Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Hitlerovo rovnostářství


Hitlerovo rovnostářství

To, že Adolf Hitler a jeho režim byli poměrně dost rovnostářští, plyne už z předchozích dílů této série článků (Hitlerův socialismus (druhá část) a Hitlerův stát blahobytu). Tento díl tedy bude spíše jen doplňkem předchozích.

Adolf Hitler se již ve své známé knize "Mein Kampf" vyjádřil o tom, že všeobecné vyrovnávání (bohatství a chudoby, odstranění příliš velkých mzdových rozdílů) je jistě spravedlivým vývojem, byť pouze ono je pro jeho hnutí nedostatečným.[ 1]

Rovnost

adolf-hitler-709.jpg (35,928 kiB)

Soudruh Hitler

Dne 10. prosince 1940 pak k dělníkům zbrojovky Borsigwerke prohlásil, že: "Prozřetelnost nepostavila člověka na svět proto, aby jeden nárokoval pro sebe čtyřnásobně nebo dokonce osminásobně více, než čeho se dostává tomu druhému. Buď má rozum a přistoupí na úpravu, která se projedná podle spravedlivých zásad, anebo ten utlačovaný a neštěstím zahrnutý si jednoho dne vezme právě to, co mu náleží. Tak tomu je uvnitř národů a také navenek. A tak bylo velikým vnitřním úkolem, který jsem si vytkl, rozřešit tyto problémy apelem na rozum, to znamená odstranit veliké rozdíly apelem na prozíravost všech, překlenout propast mezi příliš velikým bohatstvím na straně jedné a příliš velikou chudobou na straně druhé, v poznání ovšem, že takovéto procesy se nedají provést přes noc, že však je stále ještě lepší, pozvolna navzájem rozumem sblížit třídy příliš od sebe oddělné, nežli tuto věc vyřešit násilím." [ 2]

Ve stejném projevu uvedl, že jakmile jde o jídlo, má každý dostat totéž a v projevu k 8. výročí převzetí moci kritizoval britské kontrasty: bohatství pro vyvolené a pro obyčejné lidi bída.[ 3]Ignorujíce tak fakt, že během 19. století a počátku 20. století se poměry obyčejných lidí ve Velké Británii značně zlepšily. Zřejmě nikoliv bez příčiny, spatřovaly německé buržoazní kruhy v Hitlerovi sociálního povýšence a vulgárního demagoga, hlásnou troubu hysterických mas a podobně.[ 4]Samozřejmě ono velké vyrovnávání, o kterém führer básnil, se netýkalo nacionálně socialistických stranických bonzů.

Hitler nebyl ovšem pro úplnou příjmovou anebo majetkovou rovnost, a tím se lišil od některých socialistických teoretiků: "My, nacionální socialisté, na straně druhé jsem však proti tomu, aby se nerovnost odmítala šmahem. Jestliže někdo dnes svoji genialitou vynalezne něco velikého, svou duševní prací nám přináší obrovský prospěch, pak jsme velkorysí. To je práce! Tento muž prospívá naší národní pospolitosti." [ 5]

Na podnikatele a kapitalisty se to však vztahovat nemělo (viz předchozí díly). Jinde führer pravil, že v nacionálně socialistickém Německu nevládne, jak je tomu v sovětském Rusku, princip takzvané rovnosti, nýbrž princip spravedlnosti.[ 6] V praktických ohledech však tu rozdíl moc nebyl. Pro SSSR za soudruha Stalina platilo, že tu byl boj proti tzv. uravnilovce, tj. proti rovnostářskému způsobu odměňování za práci, který měl být všelékem pro zvýšení a zkvalitnění činnosti celého národního hospodářství. Rostla tím i sociální diferenciace, do popředí vystupovalo kvalifikované dělnictvo a inteligence a ještě rychlejším tempem postupovala diferenciace mezi občanem a stranickým funkcionářem.[ 7]

Nebyl zde ani rozdíl v tom, že princip větší rovnosti se neměl vztahovat na všechny občany, v Hitlerově Německu na Židy, Cikány a jiné domácí či zahraniční "podlidi" či na nepřátele režimu. A v SSSR a jeho satelitech na tzv. bývalé lidi (podnikatele, kulaky, inteligenci atd.) a často i na jejich potomky, později i na některé národy. Každopádně známý historik Ian Kershaw uvádí, že:"A v prvních letech Třetí říše to byl obzvláště ‚socialistický‘ aspekt Hitlera, který také vyvolal souhlasnou odezvu mezi mnohými z chudších Němců, jež byli příjemci ‚zimní pomoci‘." [ 8]

Tvůrce nacionálně socialistického programu Gottfried Feder k větší příjmové a majetkové rovnosti napsal, že: "Blaho národa však vytyčuje hranici nezřízenému hromadění bohatství v rukách jednotlivce." [ 9] Historik N. Frei uvádí, že jedním z největších úspěchů nacionálně socialistické sociální a společenské politiky bylo šíření pocitu sociální rovnosti. A že Německé pracovní frontě (DAF) by v případné poválečné nacionálně socialistické společnosti připadla důležitá úloha při vyrovnávání přetrvávajících sociálních a třídních rozdílů uvnitř rasově definované národní pospolitosti. [10]

Historici M. Hughes a Ch. Mann přímo píší, že podle vůdce DAF bylo cílem této organizace ukončení třídního boje. Snahou nacionálních socialistů bylo dle týchž v Němcích programově vyvolávat zážitek jednotného společenství, v němž jsou privilegia i třídní rozdíly obětovány ve prospěch společného blaha. [11] Dle jiného zdroje führer sliboval ve svých ústředních výrocích vytvoření sociálně spravedlivého státu, modelové společnosti, která by pokračovala ve vymýcení všech sociálních bariér. [12]

Zvenčí hnědé, uvnitř rudé

To, že řadě obyčejných lidí v tehdejším Německu celkem nacionální socialisté splývali s jinými socialistickými stranami, je v literatuře dobře doloženo. Například N. Frei píše, že: "Ústa lidu přirovnávala SA k bifteku: ‚zvenčí hnědé, uvnitř rudé‘, a výstižnost tohoto přirovnání ještě zdůrazňoval masový příliv bývalých přívrženců dělnických stran." Frei si všímá také přesunů hlasů komunistických voličů k NSDAP. [13]

Jinde píše, že: "Stahlhelm se totiž na mnohých místech stal shromáždištěm všech odpůrců nacionálního socialismu, od německých nacionálů po SPD [socdem, pozn. autora]. Jen bývalý členové KPD [komunisté, pozn. autora] dávali očividně přednost přímo vstupu do SA, a také tam byli snáze přijímáni, jak ukázaly například konflikty mezi St(alhelmem) a SA v Braunschweigu." [14]

Jinde stojí, že když k úžasu komunistických vůdců získali nacionální socialisté v klíčových volbách v letech 1930 a 1932 v některých volebních obvodech až 25 % hlasů od dělníků, vedlo to místní komunisty k tomu, že se s nacisty spojili. [15] Samotný Joseph Goebbels tvrdil, že nacismus se s komunismem shoduje ve všem, s výjimkou internacionalismu. [16] V praktické stránce ohledně internacionalismu ovšem rozdíl nebyl příliš podstatný.

Závěr

Pár otázek a poznámek k Hitlerovu rovnostářství na závěr. Proč jen příjmová a majetková rovnost? Copak 100 říšských marek má stejnou hodnotu pro člověka A jako pro člověka B? Nebo pro člověka A dnes a stejného A za měsíc?

Lidé vnímají věci a události přísně subjektivně, a tak stejný či podobný příjem pro někoho bude něčím jiným pro druhého. Neměla by být spíše rovnostáři vzývána rovnost pocitová? A pokud ano, tak jak by ji pak změřili?

Příjmová nebo majetková rovnost pak zakládá nerovnost v nakládání s lidmi. Vyděláváte-li více, čili sloužíte-li lidem lépe, tak musíte platit na daních více, než ten, kdo vydělává méně, čili slouží druhým méně dobře. Jde o jasný příklad nerovného zacházení. Navíc pokud platí, že jsou více zdaňování ti, kteří vydělávají na trhu více, tak je tím podkopávána jejich motivace na trhu nabízet své žádané zboží a služby. Zboží a služeb pro spotřebitele tak bude na trhu méně a budou i méně pestré, což ovšem znamená jejich nižší nabídku a tedy i vyšší cenu. Což je věc, která škodí právě chudším spotřebitelům.

Potřeby chudších spotřebitelů, tak budou podnikateli a jejich zaměstnanci hůře pokrývány. Naopak končí-li podpora u těch, kteří jsou v nabízení svých služeb a zboží na trhu méně úspěšní, tak jsou tím tito demotivováni svoji pozici na trhu zlepšit a nabídnout spotřebitelům lepší služby a zboží, protože jakákoliv jejich snaha po zlepšení přináší ztrátu různých dávek a dotací.

Je nutné ještě doplnit, že Hitler nebyl nijak originální ve své teorii a praxi, využil již to, co hlásali jiní (sociální reformátoři, progresivci, nacionalisté, antisemité, zastánci kolonialismu a komunisté). Dokonce i syntézu nacionalismu a socialismu před ním vytvořili čeští Němci Rudolf Jung, Hans Krebs a spol., pozdější nacionálně socialističtí činitelé.

Hitler a jeho režim se však od ostatních etatistů (s výjimkou sovětských komunistů) lišil svým extrémním radikalismem. Různé etatistické názory a doporučení führer a jeho lidé aplikovali ve velkém a důkladném měřítku. Jen a právě proto je pro dost lidí Hitlerův režim tak hrůzný.

Pokud by byl Hitler (a jeho lidé) umírněnější, byl by dnes pravděpodobně mnohem více lidmi považován za sociálního reformátora, progresivistu, a také by byl vnímán mnohem pozitivněji.Loupit anebo zabíjet v menším rozsahu je v pořádku, pokud to někdo dělá ve velkém, pak je Hitlerem.

Literatura:

 • FEDER, G. Program NSDAP a jeho světonázorová podstata. Brno: Guidemedia 2013, ISBN 978-80-905310-5-5.
 • FREI, N. Stát pod taktovkou vůdce: nacistické panství v letech 1933-1945. Praha: Knižní klub 2015, ISBN 978-80-242-4644-4.
 • HITLER, Ad. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu. Liberec: Dialog 2000, ISBN 80-86218-37-6.
 • HITLER, Ad. Projevy. Brno: Guidemedia 2012, ISBN 978-80-905310-1-7.
 • HUGHES, M. a MANN, Ch. Hitlerovo Německo: život v období Třetí říše. Praha: Columbus 2002, ISBN 80-7249-123-7.
 • KERSHAW, I. Hitler a Němci. In BESSEL, R. aj. Život ve Třetí říši. Praha: Naše vojsko 2009, ISBN 978-80-206-1067-6.
 • PALMER, T. G. Bismarck`s Legacy. In Palmer, T. G. After the Welfare State. Arlington: Students for Liberty 2012, ISBN 978-0-89803-171-3.
 • PLACÁK, P. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Praha: Paseka 2015, ISBN 978-80-7432-604-2.
 • ŠVANKMAJER, M. aj. Dějiny Ruska. 6. vyd. Praha: NLN Nakladatelství Lidové noviny 2012, ISBN 978-80-7106-613-2.

Píše pan Hynek Rk na stránkách Bawer k.eu


Pozn. red.: Všimněme si (a už jsem to připisoval v minulých článcích), jak fanaticky je nynějšími neomarxisty a liberálními socialisty odmítána představa, že fašismus a nacismus byly stejně levicové, socialistické projekty, jako jejich dnešní agenda. A termíny nacismus a fašismus (a pravičáctví) používají jen jako zcela vyprázdněnou, zlobnou nadávku pro politické odpůrce. Důvodem je samozřejmě jen snaha o manipulační techniku ve sporu, kdy je místo argumentu nasazena dehonestující nálepka, čímž je oponent zahnán v jediném okamžiku do osobní sebeobrany a spor je převeden do zcela nevěcné roviny.


[1] Hitler Mein Kampf, s. 167.

[2] Hitler Projevy, s. 322 323.

[3] Ibid, s. 337 a 380 382.

[4] Kershaw, s. 73.

[5] Hitler Projevy, s. 334.

[6] Ibid, s. 476.

[7] Švankmajer, s. 375.

[8] Kershaw, s. 79. Uvozovky u slova socialistický ovšem na místě moc nejsou, Hitler byl socialista.

[9] Feder, s. 78.

< /a>[10] Frei, s. 102 a 147 148.

< /a>[11] Hughes, s. 47 a 38.

< /a>[12] Palmer, s. 36.

< /a>[13] Frei, s. 16 a 48.

< /a>[14] Ibid, s. 202.

< /a>[15] Placák, s. 31.

< /a>[16] Ibid, s. 72.Author: Hynek Rk # RypoWagu33
Svet2016-07-284
-
 50% ( 2 people voted )
+
Jiný pohled na teroristy. Není to islám, je to satanizmus.
any # GageFyma34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-28 16:56:58 5b9416cc
Dovolím si čitateľov upozorniť, že už z předchozích dílů této série článků (Hitlerův socialismus (druhá část) a Hitlerův stát blahobytu) plyne najskôr fakt , že som CHUJ.
Hynek Rk # HuveSubi08
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-07-28 19:41:41 b23e4739
Pán Adi H. bol ako všetci politici populista.Teda okrem jeho povestného nacionalizmu, antisemitizmu atď. A ako správny politik, potreboval aj svojho nepriateľa, ktorého si našiel v židoch a komunistoch. Tak Josif Visarionovič, ten si našiel svojho nepriateľa vo vnútry vlastnej partaje. Všetkých prípaných konkurentov na funkciu predsedu postupne odstránil. Keď došiel tento materiál, vrhol sa na radových členov strany. Veď problémy industrializácie CCCP niekto spôsoboval, navznikali samé. Rovnako tak nedostatok potravín, keď kolchozníci a maloroľníci nestíhali, zobralo sa na Ukrajine - do posledného zrnka. Čo na tom, že od hladu potom zomrelo 2,7 milióna Ukrajincov. Veď ľudí bolo vždy dosť.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-07-29 05:53:09 b2290a44


Anonymny # DufaKabi60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-31 08:58:04 4e6274fe

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
s   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Za komunistů bylo lépe? (1.) Nejen maso a toaletní papír někdy nebyly


Za komunistů bylo lépe? (1.) Nejen maso a toaletní papír někdy nebyly
Ve slezském Hlučíně, který ležel v Ostravské průmyslové aglomeraci, bývala situace někdy následující: „Nedostatkovým zbožím bylo kakao. V masnách se běžně tvořily fronty, ...
Mission Accomplished, říká Snowden
Šokovaní němečtí občané konfrontovaní s realitou
Obyčejný Američan je dnes bohatší, než byl před sto lety John D. Rockefeller

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.03 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo