskom cintoríne z románu "Biarrtz", a napokon v roku 1907 reč rabína Eigera
publikovaná S. Rossovom (Eiger predniesol túto svoju reč na pražskom židovskom
cintoríne). Zdá sa však, že Rossovov Eiger je totožný s rabínom Eichhornom,
pretože obsah tejto reči je podobný reči rabína Eichhorna.
Aby sme si ukázali, ako úzko súvisia Protokoly s celým programom Židovstva,
podávame tu úplný preklad reči onoho ruského rabína, ako ju publikoval
Fleischhauer.

Rabín o Gojimoch

1. Prešli už doby trpkého a bolestného prenasledovania a ponižovania, ktoré
izraelský ľud znášal s heroickou trpezlivosťou, pretože civilizácia kresťanov urobila
veľké pokroky. Tento pokrok je naším najpevnejším štítom, za ktorý sa môžeme
ukryť a nepozorovaní rýchle prekročiť ten priestor času, ktorý nás delí od nášho
vznešeného cieľa.
2. Pozrime len na hospodársku situáciu Európy a na zdroje, ktoré si vytvorili Židia
sami počiatkom tohto storočia, takže nahromadili nesmierne kapitály, ktorými
disponujú, ako napríklad v Paríži, Londýne, Viedni, Berlíne, Amsterdame, Hamburgu,
Ríme, Neapole a pod.
3. Všade sú Rotschildovci, Židia, vďaka svojim miliardám pánmi finančnej situácie,
nehovoriac už o tom, že sú v každom meste druhého i tretieho rádu pánmi
výnosných fondov, a že sa nikde nemôže bez synov Izraela a ich priameho vplyvu
previesť žiaden finančný zásah, ani dôležitý podnik..

- 7 -

4. Burza zaznamenáva a reguluje tieto dlhy a my sme väčšinou všade pánmi týchto
búrz. Musíme sa snažiť, aby sme zadlžovanie čo najviac uľahčovali a tým sme sa
stali pánmi všetkých cien. S ohľadom na kapitály, ktoré požičiavame štátom, musíme
využívať ich železnice, bane, lesy, huty, továrne, ba dokonca musíme brať ako
zálohu i výnos ich daní.
5. Poľnohospodárstvo bude vždy najväčším bohatstvom každého štátu. Veľkostatkári
budú mať vždy úctu a vplyv. Naše snahy musia teda viesť k tomu, aby sa bratia v
Izraeli v čo najväčšej miere zmocnili pôdy.
6. Pod zámienkou, že chceme pomôcť pracujúcim triedam, musíme celú ťarchu daní
preniesť na veľkostatkárov, a keď sa potom ich majetky dostanú do našich rúk, stane
sa práca kresťanského proletariátu zdrojom nesmierneho zisku.
7. Všetkými prostriedkami sa musíme snažiť čo najviac obmedziť vplyvy kresťanskej
cirkvi, ktorá bola odjakživa naším najväčším nepriateľom a za týmto účelom musíme
vzbudiť srdciach ich veriacich slobodomyseľné túžby, zaviesť pochybnosti, rozkol a
náboženské hádky.
8. Každá vojna, každá revolúcia, každá politická alebo náboženská zmena nás
približuje k okamžiku, kedy dosiahneme najvyšší vytúžený cieľ.
9. Obchod a špekulácie. Tieto dva výdatné zdroje zisku nikdy nesmieme dať vyrvať z
rúk Izraelitov a predovšetkým je nutné chrániť si obchod s alkoholom, maslom,
chlebom a vínom, pretože tým sa staneme neobmedzenými pánmi
poľnohospodárstva. Staneme sa tak dodávateľmi obilia. A ak potom z biedy vznikne
nespokojnosť a nevôľa, nájdeme vždy dosť času, aby sme zodpovednosť zvalili na
vlády.
10. Všetky verejné úrady sa musia stať prístupné Židom. Akonáhle sa raz staneme
úradníkmi, dosiahneme podliezavosťou a prezieravosťou našich činiteľov pravého
vplyvu a moci. Je samozrejmé, že ide len o úrady, ktoré sú spojené s poctami,
mocou a privilégiami. Pretože úrady, ktoré predpokladajú vedomosti a prácu a
prinášajú so sebou nepríjemnosti, môžeme prenechať kresťanom. Najdôležitejší je
úrad spravodlivosti.
11. Kariéra právneho zástupcu nám poskytuje najlepšiu príležitosť, aby sme sa mohli
chváliť svojimi vedomosťami, a súčasne nám umožňuje, aby sme boli zasvätení do
histórie našich najväčších nepriateľov - kresťanov. Týmito znalosťami ich potom
môžeme dostať do našej závislosti.
12. Prečo by nemohli byť Židia ministrami školstva, keď už tak často chcú byť
ministrami financií. Židia sa tiež musia dostať do zákonodarných kruhov, aby tak
mohli zabrániť zákonom, ktoré by mohli Gojimovia vydať proti jedine pravoverným
synom Abraháma.
13. V tomto smere sa náš plán už blíži k uskutočneniu. Vplyvom pokroku sme boli
takmer všade uznaní a boli nám udelené rovnaké občianske práva ako kresťanom,
ale to, čoho musíme dosiahnuť a čo musí byť stále predmetom nášho snaženia, je
dosiahnuť miernejší zákon o súťaži. Tým dosiahneme zlatú baňu, ktorá vydá väčší
výnos ako všetky zlaté bane Kalifornie.
14. Izraelský ľud musí obrátiť svoje snaženie k onému mocenskému stupňu, z
ktorého pramení česť a úcta. Najúčinnejším prostriedkom k tomu je zúčastniť sa na
všetkých priemyselných a finančných obchodných operáciách. Pritom je nutné dávať
si pozor na to, aby nevznikla hrozba súdneho stíhania, následkom nejakej nástrahy
alebo zvedenia. Je teda nutné voliť pri špekulácii tú formu prefíkanosti a ten cit, ktorý
máme pre obchodovanie už vrodený. Nesmieme zaostať pozadu v ničom, čo by nám
mohlo zaistiť vynikajúce postavenie v spoločnosti. Filozofia, medicína, právo a
politické hospodárstvo - jedným slovom všetky odvetvia, umenie a literatúra sú

- 8 -

širokým poľom, kde nám úspech môže priniesť bohatú úrodu, a až potom postaviť
naše schopnosti do patričného svetla.
15. Tieto schopnosti sú nerozlučne spojené so špekuláciou. Napríklad prednesenie
nejakého hudobného diela, hoc aj dosť slabého, nám poskytne najlepšiu príležitosť,
aby sme Žida, ktorý je jeho tvorcom, vyzdvihli hore a jeho hlavu ovenčili gloriolou
slávy. Čo sa týka medicíny a filozofie, tie musia tiež tvorí časť nášho duševného
bohatstva.
16. Lekár je zasvätený do najintímnejších tajomstiev rodiny, a tak má životy a zdravie
našich najhorších nepriateľov, kresťanov, v rukách.
17. Musíme podporovať uzatváranie manželstiev medzi Židmi a kresťanmi, pretože
židovský ľud tým môže len získať. Určité množstvo nečistej krvi, privedenej do
nášho, bohom vyvoleného národa, ho nemôže zničiť a naše dcéry dosiahnu takými
manželstvami spojenie s rodinami, ktoré majú moc a vplyv. Výmenou za naše
peniaze dosiahneme vplyv na naše okolie. Priateľstvo s kresťanmi nás nezvedie z
cesty, ktorú sme si vytýčili, naopak, s trochou obratnosti to z nich urobí našich
ochrancov.
18. Bolo by žiadúce, aby sa Izraeliti zdržiavali brať si ženy ich svätého náboženstva k
sebe ako metresy a doporučuje sa im, aby si k tejto úlohe vyhľadali kresťanské
panny.
19. Najväčší význam by malo, keby sa sviatosť manželstva nahradila jednoduchým
civilným obradom, pretože potom by sa kresťanské ženy úplne dali .na našu stranu.
20. Ak má zlato hlavnú moc na zemi, tak je určite na druhom mieste nutné sa zmieniť
o tlači. Čo zmôže zlato bez tlače? Pretože vyššie uvedené veci nemôžeme
uskutočniť bez tlače, je nevyhnutné, aby sa vedenie časopisov dostalo do rúk našich
ľudí.
21. Bohatstvo a obratnosť vo voľbe prostriedkov, aby nám skorumpované veličiny
boli naklonené, z nás vytvorí pánov verejnej mienky a vydá ľud do našich rúk.
22. Ak pôjdeme takto vytrvalo krok za krokom dopredu, zatlačíme kresťanov a
zničíme ich vplyv. My budeme svetu predpisovať, koho má ctiť a komu má dôverovať
a čo má zavrhovať.
23. Ak proti nám povstanú niektorí jedinci a zaplavia nás klebetami, nič netušiace a
poddajné masy sa nás ujmú a zastanú. Keď sa raz staneme neobmedzenými pánmi
tlače, bude pre nás veľmi ľahké zmeniť pojmy o cti, cnosti, charaktere a posvätnosti
rodiny, ktorá bola doposiaľ nedotknuteľná a ktorej zasadíme prvú ranu k jej úplnému
zničeniu. Potom budeme môcť zničiť všetko, čo kresťanov, našich nepriateľov, v ich
viere a dôvere povznášalo. A keď si z vášní vytvoríme potrebnú zbraň, budeme môcť
vyhlásiť boj všetkému, čomu sa až doposiaľ vzdávala česť a úcta.
24. Každý syn Izraela musí pochopiť jednotlivé body týchto pravých zásad, musí ich
zachovávať a prehliadnuť. Tak vzrastie naša moc ako veľký strom a jeho vetvy
ponesú ovocie, teda bohatstvo, zisk a vplyv. To bude náhrada za hrozný osud, ktorý
po stáročia znášal Izrael Ak niekto z nás urobil krok vpred, potom za ním musí ihneď
nasledovať druhý. Ak sa však dostane na scestie, potom mu musí niekto z nás
pomôcť. Ak je Žid pred súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu, ale len
vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael tak dlho zachováva.
25. Náš ľud verne zachováva náboženské zvyky svojich praotcov.
26. Náš záujem vyžaduje, aby sme preukazovali porozumenie pre sociálne otázky,
zvlášť pre tie, ktoré by smerovali k zlepšeniu pomerov pracujúcich tried. V
skutočnosti však musíme smerovať k tomu, aby sme sa zmocnili tejto stránky
verejnej mienky a udávali jej smer.

- 9 -

27. Zaslepenosť davov a ich sklony k tomu, aby sa dali oklamať patetickými frázami,
nám umožní, aby sme sa ich ľahko zmocnili. Dopomôžu nám k popularite a dôvere v
určitých kruhoch. Medzi našimi ľuďmi ľahko nájdeme takých, ktorí svoje
vyumelkované city dokážu zaobaliť do takej výrečnosti, ako úprimní kresťania svoje
skutočné presvedčenie.
28. Je nutné, aby bol proletariát Židom naklonený a aby bol podriadený tým, ktorí
majú peniaze. My ho potom budeme nútiť k revolúciám a prevratom a každá
podobná katastrofa nás privedie v našom snažení bližšie k cieľu, k tomu cieľu, aby
sme vládli nad celým svetom, ako to bolo prorokované nášmu otcovi Abrahámovi.
(Úryvok z letáku "V židovských chápadlách")
Interpelácia:

- 10 -

Mladočeský poslanec Václav Březnovský vydal túto reč židovského rabína pod
titulkom "V židovských chápadlách" (Antisemitské epištoly pre český národ). Pražské
štátne zastupiteľstvo ho zabavilo pod č. 72/1900.
Březnovský interpeloval konfiškáciu na viedenskej ríšskej rade, ako to dokazuje
protokol zo dňa 13. marca 1901, XVII. zasadania, 21. sedenia, str. 1282. V interpelácii
sa okrem iného hovorí:
"Súdime, že ani najplamennejšia reč proti Židom by nemohla ľuďom otvoriť' oči tak,
ako reč rabína, ktorý poučuje svojich spoluvercov, ako sa má Židovstvo chovať, aby
dostalo Gojimov do svojej moci. Táto reč čitateľom všeličo objasní. Možno, že im tiež
vysvetlí, prečo sa niektoré politické strany v národe tak húževnato pridržujú Židov.
To, čo hovoríme českému národu o Židoch my, je teraz potvrdené z najpovolanejších
úst, úst židovského rabína a to nie bezvýznamného."
Wien, 5. marca 1901 Březnovský
Rabínska reč ukazuje presný program Židovstva a preto jej uverejnenie bolo
Židovstvu krajne nepríjemné. Nečudo teda, že Březnovský vplyvom židovských
zákrokov nedocielil zrušenie konfiškácie. Nebolo možné nikde získať pôvodný český
text a preto je uvedený v preklade. Podľa tohto autora vyšla táto rabínska reč už 1.
júna 1885 a to podľa tvrdenia Jouina a je tiež uverejnená v Butmiho , protokoloch.
Zásady týchto troch textov, ako aj Rossovové výňatky sa úplne zhodujú s tým, čo
obsahujú Protokoly. Gottfried zur Beek síce popiera miestne súvislosti v 33.
protokole, ale Fleischhauer postavil niekoľko pasáží Protokolov, Dialógov a Rabínskej
reči vedľa seba a súvislosti boli zrejmé.
Teraz si všimnime priame vzory Protokolov.
Podľa Creutza to bol spis Žida Jakuba Venedeva: "Dialógy medzi Macchiavelim a
Montesquieém" vydané nákladom F. Dunkera v Berlíne roku 1830. Tento Žid sa
narodil v Kolíne nad Rýnom v roku 1805 a po vypovedaní z Nemecka sa usadil roku
1835 v Paríži. Bol dôverným priateľom Karla Marxa - Murdochaia a chránencom
Cremieuxovým. S týmto Židom, t.j. Karlom Murdochaiom, založil roku 1847
robotnícku komunistickú ligu a v tom istom roku tajnú spoločnosť, ktorej cieľom bolo
nastolenie svetového židovského panstva.
Citovaný spis je obnoveným vyjadrením macchiavelizmu, oných zhubných zásad,
ktoré mali rozvrátiť štátnu morálku. Miesto toho, aby štátnik videl vo svojom vládnom
poslaní vec, ktorej má zasvätiť celý život a starať sa o blaho svojich poddaných,
obhajuje sa tu znovu ničomný macchiavelizmus s jeho podvratnými zásadami. Moc
musí mať prednosť pred právom, liekom pre doterajšie vládne neúspechy sú len
násilie a ziskuchtivosť. Takéto zásady sa však dobre hodia židovstvu, pretože sú
vrcholným nebezpečenstvom pre pokoj a poriadok. Také niečo však nebolo možné v
dobe, keď vo Francúzsku vládol Napoleon III., verejne hlásať.
Tu vystupuje do popredia svojím anonymným spisom Maurice Joly, o ktorom L.
Fryová tvrdí, že sa volá Moses Joel, ale to je omyl. Spis má názov "Dialogues aux
enfers entre Macchiavel et Montesquieu ou la politique de Macchiavel au XIX. siécle,
par un contenporain" (Dialógy v podsvetí medzi Macchiavelim a Montesquiéem,
alebo Macchiaveliho politika v XIX. storočí, od súčasníka).
Dialógy Jolyho a Protokoly sú nápadne podobné, takže skutočne nemožno s
určitosťou poprieť, že autor Protokolov ich použil ako vzor. Táto podobnosť je
očividná najmä vo Fleischhauerovom uverejnení, ktorý postavil vedľa seba text
Dialógov a text Protokolov. Ale dialógy sú zase nápadne podobné obsahu starších

- 11 -

textov, takže je možné, že Joly nespracoval Dialógy ako originálny nápad, ale
spracoval myšlienky podľa jemu známeho programu s použitím starších textov.
Bolo by nepochybné účelné zaoberať sa otázkou, aký účel mali tieto Dialógy. Hoci
Joly neuverejnil ako autor svoje meno, predsa sa toho dopátrala francúzska polícia.
Jolyho usvedčila a rozlúštila účel Dialógov v tom zmysle, že je to útok proti vláde
Napoleona III. Preto bol Joly na päť mesiacov uväznený. Avšak časom sa ukázalo,
že príliš veľa myšlienok, ktoré Dialógy obsahujú, bolo zrealizovaných a začalo sa
hovoriť o tom, že Dialógy sú tým, čím aj mali byť, totiž vyjadrením židovského plánu k
zničeniu árijského sveta.
To sa však nepáčilo Židom, ktorí sa zľakli toho, že bolo prezradené príliš veľa. Preto
je dnes takmer nemožné získať toto dielo v originále. Fleischhauer zistil, že v roku
1865 vydala nemecký preklad firma Otto Wigan, ale z celého nákladu sa predalo len
500 výtlačkov. Ostatných 1000 výtlačkov bolo zničených. Nakladateľstvo samé nemá
vôbec žiadny doklad. Jediná knižnica, ktorá ho vlastní v Britskom múzeu, vyradila
toto dielo z hlavného zoznamu, takže kto o tomto diele nevie, nemôže sa dozvedieť,
v ktorom oddelení katalógu by ho mal hľadať, aby si ho mohol prečítať. Fleischhauer
spomína, že mu napísal istý Angličan, že aj keď zistil existenciu tohto diela v
Britskom múzeu, musel použiť veľmi energických krokov, aby mu bolo toto dielo
zapožičané.
Otázka, či sú Dialógy židovským dielom, páli Židovstvo a ich priateľov dodnes a
snažia sa to zakryť. Dôkazom toho je, že v roku 1937 tvrdí česko-bratský farár
Vančura vo svojej brožúrke "Židia medzi nami" na str. 14, že Joly bol čistokrvný
Árijec. Vančurovi stačilo k dôkazu árijstva to, že Joly bol katolíckeho vyznania.
Musíme si teda aspoň v skratke všimnúť osobu Jolyho.
Podľa pamätí René Mareuila sa Joly narodil 19. augusta 1831 v Lons-le-Saulnieri. Vo
svojom životopise Joly tvrdí, že sa narodil v prvých rokoch panovania Louisa-Phillipa,
dátum svojho narodenia však neudáva z priehľadných dôvodov. Napriek tomu však
podľa Fleischhauera predložili Židia pri bernskom procese opis krstného listu, podľa
ktorého bol Joly pokrstený 18. decembra 1829, teda skoro dva roky pred svojím
narodením. Že rok narodenia 1831 je veľmi pravdepodobný, o tom svedčí to, že
Louis-Phillip nastúpil na trón v auguste 1830.
Joly vo vlastnom životopise tvrdí (v roku 1860), že je katolíckeho vyznania a že
pochádza zo Španielska. Je nesporné, že pochádza z rodiny španielskych Židov,
nazývaných Marranovia, ktorí boli naoko katolíkmi, ale potajme dodržiavali židovské
náboženstvo. Obraz Jolyho, ktorý vydal Fleischhauer z diela Armanda Daysta
"L'invasion - le siége 1870 - la Commune 1870" prezrádza vcelku židovskú tvár. Jeho
židovský pôvod úplne dokazuje tiež zvláštna ochrana, ktorú mal zo strany Issaca
Crémieuxa, zakladateľa "Alliancie Israélite Universsale" v dobe, keď bol
prenasledovaný francúzskou políciou.
Nemožno teda pochybovať, že Joly bol židovského pôvodu. Joly bol tiež slobodomurárom,
ako je uvedené podľa Fleischhauera v dodatku k Taxilovej (Gabriel
Jogand Pagés) "La France Maconique" na str. 113 a patril k parížskej Lóži. Teraz sa
okruh dôkazov uzatvoril, pretože rabín dr. Isaac Wise napísal v "Israelité of America"
dňa 3. augusta 1986 nasledovné: Slobodomurárstvo je židovská organizácia, ktorej
dejiny, stupne hodnosti a heslá sú židovské od začiatku až do konca.
Až teraz je jasná tendencia toho diela. Je tiež jasné, prečo Filip Graves uverejnil v
"Times" roku 1921 tri články, v ktorých sa najprv tvrdí, že Protokoly boli napísané
podľa Dialógov. Malo sa tým docieliť znehodnotenie Protokolov a dokázať, že
Protokoly boli plagiát nežidovskej strany. Zatiaľ však tieto články ukazujú pravý opak.
Nemožno však tvrdiť, že práve Protokoly boli plagiátom iba Jolyho knihy. V

- 12 -

najlepšom prípade by muselo ísť o plagiát plagiátu. Ale v dobe, keď Joly písal svoje
Dialógy, existoval program Židovstva, a to je nesporné, bol zrozumiteľný však len
zasvätencom. Protokoly boli napísané iba preto, aby aj menej zasvätení Židia mohli
byť oboznámení s generálnym programom Židovstva a riadiť sa ním. Podľa
Fleischhauera existovali dva programy. Jeden vznikol samostatne v Rusku a tento
dokument vraj použil Joly pre svoje Dialógy. Druhý dokument bol vypracovaný vo
forme Protokolov podľa Dialógov Jolyho. Ale ani v tomto prípade nemožno hovoriť o
plagiátorstve, lebo z presných porovnávaní oboch spisov je zrejmé, že Protokoly sú
rozšírením, doplnením ajasnejším vyjadrením toho, čo Dialógy obsahujú iba v
náznakoch.
Mnohé napovie aj kniha dr. Bergmeistra "Der Judische Weltverschwörungsplan", kde
na str. 17 uverejňuje správu o rozprave Vasilija Smirnova s bývalým židovským
rabínom Efronom v kláštore Sv. Paraskevy pri Petroviciach v okrese Šabacko. Tento
bývalý rabín, ktorý zomrel dňa 23. júna 1925, prezradil Smirnovovi, že tiež patril k
tým desiatim vyvoleným, ktorí vedeli o pôvode Protokolov a chcel toto tajomstvo
vyzradiť metropolitovi Antoniovi, ktorý mu prisľúbil, že pricestuje s generálom
Nečvolodom z Paríža. Nešťastnou náhodou sa Efron nedočkal tejto návštevy a
zomrel. Efron prezradil len toľko, že Protokoly sú len stručným obsahom ďaleko
širšieho a rozsiahlejšieho originálu. O tom, i o vedomostiach Efrona o pôvode
Protokolov existuje písomný dôkaz prísažnej výpovede Vasilija Smirnova a v
otvorenom liste, ktorý Efron napísal do redakcie emigrantského časopisu "Obščeje
delo" v roku 1921 vydavateľovi Burcevovi. Tento list bol odpoveďou na Kuprinov
článok, uverejnený v čísle 440, ktorým A. I. Kuprin popieral pravosť Protokolov a
tvrdil, že Židia nie sú schopní napísať niečo tak nenávistného voči kresťanstvu. Efron
mu pri tejto príležitosti pripomína hebrejský citát z modlitebnej židovskej knihy:
"Schaketz tischakzenu, sawe tissawenu, ki cherem hu... tfu. " t. j.: Ty jeho (Kristov
kríž) máš zavrhovať, v tebe má vzbudzovať odpor a hrôzu, pretože prepadol
prekliatiu... fuj. A ku konceptu svojho listu Efron pridal ešte poznámku, že tieto slová
sa modlia Židia trikrát denne, ale že od 60-tych rokov minulého storočia ich ruská
cenzúra zakázala tlačiť do židovských modlitebných kníh. Možno pripustiť, že tieto
slová človeka, bývalého rabína nad hrobom, majú väčšiu cenu a dôveryhodnosť než
celé kopy iných dôkazov. Bergmeisterovou veľkou zásluhou je to, že sa mu tieto veci
podarilo zistiť.
Ako vyzerá originál Protokolov, kto ho spísal, kedy bol napísaný, aký mal rozsah - o
tom sa už asi nič nedozvieme, pretože všetci pamätníci sú už dnes mŕtvi. Pre
tvrdenia rabína Efrona máme empirický dôkaz od Fleischhauera, pri porovnaní
Protokolov a Dialógov a dôkaz, že myšlienky Protokolov sú uvádzané do praxe. Zdá
sa, že tým prvým dokumentom, o ktorom hovorí Fleischhauer, je práve ten dokument
z Ruska, o ktorom vedel Efron. Nás ale zaujíma ešte otázka, kto by mohol byť
spisovateľom textu, ktorý je dnes známy pod názvom Protokoly siónskych mudrcov.
O tom takisto existujú dve verzie. L. Fryová, ktorá túto otázku študovala na náklady
Henryho Forda, publikovala podľa Fleischhauera v č. 218 zo dňa 6. apríla 1901 vo
francúzskom časopise "La Vieille France" článok, v ktorom dokazuje, že autorom
Protokolov bol Ascher Ginsberg, autorským menom Achad-Ha-Am. Toto tvrdenie
prevzal aj W. Creutz a považuje Ginsberga za autora Protokolov. Ginsberg ich vraj
napísal hebrejsky a z tohto textu boli potom preložené aj do francúzštiny. Najprv žil v
Odese, neskôr v Londýne a napokon v roku 1927 v Palestíne zomrel.
Podľa druhej verzie, ktorá je najpravdepodobnejšia, napísal Protokoly v tej forme, v
akej existujú teraz, Theodor Herzl. Herzl bol totiž úplne iná osobnosť, akou bol
Ginsberg. Ginsberg bol čistým teoretikom, kdežto Herzl sa staral o praktický

- 13 -

sionizmus. Dôkazom toho je jeho román Alt Neuland z roku 1902, v ktorom vykresľuje
utopický židovský štát v Palestíne. Hrdinom tohto románu je Joe Léwi, v
ktorom každý spoznáva Maurica Jolyho. Napokon Friedmann v Herzlovom životopise
(Berlín 1914) na str. 66 píše podľa Fleischhauera o tomto románe, že "...mená sa
dajú ľahko uhádnuť". Táto vynikajúca úloha, ktorú zohral Herzl v boji za židovský
štát, je tiež dôkazom toho, že nemal ďaleko od vzniku Protokolov. Tiež mu bolo
krajne nepríjemné, že sa ich text dostal do rúk Árijcov práve v dobe zasadania
Sionistického kongresu v roku 1897, takže sa Herzl sťažuje v obežníku č. 18,
vydanom sionistickým výborom, že "...napriek výstrahám neboli utajené isté dôverné
informácie, ba naopak, dostalo sa im nežiadúceho zverejnenia.'" Fleischhauer k tomu
správne pripomína, že odhalením tohto tajomstva bola zmarená možnosť ďalej ich
skrývať a že teda Židom neostávalo nič iné, než vyhlásiť odhalené tajomstvo za
falzifikát alebo za podvrh. Toho sa dôsledne držia dodnes aj napriek tomu, že sú
neustále usvedčovaní z klamstva.
Ďalšie podrobnosti nemôžeme vzhľadom k rozsahu uvádzať. Nemalo by to význam,
pretože pravého autora Protokolov sa asi sotva podarí identifikovať. Malo by to len
ten význam, že by bolo možné priamo označiť osobu, Žida, ako autora. Pre našu
informatívnu potrebu úplne postačí vyjadrenie rabína Efrona a celé množstvo
nepriamych dôkazov, že Protokoly sú svojím obsahom nefalšovaným židovským
dielom.
Text Protokolov vydal G. Butmi po prvýkrát v roku 1901 a naposledy v roku 1907.
Uverejnené boli aj v ruskom časopise "Znamja" v dobe od 28. apríla do 7. septembra
roku 1903. V roku 1905 ich uverejnil Sergej Alexandrovič Nilus v knihe "Velikoje v
malom i Antichrist kak blizkaja političeskaja vozmožnost"'. Text Protokolov tu bol
začlenený ako dodatok k Il. vydaniu tejto knihy. Prvé vydanie ešte Protokoly
neobsahovalo. Do Nemecka sa dostali Protokoly až koncom roku 1918 v Nilusovom
ruskom vydaní a preložil ich Gottfried zur Beek, pravým menom Müller von Hausen,
desiatnik vo výslužbe. Prvé vydanie vyšlo v roku 1919.
V tom istom roku vyšla aj anglická verzia pod názvom "The Jewish Peril. Protokols of
the Learned Elders of Sion" a v roku 1920 mala už tretie vydanie. Známa je iba
prekladateľská firma, ale prekladateľ nie. V roku 1919 vyšlo aj poľské vydanie a v
roku 1920 vydanie Theodora Fritscha s názvom "Die zionistischen Protokolle". V roku
1936 vyšlo už jeho sedemnáste vydanie pod správnym názvom "Die Protokolle
Zionos". Okrem toho boli Protokoly uverejnené aj v emigrantskom časopise "Lúč
svetla" v Berlíne v roku 1920. Francúzske vydanie vyšlo v roku 1922 a vydal ho E.
Jouin v Paríži. Od tej doby vyšlo v Paríži v "Nouvelle Edition nationale" niekoľko
vydaní Protokolov s prológom W. Creutza. K najnovším nemeckým vydaniam patrí
text, ktorý vyšiel v roku 1935 vo Fleischhauerovej knihe "Die echten Protokolle der
Weisen von Zion". Tento text slúžil ako dôkazový materiál pri bernskom procese o
pravosti Protokolov. Spracovaný bol podľa nového prekladu Nilusovho ruského textu
z roku 1911, uverejneného práve v spomínanom časopise "Lúč svetla". Použité boli
tiež francúzske texty E. Jouina, Rogera Lambelina ako aj Gottfrieda zur Beek a
Theodora Fritscha pre nemecké vydanie.
V Československu vydal prvý český preklad Protokolov V. Zábranský k prekladu
diela Gougenota de Mouseauxe "Le Juif et le Judaism". Tento preklad bol roku 1909
konfiškovaný, ale konfiškácia bola interpelovaná dňa 3. júna, 22. júna a 12. júla na
viedenskej ríšskej rade.
Interpelácia
poslanca dr. Josefa Myslivca a jeho druhov k Jeho Excelencii

- 14 -

ministrovi spravodlivosti vo veci konfiškačnej praxe c.k. štátneho zastupiteľstva v
Prahe.
C.k. štátne zastupiteľstvo v Prahe konfiškuje všetku tlač, kde sa spomínajú Židia, aj
keby to bolo len konštatovanie historickej pravdy a opis všeobecne známych faktov,
bez akejkoľvek kritiky. Tým sa vzbudzuje v obyvateľstve všeobecná mienka, akoby
židovský národ mal zvláštnu privilegovanú ochranu a záštitu c.k. štátneho
zastupiteľstva.
Naposledy bol opäť zabavený tretí diel vedeckého diela "Židia" od Gogenota de
Mouseauxa, ktorého obsah sa zdal pánovi štátnemu zástupcovi nezávadný.
Pýtame sa Vašej Excelencie:
1. Vie Vaša Excelencia o tejto konfiškačnej praxi?
2. Chce Vaša Excelencia poučiť pána štátneho zástupcu v Prahe o tom, že takáto
konfiškačná prax je málo účinná na to, aby chránila Židov pred spravodlivým
súdom kresťanského ľudu?
Dr. Josef Myslivec
VácIavMyslivec Dr. Korošec
Záruba Tvarůžek
Anton Kuchynka Dr. Krek
Šachtl Dr. Šusteršič
Kadlčák Šillinger
Pillich Prokop
Valoušek Šabata
Konfiškácia bola zrušená a preklad Zábranského mal v roku 1910 6. vydanie. Ale
Protokoly sa nerozšírili, zmizli z kníhkupectiev a zabudlo sa na ne. Preto mohla
vypuknúť vojnová vrava v rokoch 1914-1918, podľa celého priebehu aj výsledkov
starostlivo pripravená podľa Protokolov. V povojnovej biede si ľudstvo znovu
spomenulo na Protokoly a väčšina vydaní v cudzích jazykoch vyšla práve v tejto
dobe. Aj v ČSR boli Protokoly vydané v roku 1921 podľa prekladu Františka Komrska
z Nilusovej knihy a v roku 1927 vyšlo II. vydanie. Od tej doby sa však z knižného trhu
vytratili.
Súčastné pomery vyžadujú, aby sa Protokoly vydali znovu. Doterajšie české texty sú
miestami úplne nezrozumiteľné, čo je spôsobené tým, že prekladatelia chceli
dosiahnuť čo najpresnejší preklad, ktorý však nikdy nemôže zodpovedať duchu
českého jazyka. Preto bol napísaný nový text, ktorému ako podklad slúžili jednak obe
Komrskove vydania, 4. a 6. vydanie Zábranského, ďalej dve anonymné francúzske
vydania s prológom od Creutza, ďalej anglický text 3. vydania z roku 1920, Beekovo
vydanie z roku 1922 a Fleischhauerovo vydanie z roku 1935. Z tohto posledného
vydania bolo prevzaté číslovanie jednotlivých odstavcov, naproti tomu sa upustilo od
udávania obsahu aj na začiatku kapitoly a aj v margináliách, ako to bolo v
Komrskovom vydaní. Číslovanie odstavcov robí text, pre potrebu citácií,
prehľadnejším.
Texty porovnávali viacerí pracovníci ovládajúci pôvodné jazyky! Ale napriek tomu
nájde čitateľ miesta, ktoré zdanlivo nezapadajú do textu, nesúvisia s ostatným
textom, alebo sú na prvý pohľad málo zrozumiteľné. Tieto chyby sa nedajú odstrániť,
lebo pôvodný text by bol skreslený. Tieto nezrovnalosti sú totižto vo všetkých
textoch.

- 15 -

Autentickosť Protokolov

Smerodatný je Efronov dôkaz. Židovstvo však stále tvrdí, že Protokoly sú
falzifikátom, vyrobeným ruskou štátnou políciou. Najmä v rokoch 1919 až 1922 viedlo
Židovstvo v celom svete intenzívnu kampaň proti pravosti Protokolov, ktorej
podrobnosti by presiahli rámec tohto pojednania. Kampaň potom utíchla, Židia
vyčkávali, kým vymrú všetci jej účastníci, ktorí by mohli vypovedať o vzniku Protokolov.
Dňa 8. mája 1921 napísali o Protokoloch v Times: ,,Čo znamenajú Protokoly - sú
skutočne pravé? Tvorila snáď tieto plány banda zločincov? Má dnes zadosťučinenie
z ich uskutočnenia? Ak sú podvrhom, ako vysvetliť prorockú schopnosť, s ktorou sa
predpovedá dnešná skutočnosť? Takúto schopnosť však ruská štátna polícia
nemohla mať."
Židovstvo sa po čase dočkalo. Otázka pravosti Protokolov bola riešená súdnou
cestou dňa 14. mája 1935 na základe žaloby Židovskej náboženskej obce v Berne.
Súd v tento deň rozhodol, že Protokoly sú nepravé, sú teda literárnym brakom, a
preto nesmú byť podľa švajčiarskych zákonov rozširované. Nepomohli ani
nespočetné písomné dôkazy. Mayer, slobodomurár, dal za pravdu celému množstvu
svedkov obžaloby, teda Židov, a zamietol skoro všetkých svedkov obžalovaných.
Švajčiarska justícia však v rozsudku videla očividný prehmat a preto v odvolacom
konaní dňa 27. októbra 1937 rozhodla druhá inštancia s konečnou platnosťou, že
Protokoly nie sú literárnym brakom a že je nutné obžalovaných sprostiť viny prečinu
proti švajčiarskemu zákonu o rozširovaní literárneho braku. K otázke, či sú pravé
alebo nie, sa odvolací senát nevyslovil, pretože ju pokladal pre kvalifikáciu činu za
bezpredmetnú. Ale židovstvo túto svoju porážku v tlači utlmilo charakteristickým
spôsobom. Prvý rozsudok bol totiž uverejnený aj dlhých stĺpcoch v československej
tlači s uvedením všetkých podrobností. O druhom rozsudku však priniesla aj
československá tlač len nepatrné správičky, podľa ktorých bol prekrútený ešte aj
zmysel rozsudku a nepravdivo bolo uvedené, že obžalovaní boli odsúdení k náhrade
súdnych trov v celkovej výške vyše 30 tisíc švajčiarskych frankov. To ale
samozrejme nebola pravda, pretože podľa rozsudku, ktorý skončil oslobodením,
znáša trovy konania štát. Bol snáď spôsob, akým tlač referovala, potvrdením toho, čo
Židovstvo píše v Protokoloch o tlači?
Dnes je už celkom bezvýznamné, či sú Protokoly pravé alebo nie. Ak videli v Times
už v roku 1921 nápadnú zhodu medzi ich obsahom a svetovými udalosťami, tým
nespornejšia je táto zhoda v súčasnosti. Rozdiel je len v tom, že dnes je úplne
nepochybné, prečo sa stalo to či ono a kto je toho pôvodcom. Dnes sa už vie, že
udalosti vo svete neplynú obyčajným vývojom, pretože sa ozrejmilo, že tento vývoj je
umelo riadený. To je najväčší objav, ku ktorému Ľudstvo dospelo tým, že vie o
židovských snahách zničiť jeho kultúru a budúcnosť. Preto by sa mali Protokoly
denne čítať, mali by sa stať pre kresťanov vedľajšou, poučujúcou i odstrašujúcou
bibliou. Ale rovnako ako Starý zákon, by nemali byť knihou, ktorá im vštepuje
nenávisť voči Židom, aj napriek ich zločinom a nemravnostiam tam popisovaných, tak
ako sú v podstate zopakované v Protokoloch. Aj napriek tomu, že z každého riadku
Protokolov priam srší živelná nenávisť Židov voči nám, musí sa táto kniha stať
odstrašujúcim príkladom toho, kam až vedie nenávisť, kam zavedie ľudstvo
povrchnosť v myslení a ľahostajnosť k svojim vlastným záležitostiam. Protokoly sa
musia stať pre kresťanov výstražným mementom, pripomienkou nevyhnutnej
zdržanlivosti voči všetkým heslám o pokroku a humanite. Protokoly sú vážnym,
varujúcim znamením aj pre katolícku cirkev. Ak cirkev dokázala obhájiť Kristovo
učenie, mobilizovať križiacke výpravy, musí si uvedomiť, že kompromis medzi

- 16 -

dobrom a zlom nie je možný. Kristus aj apoštoli sa právom odvrátili od Židov k
pohanom, pretože poznali povahu Židovstva, ktorá nie je schopná prijať ich učenie
lásky. Cirkev však môže len zdôrazňovať, aby kresťania boli na stráži a varovali sa
podľa slov Písma farizejského kvasu a aby dospeli k tomu, čo páter Pelikán nazval
antisemitizmus. Kompromisy zo strany cirkvi znamenajú v tejto otázke len záhubu.
Bohužiaľ sa tieto kompromisy objavujú a nemožno vylúčiť, že aj tu Židia, úplne v
zmysle Protokolov, uplatňujú svoj vplyv.
Keby neexistovali nevyvrátiteľné fakty, potvrdzujúce, že udalosti skutočne bežia
podľa plánu uvedeného v Protokoloch, mohli by sme sa domnievať, že ide o dielo
šialenca, zachváteného chorobnou nenávisťou. Je to diabolský mnohotvárny plán,
ktorý je už na prvý pohľad ľahko uskutočniteľný. Mohol by dokonca vzbudzovať
malomyselnosť a pocit bezmocnosti proti tak mohutnému náporu.
Ale nie je to pravda. Zlo nikdy nepremohlo dobro. Ide o zločinecký plán, ktorý sa
nezľakne vyvraždenia akéhokoľvek počtu ľudí, len aby dosiahol svoj cieľ. Ale každý,
aj najrafinovanejší plán zločinca má niekde trhlinu, ktorú ľudský duch objaví a preto
sa stáva prístupný spravodlivosti. Aj keď si domyslíme všetko to, čo nie je obsiahnuté
v Protokoloch a uvedomíme si, že je to len malá časť obrovského plánu podrobenia
sveta, je tu celý rad trhlín, ktoré sa Židovstvo snaží rôznym spôsobom odstrániť. O
tom však nie je vhodné sa šíriť.
Najväčšou slabinou celého plánu je velikášstvo a pýcha Židov na jednej strane a na
strane druhej podceňovanie kresťanstva, ktorému vo vlastnej pýche upierajú všetky
duševné schopnosti a stavajú ich na úroveň zvierat. Tak širokú a hlbokú pýchu
nemôžeme označiť inak, než ako predzvesť skorého, rovnako hlbokého pádu.
Židovstvo zabudlo, že morálka Árijcov je iná, než ich morálka, a že existujú celé
krajiny, kde nemožno za zlato kúpiť ani náboženské ani národné presvedčenie, kde
je priemerná civilizácia ďaleko početnejšieho obyvateľstva vyššia, než priemerná
civilizácia Židov. Napriek tomu, že sa Židovstvo odvoláva na prírodné zákony,
zabudlo na základný prírodný zákon, že tlak vyvoláva rovnaký protitlak.
Židia cítia protitlak, uvedomujú si varovné slová niektorých svojich rabínov, ktorí nie z
lásky k nám, ale zo strachu pred nevyhnutnou odplatou, varovali svojich veriacich. A
tento objavujúci sa strach je len potvrdením všetkého zla, ktoré proti nežidom ešte
chystajú.
Židia by mali ešte dosť času k náprave, mohli by sa vzdať svojich zbesilých plánov,
mohli by sa prikloniť k základným pojmom morálky v pomere hosťa k hostiteľovi. Ale
povaha Židovstva sa nezmenila, ich vplyv a najmä vplyv a moc ich mudrcov vzrástla.
Neostáva teda nič iné, len aby nežidovské národy, štáty a ich vlády poznali plány
židovstva, plány, ktoré majú v základoch rozvrátiť všetky štáty sveta, celú ľudskú
spoločnosť. Znalosť týchto úmyslov umožní predovšetkým znalosť obsahu
Protokolov. Židovstvo to dobre vie a preto sa snaží pomocou vlád v rôznych štátoch
Protokoly potlačiť. Ak bude celý svet poznať obsah Protokolov, snáď budú Židia
donútení k tomu, aby si nevyhradzovali proti prírodným zákonom to, že oni - menšina
chcú ovládať ďaleko kultúrnejšiu väčšinu, než sú sami.
Keby ich však ani toto nepriviedlo k rozumu, nebolo by iné východisko než im úplne
otvorene povedať obmenenými Cicerónovými slovami: "Quo usque abutere, Judaae,
patientia nostra?..." (Ako dlho budeš ešte, Žid, zneužívať našu trpezlivosť?) a podľa
toho sa tiež zariadiť.

Protokoly siónskych mudrcov

- 17 -

Sedenie prvé

1. Zanechajme planých fráz a uvažujme o vnútornom zmysle každej myšlienky a
osvetľujme si stav vecí porovnávaním a závermi. V takom myšlienkovom smere sa
budem snažiť vysvetliť našu sústavu, najprv z nášho vlastného hľadiska a potom z
hľadiska Gojimov.
2. Je nutné si uvedomiť, že je oveľa viac ľudí so zlými a nízkymi pudmi, než I'udí
nadaných ušľachtilými citmi. Z tohto dôvodu sú najlepšími vládnymi metódami násilie
a zastrašovanie, a nie akademické diskusie.
3. Každý človek by chcel mať určitú moc. Každý by sa chcel stať diktátorom, len keby
mohol! Ale v skutočnosti je len málo tých, ktorí by nemali sklony získať osobné
výhody na úkor verejného majetku.
4. Čo skrotilo divoké šelmy, nazývané ľudia? Čo ich až doteraz ovládalo? V
počiatočných dobách spoločenského života sa ľudia podrobili brutálnej a slepej sile.
Neskôr sa podrobili zákonu, ktorý je úplne rovnakou silou, len v inej podobe. Z toho
vyvodzujem, v súlade s prírodnými zákonmi, že podstata práva je v sile.
5. Politická sloboda nie je skutočnosťou, ale len pomyselným pojmom. Je potrebné
naučiť sa umeniu, ako tohto pojmu použiť, keď je potrebné pripútať lákadlom
predstavy sily na svoju stranu masu ľudu, ak sa má rozbiť vládnuca strana. Celá vec
je uľahčená, keď protivník udržuje svoju moc pomocou myšlienky slobody alebo tzv.
liberalizmu a obetuje tejto myšlienke aj časť svojej moci. Potom sa potvrdí správnosť
našej teórie: opustené vládne kormidlo uchopia podľa zákonov prírody ihneď nové
ruky, aby slepá sila ľudu nezostala ani jeden deň bez vodcu. Nová vláda proste
nahradí starú, liberalizmom oslabenú vládu. V súčasnej dobe vystriedala vládu
liberálnych vládcov vláda zlata. Kedysi boli aj časy keď panovala viera v Boha.
6. Myšlienka slobody sa uskutočniť nedá, pretože nikto nevie, ako by sa ju dalo
rozumne používať. Doprajme ľudu, aby si nejaký čas vládol sám a úplne sa zničí.
Okamžite sa začnú príkre boje, ktoré sa zmenia na sociálne vojny, až nakoniec štáty
upadnú do plameňov vojen a ich moc sa rozplynie v dyme.
7. Keď sa štát oslabuje vnútornými nepokojmi alebo ho občianske vojny vydajú
napospas vonkajším nepriateľom, tak je úplne stratený, je v našej moci. Nadvláda
kapitálu, ktorý je úplne v našich rukách sa mu javí ako záchranný čln, ktorého sa
musí aj proti svojej vôli zachytiť, aby sa neutopil.
8. Každému, kto by chcel na základe svojich liberálnych zásad namietať, že podobné
zásady sú nemravné, každému by som položil túto otázku: Ak má štát dvoch
nepriateľov, je voči vonkajšiemu nepriateľovi dovolené - a nezdá sa to nemravné -
použitie všetkých vojnových metód. Ak je dovolené ako nutný obranný prostriedok
napr. zatajiť nepriateľovi útočné plány nočných útokov alebo útokov v presile, prečo
sa rovnaké metódy považujú za nemravné, ak sa použijú proti horšiemu nepriateľovi,
nepriateľovi poriadku a spoločenského blahobytu?
9. Ako môže zdravý a logicky mysliaci duch dúfať, že s úspechom povedie ľudové
masy napomínaním a poučovaním, ak sú dvere otvorené aj najprimitívnejším
protikladom, ktoré sa však môžu zdať davu, ktorého duch je vždy povrchný, oveľa
lákavejšími?
10. Ľud, či už je len prostý alebo nie, je vždy vedený veľmi premenlivými vášňami,
poverami, zvykmi, tradíciami a sentimentálnymi teóriami. Upadá do straníckych
rozporov, ktoré vylučujú každú možnosť dohody, aj keby bol návrh na dohodu
akokoľvek rozumne založený.

- 18 -

11. Každé rozhodnutie prostého ľudu závisí na náhodnej alebo vopred pripravenej
väčšine, ktorá, pretože nepozná politické tajomstvá, robí úplne nezmyselné
rozhodnutia a tým sa stáva zárodkom anarchie vo vládnej správe.
12. Politika nemá nič spoločné s morálkou. Vládca, ktorý sa dáva viesť morálkou, nie
je skúseným politikom, a preto nesedí pevne na svojom tróne. Kto chce vládnuť,
musí sa uchyľovať ku ľsti a pokrytectvu. Poctivosť a úprimnosť, tieto veľké cnosti
obyčajného života, sa v politike stávajú chybami, ktoré porazia vládu istejšie ako
najmocnejší nepriateľ. Nech teda zostanú tieto cnosti znakom Gojimských štátov. Pre
nás sa za žiadnych okolností nesmú stať vedúcou myšlienkou.
13. Naše právo spočíva v sile. Slovo "právo" je pojem pomyselný, ktorý sa nedá
vymedziť. Toto slovo neznamená nič iné, než: dajte mi čo chcem ja, aby som mal
dôkaz, že som silnejší než vy.
14. Kde začína na právo? Kde končí? V štáte, kde je vláda zle usporiadaná, kde sa
zákony málo používajú, kde vládca hromadením liberálnym práv stratil svoju prestíž.
Tam nachádzame nové právo pre nás: právo silnejšieho, právo na zničenie všetkých
zriadení, celého vládnúceho poriadku, k ovládnutiu zákonov, k zmene všetkých
inštitúcií a k uchopeniu vlády nad tými, ktorí sa radi vo svojom liberalizme v náš
prospech zrieknu práv, ktoré mali na udržanie svojej moci.
15. Vplyvom nestálosti celej vládnej moci bude naša moc menej exponovaná
natoľko, že ju už žiaden umelý zásah nebude môcť poraziť.
16. Z dočasných zlých pomerov, v ktorých musíme zatiaľ pracovať, povstane
dobrodenie nezvrhnuteľnej vlády, ktorá znovu vzkriesi normálny chod národného
života, prerušený liberalizmom. Účel svätí prostriedky. Pri vytyčovaní našich plánov
sa nesmieme príliš starať o to, čo je dobré a morálne, ale skôr o to, čo by bolo nutné
a užitočné.
17. Máme pred sebou projekt, ktorý obsahuje strategickú líniu. Od nej sa nesmieme
odchýliť, ak nechcem prísť o ovocie stáročnej práce.
18. Ak študujeme plán praktického uskutočnenia, je potrebné počítať nielen s
nerozhodnosťou a vrtkavosťou davu, ale aj s tým, že nemá schopnosti oboznámiť sa
s podmienkami blahobytu. Je nevyhnutné vedieť, že moc davu je slepá, unáhlená,
bez úsudku, naklonená k tomu, aby sa dala vláčiť raz sem a raz tam. Slepec nemôže
viesť slepca, pretože sú obidvaja v nebezpečenstve, že spadnú do priepasti. Preto si
nemôžu príslušníci davu, ktorí vyšli z ľudu domýšľať, aj keby to boli geniálni ľudia, ale
bez znalostí politiky, že by mohli viesť ľud, bez toho, že tým zahubia celý národ.
19. Len človek od malička vychovávaný k samovláde môže pochopiť tajný zmysel
politiky.
20. Ak sú národy ponechané samy na seba, totiž na tých, ktorí z nich vyšli, potom sa
zničia straníckymi rozkolmi, ktoré vznikli z túžby po moci a neporiadkami, ktoré z
toho vznikajú. Je vôbec možné, aby ľudové masy mohli riadiť štátne záležitosti, bez
toho, aby to nemalo vplyv na súperenie a osobné záujmy? Sú schopné brániť sa voči
vonkajším nepriateľom? Je to nemožné, pretože ak je plán rozdelený na toľko častí,
koľko je rôznych názorov v dave, potom stráca jednotnosť a stáva sa
nezrozumiteľným a neuskutočniteľným.
21. Len samovládca môže vypracovať jasné a široko založené plány, ktoré zosúladia
celý vládny systém. Z toho vyplýva, že najdôležitejšou vládou je tá, ktorá je v rukách
jedinej zodpovednej osoby. Civilizácia nemôže existovať bez absolútnej samovlády,
pretože tá nie je riadená masami, ale ich vládcom, nech je to ktokoľvek.
22. Barbarský dav prejavuje svoje barbarstvo pri každej príležitosti. Ak dostane
slobodu, rýchlo ju premení na anarchiu, ktorá je vrcholom barbarstva.

- 19 -

23. Len sa pozrite na tie zvieratá, opojené alkoholom, otupované vínom, ktorým
"sloboda" poskytla neobmedzené konzumovanie týchto nápojov. Vy určite nedáte
takúto výchovu nášmu ľudu.
24. Gojimovia sú otupení liehovými nápojmi. Mládež tápe v duševnom pomätení z
nadmiery štúdia klasicizmu a vplyvom nerestí, do ktorých je lákaná našimi
pomocníkmi, a to v bohatých rodinách domácimi učiteľmi, slúžkami,
vychovávateľkami, ďalej rôznymi zamestnancami a nakoniec aj našimi ženami v zábavných
miestnostiach Gojimov. Pod týmito poslednými myslím tzv. "dámy zo
spoločnosti", ktoré dobrovoľne napodobňujú v prepychu a ľahkomyselnosti tieto
ženy.
25. Našim heslom je: Sila a pokrytectvo! Len sila môže mať v politike úspech, zvlášť
vtedy, ak je ukrytá v štátnických schopnostiach. Násilie musí byť zásadou, pretvárka
a lesť pravidlom pre vlády, ktoré nechcú zložiť svoju korunu k nohám nadháňačov
akejkoľvek inej moci.
26. Zlo je jediným prostriedkom k dosiahnutiu dobra, preto nesmieme váhať použiť
korupciu a zradu tam, kde nám to môže pomôcť k dosiahnutiu nášho cieľa. V politike
sa treba zmocniť bez váhania majetku blížneho, ak môžeme dosiahnuť týmto
prostriedkom jeho podrobenie a vlastnú moc. Naša vláda má právo, v súlade s
nevyhnutnosťou dobyť svet, nahradiť vojnové hrôzy popravami, pretože spôsobujú
menší hluk a sú ešte účinnejšie, aby udržali teror a nakoniec viedli k slepému a
úplnému podrobeniu.
27. Je nutné, aby sme uplatňovali program násilia a pretvárky, pretože je to pre nás
výhodné, a tiež preto, že je to proste našou povinnosťou a že iba tak dosiahneme
víťazstvo. Učenie založené na výpočte je rovnako účinné ako prostriedky, ktoré
používa. Preto nezvíťazíme a nepodrobíme si všetky vlády našej nadvláde iba týmito
prostriedkami, ale aj bezohľadnou prísnosťou našej náuky. Stačí, aby si vlády
uvedomili, že sme neúprosní a ich neposlušnosť zmizne.
28. Už za starých čias sme do davu vrhli slová: "Voľnosť, rovnosť, bratstvo". Tieto
slová do omrzenia opakovali nevedomí papagáji, ktorí sa zbiehali zo všetkých strán k
tomuto vnadidlu a zničili blahobyt sveta a pravú osobnú slobodu, ktorá bola v
minulosti tak dobre chránená pred násilím spodiny. Aj zdanlivo vzdelaní a inteligentní
Gojimovia nepozorovali rozpornosť vnútorného zmyslu týchto slov vo vzťahu ku
skutočnosti, ani nespozorovali, že v prírode rovnosť neexistuje a že tu ani sloboda
byť nemôže, pretože príroda sama vytvorila rôznosť rozumov, pováh a schopností a
všetko podriadila svojim zákonom. Nepochopili, že sila davu je slepá, že aj vodcovia
zvolení do vlády z tohto davu sú rovnako slepí v politike ako sám dav, pretože len
zasvätenec, aj keby bol hlupák, je schopný vládnuť. Naproti tomu nezasvätenec, hoci
by bol génius, nerozumie politike. To všetko uniklo zraku Gojimov.
29. V minulosti bola vláda dynastií vybudovaná na tom základe, že otec odkazoval
svojmu synovi tajomstvá vývojového stupňa politiky, takže ten členovia panujúceho
rodu mohli tieto tajomstvá poznať, ale ovládanému ľudu tieto tajomstvá neboli nikdy
nikým objasnené. V priebehu času sa zabudlo na význam ústneho odovzdávania
právneho štátnického umenia, čo prispelo k nášmu úspechu.
30. Slová "voľnosť, rovnosť, bratstvo" do našich radov privábili celé davy ľudí, za čo
ďakujeme svojim nevedomým nadháňačom po celom svete, ktorí nadšene niesli
našu zástavu. Tieto slová sa však stali hlodajúcimi červami a zničili blahobyt
Gojimov, pretože všade narúšali kľud, mier a svornosť a podkopávali základy ich
štátov. Okrem iných výhod sme však dosiahli výhru prvého rádu: docielili sme
zrušenie privilégií, inak povedané dosiahli sme zničenie vlastnej podstaty šľachty
Gojimov, ktorá bola jedinou oporou národov a štátov proti nám.

- 20 -

31. Na troskách prirodzenej a dedičnej šľachty sme vytvorili šľachtu našej inteligencie
a šľachtu finančnú. Táto nová šľachta sa vyznačuje jednak názvom peniaze a tie
závisia od nás, jednak názvom veda a tú riadia naši mudrci.
32. Naše víťazstvo bolo ľahké, pretože sme dokázali, vďaka vzťahom k ľudom, ktorí
sú pre nás nepostrádateľní, rozochvieť aj najcitlivejšie struny ľudského ducha, totiž
lakomstvo a neukojiteľné sebecké túžby človeka. Z týchto ľudských slabostí je totiž
každá schopná zabiť každého podnikavého ducha a vôľu ľudstva dať do područia
toho, kto si ich podnikavosť kúpi.
33. Pojem pomyselnej slobody spôsobil u ľudí presvedčenie, že vládca nie je ničím
iným ako vrchným správcom štátneho majetku, resp. majetku ľudu a že taký správca
sa môže odsunúť nabok ako pár opotrebovaných rukavíc. A táto skutočnosť, že
možno odvolať zástupcu národa, vydáva ho do našej moci a tým nám dáva výsadu,
že my sami môžeme ustanovovať týchto národných predstaviteľov.

Sedenie druhé

1. Pre náš úspech je dôležitou vecou, aby všade, kde je to len možné, neprinášali
vojny zúčastneným stranám územné zisky. Tým vojna skĺzne na hospodársku rovinu
a donúti národy, aby uznali silu našej moci. Tak budú obidve strany vydané

- 21 -

napospas našej medzinárodnej agentúre. tým miliónom očí, ktoré neobmedzujú
žiadne hranice. Potom budú medzinárodné práva nadradené právam národov a budú
ovládať národy, podobne ako občianske právo každého štátu riadi pomer poddaných
medzí sebou.
2. Úradníci, ktorých zvolíme pre svoju otrockú povahu, nebudú mať žiadny vplyv na
vládne veci. Stanú sa šachovými figúrkami našej hry, v rukách našich mudrcov a
múdrych poradcov, odborníkov, vychovávaných od mladosti k vládnutiu nad celým
svetom. Vy viete, že títo odborníci si pri štúdiu dejín a pri pozorovaní všetkých
stávajúcich udalostí osvojili vedomosti, aby mohli vládnuť podľa našich plánov.
Gojimovia však naproti tomu nie sú vedení znalosťami a nestranným posudzovaním
dejín, ale len teoretickými vedomosťami, ktorým chýba kritické uvažovanie nad
výsledkami. Preto s nimi vôbec nepočítame. Nechajme ich, aby sa do príhodnej doby
bavili a žili v nádeji na nové zábavy, alebo v spomienkach na zábavy minulé. Nech aj
ďalej veria, že najdôležitejšou vecou pre nich sú teoretické zákony vedy, ktoré sme
im predložili. Za týmto účelom utvrdíme ich slepú vieru v tieto zákony pomocou našej
tlače. Inteligentní Gojimovia sa budú chváliť svojimi vedomosťami a keď si ich logicky
overia, tak sami uvedú do praxe všetky vedecké náuky, ktoré zostavili naši
nadháňači za tým účelom, aby viedli ich ducha takým smerom, akým si prajeme.
3. Nemyslite si, že toto naše tvrdenie je bezdôvodné: spomeňte si na úspech, aký
nám priniesli Darwinove, Marxove a Nietzscheho teórie. Demoralizujúci vplyv týchto
teórií na ducha Gojimov je vám už dnes určite zrejmý.
4. Je nevyhnutné, aby sme počítali s modernými názormi, s povahou a vlastnosťami
národov. Len tak môžeme sami seba vyvarovať každej chyby v politike a pri vedení
verejnej správy. Víťazstvo našej sústavy, ktorej určité časti musíme prispôsobovať
povahe národa, s ktorým prichádzame do styku, by nebolo možné, keby sa jej
použitie neopieralo o súlad vzťahov prítomnosti k minulosti.
5. Každý moderný štát má v rukách moc, ktorá môže spôsobiť hnutie v národe: je to
tlač. Úlohou tlače je ohlasovať požiadavky, zaznamenávať sťažnosti ľudu, vyjadrovať
a živiť nespokojnosť.
6. Tlač je zosobnením tzv. slobody a hlavnou úlohou je dosiahnuť víťazstvo pre
najnezmyselnejšie táraniny. Ale vlády ukázali, že nie sú schopné ťažiť z tejto moci a
preto padla do našich rúk. Tlačou sme dosiahli vplyv a pritom sme zostali v pozadí.
7. Len tlač nám pomohla nahromadiť zlato v našich rukách, zlato, ktoré sme získavali
za cenu potokov slz a krvi. Aj nás to síce stálo mnoho obetí, ale každá naša obeť
pred Bohom vyváži tisíce Gojimov.

Sedenie tretie

1. Dnes vám už môžem povedať, že sa blížime k cieľu. Urazíme už len krátku cestu
a kruh Symbolického hada, symbol nášho národa, sa uzatvorí. Akonáhle sa tento
kruh uzavrie, budú ním všetky štáty zovreté ako pevnými okovami.

- 22 -

2. Základy terajšej konštitučnej rovnováhy budú čoskoro rozvrátené, pretože sme
podryli ich základy, a tým sme ich vyšinuli z rovnováhy preto, aby sme využili oporu,
ktorú nám konštitúcia poskytuje. Gojimovia si predstavovali, že táto ich opora je
veľmi pevne vybudovaná a dúfali, že bude trvalá. Veď vládca, ktorý neprávom
uzurpuje moc, je proti ľudu chránený len jeho zástupcami. Tí však premárnili čas
domýšľavosťou zo svojej vlastnej moci, ktorá je však celkom bez zodpovednosti a
kontroly. Ich moc totiž mala svoj základ iba v terore, ktorý sa stal obvyklým vo
všetkých palácoch. Pretože však vládcovia nie sú schopní preniknúť k srdciam ľudu"
nevedia sa ani zjednotiť proti uchvatiteľom moci. Akonáhle sme oddelili od seba
prezieravú kráľovskú moc a slepú moc ľudu, obidve stratili svoj význam a obe sú
bezmocné ako slepec zbavený svojej palice.
3. Aby sme zviedli tých, ktorí túžia po moci, k jej zneužívaniu, rozoštvali sme
navzájom všetky zložky tým, že sme podporovali ich liberálne snahy a túžbu po
nezávislosti. Za týmto účelom sme dali veľa nových podnetov: ozbrojili sme všetky
strany a túžbu po nadvláde sme postavili za cieľ túžob. Vplyvom rozkolov sme
premenili rôzne štáty na arény, kde sa teraz odohrávajú rozbroje. Neporiadky a z
toho vzniknutý úpadok sa na všetkých stranách čoskoro objaví.
4. Jaloví rečníci premenili parlamentné zasadania a schôdze správnych úradov v
rečnícke produkcie. Drzí novinári a nehanební ohovárači denne napádajú verejnú
správu. Bezprávie, páchané na vládnej moci pomaly pripravuje úplné zrútenie
všetkých konštitúcií, ktoré sa už teraz kývu pod ranami rozzúreného ľudu.
5. Ľud je teraz zotročený nedostatkom a ťažkou prácou oveľa viac, ako tomu bolo v
dobách otroctva alebo roboty. Môže sa teda oslobodiť z toho alebo onoho
akýmkoľvek spôsobom, ale biedy sa nezbaví. Do konštitúcií sme vložili práva, ktoré
sú pre ľud úplne bezcenné, ktoré môžu existovať len v predstavách, ale nikdy ich
nemožno uskutočniť v praxi. Aká je to výhoda pre proletára, preťaženého prácou a
pociťujúceho dvojaký tlak, jednak vplyvom ťažkého zamestnania, jednak vplyvom
osudu, že táraji majú právo hovoriť a žurnalisti právo zosmiešňovať verejné rozumné
veci? Aký význam má ústava, keď proletariát nemá z konštitúcie iný zisk, len ten, že
môže prijímať smiešne odrobinky z nášho stola, ktoré mu uštedrujeme v podobe
volebného práva, aby mohol voliť našich nadháňačov? Republikánske práva sú pre
týchto nešťastníkov trpkou iróniou, pretože nutnosť každodennej práce im
znemožňuje, aby ich používali. Táto skutočnosť potlačuje v proletároch vedomie
stálej a istej existencie a núti ho počítať so štrajkami, ktoré sú organizované buď
zamestnávateľmi alebo súdruhmi.
6. Podľa nášho návodu vyradil ľud šľachtu, ktorá bola jeho ochrancom a prirodzeným
zástancom, pretože jej vlastné záujmy boli v úzkom vzťahu k blahobytu národa.
Dnes, po páde šľachty, je ľud ujarmený zbohatlíckymi úžerníkmi, ktorí sa ako upíri
zavesili na päty robotníctvu.
7. My sa však budeme vydávať za spasiteľov robotníctva, sľúbime mu, že ho
oslobodíme z tohto útlaku, ak vstúpi do našej armády socialistov, anarchistov a
komunistov, ktorým poskytujeme svojím socialistickým slobodomurárstvom vždy
pomoc pod rúškom bratstva, predstieraného v mene ľudskej súdržnosti.
8. Šľachta, ktorá mala právom podiel na práci ľudu, mala záujem na tom, aby
robotníci boli dobre živení, silní a zdraví. My naproti tomu máme opačný záujem:
spôsobiť degeneráciu Gojimov.
9. Naša pomoc spočíva v trvalo zlej výžive a telesnej slabosti robotníka, pretože len
tým ho dostaneme do svojho područia a potom už nikdy nebude mať silu na to, aby
sa proti nám vzoprel. Hlad dáva kapitálu viac moci nad robotníkmi, než dávala

- 23 -

zákonitá moc vládcu u aristokracie. Biedou a závisťou, ktorá z toho vznikne,
ovládneme ľud a zničíme každého, kto sa nám postaví do cesty.
10. A keď konečne nastane chvíľa nášho svetového kráľovstva, zmetú tie isté davy
všetko, čo by nám prekážalo.
11. Gojimovia sa nemôžu zaobísť bez našich vedeckých rád, my sa však musíme
vystríhať toho, aby sme im ukázali správnu cestu. Aj preto si nevšimli hlavnú zásadu
školského vyučovania, na ktorej budeme trvať, až príde naša chvíľa. V školách sa
musí hlásať jedine pravá a najdôležitejšia zo všetkých náuk, t.j. náuka o organizácii
ľudského žitia, o sociálnych podmienkach, ktoré vyžadujú deľbu práce a preto tiež
rozdelenie ľudstva na kasty a triedy. Je nutné, aby každý vedel, že vplyvom rôznosti
zamestnaní nemôže existovať rovnosť ľudí, ďalej že zodpovednosť pred zákonom
nemôže byť rovnaká, ak jednotlivec poškodí svojimi skutkami celú kastu alebo len
svoju vlastnú česť.
12. Naša právna veda o sociálnej výstavbe života, do tajomstva ktorej nedáme
nahliadnuť Gojimom, ukáže všetkým, že remeslo a práca musia byť rozdelené tak,
aby človek nepociťoval nesúlad medzi svojou výchovou a svojím zamestnaním.
Štúdium tejto vedy dovedie ľud k tomu, že sa rád podrobí vládnúcej moci a
sociálnemu štátnemu poriadku. Za súčasného stavu a nami upravenej vedy
nevedomý ľud slepo verí tlačenému slovu a prostredníctvom tlače hlásaným bludom.
Robí si klamné uzávery, ktoré sa mu, vďaka jeho nevedomosti, našepkali a pociťuje
nenávisť proti všetkým triedam, ktoré sa mu zdajú byť vyššie než je jeho, pretože
nechápe význam každej triedy.
13. Táto nenávisť sa ešte bude stupňovať hospodárskymi krízami, ktoré ochromia
všetok obchod, remeslá a priemysel. Ak potom spôsobíme všetkými tajnými
prostriedkami a pomocou zlata, ktoré máme úplne vo svojich rukách, všeobecný
hospodársky nedostatok, vrhneme nesmieme davy robotníkov do ulíc vo všetkých
štátoch Európy súčasne. Tieto davy budú s rozkošou prelievať krv tých, proti ktorým
prechovávali vo svojej prostoduchej nevedomosti nenávisť už od detstva a ktorých
statky budú môcť teraz drancovať.
14. Nášmu národu neublížia, pretože budeme poznať okamžik, kedy dôjde k útoku a
včas urobíme opatrenia na svoju ochranu.
15. Podali sme dôkaz, že pokrok povedie Gojimov do chrámu rozumu. Náš
despotizmus bude takého druhu, že ukľudní každé povstanie a to nielen so spravodlivou
prísnosťou, ale aj tým, že vylúčime liberalizmus z celého štátneho zriadenia.
16. Keď ľud spozoroval, že by mohol v mene slobody docieliť ústupky a výsady,
predstavoval si, že je pánom a strhol na seba moc. Ale narazil, ako všetci slepci, na
nespočetné prekážky. Znovu teda hľadal pána, ale k pôvodnému sa už vrátiť
nechcel. Tým položil vládnu moc k našim nohám. Pripomeňme si Francúzsku
revolúciu, ktorej sme dali meno "veľká". Dobre poznáme tajomstvo jej príprav,
pretože bola naším dielom. Od tej doby sme vodili davy od sklamania ku sklamaniu
takým spôsobom, aby sa nakoniec zriekli aj nás a s jasotom uvítali vládcu zo
židovskej krvi, ktorého chystáme svetu.
17. V súčasnej dobe sme ako medzinárodná moc nezraniteľní. Ak budeme napadnutí
čo len jediným gojimským štátom, zastanú sa nás štáty iné...
18. Podlosť gojimských národov je nekonečná. Servilne sa plazia pred mocou, ale
voči slabým sú bez zľutovania. Sú nemilosrdní k priestupkom, ale zhovievaví voči
zločinom. Nedokážu znášať protiklady slobodného sociálneho stavu, ale znášajú
mučeníctvo, ak im je uložené odvážnym despotizmom. Toto všetko je podkladom
našej nezávislosti. Oni trpia a prijímajú od predsedov svojich vlád a ministrov -

- 24 -

pravých diktátorov - každé zneužitie moci, za ktoré, hoci by bolo aj menšie, by sťali
dvadsať kráľov.
19. Ako vysvetliť taký divný jav, také nedôsledné chovanie davu, proti zjavne
rovnakému sledu udalostí? Táto nedôslednosť sa dá vysvetliť jedine tým, že títo
diktátori trvale našepkávajú svojim nadháňačom ľudu, že ak poškodzujú štát
zneužívaním moci, tak sa to deje za účelom vyššieho cieľa. Týmto cieľom je
všeobecné blaho ľudu, všeobecné bratstvo, zjednotenie a rovnosť. Prirodzene sa
ľudu neprezradí, že toto zjednotenie sa má uskutočniť len pod našou vládou. A tak
vidíme, ako ľud odsudzuje spravodlivosť a odpúšťa vinníkom, súc čím ďalej tým viac
presvedčený, že si môže robiť čo chce. Týmto spôsobom ľud ničí pokojný vývoj veci
a vždy spôsobuje len neporiadok.
20. Slovo "Sloboda" sa stalo bojovým heslom ľudstva v boji proti každej vrchnosti, či
už je to autorita Boha alebo Prírody. Až sa my staneme pánmi, vyškrtneme toto slovo
zo slovníka, ako prežitý symbol hrubého násilia, ktoré mení masy v krvilačné šelmy.
Je pravda, že ak sa táto zver napije krvi, zaspí, a potom sa dá ľahko spútať. Ak však
krv nedostane, nezaspí a chce ničiť.

- 25 -

Sedenie štvrté

1. Každá republika prechádza tromi stupňami vývoja. V prvom sa podobá slepcovi,
ktorý naráža okolo seba na každý múr. Druhým stupňom je demagógia, ktorá vzápätí
prináša anarchiu. Tá spôsobuje nevyhnutne tajný a skrytý, nikdy však nie zákonný a
otvorený a preto zodpovedný, despotizmus. Tým však nemá nijako menší vplyv,
pretože je vykonávaný niektorou tajnou organizáciou, ktorá pracuje menej okázalo,
za kulisami, a je krytá rôznymi nadháňačmi. Častá výmena týchto agentov môže
takýmto organizáciám len poslúži, pretože tým ušetrí vyplácanie odmien za
dlhoročné služby.
2. Ako a kým by sa mohla zničiť taká tajná moc, akou je naša? Viditeľné slobodomurárstvo
je len pláštikom na zakrytie našich cieľov. Ale vlastný pracovný
program a jej pravé ústredné sídlo zostane ľudu navždy utajené.
3. Aj sloboda by mohla byť pre blaho ľudu zatiaľ neškodná, keby sa opierala len o
vieru v Boha a vieru v bratstvo ľudstva. Musí sa však zbaviť pojmu rovnosť, ktorý je v
rozpore so zákonmi prírody, ktorým sme podriadení. Prostredníctvom viery by ľud
mohli viesť jeho duchovní pastieri a mohol by v pokoji a skromnosti prospievať
riadený svojimi duchovnými vodcami podľa božích pravidiel. Preto musíme
podkopávať každú vieru, odstrániť z rozumu Gojimov vieru v Boha a nahradiť ju
matematickými formulami a úvahami o hmotných potrebách.
4. Aby Gojimovia nemali čas rozmýšľať a pozorovať, je potrebné ich zamestnať
obchodom a priemyslom. Tak sa každý národ búde starať len o svoj zisk a pokiaľ
budú národy zamestnané vzájomnými zápasmi, nebudú vidieť spoločného
nepriateľa. Aby však spoločnosť Gojimov sloboda úplne zničila a podkopala, je
potrebné postaviť priemysel na špekulačných základoch. Tým sa dosiahne, že všetko
bohatstvo, ktoré priemysel čerpá z pôdy, nezostane v ich rukách, ale sa s pomocou
špekulácie ocitne v našich pokladniciach.
5. Neustály a intenzívny boj o nadvládu, náhle otrasy v hospodárskom živote
spôsobia, alebo už spôsobili pretvorenie ľudí na sklamané, ochladnuté a odvahy
zbavené ľudské bytosti. Tie budú prejavovať čím ďalej tým viac nechutí k vysokým
politickým problémom a k náboženstvu. Ich jedinou ústrednou myšlienkou bude
vypočítavosť a najmä túžba po zlate, ktorému sa budú klaňať len preto, že
zabezpečuje hmotné statky. Vtedy nás budú nasledovať nižšie triedy Gojimov, nie
však z vnútorného presvedčenia, či zo ziskuchtivosti, ale len z nenávisti pri pohľade
na svojich privilegovaných rivalov v zápase o moc - na inteligenciu Gojimov.

- 26 -

Sedenie piate

1. Aký vládny útvar možno dať takej spoločnosti, v ktorej korupcia prenikla do
všetkých vrstiev, kde je bohatstvo získavané rôznymi úskokmi a prostriedkami, viac
či menej ľstivými, kde panuje nemravnosť, kde je morálka udržiavaná len prísnymi
zákonnými opatreniami a nie dobrovoľným uznaním mravných zásad, kde viera v
kozmopolitizmus zničila všetky náboženské aj vlastenecké city? Je reálne dať
takýmto spoločnostiam inú vládu ako despotickú, ktorú chcem teraz popísať?
2. Vytvoríme vládu čo najviac centralizovanú, aby sme združili sociálne sily do našich
rúk. Všetky odvetvia politického života svojich poddaných si upravíme podľa svojich
nových zákonov. Tieto zákony pomaličky odstránia všetky ústupky a slobody, ktoré
im boli predtým Gójmi povolené. Týmto vyvrcholí naša vláda v tak silný despotizmus,
že bude schopná vždy a všade umlčať pre nás nepriateľských alebo nespokojných
Gojimov.
3. Mohlo by sa nám vytýkať, že takáto despotická sústava nie je v súlade s
moderným pokrokom. Dokážem, že opak je pravdou.
4. V dobe, keď národ pokladal svojich vodcov za vtelenie vôle Božej, bez reptania sa
podroboval samovláde panovníkov. Ale od tej chvíle, čo sme mu našepkali myšlienku
osobných práv, začal sa hneď dívať na svojich vládcov ako na obyčajných
smrteľníkov. Ľud, ktorému sme odňali vieru v Boha, prestal pokladať pomazanie
Božie za posvätné. Týmto dňom padla akákoľvek autorita, pretože prešla na ľud,
ktorému sme ju potom odňali.
5. Sme majstrami v umení ako ovládať masy a jednotlivcov pomocou fráz a umelých
teórií, pomocou "správcov" sociálneho života a pomocou iných Gojimov. Toto naše
umenie pochádza zo schopnosti skúmať a pozorovať a spočíva tiež v bystrom
úsudku. V tomto nemáme seberovných, rovnako ako ich nemáme v otázkach
pripravovania sústav združovaní a iných politických akcií. V tomto ohľade sa s nami
môžu merať len Jezuiti! My sme však dokázali Jezuitov zbaviť dôvery v očiach
hlúpeho ľudu, pretože boli viditeľne organizovaní, kdežto my sme ostali s našou
organizovanosťou skrytí. A koniec-koncov! Nie je svetu jedno, či je ovládaný hlavou
katolicizmu alebo samovládcom z našej krvi? Pre nás však, ktorí sme národom
vyvoleným, nesmie byť táto otázka ľahostajná.
6. Svetový zväz Gojimov by nás mohol dočasne držať v šachu, ale proti tomu sme
poistení, v nich tak hlboko zakorenenými nezhodami, ktoré nemožno odstrániť.
Spôsobili sme, že sa Gojimovia svária pre národnostné i osobné záujmy. Spôsobili
sme náboženské i rasové nesváry, ktoré medzi nimi udržujeme už dvadsať storočí.
Preto nikdy nedocielili žiadny štát a žiadny štát od nikoho nedostal pomoc, pretože
každý štát sa bude domnievať, že spojenectvo proti nám by bolo preňho nevýhodné.
Sme príliš mocní! Je nutné s nami počítať. Žiadny štát nemôže uzavrieť ani
bezvýznamnú zmluvu, aby sme na tom nemali tajnú účasť.
7. Per me reges regnant! (Mnou vládnu králi!) Proroci nám povedali, že sme
samotným Bohom vyvolení k vláde nad celým svetom. A Boh nám dal aj schopnosť
toto dielo vykonať. A keby sa objavil v nepriateľskom tábore génius, mohol by s nami
začať bojovať. Nikdy sa však nemôže učeň vyrovnať starému majstrovi! Boj proti
nám by bol tak obtiažny, že svet nič podobného nevidel. Aj geniálny človek by prišiel
neskoro.
8. Všetky súčasti vládneho mechanizmu sú v činnosti udržiavané hybnou silou, ktorá
spočíva len v našej moci. Touto hybnou silou je zlato. Veda o hospodárskej politike,
založená našimi mudrcmi, už dávno poukazuje na kráľovskú prestíž zlata.
9. Aby kapitál dospel ku svojej dejovej voľnosti, je potrebné, aby si zmonopolizoval
priemysel a obchod. To sa už deje pomocou neviditeľných rúk vo všetkých končinách

- 27 -

sveta. Až vyvrcholí toto dielo, prejde politická moc na priemyselníkov a obchodníkov
a ľud bude môcť byť podrobený.
10. V súčasnej dobe je výhodnejšie národy odzbrojovať, než ich hnať do vojen. Pre
naše ciele je ďaleko dôležitejšie prudké vášne podnecovať ako ich tlmiť, zmocniť sa
cudzích myšlienok a tlmočiť ich v našom zmysle, než si ich nevšímať.
11. Najdôležitejším problémom našej vlády je oslabiť ducha verejnosti kritikou,
odvyknúť davy myslieť, pretože z premýšľania sa rodí opozícia, a v planých slovách
potom utopiť silu každej myšlienky.
12. Ľud rovnako ako jednotlivci za všetkých časov porovnával slová so skutkami.
Uspokojil sa však s tým, čo sa náhodou bezprostredne zhodovalo so zmyslom slov,
ale zriedka sa zamestnával tým, aby pozoroval či sa sľuby uskutočňujú vo verejnom
živote. Preto zriadime okázalé inštitúcie, ktoré budú okázalo ukazovať svoju činnosť
v zmysle pokroku.
13. Privlastníme si liberálne myšlienky všetkých strán, všetky obmeny mienok a
poučíme našich agentov, aby sa im prispôsobili. Títo budú potom toľko rozprávať, že
unavia svojimi rečami ľud a dovedú ho k tomu, že bude s nechuťou pred týmito
tárajmi utekať.
14. Aby sme ovládali verejnú mienku je potrebné uvádzať ju v úžas rozširovaním
protichodných názorov, až Gojimovia úplne zablúdia v tom labyrinte a dôjdu k
presvedčeniu, že je lepšie vôbec nemať svoj názor na politické otázky. Nakoniec,
takýmto otázkam nesmie ľud vôbec rozumieť - rozumieť smie len ten, kto vládne. A
to je prvé tajomstvo.
15. Druhé tajomstvo úspechu našej vlády spočíva v tom, že sa musí rozmnožiť
ochablosť, vášne a spoločenské pravidlá do takej miery, aby sa už nikto v tom
chaose nevyznal a ľudia sa nemohli dorozumieť. Takýto zmätok nám umožní
rozosievať nesváry vo všetkých stranách, rozptýliť kolektívne sily, ktoré sa nám
doteraz nechcú podrobiť, zbaviť odvahy každý osobitý podnet, ktorý by bol schopný
zmariť naše dielo.
16. Nie je nič nebezpečnejšie ako sila osobnosti. Ak je obdarená tvorivou silou
ducha, môže vykonať viac než milión tých, medzi ktorými sme zasiali rozkol. Výchovu
Gojimov musíme riadiť tak, aby im beznádejne klesli ruky vždy, kedykoľvek sa ocitnú
pred úlohou, ktorá vyžaduje osobné rozhodovanie.
17. Sila činu, ktorá sa má javiť ako výsledok osobnej slobody, stratí na svojej
mohutnosti v tom okamžiku, keď narazí na slobodu iného indivídua. Z toho potom
vznikajú ťažké morálne otrasy, sklamania a strata odvahy. Týmito prostriedkami
unavíme Gojimov tak, že budú nútení ponúknuť nám vládu nad svetom. Tým, bez
toho že by sme čokoľvek zničili, pohltíme podľa svojej chuti všetky vlády, a tak
vytvoríme svoju nadvládu. Na mieste terajších vlád bude nastolený "kolos", ktorý sa
bude nazývať "Vláda nad štátmi (SN)". Jeho chápadlá sa roztiahnu ako do všetkých
smerov vysunuté kliešte, takže táto organizácia pohltí všetky národy.

- 28 -

Sedenie šieste

1. Čoskoro zriadime obrovské monopoly, ktoré budú pôsobiť ako zberače obrovského
majetku. Na týchto nádržiach peňazí bude závislý všetok majetok Gojimov
takým spôsobom, že ich pohltí, rovnako ako aj štátny úver v deň politickej katastrofy.
Vy národohospodári, ktorí ste tu prítomní, starostlivo zvážte zmysel tohto plánu.
2. Všetkými prostriedkami musíme presvedčiť o nutnosti našej nadvlády tým, že ju
budeme označovať za ochrancu a dobrodinca všetkých, ktorí sa nám dobrovoľne
podrobia.
3. Šľachta Gojimov je vo svojej úlohe politickej moci mŕtva. S tou už nemusíme
počítať. Ale ako majiteľka pozemkov, ktoré tvoria sociálnu moc, by mohla byť
nebezpečná tým, že sa môže stať svojimi dôchodkami nezávislá. Preto ju musíme za
každú cenu zbaviť pôdy.
4. Najlepším prostriedkom na to je zvýšiť pozemkovú daň a zadĺžiť pôdu. Toto
opatrenie udrží pozemkový majetok v područí. Gojimská šľachta sa však na základe
zdedených predsudkov nebude vedieť prispôsobiť skromným pomerom, a preto bude
rýchlo zničená.
5. Súčasne je nutné, silne podporovať priemysel a obchod. Špekuláciám, ktoré
ovládajú priemysel, je nutné dodávať odvahu. Bez špekulácií by priemysel
rozmnožoval súkromný majetok a tým by sa zlepšil osud majiteľa pozemkov, pretože
by ho vyslobodil z dlhov, vzniknutých pôžičkami u agrárnych bánk. Je potrebné, aby
priemysel odčerpával rovnaké zisky z práce na poli, ako zisky kapitálu. Potom nám
prostredníctvom špekulácií vydá všetky peniaze celého sveta, takže z Gojimov sa
stanú úplní proletári. Gojimovia sa potom budú pred nami hrbiť, aby si udržali čo i len
nepatrné právo na živobytie.
6. Aby sme zničili priemysel Gojimov a napomohli špekuláciám, vzbudíme medzi nimi
bezuzdný luxus, ku ktorému sme im už dodali chuť.
7. Zvýšime mzdy, ale úžitok z toho neponecháme robotníkom. Súčasne zvýšime
ceny predmetov dennej spotreby a to pod zámienkou, že upadá poľnohospodárska
výroba a chov dobytka.
8. Okrem toho rozvrátime do základov zdroje výroby tým, že naučíme robotníkov
požívať alkohol a podnietime ich sklony k anarchii. Súčasne však z poľnohospodárskej
pôdy vyženieme všetkých inteligentných Gojimov. Aby si Gojimovia
neuvedomili skutočný stav vecí, zmetieme ich zdanlivou snahou o to, že chceme
pomôcť robotníckej triede a že chceme riešiť veľké hospodárske problémy.
Rozširovaním našich hospodárskych teórií sa hneď prevedie účinná propagácia
týchto veľkých úloh.

- 29 -

Sedenie siedme

1. Usilovné zbrojenie a posilňovanie polície je podstatným predpokladom pre
uskutočnenie vyššie uvedeného plánu. Je nutné docieliť to, aby vo všetkých štátoch
neboli okrem nás iní občania, než davy proletariátu, niekoľko nám oddaných
milionárov, polícia a vojsko.
2. V celej Európe a vo všetkých štátoch európskeho pôvodu, na ostatných
kontinentoch, musíme podporovať rozpory, neporiadok a nenávisť. Z toho plynie
dvojaká výhoda: najprv si vo všetkých týchto štátoch získame úctu, lebo si uvedomia,
že máme moc spôsobiť neporiadok alebo zaviesť poriadok podľa vlastnej vôle, a to
kdekoľvek. Všetky národy už dospeli k tomu, že nás považujú za nevyhnutnú ťarchu.
Následne na to im intrigami zamotáme všetky nitky, ktoré sme nastavili do vládneho
ústredia, politikou, hospodárskymi zmluvami a finančnými záväzkami. Aby sme tento
cieľ dosiahli, získame si pri vyjednávaniach dôveru gojimských vyjednávačov a s
prefíkanosťou nám vlastnou, sa pri oficiálnych príležitostiach ohradíme proti každému
pokusu o bezprávie, aby sme vyzerali byť počestní a uznaní. Gojimovia a ich vlády,
ktorých sme naučili dívať sa na veci tak, ak ich ukazujeme, budú sa na nás dívať ako
na dobrodincov a záchrancov ľudstva.
3. Musíme mať odvahu zničiť každý odpor proti nám tým, že podnietime všetkých
susedov, aby vyhlásili vojnu štátu, ktorý by sa odvážil postaviť sa nám na odpor. Ak
by sa však títo susedia spojili proti nám, odpovieme im svetovou vojnou.
4. Zachovávanie tajomstva o akomkoľvek podnikaní, je základom politického
úspechu. Diplomati musia inak jednať a inak hovoriť.
5. Je nutné, aby sme donútili vlády Gojimov, aby jednali rovnako, ako sú naše, široko
založené plány, ktoré sa už teraz blížia k svojmu víťaznému uskutočneniu. Robí to
totiž dojem, akoby vlády ustupovali verejnej mienke. To sme v skutočnosti potajomky
organizovali my sami, za pomoci onej "Veľmoci", ktorou je tlač. Tlač je napokon, až
na bezvýznamné výnimky, úplne v našich rukách.
6. Aby sme si teda v krátkosti zhrnuli náš plán zotročenia gojimských štátov Európy:
ukážeme svoju silu jednému alebo druhému vraždením a hrôzovládou. A keby sa
stalo, že by všetci proti nám povstali, potom my odpovieme americkými, čínskymi
alebo japonskými delami.

- 30 -

Sedenie ôsme

1. Musíme sa vyzbrojiť takými istými zbraňami, aké by mohli proti nám použiť
nepriatelia. Musíme si preto osvojiť aj najjemnejšie odtiene právnych výrazov a
prefíkanosti právneho poriadku, keď ide o rozhodovanie sporov. Nemusíme váhať,
aby sme uverejnili výsledok z ich priebehu, ktorý by sa zdal byť opovážlivý a
nespravodlivý. Je totiž dôležité, aby právne rozhodnutia boli právnicky vyjadrené tak,
akoby boli výrazom najvyšších zásad morálky a práva.
2. Naša vláda sa musí obklopiť všetkými zložkami civilizácie a prostredím, v ktorom
má pôsobiť. Obklopí sa novinármi, skúsenými právnikmi, správnymi orgánmi,
diplomatmi a ľuďmi vychovaných v zvláštnych odborných školách a podľa našich
zásad.
3. Títo muži budú poznať všetky tajomstvá sociálneho života, všetky literárne a
slovné odtiene politiky. Budú oboznámení s podstatou ľudskej prirodzenosti, so
všetkými jej citlivými strunami, na ktorých budú vedieť hrať. Tieto struny tvoria
podstatu inteligencie, snáh, chýb, nerestí i cností, špecifickosti tried a kást Gojimov.
4. Je jasné, že títo muži, plní schopností, nebudú pre našu vládu vyberaní z radov
Gojimov, ktorí sú zvyknutí vykonávať svoje administratívne zamestnanie bez toho,
aby sa starali o výsledok a pýtali sa, k čomu to bude dobré. Úradníci Gojimov
podpisujú akty, bez toho aby ich čítali a pracujú buď zo sebectva alebo kvôli
ješitnosti.
5. Svoju vládu obklopíme kruhom poľnohospodárov. Hospodárska politika je totiž
hlavnou vedou, ktorej sa Židia učia. V našom okolí budeme mať celý štáb bankárov,
obchodníkov, kapitalistov a predovšetkým milionárov, pretože nakoniec o všetkom
rozhodnú čísla.
6. Až budeme môcť zveriť vládne miesta našim židovským bratom, obsadíme tieto
miesta ľuďmi, ktorých minulosť a povaha sú tak zlé, že medzi nimi a ľudom vznikne
priepasť. Títo ľudia budú mar nutne strach z vyhnanstva alebo trestu, ak
neposlúchnu naše príkazy alebo nebudú až do krajnosti hájiť naše záujmy.

- 31 -

Sedenie deviate

1. Pri uplatňovaní našich zásad musíme prihliadať na prirodzenú povahu národov,
medzi ktorými budeme pôsobiť a bývať. Požívanie rovnakých zásad u všetkých
národov nám nemôže priniesť úspech. Budeme však postupovať rozumne a uvidíme,
že neuplynie ani desať rokov a charakteristické znaky národa sa zmenia natoľko, že
budeme môcť opäť jeden národ počítať medzi naše podrobené národy.
2. Až budeme vládnuť, nahradíme slobodomurárske heslo "voľnosť, rovnosť,
bratstvo" inými heslami, ktoré budú myšlienku iba naznačovať, napr. "Právo na
voľnosť, rovnosť, bratstvo". Tak sa budeme vyjadrovať... a budeme držať capa za
rohy!
3. V skutočnosti sme rozvrátili všetky vedy, okrem našej, aj keď niektoré z nich
doposiaľ existujú. Ak však budú niektoré štáty proti nám niečo namietať, bude to len
zdanlivé, ba bude to dokonca naše prianie alebo náš rozkaz. Ich antisemitizmus
potrebujeme totiž k tomu, aby sme k sebe pripútali svojich chudobných bratov. O tom
sa už ostatne nebudem rozširovať, pretože to už bolo predmetom našich rozhovorov.
4. V skutočnosti už nemáme žiadne prekážky. Naša vláda tu je za tak nezákonných
podmienok, že ju možno všeobecne označiť silným slovom "Diktatúra". Môžem
prehlásiť, že my teraz robíme zákony, my sme sudcovia, my ukladáme tresty, my
odsudzujeme a udeľujeme milosť a ako náčelníci všetkých našich armád, sme aj my
vojvodcovia.
5. Vládneme s nezlomnou vôľou, pretože máme v moci zvyšky kedysi mocnej, ale
teraz nám oddanej strany. Máme bezuzdnú ctižiadosť, sme pomstychtiví, hovoríme s
nenávisťou. Sme pôvodci svetovej hrôzovlády. Slúžia nám ľudia všetkých názorov a
všetkých smerov.
6. Monarchisti, demagógovia, komunisti a iní utopisti, všetkých tých sme zapriahli pre
seba. Každý po svojom podrýva posledné zvyšky vládnej moci a pokúša sa zvrhnúť
vládnuci poriadok. Týmito činmi sú rozvrátené všetky štáty, ktoré chcú mier, a aby ho
dosiahli, sú ochotné všetkých obetí. Ale my im mier nedáme, pokiaľ pokorne a
navonok neuznajú našu medzinárodnú nadvládu.
7. Ľud bude bedákať a dožadovať sa, na základe medzinárodnej dohody, riešenia
sociálneho problému. Ale roztrieštenie strán nám ich všetky vydalo, pretože k
vedeniu straníckych bojov treba peniaze a my všetky tieto peniaze ovládame.
8. Mohli by sme sa obávať toho aby sa nezjednotila rozumová moc gojimských
vládcov, so slepou silou davu. Ale my sme už urobili proti takejto možnosti opatrenia.
Medzi obe tieto moci sme postavili prekážku v podobe vzájomnej nedôvery.
9. A tak slepá sila ľudu zostáva stále našou oporou. Len my sami ju povedieme a aby
sme si rozumeli: povedieme ju tak, aby slúžila našim cieľom. Aby sa táto slepcova
ruka nevymkla nášmu vedeniu, je potrebné, aby sme sa časom dostali do úzkeho
styku s ľudom alebo osobne alebo pomocou oddaných bratov. Ak budeme
uznávanou vládou, budeme na verejných miestach a verejne hovoriť k davom a
vysvetlíme im politické problémy v takom zmysle, v akom potrebujeme.
10. Ako zistíme čo sa vyučuje na, dedinských školách? Je to ľahké, lebo to, čo
povieme ústami vlády alebo vládcu, bude ihneď známe aj celému národu, lebo sa
rozšíri hlasom ľudu.
11. Aby sme predčasne nezničili zriadenie Gojimov, dotkli sme sa ich zatiaľ len
nepatrne a ovládli sme niektoré orgány štátnej správy. V minulosti pôsobili tieto obory
vcelku spoľahlivo. My sme v nich za pomoci liberalizmu spôsobili chaos a vyvolali
porušovanie zákonov. Získali sme vplyv na justíciu, volebné právo, tlač, osobnú
slobodu a na to, čo je najdôležitejšie pri vyučovaní, ktoré je základom slobodného
života.

- 32 -

12. Klamali sme, podplácali, otupovali, demoralizovali dorast Gojimov tým, že sme
ich učili zásadám a teóriám, ktoré sme sami pokladali za falošné, ale ku ktorým sme
úmyselne dali podnet.
13. Dostali sme sa k prekvapivým výsledkom tým, že sme nesprávne vysvetľovali
texty zákonov, bez toho aby sme menili ich základný zmysel. Najprv sme ich
prekrútili, urobili nejasnými tak, že sa ľudia potom v spletenom zákonodarstve vlády
vôbec nemohli vyznať. Z toho vyvstala teória založiť justíciu na voľnom uvážení.
14. Namietnete, že sa proti nám zdvihne vlna ozbrojeného odporu, ak budú naše
plány predčasne odhalené. Aj toto predpokladáme a pripravili sme také technické
opatrenia, že aj tí najstatočnejší sa pred nimi zachvejú. Vo všetkých hlavných
mestách budú vybudované podzemné dráhy a chodby, ktoré použijeme na likvidáciu,
takže budú zlikvidované aj so svojimi zariadeniami a národnými pamiatkami.

- 33 -

Sedenie desiate

1. Dnešný výklad začnem tým, že zopakujem, čo som už povedal. Skúste si znovu
pripomenúť, že vlády a ľud posudzujú veci len z vonkajšej stránky. Akoby nakoniec
mohli pochopiť vnútorný zmysel veci, keď ich zástupcovia myslia len na zábavy?
Táto podrobnosť je pre našu politiku dôležitá. Ďalej bude užitočné povedať si o
rozdelení vlády, o slobode slova, tlače a vyznania, o zhromažďovacom práve, o
nepriamych daniach a o spätnom pôsobení zákonov. Tieto otázky sa však nesmú
pretriasať pred ľudom priamo a otvorene. Keď nastane nutnosť o tom hovoriť, nesmie
sa o takomto predmete hovoriť dôkladne, ale len v náznakoch, bez uvádzania
podrobností a stále ľudí uisťovať, že tieto princípy moderného zákonodarstva sú už
vo svete všeobecne uznávané. Zmysel tejto zdržanlivosti spočíva v tom, že zásada,
ktorá je nejasne vyjadrená, nám ponecháva miesto vypustiť každú podrobnosť, ktorá
unikla pozornosti. Naproti tomu presne podaný princíp sa stáva pevným tak, že už
nie je možné od neho odstúpiť.
2. Ľud obľubuje a má obzvláštnu úctu k politickým géniom a ich násilné činy
sprevádza slovami: "Aká hlúposť - ale aká šikovná", "Aké je to falošné - ale ako
dobre zohrané!" Ako krásne a drzo!"
3. Naším úmyslom je, aby sa všetky národy zúčastnili na tvorbe základov nami
navrhnutej novej budovy. Preto si musíme získať predovšetkým statočných,
podnikavých a silných nadháňačov, ktorí dokážu odstrániť všetky prekážky, ktoré sa
nám stavajú do cesty.
4. Keď uskutočníme štátny prevrat, povieme: Až doteraz išlo všetko zle, všetci ste
trpeli. Ale my odstránime príčiny vášho utrpenia, a tými sú národnosti, hranice a
národné meny. Pochopte nás: Vy nás môžete odsúdiť. Ale bude váš rozsudok
spravodlivý, ak ho vyrieknete skôr, ako ste nám dali možnosť ukázať, čo dobré
môžeme pre vás urobiť? Po tomto vyjadrení budú všetci jasať a v nadšení nás
zdvihnú na ramená. Všeobecné hlasovacie právo, ktoré sme použili ako nástroj na
dosiahnutie moci a na ktoré sme navykli aj najnižšie spoločenské vrstvy, nám urobí
poslednú službu a ešte raz, ale naposledy rozhodne, že je jednomyseľným želaním
ľudstva, aby nás spoznalo skôr, ako nás bude súdiť.
5. Musíme teda nariadiť povinné hlasovacie právo bez rozdielu stavu a majetku, aby
sme nastolili samovládu väčšiny, ktorú by sme prostredníctvom intelektuálnych tried
nedocielili.
6. Tým, že každého presvedčíme o tom, aby jednal len podľa svojej vlastnej vôle,
rozvrátime gójsku rodinu a jej výchovný význam.
7. Nepripustíme, aby sa vyvíjali individuality a to tak, že ľud pod naším nátlakom
nedovolí, aby sa vymkli z radu, ba ani hlásali k ľudu. Ľud si totiž zvykol. počúvať len
nás, ktorí mu platíme za poslušnosť a poddanosť. Tým z ľudu vytvoríme slepo
poddajnú hmotu, že sa nebude vedieť ani pohnúť bez vedenia našich agentov, ktorí
nahradia ich dovtedajších vodcov. A ľud sa tejto nadvláde podrobí, pretože bude
vedieť, že zisk, odmeny a rôzne iné výhody budú závisieť od týchto nových
predákov.
8. Vládny plán musí byť dielom jedinej osoby, pretože ak by na jeho zásadách
pracovalo viac mozgov, tak by mu chýbala jednotnosť. Preto akčný plán musíme
poznať len my. Ale nesmieme o ňom diskutovať, aby sme nepoškvrnili jeho vznešenú
povahu a ani vzťahy medzi jednotlivými časťami, z ktorých je zložený, ani silu a tajný
zmysel jednotlivých ustanovení. Keby sa o tomto pláne diskutovalo a hlasovalo,
porušil by sa a prejavil by známky nesprávneho chápania ľuďmi, ktorí neprenikli až
do jeho hĺbky a nepoznajú jeho vnútorné vzťahy. Naše plány musia byť teda jasné a

- 34 -

logické. Z toho vyplýva, že dielo, vymyslené naším vodcom, nesmie byť vydané
napospas ľudu, ba ani obmedzenej skupine ľudí.
9. Tieto plány zatiaľ nevystriedajú doterajšie zriadenia okamžite. Zmenia len ich
hospodárske základy a tým aj celú sústavu ich vývoja, ktorý už potom pôjde podľa
našich smerníc.
10. Vo všetkých štátoch sú zriadenia skoro rovnaké, len s inými názvami: snemovne,
ministerstvá, senát, štátna rada, zákonodarné zbory a výkonné zbory. Nemusím vám
vysvetľovať činnosť týchto jednotlivých zariadení. Poznáte ich dobre. Žiadam len, aby
ste si dali pozor na to, že vo vládnom systéme je dôležitá každá z týchto inštitúcií.
Uvedomte si, že slovo "dôležitosť" sa nevzťahuje k inštitúcii samotnej, ale k jej
funkcii. Samotné inštitúcie teda nie sú dôležité, dôležité sú ich funkcie. Tieto inštitúcie
majú medzi sebou rozdelené vládne funkcie, totiž moc správnu, zákonodarnú a
výkonnú. V štátnom systéme sú tieto funkcie rovnaké ako v ľudskom organizme. Ak
je jedna funkcia vládnej mašinérie zničená, štát, rovnako ako človek, ochorie a
zomrie.
11. Od tej chvíle, ako sme do štátneho organizmu vstrekli jed voľnomyšlienkárstva,
zmenili sme celú jeho politickú tvárnosť: všetky štáty sa nakazili smrteľnou chorobu,
trpia rozkladom krvi. Už stačí len čakať na koniec ich smrteľného zápasu.
12. Konštitučné vlády sme zrodili z liberalizmu, ktorý nahradil samovládu, ktorá však
bola pre Gojimov zdravá. Konštitúcia, ako viete, je nielen školou pre rozhovory,
diskusie, sváry a jalové stranícke rozbroje - skrátka školou pre oslabovanie štátov.
Volebné boje, rovnako ako tlačové polemiky, priviedli vládnu autoritu k nečinnosti a
nemohúcnosti, a tým ju zmenili na nepotrebnú a zbytočnú. Len to umožnilo jej
zvrhnutie v rôznych štátoch. Tak mohla konečne nastať vláda republík, a my sme
mohli nahradiť skutočného vládcu vládnou karikatúrou v podobe prezidenta,
vybraného z davu, teda z našich otrokov. Takýmto podrazom sme zmenili zmýšľanie
Gojimov, presnejšie povedané gojimských národov.
13. V nasledujúcej dobe urobíme z prezidenta úradníka zodpovedného ústave.
Potom už nebudeme mať žiadne starosti, pretože všetka zodpovednosť padne na
túto našu nastrčenú bábku. Prečo by nám malo záležať na tom, že pomaly rednú
rady ľudí, túžiacich po moci? Prečo by nám malo záležať na tom, že nastane chaos,
lebo sa nedá nájsť vhodná osoba prezidenta, keď tieto zmätky aj tak vedú k rozvratu
štátu?
14. Aby sme to dosiahli, zariadime voľbu takých prezidentov, ktorí majú nejaký
utajený škandál z minulosti. Tí budú potom vernými vykonávateľmi našej vôle zo
strachu pred pranierovaním a tiež z prirodzenej túžby každého človeka, ktorý sa
dostal k moci, aby si uchoval výsady, výhody a pocty, súvisiace sa postavením
prezidenta.
15. Poslanecká snemovňa bude síce voliť, ochraňovať a strážiť prezidenta, ale my jej
vezmeme právo, aby navrhovala zákony alebo ich opravovala, pretože toto právo
vyhradíme prezidentovi, bábke v našich rukách. Je potrebné postarať sa o to, aby
prezidentove práva boli terčom opakovaných útokov, ale my mu poskytneme
prostriedky, aby sa mohol brániť tým, že sa odvolá priamo k ľudu, s vynechaním
zákonných zástupcov. Inými slovami: obráti sa na slepého otroka, totiž na masu
davu.
16. Prezidentovi vyhradíme výsadu vyhlásiť stanné právo. Túto výsadu ospravedlníme
tvrdením, že prezident, ako najvyšší veliteľ národnej armády, musí mať
právo, aby chránil novú republikánsku ústavu, ktorú je povinný chrániť ako jej
zákonný zástupca.

- 35 -

17. Má to ten význam, že za týchto okolností budeme len my vlastniť kľúče od
svätyne a nikto okrem nás nebude môcť riadiť zákonodarnú moc.
18. Novým republikánskym zriadením dosiahneme to, že odoberieme snemovni
právo interpelácie v záležitostiach vládnych opatrení, že politické tajomstvá sa
nesmú odhaľovať.
19. Týmto novým zriadením zmenšíme počet poslancov na najmenšiu možnú mieru,
čo v rovnakom pomere zmenší politické vášne a politickú agitáciu. A keby sa napriek
tomu snemovňa vzoprela, zastavíme jej činnosť tým, že sa odvoláme na vôľu väčšiny
ľudu.
20. Prezident republiky bude menovať predsedov a podpredsedov snemovne senátu.
Parlamentné zasadanie bude trvať len niekoľko mesiacov v roku. Prezident ako
hlava výkonnej moci, bude mať právo zvolať alebo rozpustiť parlament.
21. Aby však nemohol byť volaný na zodpovednosť za všetky tieto nezákonnosti
skôr, ako dozrejú naše plány, navedieme ministrov a iných správnych funkcionárov,
aby jednali bez ohľadu na nariadenia prezidenta, teda na svoju vlastnú
zodpovednosť. V prípade konfliktu prejde zodpovednosť na nich a nie na prezidenta.
Doporučíme, aby zrealizovanie tejto úlohy bolo zverené senátu, štátnej rade, alebo
ministerskej rade, ale nikdy nie jednotlivcovi. Prezident bude zákony, ktoré pripúšťajú
rôzny výklad, na naše želanie vykladať nejasne. Keď mu rozkážeme, zruší ich úplne.
On bude mať aj právo navrhovať výnimočné zákony a dokonca aj zmeny ústavného
zákona pod zámienkou, že je potrebné zabezpečiť prosperitu štátu.
22. Takéto opatrenia nám umožnia postupne odstrániť všetko, čo sme museli pojať
do štátnych ústav v dobe, keď sme uchopili vládu. Nenápadne tak dospejeme k
odstráneniu všetkých ústav a nadíde čas, keď sa zmocníme všetkých vlád.
23. Je možné, že náš samovládca bude uznaný skôr, než bude odstránená
konštitúcia. To by sa mohlo stať vtedy, keby sme ľud, unavený nesvármi a nemohúcnosťou
vládcov, poštvali a on by vykríkol: Zvrhnite ich a dajte nám panovníka,
ktorý by nás zjednotil a odstránil príčiny rozporov - totiž štátne hranice, náboženstvá,
štátne dlhy - a ktorý zaistí mier a pokoj, ktoré nám nemôžu dať naši vládcovia a
zástupcovia!
24. Viete však dobre, že takéto všeobecné povstanie ľudu je možné len vtedy, keď
nenecháme štáty na pokoji a najmä keď budeme kaliť pomer medzi ľudom a vládou.
Musíme rozoštvať celý svet hádkami, nepriateľstvom, zápasmi, nenávisťou
vrcholiacou v popravách, hladom, očkovaním chorôb, takže Gojimom potom ostane
jediné východisko: túžba po našich peniazoch a po našej vláde. Ak im však
doprajeme oddych, potom sa nám už vytúžený okamžik nikdy nevráti.

- 36 -

Sedenie jedenáste

1. Štátna rada bude mať za úlohu zdôrazňovať vládnu moc. Bude zákonodarným
útvarom len zdanlivo, v skutočnosti bude len redakčnou komisiou na upravovanie
zákonov a vládnych nariadení.
2. Dôležitou časťou programu novej ústavy, ktorú pripravujeme, je tvoriťtaké zákony,
aby sme mali v rukách súdnictvo a štátnu správu. Naša činnosť sa bude prejavovať:
a) osnovami zákonov pre zákonodarné zbory
b) prezidentskými výnosmi v podobe všeobecných nariadení, uzneseniami senátu a
rozhodnutiami štátnej rady v podobe ministerských nariadení
c) v príhodnom okamžiku uskutočníme prevrat.
3. Keď sme v týchto hrubých rysoch načrtli modus agendi (spôsob jednania),
prikročíme teraz ku skúmaniu podrobností tých opatrení, ktoré nám pomôžu presadiť
našu vládnu sústavu. Tieto opatrenia budú: sloboda tlače, zhromažďovacie právo,
sloboda vyznania, volebné právo a mnohé iné veci, ktoré buď musia zmiznúť zo
zvyklostí človeka, alebo sa musia úplne zmeniť, akonáhle bude vyhlásená nová
ústava. Len vtedy budeme môcť vyhlásiť svoje nariadenia, pretože neskôr by už
všetky obmeny našich zákonov boli nebezpečné! Povedzme si prečo: Ak sa takéto
zmeny podaria vďaka veľkej prísnosti, mohlo by to spôsobiť zúfalstvo zo strachu, že
sa budú podobné zmeny opakovať. Keby sme však dodatočne naše zákony zmiernili,
mohlo by sa povedať, že sme uznali svoje chyby, čo by narušilo vieru v neomylnosť
našej vlády. Ďalej by sa mohlo povedať, že sa bojíme a preto sme museli urobiť
ústupky. To by nám však nikto neuznal. Každý takýto dojem by veľmi poškodil
vážnosť Ústavy.
4. Je nutné, aby od prvej chvíle, keď bude Ústava vyhlásená, prevládlo všeobecné
presvedčenie o našej moci. Kým bude ľud zmätený vplyvom teroru nedávnej
revolúcie, musíme vzbudiť presvedčenie, že sme takí mocní a nezraniteľní, že
nemusíme vôbec počítať so zmýšľaním ľudu. Že nielen jeho názory a želania nebudú
pre nás ničím, naopak, že máme moc a sme rozhodnutí potlačiť kdekoľvek a
kedykoľvek aj najmenší pokus o opozíciu, bez toho aby sa mohol ľud proti tomu
kdekoľvek odvolať. Ľud sa musí dozvedieť, že sme si vzali všetko, čo sme si vziať
chceli a že sa s ním v žiadnom prípade nebudeme deliť o moc. Potom sa bude cítiť
porazený a s rezignáciou bude očakávať nasledujúce udalosti.
5. Gojimovia sú ako stádo baranov a my sme ako vlci. Dobre viete, čo sa stane, keď
vlci vniknú do stajne medzi ovce! Ľud sa upokojí, pretože mu sľúbime, že po porážke
nepriateľa mu vrátime slobodu a strany odsúdime k nečinnosti. Snáď vám nemusím
vysvetľovať, ako dlho bude musieť čakať, než opäť uvidí svoju bývalú slobodu. Prečo
sme vymysleli túto politiku a naočkovali ju Gojimom, nedoprajúc im času vniknúť do
jej vnútorného zmyslu? Len preto, aby sme okľukami dosiahli to, čo priamou cestou
nemohol náš rozptýlený národ dosiahnuť.
6. Preto sme vytvorili naše slobodné murárstvo, aby hlúpi Gojimovia nepoznali a ani
netušili aké sú jeho ciele. Vlákali sme ich do našich početných slobodomurárskych
lóží, aby sme odvrátili pozornosť od svojich súvercov.
7. A nám, svojmu vyvolenému ľudu, dal Boh možnosť, aby sme sa bez ujmy rozptýlili
po svete. To, čo sa iným zdá ako naša slabina, to nám naopak dáva silu a už sa
blížime k dosiahnutiu svetovej vlády. Na jej základoch už neostáva veľa dokončiť.

- 37 -

Sedenie dvanáste

1. Slovo "sloboda" možno vysvetľovať rôzne a my ho vysvetľujeme takto: sloboda je
právo robiť to, čo je dovolené zákonom. Táto definícia nám môže iba poslúžiť,
pretože sloboda bude mať takú podobu, akú jej dáme. Zákony ju môžu povoliť alebo
zrušiť, celkom podľa našej ľubovôle a v súlade s naším programom. .
2. Čo urobíme s tlačou? Aká je dnešná úloha tlače? Slúži len na to, aby vzbudila
vášne ľudí alebo hlboké stranícke rozpory, teda ku všetkému, čo nám môže prospieť.
Tlač je prázdna, nespravodlivá, klame a väčšina jej čitateľov sa márne pýta, načo je
to vlastne dobré.
3. Spútame ju a budeme držať na uzde. To isté urobíme so všetkou tlačou, pretože
by nemalo cenu potlačovať útoky časopisov, keby sme zostali vydaní napospas
kritike brožúr a kníh! Cenzúrou vytvoríme z tlače, ktorá dnes stojí tak veľa, zdroje
príjmov pre náš štát. Vytvoríme zvláštnu tlačovú daň. Akonáhle bude založená
nejaká časopisecká tlačiareň, bude nútená zložiť kauciu, ktorou bude ručiť za každý
útok proti našej vláde. Takýto útok sa bude trestať vysokými pokutami. Dane, kaucie
a pokuty budú pre nás veľmi výhodným dôchodkom. Je pravda, že niektoré žurnály
budú útok na nás pokladať za dôležitejší, ako onú finančnú stratu. V takom prípade
pozastavíme časopis hneď po druhom útoku. Nikto sa už potom nebude môcť
beztrestne dotknúť našej neomylnej politiky. Aby sme vysvetlili pozastavenie takejto
činnosti, povieme, že bez príčiny poburuje verejnú mienku. Pripomeňme si však, že
niektoré z opozičných orgánov budú priamo nami založené. Tie však budú útočiť iba
na tie nedostatky, ktoré budeme chcieť odstrániť.
4. Žiadna správa ani vyhláška sa neuverejní bez nášho súhlasu. To sme už nakoniec
dosiahli, lebo správy z celého sveta sú dodávané niekoľkými agentúrami, ktoré
spolupracujú. Tieto agentúry budú nakoniec úplne v našej moci a neprepustia
správu, ktorú nedovolíme uverejniť.
5. Ak sme ovládli verejnú mienku Gojimov natoľko, že sa skoro všetci dívajú na
svetové udalosti mámivou prizmou a neexistuje dnes národ, kde by sme neboli vnikli
do toho, čo Gojimovia nazývajú "štátne tajomstvo", čo sa stane potom, až budeme, v
osobe nášho panovníka, uznávanými pánmi sveta?
6. Vráťme sa teraz k budúcemu tlačovému poriadku: kto sa bude chcieť stať
vydavateľom, tlačiarom alebo kníhkupcom, dostane oprávnenie, ktoré mu bude v
prípade neuposlúchnutia našich zákonov odňaté.
7. Tak sa písané slovo stane výchovným prostriedkom v rukách našej vlády. Ľud už
nebude blúdiť vo fantastických vidinách a snívať o pokroku, ktorý prináša dobro.
Každý vie, že zdanlivé dobrodenie vzbudzuje priam neuskutočniteľnú nádej, z ktorej
potom vzniká rozpor medzi ľudom a vládou. Pokrok, či lepšie povedané idea
pokroku, zrodila rôzne predstavy o samostatnosti, ale týmto predstavám neboli
položené žiadne medze. Všetci takzvaní voľnomyšlienkári a liberáli sú vlastne úplní
anarchisti, ak nie skutkami, tak určite zmýšľaním. Všetci sa ženú za preludom
slobody a touto utkvelou predstavou upadajú do anarchie a protestov len preto, že
protestovanie ich baví.
8. Nezabudnime aj na otázku kníh: tým myslíme to, že necháme vydavateľov ručiť
zloženou kauciou za daň a podľa počtu stránok. Ak bude kniha obsahovať menej než
100 strán, bude taxa dvojnásobná. Málo objemné publikácie budeme nazývať
brožúrky, čím sa obmedzia spisy, ktoré obsahujú to najhoršie. Tým donútime
spisovateľov, aby písali obsiahle diela, ktoré sa budú pre ich nudnosť a drahotu len
málo čítať. Naproti tomu publikácie, ktoré majú viesť verejnú mienku podľa nášho
plánu, budú lacné a rýchlo sa rozšíria. Daň skrotí tvorbu autorov a strach pred
trestom nám pomôže podrobiť všetkých spisovateľov. Keby aj napriek tomu

- 38 -

všetkému chceli na nás zaútočiť, nenájdu pre svoje práce vydavateľa, pretože pred
vydaním každého diela bude musieť vydavateľ alebo tlačiar dostáť povolenie od
úradu. Toto nariadenie nám vopred prezradí na nás pripravované útoky a my ich
potlačíme tým, že s tým oboznámime verejnosť.
9. Pretože knihy a časopisy sú dva dôležité výchovné prostriedky, bude naša vláda
majiteľom väčšiny periodických časopisov. Tým odstránime účinky súkromnej tlače a
získame veľký vplyv na národ. Pomer našich a ako-tak nezávislých časopisov, bude
jeden ku trom. Pretože verejnosť nesmie tušiť, aký je pravý stav vecí, budú naše
časopisy zastávať aj zdanlivo protichodné stanoviská a sústavne radiť ľudu, aby nám
dôveroval. Tak si nakloníme svojich nepriateľov, ktorí slepo padnú do nami
nastraženej pasce a nebudú už nebezpeční.
10. Na prvom mieste budú časopisy, ktoré budú mať úradný ráz. Tie budú
podporovať naše záujmy, a preto ich vplyv bude pomerne slabý.
11. Na druhom mieste budú poloúradné noviny, ktorých úlohou bude prilákať
všetkých ľudí, ktorí sa ešte "nevyfarbili".
12. V tretej kategórii budú noviny zjavnej opozície, ktorá nás bude kritizovať, aj keď
nie všeobecne, tak aspoň v niektorej zo svojich častí. Naši odporcovia budú pokladať
tieto útoky za skutočné a odkryjú nám tak svoje karty.
13. Naše časopisy budú mať rôzny smer: jeden bude aristokratický, druhý republikánsky
alebo revolucionársky, ba aj anarchistický, ale len tak dlho, pokiaľ potrvá
konštitúcia. Tieto časopisy budú mať, ako indický boh Višnu, sto paží, z ktorých
každá bude zaisťovať pohyby verejnej mienky iným smerom. Pri každej zmene sa
budú snažiť uviesť verejnú mienku rôznych názorových skupín do nášho
myšlienkového smeru, pretože rozčúlený človek vôbec nemyslí a dá sa ľahko viesť.
Všetci tí, ktorí si predstavujú, že názormi časopisov hája názory svojich strán, však v
skutočnosti obhajujú náš názor alebo aspoň taký, ktorý im chceme vnuknúť. A v
domnienke, že sa riadia myšlienkami svojej skupiny, pôjdu za vlajkou, ktorú im my
rozvinieme.
14. Zvláštnu starostlivosť musíme venovať organizácii tlače, aby armáda našich
žurnalistov mohla podporovať náš program. Pod titulnom "Ústredný tlačový zväz"
zjednotíme literárne spolky, ktorým dajú naši tajní agenti nenápadne znamenie k
boju.
15. Naša tlač bude o našej politike diskutovať a naoko ju potierať, bez toho, aby sa
púšťala do podobností. Vzbudíme polemiky s vládnymi novinami, aby sme čitateľom
doplnili podrobnosti, ktoré pokladáme za nutné uverejniť. Takéto prostriedky sa budú
používať iba v prípade nevyhnutnosti.
16. Útoky, vedené proti nám, budú tiež slúžiť na to, aby si ľud myslel, že má tlačovú
slobodu. Okrem toho, tieto útoky umožnia našim agentom vyhlasovať, že opozičné
noviny len tárajú, pretože nemajú proti našim nariadeniam opozíciu.
17. Tieto pletky, ktoré uniknú verejnej pozornosti získajú ľud a dodajú mu dôveru v
našu vládu. Ich prostredníctvom budeme môcť podľa potreby rozjatriť alebo ukľudniť
verejnú mienku o politických otázkach. Budeme prehovárať alebo klamať ľud tým, že
budeme uverejňovať raz pravdu a raz lož, budeme klásť dôraz na skutočnosti alebo
ich popierať, podľa toho, aký dojem to zanechá na verejnosti. Kým sa pustíme do
nejakého dobrodružstva, veľmi dôkladne preskúmame pôdu. Budeme mať vždy
pravdu, pretože naši nepriatelia nebudú mať tlač, kde by skutočnosť mohli dôkladne
vysvetliť. Vláka nášmu tlačovému zákonu ich budeme môcť úplne potrieť. nakoniec
pomocou našej tlače tretej kategórie budeme môcť zakročiť proti pokusným
balónikom, uverejneným v polooficiálnych listoch.

- 39 -

18. V dnešnej žurnalistike je už zavedená solidarita podľa slobodomurárskeho
spôsobu. Všetci členovia tlače sú viazaní výrobným tajomstvom. Žiaden z nich
neodhalí svoje tajomstvo, ak nedostane príkaz. Ani sa to neodváži. Ak má byť totižto
niekto pustený do kruhov žurnalistov, musí, mať za sebou nejaký hanebný čin, ktorý
by bol okamžite uverejnený, keby sa dopustil nediskrétnosti. Pretože je však takýto
hanebný čin známy len malému počtu ľudí, vzrastá prestíž žurnalistov po celej zemi,
sú predmetom obdivu.
19. Počítame aj s vidiekom. Tam musíme vzbudiť túžby a nádeje, ktoré sú v
protiklade k požiadavkám mešťanov. Mešťanom ich potom predložíme ako
samorastlé požiadavky a názory dediny. Samozrejme, že pôvodcami intríg budeme
my. Pokiaľ nebudeme pri kormidle, je nutné, aby hlavné mestá záviseli od mienky
vidieka. Nesmieme pripustiť, aby hlavné mestá diskutovali o hotových veciach, ktoré
už boli prijaté vidieckou väčšinou.
20. Akonáhle však dosiahneme obdobie "nového režimu", obdobie pred nastolením
našej vlády, nedovolíme už tlači, aby prinášala správy o zločinoch. Ľud musí veriť, že
nová vláda uspokojila všetkých natoľko, že sa už žiadne zločiny nepáchajú. A ak sa
nejaký zločin predsa len stane, nesmie o ňom vedieť nikto iný, než sama obeť alebo
náhodní svedkovia.

- 40 -

Sedenie trináste

1. Starosť o denný chlieb ukladá Gojimom mlčať a robí z nich našich poslušných
služobníkov. Tých, ktorých potom zamestnávame v našej tlači, budú na náš rozkaz
písať o všetkom, čo nemôžeme otvorene uverejniť v úradnej tlači. A zatiaľ, čo
budeme o tom polemizovať, vyhlásime vopred pripravené zákony a predložíme ich
verejnosti ako hotovú vec. Nikto sa neodváži žiadať odvolanie týchto opatrení už len
preto, že ich označíme za zlepšenie doterajšieho stavu. Tlač aj tak obráti pozornosť
verejnosti k iným, novým otázkam. Veď je známe, že sme ľud navykli hľadať neustále
nové vzrušenie. Politickí dobrodruhovia sa vrhnú na tieto otázky bez toho, aby si
uvedomili, že im nerozumejú. Napriek tomu sa však domnievajú, že sa o nich musí
hovoriť. Zopakujme si ešte raz, že otázkam našej politiky môžu rozumieť len tí, ktorí
ich po stáročia tvorili alebo ich prehlbovali.
2. Z toho pre nás vyplýva, že chceme ovládnuť verejnú mienku len preto, aby sme
uľahčili chod nášho štátneho stroja. Z toho môžete vidieť, že v rôznych otázkach
nestojíme o súhlas s našimi činmi, ale len o súhlas zo slovami, budeme stále
prehlasovať, že našu politiku vedie nádej a presvedčenie, že slúži verejnému blahu.
3. Aby sme odvrátili nespokojný ľud od politických otázok, dáme mu iné námety v
podobe otázok priemyslových. Nech sa ľud vybije radšej na tomto poli. Ľud si rád
odpočinie od domnelej politickej činnosti, na ktorú sme ho privykli za účelom boja
proti gojimskej vláde, ale len vtedy, keď ho zamestnáme novými vecami, o politickej
dôležitosti ktorých ho presvedčíme.
4. Aby ľud nemohol rozumne uvažovať o politike, rozptýlime ho zábavami, hrami,
divadlami, záľubami, pohostinstvami a strediskami ľudovej kultúry. Čoskoro začneme
v tlači vypisovať ceny pre umelecké i športové súťaže všetkých druhov. Nový
záujem, ktorý to vzbudí, dokonale odvráti myseľ ľudu od otázok, pre ktoré by sme sa
inak s ním mohli dostať do rozporu. Keď ľud pomaly úplne stratí schopnosť
samostatného myslenia, bude s nami mimovoľne súhlasiť. My jediní mu totiž
budeme, pomocou našich agentov, dávať látku na premýšľanie, ale tak, aby o jej
spojitosti s nami nemal ani tušenia.
5. Úloha liberálnych utopistov skončí, akonáhle bude uznaná naša vláda. Do toho
okamžiku nám budú vykonávať veľké služby. Ich myslenie obrátime k fantastickým
teóriám, o ktorých si budú myslieť, že sú pokrokové. Heslom pokroku sme dokázali
dokonale popliesť mozgy hlúpych Gojimov. Medzi Gojimami nie je ani jediný, ktorý by
pochopil, že toto slovo slúži len na zakrytie pravdy, s výnimkou, keď ide o hmotné
vynálezy. Je predsa ľahké porozumieť tomu, že ak je len jedna pravda, tak v nej
nemôže byť pokrok. Pokrok slúži, ako každá falošná myšlienka, len na zastretie
pravdy, ktorú poznáme len my, Bohom vyvolení, pretože sme jej strážcami.
6. Až nastolíme našu vládu, budú naši rečníci prednášať o veľkých otázkach, ktoré
zmietali ľudstvom tak dlho, až bolo konečne privedené pod našu požehnanú vládu.
Kto by nás v tom okamžiku podozrieval, že všetky tieto otázky sme nastolili my na
základe politického plánu, ktorý nemohol nikto a nikdy po toľko storočí objaviť?

- 41 -

Sedenie štrnáste

1. Keď budeme pánmi my, tak už nestrpíme žiadne iné náboženstvo, než naše, ktoré
vyznáva jediného boha, s ktorým je spätý náš osud, pretože my sme vyvolený národ
a náš osud určuje osud celého sveta. Preto musíme zničiť všetky ostatné
náboženstvá. Ak na základe toho povstanú amoderní bezbožníci, tento prechodný
zjav náš plán nijak nezahatí, pretože budú slúžiť ako výstražný príklad
nasledujúcemu potomstvu, ktoré prijme naše učenie, učenie Mojžišovho náboženstva,
ktoré nás svojou dôkladne vybudovanou a premyslenou sústavou vedie k
panstvu nad celým svetom. Tým vzbudíme aj úctu k mystickým pravdám
slobodomurárskeho zasvätenia, ktoré, priznajme si to, je základom našej výchovnej
schopnosti.
2. Preto budeme stále uverejňovať články, v ktorých sa budú porovnávať naše
blahodarné zákony so zákonmi predchádzajúcimi. Výhody mieru, vybojovaného
stáročným nepokojom, dajú vyniknúť tomu, aká požehnaná je naša vláda.
Bezohľadne budeme vytýkať chyby, ktorých sa dopustili Gojimovia v dobách svojej
správy. Tým vzbudíme takú nechuť voči gojimskej správe, že ľud dá prednosť
nevoľníctvu a mieru ako právu i keď najvyššej slobody. Tým skôr, že sloboda ich
kruto mučila, vzala im všetky podmienky existencie a nakoniec ich vydala napospas
dobrodruhom, ktorí nevedia, čo si so slobodou počať. Úplne zbytočné striedanie vlád,
k čomu sme ich pobádali, aby sme podkopali ich vládne sústavy, vzbudí v nich takú
hrôzu, že radšej budú s našou stranou znášať všetko, len aby neupadli do minulých
neporiadkov a biedy. Okrem toho budeme poukazovať na historické chyby, ktorých
sa dopúšťali vlády Gojimov, na chyby, ktoré spôsobovali ľudstvu stáročné utrpenia.
Tieto vlády totiž obchádzali všetko, čo by mohlo prispieť ku skutočnému verejnému
blahu, pretože všetky projekty sociálneho pokroku boli len fantáziou. Gojimovia
nespozorovali, že vzájomné vzťahy, ktoré tvoria základ ľudského spolužitia, sa týmito
sociálnymi zriadeniami nezlepšili, ale naopak.
3. Silu našich zásad a ich dôsledkov založíme na tom, že ich budeme hlásať a
vysvetľovať tak, aby vynikli ako protiklad minulého spoločenského poriadku, ktorý sa
neosvedčil.
4. Naši filozofi budú hovoriť o všetkých nedostatkoch náboženstva Gojimov, ale nikto
nebude môcť hovoriť o pravom zmysle nášho náboženstva, pretože mu nikto nebude
celkom presne rozumieť, okrem našich spoluveriacich, ktorí však nikdy naše
tajomstvo neodhalia.
5. V tzv. pokrokových štátoch sme dali podnet na vydávanie hlúpych, oplzlých a
nehanebných kníh. Až dosiahneme moc, budeme podporovať vydávanie takýchto
nemorálností, aby sa stále viac zdal zjavnejší protiklad medzi učením a prejavmi
našich autorít. Naši mudrci, ktorí sú vychovávaní, aby viedli Gojimov, pripravia
prednášky, politické programy a články, aby získali vplyv na ich myslenie a riadili ho
tak, aby sa Gojimovia na všetko pozerali a bolí vychovávaní podľa našich želaní.

- 42 -

Sedenie pätnáste

1. Až skončia revolúcie, ktoré rozpútame, a budeme vo všetkých štátoch
zvrchovanými pánmi a až všetky doterajšie vlády budú úplne zosadené, dáme pozor
na to, aby sa nemohlo proti nám zorganizovať žiadne spiknutie.
2. Popravíme každého, kto sa chopí zbrane, aby bojoval proti našej vláde. Založenie
akejkoľvek tajnej spoločnosti sa tiež bude trestať smrťou. Súčasné tajné spoločnosti,
ktoré sú nám známe a ktoré pracovali pre nás alebo proti nám, budú rozpustené, a
ich členovia budú poslaní do vyhnanstva, do krajín ďaleko od Európy.
3. Rovnaký osud postihne aj slobodomurárov - Gojimov, ktorí prináležia lóžam a o
ktorých už príliš mnoho vedia. Slobodomurárov, ktorým budeme zaviazaní nejakou
vďakou, budeme udržiavať v neustálom strachu pred vyhnanstvom. Vyhlásime
zákon, ktorým vypovieme členov tajných spoločností z Európy, ktorá bude sídlom
našej vlády. Rozhodnutia našej vlády budú konečné a bez odvolania.
4. Do spoločnosti Gojimov sme zasiali semeno sváru a nepokojov tak hlboko, že
poriadok sa dá obnoviť len nemilosrdným opatrením, ktoré ukáže každému, že nás
musí poslúchať. Ak ide o prospech budúcnosti, nesmie sa hľadieť na počet obetí.
Povinnosť každej vlády, ktorá vie, že jej bytie nie je založené na privilégiách, ale na
plnení záväzkov voči nám, je hľadať dobro aj za cenu popráv.
5. Aby bola vláda trvalo pevná, musí povzniesť vážnosť svojej moci. To dosiahne iba
poukazovaním na svoju veľkú a neochvejnú moc vzbudzovaním dojmu svojej
naprostej nezraniteľnosti, tajuplnej povahy aj tým, že je vyvolená samým Bohom.
Takou bola až do poslednej chvíle ruská šľachta, ktorá spolu s pápežom je naším
jediným nebezpečným nepriateľom na svete. Spomeňte si na Taliansko: zaliate
krvou - Sullovi, ktorý toto krvipreliatie spôsobil, neskrivilo ani vlas na hlave. Sullu ľud
zbožňoval aj napriek tomu, že mu spôsobil len problémy a jeho odvážny návrat do
Talianska ho zachránil pred prenasledovaním. Ľud sa neodváži siahnuť na muža,
ktorý ho fascinuje statočnosťou a duchaprítomnosťou.
6. Dovtedy, kým neuchopíme vládu, budeme zakladať a rozmnožovať vo všetkých
krajinách sveta slobodomurárske lóže. Do nich prilákame všetkých, ktorí sú alebo sa
môžu stať verejne činnými, pretože v lóžach sa dozvieme všetko a zároveň nimi
rozšírime náš vplyv.
7. Všetky lóže budú sústredené pod jediné vedenie známe len nám a budú
spravované našimi mudrcmi. Lóže budú mať vo vedení svojich zástupcov a tí budú
tvoriť spojku s viditeľným predsedníctvom slobodomurárov. Len títo zástupcovia
budú oprávnení odovzdávať heslo a zúčastňovať sa na vypracovávaní programu. V
lóžach zhromaždíme príslušníkov všetkých spoločenských tried, voľnomyšlienkárov a
revolucionárov. Tak sa dozvieme o najtajnejších politických plánoch a podľa toho sa
zariadime. Skoro všetci príslušníci medzinárodnej i štátnej polície budú
slobodomurári. Tí budú pre nás nepostrádateľní, pretože polícia má moc nielen
zakročiť proti zločincom, ale môže nám pomáhať pri zakrývaní nášho vlastného
jednania, môže vzbudzovať nepokoje a nespokojnosť. Väčšina ľudí, ktorí vstupujú do
tajných spoločností, sú dobrodruhovia, "šplhúni" a ľudia vcelku bez ceny. Tí nám
potiaže spôsobovať nebudú, naopak, budú nám pomáhať v našom diele.
8. Ak nastanú vo svete nepokoje, bude to len dôkaz, že bolo nevyhnutné, aby sme
ich vyvolali a zničili ich príliš vyvinutú svornosť. Ak však dôjde ku spiknutiu, tak na
čele musí stáť niektorý z našich najoddanejších služobníkov.
9. Je prirodzené, že len náš národ môže viesť a riadiť slobodomurárske dianie,
pretože my jediní vieme, kam ho smerujeme a aký je cieľ ich činov. Gojimovia
nerozumejú ničomu, ba ani bezprostredným výsledkom. Vo svojich plánoch sa

- 43 -

uspokoja s okamžitým splnením svojich túžob, nespozorujú však, že tieto plány
nevzišli z ich hláv, že sme im ich vnukli my.
10. Gojimovia budú vstupovať do lóží buď z obyčajnej zvedavosti alebo s očakávaním
hmotného prospechu. Iní tam pôjdu s nádejou, že sa im splnia ich neuskutočniteľné
sny. Túžia po vzrušení, ktoré im spôsobujú rečnícke úspechy a
budeme im preto do omrzenia tlieskať. Doprajme im tento úspech, aby sme využili
okamžik osudného klamu, ktorý vzniká, keď si človek myslí, že je otcom myšlienok a
nevie, že mu boli vnuknuté niekým iným. Neviete si, páni, ani predstaviť, ako ľahko je
možné uviesť aj najinteligentnejších Gojimov do stavu smiešnej naivnosti, ak im
polichotíme a aké ľahké je vziať im všetku odvahu aj najmenším neúspechom,
napríklad len tým, že im netlieskate. Vtedy sa ihneď stanú našimi pokornými
služobníkmi, len aby sme im umožnili zase nový úspech. Zatiaľ čo náš vlastný národ
sa nestará o iný úspech, než aby mohol uskutočniť svoje plány, Gojimovia sú ochotní
obetovať svoje záujmy, aby dosiahli vonkajší úspech. Táto psychológia nám uľahčuje
riadiť ich: tieto zdanlivé tigre sú v skutočnosti baránčie dušičky a do ich mozgov sa
dajú vpraviť aj najnezmyselnejšie hlúposti.
11. Nasadili sme im do hláv aj ďalšiu hlúposť, totiž predstavu, že individualita človeka
musí zaniknúť v kolektíve, ktorý je však len symbolickou predstavou. Ale oni zatiaľ
neprišli a ani nikdy neprídu na to, že táto hlúposť je v priamom protiklade so
základnými prírodnými zákonmi. Od počiatku sveta príroda vytvorila každú bytosť
odlišnú od inej len preto, aby mohla vyjadriť svoju individualitu. Ak teda Gojimovia od
nás prijali takýto nezmysel, je to obrazom, na akom nízkom vývojovom stupni je ich
myslenie v porovnaní s nami. Už len to nám vopred zaručuje úspech.
12. Akí jasnovidci boli už naši starí Mudrci, keď povedali, že pre dosiahnutie nejakej
dôležitej veci sa nikto nemusí pozastavovať nad prostriedkami, ani počítať
nevyhnutné obete. My sme nikdy nepočítali obete Gojimov, aj keď sme spolu s nimi
obetovali mnoho našincov. Tým sme však dosiahli tak mocné postavenie pre náš
národ, že sme o tom ani nesnívali. Pomerne malé obete z našich radov zachránili
náš národ pred skazou.
13. Smrť je nevyhnutným koncom všetkého. Je teda lepšie urýchliť smrť tých, ktorí sa
miešajú do našich záležitostí, než sa pozerať na to, akoby umieral náš národ alebo
my sami, ktorí sme toto dielo stvorili. Slobodomurárov likvidujeme tak, že nás nikto,
kto je mimo lóže, nepodozrieva. Ani samé obete sa nedozvedia o svojom odsúdení.
Umierajú, keď je to potrebné, zdanlivo prirodzenou smrťou. Pretože to bratia z lóže
vedia, netrúfajú si proti tomu vystúpiť. Tak sme u slobodomurárov vykorenili túžbu aj
po najmenšom odpore. Gojimom síce kážeme liberalizmus, ale náš ľud a našich
dôverníkov udržujeme v železnej disciplíne.
14. Svojím vplyvom sme docielili, že sa gojimské zákony používajú len veľmi málo.
Úctu pred zákonmi podkopali naše slobodomyšlienkárske výklady, spory o
najdôležitejších základoch politiky a morálky. Súdy rozhodujú, podľa nami
vštepených názorov a podľa nášho želania. Toto dosahujeme ľahko prostredníctvom
osôb, s ktorými nie sme vo viditeľnom spojení, ďalej tlačou alebo aj inak. Aj vysokí
hodnostári a senátori sa riadia našimi radami.
15. Zvierací duch Gojimov nie je schopný skúmať a pozorovať. Ešte menej dokáže
predvídať, k akému výsledku môže viesť uskutočnenie stanovených zásad. Tento
rozdiel v rozumovom uvažovaní nás a Gojimov jasne ukazuje, že sme Boží
vyvolenci, zvlášť v porovnaní s ľudovou, zvieracou povahou Gojimov. Gojimovia
vidia, ale nedokážu predvídať a okrem hmotných vecí nevedia nič vynájsť. Teda je
jasné, že sama príroda nás predurčila, aby sme sa stali pánmi a vládcami sveta.

- 44 -

16. Až nastane okamžik, že sa staneme vládcami a budeme môcť poukázať na
výhody našej vlády, zmeníme všetky zákony. Naše zákony budú krátke, jasné,
nedoceniteľné a nebudú potrebovať výklad - preto ich bude každý dokonale ovládať.
17. Hlavným bodom, ktorý bude obzvlášť dôležitý, bude absolútna poslušnosť
vrchnosti. Táto poslušnosť vylúči akékoľvek zneužitie zákona, pretože každý a bez
výnimky bude zodpovedný najvyššej vláde.
18. Odstráni sa zneužívanie moci nižšími úradníkmi, pretože bude trestané tak
nemilosrdne, že vinníkom prejde chuť vec zopakovať. Budeme starostlivo pozorovať
každý krok verejnej mienky, pretože od nej závisí správny chod štátneho aparátu.
Korupcia v týchto vrstvách spôsobuje korupciu aj inde. Ani jediný priestupok zákona
či prípad korupcie neostane bez trestu. Sprenevery prestanú hneď potom, ako dôjde
k prvému potrestaniu.
19. Úcta k vláde vyžaduje, aby sa ukladali účinné tresty aj za najmenší útok proti
posvätnosti najvyššej zvrchovanosti, zvlášť, ak bol podniknutý z osobných pohnútok.
Ak bude vinník potrestaný príliš prísne, bude sa podobať vojakovi, ktorý padol na
bojovom poli štátnej správy za účelom obhájenia Moci, Zásad a Zákona. Tieto
princípy totiž nepripúšťajú, aby ani tí, ktorí vedú štátnu správu, stavali svoje osobné
ciele vyššie ako svoju povinnosť k verejnosti.
20. Naši sudcovia budú vedieť, že akákoľvek ich zhovievavosť znamená prestúpenie
zákona, ktorý bol vytvorený za účelom prísneho potrestania zločinu, a nie aby slúžil k
prejavom morálnych vlastností sudcov. Takéto vlastnosti môžu vzbudzovať úctu v
súkromnom živote, nikdy však nie v živote verejnom, ktorý je formou výchovy
ľudstva.
21. Naši sudcovia po dovŕšení 55. roku života neostanú v úradoch. Jednak preto, že
starci majú sklony k nerozvážnym úsudkom a ťažšie si zvykajú na nové pravidlá,
jednak preto, že tým umožníme väčšiu výmenu sudcov, ktorí tak budú poddajnejší
nášmu tlaku. Kto si bude chcieť udržať svoje miesto, musí nás slepo poslúchať.
Svojich sudcov si vyberieme z ľudí, ktorí chápu, že majú trestať a používať zákony, a
nie sa dať unášať snívaním o liberalizme na úkor vlády, ako si to dnes predstavujú
Gojimovia.
22. Sústava založená na častej výmene úradníctva poslúži na to, že sa zničí
súdržnosť medzi úradníkmi, ktorí budú tým lepšie hájiť záujmy vlády, od ktorej závisí
ich osud. Najmladšia generácia sudcov bude vychovaná tak, že nestrpí zločiny proti
nášmu zriadeniu.
23. Pretože si dnešní sudcovia Gojimov dostatočne neuvedomujú svoje povinnosti,
nachádzajú na každom zločine nejakú poľahčujúcu okolnosť. Je to dané tým, že
dnešní vládcovia zabúdajú pri vymenúvaní sudcov vzbudiť v nich zmysel pre
povinnosť, svedomitosť a aj pre význam ich práce. Tak, ako zviera posiela svoje
mláďatá hľadať korisť, takisto zverujú Gojimovia poddaným vysoké úrady,
nevysvetliac im podstatu ich úlohy. Tak si ich vlády podkopávajú svoju autoritu
činnosťou vlastných úradníkov.
24. Z toho musíme vyvodiť poučenie pre našu vládu. Voľnomyšlienkárstvo vylúčime
zo všetkých oborov štátnej správy, na ktorých bude za našej vlády závisieť
spoločenská výchova našich poddaných. Tieto miesta vyhradíme len pre tých, ktorí
budú špeciálne vychovaní na prácu v štátnej službe.
25. Mohlo by sa nám vytýkať, že zadĺžime štátnu pokladnicu tým, že starých
úradníkov pošleme na odpočinok. Na to odpoviem takto: Skôr než budú penzionovaní,
nájdu sa pre nich miesta v súkromných službách, kde si budú môcť vynahradiť
to, čo stratili. Nakoniec, prílišných výdavkov sa báť nemusíme, pretože
všetky peniaze sveta budú v našich rukách.

- 45 -

26. Pretože naša samovláda bude dôsledná, bude rešpektovaný každý prejav našej
zvrchovanej moci a každý ju bude bez reptania poslúchať. Nakoniec, nebudeme si
všímať žiadne reptanie či nespokojnosť. Keby predsa len došlo k nejakým činom,
použijeme prostriedky, ktoré zastrašia ostatných ľudí.
27. Odvolacie právo zachováme len pre seba, inak ho zrušíme. Pretože súdnictvo je
výsadou panovníka, nemožno pripustiť, aby si ľud myslel, že nami vymenovaní
sudcovia môžu vyniesť chybný rozsudok. Aj keby sa v rozsudku vyskytol omyl,
odstránime ho sami. Sudca by bol však prísne potrestaný za to, že nepoznal svoje
povinnosti a svoju zodpovednosť, takže by sa podobný prípad určite neopakoval.
Opakujem, že budeme bdieť nad všetkými opatreniami našej správy, aby bol ľud s
nami spokojný. Ľud má právo žiadať od dobrej vlády aj dobré výkonné orgány.
28. Naša vláda bude vzbudzovať dojem patriarchálnej a otcovskej starostlivosti na
čele s naším panovníkom. Naši poddaní v ňom budú vidieť otca, ktorého úlohou je
bdieť nad všetkými ich potrebami, nad všetkými podnetmi, otca, ktorý sa stará o
všetky vzťahy ako medzi poddanými navzájom, tak aj medzi nimi a vládou. Tým
vzbudíme v ľuďoch predstavu, že ak chcú žiť v mieri a pokoji, nemôžu bez toho
svojho strážcu sami nič podniknúť. Samovládu nášho panovníka bude ľud uctievať a
zbožňovať, najmä ak zistí, že naši úradníci jednajú len v medziach svojich povinností
a stačí im to, že slepo plnia rozkazy svojho pána. Naši poddaní budú šťastí, keď
uvidia, že každá otázka ich života je upravená tak, ako to robia múdri rodičia, ktorí
chcú svoje deti vychovať k úcte, poslušnosti a plneniu si povinností . Veď vzhľadom k
tajomstvám našej politiky, je ľud skutočne podobný malému dieťaťu!
29. Ako pozorujete, náš despotizmus je založený na práve a povinnosti: právo žiadať
plnenie povinností je najvznešenejšou úlohou vlády, ktorá s poddanými jedná ako
otec s deťmi. Súčasne má právo silnejšieho, aby vplyvom svojej moci viedla ľudstvo
k spoločenskému poriadku, ktorý je založený na prirodzenom zákone poslušnosti.
Všetko na svete je podrobené buď niekomu alebo okolnostiam, alebo vlastnej
povahe - vždy však niečomu silnejšiemu. Preto buďme najsilnejší my, aby úloha
docieliť všeobecný blahobyt pripadla nám. Bez váhania musíme obetovať každého,
kto poruší platný poriadok, pretože sila výchovnej sústavy spočíva v príkladnom
trestaní zla.
30. Až si izraelský kráľ položí korunu na svoju posvätenú hlavu, ktorú mu už vtedy
ponúkne aj celá Európa, stane sa patriarchom celého sveta. Obete, ktoré si vyžiada
dosiahnutie tohto cieľa, nikdy nedosiahnu počet tých obetí, ktoré padli na oltár
velikášstvu za stáročného panovania gojimských vlád.
31. Náš panovník bude v stálom styku s ľudom a bude k nemu hovoriť tak, že sa jeho
sláva ihneď rozšíri po celom svete.

- 46 -

Sedenie šestnáste

1. Aby sme zničili každé zlučovanie síl, okrem našich, zmeníme systém univerzít,
ktoré sú hlavnou oporou súdržnosti a vybudujeme ich na nových základoch: rektori a
profesori budú do podrobností pripravení kú svojej činnosti podľa tajného programu,
od ktorého sa nebudú môcť beztrestne odchýliť ani o vlások. Budeme ich vyberať
veľmi starostlivo a budú podriadení priamo vláde.
2. Potlačíme vyučovanie občianskeho práva, ako i všetkého čo sa týka politiky. Tieto
veci sa budú učiť len niekoľkí najschopnejší muži, ktorí budú vybraní z radov
zasvätencov. Univerzity nebudú udeľovať žiadne diplomy mladíkom, ktorí majú
sklony k tomu, že vytvorenie konštitúcie pokladajú za rovnakú vec ako je napísanie
komédie alebo tragédie, alebo si vyhradzujú právo miešať sa do politických
záležitostí, ktorým nerozumeli už ani otcovia.
3. Štúdium politických otázok, neodborne riadené veľkým počtom ľudí, vychováva
utopistov a občanov veľmi priemerných kvalít, ako môžete sami vidieť z učebných
osnov, ktoré zaviedli Gojimovia. Museli sme do ich výchovnej sústavy vštepiť zásady,
ktoré sú schopné rozvrátiť ich sociálny poriadok. Ale keď budeme mať v rukách
všetku moc, zakážeme vyučovať všetkým, ktorí by nám mohli prekážať a vylúčime z
vyučovania všetky predmety, ktoré by mohli spôsobiť chaos. Z mládeže si vytvoríme
poslušné deti, milujúce svojho panovníka, v ktorom budú vidieť záruku mieru a
pokoja.
4. Namiesto štúdia klasikov a starovekých dejín, ktoré obsahujú viac zlých ako
dobrých príkladov, zavedieme vyučovanie o otázkach budúcnosti. Z pamäti národov
vyhladíme všetky stopy na udalosti minulých storočí, ktoré by poškodzovali našu
povesť a ponecháme im len tie, ktoré stavajú na obdiv chyby gojimských vlád.
Hlavným predmetom výchovnej osnovy bude štúdium praktického života, štúdium
sociálneho zriadenia, vzájomného pomeru ľudí, nutnosti vyhýbať sa zlu, názorných
príkladov ako vzniká zlo a pedagogických otázok.
5. Vyučovací program bude u každej kasty iný, pretože výchova nesmie mať nikdy
jednotný charakter. Táto posledná zásada je obzvlášť dôležitá. Vzdelanie každého
stavu bude presne vymedzené jeho zvláštnym určením a povahou jeho práce.
Vynikajúci ľudia sa vždy povzniesli a aj v budúcnosti sa povznesú do vyššieho stavu.
Pretože však vždy pôjde o výnimky, je úplným šialenstvom otvoriť brány
neschopným, pripúšťať ich do vyššej spoločnosti a povoliť im, aj keď výnimočne, aby
zaberali miesta tým, ktorí boli pre ne zrodení a vychovaní. Páni, dobré viete, čo sa
stalo s Gojimami, keď pripustili takú nerozvážnosť.
6. Aby poddaní milovali svojho panovníka, je nutné, aby sa na školách a aj na
verejných miestach neustále zdôrazňovala dôležitosť jeho činnosti a jeho dobré
úmysly.
7. Voľnosť vyučovania úplne zrušíme. Žiaci budú mať právo, aby sa mohli so svojimi
rodičmi stretávať vo svojich školských budovách ako v kluboch. Na schôdzach, ktoré
sa budú konať v dobe voľna, budú profesori čítať prednášky, na pohľad úplne
nestranné, týkajúce sa jednak problémov vzájomného pomeru ľudí, ako aj podstaty
dobrého príkladu i nevýhod, ktoré vznikajú z bezuzdnej súťaže. Bude sa tu
prednášať aj o nových, svetu dosiaľ neodhalených filozofických teóriách. Týmto
teóriám dodáme dogmatický náter a použijeme ich ako základný prvok k obracaniu
ľudí na našu vieru. Keď som vám objasnil náš akčný program pre prítomnosť i
budúcnosť, prejdeme k výkladu o princípoch týchto teórií.
8. Zo stáročných skúseností vieme, že ľudia žijú pod dojmom ideí, myšlienok, a
dávajú sa nimi viesť. Tieto si osvojili výchovu a dajú sa v každom veku, rôznymi
prostriedkami vychovávať. Pretože to vieme, vyhladíme pre svoj prospech všetky

- 47 -

posledné záchvevy slobodného myslenia, ktoré sme už dávno riadili pre nás nutným
smerom. Spôsob zotročenia myslenia existuje už v tom, čomu hovorím názorné
vyučovanie. Táto metóda úplne potlačí mozgovú činnosť Gojimov, urobí z nich
poslušné zvieratá, ktoré aby niečo pochopili, musia to najprv vidieť. Už Bourgeois,
jeden z našich najlepších agentov, sa vo Francúzsku zasadil o tento spôsob
názorného vyučovania.

- 48 -

Sedenie sedemnáste

1. Právnické povolanie robí z tých, ktorí sa mu venujú, úplne chladných, krutých,
zarputilých ľudí a zbavuje ich všetkých zásad. Núti ich, aby sa na nás pozerali z
neosobného alebo prísne zákonného hľadiska. Advokáti sa pri vedení procesov
naučili pozerať len na svoj osobný prospech a nie na prospech verejného blaha.
Málokedy odmietnu viesť spor, naopak, denne sa snažia nejaký získať, chytajúc sa aj
nepatrných kľučiek práva. Pritom sa snažia za každú cenu dosiahnuť oslobodzujúci
rozsudok a tým znemravňujú celú právnu starostlivosť. Obmedzíme ich pôsobnosť a
urobíme z nich výkonných úradníkov verejnej moci. Advokáti už nebudú mať priamy
styk so svojimi klientami a rovnako sa to bude týkať aj sudcov. Od súdu dostanú
pridelené súdne prípady, pripravia ich podľa podkladov a budú hájiť svojich klientov
podľa predbežného výsluchu a podľa skutočností, ktoré vyšli najavo pri súdnom
pojednávaní. Dostanú jednotný plat bez ohľadu na výsledok procesu. Ich úlohou
bude vyložiť vec za účelom vážnej obhajoby, v protiklade k verejnému žalobcovi,
ktorý ich vykladá zo svojho hľadiska a za účelom obžaloby. Tým sa pojednávanie
skráti a vykoná sa počestná a nestranná obhajoba, ktorá nebude vedená s cieľom
osobného zisku, ale preto, že advokáti sú skutočne presvedčení o nevine svojho
klienta. Týmto systémom sa potlačí aj korupcia, ktorá je rozšírená medzi advokátmi a
zamedzí sa tomu, aby procesy vyhrávali tí, ktorí najviac platia.
2. Vynaložili sme mnoho síl na to, aby sme podkopávali dôveru v gojimských kňazov,
ktorých činnosť by nám mohla veľmi prekážať. V tomto smere sme doposiaľ docielili
značných úspechov, lebo vplyv kňazov na ľud sa deň odo dňa zmenšuje.
3. Dnes je už sloboda svedomia uznaná všade. Preto je vyhladenie kresťanstva
otázkou len niekoľkých rokov. Ďaleko ľahšie sa nám to podarí u ostatných
náboženstiev, ale o tom by bolo predčasné hovoriť. Klerikalizmus a kňazstvo obmedzíme
v jeho činnosti natoľko, aby jeho vplyv v budúcnosti nebol prakticky žiadny.
4. Až nadíde okamžik, kedy bude nutné zničiť aj pápežstvo, uskutoční ľud, vedený
našou neviditeľnou rukou, útok na vatikánsky palác. Tu však zakročíme pod
zámienkou, aby sa neprelievalo príliš mnoho krvi. V skutočnosti to však bude len
preto, aby sme vnikli do vatikánskych komnát, ktoré potom neopustíme skôr, ako
nezničíme jeho moc a to i morálne.
5. Kráľ izraelský sa potom stane pravým pápežom sveta, patriarchom medzinárodnej
cirkvi.
6. Do tej doby, než prevychováme mládež k tomu, aby vstúpila do prechodného a
potom do nášho náboženstva, nebudeme otvorene útočiť proti pôsobiacim cirkvám,
ale pomocou vhodnej kritiky budeme zasievať rozpory do ich radov. Naša tlač bude
zľahčovať vládne činy, i náboženstvo a odhaľovať neschopnosť Gojimov. Urobí to
úplne bezohľadne a bude znižovať ich autoritu, ako to vie len náš geniálny národ.
7. Naša vláda sa bude podobať Bohu Višnuovi - každá z jeho sto rúk bude držať
jedno z pohonných pružín sociálneho stroja. Aj bez štátnej polície budeme všetko
vedieť. Dnes, ako viete, je štátna polícia riadená nami tak, že bráni tomu, aby sa
vláda vôbec niečo dozvedela. Celá tretina poddaných bude podľa nášho programu
špehovať druhých a to len z pocitu povinnosti, aby vláde preukázala dobrovoľnú
službu. Remeslo vyzvedačov a udavačov sa už nebude pokladať za nečestné,
naopak, bude veľmi počestné. Naproti tomu budeme prísne trestať falošné udania,
aby sme zamedzili zneužitiu tohto práva.
8. Naši dôverníci budú pochádzať z najvyšších, ale i z najnižších spoločenských
kruhov. Budeme ich voliť z radov veselých kumpánov, či už sú to úradníci, kníhkupci,
tlačiari, obchodníci, robotníci alebo čašníci z kaviarní. Táto polícia nebude mať
žiadne splnomocnenie k samostatnému jednaniu, aby ho nemohla zneužiť, ale bude

- 49 -

plniť len úlohy svedkov a vyzvedačov. Jej členovia budú podávať iba správy.
Zvláštny odbor polície bude tieto správy kontrolovať a na ich základe bude vydávať
zatykače. Zatýkať budú žandári alebo štátna polícia.
9. Ak však jedinec, ktorý má za úlohu podávať správy, nebude informovať o nejakom
spiknutí, bude obžalovaný zo zatajenia zločinu. Tak, ako sú dnes povinní naši bratia
z vlastného popudu oznámiť nám odpadlíctvo alebo vzburu proti Kahalu, o ktorom sa
dozvedia, rovnako budú všetci poddaní nášho kráľovstva povinní udávať previnilcov.
10. Takéto organizácie odstránia každé zneužitie moci, akúkoľvek násilnosť či
korupciu, inými slovami všetky chyby, ktorých sa na našu radu a podľa našej teórie o
právach človeka dopúšťajú Gojimovia. Ako by sme nakoniec mohli dosiahnuť svoj
cieľ a spôsobiť ďalšie neporiadky v ich verejnej správe? Aké ďalšie prostriedky by
sme mohli ešte použiť? Najdôležitejším prostriedkom sú úradníci. Tým musí byť
poskytnutá možnosť prejaviť svoje najhoršie zmýšľanie, aby zneužívali svoju úradnú
moc a podliehali úplatnosti, ku ktorej potom dovedú aj ostatných.

- 50 -

Sedenie osemnáste

1. Až usúdime, že je potrebné zosilniť policajné opatrenia, ktoré však ničia prestíž
vládnej moci najviac, pomocou skúsených rečníkov vzbudíme umelé nepokoje a
zdanlivú nespokojnosť. Okolo rečníkov sa potom združia tí, ktorí s nimi budú
súhlasiť. Potom si nájdeme zámienky na domové prehliadky, na ich stíhanie a k
vydaniu nových, slobodu obmedzujúcich zákonov, ktoré budú vykonávať naši agenti,
nasadení do gojimskej polície.
2. Mnoho ľudí sa spiknutia zúčastní len z obyčajnej záľuby, aby potom mohli tárať.
Potiaľ ich necháme na pokoji, pokiaľ neprikročia k skutkom. Uspokojíme sa s tým, že
medzi nich nasadíme vyzvedačov tajnej polície. Je však nutné mať na zreteli, že keď
sa príliš často odhaľuje spiknutie, trpí tým vládna prestíž. Vzniká dojem, že vládna
moc je buď slabá, alebo, čo je ešte horšie, že uznáva vlastné chyby. Dobré viete, že
sme podkopali prestíž gojimských panovníkov častými atentátmi, ktoré zosnovali naši
nadháňači, slepé ovce nášho stáda. Ľahko sa dali zviesť k zločinu niekoľkými
liberálnymi frázami, len keď mali politický náter. Zničili sme vážnosť štátnych
predstaviteľov tým, že ich nútime k všeobecne známym policajným opatreniam, čím
však priznávajú svoju vlastnú slabosť.
3. Nášho panovníka budeme veľmi dobre chrániť úplne neviditeľnou gardou. Nikdy
nesmieme pripustiť, aby vznikol dojem, že nebol schopný potlačiť každé spiknutie,
alebo že by sa mal pred ním dokonca skrývať. Keby sa táto mienka vôbec mohla
niekde objaviť, ako to medzi Gojimami býva, tak by to znamenalo v najbližšej
budúcnosti záhubu samotného panovníka alebo určite jeho dynastie.
4. Náš vládca, obklopený svätožiarou svojej dôstojnosti, nebude používať svoju moc
len vo vlastný prospech alebo v prospech svojej dynastie, ale aj pre blaho ľudu, a
preto bude poddanými chcený a ochraňovaný. Budú ho uctievať, pretože každý bude
presvedčený, že na ňom závisí blaho ľudu a celého kráľovstva, rovnako ako
zachovanie poriadku v štáte. Ak sa však musí panovník verejne ochraňovať, priznáva
sa tým, že vládna organizácia je slabá.
5. Kedykoľvek sa náš panovník objaví medzi ľudom, bude vždy obklopený davom
zvedavých nadšencov, ktorí tam budú akoby náhodou. Tí budú stále pri ňom a budú
udržiavať neznáme osoby v dostatočnej vzdialenosti pod zámienkou zachovania
poriadku. A tak si ľudia zvyknú zdržiavať sa v úctivej vzdialenosti. Ak by chcel niekto
z davu podať prosebnú žiadosť a priblížiť sa za týmto účelom k panovníkovi, vezme
žiadosť najbližšie stojaca osoba a pred očami žiadateľa ju dá panovníkovi. Tak
aspoň každý uvidí, že jeho prosba bola prijatá a že vládca si sám kontroluje svoje
štátne záležitosti. Jeho moc si budú vážiť len vtedy, keď sa bude hovoriť: Keby to tak
vedel kráľ... alebo: Kráľ sa o tom iste dozvie!
6. Verejná kráľovská stráž však čoskoro rozptýli predstavy o panovníkovej tajuplnej
moci - s trochou odvahy sa môže každý považovať za schopného k uchopeniu moci.
Vrah, ktorý si je vedomý svojej sily, čaká len na vhodný okamžik, aby mohol
uskutočniť atentát. Gojimom sme našepkali pravý opak a je už zrejmé, do akých
koncov ich priviedla sústava ochrany nositeľov vládnej moci.
7. Zločinca zatkneme hneď pri prvom oprávnenom alebo neoprávnenom podozrení.
Nemôžeme riskovať, aby nám politický zločinec unikol zo strachu, že by mohlo ísť o
omyl. V prípade politického zločinu budeme nemilosrdní. Ak vo výnimočných
prípadoch dovolíme, aby sa skúmali príčiny, ktoré viedli človeka k surovému zločinu,
nemôžeme ospravedlňovať zločiny politické, pretože týmto veciam nerozumie nikto
okrem vlády. Nie je treba zdôrazňovať, že ani všetky vlády si neosvojili umenie
vládnuť.

- 51 -

Sedenie devätnáste

1. Jednotlivcom zakážeme, aby sa miešali do politiky, požiadame však niektorých
ľudí, aby nám podávali námety a návrhy k zlepšeniu pomerov medzi ľuďmi. Z toho
poznáme jednak ich potreby, jednak sa tiež dozvieme o nevhodných túžbach svojich
poddaných. Ak sa to ukáže vhodné, odpovieme na tieto námety alebo návrhy
príslušným opatrením. Alebo ich zavrhneme a verejne poukážeme na hlúposť a
neinteligentnosť tých, ktorí ich podali.
2. Povstanie je len štekotom vyhladnutého psa na slona. Ak je vláda dobre
zorganizovaná, nielen čo sa týka polície, ale aj zo sociálneho hľadiska, ozve sa
štekot vyhladovaného psa za chrbtom slona len preto, pretože pes nepozná jeho silu.
Teda potrebné je len to, aby slon ukázal svoju silu a pes prestane štekať. Akonáhle
uvidí slona, začne vrtieť chvostom.
3. Aby sa odstránila mučenícka aureola u politických zločinov, posadíme ich na
lavicu obžalovaných so zlodejmi, vrahmi a inými zločincami. Verejná mienka sa na
nich bude pozerať rovnako ako na tých ostatných a bude nimi opovrhovať.
4. Pokúsili sme sa docieliť, a myslím, že s úspechom, aby Gojimovia nepoužívali
tento náš systém proti politickým zločincom. K tomu nám poslúžila tlač a verejné
prednášky. Pomocou historických citátov sme vzbudili zdanie, že revolucionári boli
mučeníci za blaho ľudstva. Tým vzrástol počet voľnomyšlienkárskych Gojimov do
tisícov a tým sme ich zavliekli do svojho stáda.

- 52 -

Sedenie dvadsiate

1. Dnes pojednám o finančnom programe, ktorý sme odložili až na koniec svojich
výkladov, pretože je záverečným a najdôležitejším bodom našej sústavy. Než
začnem, musím vám pripomenúť to, čo som už naznačil: Dôsledky našich činností sa
vždy prejavia numericky.
2. Až budeme pánmi my, vyhne sa naša autokratická vláda tomu, aby ľudu ukladala
príliš veľké dane. Nezabudnite, že má hrať úlohu ochrancu a otca. Pretože je však
štátna správa nákladná, bude nevyhnutné zabezpečiť potrebné prostriedky na jej
existenciu. Preto sa otázka rovnováhy v štátnom hospodárstve musí sledovať veľmi
pozorne.
3. Panovník bude v našom vládnom systéme pokladaný za jediného vlastníka
hnuteľného a nehnuteľného majetku, čo sa dá v praxi ľahko realizovať. Vykoná úplne
zákonitú konfiškáciu všetkého majetku v hotovosti za tým účelom, aby reguloval
obeh peňazí v krajine. Najlepšou daňovou metódou je nakoniec progresívne
zdaňovanie majetku. Bohatý bude musieť pochopiť, že je jeho povinnosťou, aby sa
zriekol časti nadbytku pre spoločné blaho štátu. Vláda mu za to zaručí
nedotknuteľnosť toho, čo mu zostáva a právo, aby z toho mal slušný zisk. Hovorím
"slušný", pretože kontrola majetku zabráni zákonom chránenému zlodejstvu.
4. Túto sociálnu reformu musíme nevyhnutne vykonať, pretože je rozumná a
zaručuje verejný mier.
5. Dane, ukladané chudobným, sú zárodkami revolúcií a sú vládam škodlivé, pretože
strácajú výhody tým, že sa pachtia za maličkosťami. Daň z majetku aj tak zamedzí
vzrastanie súkromného majetku u tých, do rúk ktorých sme sa snažili majetok
zhromaždiť ako protiváhu proti nežidovskej vládnej moci a jej financiám.
6. Progresívna daň, určená podľa výšky kapitálu, bude mať väčší výnos ako dnešná
rovnomerná daň. Tento systém je však zatiaľ pre nás užitočný, pretože vzbudzuje
odpor a nespokojnosť medzi Gojimami.
7. Moc nášho panovníka bude spočívať výhradne v rovnováhe síl, ktoré zaručujú
mier. Preto musia majetné vrstvy postúpiť časť svojich dôchodkov, aby bol zaručený
normálny chod vládnej mašinérie. Štátne potreby musia kryť, ktorí to môžu uniesť
najľahšie.
8. Tým potlačíme nenávisť chudobných voči bohatým, pretože tí v nich budú vidieť
finančných podporovateľov štátu, garantov mieru a blahobytu. Chudobní uvidia, že
len bohatí prispievajú na opatrenia, ktoré sú potrebné k všeobecnému blahobytu.
9. Aby zdanená inteligencia nebola s novou vládou príliš nespokojná, predložíme jej
podrobný výkaz štátnych výdavkov, ale bez výdavkov na potreby trónu a
administratívy.
10. Panovník nebude sám vlastniť majetky, pretože bude pokladaný za majiteľa
všetkého v štáte. Dvojaký majetok panovníka by si navzájom odporoval, pretože tak
by mal súkromný majetok a prichádzal by o právo na majetok, ktorý patrí občanom.
11. Štátom budú vydržiavaní len potomci panovníka. Jeho rodičia budú štátni
funkcionári alebo budú mať nejaké zamestnanie, aby mohli mať majetok. Avšak
nebudú môcť okrádať štátnu pokladnicu len preto, že pochádzajú z kráľovskej krvi.
12. Predaj, zisky, dedičstvá budú zdanené progresívnou daňou. Ak sa hnuteľný
majetok prevedie bez zaplatenia prevodnej dane, bude za ňu ručiť pôvodný majiteľ a
to odo dňa prevodu až do dňa, kedy bola sprenevera zistená. Každý týždeň sa budú
na miestnej filiálke štátnej pokladnice predkladať pôvodné zmluvy, ktoré budú
obsahovať meno, priezvisko a adresu nového i pôvodného majiteľa. Od istej výšky
prevedeného majetku bude povinná registrácia mien oboch strán zúčastnených na
- 53 -
prevode. Daň z predaja predmetov dennej spotreby bude vyberaná vopred v podobe
kolku, ktorý bude mať hodnotu toľko a toľko percent z hodnoty dotyčného predmetu.
13. A teraz si spočítajte, o koľko predčí výnos týchto daní súčasné dôchodky
gojimských vlád.
14. Štátna banka bude tvoriť rezervný fond a to do stanovenej výšky. Všetko, čo
bude prevyšovať túto čiastku, sa musí vrátiť do obehu. Náklady na verejné práce
budú potom hradené z tohto prebytku. Pretože riadenie týchto prác bude prislúchať
štátu, vzbudí ich prevádzanie záujem robotníkov o štát. Časť týchto fondov bude
určená pre vynálezcov a pre zdokonalenie výroby.
15. V štátnych pokladniciach nebude povolené prechovávať žiadne, ani najmenšie
čiastky okrem rezervného fondu, ktorý bude však veľmi široko rozpočítaný. Peniaze
sú určené k obehu a každá prekážka ich obehu je chybou v štátnej mašinérii, pre
ktorú sú peniaze mazivom.
16. Náhrada peňazí cennými papiermi už úplne podviazala verejný úver. Výsledky
toho sme už mohli pozorovať.
17. Vytvoríme tiež kontrolný overovací úrad, aby sa panovník mohol okamžite
presvedčiť o stave príjmov a výdavkov štátu. Vyňaté budú z toho len neuzatvorené
účty jedného bežného mesiaca a dosiaľ nepredložené vyúčtovania minulého
mesiaca.
18. Jedinou osobou, ktorá nebude mať záujem okrádať štátnu pokladnicu, bude
panovník, pretože bude jej majiteľom. Preto kontrola z jeho strany bude zárukou pred
možnými stratami a spreneverami.
19. Všetky honosné recepcie, ktoré mrhajú drahocenný čas vladára, budú odstránené,
aby mal dosť času na vládne záležitosti. Jeho moc už nebude závisieť od
obľúbencov, ktorí obklopovali trón len preto, aby mu tým dodali nádheru a lesk, a
pritom sa starajú len o svoj vlastný prospech a nie o prospech štátu.
20. Tým, že sme stiahli z obehu peniaze, vzbudili sme v štátoch Gojimov hospodárske
krízy. Kapitály zostali nepoužité, boli národom odňaté a tie sa teraz musia
obracať k nám o pôžičky týchto kapitálov. Platenie úrokov z týchto pôžičiek zničilo
štátne financie a podrobilo štáty nášmu kapitálu.
21. Centralizácia priemyslu, ktorý odňal výrobu z rúk remeselníkov a vložil ju do rúk
kapitalistov, zbavila ľud, rovnako ako štát, všetkej moci.
22. Množstvo obeživa teraz nezodpovedá číslu spotreby na obyvateľa a preto
nemôžu byť uspokojené potreby pracujúcich vrstiev. Pribúdanie obeživa musí byť v
priamom pomere k pribúdaniu obyvateľstva. Aj deti je nutné od narodenia pokladať
za konzumentov. Revízia razby peňazí je životnou otázkou prvého rádu pre celý
svet.
23. Viete dobre, že zlato ako základ meny sa stalo osudné všetkým vládam, ktoré ho
prijali, pretože nemohlo uspokojiť potrebu peňazí od tej doby, keď sme my stiahli z
obehu toľko zlata, koľko len bolo možné.
24. Založíme menu na hodnote práce, pričom nerozhoduje či bude z papiera, či z
dreva. Tú uvedieme do obehu podľa normálnej potreby každého poddaného.
Rozmnožíme ju, kedykoľvek sa niekto narodí, a zmenšíme, kedykoľvek niekto
zomrie. Každé správne oddelenie, každý kraj, bude zodpovedný za svoje vlastné
financovanie.
25. Aby sa zamedzilo prieťahom pri platení štátnych výdavkov, budú výplatné dni
určené panovníkovým nariadením, takže minister financií nebude môcť protežovať
niektorú krajinu na úkor iných.
26. Rozpočet dôchodkov a výdajov budú vždy stáť proti sebe, aby sa nemohli
navzájom zrovnávať.

- 54 -

27. Naše reformy finančného poriadku Gojimov navrhneme tak, aby sme nikoho
nevystrašili. Poukážeme na nutnosť týchto reforiem pre prílišný rozsah neporiadkov,
plynúcich z finančnej rozvrátenosti Gojimov. Budeme mať na zreteli, že hlavným
zdrojom týchto neporiadkov je zvyk, že sa rozpočet odhaduje len približne a ten
potom rok čo rok stúpa. Takto pripravený rozpočet sa môže s veľkou námahou
udržať do prvej polovice roka. O revidovanom rozpočte sa teraz hlasuje a takto
povolené úvery sa vyplatia v nasledujúcich troch mesiacoch. Potom sa musí
predložiť dodatočný rozpočet a potom sa žiada ďalší úver, aby sa mohlo previesť
konečné zúčtovanie. Pretože rozpočet na nasledujúci rok je založený na celkových
výdavkoch minulého roku, tak dosiahne aj oproti normálnej spotrebe zvýšenie o 50 %
ročne, takže sa ročný rozpočet každých desať rokov strojnásobí. Takýto postup,
ktorý vyplýva len z bezstarostnosti gojimských vlád, končí prázdnou pokladnicou.
Potom nastane obdobie pôžičiek, ktoré vstrebajú všetky fondy pokladní a uvrhnú
gojimské vlády a štáty do úpadku.
28. Pochopíte, že nám tento spôsob finančného hospodárstva, ktorý sme Gojimom
našepkali, nemôže vyhovovať.
29. Pôžička je znamením nemohúcnosti vlády, dôkazom, že nevie použiť svoje
právo. Nad hlavami vlád visí Damoklov meč v podobe pôžičiek. Miesto toho, aby
určili dane podľa vzniknutej spotreby, naťahujú ruky a žobrú o peniaze u našich
bankárov. Zahraničné pôžičky sú pijavice, ktoré sa nedajú striasť z tela štátu, iba že
odpadnú sami alebo sa ich štát zbaví radikálnymi prostriedkami. Vlády Gojimov však
miesto toho, aby ich obmedzili, rozmnožujú ich a tým, že si sami púšťajú žilou,
páchajú samovraždu.
30. A čo je naozaj zahraničná pôžička? Len pijavica! Pôžička pozostáva zo štátnych
dlhopisov, ktoré nesú úroky v pomere k vypožičanej čiastke. Ak má dlhopis 5 % úrok,
je zbytočne počas dvadsiatich rokov znovu zaplatený. Za štyridsať rokov je dvakrát,
za šesťdesiat rokov trikrát znovu zaplatený a pritom pôvodný kapitál zostáva
nesplatený.
31. Z týchto výpočtov vyplýva, že vlády vyrvú všeobecnými daňami úbohým
poplatníkom posledný halier na zaplatenie úrokov cudzím kapitalistom, miesto toho,
aby rovnaké sumy pre potreby štátu vybrali vopred z daní, za ktoré sa úroky neplatia.
32. Dokiaľ boli pôžičky čisto národné, uspokojili sa Gojimovia s tým, že vyťahovali
peniaze z chudobných a nechali ich plynúť do vreciek bohatých. Ale od tej doby, keď
si na našu radu začali ministri brať pôžičky v zahraničí, štátne bohatstvo začalo
prúdiť do našich rúk. Všetci Gojimovia sa nám tým zaviazali.
33. Nedbalosť gojimských panovníkov v štátnych záležitostiach, úplatnosť ich
ministrov a neznalosť finančných problémov zadĺžili panovníkov do takej miery, že sa
nás už sotva zbavia. Je ale nutné poznamenať, že nebolo celkom bez problémov,
kým sa nám ich podarilo dostať až sem.
34. Nedopustíme existenciu žiadnej prekážky v obehu peňazí. Nebudú už existovať
štátne dlhopisy, a ak ich pripustíme, tak nanajvýš jednopercentné, aby platenie
úrokov nevydalo štát napospas pijaviciam. Vydávať dlhopisy dovoIíme len
priemyselným spoločnostiam, pretože tie budú môcť ľahko splatit úroky zo svojich
ziskov. Naproti tomu štát, v porovnaní s priemyslom, nemá z požičaných peňazí zisk,
ale používajú sa na výdavky.
35. Sám štát si zakúpi priemyslové papiere a nebude, ako teraz, splácať pôžičky, ale
sa stane v postavení dlžníka solídnym veriteľom. Tým sa zamedzí nečinnému
ležaniu peňazí. Lenivosť a príživníctvo, ktoré nám boli užitočné potiaľ, pokiaľ si vládli
Gojimovia sami, zanikne, pretože naša vláda ich už nebude potrebovať.

- 55 -

36. Aký úzky rozhľad majú mozgy tých gojimských zvierat! Vôbec im neprišlo na um,
že keď si požičajú na úrok, že tieto peniaze, kapitál a úrok, sa musia vopred vybrať
zo štátnej pokladne, aby nám ich mohli splatiť. Zopakujme si ešte raz: o čo by bolo
bývalo výhodnejšie vybrať peniaze priamo od poplatníkov, ktorým sa úrok neplatí!
Práve to je dôkazom, aký geniálny je náš duch: dokázali sme im vysvetliť otázku
pôžičiek tak, že v tom videli dokonca výhody pre seba.
37. Až nadíde naša doba, bude náš rozpočet vybudovaný zo stáročnej skúsenosti,
ktorú sme získali na úkor gojimských vlád. Náš rozpočet bude jasný a stručný a
poukáže na jasné výhody našej novej sústavy. Bude koniec všetkým
neprístojnostiam, ktorými sme síce skrotili Gojimov, ale ktoré za svojej vlády trpieť
nebudeme.
38. Náš účtovný systém bude riadený tak, že ani panovník, ani posledný úradník
nebude môcť spreneveriť ani najmenšiu čiastku, ba ani ju použiť na iný účel, než na
ktorý bola určená v pôvodnom rozpočte. Bez presného plánu nemožno vládnuť aj
hrdinovia zahynú, ak sa vydajú na cestu bez dostatočných zásob, keď nevedia, kam
cesta vedie.
39. Gojimské vlády, ktoré sme naučili na okázalých recepciách, slávnostiach a
zábavách zanedbávať povinnosti voči štátu, nám slúžili k zakrytiu našich plánov.
Správy mocných obľúbencov, ktorí zastupujú panovníka navonok, boli oznamované v
skutočnosti našimi agentami a vždy uspokojovali len povrchných pozorovateľov,
pretože sľubovali zlepšenie budúcej hospodárskej situácie. čitatelia našich pamätí
mohli rozmýšľať, ako je možné docieliť úspory? Novými daňami? Ale nespravili to. Vy
sami viete, kam táto nedbalosť viedla, k akej finančnej rozvrátenosti dospeli, aj
napriek obdivuhodnej vôli a pracovitosti ich ľudí.

- 56 -

Sedenie dvadsiate prvé

1. Ako pokračovanie ku svojej poslednej prednáške pripojím ďalšie podrobnosti o
vnútorných pôžičkách. Nebudem už hovoriť o pôžičkách zahraničných, ktoré naplnili
naše pokladne štátnym majetkom Gojimov. V našom štáte nebudú cudzinci ani nikto,
kto by nepodliehal nášmu zákonu.
2. Vplyvom korupcie úradníkov a nedbalosťou predstaviteľov vlády sme dokázali, že
sme vybrali dvakrát, trikrát viac, než nám prislúchalo, tým, že sme vládam Gojimov
požičiavali peniaze, ktoré ani nepotrebovali. Kto iný by toto dokázal? Teraz prikročím
k tomu, aby som vysvetlil niektoré podrobnosti o štátnych pôžičkách, tak, ako som to
sľúbil.
3. Keď sa vyhlási pôžička, vlády predložia upisovaciu listinu ku kúpe dlhopisov. Aby
sa stali prístupné všetkým, vydajú sa titry od sto do tisíc a prvým upisovateľom sa
nedovolí, aby ich kupovali so zľavou. Hneď potom sa cena umelo zvýši pod
zámienkou, že dopyt prevyšuje ponuku. O niekoľko dní sa ohlási, že pôžička je
prepísaná a upisovať sa dá už len výnimočne. Prečo teda peniaze prijali? Upísaná
čiastka zrejme omnoho prevyšuje výšku pôžičky. Tým sa dosiahol cieľ, že verejnosť
má dôveru v štátne hodnoty.
4. Keď sa dohrá táto komédia, zostane už len dlh a všetka ťarcha. Aby sa z neho
mohli platiť úroky, uzatvoria sa nové pôžičky, ktoré dlh nelikvidujú, ale naopak, ešte
ho zvyšujú. A keď sú nakoniec možnosti zo strany vlády vyčerpané, neostáva iné, len
zaviesť nové dane, ale nie na splácanie pôžičiek, ale na preplácanie z nej. Tieto
dane sú potom len dlhom, ktorý má zaplatiť iný dlh.
5. Potom nadíde obdobie konverzie, ktoré síce môže znížiť úrokovú mieru, ale dlh
nezmizne. Nemožno ho previesť bez súhlasu majiteľa dlhopisu. Keď sa ohlási
konverzia, ponúkne sa tým, ktorý by s ňou nesúhlasili, vrátenie peňazí. Keby všetci
žiadali vrátenie peňazí, potom by štát padol do svojej vlastnej pasce, pretože by
nemohol vrátiť všetko. Našťastie však Gojimovia nevedia nič o finančných otázkach,
preto sa radšej uspokoja s miernym znížením dôchodku, ako by sa mali vydávať
nebezpečenstvu burzových strát alebo strát z nového umiestnenia svojich peňazí.
Tým dávajú vláde do rúk prostriedok na zníženie, schodku o niekoľko miliónov. Pri
zahraničných pôžičkách si však Gojimovia podobné zábavy nemôžu dovoliť, pretože
dobre vedia, že by sme od nich žiadali vrátenie dlhov, čo by znamenalo štátny
bankrot. A priznaný bankrot je najlepším dôkazom toho, že medzi ľudom a vládou
niet spoločných záujmov.
6. Teraz vás žiadam, aby ste venovali mimoriadnu pozornosť tomu, čo poviem a čo
bude nasledovať v súčasnosti sú všetky vnútorné pôžičky premenené na takzvané
pohyblivé dlhy, teda dlhy, ktorých splatnosť je viazaná na dlhšiu alebo dlhú dobu.
Tieto pôžičky budú uskutočnené za pričlenenia financií, uložených v sporiteľniach.
Pretože tieto peniaze budú k dispozícii vláde dosť dlho, budú slúžiť k plateniu úrokov
zo zahraničných pôžičiek a budú v rovnakej čiastke podložené štátnymi bonmi:
týmito bonmi sa budú hradiť všetky schodky štátnych pokladní Gojimov.
7. Až budeme pánmi celého sveta, odstránia sa podobné podvody, pretože by boli
proti našim záujmom. Taktiež zrušíme všetky peňažné burzy, pretože nepripustíme,
aby bola naša moc podlamovaná zmenami cien našich štátnych papierov. Vydáme
zákon, že kolísanie kurzov našich papierov znamená podrývanie autority našej vlády.
Rovnako ustanovíme, že nominálna hodnota papieru je súčasne aj burzovou
hodnotou. Každá Haussa za sebou vlečie baissu! Preto sme sa na začiatku tejto
akcie takto hrali s hodnotami a dlhopismi Gojimov.
8. Burzy nahradíme veľkými verejnými ústavmi, ktorých úlohou bude určovať hodnoty
priemyselných papierov, a to podľa želania vlády. Tieto ústavy budú môcť hodiť

- 57 -

denne na trh priemyslové papiere v hodnote 500 miliónov a toľko isto ich aj skúpiť.
Tým budú všetky priemyselné podniky od nás závislé. Predstavte si, akú nám to
dodá moc!

- 58 -

Sedenie dvadsiate druhé
1. Tým, čo som vám doteraz povedal, podal som vám podľa svojho najlepšieho
vedomia obraz o tajuplných dejoch, ako minulých, tak aj súčasných. Výsledok uvidíte
už v blízkej budúcnosti. Odhalil som vám tajomstvo nášho pomeru ku Gojimom,
vysvetlil našu finančnú politiku. Zostáva mi dodať už len málo.
2. V našich rukách je najväčšia moc sveta: zlato. Zo svojich pokladní ho môžeme
behom štyridsiatichôsmich hodín uvoľniť ľubovoľné množstvo. Mám vám ešte ďalej
dokazovať, že sám Boh si praje naše panstvo? Neprezrádza toto bohatstvo, že
všetko zlo, ktoré sme museli páchať po toľko stáročí, poslúži konečne na dosiahnutie
pravého šťastia ľudstva, teda k zavedeniu poriadku vo svete? Poriadok bude
zavedený, a keď to bude treba, aj násilím.
3. Dokážeme, že my sme tými dobrodincami, ktorí sme zmučenému svetu dali pravý
blahobyt a individuálnu slobodu, že sme súčasne zaviedli mier, pokoj a dôstojnosť vo
vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, ale aby sme si rozumeli, za takých podmienok,
že budú bezpodmienečne poslúchať naše zákony. Súčasne ukážeme, že slobodu
nemožno chápať ako prejav ľubovôle a nemravnosti, že jej základom nie je to, že si
každý robí čo chce, rovnako ako moc a dôstojnosť človeka v sebe neskrývajú právo
rozširovať podvratné učenie, ako slobodu svedomia, rovnosť a iné nezmysly. V
žiadnom prípade osobná sloboda neoprávňuje k tomu, aby vzbudzovala neporiadok
ku svojej vlastnej í cudzej škode, aby sa niekto znižoval k smiešnym rečiam na
hlučných zhromaždeniach. Pravá sloboda naopak znamená nedotknuteľnosť osoby
tým, že sa presne plnia sociálne zákony. Treba tiež povedať, že podstata ľudskej
dôstojnosti záleží od pochopenia svojich práv rovnako, ako v pochopení ich
obmedzenia zákonom, ktorý zakazuje fanatické predstavy o uplatňovaní svojej
vlastnej slobody.
4. Naša vláda bude slávna, pretože bude mocná. Ona sama všetko usporiada a
povedie, a nebude sa beznádejne plaziť za vodcami ľudu a za rečníkmi, ktorí sú
neustále zamestnaní rečnením o nezmyselných veciach, ktoré síce nazývajú
hlbokými zásadami, ale v skutočnosti sú to samé utópie. Naša vláda zavedie
poriadok a ľudu dá za to blahobyt. Stane sa predmetom mystického zbožňovania a
národy sa budú pred ňou klaňať. Skutočná moc sa nesmie zastaviť pred žiadnym
právom, ani pred právom Božím. Nik sa ju potom neodváži zbaviť ani najmenšej časti
moci.

- 59 -

Sedenie dvadsiate tretie
1. Aby sme naučili ľud poslušnosti, je potrebné obmedziť jeho chúťky a výrobu
prepychových predmetov. Tým zjemníme mravy a zabránime rozširovaniu nemravnosti,
ktorá vzniká z márnivosti.
2. Budeme podporovať drobné remeslá, ktoré sa zmocnia kapitálu, odňatého
priemyselníkom. Tento bod je dôležitý, pretože priemyselníci aj nevedomky popudzujú
ľud proti vláde.
3. Ľud oddaný remeselníkom a remeslám, nepozná odpočinok pred prácou,
prispôsobí sa životným podmienkam a podporuje vládu. Nezamestnanosť je pre
vládu veľmi nebezpečná: prestane, akonáhle budeme pánmi.
4. Opilstvo bude tiež zákonom zakázané a trestané ako zločin proti ľudskej
dôstojnosti, pretože alkohol znižuje úroveň človeka na úroveň zvieraťa.
5. Opakujem, že ľud slepo poslúcha len tvrdú a na ňom nezávislú vládu. V nej vidí
svoju zbraň a ochranu proti sociálnym pohromám. Prečo by ľudstvo malo mať
panovníka s anjelským srdcom? Ľud potrebuje to, aby videl vo svojom panovníkovi
zosobnenie moci a sily.
6. Súčasné vlády živoria uprostred nami znemravnenej spoločnosti, ktorá zavrhuje aj
Božskú autoritu, zo stredu ktorej šľahajú na všetky strany plamene anarchie. Náš
panovník, ako som už povedal, bude nútený najprv tento ničiaci oheň uhasiť. Zničí
túto spoločnosť a ak bude potrebné, utopí ju vo vlastnej krvi, aby ju znovu vzkriesil v
podobe usporiadanej armády, ktorá bude s presvedčením bojovať proti anarchii,
ktorá by mohla nakaziť celý štátny organizmus.
7. Poslaním nášho Bohom vyvoleného panovníka je zničiť všetky zlé sily, ktoré sa
rodia z pudov a nie z inteligencie, zo zvieracieho a nie z ľudského ducha. Tieto sily
dnes triumfujú krádežami a rôznymi inými násilnosťami, uskutočňované v mene
slobody a práva. Oni zničili všetok sociálny poriadok za tým účelom, aby z jeho
trosiek povstal trón kráľa izraelského. Ich úloha však bude skončená, akonáhle sa
náš kráľ chopí moci. Musia mu preto ustúpiť z cesty, na ktorej nesmie zostať ani
steblo, ani najmenší kamienok.
8. Potom povieme ľudu: "Ďakujte Bohu a klaňajte sa pred tým, na čele ktorého je
znamenie prozreteľnosti, pred tým, ktorého hviezdu riadi sám Boh, aby len on a nikto
iný, Vás vyslobodil z moci hriechov a zla."

- 60 -

Sedenie dvadsiate štvrté
1. Teraz vám poviem, ako upevníme korene dynastie Dávidovho rodu, aby jeho
panovanie trvalo až do posledného dňa sveta. Do činnosti uvedieme tiež princípy,
ktoré dali našim Mudrcom schopnosť bojovať proti všetkým ťažkostiam na svete a
schopnosť dať mysleniu ľudstva smer podľa ich vôle. Panovníkov a ich nástupcov
budú vychovávať členovia z Dávidovho rodu, ktorý však nebudú volení podľa
dedičného práva, ale podľa svojich osobných schopností. Len im budú zverené
hlboké tajomstvá politiky a celá sústava nášho zákona. Dáme však veľký pozor na to,
aby sa o týchto tajomstvách nikto nedozvedel. Cieľom tejto metódy je zabezpečiť,
aby vládna moc pripadla len samotnému panovníkovi, ktorý je zasvätený do
tajomstiev politického umenia.
3. Len títo vyvolení sa naučia prakticky používať plány, o ktorých sme hovorili a ktoré
sme porovnávali so skúsenosťami, získavanými po niekoľko storočí. Len oni sami
budú zasvätení do záverov, ktoré sme spravili na základe pozorovania pohybov
politických, hospodárskych, sociálnych a vedeckých síl. Skrátka: oni budú poznať
pravý duch zákonov, daných samou prírodou, ktoré majú za úlohu upraviť vzájomné
vzťahy ľudí.
4. Priamy potomci panovníkov budú zbavení trónu, ak počas štúdií preukážu
ľahkomyseľnosť, prílišnú mäkkosť, alebo iné sklony, ktoré sa priečia vládnej autorite,
sklony, ktoré by im znemožnili dobre vládnuť alebo by boli nebezpečné vážnosti
trónu.
5. Len tí, ktorí budú mať tvrdú, energickú, ba i ukrutnú povahu, len tí obdržia kormidlo
vlády od našich Mudrcov.
6. V prípade choroby, pomätenia mysle alebo inej neschopnosti, musí panovník
postúpiť svoje práva najschopnejšiemu.
7. Panovníkov bezprostredný akčný plán pre prítomnosť a jeho použitie v budúcnosti
zostane utajený aj jeho najdôvernejším radcom. Len panovník a jeho traja zasvätenci
budú poznať plány pre budúcnosť.
8. Osoba panovníka, ktorý je vychovaný vo svojej nezmeniteľnej vôli a ktorý bude
panovať sebe samému a ľudstvu, bude sa každému javiť zosobnením Osudu a jeho
tajomných ciest. Nikto nebude vedieť aký cieľ panovník sleduje, keď udeľuje rozkazy
a preto mu nikto nebude môcť klásť prekážky.
9. Samozrejme, inteligencia panovníka musí zodpovedať plánom, jemu zvereným.
Preto nastúpil na trón až po skúške, ktorej ho podrobili naši Mudrci.
10. Aby ľud poznal a miloval svojho panovníka, bude musieť hovoriť k ľudu na
verejných miestach preto, aby docielil harmonický styk dvoch síl, ktoré sú teraz pre
vzájomný strach od seba oddelené. Tento strach bol výhodný pre naše ciele, ale len
do tej chvíle, kedy musia obe tieto sily našim vplyvom zaniknúť.
11. Kráľ izraelský sa nesmie dať ovládať svojimi vášňami, zvlášť nie zmyselnosťou.
Nesmie sa poddať zvieracím ľudom, ktoré by mohli oslabiť jeho duševné schopnosti.
Nesmie u neho prevládať alebo stať sa pánom jeho myslenia žiadny jednotlivý prvok
jeho povahy. Pretože zmyselnosť, viac než každá iná neresť, ničí duševné
schopnosti a jasné posudzovanie vecí, pretože odvracia myslenie k nízkym
a chlípnym ľudom ľudskej povahy.
12. Svetový vládca zo svätého Dávidovho semena, stĺp všetkého ľudstva, musí
obetovať všetky svoje osobné vlohy len pre blaho svojho ľudstva. Náš panovník musí
byť príkladom bezúhonnosti.
- 61 -

V edícii "ZLATÁ MREŽA" vyšlo :

M. Dolejší: PREVRAT 1989 alebo história sa opakuje?
(odhalenie súvislostí "zamatovej" revolúcie)
február 1991 Cena 29,- Kčs

J. Tomáš: IRAK-KUVAJT "neoficiálne"
(pravda a legendy o "humanitárnej misii")
marec 1991 Cena 19,- Kčs

J. Voříšek: OFiciální verze a fakta k tzv. případu Bartončík
marec 1991 Cena 24,- Kčs

R. Helebrandt: KNIEŽATÁ ZLOBY - Protokoly siónskych mudrcov
(I. zväzok trilógie z dejín slobodomurárskeho hnutia)
apríl 1991 Cena 32,- Kčs

Pripravujeme:

J. Cigánek: V znamení trojzubca
(správa o jednom režime ľudí)
apríl 1991 Cena 12,- Kčs

M. Dolejší: Chodbami opúšt'anými
(komunistické koncentračné tábory v spomienkach
"muklov")
apríl 1991 Cena 30,- Kčs

K. Halbich: GENÉZA SIONIZMU
(II. zväzok trilógie z dejín slobodomurárskeho hnutia)
máj 1991 Cena 32,- Kčs

 Author: HUMMUS # CexyCaru15
Svet2013-12-0640
-
 83% ( 20 people voted )
+
Je však skoro genialne "zaonačené" autorstvo! Ak to "stvorili" samotní židia,tak dali návod ostatným "gojimom" ako sa prichystať --brániť...čo je nelogické---logicky uvažujúcich tvorcov. A pokiaľ to "stvorili" "gojimovia" tak je to provokácia a dáva sa príležitosť definovať agresorov... Teda pri čítaní je treba mať na zreteli, že "Protokoly..."uzreli svetlo sveta asi kdesi v Rusku za účelom zvýšiť napätie--rozkol ....
klopi # KyvoWavo40
-
 47% ( 7 people voted )
+
2013-12-06 20:33:56 58d4289b
Ked si zoberete bibliu, toru, islam, dobro a zlo, chudobu a bohatstvo. Tak ako keby to sem niekto zamerne zasadil v davnej minulosti, na neustavicny konflikt a vsetko toto by malo koncit ...
komat # DegiVixu43
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-12-06 20:37:30 515938fa
klopi # KyvoWavo40
tieto protokoly ... sa prvýkrat objavili v carskom R. v 19. storočí a samozrejme, že vyvolení krivonosí ich pravosť ihneď popreli. to vôbec nie je dôležité.
dôležité je to, že všetko vo svete sa podľa protokolov deje a teda ...... ak by aj boli v 19. storočí podvrhom, prečo sa všetko deje aj potom v 20. a 21. storočí tak ako je to tam popísané? (hlavne útoky na kresťanstvo, morálku, rodinu)
udalosti vo svete poukazujú na to, že protokoly podvrhom neboli!

klifton # GexiSosy84
-
 79% ( 14 people voted )
+
2013-12-06 20:51:43 5f665d11
A keď sa do toho obdobia zamontuje --nejasný atentát- smrť- --Ruského cára..pozadie--- pomsta za aktérstvo...tak ..DEJINY MAJÚ MEDZERU...
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 20:53:16 58d4289b
dobry pokus,ale hold len pre ofce:)))ako prinavraťiť šlachtu spať,je zaujimave že všetcka ta šlachta bola katolicka a podriadena papežovi,od 1600:) a dnes je papež predstaveny žid zo sionu,vydavajúci sa za skromneho františka,dokonca použili aj fotku z filmu ako sedi v električke,,medzi chudobov aby vytvorili mu imič,žid je pan iluzie,ale ta iluzia raz narazy na skutočnu pravdu a pride to čo im PánBoh stvpriteľ neba i zeme slubil,skrze izaka,odporučím im si kapanek počitať namiesto protokolov bibli svatu alias kralicku,


inak šlachta tu bola až kym ju proletariat komunisticky nevyhnal.dnes mi tvrdia tieto protokoly že za tym je žid zo sionu,dobry pokus ale hold uubohy:)


židia mali pravdu je to podvrh.toto ma fest daleko od ich skutočneho planu,ako dosiahnuť ich svetovladu,

333 # RyneRuqu84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 20:57:22 55d88d6a
Teda obdobie uzretia svetla sveta "Protokolov .." smrť-- atentát na cára-1881/ a koniec-- vyvrcholenie - Európskej "hegemónie" Ruska... je viac než "súvislostný".....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 21:05:32 58d4289b
loading...
hej aj putin ma svoju ulohu v rusku,ked si porovnaš rusko za jelicna kde bolo a kde je za putina,:)myslíš že je to nahoda?
333 # RyneRuqu84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 21:11:25 55d88d6a
tak ako je nahoda to zblbnutie čechov za kniže?:)
333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 21:12:24 55d88d6a
a ešte , myslíš že je nahoda že tam neni kniže ale zeman?:)
333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 21:14:47 55d88d6a
Odporucam pocitat si dennik SME s jeho agendou.

Potom si zistit,kto je jeho majitelom.

Potom si precitat horeuvedeny pamflet.

A potom sa skusit nad sebou zamysliet.

harry # PahoLenu00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 21:29:43 4e621edc
Ak nepomohlo,pozriet si Markizu,Novu.

Zistit si majetkove podiely,ktore stoja za tymito televiziami.

Este raz sa hlboko zamysliet,a potom sa uz na vsetko vysrat,lebo uz je to rozmyslanie zbytocne.

harry # PahoLenu00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 21:32:16 4e621edc
Protokoly boli ukradnuté. Nikdy ich nemali vidieť ani o nich čo len tušiť nepovolaní gojimovia. Ale stalo sa.
Jehuda Sielberstein # PykaKaxu22
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-12-06 21:39:24 b2283cca
ludkovia nebojte sa, Kristus aj tak zvitazi aj ked az po troch dnoch.
milo # VabeWoqu84
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-06 21:43:42 52145364
harry


kedysi som čital celkom zaujímavy nazor ato že jediným vyťazom v druhej svet vojne su v podstate židia,maju štát tam kde nemali,ostatný boli všetci stratoví


na nej či nemci tak i stalin,ale žida ziskali štát novy a anik im ani nepipol,


možno sa ti vynorí v hlave že mistr žid zo sionu je dobrí iluzionista a odhliadnuc na to že pred druhou vsteovou bolo potrebne vyvolať nenavisť židov aby skončili v lagrocha aby im vyšlia iluzia holokaustu,aby židia končili vlagroch ,a tak židia dobrovolne opušťali svoje domy a boli prinutenýí sa presidliť,možna potom budeš kapanek videť veci inak,možna skutočne tak jak sou,možna dojdeš čo viedlo žida zo ionu podporovať hitlera

333 # RyneRuqu84
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-12-06 22:14:57 55d88d6a
harry všimni si že sa tu píše že pravo je sila,že ti ami daju to čo chceš,


všade kde vladne demokracia vlastnia židia zo sionu media,media je nastroj na vykreslenie iluzi ,je to moc,


a všade kde vladne demokracia je zakonom zakázane spochybnovanie holokaustu,úprečo asi?lebo je to iluzia,


židia mnohí su sami obete židou zo sionu,mnohí čo boli v taboroch boli vyvezený za asistencie nemcov počas druhej svet vojny do palestíny,


keby holokoaust boal pravda ,nie je podmienena zakonom aby bola spochybnovana lebo pravdu nespochybniš,možna by sa ľudia divili keby porovnali dna obeti fašistov v lagroch,že to boli prevažne slovania,


preto tvrdím len jednu vec že treba židov rozlišovať podlaich konania,tak ako každych ľudi na dobrých a zlých,na luharov a pravdomluvných,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-06 22:38:24 55d88d6a
a prichadza čas aby to začali činiť i sami židia,aby rozlišovali kto dobrí jest a kto zlí,lebo tak ako použili vieru na ovladanie moslimov použili i krestanstvo,preto bola inkvizicia a nasilne pokatolizovanie cez nu celej eu,tak i židom urobili to iste.,a ovládaju ich do dnes.


dnes je im ale cirkev na onbtiaž a budu sudiť neviestku a je im dana desiatim rohom,moc aby ju zničili,zhodou okolnosti sa tu spominaju najmocnejši rabini su desiati,alebo nie zhodou,

333 # RyneRuqu84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 22:43:18 55d88d6a
Netreba stale operovat zidmi.

Treba operovat peniazmi,tym kto ich vlastni,kto ovplyvnuje ich tvorbu a kto rozhoduje o tom kto uver dostane,a na aky urok.

Kedze penáze robá penáze,a kto ich vlastni tak rozhoduje nielen o tom co si rano kupi v potravinach,ale aj o tom,co si tam kupi kazdy,tak je jasne ze o tuto vysadu nechce prist.A aby sa peniaze za kazdu cenu mnozili,musi byt ten kto nimi disponuje,aj riadna ku va.Lebo mat moc a udrzat si ju nie je jednoduche.A s tymi pojmami ze zid,tiez nie je moc dobre operovat.

Aj vo velkom Izraeli boli velke demonstracie zidov.Preco asi?Vyzera to,ze nestihlo sa natlacit dost prachov do ekonomiky,aby sa podaril skupit svet,a ze aj dokonca zidi v zemi vyvolenej boli uplne happy.

harry # PahoLenu00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-06 23:12:32 4e621edc
Áno...harry00.. Existenčné podmienky súvisia, sú úmerne finančným zdrojom ! Netreba však zabúdať na duchovný rozmer a manipulovateľnosť--cieľové usmerňovanie! A tú zohráva úlohu masmedialne "looby" . Obidva " KOMPONENTY" sú už dnes MONOPOLIZOVANĚ.../..ale o tom som tu niekoľko krát písal-/---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 06:43:31 58d4289b
a pohlad z inej strany:

Protokoly sionských mudrcov alebo Sionské protokoly (ru
s.
Протоколы Сионских мудрецов alebo Сионские Протоколы) je text opisujúci údajné plány Židov na ovládnutie sveta. Podľa názoru väčšiny nezávislých odborníkov ide o podvrh, ktorý bol vytvorený v
Paríži
agentmi cárskej tajnej polície Ochranka koncom 19. storočia.
Prvýkrát boli zverejnené v petrohradských novinách Znamja v auguste a septembri 1903. V roku 1905 pripojil kňaz a samozvaný mystik Sergej Nilus Protokoly k tretiemu vydaniu svojej knihy Veľké v malom: Príchod Antikrista a vláda Satana na zemi. Protokoly sionských mudrcov využívala cárska vláda v boji proti revolučnému hnutiu (mnohí tzv. „starí boľševici“ boli etnickí Židia), na rozdúchavanie protižidovských nálad ich používal aj nacistický režim v Nemecku. Je nepochybné, že to bol jeden z najúčinnejších nástrojov antisemitskej propagandy.
Séria článkov, ktoré v roku 1921 zverejnil anglický denník The Times dokázala, že veľká časť materiálu v Protokoloch pochádza z pamfletu Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu (Dialóg v pekle medzi Machiavellim a Montesquieuom), ktorý v roku 1864 vydal francúzsky satirik Maurice Joly. Podľa nedávnych zistení ruského historika Michaila Lepechina možno autorstvo Protokolov pripísať agentovi-provokatérovi cárskej Ochranky Matvejovi Golovinskému, ktorý sa po roku 1917 stal propagandistom v službách boľševikov. Iní považujú za ich autora Golovinského nadriadeného, Piotra Ivanoviča Račkovského. Protokoly mali presvedčiť cára Mikuláša II., že liberalizmus a modernizácia Ruska je súčasťou židovského plánu na svetovládu.
V súčasnosti sú Protokoly stále v mnohých krajinách považované za autentické. Ide hlavne o krajiny kriticky naladené proti Izraelu[/
url] a
Židom. Vo viacerých moslimských krajinách (Egypt[/ur
l],
Sýri
a
, Saudská Arábia, ABCIrán[
/url]) vychádzajú neustále nové preklady a reedície Protokolov, často s „odborným komentárom“, čo iba posilňuje zdanie ich autenticity v očiach širokej verejnosti.


Yanath # VepeBeke80
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 07:59:55 559f68d2
http://zvedavec.org/prispevky/2013/12/5767-satanuv
-plan.htm (odkaz)

dfghhj # SycoLixo22
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 11:15:54 59660f2f
Yatah:
Pokial bola autorom protokolov carska ochranka tak je iste ze disponovala absolutne najgenialnejsimi prognostikmi (alebo priam prorokmi) pretoze takmer vsetko co sa v protokoloch pise sa plni (a asi coskoro splni).


Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 14:59:02 55e54ecb
"Svetové konšpirácie" dnešných dní asi už nesúvisia s "nejakými protokolmi"---je to priehľadné! Niekto to napísal aby sa--keď už nič iné --mal očo oprieť! Dnešok --konšpiračný --už rieši pohyb PO nejakom dianíí! Trebars čo zo Sýriou...ani "štandardné " riešenie ani neštandarné riešenie...... otvorííme dvere a sama si rozbije...toto!Alebo "naša Ukrajina" --je tam množstvo --- aj "NACI".. prvkov..aj cudzo-ino- jazyko-znalého--- NECH SA TROCHU "POTREPÚ" medzi sebou a" jedem."... Tak to je cca dnešok vo vzťahu k "skoro historickým" protokolom..A Netreba zabudnúť "dejinnú "udalosť prípad "DREIFUS"a hlavne poučenie---
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-07 16:07:34 58d4289b
"Dreifus" len pre poriadok --bojoval kdesi --v nejakej armáde-- ale vedel že .. aktivita k bojovaniu je kdesi inde --raz jední boli tu--a peniaze išli tam --potom druhí boli tam a peniaze išli tu...a bojovalo sa o sto --sedem--- On to vedel--ako žid--- a hotovo ! Raz franckovia---raz Prušiaci--- mali Paríž obsadenú -- a nakoniec "komunardi".. a Marseileisa... sú do dnes hymnický.... To samozrejme potom...."Dreifusovské dianie" Európske----
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 16:23:15 58d4289b
Zly judeus ma zmluvu s panom, na alegorickeho Džizska zapomente!

Moshe Davidov # SeduKuwa56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 19:25:37 3ec5dc07
Ako vidím, mnohých z Vás Protokoly sionských mudrcov nejak nepresvedčili. Asi Ste, slušne povedané, odtrhnutí od reality! Na doplnenie mozaiky si prečítajte aj ich ideologickú základňu Talmud, matku kresťanskej biblie :

R. M. VLAS - Talmud - Zdroj Nenávisti ~CZ.pdf | Ulož.to

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-12-07 21:05:37 8d08bdc5
"Na doplnenie mozaiky si prečítajte aj ich ideologickú základňu Talmud, matku kresťanskej biblie"mas to popletene, Talmud je farizejsky vyklad k staremu zakonu a je zo svojej podstaty antikrestansky, Krista oznacuje za podvodnika a zidia krestansku Bibliu - teda Novy Zakon vobec neuznavaju ...
este keby si tak varit vedel, vsak...


Jews against christmas: ABChttp://www.protiprudu.or
g/zidovska-vojna-proti-vianociam-pokracovanie/[/ur
l]

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-07 21:36:43 54b10e29


LenkaB # LyroKomo25

No teda, ty si neslušne odtrhnutá od reality! Si plná výjavov z kaleidoskopu / his-tóra / a samozrejme mozaika vedenia ti je cudzia.

Inak dosť dlho ti trvalo, kým ti došlo - Lenka, keby si tak variť vedela!

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-07 22:11:18 8d08bdc5
len taka otazka:)


prečo protokoli sedia na tuto dobu?


že by to bol opis tejto doby podstrčený ako historicky dokument?
či?


ja tvrdím jedno žid zo sionu svoj plan neprezradil nikda nežidovi,lebo je učený v to ,že aby svoj plan robil v skrytosti pred nežidmi, ako nahle mu pride na to nežid,skonči sa jeho akcia nezdarom,,a tu je sila nežida prísť mu na všetko skor ako to dokončí

333 # RyneRuqu84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-08 08:45:28 55d88d6a
"prečo protokoli sedia na tuto dobu?

že by to bol opis tejto doby podstrčený ako historicky dokument?"
Keby si sa radšej zamyslel nad tým, prečo sa protokoly píšu s tvrdým Y. :-))
Ale teraz odpoveď na otázku: Všetci títo predpovedači budúcnosti, od Sibyly, cez sionských mudrcov, biblické predpovede, až po najposlednejšiu cigánsku vešticu používajú v podstate jednoduchý trik - neurčitosť veštby. "Veštbu" tým posunú na toho, kto uveriť chce. Ten si potom dosadí do neurčitých predpovedí konkrétne fakty tak, aby veštba odrážala nejaký reálny jav. To je celý zázrak veštby.


Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-08 09:12:22 c16eba66
odtrhnuty od reality si ty janko ale nezufaj, tu na dolezite je vas takych dost :D

Yanath # VepeBeke80
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-08 09:55:17 559f68d2
pre pocka
Nie, to len za predpokladu že nemáš dosah na veľkú skupinu ľudí (čo v prípade kultu napísaného v tore neplatí). A vzhľadom na to že na židou/Židou použili socialne inžinierstvo ....... Ale veštba sa používa na manipuláciu nehovorím že nie.

"Pokial bola autorom protokolov carska ochranka tak je iste ze disponovala absolutne najgenialnejsimi prognostikmi (alebo priam prorokmi) pretoze takmer vsetko co sa v protokoloch pise sa plni (a asi coskoro splni)."
Správna poznámka. Ak gojom je zapovedané vedieť plány hlavných rabínov (mágov/socialnych inžinierov) je možné že skutočný zdroj bol inde a to od slovanských volchov. Vedeli aké majú plány temný tak ich napísali a vložili sami kamienok socialnej manipulácii proti temným aby obmedzili ich nástup. Predsalen v 1917 nastalá (úplnou náhodou že) revolúcia a naši volchovia si neboli istý ďalším postupom (nie koncepciou, koncepcia je jasne napísaná v protokoloch) temných a ich vojakoch (červený-štít a spol)


Duan # SymeVuma90
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-08 09:59:24 5ab3b8b1
No ty vole.

Niektorý by s tým študiom už mali prestať pretože keď niekto považuje talmud za matkou kresťanstva, tak to už je silná kava.

Už som sa dozvedel od niektorých ľudí že Bibliu napísali Sionisti, ešte sa dozviem že Talmud je od Boha - našeho stvoriteľa a fakt ma klepne.

Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-08 10:00:03 5b7fdc4f
Pre kukina

Ešte z katechetizmu si pamätám : biblia (kniha) sa skladá z dvoch hlavných častí a to starí zákon a nový zákon. Kludne je možné že hlavný mágovia/socialny inžiniery židov pre nás "gojov" upravili starý zákon aby sme ho zhltli aj s navijákov a v novom zákone je dosť pravdy na to aby s nami mohli manipulovať (a teraz hovorím o nás slovanoch). Ale to je na dlhší pokec.

Duan # SymeVuma90
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-08 10:34:28 5ab3b8b1
nejak nechapem tých čo tvrdia že bola biblia zpísaná na manipulovanie a ovládanie ľudí prečo sa posledných 200 rokov snažia zničiť krestanstvo...

prečo v poslednom čase všade vidím že kresťanstvo je zlé, temné a môže za všetko zlo posledných 2000 rokov. Prečo proti nemu elita bojuje?

Kukino # SuwaJyla20
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-08 11:07:13 5b7fdc4f
Tu Protokoly sovietskych mudrcu, urcite si precitajte - neolutujete !
Je to poucne aj zabavne !
http://ulozto.cz/x4sFUgk/klimov-protokoly-sovetsky
ch-mudrcu-e-book-pdf
http://afinabul.blog.cz/1111/grigorij-petrovic-kli
mov-knihy-v-google-translate
Kuko # RimuGahu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 15:11:14 55a33514
Niekoľko " Konšpirácií! súvisiacích aj s "Protokolmy..".v druhej polovcici 19 stor..Skončil v USA a UK aj vo F i vznikajúcom D "KAPITALIZMUS" A. Smitha a začala koncentrácia, monopolizácia , centralizácia.".imperializácia" kapitálu! Stačilo vo Virgínií škrtnúť a "priemyselne zasratý" sever --bohatý --sa pustil do --otrokárskeho-- konfederálneho --konsolidovaného --juhu--Dakto škrtol zápalkou.. a občianska vojna "DEMO--KRATICKÁ" jak bejk--cca 4 roky. konšpiračne..
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 10:27:15 58d4289b
A zrýchlime krok..Aby sa "vytrepali" silní Franckovia so vznikajúcimi Nemcami..vymýslela sa Emžská depeša. a vojna bola na krku! Bismarck za tri dni pribehol aj s armádou k Parížu a nebyť "bielej zástavy a socializmu...komunárdského "..tak ..Ale získal Alsasko a Lotrínsko.. A konšpirácia jak "bejk" . Zabili ruského cára..1881..kto? bol v pozadí..? A pogrom na streche ....vysoké percento Aškenázov z Ruska .."zmizlo" aj do USA a kulo sa ďalej... Imperializmus sa rozostrel.. v UK..po pol svete..slnko nezapadlo nad ..DISRAELIM spravovanom území!Aj cez novootvorený Suez...Vedecké objavy, kultúrna roztrieštenosť , rozdiely v ..izmoch.. /prvotnopospol--vysoký stupeň idustrialny/ boli živnou pôdou pre aktiváciu ďalších konšpiráciííí ,k tomu niektoré "krivdy minulosti" /Španielské vyhnanie.. Serafincov.. Ruský pogrom.../ a konšpiračné /druhého stupňa/ "kniežatá .." boli na svete..A košpirácie vyššieho stupńo-levelu pokračujú podľa miery možného "ODPORU".
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 10:49:00 58d4289b
jedine co vsetci potrebujete je zacat verit v boha anie sa tu vycerpavat hlupymi analyzami vopred pripraveneho zla

openmind # VefiJobo64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-10 09:22:22 4e62b6dd
Doporučujem , kto sa chce vyjadriť k problematike týkajúcej sa " Protokolov..." tak len so slušnou aj znalosťou historie , kombinatoriky , či systémových súvislostí.. Lebo...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-10 18:07:36 58d4289b
Bez vetra sa aní (cestovný) lístok na strome nepohne....?
Mňa by len zaujímalo, prečo už niekoľko desaťročí je vo väčšine európskych krajín (ale aj inde) minister zahraničných vecí (prípadne minister financií) židovského pôvodu???? Žeby náhoda????

Johny # MidyHyxo86
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 21:10:35 5b7fa550

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Exgenerální ředitel banky ABN Amro naleze mrtev i s rodinou


											Exgenerální ředitel banky ABN Amro naleze mrtev i s rodinou
Pouhé dva týdny od skoku smrti bývalého bankéře JPMorgan Kennetrha Bellanda hlásí Bloomberg, že bývalý CEO holandské banky ABN Amro (spolu se svou manželkou a dcerou) byli nalezeni mrtvi...
Ve Fukušimě začne „nukleární vabank“
PŘICHÁZÍ CENZURA FACEBOOKU, TWITTERU, GOOGLE A TVRDÉ POSTIHY, NEŽÁDOUCÍ OBSAH BUDE DO 24 HODIN ODSTRANĚN
Voľby: ide o všetko/nič

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1025 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo