Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak sociální stát ničí solidaritu, aneb člověk člověku vlkem


Jak sociální stát ničí solidaritu, aneb člověk člověku vlkem

Napadlo vás někdy, když jste se tak procházeli ulicemi některého většího města, proč na každém druhém rohu postávají brigádníci a prosí o příspěvek tu na nemocné nebo postižené děti, jindy na výcvik slepeckých psů, za týden zase na výzkum nebezpečných nemocí, a nakonec třeba pro mládež, která vyrůstá na ulici? Někdo možná bez rozmyslu přispěje dvacetikorunou, jiný rozpačitě otočí hlavu a předstírá, že nevidí. Další ochotně přispěje a hrdě si připne na klopu kabátu odznáček, jenž jej zařadí do množiny Mirků Dušínů. Položí si však někdo otázku, jak je možné, že ve společnosti, která se holedbá tím, že je o každého trpícího člověka postaráno a že je vlastně prvořadým úkolem státu tak činit, je nutné pořádat takové charitativní akce? Nežijeme snad v sociálním státě, v němž nezůstane žádný trpící ponechán napospas?

Jedním z největších úspěchů kolektivistů je, že se jim podařilo vzbudit v lidech představu o kapitalismu coby nelidském, kořistnickém systému, v němž uspěje pouze ten, kdo se vyšplhá nahoru po mrtvolách jiných lidí. V kapitalismu je zkrátka člověk člověku vlkem, tvrdí obecný názor, zatímco socialismus, tedy ten skutečný, ideální socialismus, je vysoce morálním systémem, protože jeho motivem je pomoc bědným a trpícím, zkrátka těm méně šťastným, nebo prostě těm, kteří nedosáhli kýženého bohatství jen proto, že jej dosáhl někdo jiný, dravější a bezohlednější.

Co takhle tuto vylhanou povídačku konečně uvést na pravou míru? Pravdou je totiž opak: zatímco čistý kapitalismus je systém, který jako jediný v maximální míře umožňuje pokojné a mírové soužití mezi lidmi, je to právě socialismus, v němž jsou si lidé navzájem vlky.

Aby člověk mohl přežít, musí dosahovat hodnot. Hodnotou je vše, co se člověk snaží získat nebo uchovat, a v konečném důsledku všechny hodnoty vedou k zachování hodnoty nejvyšší - k vlastnímu životu. Odkud se ale hodnoty berou? Individualista opoví bez váhání: zdrojem hodnot je vždy jednotlivec, jeho rozum, invence a produktivita. Kolektivisté mají jiný názor. Liší se sice podle toho, do jakého tábora patří, zda pokládají za zdroj hodnot společnost, nadpřirozenou božskou entitu nebo třeba matku přírodu, ale v jednom se shodují: sám jednotlivec hodnoty, jež vznikají nezávisle na něm, pouze spotřebovává. Existuje zde jakýsi mystický koláč, z něhož se mají spravedlivě podělit všichni.

Vlastníte svou firmu, zaměstnáváte lidi a nabízíte zákazníkům to, co si přejí a co nejlépe uspokojí jejich potřeby? Pracujete tvrdě každý den a snažíte se ze sebe dostat to nejlepší? Nejste to vy, kdo vytváří hodnoty, ale společnost, tvrdí kolektivisté. Vy jste pouhou prodlouženou paží společnosti, jakýmsi výsledkem neurčitých a tajemných sil, vzájemných vztahů, vzájemné odpovědnosti a závislosti. Vy pracujete, hodnoty vznikají jaksi samovolně a každý má právo se z nich těšit. Vlastně i vy sám jste ke své práci využil hodnoty vyprodukované společností a ovoce vaší práce byste tak měl společnosti navrátit. A nejen společnosti jako takové, ale i těm jedincům, na něž už žádný díl společného koláče nezbyl, protože právě vy jste si pro svůj vlastní úspěch ukrojil větší kousek, než vám spravedlivě náleží.

Odtud, tedy z tohoto kolektivistického pohledu na hodnoty, automaticky plyne obrovská nenávist mezi lidmi. Proč? Jestliže totiž existuje jeden, omezený koláč hodnot, z něhož se mají nakrmit všichni, je každý člověk kolem nás vážným konkurentem. Co když právě on si ukousne o něco víc? Co když se kvůli němu na mě nedostane? Ať raději hladoví on, než abych strádal já!

Tak totiž funguje politika v tzv. sociálním státě, neboli státu blahobytu. Rozdělení koláče v něm závisí nikoliv na míře ubohosti a mizérie, ale na počtu hlasů ve volbách, nakonec se tak největšího dílu dostane těm, kteří dokáží nejhlasitěji křičet. Sociální stát tak zajistí lidem, voličské majoritě, recept na kapky do nosu zdarma - ale na operaci pro dítě trpící smrtelnou chorobou nezbude než vypsat sbírku, neboť potřeba jednoho jedince z několika milionů se nikdy nemůže stát tématem demokratických voleb.

Socialistická politika, je-li navíc podpořena demokratickým systémem vlády, tedy nikdy nemůže zabezpečit potřeby těch nejchudších, nevyléčitelně nemocných, skutečně trpících a beznadějně postižených. Je totiž prováděna pod taktovkou masy, která si dokáže násilím vybojovat největší díl koláče. Ten však samozřejmě nevznikl jen tak z ničeho - jeho ingrediencemi jsou výdělky produktivních lidí a receptem je daňová konfiskace. Ale potřeby trpících nemůže zabezpečit ani nedemokratická forma socialismu - protože diktátorům na utrpení lidí nezáleží.

Kdysi dávno, v 50. letech, se prý tradovalo rčení: "Dědeček a babička ujídají chlebíčka." Nic snad nemůže kolektivistický pohled na hodnoty ilustrovat lépe. Dědeček s babičkou už jsou příliš staří, nemohou pracovat, nemohou společnosti odevzdat žádnou práci, pouze participují na konzumaci společného koláče. Zbavit se jich by znamenalo uspořit koláč pro ty, kteří ještě dokáží pracovat a kteří přinesou společnosti největší užitek. Komunistická diktatura se nedostala tak daleko, že by staré lidi hromadně likvidovala, ale nepochybně se tím směrem vydala: od určitého věku byly lidem například zapovězeny účinné léčebné postupy a léky. Nacistické vraždy mentálně i tělesně postižených jsou jen jiným praktickým důsledkem stejného nahlížení na hodnoty.

Pohlížejí-li na sebe lidé vzájemně jako na hladové soupeře lačné ukousnout si co největší díl společného koláče, budou ochotni přispět na lékařský zákrok někomu, kdo je vlastně jedním z té hordy konkurentů? Ta vůle bude tím menší, čím silněji bude utlačována individualita. Jenomže každý den slýcháme, že si pomáhat musíme. Že schopnost si vzájemně pomáhat je tou nejvyšší známkou civilizační vyspělosti. Nikdo prý přece nežije sám pro sebe, na opuštěném ostrově; musíme se zajímat o blaho svých bližních a morálka altruismu nám to přímo rozkazuje.

Altruismus však neznamená dobrou vůli a schopnost dobrovolně pomáhat těm, kteří si naši pomoc zaslouží. Altruista se musí obětovat, tedy vyměnit větší hodnotu za hodnotu nižší nebo nulovou. Pokud se však chcete vůči někomu zachovat solidárně, musíte si nejprve zvolit toho, kdo je hoden vaší pomoci, tedy volit podle nějakého hodnotového žebříčku.

Máte-li před sebou dvě osoby, narkomana, který nenávidí všechno a všechny, včetně sebe samého, a chce jen přežít, v biologickém slova smyslu, a vedle toho například nadaného, ale chudého studenta, který měl prostě jen smůlu na rodiče, potom máte-li normální pohled na život, bude pro vás, když už se vůbec rozhodnete dopustit se aktu charity, přijatelnější pomoci studentovi. Patrně jej vyhodnotíte jako někoho, kdo si pomoc zaslouží. Jenomže v tu chvíli jednáte v rozporu s altruistickou morálkou, protože upřednostníte něco hodnotnějšího před něčím méně hodnotným. Oceníte píli a nadání před zkažeností. Altruismus vám však nakazuje obětovat se, rezignovat na své hodnoty, a tedy si pro pomoc vybrat toho, kdo si ji ve skutečnosti nezaslouží. A nejen že si nesmíte dovolit ten luxus zvolit si příjemce vaší pomoci, vy se nesmíte ani rozmýšlet, zda vůbec pomáhat. Musíte pomáhat vždy, jakmile někdo natáhne ruku. A když u toho pocítíte citelnou újmu, pak je to teprve ten skutečně ctnostný čin.

Pro altruismus totiž není klíčové někomu pomoci od utrpení. To, oč tady běží, je ztráta toho, kdo se obětuje. Může být v takovém prostředí pomoc projevem dobré vůle?

A jestliže někdo rozhodne, že lidé přispívají málo a až příliš při tom používají vlastní úsudek, objeví se na jevišti socialističtí politici, kteří tvrdí, že dobročinnost nelze nechat na jednotlivcích, ale že do ní musí stát vnést pořádek. Stát prý nejlépe určí, komu se má pomoci. A z důvodů výše zmíněných se pak příjemci násilné dobročinnosti nestanou nemocné děti nebo opuštění staří lidé, nýbrž průměrní voliči, kteří požadují porodné a pastelkovné, a na druhé straně pak osoby štítící se jakékoliv produktivní práce, jejichž lenost a neschopnost, podmíněná ve skutečnosti osobní filozofií nebo kulturou, je vykládána jako důsledek jejich odmítnutí majoritní společností.

Stát nás násilně spoutává do svazků a klade na nás závazky, které bychom si nikdy sami dobrovolně nevybrali. Navíc nás připravuje o výraznou část našich příjmů, což je, řečeno s Fredericem Bastiatem, to, co je vidět, zatímco co vidět není, jsou promarněné příležitosti zničené státními regulacemi. Vůle pomoci těm, kteří si to skutečně zaslouží, je pak samozřejmě mnohem menší, než jaká by byla ve společnosti založené na vzájemném respektu k individualitě. Taková společnost může fungovat pouze ve svobodě, v níž je každý svým pánem a jeho peněženka je státní mocí nedotknutelná.

Solidarita je něco naprosto odlišného, než jak ji vykládají kolektivisté, kteří pravý význam tohoto pojmu už dávno naprosto zničili. Solidarita je totiž vyjádření potřeby darujícího, nikoliv soustavného nároku kladoucího na všechny ostatní lidi nezvolený závazek, jemuž se nelze vyhnout. A především, aktem solidarity si nikdo nevylepší svůj morální profil. Morální principy se odvozují z principů lidského života a v něm je pomoc v nouzi něčím naprosto okrajovým. Lidský život je nutné zajistit produktivní činností, nikoliv pomocí, a po převážnou část svého života lidé, mají-li přežít, produkují hodnoty, směnují je a spotřebovávají je. Život založený na čekání na pomoc není možný, lidská bytost takto v dlouhodobém horizontu přežívat nedokáže. Jestliže by pomoc v nouzi byla skutečně to, co nás dělá lidmi, jak prohlašují věrozvěstové altruismu, nabízí se otázka, jak vzniklo všechno to, na čem stojí naše civilizace? Je snad veškerý vědecký a technický pokrok výsledkem sebeobětující pomoci? Samozřejmě, že není! Morální autority altruismu však toto odmítají. Jsou ochotny akceptovat invenci a nadání podnikatelů jen tehdy, obětují-li valnou část svých sil nebo výsledků své práce ve prospěch těch, kteří natahují ruku. A jestliže se takový člověk odmítne obětovat, vrhnou se na něj s nejnovějším výtiskem zákona o dani z příjmu v ruce, přesně v souladu s rčením "člověk člověku vlkem". Má-li v sobě člověk jen špetku sebeúcty, měl by na tato pravidla hry dobrovolně přistupovat a dopouštět se v sociálním státě, z vlastní iniciativy, aktů dobročinnosti?

Skutečná solidarita může existovat pouze tehdy, přestanou-li lidé nahlížet na hodnoty jako na něco společně sdíleného. Je-li vynucována násilím nebo apelem na nutnost sebeobětování, má nevyhnutelně opačný efekt, než jaký si představují naivní dobrodějové: namísto harmonie a lásky k bližnímu nenastoupí nic jiného, než všeobecná, více či méně skrývaná nenávist.

http://www.mises .cz/clanky/jak-socialni-stat-nici-solida ritu-aneb-clovek-cloveku-vlkem-1081.aspxAuthor: Lubos Zalom # XapyQaqy45
Svet2013-07-2611
-
 37% ( 20 people voted )
+
grc, a dokaz toho ze ludia postupne osprostievaju

kvak # KafuLomy65
-
 63% ( 9 people voted )
+
2013-07-26 13:20:02 c3a873d1
Dobre myslená úvaha. Poctivý kapitalizmus by bol asi skutočne najlepšou cestou k dlhodobej harmónii. Ale oproti tomu dnešnému vyprofilovanému nevoľníckemu čudu je aj čistý socializmus jednoznačne lepší.
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-07-26 14:21:14 97136215
Tak toto písal totálny k.o.k.o.t., bez servítky...

bazooka # RaceBagi30
-
 50% ( 10 people voted )
+
2013-07-26 14:35:36 b00a2a1b
:-DD
bazooka kľud!
každý, kto len trochu rozmýšľa, vie, že sa tu zverejňujú protichodné články na vyprovokovanie reakcií. toto je jeden z nich.
aj politiku delia na "ľavicu a pravicu" ale v skutočnosti to tak nie je. v skutočnosti je to tak, že sú strany, ktorým systém vyhovuje a podľa nejakého kľúča si rozdelia moc a je jedno či sú ľavicové či pravicové a skupiny, ktorým systém nevyhovuje takže sú "extrémisti" a je jedno či ľavicoví alebo pravicoví a sú potláčaní a nemajú si akú moc podeliť.
podobne je to aj s kapitalizmom a socializmom. oboje sú utópie, ako sa ľudia budú mať dobre.
elitáši však dávno vedia, že dobre sa bude mať ten, kto šikovne kombinuje výhody týchto systémov.
kapitalizmus je utopicky založený na trhu a dopyte, socializmus na solidarite riadenej štátom .
práve preto elitáši vynašli akciové spoločnosti s účasťou štátu. seba a svojich degenerátov dosadili za štatutárov, do predstavenstiev a dozorných rád. tak môžu plnohodnotne využívať štátne záruky a nadeľovať si mzdy a odmeny ako v súkromnom sektore, ale bez rizika, že ich firma zbankrotuje. následky prípadného bankrotu nesie "štát", teda všetci.
na druhej strane je zas lobistický postup, keď firma je súkromná, ale lobizmom a úplatkami získa štátnu zakázku, ktorá je istá a dobre sa tuneluje. zisky sú "kapitalistické" a krach nehrozí, zakázka a zmluvy sú stavané tak, že odstúpenie od nich by vyšlo "štát" drahšie, ako splnenie.
veľmi dobré je si prelobovať štátne zákony, ktoré zaisťujú povinné využívanie služieb danej súkromnej spoločnosti, najlepšie cyklicky, napr. stk. to je zisk istý!
takže čistý kapitalizmus alebo socializmus sú extrémistické názory, ktoré ohrozujú zisky terajších elitášov, nech sa už nazývajú kapitalistami, alebo socialistami.
mimochodom, štátnym zakázkam sa mimoriadne darí vo vojnách, takže bude vojna!

Pandemonium # SydaDofi65
-
 62% ( 11 people voted )
+
2013-07-26 15:14:11 b2291ec0
Judas Iskariotsky, pristipkar, chcel zdanit zist z alabastrovej nadoby s cennym vonnym olejom, ktorym zena kedysi lahkych mravov pomazala Jezisa. Jezis k jeho sympatickemu 'gestu' dodal, ze on nam dava vsetko, aj svoj zivot, kedze vravel, ze to je pomazanie zosnuleho. Mimochodom dal nam aj tento prekrasny svet, ktoremu chcu mnohi vladnut a spravovat ho, a byt obsluhovani - On vsak povedal sluzte ak chcete, aby vam posluhovali. Presne to aj demostroval v terajsom multikulturalizme a pred zrakmi dosadenych vladarov a vodcami ovladaneho ludu, z ktorych sa samozrejme kazdi dusovali, ze to robia tradicne najlepsie a pravoplatne.
John11146 # VexuTefo87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-26 16:19:51 542a8532
Autori podobnych zlatanin sa mozu snazit sebaviac a byt sebalepsi, ale ked raz propaguju bullshity tak clanky budu mat vzdy len negativne hodnotenie. Cele zle, cele zle:)

Anton Smatanik # DubaQury03
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-27 03:37:43 59ad9dc7
loading...
Škoda, že autor si vybral práve takýto ilustračný obrázok. Mal som v dobrej nálade aj seriózny záujem si to prečítať, ale vidiac kostolný výjav, rýchlo od toho preč! Môj filter zásadovosti mi to jednoducho nedovolí. Ale ako vidím, môj vrodený cit pre triedenie informácií mi opäť ušetril čas...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-27 08:38:31 bc7b649f
proč v kapitalismu furt někdo na něco vybírá-protože se kapitalismus neumí postarat o potřebné a protože se z charity stal super byznys, vyběrače překročím a jdu dál- taky mi nikdo nic nedá a doporučí mi starat se sama o sebe.Pomáhám jen lidem které znám osobně - pokud se sami taky snaží jak z průseru ven a pokud jsou na tom finančně hůř jak já(bývala to u mě kámoška bezdomovec-55 let,VŠ, angličti a vyvikající nemčina ale holt ji semlela nemoc v kapitalismu)..jinak sorry taky skoro každý máte dvě ruce a většinou i zdravou hlavu.Ze socialismu to nepamatuji že by někdo umrzl pod mostem, na dovolenou jezdili i uklízečky, nebyl člověk pokud to nebyl příživník co by neměl práci a za ni mzdu..důchodci neřešili jestli jídlo či léky.Článek považuji za blábol...
janca # LaxuKyso55
-
 74% ( 9 people voted )
+
2013-07-27 08:52:31 bc7442ac
janca,---Súhlasím.V dobrej vôli ,že pomáhaš,môžeš natrafiť na špekulanta. Za socializmu mal každý robotu a nemohlo sa stať aby len tak niekto človeka vyhodil na ulicu. Dnes sa na ulicu môže dostať aj slušný človek. Obyčajne ,ale ten slušný sa snaží aby na ulici nezostal dlho.Štát sa zbavil zodpovednosti za národ. Nehanbí sa,že po uliciach chodia žobrať na onkologické deti.Tieto články na ktoré reagujeme,sú väčšinou od autora,ktorý ešte o živote nevie nič.Preto sú to obyčajne bláboly.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 19:58:57 5b7f552b
(Má-li v sobě člověk jen špetku sebeúcty, měl by na tato pravidla hry dobrovolně přistupovat a dopouštět se v sociálním státě, z vlastní iniciativy, aktů dobročinnosti?)Ak bude sociálny štát,tak prečo nie. Štát sa o ľudí nestará!Štát namiesto vytvárania pracovných miest radšej dá nezamestnaným a Rómom peniaze. To nieje starostlivosť. Štát by mal mať špetku slušnosti a hneď by sa lepšie žilo.
Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 20:14:09 5b7f552b
Ach, copak stát je nějaká bytost? Jak může "mít slušnost"?

gWE1004 # FoneMyry67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-15 00:52:13 4e88b5ec

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   dv
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

K ČOMU JE DOBRÝ ŠTÁT?


K ČOMU JE DOBRÝ ŠTÁT?
Možno je lepšie položiť inú otázku. Aké činnosti musí vykonávať ľubovoľná skupina ľudí, aby jej členovia dokázali nenásilne koexistovať? Nech som sa zaoberal akoukoľvek dobou...
Bomber z Bostonu odmietol vinu
KONSPIRAČNÍ TEORIE SE MĚNÍ NA REALITU: BOJ PROTI HOTOVOSTI JE ZÁVAŽNĚJŠÍ NEŽ TUŠÍME
Obmedzenie legálnej držby zbraní – Robert Kaliňák zlyháva aj v odbornej rovine

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0458 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne