Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Historický vývoj daní


Historický vývoj daní

Daň možno definovať ako povinnú zákonom stanovenú platbu, ktorú štát vyberá od fyzických a právnických osôb, a tieto sú povinné odvádzať ju do štátneho rozpočtu alebo do miestnych rozpočtov v stanovenej výške a v stanovenej lehote bez toho, aby štát poskytol protihodnotu jej platiteľom v adekvátnej výške. Alebo jednoduchšie...daň je poplatok, ktorý platí stredná vrstva preto, aby chudobní nezabili bohatých.

Síce prihliadnuc na dane z luxusu a dane, ktorým podliehajú lepšie zarábajúce subjekty, je prvá definícia predsa len presnejšia. Daň sa teda vyznačuje tromi znakmi, a to: nenávratnosť, nedobrovoľnosť, neekvivalentnosť. Nenávratnosť snáď nestačí chápať len tak, že peniaze, ktoré v rámci daní odvádzame, nám nebudú naspäť vrátené, ale i v zmysle tom, že služby poskytované nám prostredníctvom daňových dotácii nepokryjú to, čo sme si "zaplatili". Celkom nevýhodná "investícia".

Vhodné je snáď uviesť tajomstvo, ktoré našim politikom nie je vôbec známe – Lafferova krivka. Táto krivka poukazuje na to, že s narastajúcou daňovou sadzbou najskôr daňový výnos rastie, neskôr sa dostáva k maximálnej hodnote (tzv. Lafferov bod) a následne klesá. Optimálnou je preto čo najnižšia daňová sadzba, pretože v opačnom prípade nastávajú ekonomicky negatívne javy, ako sú napríklad nadmerné daňové úniky, útlm hospodárskej aktivity, ...

Prvé podoby zdaňovania možno vidieť už v otrokárskej spoločnosti, kedy boli dane odvádzané v naturálnej podobe. V tomto období však ešte netvorili prioritný príjem štátu, naopak, väčšina financií sa získavala prostredníctvom vojenskej koristi. Neskôr boli zavedené tzv. tribúty a clá, ktoré boli jednorazovo odvádzané dávky vo vzťahu k pôde alebo jednotlivcovi. V starovekom Grécku dokonca neexistovala daňová povinnosť, dane boli vyberané dobrovoľne.

V období feudalizmu sú už dane vyberané pravidelne a nie v naturálnej podobe. Naďalej však ostávajú druhotným príjmom štátu. Panovník prestáva byť jediným príjemcom daní. V tomto období mu pripadajú nepriame dane, zatiaľ čo šľachte dane priame. Formuje sa povolanie podmienené udelením licencie (pachtu), ktorého funkciou je vyberanie daní a mzda z tohto povolania je vypočítaná "od výkonu".

Rozlišuje sa generálny pacht oprávňujúci k výberu všetkých daní a daňový pacht, ktorý umožňoval vyberať len konkrétne druhy daní. Najznámejšími druhmi daní boli regály, teda poplatky za udelenie práva lovu, razenia mincí a pod. Akcízy boli prvou formou nepriamej dane. Akcízy vystupovali ako spotrebná daň alebo daň obchodová. Kontribúcie boli prvou formou priamej nepravidelne platenej dane. Dôležitý príjem tvorili najmä domény, ktoré boli odvádzané v naturálnej podobe za užívanie panovníkovej pôdy.

Zvýšenie daňového zaťaženia začína v období liberalizmu. Dane vystupujú ako pravidelné odvody tvoriace rovnocennú časť prínosu do štátnej pokladnice. V rámci priamych daní vystupujú najmä výnosové a dôchodkové dane. Príjmy z nepriamych daní predstavovali akcízy a clá.

Základom daňových reforiem v 19. a 20. storočí bolo dosiahnutie spravodlivejšieho daňového zaťaženia. Novinkou tohto obdobia je zavedenie daňového priznania, progresívneho zdanenia a v súvislosti so zavedením daňového priznania nastáva boom daňových únikov.

Hlavným cieľom medzivojnového obdobia je postavenie ekonomiky na nohy a to zavedením vyššej daňovej kvóty, vojnových daní a vojnovej prirážky. Sadzby priamych daní sa už stanovujú zvlášť pre fyzické a právnické osoby.

Po druhej svetovej vojne dochádza k opätovnému zvyšovaniu daňovej kvóty, ktorá presahuje 50% HDP. V 70.rokoch narastá význam nepriamej dane. Jedným z cieľov EHS je harmonizovať dane v rámci nadnárodného spoločenstva zavedením dane z pridanej hodnoty.

Odsek o vývoji daní v súčasnosti ponechám radšej prázdny.

Zdroj: Jan Široký, Daňové teorie

 

Natalia Huckova
Author: Natalia Huckova # MobeQytu07
Ekonomika2013-08-1210
-
 60% ( 5 people voted )
+
Autor je uplný magor...trepe nezmysly....
Dan je poplatok ktorým sa všetci skladáme na služby ktoré poskytuje štát...toto je jediná správna definícia.

Takými službami je v prvom rade ochrana občanov -armáda,policia, súdnictvo,....na druhom mieste by to malo byt štátne bezúročné bankovníctvo...ale neni..lebo zvolené krysy si vytvorili také zákony že spoločnost sa premenila na dve vrstvy...a to krysy a pracujúci občania. Keby pracujúci občania mali rozum nikdy by nevolili krysy ale vytvorili by si nový volebný zákon a novy spoločenský poriadok ,služiaci občanom. Slovensko nie je štát ani národ...je to gubernia západných bankárov kde Slovakom už nepatrí vobec nič...

Takže kecat o daniach v štáte v ktorom je všetko riadené zvonku je úplný nezmysel....


Jozef Bystrozraky # HabuFycu02
-
 55% ( 12 people voted )
+
2013-08-12 15:03:49 c305bafe
Dan by uplne stačila iba jedna jediná a to buď DPH alebo daň z príjmu fyzických osôb....žiadne iné dane nie su potrebné keby peniaze fungovali tak ako majú, bez úroku!

Fero Dlhy # DiqiVasy39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-12 15:07:05 c305bafe
autor to v podstate vystihol
zabudol však ešte na "dobrovoľné dane". áno, aj také sú. patria medzi ne rôzne lotérie a hazardné hry posielanie sms a podobne. každý kto sa toho zúčastňuje podporuje túto formu daní a zdanenia.
dokonca aj daňové úrady kombinujú tieto formy daní, a podľa nových návrhov majú ísť do zlosovania bločky z registračných pokladníc.to aby ste si dobrovoľne splnili povinnosť :).

peter # WisiPafi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-12 17:12:00 c350a66f
Bystrozraký má jasno v hlave.
1.Demokracia = vláda ľudu. 2/3 populácie je podľa odborníkov slabomyseľných, nevedia sa správne rozhodnúť vo svojom konaní tak, aby si v budúcnosti privodili väčšie požitky, rozhodujú sa podľa reklamy tak, že privodia požitky politikom a finančníkom a sebe zhoršia život, čiže nadávajú na nárast daní, poplatkov, krízu, infláciu, zlú investíciu, stratu osobných slobôd... Tieto fakty nie sú normálnou súčasťou ekonomiky, sú zámerné, cielené, slúžia na presun bohatstva z vrecák slabšiemyselných do vrecák parazitov s vyššou inteligenciou, ktorí nikdy netvorili nové hodnoty, ale ich len spotrebúvali. Na tvorbu hodnôt im slúži celá populácia hlupákov, ktorí si myslia, že keď budú pracovať vo vidine zbohatnutia-zlatého teľaťa, tak naozaj zbohatnú. A v starobe jedinci možno zistia, že poctivou a svedomitou prácou sa nebohatne!

Ľud nikdy nevládol, ani v starovekom Grécku, ani v Ríme. Dnes vládne finančná oligarchia celému svetu, cez USD, FED a centrálne banky ovláda aj Čínu a Rusko.

Ak 2/3 populácie volí vo svoj neprospech a v prospech finančníkov na základe klamnej reklamy, tam nie je demokracia. Tam, kde je autorita, finančníci a im podriadené štáty, ktoré diktujú väčšine ako sa má správať, žiť a voliť, tam vzniká spoločenské zriadenie napĺňajúce definíciu fašizmu.

2. Demokratické voľby sú našou realitou. Dostaneme do rúk zoznam kandidátov, ktorých si navrhli politické strany a z nich si môžeme zvoliť poslanca. Mimo kandidátky voliť zákon zakazuje. Toto demokratické voľby nie sú. Demokratické voľby sú priame voľby z regiónov, voľby ľudí, ktorých komunita pozná, verí im a rokmi sa osvedčili v praxi tým, že spôsobujú zlepšenie kvality života ľudí. spoločnosti.

Demokratické voľby neexistujú. Takto môžeme pokračovať na x príkladoch, že ľud nevládne, demokracia neexistuje. je to len idelógia na osprosťovanie a ovládanie ľudí. Hlavne je to preto, že ľudia veria v náboženstvo, banky a iných podvodníkov, a neveria vlastným zmyslom, poznaniu stoviek generácií a vlastným skúsenostiam. Vždy si myslia, že štát sa o nich postará.

Pravdou je, že prebieha debilizácia národov, ľudia strácajú zručnosti, remeslá, poznanie predkov a zo školy vychádzame každý rok hlúpejší podľa nášho vzoru USA, na večné veky a nikdy inak.

V EÚ a USA je štátna diktatúra riadená finančnými korporáciami, prijímajú sa zákony proti ľuďom, strácame osobné slobody. Prospech občana sa nepestuje, zadĺženie štátov narastá hlavne cez fondy EÚ, peniaze sa investujú nezmyselne do stavieb, školení, výroby tak, že to neprospieva občanom, vid. zánik poľnohospodárstva, nárast nezamestnanosti, inflácie, krízy.

Ako sa brániť:

Nevoľte politikov z politickej kandidátky, žiadajte priame voľby.
Referendum ako najvyšší zákon, vid švajčiarsko. Aj slabomyseľný sa vie rozhodnúť vo svoj prospech, na rozdiel od politika, ktorý zásadne koná pre seba nie v prospech občana.
Je potrebné odmietnuť dlhy SR, ktoré politci narobili na želanie MMF, EÚ, Európskej banky, v rozpore so zákonom a proti vôli občanov. Politikov postaviť pred súd. Vid. revolúcia Island.
Odvolateľnosť a trestná zodpovednosť poslancov.
Vystúpiť z neokoloniálnej mocnosti, z EÚ, ktorá nekonečne zadlžuje štáty, dlhy prenáša zo štátu na občana vo forme daní a poplatkov. Sme finančne zotročovaní.
Inflácia je výmysel elít, inflácia USD od r. 1800 až do založenia FEDu bola 0, slovom nula.
Ekonomicky, finančne, dejinne, politicky nevzdelané masy žijúce pre konzumný spôsob života sú bábkami v rukách finančníkov a politikov, sú ich otrokmi.
Dane platené štátu bez súhlasu občanov, z príkazu politikov, sú krádežou štátu, občan sa nemôže brániť, lebo politici prijali zákon bez súhlasu občanov.

Poznajte libertarianizmus, na Slovensku cudzie slovo, poznajte ho skoro, možno ho politici zakážu zákonom.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 79% ( 14 people voted )
+
2013-08-12 17:22:36 57f4ca0a
Nejak mi nejde do hlavy ako Taliansko dospelo k svojmu zadlzeniu. V casoch, ked u nas bol komunizmus a socializmus u nich vznikali filmy s biblickou tematikou a ***. Stala sa z toho vari smrtelna spirala? Z oboch predsa plynul zisk. Niekde musi byt hacik, ked mali aj priemysel, polnohospodarstvo, turizmus.


Taky Egypt mal natoto v gatiach, ked pod vedenim Mojzisa odtiahli Izraeliti. A nasledne, ked Babylon obliehal Jeruzalem a skocil si do Egyptu po zold, bola repriza.

John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-12 18:21:51 542a8532
stale do okola tie iste hluposti.v kratkosti .hlavna uloha statu je chranit za kazdu cenu zaujmi vladnucej vrstvy.v socializme to boli pracujuci a v kapitalizme su to kapitalisti.na to stat potrebuje peniaze .a preto boli zavedene dane. a preto sa v usa deje to co vidite rastie chudoba a kapitalisti sa brania zavadzanim policajneho statu a bude to aj v europe.tak povedzte papa demokracii a poplacte si nad totalitou.

kvak # GuqiSyvy78
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-12 19:36:29 c3a873d1
loading...
myslím, že tento článok o daniach to vyjasní každému a pochopí o čo ide a čo má robiť:
Neplatič daní hrdinom http
://stats.libinst.cz/tl/tl_4_2002.pdf

a bol by som vďačný, keby ho niekto dal na túto webstránku

takto # WuwiPygi82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-12 22:41:53 b229a081
definitiva-suhlasim s velkou castou tvojho prispevku.Dovolim si vypichnut jednu vetu,ktora ma vplyv na vsetko ostatne."Ekonomicky, finančne, dejinne, politicky nevzdelané masy žijúce pre konzumný spôsob života sú bábkami v rukách finančníkov a politikov, sú ich otrokmi."
Teda prave nevzdelanost vacsiny ludi by som povazoval za hlavnu pricinu,ze sme nedokazali rozpoznat skutocny stav veci a dali sa oblbnut prijatim systemu,ktory nema nadej na prezitie.Je totiz postaveny na vykoristovani cloveka clovekom.
Informacna vojna je relativne novy termin,ale stary sposob podmanenia ludi.Chyba nam metodologia rozpoznavania informacii (a dnesna doba je informaciami presytena).Len pomocou dlhodobej informacnej masaze sa Zapadu podarilo presvedcit nas,ze ich system je lepsi.(ani to nie uplne,pokial viem,ludia chceli skor system reformovat a nie zrusit ho.Samozrejme,piata kolona mala v spolupraci so Zapadom ine plany.)Dnes vieme,ze to bolo v hodine dvanastej,este desat rokov a bud by bola vojna,alebo by kapitalizmus krachol.
Zmenila sa nasa moralka,rebricek hodnot.Umele drzanie ludi v chudobe ma za nasledok,ze nie su schopni mysliet na ine veci,ako zabezpecenie zakladnych potrieb a tak je blokovany rozvoj jednotlivca a spolocnosti.A kde nie je vyvoj,tam je upadok.
julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-13 10:57:22 6dec7d9e
ht
tp://www.youtube.com/watch?v=2mP3b86zVvo


Je pravda, že pokiaľ sa ľudia nechajú zneužívať, nemôže byť dobre. Už som tu niekde písal o jednej múdrosti, ktorú neviem kto napísal, alebo vyslovil. " Nie je dobré mať pána, ešte horšie byť pánom." Toto platí, pretože ľudia zatiaľ nepochopili, že pokiaľ nad niekým zýskam moc, automaticky za neho preberám aj zodpovednosť. Toto nechápu politici, králi, podnikatelia...... všetci, čo majú nejakú moc nad inými. Platí to možno len v rodinách. Rodičia majú moc nad svojimi deťmi, zároveň tiež absolútnu zodpovednosť. Chce to len tvrdú zmenu systému. Nasilu. Poitici sa dobrovolne nevzdajú svojich privilégií ( podvodom zýskaných ). Ja pôjdem voliť, len ak budem mať koho. Budem voliť vládu, ktorá presadí "nepodmienený základný príjem". Ten dokument si treba pozrieť viac krát.

milan # TepuXaba62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-13 21:12:34 57f4fdcc
Aby reč nestála... a uhorková... teda : v Rusku bola uzákonená "Daň z brady" -kto mal bradu musel platiť, v Taliansku zase "Daň z komína"- kto mal komín na dome musel platiť! A čo sa stalo? Mužíci sa začali holiť a v južnom Taliansku do dnes nemajú komíny---a hotovo--- každá sekera sa po čase otupí...Dane ako také-- nemali by vyvolávať rozhorčenie, zlobu, nenávisť , ale ÚSMEV nad neschopnosť zákonodarcov " tvoriť, meniť, novelizovať .." aj daňové systémy , ktoré majú vždy obmedzenú "životnosť"!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-20 08:28:39 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
  štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Očima expertů: Trump na trůnu. Co náš čeká?


Očima expertů: Trump na trůnu. Co náš čeká?
Donald Trump se stane novým prezidentem USA. Máme se bát? A co to znamená pro Ameriku, pro Evropu a pro Česko a Slovensko?
Začíná čínská bankovní krize?
Konspirační teorie: Ještě jednou jedenácté září
Rodová ideológia.

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0767 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo