Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Institut zpravodajství a zpravodějnictví


Institut zpravodajství a zpravodějnictví

Reforma zpravodajských služeb v České republice
Jan Schneider /V letech 1990 až 2005 pracoval ve službách zpravodajských, vládních (ředitel kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost) a policejních.

Nyní publicista./

1. Souhrn: zásadní problémy zpravodajského systému a principy jejich řešení
2. Analýza: zhodnocení současné podoby zpravodajského systému
2.1 Metodický přístup ke zpravodajskému systému
2.2 Historické danosti, limity, vývoj a důsledky
2.3 Současný stav zpravodajského systému
2.4 Zásady a návrhy řešení

1. Souhrn: zásadní problémy zpravodajského systému a principy jejich řešení

Metodika reformy
Zpravodajský systém nelze úspěšně reformovat, pokud řešitelé nepojmou celou
problematiku v maximální úplnosti a v logické posloupnosti.
Pouze z analýzy důvodů vzniku institutu zpravodajství, zákonitostí jeho historických
proměn a současného reálného stavu zpravodajského systému mohou kvalifikovaně vzejít
zásady jeho budoucího směřování.
Poznání této problematiky v požadované úplnosti nelze získat z jedné pozice
(historie je charakteru vědeckého; skutečný stav zpravodajského systému zná insider;
budoucnost je záležitostí politickou). Požadované podmínky splňuje dobře komponovaný
think-tank.
Postup reformy směřuje od vypracování variantních návrhů budoucího směřování
zpravodajského systému. To je práce vědců a expertů. Vybrat jeden z jich, to je věc politické
odpovědnosti vlády (ale ještě lépe, učiní-li tak konsensuálně s opozicí). Zvolený návrh a z něj
vyplývající úkoly jsou limitními faktory vývoje zpravodajského systému. Požadované
kapacity zpravodajského systému (při zhruba dané představě o rozpočtu) jsou rozhodující pro
návrh jeho struktury (architektury). Tento krok by se měl opět odehrávat na expertní půdě,
bez politického zasahování. Navržená podoba zpravodajského systému (struktura, velikosti
a počty služeb, jejich působnosti, koordinace, kontrola) by měla být poskytnuta k diskusi
členům zpravodajské komunity a pak teprve předložena k politickému schválení.

Vnější rámec zpravodajského systému
Předmětem zájmu jsou aspekty, které výrazně ovlivňují efektivitu zpravodajské
činnosti. Stručná a výstižná legislativa by měla poskytnout zpravodajcům přiměřené
pravomoci, zejména co se týče vyžadování státem vlastněných informací ve veřejné správě.
Vládním výkonem řídících, koordinačních a kontrolních pravomocí musí být
pověřena a za něj zodpovědná konkrétní osoba.
Státní instituce, kooperující se zpravodajským systémem, musí vybudovat
kvalifikované rozhraní pro komunikaci se subjekty zpravodajského systému.
Parlament by měl zřídit pro podporu a kontinuitu své kontrolní činnosti vůči
subjektům zpravodajského systému expertní pracovní skupiny.

Vnitřní kondice služeb
Personalistika: Přirozené nároky na odbornost doplnit nároky na mravní integritu
zpravodajců. Omezení fluktuace, aplikace metodiky "přátelských odchodů" a zvýšení
společenské prestiže zpravodajců pro minimalizaci následných rizik.
Analytika: Rozvíjení výtěžnosti draze získaných informací a přesné cílení
operativního směřování je založeno na kvalitě analytických činností a striktně dodržovaných
zásadách informačních toků. Infotoky obcházející oponentní řízení na centrálních analytikách
mohou umožnit vznik extrémních bezpečnostních rizik.
Operativa: Optimalizace služby (ve prospěch operativy: minimalizace velikosti
a maximalizace výkonu týlových složek).

2. Analýza: zhodnocení současné podoby zpravodajského systému
Jakákoliv analytická práce může být znehodnocena nereflektováním vlastní pozice
a východisek analytika. Předmětem první kapitoly bude proto několik metodických poznámek
k přístupu k zadanému tématu.
Druhá kapitola pojedná několik subjektivně zajímavých, možná i opomínaných momentů,
týkajících se historie transformace zpravodajského systému po roce 1989. Hodnocení
současné kondice zpravodajských služeb musí vycházet z reálného, nikoliv ideologického
poznání minulého, přechodového a nového období. Nutno zkoumat, co všechno ovlivnilo
transformační ideje a praxi. Některé současné problémy koření právě v minulosti.
V třetí kapitole bude na několika příkladech ilustrován současný stav zpravodajského
systému, řízení a kontroly zpravodajských služeb.
Závěrečná kapitola nastíní zásady a návrhy řešení konkrétních problémů.
2.1
Metodický přístup ke zpravodajskému systému
Prvním předpokladem smysluplné úvahy o zpravodajském systému je maximální
možné uvolnění se (oproštění) od všech svazujících vazeb k předmětu. Reflexi stavu systému
musí předcházet to, co je technickým aspektem řeckého pojmu "ekstasis", tedy opuštění
(vystoupení z) obvyklého "point of view". Pozorovateli to umožní vymanit se ze zaběhaných
klišé, rutinních závěrů a svazujících kontextů, a nahlédnout zkoumané v novém světle.
Dobrou pracovní metodou je existenciální záběr s historickým kontextem. Jeho předmětem
jsou zásadní otázky po důvodech vzniku, trvání a budoucnosti zpravodajství jako takového.

Důvody vzniku, trvání a existence zpravodajství, musí doplnit druhý komponent, totiž
důvody proti existenci zpravodajství. Jde o všeliké kolize zpravodajců se zákony, právy
a principy spravedlivé (tedy demokratické a svobodné), a bezpečné společnosti.
Doplňující zásada k tomu, co promýšlet, se týká toho, kdo bude téma promýšlet.
Na tento proces budou působit politické a skupinové vlivy. Ochranou proti nim je charakter
a odolnost jednotlivých autorů, u think-tanků jejich kompozice s potenciálem tyto tlaky
v maximální možné míře eliminovat.
Další zásada by se měla týkat procesu, jak a v jaké posloupnosti by mělo být
dosaženo závěrů v určitém stupni obecnosti. Měly by být vyvozeny z důvodů pro další
existenci zpravodajství, avšak až po vypořádání všech důvodů proti další existenci
zpravodajství a s přihlédnutím k omezením, z nich vyplývajícím. Tyto závěry by měly
stanovit pro stát nezbytný rozsah působnosti zpravodajství, z něhož by se teprve následně
odvíjela jak architektura exekutivní části zpravodajského systému (řídící, koordinační
a kontrolní struktury; počet, uspořádání, typ a velikost zpravodajských služeb), tak i podoba
příslušných mimoexekutivních kontrolních subjektů a mechanismů.
Poslední, ale snad nejdůležitější zásadou je trpělivost! Tento průběžný rys zdobí
všechny zpravodajské úspěchy – a jeho absence je častým, ne-li podstatným důvodem
neúspěchů. Mnoho velmi dobrých idejí bylo fatálně zdevastováno časovou nezdrženlivostí.
Tato zásada se nesmí stát záštitou pro dolce far niente, to nebezpečí tu samozřejmě hrozí.
Různé události mají svůj vlastní charakter (tempo) a strukturu (rytmus) času. Podstatnou
okolností úspěchu je schopnost toto poznat, rozeznat a nepoplést.
2.2
Historické danosti, limity, vývoj a důsledky

Hon na čarodějnice

Transformace zpravodajského systému po roce 1989 byla motivována ideologicky
a politicky, nikoliv bezpečnostními důvody. Zastihla veřejnost odborně zcela nepřipravenu
a málo rezistentní populistickým řešením. Obyvatelstvu bylo nabídnuto "vyvinění" z podpory
předchozího režimu, a dokonce pozice "týraných nevinných obětí totality", výměnou za
akceptování "nalezeného viníka" - vybraných (nikoliv všech) složek Státní bezpečnosti,
a některých (nikoliv všech) jejich spolupracovníků. Koncept starý jak sám svět. Proto byly
základy transformace dány zčásti náhodně, zčásti oportunisticky, zčásti ideologicky, což
negativně ovlivnilo celý transformační pohyb.

Boj o vliv
Politický prostor, v němž vznikala nová podoba zpravodajského systému, se stal
kolbištěm mnoha nejrůznějších koncepcí. Ty pocházely zčásti z prostředí našich
zpravodajských služeb, včetně poměrně typické produkce z dílen reaktivovaných
zpravodajských důstojníků "osmašedesátníků". Jiné nesly zřetelné stopy lidové tvořivosti
nových adeptů zpravodajského řemesla. Velmi brzy se začaly projevovat i výsledky skrytých
aktivit k zajištění vlivu politických, ekonomických či jiných zájmových skupin. Bylo to
způsobeno vzrůstajícím povědomím o politické využitelnosti (až výbušnosti) materiálů
a poznatků předlistopadových zpravodajských služeb, zejména díky neustále rozněcované
lustrační hysterii.

Tabu
Transformace zpravodajského systému probíhala nerekonstruovatelným procesem,
protože zpětně nelze vyhodnotit všechny rozhodující vlivy a intervenující subjekty. Jisté je,
že transformace neprobíhala podle nějakých odborných kritérií, ale stala se mocenským
nástrojem, který paradoxně nutil nové zpravodajce akceptovat staré zlozvyky (zejména
politicko-ekonomické zasahování do činnosti zpravodajských služeb). Proto bylo například
opakovaně potlačováno zpravodajské rozpracování problematiky ochrany ekonomiky
(příznačně jde o dobu Klausova chvilkového "zhasnutí" při ekonomické transformaci).

Žalostné výsledky prověrkových komisí
Důvody, proč někteří příslušníci bývalé StB přešli do nových služeb, jsou
pochopitelné a profesionálně zdůvodnitelné. Suverenita státu je více oslabena špatnou vlastní
zpravodajskou službou, než eventuálně chybějícími stíhačkami. A zcela nová služba, tvořená
pouze novými lidmi, by byla po velmi dlouhou dobu nefunkční. Po zrušení StB počátkem
roku 1990 proto vznikly prověrkové komise, jejichž činnost ovlivňovalo mnoho viditelných,
ale i neviditelných aktérů. Ve výsledku namísto převzetí nevelkého počtu odborně zdatných
profesionálů, u nichž by byla ověřena jistá bezpečnostní a morální integrita, byli do nové
služby převzati mnozí příslušníci StB, kteří mohli nabídnout politicky využitelné informace,
bonzy a kompromitující materiály. Jiní příslušníci StB, specializovaní na ekonomickou
(respektive vědecko-technickou) sféru, byli v prověrkovém období podpořeni svými agenty,
kteří zaujali po listopadu 1989 vlivná postavení.

StB v nových službách
"Já vím, proč jste některé z nás, bývalých příslušníků StB, nechali sloužit. Jste noví
a od někoho se to potřebujete naučit. Ale necháte-li nás sloužit ještě po pěti letech, nebudu si
vás profesionálně vážit." To jsou slova mého bývalého podřízeného v tehdejší FBIS,
předchůdci dnešní BIS, vyřčená počátkem devadesátých let. Velmi profesionální je časový
odhad vlastního působení. Avšak vedení služeb brzy začala stabilizovat a budovat své pozice
právě s pomocí některých bývalých příslušníků StB - a odcházet začali ti noví. Intenzivní
zaměření vedení služeb na udržení svých pozic nemohlo mít jiné, než destruktivní důsledky.

Nezkušenost a nekompatibilita
V polistopadové době se v této republice vystřídalo mnoho vlád, a v naprosté většině
z nich byli lidé, kteří neměli se zpravodajštinou v exekutivě žádné zkušenosti (o jejich
představách radši nemluvit). Naprostá většina vlád měla odlišnou strukturu, takže
zpravodajské služby byly nesystémově přehazovány a podhazovány různým, ba nejrůznějším
členům vlády. Až na čestné výjimky panující nekoncepčnost, až avanturismus, vykonaly své
hrůzné dílo.

Priority
Kromě jednoho charismatického byrokrata (Jan Stráský), který intuitivně pochopil
specifickou roli zpravodajských služeb, panoval v oblasti řízení zpravodajských aktivit chaos
a pasivita. Systémově začal tuto problematiku zpracovávat až ministr bez portfeje Pavel Bratinka,
ale politické turbulence mu nedovolily tyto aktivity výrazněji završit. Jeho nesporným přínosem
je zavedení periodického, vládou schvalovaného seznamu zpravodajských priorit,
jehož vedlejším produktem bylo i sjednocování analytických metodik.

Lidová tvořivost
Svůj negativní vliv na prostředí, v němž se vyvíjel zpravodajský systém, měla i úroveň
legislativy, často odrážející "kreativitu" zákonodárného sboru, jehož leckdy neotřelé nápady
negativně ovlivňovaly neustále se měnící legislativní rámec pro zpravodajskou činnost.
K největším perličkám patří fakt, že poslanci v zákoně vytvořili poslanecký orgán pro kontakt
se zpravodajskými službami, který ale sami nikdy fyzicky neustavili. Jejich kontrolní činnosti
začaly být oprávněným předmětem posměšků, protože poslanecké kontrolní orgány byly
paralyzovány přítomností některých poslanců, kteří nedisponovali ze zákona vyžadovanými
bezpečnostními prověrkami.

Sebeobrana
Na rozdíl od vlád a parlamentu se zpravodajské managementy rychleji stabilizovaly
a vynaložily značnou část své energie na vyvinutí strategií, taktik a technik, jak si ve svůj
prospěch příslušné členy vlády zpacifikovat, skamarádit, omotat kolem prstu či úplně
podmanit. To bylo umožněno chaotickou situací v oblasti komunikace zpravodajských služeb
s vládou. Oblíbenou formou této "neformální spolupráce" byly tzv. "non-papery", tedy
nedohledatelné informace, předávané mimo administrativní evidenci. Vedení zpravodajských
služeb zase žárlivě střežilo kontakty podřízených příslušníků se členy vlády, poslanci či
vysokými státními úředníky. Leckdy jim i zamezovali, přestože byly z operativního hlediska
bezpochybně důvodné, protože se báli toho, že by vláda mohla být informována o leckdy
tristním stavu ve službách.

Kádrování
Personální polistopadové dědictví (neprofesionální, ale ideologická kritéria výběru)
nese své smutné plody. Do budoucna ještě sehraje mnoho zlého kádrová politika "dvojího
metru", která nastavila praxi tak, že mnoho bývalých příslušníků StB prošlo bezpečnostními
prověrkami na poměrně vysoké stupně utajení, avšak spolupracovníci téže StB stejnými
prověrkami neměli šanci projít.

Nezneužitelnost až nevyužitelnost
Rozdrobení předlistopadové téměř monopolní zpravodajské služby do více subjektů je
vysvětlitelné jako opatření proti možnému zneužití. V devadesátých letech byl tedy vytvořen
zpravodajský systém se čtyřmi subjekty (dvě služby vojenské a dvě civilní). Čtyřem službám
se dá jistě těžko najednou přikázat nějaká poťouchlost. Hloupé je, že skoro stejně těžké je jim
přikázat koordinovaně činit i něco pozitivního.
2.3
Současný stav zpravodajského systému

Defenzíva
Zpravodajský systém je v pozici jakéhosi symbolu státnosti, ale tím to končí. Služby
potichu konzumují svoji porci státního rozpočtu, a vidět-slyšet o nich není. To je u tajných
služeb dobré, platí-li, že nejsou vidět při práci. Horší je, když nejsou vidět kvůli nečinnosti.
Nikdo však neví, co vládě přelétne přes nos a jestli služby nezaúkoluje třeba vyšetřením
situace kolem prasečáku v Letech, jak napadlo kdysi jednoho mladého muže, který se shodou
neblahých náhod ocitl v ministerském křesle a začal si myslet, že je ministr.

Zneužitelnost
Současný zpravodajský systém trpí nectnostmi, vycházejícími z prostého faktu, že
jeho budování je někde v období mezi plenkami a pubertou. Jeho zranitelnost, daná
nevyladěným či leckde dokonce absentujícím systémem kontroly je svodem, kterému podléhá
stále mnoho politických dobrodruhů.

Nekoncepčnost
Chaotický přístup exekutivy ke zpravodajskému systému nepostrádá komické prvky.
Například premiér vlády předsedá jak Bezpečnostní radě státu (BRS), tak o dvě úrovně
podřízenému Výboru pro zpravodajskou činnost (VZČ). To opravdu úkoluje a dokladuje sám
sebe? Nebo spíše tyto strukturální vazby nikdo nebere vážně a vše probíhá jakýmsi zvykovým
způsobem? Téměř každá vláda přichází s vlastními neokoukanými nápady, které ruče
aplikuje, v lepším případě pouze zamýšlí aplikovat, na zpravodajský systém – a to aniž by se
poučila, resp. inspirovala ze zkušeností svých předchůdců. Příkladem nade všechny je
nevyhovující struktura zpravodajského systému. Rozvědná ÚZSI nemá z principu co
pohledávat na vnitru (pro rozpor s kompetenčním zákonem). Samostatně stojící BIS je
"odkopaná" (má vlastní IČO). Sloučená-nesloučená vojenská zpravodajská služba je jak
z Werichovy "Královny koloběžky".

Skrytá privatizace
Skrytá privatizace zpravodajských činností je tendence (s čestnými výjimkami), kdy se služby
nehodlají vzdát přímého kontaktu na jednotlivé členy vlády z důvodu budování vzájemných
protekcionistických vazeb: členové vlády jsou pak zásobováni přísunem tzv. non-paperů
skutečně nejrozmanitějšího zaměření. Situace bude snad řešena až v okamžiku, kdy se
vládnoucí strany poněkolikáté vymění a konečně si začnou s hrůzou uvědomovat, jaký systém
vybudovaly. Nadto se do věci vloudil ještě další prvek, totiž impakt vlivných ekonomických
subjektů. K tomu charakteristika jednoho policejního velitele: "Spolupracuje ochotně
s každým, kromě policie."

Dvojí metr
Zákon o ochraně utajovaných skutečností dal zpravodajským službám kompetenci
provádět prověrky svých příslušníků ve vlastní režii, zatímco ostatní státní zaměstnance,
soukromé osoby a firmy prověřuje v součinnosti se zpravodajskými službami Národní
bezpečnostní úřad (NBÚ). Systémově by měl NBÚ garantovat kompatibilitu metodik
a kritérií všech prověrek. V praxi to dopadá tak, že někteří prověřovaní s nějakým záznamem
v materiálech StB měli s prověrkou potíže, nebo prověřeni nebyli. Na druhé straně všichni
dnes sloužící bývalí příslušníci StB byli prověřeni, a to i pro vysoké stupně utajení.

Ostrakizace
Podivné postavení zpravodajců ve společnosti odráží tento neblahý stav. Na svou kůži
to poznávají bývalí zpravodajci, když se ucházejí o civilní zaměstnání. Zůstává jakési stigma
nedůvěry, což ztěžuje jejich integraci do společnosti do té míry, že může představovat jisté
bezpečnostní riziko.

Hra s ohněm
Problematika terorismu je ideální příležitostí k mediálním manipulacím a politickým
manifestacím síly a připravenosti. Problematiku si služby "šetří" a hned tak nevyšetří, protože
jim garantuje dobrý rozpočet. Zůstávají přitom na povrchu, aniž by šly ke kořenům terorismu,
protože to by ona hrůzostrašná bublina mohla přestat být tím mediálním beranidlem, které je
čas od času využitelné geopoliticky.

Bázlivost
Začnou-li zpravodajci rozpracovávat problematiku penetrace organizovaného zločinu
do státní správy, dostávají se často do situace reálného ohrožení z obou "srůstajících" stran,
aniž by si mohli být jisti podporou svého vedení. Tím nesmírně trpí jak motivace zpravodajců,
tak i schopnost služeb poskytovat myšlenkově samostatné a podnětné podklady pro
rozhodovací činnosti vlády

Nekonfliktnost
Služby produkují stará schémata "bezpečnostních rizik", která jsou definována tak,
aby vyhovovala obecné poptávce a byla politicky nekonfliktní. Po zpravodajské operativě je
požadována činnost, ale nikoliv výsledky. Jděte, šetřete, pátrejte - ale chraň vás ruka páně,
aby kvůli tomu volal řediteli služby nějaký ministr, nebo jeho náměstek, či nějaký vyšší
úředník. "Nesmíme mířit příliš vysoko" zní toto neformální krédo předpostrašených
pseudozpravodajců, protože "nemáme nabito". Takovým špiónům se říká, že jsou zadarmo
drazí. Špičky zpravodajských služeb však rozhodně nejsou podfinancované. Své pozice
udržují různými méně či více formálními úsluhami a oficiálními výkazy dle čárkového
systému, který je pro dobrou zpravodajskou (ale i policejní!) práci smrtelnou metodikou.
Zásady a návrhy řešení
2.4

Reforma
Reforma zpravodajského systému musí začít jeho důkladnou analýzou. Ta ozřejmí,
zda jsou důvody ke změnám a jaká je povaha zjištěných problémů. Ty lze řešit výhradně
cestou nalézání odborného i politického konsensu, s přihlédnutím k zahraničním
zkušenostem. Cílovým stavem by měl být zpravodajský systém, který by vyhovoval
vládnoucím stranám i v době, kdy budou v opozici, složený ze zpravodajských služeb
v podobě nezávislých think-tanků, pracujících s akademickou erudicí, k nimž by mohli být
loajální i morálně vysoce komponovaní jedinci. Podstatnou okolností reforem je trpělivost.
Je nutno se vyhnout šokovým řešením, která mají neblahý vliv na motivaci zpravodajců, jejich
fluktuaci, úniky informací.

Legislativní rámec
Legislativní rámec musí reflektovat problematiku vzájemných přesahů působností
(overlaps) zpravodajských a bezpečnostních služeb: tyto přesahy na jednu stranu vykazují
vzájemný kontrolní efekt, na druhou stranu mohou být příčinou fatálních kolizí. Nutno vyřešit
problém nedostatečných pravomocí služeb při vyžadování informací od orgánů veřejné správy.

Architektura zpravodajského systému
Architektura zpravodajského systému obecně vychází z realisticky stanovených potřeb
státu, nikoliv z něčích přání. Slučování služeb by mělo mít za cíl zvyšování efektivity jejich
činnosti. Ta je podstatně ovlivněna poměrem prostředků, vynaložených na vlastní operativní
činnost, a prostředků, vynaložených na týlové zabezpečení operativy. Složité zpravodajské
systémy s mnoha komponenty jsou hůře řiditelné, koordinovatelné i kontrolovatelné, proto
mají tendenci se nevyvíjet rovnoměrně, ale konvergentně (jednotlivé složky vyvíjejí největší
aktivity vůči sobě navzájem v rámci mocenského boje), či divergentně (v tiché shodě slouží
jako de facto privátní agentury pro politické a hospodářské subjekty); naproti tomu
jednoduchý, byť nedokonalý systém, je efektivnější, flexibilnější a stanovuje konkrétní
zodpovědnosti. Ideální systém pro naše podmínky je jednoduchý co do počtu výkonných
komponent (jedna vnější služba, jedna velká civilní vnitřní služba, jedna malá vnitřní
vojenská služba) a je doladěn několika typy koordinačních, kontrolních a poradních těles.
Velkou výhodou jedné sloučené rozvědky proti současnému stavu by bylo komplexní
zpracování výstupních informací, které by byly podrobeny oponentuře ještě na centrální
analytice. Ta by se měla sestávat ze segmentů politického, bezpečnostního, ekonomického a
vojenského, což by systémově mělo zajistit maximální kvalitu výstupních informací. Ostatní
je věcí odborných a lidských kvalit, mezi něž patří zejména odvaha říkat vládě občas
i nepříjemné věci.

Řízení
Vláda schvaluje dlouhodobé, strategické cíle pro zpravodajskou činnost; v tomto
rámci každoročně upřesňuje taktické priority; činí tak na základě podkladových materiálů,
obsahujících vyhodnocení zpravodajská, bezpečnostní, ekonomická a zahraničněpolitická.
Proces musí být odborný a zrekonstruovatelný, proto nezačíná u politiků, ale je tam završen
(schválení - politická odpovědnost). Personální obsazování vedení služeb by bylo vhodné
vázat na výhradní souhlas opozice (a vyvažovat obsazením kontrolních orgánů). Premiér nese
odpovědnost za činnost vlády, ale nemůže se zabývat koordinací zpravodajských aktivit na
taktické úrovni. Tím by měl být pověřen jediný člen vlády, nebo vládní zmocněnec (vláda
ve sboru je in puncto odpovědnosti prázdná množina). Jeho profesionální aparát by se zabýval
zejména činností analytickou (vyhodnocení zpravodajských výstupů jednotlivých služeb do
souhrnného materiálu pro vládu), a poskytoval by expertní služby v oblasti koordinace
a exekutivní kontroly činnosti služeb. Je nezbytné obnovit systém evidenční koordinace
(vzájemné lustrace zájmových subjektů zpravodajských, bezpečnostních a policejních služeb).

Komunikace
Je nutné vytvořit kvalifikovaná rozhraní, která zatím existují pouze mezi některými
subjekty zpravodajského systému a státní správy, čímž by se pomohly odstranit i problémy
se zpětnou vazbou. Vláda by měla stanovit pravidla informačního toku mezi zpravodajskou
komunitou a vlastní exekutivou, a to v režimu běžném a v režimech krizových.

Parlamentní kontrola
Pro zajištění odbornosti by parlamentní kontrolní orgány měly též využívat služeb
zpravodajských veteránů formou poradních či pracovních skupin: výhodou jsou zejména
realistické prvotní odhady došlých podnětů a udržení kontinuity parlamentní kontrolní
činnosti přes volební období. Parlament, obzvláště je-li dvoukomorový, by měl zvolit dvě
kontrolní tělesa: prvé by se zabývalo efektivitou zpravodajské činnosti v celku (zásadní
zpravodajské výsledky by měly být parlamentnímu orgánu známy, aby je mohl porovnat
s vynaloženými náklady); druhé parlamentní kontrolní těleso by mělo být složeno
z respektovaných osobností, aby mohlo jít v jednotlivých a odůvodněných případech do detailů.
Zpravodajský systém by tak byl zevrubně kontrolovatelný, avšak nikoliv z jednoho
místa (což je důležitý bezpečnostní parametr).

Exekutivní kontrola
V případech, kdy se parlamentní kontrolní orgán dotazuje na věci, které jsou
předmětem "živých" operací, by měla platit zásada, že příslušný člen vlády nemusí
parlamentu umožnit nahlédnutí do předmětných živých svazků tehdy, když prošetření věci
exekutivou garantuje svou politickou odpovědností. Kultivované zpravodajské systémy mají
navíc určitou "pojistku" v instituci "důvěrníka pro záležitosti zpravodajských důstojníků",
resp. generálních inspektorů či zpravodajských ombudsmanů, k nimž je zajištěn přímý přístup
zpravodajců. Tento institut doplňuje škálu kontrolních mechanismů zpravodajských aktivit
(veřejnost, média, občanské iniciativy, příslušné státní instituce, parlament, vláda, vnitřní
kontrolní mechanismy).

Personalistika
V následných obdobích by měl být kladen důraz na zvýšení kvality personalistiky
ve zpravodajských službách; následně na vytvoření systému maximálně vytěžujícího
a zhodnocujícího získané informace – a po završení těchto základních úkolů by se již nadále
měla (a efektivně mohla) úspěšně rozvíjet operativa. Posloupnost těchto kroků není třeba
zvlášť zdůvodňovat, protože jakékoliv jiné pořadí z logiky věci bude nehospodárné
a hazardní. Kromě personálních důsledků, vyplývajících ze sjednocené metodiky a kritérií
při provádění bezpečnostních prověrek, musí služby vyvinout a aplikovat metodiku "přátelských
odchodů ze služby", jíž se minimalizují bezpečnostní rizika s tím spojená. V každém případě
by měla být omezena hrozivá fluktuace a služby by měly preferovat přijímání morálně dobře
komponovaných adeptů.

Analytika
Každá informace je tak cenná, jak ji pochopí příjemce – tuto zásadu by měly služby
mít na paměti. Celý proces zpracování získaných informací (verifikace, doplnění, analýza,
syntéza, prognóza) je nejcennějším know-how zpravodajštiny. Zde se šetří síly operativy, zde
se minimalizují její rizika. Analytika je srdce služby, a měla by jí být věnována příkladná
péče.

Operativa
Zpravodajská práce "v předpolí" by měla být zachována pouze v případech, kdy nelze
požadované informace získat jiným způsobem. Je to ozdoba každé zpravodajské služby, ale
její efektivita je podmíněna maximální motivací. A ta vzniká, když celá služba funguje jako
hodinky – a když jsou cíle stanovovány profesionálně, logicky a smysluplně.

září 2008Author: Enemar # ParoKury73
Svet2014-01-022
-
 74%  ( 21 people voted )
+
IZRAEL A PALESTÍNA
Naše média sú kúpené zväčša židovsko-americkými vlastníkmi a preto z propagandisticko-politických dôvodov, zámerne neinformujú o problematike Izraelu a Palestíny buď vôbec alebo dezinformačne.
Bežný človek vie o tom, že akísi Arabi a Židia medzi sebou bojujú, ale kvôli médiám sa človek vôbec nedozvie, o čo tam vlastne ide.
Mnohí ľudia si pletú pojmy Izrael a Palestína a nevedia čo je čo. Celú problematiku Izraela a
Palestíny teraz vysvetlím, veľmi stručne a prehľadne:
*****
SÚ ŽIDIA SEMITI?
Židia v skutočnosti nie sú Semiti
a aj pojem antisemitizmus je používaný z účelovo propagandistických dôvodov.
Človeku musí byť divná a podozrivá už hneď pravá vec: pre Semitov je totiž typická tmavá pokožka, avšak ak sa prejdeme po Izraeli vidíme tam len ľudí Európskeho typu bez žiadneho typického semitského zafarbenia tmavšej pokožky. (Ak aj niekoho vidíme s tmavšou pokožkou, je to Palestínčan).
*********
LIKVIDÁCIA JUDAISTICKÉHO FAŠIZMU: NÁVRH
Samotná tolerancia existencie judaizmu – to znamená tolerancia nacizmu, fašizmu, rasizmu.
A kto toleruje zlo, ten v podstate aj zlo podporuje.
Je treba urobiť všetko pre to, aby spoločnosť netolerovala judaizmus, pretože je to fašizmus.
Židovské náboženstvo nielenže nesmie byť tolerované, ale musí byť zlikvidované. Je nevyhnutné, aby bol zlikvidovaný nielen judaizmus, ale aj celý ilegálny štát Izrael, ktorý sa dopustil a dopúšťa sa teroristických, nacistických zločinov voči Palestíne. Obyvatelia Palestíny majú rovnako ťažké podmienky pre život, ako v koncentračný tábor. Palestína v podstate je koncentračným táborom.
.
Pre viac kliknite na tento odkaz
IZRAEL A PALESTÍNA
Naše média sú kúpené zväčša židovsko-americkými vlastníkmi a preto z propagandisticko-politických dôvodov, zámerne neinformujú o problematike Izraelu a Palestíny buď vôbec alebo dezinformačne.
Bežný človek vie o tom, že akísi Arabi a Židia medzi sebou bojujú, ale kvôli médiám sa človek vôbec nedozvie, o čo tam vlastne ide.
Mnohí ľudia si pletú pojmy Izrael a Palestína a nevedia čo je čo. Celú problematiku Izraela a
Palestíny teraz vysvetlím, veľmi stručne a prehľadne:
*****
SÚ ŽIDIA SEMITI?
Židia v skutočnosti nie sú Semiti
a aj pojem antisemitizmus je používaný z účelovo propagandistických dôvodov.
Človeku musí byť divná a podozrivá už hneď pravá vec: pre Semitov je totiž typická tmavá pokožka, avšak ak sa prejdeme po Izraeli vidíme tam len ľudí Európskeho typu bez žiadneho typického semitského zafarbenia tmavšej pokožky. (Ak aj niekoho vidíme s tmavšou pokožkou, je to Palestínčan).
*********
LIKVIDÁCIA JUDAISTICKÉHO FAŠIZMU: NÁVRH
Samotná tolerancia existencie judaizmu – to znamená tolerancia nacizmu, fašizmu, rasizmu.
A kto toleruje zlo, ten v podstate aj zlo podporuje.
Je treba urobiť všetko pre to, aby spoločnosť netolerovala judaizmus, pretože je to fašizmus.
Židovské náboženstvo nielenže nesmie byť tolerované, ale musí byť zlikvidované. Je nevyhnutné, aby bol zlikvidovaný nielen judaizmus, ale aj celý ilegálny štát Izrael, ktorý sa dopustil a dopúšťa sa teroristických, nacistických zločinov voči Palestíne. Obyvatelia Palestíny majú rovnako ťažké podmienky pre život, ako v koncentračný tábor. Palestína v podstate je koncentračným táborom.
.
Pre viac kliknite na tento odkaz
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html#mozToc
Id960527
lukas # JyveRore11
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-01-03 12:55:31 5057d10a
"Tajná služba vyvíjí počítač schopný prolomit všechny kódy na světě"

http://www.novinky.cz
/internet-a-pc/hardware/323500-tajna-sluzba-vyviji
-pocitac-schopny-prolomit-vsechny-kody-na-svete.ht
ml


"Facebook čelí žalobě kvůli sledování soukromých zpráv uživatelů"

http://www.novinky.cz/internet-a-
pc/323448-facebook-celi-zalobe-kvuli-sledovani-sou
kromych-zprav-uzivatelu.html


Diskredi # CahyDyra78
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-01-03 14:57:37 4e8892e5

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Chce to víc Musků


Chce to víc Musků
Vítězství má mnoho otců, porážka je sirotek, říká klasik. Dnes získává úsloví ještě nový obsah. Jako by úspěšný výzkum, inovace a převratné nápady ani jednoho otce mít ...
Vítej zpátky, brontosaure!
ABSURDISTÁN
Generální ředitel Siemens vysvětluje, proč k sankcím na Rusko nikdy nedojde

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.028 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage