Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Finanční gramotnost má být samostatný předmět


Finanční gramotnost má být samostatný předmět

"Spousta dospělých vnímá neustálé proměny světa peněz spíš jako ohrožení než příležitost k osobnímu rozvoji," říká lektorka finanční gramotnosti Lenka Řeháková.

Vyplývá to z mnoha šetření a potvrdí vám to i lidé z občanských poraden nebo bank. S finanční gramotností jsou Češi často na štíru. S mladšími generacemi se už ale prý začíná blýskat na lepší časy. Tvrdí to alespoň Lenka Řeháková, předsedkyně vzdělávací neziskové organizace EDUHELP.

Dřív pracovala jako metodik v pojišťovně. "Viděla jsem, kolik lidí má problémy porozumět základním pojmům a principům finančního trhu. Motivovalo mě to k tomu, abych se pokusila nějak pomoci. Zároveň jsem z rodiny, ve které hodně lidí působí ve vzdělávání, takže mi tahle oblast byla přirozeně blízká," vypráví mi lektorka a autorka vzdělávacích programů v sídle Fondu dalšího vzdělávání.

Mění se finanční gramotnost Čechů?

Když se podíváme na výsledky šetření České bankovní asociace, která se zaměřila na finanční gramotnost dospělé populace v Česku, tak tu za posledních deset let došlo k nepatrnému zlepšení. Musíme si uvědomit, že se většina dnešních dospělých učí zejména skrz své zkušenosti. Jde o generace, které se na školách finančně nevzdělávaly, a bohužel se to na nich podepsalo. I nepatrné zlepšení tedy musíme brát jako pozitivní signál.

Nejde o příliš malý posun?

Samozřejmě, že by to mohlo být mnohem lepší. Je to ale trochu začarovaný kruh. Orientovat se na dnešním trhu s finančními produktyvyžaduje mnohem víc znalostí a větší ochotu si je stále aktualizovat a doplňovat. Neustálé proměny světa peněz tedy toho, co určuje nároky na finanční gramotnost spousta dospělých vnímá spíš jako ohrožení než příležitost k osobnímu rozvoji. K výraznější změně proto podle mě dojde až obměnou generací. Úroveň finanční gramotnosti českých studentů a žáků mně totiž dodává optimismus.

Jak to?

Například v rámci šetření PISA, které realizovalo OECD v roce 2012, se čeští patnáctiletí žáci zařadili mezi sedm nejúspěšnějších zemí. Lepších výsledků dosáhli žáci z Šanghaje, Belgie, Estonska nebo Austrálie. Z evropských států jsme ale dopadli líp než Francie, Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko nebo Slovensko. Děti tu dnes mnohdy ve výsledcích testování dosahují lepších výsledků než jejich rodiče.

V posledních letech se výuka finanční gramotnosti prosadila i ve školách. Jaká je zatím její úroveň?

Od září 2013 je finanční gramotnost povinnou součástí vzdělávání ve všech základních i středních školách v Česku, nelze ji tedy realizovat pouze volitelnými předměty nebo jen pro část třídy či ročníku, jak to bylo dřív. Za nejpřínosnější považuji zařazení finanční gramotnosti jako samostatného předmětu. O způsobu začlenění do výuky ale rozhoduje ředitel každé školy. Problém bych ovšem viděla v nedostatku personálních kapacit. Učitelé nejsou připravováni na to, aby finanční gramotnost vyučovali. Zapracovat by se mělo i na formě výuky.

Jak?

Silný proud finančního vzdělávání na školách tvoří především zaměření na znalosti ověřované testováním a soutěžemi mezi třídami a školami navzájem. Nelze říct, že je to vysloveně špatně, často se ale děti naučí testy prostě nazpaměť a pak se výsledek míjí s původním úmyslem. Za mnohem přínosnější považuji vzdělávání postavené na inscenačních metodách, posilující získávání nových strategií a rozvíjející kritické myšlení. Spíš než ze sebe rychle vysypat poučku je životaschopnější znát zdroje, kde tyto informace najdu.

Co by měli pro finanční gramotnost dětí dělat rodiče?

Rodiče uvádějí děti do světa financí, ať už si to uvědomují, nebo ne. Děti vnímají znaky socioekonomického statusu rodiny a setkávají se s rozdíly mezi svými vrstevníky. V některých rodinách se hospodaří s odchylkami stovek korun, jinde jsou to tisíce. I reflexe těchto skutečností patří do finanční gramotnosti realizované v rodinách. Určitě je dobré dětem vštěpovat, že jim v životě úspěch ani spokojenost nepřinese to, jaký moderní chytrý telefon budou mít.

Co se týče samotného nakládání s penězi, doporučuji dávat dětem kapesné a diskutovat s nimi o tom, jak s ním naloží a vést je ke spořivosti a "odkládání potěšení" do budoucnosti. Tento trénink odložené spotřeby považuji za velmi důležitý. Vhodné je i zřízení dětského běžného účtu, na který má rodič alespoň pasivní přístup a může sledovat jednotlivé transakce a formou hry je s dítětem diskutovat. Nakládání s účtem a utrácení však musí mít svá pravidla, jako kdyby peníze byly doma v pokladničce.

Říkala jste, že k výraznější změně k lepšímu dojde zřejmě až s obměnou generací, je přesto ještě nějaká šance na dospělé populaci "zapracovat"?

Určitě tu šance jsou, i když nikdy nebudou realizovány v tak širokém záběru, jak je žádoucí. U dospělých je navíc třeba respektovat situační kontexty, ve kterých potřebují být finančně gramotní. Jiné dovednosti a strategie má matka samoživitelka, jiné senioři či dlouhodobě nezaměstnaní. V období od roku 2007 do roku 2015 byla realizována celá řada projektů zaměřených na finanční vzdělávání dospělých, vzdělávání bylo zdarma a financoval je Evropský sociální fond. Jako příklad můžu uvést projekt SEKO (Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí), zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti, který realizoval Fond dalšího vzdělávání. V rámci tohoto projektu absolvovalo téměř 30 tisíc osob evidovaných na Úřadech práce po celé republice čtyřdenní kurz základních znalostí a dovedností ze světa financí včetně zásad vytváření a správy rozpočtu nebo způsobů, jak řešit předlužení.

Na koho projekty Fondu dalšího vzdělávání nejvíc cílí? A s čím mají jeho účastníci největší problémy?

Projekty fondu podporují především ty, kteří to nejvíc potřebují dlouhodobě nezaměstnané, čerstvé absolventy, rodiče na i po rodičovské dovolené, lidi starší 50 let nebo osoby se zdravotním postižením. Již zmiňovaný projekt SEKO se zaměřoval na dlouhodobě nezaměstnané. A šlo o nejrozsáhlejší projekt finančního vzdělávání po roce 1989. Největší problém, který jsme s účastníky řešili, je jejich zadlužení. To je pak v kombinaci se ztrátou zaměstnání kritické. Víc než 80 procent účastníků bylo v evidenci Úřadu práce déle než dvanáct měsíců. Téměř polovina účastníků uvedla, že jsou zadluženi. A skoro 60 procent z těchto zadlužených své dluhy< /a> nesplácí včas. Jsem ráda, že i díky našemu projektu dostala řada z nich odvahu a chuť oslovit své věřitele a řešit své předlužení nebo si začít vést rozpočet.

Mají finančně gramotnější lidé výrazně snazší pozici na trhu práce, nebo nejde jednoznačně o přímou úměru?

Finanční gramotnost přispívá jedním dílkem k uplatnění na trhu práce, přímou ani jinou úměru bych ale nehledala. Není to izolovaná gramotnost, je propojena s celou škálou měkkých dovedností, matematickou či občanskou gramotností. Finanční (ne)gramotnost je navíc palčivým problémem i řady zaměstnaných osob. Téma, které je podle mě zatím opomíjeno, je finanční vzdělávání personalistů ve firmách, tedy těch, kteří také komunikují s věřiteli zadlužených zaměstnanců. Personalisté se často shodují v tom, že předlužený zaměstnanec není pro zaměstnavatele atraktivní, ačkoliv i zde existují výjimky. V personalistice se tak etabluje jakýsi mýtus, že dobrý zaměstnanec nemá dluhy, a tyto situace kladou na personalisty nové nároky a otázky. Jak komunikovat s věřiteli? Jak pomoci zaměstnanci v osobní finanční krizi a udržet ho ve firmě? Na to jsme se se sdružením EDUHELP zaměřili v rámci projektu Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice, který jsme realizovali od roku 2012 do roku 2014 v Pardubickém kraji pro skupinu místních personalistů.

Je podle vás největší hrozba pro domácnosti právě zbytečné zadlužování?

Absence nebo nedůsledné plánování v oblasti rodinných financí společně s nedostatečnými rezervami jsou jednou z hlavních příčin zadlužování. Z mého pohledu je alfou a omegou při práci s financemi tvorba a správa rozpočtu a to nejen formou evidování, ale i monitorování a plánování v horizontu delším, než je příští výplata.

Současný spotřebitel je vystaven "teroru" gigantického množství informací, které se neustále proměňují a mnohdy je nelze ani jednoznačně interpretovat. V tomto ohledu se jeví jako povolání budoucnosti jakýsi dietetický poradce pro oblast informací. Tento vizionářský návrh pana profesora Bělohradského považuji stále víc za realizovatelný.

Zdroj: http://finmag.penize.cz/financni-poraden stvi/311382-lenka-rehakova-financni-gram otnost-ma-byt-samostatny-predmetAuthor: Ondrej Tuma # BaruQoke33
Slovensko2016-05-1422
-
 50% ( 0 people voted )
+
Všechny tyhlety "gramotnosti" nejsou nic jiného než jak u/dělat ze státních "učitelů" a rodičů OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (znáte přece ty podomní prodejce-tak tohle je totéž jenom ve větším měřítku a s "prodejem určitých někomu se hodících životních stylů")- je jedno jestli prodejce šprcek nebo "pojištění".

pravdozpytec # RukeBotu67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 14:53:50 4e888f31
Proč jsou zubožení státními vrchnostmi a jimi omezovanými podmínkami...jim "ve škole" nevysvětlí, natož jak to REÁLNĚ změnit (falešných "návodů" je přehršel).

pravdozpytec # RukeBotu67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 14:56:10 4e888f31
Toť se tréba zéptať cikánu -proč,kéž neznaj psáť tobóž počítať-jak znáj énom penez počítať a nedajú se odrbáť o né. Ale opáčné tot znáj ,perféktne tóbě odŕbatí o penéz i kéd nemaj náto škólu.
detvan # KiciWore42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 15:42:48 58d4285f
Vysoká zlodějská bude následovat. Komu není s hůry dáno, bankocetlová gramotnost ( odporné slovní spojení ) ho stejně nezachrání. Ten kdož okraden býti má, musí být okraden, to by pak kapitalistické peklo přestalo býti pozemským rájem. Tahle babka s ""finančními produkty"" nějak divně mžourá. Že prý jen dva prstíčky si ohřejou. Muheeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 15:45:05 b248e52a
Na které škole se učí ty deriváty, penězoměnění a zlodějství? Nějak mi to vypadlo z hlavy... Nevíte to něgdo? Muheeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 15:46:40 b248e52a
"Vyplývá to z mnoha šetření a potvrdí vám to i lidé z občanských poraden nebo bank"

že prej děcka nemaj dostatečné povědomí o právě jejich "produktech". A to vadí?

mokro # FimiNulu01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 15:56:51 4e888f31
loading...
"Finanční gramotnost přispívá jedním dílkem k uplatnění na trhu práce"

Jo? A jak KONKRÉTNĚ? To je jako řeči o tom, že ten který "lék" působí blahodárně na takovou škálu věcí, že si v tom aspoň něco najde každej-marketing.

A říkat OMEZENÝMU "trhu" trh je blbost.

A spíš to připomíná trhy s otrokyněmi a otroky.

mokro # FimiNulu01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 16:08:43 4e888f31
Ale asi by Sasin mohl potvrdit nakolik jsou "pracovní návyky" návykový-jako tvrdý drogy-bejt odměňovanej cizíma a dělat co se "po mně chce" (je-li to vůbec naférovku zjistitelný...) a ne to, co sám považuju za správné.

mokro # FimiNulu01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 16:11:06 4e888f31
Sásine toť též je pracovní návyk nepracovať-odménu hledéj,tri poháre, gdé sou tvá peníze tvrde odméněn práci kéď škóla,je ulice.
detvan # KiciWore42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 16:32:21 58d4285f
Domnívám se, že pracovní návyky tak přibližně 80% populace už jsou jen brzdou, klackama v lidství, překážkama ve výhledu a střepy na dlažbě, gde se normálním lidem nařizuje chodit bos a tím spěcháním do pracovního "ráje", kde budou rychleji a kvalitněji spolupracovat s roboty a automaty, máme být duševně uklidněni, že jednou bude líp. Nó. Muheeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 16:37:02 b248e52a
Sasine, jenže ve snaze přežít a nebýt vyloučeni ze "společnosti" (což nelze mít někomu za zlé) jsou jaksi nuceni "okolnostmi" stále dokola získávat ony "peníze" na prostředky, protože jinak jim je nikdo z té "společnosti" nevydává jen pro pěkné oči...

Ti lidi "nehledají" PRÁCI (mylně už omezenou v chápání jenom na tzv. koncept zaměstnání...jenž je zastaralý..), ale jak získat co potřebují

mokro # FimiNulu01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 17:00:58 4e888f31
...(potřeby se ale liší) -a jedna z mála "uznávaných" možností je násilí páchané vůči sobě-pro "peníze"-jenž se zove "práce"...

Přeloženo do češtiny, tak když vidíte někde podbízivý inzerát "hledám práci", tak to znamená "hledám jak získat prachy". Nepotřebují práci, potřebují prostředky a "práce pro cizí zájmy" je akorát vnucená MEZI to.
mokro # FimiNulu01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 17:01:13 4e888f31
...(potřeby se ale liší) -a jedna z mála "uznávaných" možností je násilí páchané vůči sobě-pro "peníze"-jenž se zove "práce"...

Přeloženo do češtiny, tak když vidíte někde podbízivý inzerát "hledám práci", tak to znamená "hledám jak získat prachy". Nepotřebují práci, potřebují prostředky a "práce pro cizí zájmy" je akorát vnucená MEZI to.
mokro # FimiNulu01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 17:02:16 4e888f31
Správne, ale iba vtedy ak bude povinnou četbou:
1. Frederic Bastiat: Co je vidět a co není vidět
http://www.mises.cz/literatura/co-je-a-co-neni-vid
et-56.aspx
2. Henry Hazlit Ekonimie v jedné lekci
http://www.hayek.sk/wp-content/uploads/2012/12/eko
nomie_v_jedne_lekci.pdf

Potom sa môžeme baviť o nejakom ekonomickom vzdelávaní.

Tallulah # RipiWaxo60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 17:51:32 55e4d778
No a někteří říkají, mokro, že hledají zaměstnání, ba co dím, hledají odpovídající uplatnění. Za přečtení vagónu knížek a lhaní na správném místě ve správnou dobu chtějí ještě násobky platů. Tomu říkají, zazásluhy.
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 22:11:39 b248e52a

Ale myslím si, že po zjištění tumoru v těle je vážně rozumnější, zapřemýšlet nad tím, zda-li omezení pracovních návyků toho tumoru by přece jen nebylo pro tělo prospěšnější. Neříkám rovnou spásonosné. Jenže tenhle systém nádory miluje. Jediné co dokáže je nádory přikrmovat a současně zvyšovat proti nim jakousi gramotnost. Což je fantastické, že?

Všechny šmejdské systémy mají starost aby se lidi nedostali k základním lidským potřebám. Systém notoricky základní potřeby ignoruje, odepírá a tváří se, že se jedná o záležitosti zbytné, o které se může hrát ohraná hra na práci nebo monopoly. Málokomu je divné, že 2016 let se základní potřeby lidi ne a nedaří vyřešit. Lidi jsou systémem vychováváni každou generaci "Jak začít s holou zadnicí", učí je cipovinám jak kalit ocel, gde namazat schody a kde vyleštit kliky, gde zalhat v různých jazycích nebo jak se počítají daně, ale nigde se neučí jak pokračovat v tom co začal táta s mámou natož co začal děda, praděda, páč to už šmejdi rozbili nebo vyšmelili. A tak jak se sundají mokré děti z prádelní šňůry už je cpou do sušičky a pak je žehlí na prkna, které cizí šmejdi od narození mohou pohlavkovat nesmyslnými příkazy, které nemají žádný užitek pro rodiče ani po prarodiče. Ať je popel z dějin vysoký jak chce, dycky z něho vyletí nějakej novej budovatel, který mele zase cosi o práci, povinnostech a dneska už si dovolují navrhovat tisíckrát okradeným potomkům finanční sebeobranu proti státem podporovaným šmejdům.

Šmejdi vědí, že lidi jsou šílení gdyž chtějí základní potřeby o které se prostě hrát nebude, páč šmejdi právě na tom vytřískali z lidí všechen svůj kapitál. No šak vo co hráli gdyž by každéj měl základ jistej. Čeho by se pak báli, že?

P.S. Doba je už tak vyšinutá, že dneska něgdo může dle zaKONa někomu vlézt do baráku, vyhodit ho na ulici ( že jako prohrál v té jejich hře) , zničit mu život a omlouvat to ještě drze nějakými pracovními návyky. Jiný okrádá lidi na pojistkách, tomu říká práce. Další elementi mění peníze, jiní vyrábí jedy do jídla, další lžou jako gdyž veřejně tisknou, další kradou miliardy a všichni si drze pochvalují jak se jim zvyšuje hádépé

A dokonce říkají že ty druhé nebo první a poslední, mohou přehlasovat, stačí jim většina a je to prý platné.
Muheeeeeee

Sasin # KixiXoke65
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-05-14 22:13:51 b248e52a
"učí je cipovinám jak kalit ocel, gde namazat schody a kde vyleštit kliky, gde zalhat v různých jazycích nebo jak se počítají daně"

Sasine, to snad ani neni možný XDDD -přesný popis "žádaných učebních předmětů" a podržtaškovských dovedností.
Tebe je tu škoda, však co by ti taková "společnost" vůbec mohla nabídnout?

mokro # FimiNulu01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 23:03:15 4e8899ba
"( že jako prohrál v té jejich hře)" :DD No ty ko_ko. Trefný a smíchem jsem se málem...
Zahrajem si domino, proměň vodu ve víno.

mokro # FimiNulu01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-14 23:13:45 4e8899ba
Myslíte, že by v tak v budúcnosti už ďalší lakomci nenaleteli nebankovkám?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-05-16 20:57:50 bc7b649f
Financna gramotnost deformuje trh. Ak ja nezarobim, nezarobi firma Apple, Mercedes, Cundry cakajuce pri dialnici a tak dalej. Jednoducho mnohi ludia stratia pracu, zacnu prepadavat babicky pred kostolom a ja budem brat socialne davky. Katastrofa a bliziaci sa koniec sveta.

Exekutor # HafyPabu92
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-16 21:30:01 a484291c
Ak ja nezarobim, nezarobi firma Apple, Mercedes, Cundry cakajuce pri dialnici a tak dalej.

A to je co za přesvědčení? Muheeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-16 22:09:46 b248e52a
Ale nie ..Mládenci--bežte preč... pokiaľ nemáte ... vtedy bolo povedané 300 milionov SKa založíš si banku1993(/a začalo...rozkrádanie,, "vrstvenie " spoločnosti... a rozum ...kde zostal..Je to inde v tej "gramotnosti" .
klopi # PahuJuji88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-19 21:38:15 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0551 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne