Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Generální tajemník OSN: Národní suverenita je darem Spojených národů



							
				Generální tajemník OSN: Národní suverenita je darem Spojených národů
11. září Spojené národy opětovně stvrdily, že věří, že mají výhradní a nepopiratelné právo určit, kdy jsou lidé hodni suverenity a kdy k nim musí vkročit OSN a vládnout jim.

Při neformálním setkání Valného shromáždění generální tajemník OSN Ban Ki-moon vyhlásil, že tento mezinárodní orgán je nadále zavázán k ochraně obyvatelstva členských států před útrapami pod režimy, které selhávají při „plnění svých závazků k vládě zákona.“ K tomu patří Sýrie, Libye a kdekoliv jinde na světě, kde nemašírují v linii jediné světové vlády.

Společnosti, řekl Ban, musí „přijmout diverzitu“ nebo čelit intervenci regionálních a mezinárodních orgánů, které se do toho vloží, aby „ochránili lidi žijící pod narušitelským režimem a pozdvihli je ke svéprávnosti“.

Aby uvalily svou vůli a vnutily svou vizi „diverzity“, tak OSN zabrání členským státům v překračování zákonů, programů a politik, které zakazuje establishment OSN schválených zákonodárných orgánů.

To, že se vládám zabrání oponovat OSN, je důležitý krok směrem k dosažení konečného cíle OSN: trvalé agregace veškeré národní suverenity u jediné globální entity pod vládou globalistických byrokratů. Ban se k této otázce vyjadřuje ve svém prohlášení z 11. září:

Prevence může znít abstraktně, ale je velice konkrétní a specifická. Mj. to znamená, že Státy ty závazky a standardy stanovené v mezinárodním právu, zvláště mezinárodní zákony o humanitárních a lidských právech, zapracují do politik, programů, zákonů a institucí, které lidi chrání a dodávají jim na svéprávnosti.

Tento princip je nosný pro tu snahu o přinucení národů, aby jak řekla americká velvyslankyně při OSN Samantha Power, se vzdaly „kousíčku své suverenity“ výměnou za tu verzi míru a prosperity Spojených národů známou jako Odpovědnost k ochraně (Responsibility to Protect – R2P).

Je nutno poznamenat, že Power sehrála i významnou roli při rozvoji R2P. Její vliv na prezidenta Obamu a jeho vystoupení k Sýrii v národní televizi uznal i National Review Online. „Byla to řeč Samanthy Power,“ napsal Stanley Kurtz, když referoval o apelu prezidenta Obamy na americkou intervenci do Sýrie.

Američané oddaní udržení naší republiky, naší ústavy a našeho práva určovat své vlastní zákony, vyhlášky a politiky se musí obeznámit s doktrínou Odpovědnosti k ochraně (R2P) a s tím, jak až nesmírně daleko OSN zajde, aby tato opatření prosadila.

V proslovu proneseném loni v září generální tajemník OSN prosazoval konečný cíl globální stínové vlády na vymýcení národní suverenity pomocí politiky R2P.

R2P odsouhlasená Valným shromážděním OSN na summitu světových vůdců z roku 2005 si osobuje udělení pravomoci globální vládě, aby rozhodovala, zda jednotlivé národy svou suverenitu prosazují řádně.

Literatura OSN popisuje R2P jako koncept, který činí „státy odpovědnými za záštitu svého vlastního obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a s tím spojenými zločiny proti lidskosti a vyžaduje, aby se do toho vložilo mezinárodní společenství, pokud nejsou tyto závazky plněny.“

Tím je řečeno, že když OSN určí, že národní vláda se dobrovolně nepodvoluje představám o bezpečnosti OSN, tak „mezinárodní společenství“ uvalí svou vůli silou, a to všechno k ochraně občanů tohoto národa.

Snad aby si nikdo nepomyslel, že ti globalisté v OSN jsou prostí pacifisté, jejichž touhou je jemně podnítit režimy, aby se svými lidmi zacházely laskavě, tak generální tajemník Ban Ki-moon zaujal tvrdší postoj na konferenci uspořádané v ústředí OSN v New Yorku:

Všichni se shodneme, že suverenita nesmí být štítem, za nímž se státy dopouští smrtelných zločinů proti svému lidu. Avšak dosažení prevence a ochrany může být těžké. V posledních letech jsme ukázali, jak dobré úřady, preventivní diplomacie, zprostředkování, vyšetřovací komise a další mírové prostředky mohou pomoci zemím, aby je odvedly z pokraje masových násilností.

Avšak když nedonucující opatření selžou či jsou považovány za nepřiměřené, je třeba uvažovat o vynucení odpovídajícími mezivládními orgány podle Kapitoly VII. K tomu patří i pečlivě střižené sankce a za extrémních okolností i použití síly.

Kapitola VII charty OSN Radu bezpečnosti zmocňuje k použití síly, potýká-li se s hrozbou míru či s agresí, aby „přistoupila k takovýmto akcím pomocí vzdušných, námořních či pozemních sil, jaké budou nezbytné k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti.“ Jelikož v současnosti neexistují žádná vojska OSN, tak jsou všechny tyto intervence prováděny pomocí národních ozbrojených sil členských národů.

Tomuto oddané Spojené státy jako hlavní finanční tahoun tohoto mezinárodního orgánu nejenže podepsaly podporu systému Odpovědnosti k ochraně, ale prezident Obama zřídil i federální agenturu, co zajistí, že bude účinně prosazována.

Touto agenturou je Výbor prevence proti ukrutnostem Bílého domu (APB), který vedla Samantha Power, dokud nebyla potvrzena jako US velvyslanec při OSN.

K uplatnění těchto pravomocí prezident Barack Obama, když zřídil ten Výbor prevence proti ukrutnostem, tak pro sebe vytvořil Vyhlášku 13606, jíž demonstroval svou podporu programu R2P.

Vyhlášeným cílem APB je zaprvé formálně uznat, že genocida a další masové ukrutnosti páchané cizími mocnostmi jsou „základním národně bezpečnostním zájmem a základní morální odpovědností.“

Kromě protiústavnosti takovéhoto použití vládní vyhlášky existuje i cosi zlověstného ve výběru Samanthy Power, aby se pustila do pátrání po ukrutnostech.

Jeden zdroj tvrdí, že samotná existence APB je kvůli vytrvalosti samotné Power při přesvědčování Bílého domu, že odhalování ukrutností by mělo být „základním národně-bezpečnostním zájmem a základní morální odpovědnostní Spojených států.“ Prohlášení vydané v době podepsání vládní vyhlášky Power demonstruje pozoruhodnou přesvědčovací sílu.

Samnatha Power ve vládních kruzích vyrostla na prominenta jako součást kampaně na prosazování systému Odpovědnosti k ochraně.

Odpovědnost k ochraně je formulována z pozice, že suverenita je privilegiem, nikoliv právem, a že pokud kterýkoliv režim kteréhokoliv národa poruší OSN schválený řád chování, tak má mezinárodní společenství morální závazek odvolat národní suverenitu a přistoupit k nařizování a ke kontrole nad provinilou zemí.

Tři pilíře uchvácení suverenity Spojenými národy vysvětlují původ této údajné výsady:

1. Stát je odpovědný za ochranu svého obyvatelstva před masovými ukrutnostmi;

2. Mezinárodní společenství má odpovědnost státu pomoci, pokud není schopen své obyvatelstvo ochránit sám; a

3. Pokud stát selže při ochraně svých občanů před masovými ukrutnostmi a selžou mírová opatření, má mezinárodní společenství odpovědnost intervenovat donucujícími opatřeními jako ekonomické sankce. Vojenská intervence se považuje za poslední možnost.

Je to už běžně se opakující ta údajná „poslední možnost“, která stála nespočetné americké životy a dohnala Republiku blíže k tomu, aby se stala pouhou regionální administrativní jednotkou globální vlády Spojených národů. Rodilo se to v Mali, v Libyi, na Pobřeží slonoviny a teď v Sýrii.

Použijeme-li jako vodítko historii, tak Američané vědí, že ti pseudo-pacifisté, co vedou Spojené národy, věří, že selže-li společenská smlouva, tak je vždy možností vyslat vojáky modrých přileb, aby „mír“ uvalili pod hlavní pušky.

Ohledně tohoto zvláštní poradce generálního tajemníka pro prevenci genocidy Adama Dieng delegátům doporučil, aby pracovali u svých jednotlivých vlád, aby tyto přispěly na ozbrojené síly OSN pod velením globální vlády. Citujíc třetí bod R2P tlačil Dieng na daleko silnější nástroj k zavedení třetího pilíře. „Je naší kolektivní odpovědností studovat důsledky použití každého z nich a pochopit podmínky, za nichž lze potenciál každého z nástrojů maximalizovat,“ řekl Dieng. „Naší odpovědností je rovněž zřizovat a posilovat struktury, které učiní nástroje třetího pilíře akčními a účinnými.“

Bez ohledu na četnost či zuřivost morálního pohoršení chrleného internacionalisty, nemá vláda Spojených států ústavní odpovědnost k ochraně občanů světa před ukrutnostmi.

A nikde v ústavě nemá ani prezident ani Kongres pravomoc uvést ozbrojené síly Spojených států pod velení mezinárodních orgánů i přes smluvní závazky nebo suverenitu kradoucí „odpovědnosti“, které jsou s tím v rozporu.

Při schůzi Valného shromáždění 11. září zástupce generálního tajemníka Jan Eliasson posloužil jako ozvěna svému šéfovi volajícímu po intervenci v Sýrii. „Každý má roli, co má sehrát. Nikdo nemůže dělat všechno; a každý může dělat něco,“ řekl Eliasson. „Zaplatili jsme nesmírnou cenu za to, že jsme čekali, až se konflikty zhorší,“ dodal.

Eliasson dal nevědomky Američanům dobrou radu.

Všichni můžeme něco udělat a první věcí, kterou bychom okamžitě udělat měli, je požadavek, aby naši zvolení zástupci podpořili legislativu, která dostane Spojené státy ze Spojených národů a dostala Spojené národy ze Spojených států.

Pokud tyto akce zanedbáme, tak opravdu zaplatíme „nesmírnou cenu“ a útoky OSN na naši suverenitu se jen zhorší. Jak dlouho potrvá, než se OSN rozhodne, že Listina práv (v principu svoboda náboženství a právo držet a nosit zbraně) je porušením humanitárních zákonů a vyšle mezinárodní síly, aby vyžadovaly suspendovat tato práva ve jménu odpovědnosti k ochraně?

Jednat musíme hned.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thenewamerican.com



Author: ac24 # HaqeVimo24
Svet2013-09-153
-
 55%  ( 1 people voted )
+
zdá sa, že OSN je tá šelma zo 7 hlavami (kontinentmi) na ktorých má 10 rohov (atóm. veľmocí)
iba daľšia nová veľmoc...odlišná od atomových ich dokáže poraziť...a to veľmoc teroristická bez hraníc a tým sa môže zdať byť najväčšia...


tibir # TigaSebu46
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-09-15 20:04:41 5b941c0c
OSN je pravá ruka sionizmu, tvária sa ako ochrancovia ľudí a štátov, slúžia na ospravedlnenie vojenskej agresie. OSN nevznikla z vôle ľudí, ale politikov, ktorých cieľom je NWO. Rozhodnutia OSN sú záväzné pre všetkých, okrem USA a Izraela. OSN nemá opodstanenie na existenciu, štáty vedia fungovať na vzájomných dohodách, ktoré sú reálnejšie, sú rešpektované, až kým do nich nevstúpia vyššie záujmy kapitálu USA a EÚ.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2013-09-16 07:49:52 55ede336
Tvoj názor, zasíkaný pampersko, je iba SPAM...


:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-09-17 18:11:50 bc7b649f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   devä
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:







Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Windows H8


Windows H8
K sepsání tohoto článku mě přimněla koupě nového notebooku vybaveného převratným systémem Windows 8, 1. Asi jsem už na všechny tyhle novinky moc starej...
Stát je vinen: olej místo nafty, metanol, daně a represe
NSA mohou sledovat vaše umístění, i když máte telefon vypnutý
Slovanizmus - stručný návrh nového štátneho systému, časť 1

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0236 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles