Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

František změnil Otčenáš (+video)


František změnil Otčenáš (+video)

Vážená redakce,

dáváme vám k dispozici reakci na změnu v modlitbě Otčenáš, učiněnou nedávno papežem Františkem (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41666 http s://youtu.be/CRdRMcY-n6Q), i naši výzvu polským biskupům a kněžím v souvislosti s dokumentárním filmem o sexuálním zneužívání uvnitř církve (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41696 http s://youtu.be/gU0h4Rp1jPs). Prosíme vás o jejich zveřejnění.

Děkujeme.

S úctou

Biskupové-sekret áři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatria rhat.org, uogcc.org.ua , byzcathpatriarchate@gmail.com

--------------------- ---------------------------------------< /em>

František změnil Otčenáš

František stanovil změnu v modlitbě Otčenáš v prosbě: "neuveď nás do pokušení". Tvrdil, že formulace je nepřesná a vzbuzuje dojem, že Bůh provokuje člověka hřešit. Je zajímavé, že něco takového nenapadlo ani apoštoly, ani mučedníky, ani svaté po celá staletí. Nikoho z nich nenapadlo si myslet, že Otčenáš zformuluje lépe než Pán Ježíš.

František touto pseudoredakcí Otčenáše prozrazuje, že vůbec nezná podstatu boje o spásu nesmrtelných duší. Je to boj s ložiskem zla, které je v nitru člověka, i s duchem zla ďáblem.

Pokušení samo o sobě není zlem. Je nám dáno k očistě. Písmo říká: "Bůh s pokušením vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát." (1Kor 10,13) Ve zkoušce v pokušení se člověk učí vítězit a tím získává milost. Je zde ale i riziko, že neobstojí. Proto může milost získat i jiným způsobem, a to modlitbou. Ježíš nás učí prosit: "Neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého!"

František bojkotuje realitu, že v Písmu svatém jsou určité pravdy, které si jen zdánlivě protiřečí. František rovněž bojkotuje, že tajemství Bůh zjevuje pouze těm, kteří činí pokání a následují Krista. František se pokání vyhýbá, pouze o něm básní, ale koná pravý opak.

Pokud se při změně Otčenáše odvolává na odborníky, kteří ale víru nemají a ruší Boží slovo, pak jsou to odborníci v herezích.

Jaký je praktický dopad Františkových změn?

1) Změnou nastane chaos a při společné modlitbě hádky, překřikování a nevraživost jednoho na druhého.

2) Změnou Kristovy modlitby Otčenáš je dán precedens k dalším změnám, které budou hlouběji a hlouběji likvidovat poslední zbytky víry a tradice.

3) František falešnou změnou odvádí pozornost od potřeby podstatné změny. Tou je pravdivé pokání, které jediné vede k obrodě církve, jak k ní vyzval arcibiskup Carlo Maria Viganò. Konkrétně je dnes František povinen:

1) odsoudit hereze neomodernismu a synkretismu, které ničí církev;

2) odvolat své hereze v Amoris laetitiae;

3) kajícně se přiznat ke krytí homosexuálních zločinů, a ne veřejně lhát;

4) celou homosexuální síť na nejvyšších místech v církvi zlikvidovat.

Pak František musí rezignovat z úřadu.

On však od této své největší povinnosti odvádí pozornost změnou modlitby Otčenáš. Je to vrchol pokrytectví. František jedná jako pseudolékař, který pacientovi, jemuž hrozí vykrvácení, místo nutné pomoci urychlí smrt eutanázií.

Dnes je v liturgii skutečně nutná změna, ale ne v modlitbě Otčenáš. Je nutné vypustit jméno Františka z liturgických modliteb. Jako heretik zastává papežský úřad neplatně! Jeho neplatnost potvrzuje Písmo svaté Gal 1,8-9 a věroučná bula Pavla IV.

Přestat zmiňovat Františka v liturgii je dnes nejaktuálnější a nejnutnější změna!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

9. 6. 2019

Ve svátek Seslání Ducha svatého

------------------------- ---------------------------------------- --

Výzva k pokání pro polské biskupy a kněze

Vážení polští biskupové a kněží!

V Polsku byl natočen dokumentární film o sexuálním zneužívání uvnitř církve. Vyšla najevo i vina Jana Pavla II. na utajování těchto zločinů. Současná invaze homosexualismu a zneužívání uvnitř církve je ovocem herezí a synkretismu. Tak o tom svědčí Písmo. Citace z listu k Římanům (1,25-27).: "Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli... Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní... muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti." Zkráceně řečeno: Hereze + neopohanství = homosexualita

II. Vaticanum mlčel k herezím neomodernismu, a tím je de facto schválil. Brzy pronikly na všechny teologické fakulty. Jak svědčí Písmo: "Vyměnili pravdu Boží za lež."

Nostra aetate (1965) a duch Assisi (1986...) otevřeli pohanství dveře do církve. Písmo svědčí: "Pohané obětují démonům, a ne Bohu," (1Kor 10,20) a rovněž Písmo svědčí, že pohané "se klanějí a slouží tvorstvu místo Stvořiteli". (Ř 1,25)

Ovocem je Boží trest: masové rozšíření homosexuality v církvi! Představitelé církve odmítli pravdivé pokání z hříchů proti 1. přikázání, tedy z herezí a z modlářství! Tato apostatická hierarchie má vinu, že kněží, biskupové a kardinálové schvalují homosexualismus a sexuální zvrácenosti a sami jim propadají.

V závěru dokumentárního filmu je podán fakt, že Jan Pavel II. nejenže mlčel k zneužívání uvnitř církve, ale dokonce vydal tajný dekret, kterým zavázal biskupy, že zneužívání, jehož se kněží či biskupové dopouštějí, nesmí být zveřejňováno! Tím de facto podpořil masové šíření této duchovní epidemie a antipokání v církvi. Autoři filmu kladou otázku: Jak mohl být Jan Pavel II. prohlášen za svatého?

Když před rokem vystoupil arcibiskup Viganò s požadavkem rezignace Františka, argumentoval právě tímto závažným faktem, že František byl obeznámen se zločiny homosexuality a pedofilie v církvi na nejvyšších místech a kryl je.

Závažná fakta o vině Jana Pavla II. protiřečí jeho svatořečení a ukazují na realitu jeho posmrtné exkomunikace. Pokud tato realita nebude vzata na vědomí, nemůže v církvi nastat pravdivá obroda. Stejně tak musí být odsouzeny hereze II. Vaticana i s jeho iniciátory Janem XXIII. a Pavlem VI.

Několik argumentů k neplatnosti svatořečení Jana Pavla II.:

1) Jan Pavel II. už jako mladý teolog vydal heretickou knihu, která byla vytištěna v Německu, a nikoliv v Polsku. Nikdy se herezí obsažených v knize nezřekl.

2) Jan Pavel II. ve své habilitační práci vycházel z filosofie Maxe Schelera a fenomenologie. V kořenu byl infikován duchem, který protiřečí pravověrnému učení církve.

3) Jan Pavel II. si měl být vědom, že přijetím papežského úřadu bere na sebe zodpovědnost hájit v první řadě pravověrné učení proti herezím neomodernismu, obsaženým v historicko-kritické metodě. Tyto hereze v podstatě popírají Božství Kristovo, Jeho spasitelnou oběť na kříži, reálné a historické vzkříšení, Božskou inspiraci Písma svatého. Mlčením k herezím zavinil masové rozšíření této zhoubné infekce. Zasáhla pak všechny teologické fakulty. Papež Honorius, protože mlčel k herezím monotheletismu, byl posmrtně vyloučen exkomunikován z církve jako heretik. Daleko destruktivnější dopad na církev než hereze monotheletismu mají hereze neomodernismu a synkretismu. Právě ty v období 26letého pontifikátu Jana Pavla II. dostoupily vrcholu. Přinesly ovoce vyhnání Ducha svatého z církve a zamoření homosexualismem.

4) Jan Pavel II. byl povinen se hned na začátku svého pontifikátu postavit proti herezím II. Vaticana, konkrétně proti dekretu Nostra aetate o tzv. úctě k jiným náboženstvím, a zjednat nápravu papežským dokumentem. On činil pravý opak. Tuto herezi vtělil konkrétním gestem do církve, a to v Assisi roku 1986. Před tím byl celou papežskou kurií varován, že jde o zhoubný synkretismus, který protiřečí učení církve. Byl si plně vědom, že gestem realizuje heretický duchovní zlom! Tím zneužil hrozným způsobem papežskou autoritu. Duch Kristův byl zaměněn za ducha antikrista! Synkretistické gesto v Assisi bylo zločinem proti Bohu a proti církvi. V Assisi nechal z úcty k pohanům odstranit kříže z chrámů. Pohané pak svými mantrami vzýváním démonů chrámy znesvětili. Buddhisté dokonce postavili Buddhu na svatostánek a tak se mu klaněli. S dalajlámou a s ostatními pohany se Jan Pavel II. modlil takzvaně k jednomu bohu, kterého uctívají pohané. Tím se ale modlil k ďáblu.

5) Kromě Assisi se Jan Pavel II. dopustil i dalších synkretistických gest. Nechal si například od hinduistické kněžky dát znamení boha Šivy na čelo a rovněž se nechal ověnčit rituálním pohanským věncem. Dalajlámu, který se pokládá za převtěleného boha, s úctou přijal, a tím dal zhoubný precedent synkretismu.

Jan Pavel II. nejenže zavinil invazi neopohanství na křesťanská území, ale také změnil myšlení katolíků. Přijali synkretismus, jako by šlo o učení církve. Tím byla de facto zlikvidována pravdivá misie a byly otevřeny dveře antimisii pohanství. Za tento duchovní rozklad nese plnou zodpovědnost.

Rovněž nekritickou úctou ke Gándhímu zpopularizoval tohoto otce New Age.

Gestem líbání Koránu dal velké pohoršení, jako by náš Trojjediný Bůh, Otec Syn a Duch svatý, byl totožný s islámským Alláhem. Toto je hereze!

To, že psal různé exhortace o katolické morálce, nic nemění na tom, že herezemi de facto připravil půdu pro postupnou legalizaci amorálnosti v církvi. Bez něho by si František a němečtí heretičtí teologové a biskupové v čele s kardinálem Marxem nemohli dnes dovolit zneužívat nejvyšší církevní úřady k likvidaci Božích zákonů.

6) Jan Pavel II. otevřel dveře církve protikřesťanské organizaci svobodných zednářů. Zavedením nového Kodexu nechal zrušit trest exkomunikace na zednáře. Následně Vatikán ovládl duch této polotajné organizace.

7) Jan Pavel II. odmítal pokání a v tomto stavu zůstal až do smrti. Kontemplativní sestry baziliánky z Albano se na něj v roce 2003 obrátily skrze kard. Dziwisze závažným listem. Prosily ho, aby v závěru svého života učinil veřejné pokání a přiznal, že při setkání v Assisi nešlo o modlitbu za mír, ale ve skutečnosti o zhoubný synkretismus. On odmítl toto veřejné pokání učinit a zemřel v herezi. To může dosvědčit i kard. Dziwisz.

8) Co úcta Jana Pavla II. k Panně Marii podle sv. Ludvíka Maria Grignona z Montfortu a heslo Totus Tuus? Svatý Ludvík Maria Grignon mluví o pravé a nepravé úctě k Panně Marii. Ta pravá se projevuje tím, že její duchovní synové a dcery konají na prvním místě pravdivé pokání. Bohužel Jan Pavel II. ani nehlásal, ani nebyl příkladem pravého pokání, ale činil pravý opak. Zbožnost bez pravdivého pokání je přinejmenším pochybná.

9) Apoštolské cesty Jana Pavla II. ve skutečnosti nebyly ani apoštolské, ani evangelizační. Kdyby v jeho autoritě a přítomnosti vedl reevangelizaci kazatel pokání, pak by skutečně v zemích, kam přijížděl, nastalo duchovní probuzení. Plodnou misii, i když vystaven daleko větším překážkám, koná protestantský kazatel Bonnke v Africe. Jan Pavel II. ale nesledoval cíl, kterým je obrácení a spása duší, protože měl ducha synkretismu ducha Assisi. Ten pravdivou misii likviduje.

10) Tlak k blahořečení Jana Pavla II. byl vytvořen manipulačním heslem "Santo subito". Světová masmédia a ti, kdo jimi vytvářejí veřejné mínění, cílevědomě prosazovali kanonizaci Jana Pavla II. a tím i kanonizaci procesu apostaze uvnitř církve.

Drazí Poláci, jste ochotni zahájit obrodu církve a postavit se dnes za Pána Ježíše Krista, za Jeho evangelium a za spásu svých duší? Pokud ano, pak jste povinni odmítnout celý heretický proud prosazený do církve vaším rodákem Karolem Wojtylou. Neodkládejte a udělejte to, dokud je čas!

Závěr:

Polsko s primasem Wojciechem Polakem a episkopátem musí konat pokání! Masový odpad od církve se jinak nezastaví.

Vážený Wojciechu Polaku, uvědomuješ si, že ses jako primas stal odstrašujícím příkladem církevního klerikála? Zneužíváš autoritu církve k likvidaci obrodných proudů a k prosazování islamizace i rozkladného ducha do církve a národa. Když polská vláda odmítla kvóty z EU, a tím islamizaci svého národa, byls to právě Ty, kdo islamizaci proti vůli národa dále prosazoval. Rovněž svým mlčením schvaluješ každoroční gay pride! Nikdy jsi však nevybídl k celonárodní manifestaci za ochranu rodiny a dětí kradených juvenilní justicí! Heretikům, jako je Kobylinský, nehrozíš žádnými sankcemi, avšak aktivní kněze, kterým leží na srdci záchrana církve a národa před islamizací, zastrašuješ trestem suspenze! Běda tomu, kdo podpoří akce modlitby růžence za ochranu polských hranic před islamizací! Zneužíváš církevní autoritu proti Bohu, proti církvi i proti národu! Toto je zrůdný a jidášský klerikalismus! Navíc tu jde i o zločin vlastizrady.

Vážený Wojciechu Polaku, nechceš-li skončit jako apoštol Jidáš, musíš konat veřejné pokání za zločiny proti Kristu a Jeho Tajemnému Tělu církvi a polskému národu. Odstup z úřadu a přijmi spravedlivý trest. Možná v peklo nevěříš, ani před ním nemáš strach, ale s duchem farizeismu a apostaze už jsi jednou nohou v něm.

Co se týče krytí pedofilie, i to máš na svědomí. Biskup, který kryje zločinnou pedofilii, se dopustil trestného činu spoluviny a měl by být světským soudem spravedlivě potrestán jako spoluviník. Zákony přece platí pro všechny polské občany. Zločin je zločinem a musí být spravedlivě potrestán. Klerikálové nejsou výjimkou. Anebo jsou snad nějakou nedotknutelnou zločineckou kastou, která může beztrestně páchat zločiny?

Dozrála situace, že biskupové a kněží dnes musí ve svých chrámech veřejně vyznat pravověrné učení a odřeknout se současných herezí i heretického ducha. Věřící od nich musí v zájmu vlastní spásy požadovat tento krok pravdivého pokání:

1) Odříkáš se historicko-kritické metody v teologii čili neomodernismu a ducha ateizmu, který je za ním?

Odpověď: (Odříkám)

2) Odříkáš se ducha, který je za deklarací "Nostra aetate" a z ní vycházejícího tzv. ducha Assisi ducha antikrista?

Odpověď: (Odříkám)

3) Odříkáš se ducha genderové ideologie prosazující všechny formy sexuálních deviací LGBTQ?

Odpověď: (Odříkám)

4) Odříkáš se ducha satanismu, který je za kradením a tyranií dětí mechanismy juvenilní justice?

Odpověď: (Odříkám)

5) Odříkáš se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze různé skryté formy magie, věštění a spiritismu (homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem...) a ducha New Age?

Odpověď: (Odříkám)

6) Odříkáš se ducha svobodného zednářství a NWO, který programuje morální, duchovní a fyzickou autogenocidu tvého národa a lidstva?

Odpověď: (Odříkám)

7) Věříš, že za tebe a za tvé hříchy Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky?

Odpověď: (Ano, věřím)

8) Přijímáš Pána Ježíše za svého Spasitele a odevzdáváš Mu svůj život?

Odpověď: (Ano)

9) Přijímáš testament z kříže vyjádřený Kristovými slovy učedníkovi: "Hle tvá matka!"?

Odpověď: (Ano)

10) Přijímáš v plnosti Ducha svatého, abys byl martyrem Kristovým jako apoštolé?

Odpověď: (Ano)

Bez tohoto kroku v Polsku ani v církvi duchovní obroda nenastane!

Vážení polští biskupové, všichni jste povinni vyzvat kněze, aby odstranili ze svých chrámů sochy a obrazy Jana Pavla II., protože jeho svatořečení je neplatné! O tom svědčí objektivní fakta a také to, že byl kanonizován zjevným heretikem. Neplatnost stanoví bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio a Boží slovo Gal 1,8-9.

Bude i nyní klerikální primas Polak suspendovat polské kněze za pravdivé pokání a za snahu o záchranu polského národa?

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

4. 6. 2019Author: Byzantsky katolicky patriarchat # LenuPula00
Svet2019-06-19
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0196 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles