Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Hitlerovo rovnostářství


Hitlerovo rovnostářství

RovnostTo, že Adolf Hitler a jeho režim byl poměrně dost rovnostářský, plyne už z předchozích dvou dílů této série článků (Hitlerův socialismus a Hitlerův stát blahobytu). Tento díl tedy bude spíše jen doplňkem předchozích. Adolf Hitler se již ve své známé knize "Mein Kampf" vyjádřil o tom, že všeobecné vyrovnávání (bohatství a chudoby, odstranění příliš velkých mzdových rozdílů) je jistě spravedlivým vývojem, byť pouze ono je pro jeho hnutí nedostatečným [1]. Dne 10. prosince 1940 pak k dělníkům zbrojovky Borsigwerke prohlásil, že: "Prozřetelnost nepostavila člověka na svět proto, aby jeden nárokoval pro sebe čtyřnásobně nebo dokonce osminásobně více, než čeho se dostává tomu druhému. Buď má rozum a přistoupí na úpravu, která se projedná podle spravedlivých zásad, anebo ten utlačovaný a neštěstím zahrnutý si jednoho dne vezme právě to, co mu náleží. Tak tomu je uvnitř národů a také navenek. A tak bylo velikým vnitřním úkolem, který jsem si vytkl, rozřešit tyto problémy apelem na rozum, to znamená odstranit veliké rozdíly apelem na prozíravost všech, překlenout propast mezi příliš velikým bohatstvím na straně jedné a příliš velikou chudobou na straně druhé, v poznání ovšem, že takovéto procesy se nedají provést přes noc, že však je stále ještě lepší pozvolna navzájem rozumem sblížit třídy příliš od sebe oddělné, nežli tuto věc vyřešit násilím." [2] Ve stejném projevu uvedl, že jakmile jde o jídlo, má každý dostat totéž a v projevu k 8. výročí převzetí moci kritizoval britské kontrasty: bohatství pro vyvolené a pro obyčejné lidi bída [3]. Ignorujíce tak fakt, že během 19. století a počátku 20. století se poměry obyčejných lidí ve Velké Británii značně zlepšily. Zřejmě nikoliv bez příčiny, spatřovaly německé buržoazní kruhy v Hitlerovi sociálního povýšence a vulgárního demagoga, hlásnou troubu hysterických mas a podobně [4]. Samozřejmě ono velké vyrovnávání, o kterém fýrer básnil, se netýkalo nacionálně socialistických stranických bonzů.

Hitler nebyl ovšem pro úplnou příjmovou anebo majetkovou rovnost, a tím se lišil od některých socialistických teoretiků: "My, nacionální socialisté, na straně druhé jsem však proti tomu, aby se nerovnost odmítala šmahem. Jestliže někdo dnes svoji genialitou vynalezne něco velikého, svou duševní prací nám přináší obrovský prospěch, pak jsme velkorysí. To je práce! Tento muž prospívá naší národní pospolitosti." [5] Na podnikatele a kapitalisty se to však vztahovat nemělo (viz předchozí díly). Jinde fýrer pravil, že v nacionálně socialistickém Německu nevládne, jak je tomu v sovětském Rusku, princip takzvané rovnosti, nýbrž princip spravedlnosti [6]. V praktických ohledech však tu rozdíl moc nebyl. Pro SSSR za soudruha Stalina platilo, že tu byl boj proti tzv. uravnilovce, tj. proti rovnostářskému způsobu odměňování za práci, který měl být všelékem pro zvýšení a zkvalitnění činnosti celého národního hospodářství. Rostla tím i sociální diferenciace, do popředí vystupovalo kvalifikované dělnictvo a inteligence a ještě rychlejším tempem postupovala diferenciace mezi občanem a stranickým funkcionářem [7]. Nebyl zde ani rozdíl v tom, že princip větší rovnosti se neměl vztahovat na všechny občany, v Hitlerově Německu na Židy, cikány a jiné domácí či zahraniční "podlidi" či na nepřátele režimu. A v SSSR a jeho satelitech na tzv. bývalé lidi (podnikatele, kulaky, inteligenci atd.) a často i na jejich potomky, později i na některé národy. Každopádně známý historik Ian Kershaw uvádí, že: " A v prvních letech Třetí říše to byl obzvláště 'socialistický' aspekt Hitlera, který také vyvolal souhlasnou odezvu mezi mnohými z chudších Němců, jež byli příjemci 'zimní pomoci'." [8]

Tvůrce nacionálně socialistického programu Gottfried Feder k větší příjmové a majetkové rovnosti napsal, že: "Blaho národa však vytyčuje hranici nezřízenému hromadění bohatství v rukách jednotlivce." [9] Historik N. Frei uvádí, že jedním z největších úspěchů nacionálně socialistické sociální a společenské politiky bylo šíření pocitu sociální rovnosti. A že Německé pracovní frontě (DAF) by v případné poválečné nacionálně socialistické společnosti připadla důležitá úloha při vyrovnávání přetrvávajících sociálních a třídních rozdílů uvnitř rasově definované národní pospolitosti [10]. Historici M. Hughes a Ch. Mann přímo píší, že podle vůdce DAF bylo cílem této organizace ukončení třídního boje. Snahou nacionálních socialistů bylo dle týchž v Němcích programově vyvolávat zážitek jednotného společenství, v němž jsou privilegia i třídní rozdíly obětovány ve prospěch společného blaha [11]. Dle jiného zdroje fýrer sliboval ve svých ústředních výrocích vytvoření sociálně spravedlivého státu, modelové společnosti, která by pokračovala ve vymýcení všech sociálních bariér [12].

Zvenčí hnědé, uvnitř rudéTo, že řadě obyčejných lidí v tehdejším Německu celkem nacionální socialisté splývali s jinými socialistickým stranami, je v literatuře dobře doloženo. Například N. Frei píše, že: "Ústa lidu přirovnávala SA k bifteku: "zvenčí hnědé, uvnitř rudé", a výstižnost tohoto přirovnání ještě zdůrazňoval masový příliv bývalých přívrženců dělnických stran." Frei si všímá také přesunů hlasů komunistických voličů k NSDAP [13]. Jinde píše, že: "Stahlhelm se totiž na mnohých místech stal shromáždištěm všech odpůrců nacionálního socialismu, od německých nacionálů po SPD [socdem, pozn. autora]. Jen bývalý členové KPD [komunisté, pozn. autora] dávali očividně přednost přímo vstupu do SA, a také tam byli snáze přijímáni, jak ukázaly například konflikty mezi St(alhelmem) a SA v Braunschweigu." [14] Jinde stojí, že když k úžasu komunistických vůdců získali nacionální socialisté v klíčových volbách v letech 1930 a 1932 v některých volebních obvodech až 25 % hlasů od dělníků, vedlo to místní komunisty k tomu, že se s nacisty spojili [15]. Samotný Joseph Goebbels tvrdil, že nacismus se s komunismem shoduje ve všem, s výjimkou internacionalismu [16]. V praktické stránce ohledně internacionalismu ovšem rozdíl nebyl příliš podstatný.

ZávěrPár otázek a poznámek k Hitlerovu rovnostářství na závěr. Proč jen příjmová a majetková rovnost? Copak 100 říšských marek má stejnou hodnotu pro člověka A jako pro člověka B? Nebo pro člověka A dnes a stejného A za měsíc? Lidé vnímají věci a události přísně subjektivně, a tak stejný či podobný příjem pro někoho bude něčím jiným pro druhého. Neměla by být spíše rovnostáři vzývána rovnost pocitová? A pokud ano, tak jak by ji pak změřili? Příjmová nebo majetková rovnost pak zakládá nerovnost v nakládání s lidmi. Vyděláváte-li více, čili sloužíte-li lidem lépe, tak musíte platit na daních více, než ten, kdo vydělává méně, čili slouží druhým méně dobře. Jde o jasný příklad nerovného zacházení. Navíc pokud platí, že jsou více zdaňování ti, kteří vydělávají na trhu více, tak je tím podkopávána jejich motivace na trhu nabízet své žádané zboží a služby. Zboží a služeb pro spotřebitele tak bude na trhu méně a budou i méně pestré, což ovšem znamená jejich nižší nabídku a tedy i vyšší cenu. Což je věc, která škodí právě chudším spotřebitelům. Potřeby chudších spotřebitelů tak budou podnikateli a jejich zaměstnanci hůře pokrývány. Naopak končí-li podpora u těch, kteří jsou v nabízení svých služeb a zboží na trhu méně úspěšní, tak jsou tím tito demotivováni svoji pozici na trhu zlepšit a nabídnout spotřebitelům lepší služby a zboží, protože jakákoliv jejich snaha po zlepšení přináší ztrátu různých dávek a dotací.

Je nutné ještě doplnit, že Hitler nebyl nijak originální ve své teorii a praxi, využil již to, co hlásali jiní (sociální reformátoři, progresivci, nacionalisté, antisemité, zastánci kolonialismu a komunisté). Dokonce i syntézu nacionalismu a socialismu před ním vytvořili čeští Němci Rudolf Jung, Hans Krebs a spol., pozdější nacionálně socialističtí činitelé. Hitler a jeho režim se však od ostatních (s výjimkou sovětských komunistů) etatistů lišil svým extrémním radikalismem. Různé etatistické názory a doporučení fýrer a jeho lidé aplikovali ve velkém a důkladném měřítku. Jen a právě poroto je pro dost lidí Hitlerův režim tak hrůzný. Pokud by byl Hitler (a jeho lidé umírněnější), byl by dnes pravděpodobně mnohem více lidmi považován za sociálního reformátora, progresivistu, a také by byl vnímám mnohem pozitivněji. Loupit anebo zabíjet v menším rozsahu je v pořádku, pokud to někdo dělá ve velkém, pak je Hitlerem.

[1] Hitler-Mein Kampf, s. 167.
[2] Hitler-Projevy, s. 322-323.
[3] Ibid, s. 337 a 380-382.
[4] Kershaw, s. 73.
[5] Hitler-Projevy, s. 334.
[6] Ibid, s. 476.
[7] Švankmajer, s. 375.
[8] Kershaw, s. 79. Uvozovky u slova socialistický ovšem na místě moc nejsou, Hitler byl socialista.
[9] Feder, s. 78.
[10] Frei, s. 102 a 147-148.
[11] Hughes, s. 47 a 38.
[12] Palmer, s. 36.
[13] Frei, s. 16 a 48.
[14] Ibid, s. 202.
[15] Placák, s. 31.
[16] Ibid, s. 72.

Literatura:
• FEDER, G. Program NSDAP a jeho světonázorová podstata. Brno: Guidemedia 2013, ISBN 978-80-905310-5-5.
• FREI, N. Stát pod taktovkou vůdce: nacistické panství v letech 1933-1945. Praha: Knižní klub 2015, ISBN 978-80-242-4644-4.
• HITLER, Ad. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu. Liberec: Dialog 2000, ISBN 80-86218-37-6.
• HITLER, Ad. Projevy. Brno: Guidemedia 2012, ISBN 978-80-905310-1-7.
• HUGHES, M. a MANN, Ch. Hitlerovo Německo: život v období Třetí říše. Praha: Columbus 2002, ISBN 80-7249-123-7.
• KERSHAW, I. Hitler a Němci. In BESSEL, R. aj. Život ve Třetí říši. Praha: Naše vojsko 2009, ISBN 978-80-206-1067-6.
• PALMER, T. G. Bismarck`s Legacy. In Palmer, T. G. After the Welfare State. Arlington: Students for Liberty 2012, ISBN 978-0-89803-171-3.
• PLACÁK, P. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Praha: Paseka 2015, ISBN 978-80-7432-604-2.
• ŠVANKMAJER, M. aj. Dějiny Ruska. 6. vyd. Praha: NLN Nakladatelství Lidové noviny 2012, ISBN 978-80-7106-613-2.Author: Josef Pazdera # SukeQobu48
Svet2016-08-129
-
 45% ( 1 people voted )
+
Závažná otázka pre protivníkov príjmového a majetkového rovnostárstva. Podľa vás je žena rovná mužovi, sú náboženstvá a rasy a ľudia vôbec navzájom si rovnými? Či jediné neprijateľné rovnostárstvo je práve iba majetkové? Nesvedčí o vás príliš, že ste mamonári, pokiaľ ide o peniaze, začínate sa povyšovať. Všetci sú si rovní, ale peniaze a iba peniaze, najoceňovanejší idol rovnostárstvo vyklepal, všetkých odrovňujú a musí to tak zostať?
Rovnosť ľudí nie je prirodzená, ale nanútená etatizmom, iba v ňom sa všetci zrovnoprávňujú, prečo nechcete pokračovať aj ďalšou etapou rovnostárstva, či stačí iba všeobecné rovnostárstvo, lebo získavate z neho výhody a pri mzdovom by ste mohli utrpieť?
Nevyhovujúca požiadavka majetkovej rovnosti, kvôli čomu vypisujete kvantá článkov.
Treba zaobchádzať s úctou a láskavosťou k sodomitom, negroidom, vozíčkárom, feťákom, ale táto dikcia sa nenaplní a prestáva platiť, pokiaľ ide o majetok? Všetci sa ľúbite, keď stojíte na spoločnej strane, ale majetok je hrádza, z ktorej vybehli neúprosné a zrebríčkované nerovné boje. Ide predsa o korisť, utekajte za idolom a nepodeľte sa.

bavlna # LutyMycu20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-12 21:55:36 5f666735
Je dovolené citovať z tej známej knihy? Autorské „práva“ bavorských sústruhov už etatisticky vyprchali, ale je možné vydávať bez rozruchu tú známu knihu? Ak nie je možné vydať, prečo vám dovolili citovať? Pretože pochopenie citovaného je na neprospech pisateľa? Citujete, aby ste znemožnili. Výborne, že toho pisateľa máte k dispozícii, na iných by ste si netrúfli.
Každý etatista je socialista, pretože kradne a hrabe a dovoľuje a zakazuje, čím ožobračuje a znechucuje, privileguje isté vrstvy podlizovačov a nikomu inému nič nedá.
Hitler bol socialista, presne ako aj vy ste socialisti. Absolutistickí zlodeji nakradnuté použili pre svoj dvor, na pochlebovačov, poklonkárov, eštebákov, sliedičov, úradníckych príživníkov a prevychovávajúce učiteľstvo, čo z nich nerobí nesocialistov.
Kŕmil z výpalného lichotníkov a zabezpečoval si ich trvalú podporu na úkor tvorcov hodnôt.
Byrokratický socializmus, vojenský socializmus, absolutistický socializmus, to je váš raj, vy sebecké, zlodejské a chamtivé, nenásytné hyeny, vám je jedno, že žobrota hynie. Egoistický odpad, sám potlačovateľský aparát, násilnými hrozbami vymáhal pôžitky pre seba. Potom dorazila nová generácia socialistov, čo chceli vypomôcť aj robošom. Vy závistlivá tlupa lupičov, iba pre seba využívať etatizmus, nízke vrstvy vyslať bojovať a zomierať a mrzačiť, a o liečbu nech sa postarajú sami. V novosocializme sa zabývali roboši a ďalší a tlčú sa o imanie výpalníctva, aby do školstva, alebo zdravotníctva, na úkor prispenia druhým došlo viac a najviac a všetko. Sústruhovia dokonca sa stávajú xenofóbami, načo predtým nikdy ani nepomysleli, len preto že sú skúpi a nemienia sa deliť o lup s inváziou kongoidov.
Vám sa nepozdáva výrobný socializmus, lebo uprednostňujete byrokratický socializmus. Socialisti verzia jedna sa zastavili vo vývoji, nepokračovať, lebo nám neostane.
Buržoáznym kruhom v Nemecku sa čo nepáčilo na novom poriadku? Obávali sa o čo? Opodstatnene? Týchto firiem a majiteľov nebolo až tak veľa a jednota medzi nimi tiež nepanovala. Nie buržoázne kruhy, ale snáď jednotlivec, a možno vôbec nikto, iba sa niekto snaží dodatočne tvrdiť, že podnikatelia nepodporovali Hitlera, ale dokonca sa stavali proti nemu, pritom sa neuvedú ani príklady, či ich prípadný nesúhlas bol vyvolaný politicky, a v čom presne a v ktorom roku a či sa napríklad neupresnili a neopustili tieto ich námietky, alebo či išlo o hospodárske nedorozumenia a v čom sa zmenila situácia pre ich vlastný podnik.
Podnikatelia azda neprofitovali zo socializmu? Vláda vyrábala zbrane, alebo kaiser vyrábal zbrane? Podnikateľský socializmus to bol a povinné odvody.

bavlna # LutyMycu20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-12 22:21:15 5f666735
Židia s veľkým písmenom a cigáni s malým, a k tomu antisemiti. Proti čomu antizmovali? Proti semitom? Proti ktorým semitom v Nemecku? Žeby semita a žid s veľkým písmenom boli synonymá? Čo je semitské na tých židoch? Tváre, alebo jazyk? Autor, kto ťa naučil tieto židofrázy? Niektorá zo socialistických vlád? A ty jej veríš, bez overenia opakuješ nezmysly, vyvrátené už v čase ich zrodu. Židáctvo bolo náboženstvo, nič viac, vy odchovanci socialistickej demagógie sa snažíte z náboženstva vyprodukovať cestovateľov z Palestíny. Ako púštni nomádi cestovali do Indonézie a založili tam semitský a moslimský národ, ktorý sa síce rasovo neponáša, a jazyk má úplne nezrozumiteľný, ale taký je socializmus. Čo ťa naučil, to je všetko pravda, s jedinou výnimkou, majetku. Tam socializmus zlyhal.

bavlna # LutyMycu20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-12 22:33:54 5f666735
Vy si najprv zodpovedajte otázku, že prečo by etatisti nemali platiť dane, nevypisujte o nerovnosti nakladania z ľuďmi, pretože to aj až dodatočné vnímanie, dôsledok, a zanedbávanie príčin.
Zarába viac, lebo slúži ľuďom lepšie, a preto musí byť zdaňovaný viac. V čom je problém? Sú to etatisti, nevyhnutne potrebujú jestvovanie vlády a násilné vnucovanie pravidiel? Pokiaľ áno, nech platia ten svoj scestný výtvor. Inžinieri, plaťte si ten váš najlepší svet z vlastného.
Prvotné násilie je existencia vlády a jej nutnosť aj z miliardou nepotrebných úradov a komisií, tu vzniká prvý spor, obťažovanie ľudí, čo nemajú záujem, a to že na vás etatistov napokon rozhodujúci etatisti vo funkciách šmarili progresívnu daň je druhoradé a úplne v rámci vášho myslenia. Nanútiť všetkým etatizmus, a hádať sa, že kto koľko prispieva a koľká nespravodlivosť. Vaše dielo, vaše starosti, prečo vás netrápi, že niekto nemá vôbec záujem živiť políciu, starostov, televíziu?
Ste, alebo nie ste etatisti, ak áno, tak sa k svojmu dielu aj prihláste. Je nerovnosťou, vyžadovať platby od neetatistov.
Namiesto predávania veľmi „dôležitých“ žiadaných zbytočností by ste mohli venovať energiu na boj proti etatizmu, čo asi nie je reálne. Nemáte silu, ani ochotu proti etatizmu sa postaviť.
Rozumiete vôbec, že spotrebitelia na ktorých zarábate, tým že uspokojujete ich vášne, od vás žiadajú vyššie dane. V etatizme je rozhodujúcou mienka väčšiny. Bez týchto nenásytných konzumentov by ste ani nemali komu „slúžiť“, vy im akože poskytujete služby, ale tie služby a výrobky ponúkajú vyšší cieľ, alebo sú iba márnosťami? Prečo očakávate, že sa v materialistickej spoločnosti, k tomu vy sami etatisti, vyhnete plateniu výpalného, nemáte nárok. Ani silu tomu zabrániť.

bavlna # LutyMycu20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-12 23:05:30 5f666735
Hitler prehral vojnu a preto nie je vnímaný pozitívne, na rozdiel od zločincov typu Churchilla, Stalina, Roosevelta, Beneša.
Slušný človek odsúdi každý zločin a bude ich posudzovať rovnako, nech by ich vykonal ktokoľvek s akýmikoľvek dôvodmi. Ale ľudia sú chrapúni, jednému vyčítajú, čo u ostatných chvália.
Hitler sa postavil proti židoboľševickým vírusom, čo mu zlomilo väzy, preto je nenávidený a pošpinený.
Bol jediným, čo viedol ozajstnú vojnu proti židokomunizmu, na rozdiel od kolaborantov ako USA a UK a NATO. Jedine invázia proti Stalinovi umožnila, že na istý krátky čas mohla naša svätá Cirkev slobodne otvoriť Božie chrámy, ktoré samozrejme opäť okupuje odpadlícka heretická sekta sergiánov z moskovského lžipatriarchátu. Hitler je nenávidený aj preto, lebo sa istý čas slobodne dýchalo. Rusko je 100 ročná židoboľševická žumpa, hanba sveta, kedy mentálna nákaza stečie z tohto sveta?

bavlna # LutyMycu20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-12 23:26:02 5f666735
Hitler na to prišiel, že obrovské zbrojenie môže zachrániť ekonomiku pred hyperinfláciou a postaviť Nemecko na nohy. A odvtedy tzv. veľmoci praktizujú jeho politiku dodnes. Obrovské množstvo zbraní na tejto planéte zvádza mocných k ich občasnému použitiu v miestnych - lokálnych vojnách (ako na Ukrajine). A keď sa rozhodnú, tak usporiadajú aj celosvetovú poľovačku. Veď ľudí je na Zemi dosť !!
Frantisek D # QutyKilu74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-13 06:15:35 4e621432
loading...
Tušil som Melch, že dlho nevydržíš pri tvojom dobrodružstve s extrémnym individulalizmom a časom opäť zatúžiš po kolektíve. Musí mať však správne parametre, zrejme, ako napr. Dolfiho etatizmus, podporený ideológiou ako remeň, hehe.

Fúú, a toto je vážny úlet, že "...umožnila, že na istý krátky čas mohla naša svätá Cirkev slobodne otvoriť Božie chrámy, ktoré...". No, tak to musel byť naozaj iba nejaký dočasný taktický variant, lebo inak ten chruňo mal zjavne bližšie k okultizmu a Valhalle, ako ku kresťanskej cirkvi, v podstate založenej ako reformácia judaizmu...FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-13 09:50:40 59ad0b0a
bavlna, chyba jsou modří-hnedí-rudí jednej temné zatoulanej rasy!!!
aktivista # TaceDyqy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-14 00:51:16 c3a0b62c
"civilizace 2016eu. " pod feudálním hradem Krásna Horka co lehla popelem ich podpálením i nadále bydlí v rezervaci eu. hledaní vlastivědní historikové, archeologové...eu...
aktivista # TaceDyqy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-14 01:12:25 c3a0b62c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Politika levných peněz neničí ekonomiku jenom pomocí inflace


Politika levných peněz neničí ekonomiku jenom pomocí inflace
Americká centrální banka bude pokračovat ve stimulaci ekonomiky, protože inflace nepředstavuje velkou hrozbu. Prezident Minneapoliského FEDu Kocherlakota řekl: „Očekávám míru inflace ...
Plytvanie na mikroúrovni
Virtuálne meny v Davose
Technologicky vyspela Európa? naozaj?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0303 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made