Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

JEŽIŠ BOL LIBERÁL


JEŽIŠ BOL LIBERÁL

K napísaniu tejto úvahy ma inšpiroval kolega M. Bulák svojím článkom Chcel by Ježiš, aby ste platili dane? a atmosféra mediálnej hystérie okolo kanonizácie dvoch pápežov. Keď som nad článkom rozmýšľal, vybavili sa mi tváre našich kresťanských demokratov a zrazu som si uvedomil vnútorný rozpor ich argumentačnej bázy, ktorú často prezentujú aj takí (inak múdri ľudia), akými je napríklad bývalý KDHák Vladimír Palko. Aj Palko aj iní kresťanskí demokrati vidia na politickej scéne pre seba najväčšiu hrozbu v (podľa nich) narastajúcom liberalizme, ktorý ohrozuje tradičné hodnoty v spoločnosti. V poriadku, je to ich názor, s ktorým nemienim polemizovať. Ak by to boli príslušníci strany, ktorá sa volá Konzervetívna strana, bolo by to úplne v poriadku. Problém vidím v tom, že to hovoria ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Pretože podľa môjho názoru Ježiš bol liberál, čo sa pokúsim ďalej zdôvodniť.

Kým sa však do toho pustím, musím na chvíľu odbočiť, aby som túto úvahu uviedol do ešte jedného kontextu, aby som predišiel prípadnému nedorozumeniu. Nie som veriaci. Som ateista a čo je dôležitejšie, neveriaci ateista. Rozdiel medzi ateistom a neveriacim ateistom presahuje tématiku tohoto článku, ale ak to niekoho zaujíma odkazujem ho na svoj portál, najmä na esejPastiersky list ateistickým ovciam Sama Harrisa. Zaoberám sa hlavne otázkami súvisiacimi s evolúciou, ale jednou z tém, ktoré ma dokážu vždy zaujať, sú rôzne myšlienkové konštrukcie, či teórie. Preto si vždy rád prečítam nejakú dobrú teologickú konštrukciu. Nie som však teológ a na nejakú teológiu si ani netrúfam. Preto nasledujúci výklad treba brať tak, ako je, teda ako som pochopil teologické konštrukty sv. Augustína, či rôzne tomistické výklady, ale aj názory viacerých veriacich laikov, kňazov, či teológov, napríklad aj nášho slávneho emeritného arcibiskupa Bezáka.

Po tejto nevyhnutnej odbočke sa zamyslime nad tým, ako k téme kresťanstva a politiky pristúpiť. Kresťanstvo je myšlienkový systém, ktorý vychádza z nejakých nediskutovateľných predpokladov, axióm, ostatne tak, ako každý myšlienkový systém. Preto je principiálne zbytočné hodnotiť takúto myšlienkovú konštrukciu z pohľadu nejakého iného myšlienkového systému, založeného na iných axiómach. Ak je v argumentácii ľudí dovolávajúcich sa kresťanských hodnôt rozpor, tak ten rozpor treba nájsť v rámci ich argumentačnej konštrukcie. Preto v ďalšom budeme predpokladať, že všetko, čomu kresťania veria je pravda. Diskusie o tom, či Boh existuje, či Ježiš existoval, čo sa dá dokázať a čo nie, a podobné obľúbené diskusné témy sú preto v kontexte ďalších úvah úplne irelevantné.

V rámci axiomatického systému kresťanstva, teda kresťanskej viery sa pokúsim zdôvodniť nasledujúce tvrdenia:

 1. Ježiš bol liberál
 2. Ak politická strana opiera svoju ideológiu a politickú prax o Kristove učenie, mala by byť maximálne liberálna. Prinajmenšom v otázkach etiky by mala byť dôsledne proti zasahovaniu štátu do konania občanov. Ak práve v týchto otázkach prostredníctvom zákona núti občanov k nedobrovoľnému konaniu, konajú proti deklarovanému zámeru Boha a vlastne napomáhajú Diablovi.

1. Ježiš bol liberál

Podľa kresťanskej mytológie, Boh stvoril svet ako artefakt, v ktorom je zrealizovaná jeho absolútna všadeprítomnosť, ako kauzálny systém úplne podriadený jeho vôli. Do tohoto sveta stvoril človeka, ktorý sa však od striktnrej kauzality sveta líši tým, že ho Stvoriteľ urobil v niečom podobným sebe, a to tým, že mu ponechal slobodnú vôľu v rozhodovaní aby "dokázal rozoznať dobré od zlého." V tom by teda mal byť zásadný rozdiel medzi ním a napríklad kameňom, ktorý sa uvolní zo skaly a zabije nejakého nevinného tvora, ktorý kameňu nič neurobil. Kameň je podriadený Božej vôli vyjadrenej všadeprítomnou kauzalitou gravitácie, nemôže konať inak, je touto kauzalitou úplne determinovaný. Človek však má na výber, či niekoho zabije, alebo nie. Človek však nie je Boh a sám nevie, čo je dobré a zlé. Preto mu to Boh oznamuje prostredníctvom vybraných osôb napríklad prorokov), či inšpirovaním osôb k písaniu svätých textov.

Zreteľne sa nám tu núka logický záver. Ak by Boh chcel, aby niekto nútil druhého ku správnemu konaniu, tak by bol rozdelil svoje stvorenia na vybranú skupinu, majúcu slobodnú vôľu, a na skupinu, ktorá sa má riadiť rozhodnutím jedincov vyvolenej skupiny. Trúfam si tvrdiť, že s takýmto výkladom udelenia slobodnej vôle by nesúhlasil žiaden kňaz ani teológ. Boh vdýchol nesmrteľnú dušu nadanú slobodnou vôľou každému človeku bez rozdielu.

Kresťanský monoteistický Boh teda necháva na každom, aby prijímal rozhodnutia za seba, aby naložil s darom slobodnej vôle slobodne. Súčasne však týmto vytvára situáciu, kde sa za svoje skutky každý zodpovedá Bohu a nikomu inému. Toto je ostatne podstatná myšlienka väčšiny kresťanských náboženstiev. Všetci sme si ako ľudia medzi sebou rovní, len voči Bohu je každý podriadený, tak ako mu je podriadený každý jeho výtvor.

Ježiš, ako syn Boží (nech už to znamená čo chce), mal nepochybne oproti iným ľuďom povinnosť proroka správne chápať vôľu Stvoriteľa, musel túto jednoduchú pravdu o vzťahu každého voči Bohu poznať, a teda musel byť nepochybne v politických otázkach liberál. Viackrát zdôrazňoval, že všetci ľudia bez výnimky sú Božími deťmi. Sám pre seba nevyžadoval nijaké výsadné postavenie toho, kto druhých núti konať v mene svojho učenia. Napokon je súčasťou jeho legendy, že spochybnil právo jeruzalémskej náboženskej vrchnosti na usmerňovanie konania jedincov v obci. Spochybnil ich moc, prtetože jedinú moc, ktorú uznával bola moc Boha.

Právo obce trestať niekoho za jeho nemorálne, či bezbožné správanie Ježiš odmietol v tej historke o prostitútke Márii Magdaléne. Keď ju podľa tradície chcela obec trestať za cudzoložstvo ukameňovaním, išiel ju chrániť vlastným telom so slovami: nech hodí kameňom, kto je bez viny. Je to nepochybne zdôraznenie rovnosti všetkých pred Bohom v morálnej oblasti, čiže v otázkach slobodnej vôle. Nikto nemá právo druhého posudzovať v tom, ako naložil s darom slobodnej vôle, iba Boh, pretože ten určuje pravidlá.

Nikto nemôže o sebe povedať, že koná vôľu Boha. Nemôže to vedieť. Ak by všetko bolo jasné, nikto by v podstate nemal v ničom pochybnosti. Lenže ak je všetko jasné a niet pochybností, tak niet slobodnej vôle a každý sa musí rozhodnúť vopred daným spôsobom ako pri gravitačnom zákone. Bez pochybností niet slobodnej vôle a nikto nemôže o sebe povedať, že vie o správnosti konania niečo viac ako ten druhý. Aj Ježiš o sebe neustále pochyboval a svoju slobodnú vôľu musel používať v utrpení neistoty, čo sa prejavilo aj tesne pred jeho smrťou v tom zúfalom výkriku: Bože môj, prečo si ma opustil?

Podľa mňa je ťažko spochybniteľné, že Ježiš bol v otázkach svedomia liberál, inak by neuznával dar slobodnej vôle.

2. Kresťanská strana musí presadzovať slobodu vo svedomí, inak nie je kresťanská.

Kresťanská strana je tak trochu contradictio in adjecto (protirečenie v prívlastku) pretože Ježiš sa ostro vymedzil voči spoločenskému sytému, v ktorom žil, ted voči Rímskemu štátu. Podľa jeho slov skutočná moc je moc Božia a skutočný štát by malo byť jeho Kráľovstvo nebeské, čiže nejaké druhé kolo aktu stvorenia, ktoré by malo nastať po tomto pozemskom. Podľa jeho kázaní teda pozemský štát nepochádza z vôle Boha, ale je len produktom ľudí. Nemá nijaké posvätenie, tak ako ho nemá hocijaká ľudská činnosť. Ježiš odopiera štátu jeho mystický charakter, teda to, čo radi politici o štáte ľuďom tvrdia. Z tohoto pohľadu sa dá povedať, že Ježiš nebol len liberál, on bol dokonca anarchista. Ak by teda niekto o sebe tvrdil, že nasleduje učenie Krista, a pri tom aktívne slúžil z kresťanského pohľadu nelegitímnej moci, tak by asi bol sám so sebou v spore.

Je tu však ešte závažnejší rozpor, dokonca taký, ktorý vedie kresťanského politika priečeniu sa vôli Božej.

Ako som sa pokúsil ukázať vyššie, Boh dal ľuďom slobodnú vôľu, aby sa mohli slobodne rozhodovať v mravných otázkach. Čo je mravné a čo nie, teda zámer Boha, je vyjadrené prostredníctvom prorokov a iných historických jedincov napríklad v desatore. Samozrejme vôľa absolútneho Boha je absolútne zložitá a sotva vyjadriteľná pár textami. Texty preto treba interpretovať a správne pochopiť. Je to aktívna činnosť, ktorá nie je striktne determinovaná, ani nemôže byť, pretože jednoduchá je vo vzťahu k absolútnemu. Aj tu teda Boh ponecháva na každom ako jeho zjavené texty interpretuje. Napokon na to má každý slobodnú vôľu. Samozrejme môže svoju interpretáciu oznamovať ostatným a tým im pomôcť pochopiť vôľu Boha. Preto sú tu kňazi, teológovia ale aj študujúci laici, ktorí to robia. Úlohou každého kresťana je vypočuť si ich výklad, ale či sa ním budú alebo nebudú riadiť je opäť na slobodnej vôli, teda na nástroji, ktorým každý ako jediným môže vyjadriť svoj vzťah k Bohu. Myslím, že logika veci je jasná.

Je teda veľký rozdiel ak Konferencia biskupov Slovenska vyjadrí svoj teologický názor nejakým pastierskym listom adresovaným katolíkom na konkrétne stránky života v spoločnosti a medzi tým, ak sa kresťanskí politici snažia takýto názor presadiť ako zákon. Zákonom totiž ľuďom vnucujú určitý jeden výklad vôle Boha oproti iným výkladom a bránia im použiť ich slobodnú vôľu aby sa mohli rozhodnúť. Môže byť napríklad stokrát logické, že uskutočnením potratu sa dotknuté osoby dopúšťajú zabitia, teda jedného z hlavných porušení desatora, podstatné je, že niekto sa stavia medzi zámer Boha a jeho tvora, teda jedinca nadaného slobodnou vôľou, jedinca, ktorý má právo od Boha slobodne sa rozhodnúť, že zabije. Možno tisíckrát zdôvodniť interpretáciou Biblie, že manželstvo je jedine zväzok muža a ženy, ale nemožno brániť v slobodnom rozhodnutí tvorov nadaných slobodnou vôľou priamo od Boha, aby konali inak a mohli byť trebárs ako homosexuálny pár manželmi. Ak je to nesprávne rozhodnutie voči Bohu, len on má právo rozhodnúť, či to tak je alebo nie a prípadne ich za to potrestá tak, že nebudú spasení. Napokon aj oni sami môžu veriť, že ich zväzok nezodpovedá vôli Božej a majúc ním darovanú slobodnú vôľu sa môžu poučene a zodpovedne rozhodnúť , že si nevyberú spasenie.

Ak niekto svoj výklad nadraďuje nad iné výklady, ak niekto druhým vnucuje spasenie, tak sa stavia na roveň Bohu a tým sa podľa kresťanského učenia dopúšťa jedného zo smrteľných hriechov — pýchy. Presadzovanie kresťanskej mravnosti prostrednícvom zákona je jasným a neoddiskutovateľným prejavom pýchy. A pýcha, podľa viacerých kresťanských textov a autorov, je nástrojom Diabla. Ak teda Kresťanskí demokrati na Slovensku vnucujú zákony o rodine, o potratoch, o výuke náboženstva na školách a vôbec všetko to, čo považujú za správne a dobré pre uskutočnenie Božej vôle, dopúšťajú sa pýchy a slúžia pravému opaku toho čomu podľa vlastných slov veria.

http://www.menejstatu.sk/jezi s-bol-liberal/Author: Radek Domica # XuwoNiwi92
Svet2014-04-3043
-
 29% ( 18 people voted )
+
K napísaniu tejto znôšky bludov ťa inšpiroval váš otec diabol,lebo je otec lži a nikdy v ňom pravdy nebolo.

filip # WyboCeci64
-
 75% ( 14 people voted )
+
2014-04-30 17:26:34 542f0956
Z celeho toho zufaleho pokusu vsetko liberalizovat v tomto clanku , dokonca i jasnu volu Boha , som vybral toto: ,,
,,Človek však má na výber, či niekoho zabije, alebo nie. Človek však nie je Boh a sám nevie, čo je dobré a zlé. .. Pardon , pan autor clanku, snad zle rozumiem,... niekoho ZABIT, povazujete za uslachtili cin???..Nuz potom asi ani nie ste CLOVEK, teda mysliaci tvor , ..Doporucujem. ked uz nieco pisete , ale Vy by ste ani nemali , skuste sa zamysliet nad tym , co pisete...Ale , urcite nie ste v poriadku, robte s tym nieco,.. urcite ste buzerat , ze???


milan # MatoRica16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-30 18:03:24 53238326
Článok som nečítal ale podľa reakcii som o nič neprišiel doporučujem ak je článok onicom alebo autor je mimo a ani nevie o čom píše takéto články ignorovať a nereagovať
jsu # BytaBehy12
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-30 18:19:46 5b7f0e0c
Radek
BOH nieje liberál, BOH je láska.

lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-30 19:54:25 b91d9c22
hm, tak liberál, buzerant, láska, radek domica....
:D ahá!
http://www.youtube.com/watch?v=5wVPi-wg3V4

ak vám odkaz nepôjde, takho vyznačte ctrl +c a ctrl+ v vložte do googlu.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 20:09:28 b2293e86
lucifer- pozor!
Polovica Biblie je o tom,aký nekonečne milostivý je k tým,čo sa ho boja a zachovávajú jeho prikázania a druhá o tom,čo postihlo a čaká tých, ktorí sa protivia jeho príkazom!
Dnešní heretici zámerne hovoria len o tom,aký je milostivý,aby sa ľudia nebáli a konali podľa svojho uváženia,teda aby boli sami sebe bohmi.

filip # WyboCeci64
-
 73% ( 12 people voted )
+
2014-04-30 20:10:00 542f0956
loading...
Rozumiem pointe clanku. Dokonca aj chapem autora co tym chcel povedat a pacili sa mi niektore myslienky. Len ja by som to vobec neprirovnaval k podstate liberalizmu. To v ludoch vyvolava velmi negativne reakcie. Uz len ten nadpis. To je to iste ako keby si napisal Sulik je Jezis.
Xko # NicuGiho33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-30 20:49:23 5b7f8fa3
bohuzial musim konstatovat ze dolezite.sk sa zmenilo na libertariansky stoku...
igi # XyfoFogu26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 21:04:53 59b0f036
Nízko hodnotený príspevok


Stano # HyxaFyjo84
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-04-30 21:32:19 5057d10a
Stano- Ty idiot,prečo tu podsúvaš slová tučného žida Lorbela ako by boli Kristove?!

filip # WyboCeci64
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-04-30 21:37:04 542f0956
Stano

Fíííha, ty máš nejaký dobrý prehľad.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 21:38:07 b91d9c22
filip

...pozorne si prečítaj pasáž o súdení, to sa týka hlavne teba.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-30 21:39:04 b91d9c22
nower

Tento človek ktorý sem zavesil tento článok ani BOHA spoznať nechcel, neštudoval jeho zákon, nehľadal múdrosť v jeho slovách, ale zato priznáva jeho existenciu, nemôže byť ateista, skôr ten ktorý ho vo svojom SRDCI odmietol.lucifer # FaliQuva33
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-04-30 21:52:10 b91d9c22
lucifer- musel by si si prečítať celé písmo a ešte k tomu ho aj pochopiť,aby si vedel,že " nesúďte..." nemožno aplikovať na bludy a výklady falošných prorokov!
To je nepochopenie,lebo by sme museli tolerovať všetko,aj keď je to blud !
Nesmel by si poukázať na to,čo nie je pravda !
Uvažuj a potom píš!
Matus # LycaMaqi30
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-04-30 22:22:55 542f0956
Je taký pekný príbeh o tom ako písmená abecedy išli po jednom pred Stvoriteľa a každé mu predložilo, prečo by mal použiť ako základ sveta práve jeho a On oponoval, prečo by to nebolo vhodné. Nakoniec prišlo písmeno B- Bet - ako Bina - Múdrosť a Stvoriteľ videl, že ono je najvhodnejšie. Na múdrosti stoja základy tohto sveta, ten kto je múdry načúva Bohu a obrazne povedané neciká proti vetru, v tom je múdrosť. Preto sa Genesis začína písmenom Bet a preto sa taká úžasná personifikácia Biny narodila práve v Betleheme.
mkultra # JyteWodo51
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-30 22:26:19 4e637964
Filip: Lorberove spisy sú pravdivé slová Ježiša Krista Nazaretského. Áno, Lorber bol pôvodom Žid (dokonca, pokiaľ viem, tak pôvodom z kmeňa Dávidovho), ale bol Pavlovským kresťanom a v srdci nosil lásku k Ježišovi a aj preto sa na ňom splnilo Ježišovo zasľúbenie: "15Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. 18Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám. ..... " viď Ján, 14.kapitola.


Prečítal som si niektoré posolstvá na jezis-kristus-varovanie.net a odmeral v srdci. Ty buď vďačný Pánovi Ježišovi za to, že má lásku, večnú trpezlivosť a starosť aj o vás, zadubených katolíkov, ktorí nosíte klapky na očiach a slepo veríte katolíckym bludom, ktorí odmietate a odsudzujete všetko dobré a pravdivé, čo Pán Ježiš rovnako dáva skrze svojho Svätého ducha aj iným kresťanom-nekatolíkom, ktorí cítia, že cirkev sa odklonila od Ježišovho učenia a nehlása pravdivé evanjelium. A váž si, že vám to dáva aspoň v zdeformovanej podobe, akú chcete mať, lebo ináč by ste všetko odmietali.

Čo ti poradiť? Skús pokoriť svoje zatvrdnuté srdce a pros Ježiša o milosť, aby ťa očistil od tvojej pýchy a mohol ti vliať do srdca trocha svetla a lásky a svetla, ktoré idú ruka v ruke, aby si spoznal, že súdiš druhých neprávom. Zariaď sa podľa slov Ježiša, ktoré ste dostali napísané napr. v posolstve č.1067:
Nič, čo ponúka svet, vám nedokáže priniesť ozajstnú útechu v časoch vašej núdze. Iba Ja, Ježiš Kristus, som ten, ktorý vám môže poskytnúť duševný pokoj, silu a odvahu na odolávanie nenávisti, nespravodlivosti, prenasledovania a opustenosti. Som to Ja, ktorý musí byť pre vás prvou voľbou v časoch vašej núdze, kedy Ma musíte volať. Len Ja vám prinesiem pokoj, mier a oslobodenie od úzkosti, lebo Ja som láska a pokiaľ prebýva vo vašej duši láska, dokážete čokoľvek.

Pán ťa žehnaj, Filip.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 22:57:08 5057d10a
Nečítal som to komplet celé, tak neviem čo tam ľuďom nesedí, ale hlavná myšlienka je veľmi dobrá, s ktorou súhlasím a tou je sloboda svedomia.. Nechápem prečo to má tak nízke hodnotenie.. Pomedzi to ako píšem tento komentár čítam hlbšie článok a nenachádzam tam nič čo by si protirečilo s Božím zámerom..
Ale presne o tom je aj Boží zákon - o slobode.. Neni tam slovo MUSÍŠ, ale BUDEŠ (čo znamená ak ho nasleduješ, bude to pre teba prirodzené, avšak môžeš si vybrať aj druhú možnosť, no zniesť následky)
Niektorí "kresťania" chcú vtlačiť svoje idee nasilu do hláv ľudí, presne tak ako to robil starý Izrael.. Neukázali svetu Boží charakter svojím životom - pokorou a láskou, ale vojnami a túžbou po moci.. Obdivujem Boha, že cez to všetko s nimi šiel ďalej a pomohol im zvíťaziť (veď tí biedni otrockí Hebreji s palicami mohli byť rozdrvení každým veľkým národom vôkol nich).. A tomu hovorím láska.. Mať niekoho rád aj cez jeho chyby a zlé rozhodnutia.. Nenechať ho tak.. Avšak aj to má svoju mieru a nemôže sa to donekonečna opakovať

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-30 23:10:40 57f4c28a
Pán autor robí presne to, čo vytýka Harissovi. Matematicky je možno Godelova konštrukcia správna (stačilo mi v jeho konštrukcii nájsť premenné boh, dobro a prestal som mať záujem ju hlbšie študovať). Bohužiaľ, tie premenné sú v tomto kontexte nezmyselné. Boh a dobro sú ľudské konštrukty, a ako také je ich obsah daný subjektívnym vnímaním. Je nezmyselné stotožňovať boha s dobrom. Prečo? Lebo si pán Godel myslel, že boh je dobrý? Čo tým mal na myslí?
Ak by Godelova konštrukcia bola pravdivá, tak potom existuje boh Jahve, ale rovnako tak by museli existovať všetci ostatní bohovia akých človek kedy vymyslel, pretože aj to sú bohovia a ani Godel v konštrukcii od žiadneho neabstrahoval. Je však nemožné aby existovali bohovia viacerí a zároveň existoval boh z monoteistických náboženstiev - Jahve. Potom je len jedna možnosť - existujú všetci bohovia vrátane Jahveho ale v tom prípade Biblia o Jahveho jedinečnosti klame - to však spochybňuje pravdivosť Biblie a teda aj všetkých monoteistických náboženstiev. :-)

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 23:53:45 3ec5f361
Zaujímavé, že keď Boh tvoril Svet, tak až na omyloch prišiel na to, čo je to dobré, čo bohviekoľký krát predtým skúšal! Toto, že dal ľuďom Svedomie, akceptujem bez pripomienky, ale prečo dal slobodu zabíjať, tomu nerozumiem a ani nechcem rozumieť, prevzaté od Hany Fábry! Takže otázka by mala stáť asi takto: Akým Božským právom sme tu tak stvorení a načo? To je otázka...Má Boh dáke limity, ak sa aj on učí pri svojej tvorbe, alebo sa len tak hrá, či ozaj hrá v kocky? No, nechcem byť peíliš múdry, lebo ma Rotčildovci zoberú do rodiny :-( Čo by som nerád bol!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-01 02:17:38 58d42498
To Interbulo: čo znamená "Nezabiješ!" to môže živo pochopiť iba ľudský duch, ktorého všetci nosíme v srdci. Tu je bližšie vysvetlenie tohto 5.prikázania desatora, ktoré rovnako ako zvyšných 9 prikázaní vychádza z prvého prikázania lásky:
http://lorber.szm.com/dslnko2/Duchovni_Slunce_2079
.html

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-01 08:20:17 5057d10a
Dredy, ganja a modlenie sa za buzny.
Vybyta baterka # XaciQehi08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-01 09:42:53 5b7f2ada
Stano, súhlasim! Je to tak, ako píšeš! Niet čo dodať.

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-01 11:19:34 58d42498
Interbulo, ďakujem.
Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-01 12:09:06 5057d10a
Jezis bol definitivne socialistom a komunista. Zil v kooperativnej komune Qumran. Drzme sa overitelnych historickych zdrojov ako Zvitky z Mrtveho mora , Nag Hamdi kodexov, manichejskych skript. Pohadky nechajme detom a nabozenskym iluzionistom
http://www.essene.org/Essene_Communalism.htm
Jesus was a Socialist
http://valentinelogar.hubpages.com/hub/Jesus-was-a
-Socialist

Eva # KeciNeca34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-01 13:38:21 6bb22b85
Jedina kniha , o ktorej viem, o Jezisovi ktora sa drzi podlozitelnych faktov sa vola: Buddha-Messiahs: Yeshu, Essene Jesus of the Gnostic
Eva # KeciNeca34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-01 13:43:34 6bb22b85

Příčiny homosexuality
Kromě těchto informací o přímých souvislostech mezi vražděním a homosexualitou lze v knize najít celou řadu důležitých informací o homosexualitě a příčinách homosexuality obecně.http://afinabul.blog.cz/1405/homosexualni-
seriovi-vrazi-a-priciny-homosexuality-v-knize-andr
eje-drbohlava

milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-01 14:53:25 53238326
jezis bol z brehov jordanu...mozno ani to...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-01 17:45:55 b2fdac17
ale janosik, tak ten bol od vahu, skurv.eny hrach...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-01 17:47:09 b2fdac17
Je tam zarazajucich informacii: monoteisticky boh - aj ked katolici maju troch a nejakou teologickou srackou obhajuju, ze 1+1+1=1.
Boh vdychol cloveku nesmrtelnu dusu - pri tomto tvrdeni tazko hovorit o nejakej slobodnej voli. ked ma niekto vecne existovat na zaklade toho, ako konal par rokov pozemskeho zivota, tak sa musi rozhodnut jedine spravne, lebo inac bude travit vecnost v pekle...
v katechizme rkc sa pise, ze adam a eva zhresili, preto nemohli ist do neba. teda kde?

politicko-nabozenske sracky, intelektualsky vylev = pycha.)

kkti # PotuWony09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-02 09:07:07 4e63f2f5
Ty kladieš dobré otázky.
1+1+1 = 1 môže byť správny výsledok, ak zrátavaš hrušky s jablkami, napr.: 2 ruky + 2 nohy + 1 hlava + 1 trup = 1 telo; 1 telo + 1 duša + 1 duch = 1 človek; jahody + mlieko + cukor = koktail, teda je potrebn0 si najprv treba ujasniť či sú predmety rovnorodé, či môžeme úspešne použiť prvácku matematiku. Potom si môžme celkom dobre vypočítať, že 1 Otec + 1 Syn + 1 Duch svätý = 1 Boh a nie traja Bohovia, ako si to mnohí predstavujú, ak poznáš obsah daných pojmov.
Čo je večnosť? A čo sú veky vekov? Je to niekde vysvetlené? Spýtaj sa Pána Boha, nášho Stvoriteľa a milujúceho Otca, vo svojom srdci, nech ti pravdivo zodpovie túto otázku. Môže to byť rok, 10 rokov, 100, 1000, milión, miliarda, trilión pozemských rokov? Či viac? Je to nekonečno? Ako bude tráviť svoj život v pekle človek, ktorý to tak miluje, zlomyseľný človek? Je to teda jeho slobodná vôľa, či chce zlo alebo dobro. Ale nezabúdaj, že Boh je milosrdný. Alebo rád uvrhne svoje neposlušné zaslepené deti na nekonečnosť do pekla, a bude ich nenávidieť? Toto môže ľahko vyvstať z pohľadu chladného ľudského rozumu. Aj v katechizme žiaľ nájdeš okrem semien pšenice a klasov narastenej pšenice aj burinu.

Čo sa však týka Adama a Evy, že nemohli prísť do neba, to je pravda. Pretože hriech v ľudskej duši je ako červ, ktorý nezomiera, a sami sa ho nedokázali zbaviť; len vďaka Ježišovi mohli byť očistení.

Tu je všetko ešte jasnejšie vysvetlené: http://lorber.szm.com/dom1/dom1_003.htm


Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-03 08:55:33 5057d10a
Stano, nevoem, č to tvoje matematické vysvetlenie vzniklo tvojou neschopnosťou logického úsudku alebo náboženskou snahou vysvetliť nezmyselné.
Ak platí prvá možnosť, skús si to doštudovať. Ak platí druhá možnosť, vyzeráš ako idiot.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-03 11:46:10 3ec5f361
Ale je to dôkaz, že kostolným modlivkám stačí vedieť narátať do troch...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-03 11:56:24 d405c1fd
Pandemonium

Slečinka, dnes nepôjdete do dámskeho klubu na pohárik červeného? vyšiel nový katalóg pre ženy budete mať o čom diskutovať.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-03 12:32:01 b91d9c22
Teraz sa na niekoľko hodín odmlčím. Musím vycestovať za kultúrou. Amon Amarth je to pravé rozptýlenie na sobotňajší večer. Teším, teším... To vieš, pacient, tu vonku ubieha život veľmi príjemne než v otapacírovanej samotke ústavu. Lol!
Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-03 16:23:32 bc7b649f
a pozdravuj jožka vargu a prebaľ ho!
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-03 17:40:12 b2295ca3
Obraciam sa ako občan SR na veľvyslancov krajín Európy v SR, aby zabránili nacistom na Ukrajine vraždiť ženy a deti.

Slovanské národy zotročili naši ľudia v službách západnej Európy a USA kvôli svojej lakomosti a bez citnosti a príde čas, že sa budú za to zodpovedať možná nie trestnoprávne, ale morálne v histórii v budúcnosti, pretože pravda sa nedá umlčať na večné časy.

Odesu navštívila včera nacistkaTymošenkova a vyzývala Ukrajincov brániť jednotnú Ukrajinu pred separatistami v Odese, ktorí obsadili dom odborov v Odese. Polícia nezasiahla a opozícia v rukách fasšistov Tymošenkovej, Turčyna, Jaseňuka nechala upáliť 40 ľudí a na tých čo vyskakovali z okien, ženy a nedospelé deti do 18 rokov, tak strieľala nezákonná banderovka polícia pravého sektoru a vraždila deti a dievčaťa.

Naše aj české média hlavného prúdu mlčia ako hrob o tejto veci a že vraj mame slobodné verejnoprávne média za koncesionárske platby občanov. Je to blbosť, mame ako za fašizmu ovládané verejnoprávne média fašistami z parlamentu a vlády

Nemecko a Merkel bojovala za prepustenie Tymošenkovej. Merkel a ľudia z Nemecka dosadili cez profesionálne cvičených teroristov v Poľsku a hlavne cez vraždenie policajtov v Kyjeve a neskôr pod hlavňami samopalov v ukrajinskom parlamente museli si poslanci ukrajiny odhlasovať novu fašistickú ukrajinskú vládu Turčynova a Jaseňuka, ku ktorým sa pridala nacistka Tymošenkova z poľsko-ukrajinského Ľvova.

Teraz sa budú konať na Ukrajine iba prezidentské voľby, ale nie parlamentne. Vládu vyberá si na Ukrajine prezident a starý parlament mu schváli akúkoľvek vládu inak by ich nacisti v službách nacistickej bruselskej EU a službách fašistov z USA a NATO zabili.

N ACISTICKÉ KOŘENY ‘BRUSELSKÉ EU’

http://www.relay-of-life.org/cz/chapter.html

Takže Merkel, ktorá velí Bruselu ma poškvrnené ruky krvou ľudí Ukrajiny v prvom rade

a z toho ju budú obviňovať vždy slušní a čestní ľudia každej krajiny sveta,

hlavne bežní ľudia ktorí neprivatizovali alebo nepredávali iným národný majetok a neskôr hlasovali za Lisabonskú zmluvu ako vlastizradcovia, ktorí by zradili nie len Ježiša, ale aj Boha sa judášsky groš, tak ako svoj národ svojich nešťastných spoluobčanov, ktorí taktiež majú iba jeden život.

Do Európy sa vrátil Hitler cez Merkelovú z Nemecka a cez Tymošenkovu z niekedy z Poľského Ľvova a cez Kyjevského Jaseňuka a Turčynova Hitlerove gestapo, ktorých vybrali nečestný ľudia z Nemecka, gestapom ktorého účelom je vraždiť žijúcich Rusov na Ukrajine a zbaviť Ukrajinu od ruských občanovnavždy.

Tento zločin nacistickej EU je podporovaný USA, medzinárodným sudom v HÁGU a veľa členskými krajinami Rockefellerovej OSN v New Yorku či aj falošným pápežom vo Vatikáne, ktorý nedávno prijal pána Obamu a tým legitimoval v očiach kresťanov sveta zločin USA a EU aj pani Merkel, ktorá stoji na čele zločinnej bruselskej EU.

Ten kto chce legitimovať zločin Merkel a Obamu, tak nech ide voliť v euro voľbách tento mesiac. Ten kto odmieta nacizmus Hitlera a dnes páni Merkel z Nemecka, tak nech nejde dať legitimitu nacistom v Bruseli.

Ruska TV24
http://live.russia.tv/index/index/channel_id/3

S úctou k úpaleným mladým ľudom a deťom 2.5.2014 v Odese
Jozef Varga

Pandemonium II # HihoKika22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-03 18:16:43 3ec5e27c
aha, tak zhlukovat rovnorode elementy...
1 osoba + 1 potomok tej osoby + 1 vymyslena osoba = nekonecny nezmysel.
uz chapem tej vecnosti prezentovanej dalsimi osobami :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-03 22:35:00 b2fdac17
Tak ja sa bavím na Amon Amarth v Collosseu a starý geriater z Košec, ktorý to má za rohom a chce sa mi podobať, vypisuje zatiaľ svoje komické elaboráty tu! Ale aj tak by som ho tam nespoznal podľa typického žltého fľaku na gatiach, keďže všetci účastníci boli v čiernom, ako vyžaduje imidž tejto kultúrnej akcie. Dedo, máš ďalší pokus o mesiac...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-04 02:19:34 bc7b649f
A propos, jedine trojkové áčko si dal tú námahu zistiť si (ktovie prečo?) úmyselne zamlčaný detail - a správne. Rešpekt...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-04 02:23:23 bc7b649f

Jozef Varga je fesak chlap, kde sa ty hrabes Panduch? - na toho ty nemas - od toho by si nechala povedat nejedna...
https://www.facebook.com/jozef.varga.509?fref=ufi

ty kde mas fotku Panduch DaruJete? - ani na zachod sa s nou neda.
To ty si chod vyprat tie tvoje minigatky - on je normalny muz - sikovne to robi pisat pod tvojim nikom – ma hlavicku, nech ti len dobre nalozi, gatky dole, bude vyprask.

Jozef Varga napisal napr toto - je to na FB – teda to by mal byt ten tvoj idol Panduch, ktoreho konkurenciu nemozes zniest.
Nevadi, ja si zajdem za nim na FB, z Dolzite ty vyzenies kazdeho co za nieco stoji, ty zloduch – neznesies nikoho, ty egocentrik.

Jozef Varga Každá diktatúra sa raz skončí. Aj ta EU. Lenže po nej zostanú v malých krajinách strednej a východnej Európy národy a ľudia oba s holím zadkom a pravdepodobne v tomto priestore budú prebiehať občianske vojny z dôvodu rozpadu EU čo bude vyhovovať USA a západnej Európe, hlavne FEDU, ktorý EU naplánovali aj scenár jej rozpadu a vojnové ohnisko sa prenieslo aj do federácie RUSKA.

Fašisti z Ameriky naplánovali začiatkom 20 storočia rozpad monarchii, prvú svetovú vojnu a delenie Európy s následné s II. svetovou vojnou a neskôr pádom berlínskeho muru, zlikvidovaním ekonomík strednej a východnej Európy, odstránenia konkurencie ekonomickej a po nej bude nasledovať aj vojenskej » RUSKA
2 februára o 4:05

Taktok je to # WoqoJiri93
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-04 10:04:34 55a30d0d
Vravíš, že "Kresťanská strana musí presadzovať slobodu vo svedomí, inak nie je kresťanská." - čiže inými slovami vravíš: "kresťanská strana musí presadzovať v spoločnosti zákony, ktoré nesankcionujú neposlúchanie nášho svedomia, ktoré musí zostať slobodným." Ak napr. človek zabije človeka alebo muž znásilní ženu, aj tu má podľa teba kresťanská strana presadzovať slobodu vo svedomí?


Prečo potom samotný Pán Boh dal Židom (a tým tiež všetkým Kresťanom, ktorí chcú žiť obmedzovaní pod vonkajším zákonom), zákony Desatora + ďalšie bližšie nariadenia, ktoré nájdeš napísané v 2. knihe Mojžišovej, v ktorých sa sankcionuje porušovanie vonkajšieho zákona dokonca až ukameňovaním?

Odpoveď je nad slnko jasnejšia. Desatoro sú zákony určené pre celú spoločnosť, čiže aj pre tých ľudí, ktorých duch je umŕtvený v hriechu. Je to zábrana, aby sa z nich neustálym hrešením nestali úplní diabli a aby mali možnosť v rámci spoločnosti opäť duchovne oživnúť. Inak povedané, aby sa tým celej spoločnosti "dobre vodilo, aby napokon medzi ľuďmi zavládlo Božie kráľovstvo lásky a pravdy".

Čo som napísal vyššie, za tým si stojím. Porušovanie našich vonkajších politických štátnych zákonov môže byť pre nás, po vzore Desatora Božích prikázaní a nariadení, sankcionované, aby sa tým zabránilo šíreniu pohoršenia v našej spoločnosti. Ale pre tento účel by naše politické zákony mali byť ustanovované podľa živej Božej vôle, nie podľa svojvôle politikov, ako je to dnes, ktorí sú od Pána Ježiša srdcom odvrátení a nikdy sa k nemu vo svojom srdci neobracajú, nezaujímajú sa o jeho vôľu, pretože ich srdce je plné iného boha, boha peňazí, moci a nahrabania si majetku. Viď List Rimanom 2, 12-24:

Hrešiaci pod zákonom a pohania.

12 Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona, bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení 13 (Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. 14 Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom, 15 ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolusvedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú.) 16 v deň, keď bude Bôh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.

Pravý Žid/Kresťan a pravá obriezka (srdca).

17 Ale ak sa ty zovieš Židom a spoliehaš sa na zákon a chváliš sa Bohom 18 a znáš jeho vôľu a vieš posúdiť, čo je dobré a čo zlé, vynaučovaný súc zo zákona, 19 a dôveruješ si byť vodcom slepých, svetlom tých, ktorí sú vo tme, 20 vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, ty, ktorý máš tvárnosť známosti a pravdy v zákone; 21 ty teda, ktorý učíš iného, sám seba neučíš? Ktorý kážeš nekradnúť, kradneš? 22 Ty, ktorý hovoríš necudzoložiť, cudzoložíš? Ktorému sa hnusia modly, dopúšťaš sa svätokrádeže? 23 Ktorý sa chváliš zákonom, prestupovaním zákona zneuctievaš Boha? 24 Lebo pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, jako je napísané. 25 Lebo obriezka síce osoží, keď robíš to, čo káže zákon. Ale keď si priestupníkom zákona, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. 26 A tak keby neobriezka zachovávala jednotlivé ustanovenia zákona, či nebude jeho neobriezka počítaná za obriezku? 27 A bude súdiť neobriezka, neobriezka od prirodzenia, plniaca zákon, teba, ktorý si literou a obriezkou - priestupníkom zákona. 28 Lebo nie je ten je Židom, kto je ním zjavne, navonok, ani nie je obriezkou obriezka na tele; 29 ale Židom je ten, kto je ním skryte, v srdci, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere, - ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha.

"""

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-04 12:02:43 5057d10a
A čo, keby sa u Júdejcov sa stala obriezka, odriezkou a bol by pokoj s debatami! Nemali by sa čím množiť a behom jednej generácie by celý Svet zbohatol, všade by bolo čo jesť a skoro každý by sa mal rád! To je nápad! Čo poviete?

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-04 23:12:13 58d42498
Nikto nič? Všetci sa poondiali, lebo NSA?

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-05 12:49:01 58d42498

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ježiš povedal, že Jahve je diabol


Ježiš povedal, že Jahve je diabol
Katolícka cirkev stotožňuje Jahveho s jediným Bohom stvoriteľom a s prvou osobou Božskej trojice – Otcom. Toto učenie o Bohu sa považuje s Katolíckeho učenie medzi úplne najdôležitejš...
Návod na použití dítěte
Americká výzvědná služba NSA uhradila Googlu, Yahoo, Facebooku a Microsoftu náklady na špehování jejich zákazníků
Euro je pre Grécko príliš silné

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0852 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles