Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Finanční gramotnost


Finanční gramotnost

K penězům se dá přistupovat různě. Buď se socialistickou mentalitou: zaměstnavatel (úřad, vláda, Brusel) mi je dá, pokud možno hodně (mám právo) a nezajímá mě, kde se vezmou, anebo se znalostí funkce peněz (a není ani nutné dodávat: kapitalisticky).

Znalost fungování peněz je jednou ze základních dovedností pro to, abychom bez větších úrazů přežili v moderním, komplikovaném světě.

cech-komousi5.jpg (22,890 kiB)

Blaho člověka

Za komunistů byla situace velmi jednoduchá, protože po absolutní demontáži kapitalismu a jeho nahrazení direktivní, centrálně plánovanou ekonomikou a reálným socialismem ztratily peníze praktický smysl a účel. Staly se jenprostým prostředkem směny a jejich reálné funkce byly státem potlačeny a zamlčovány.

Peníze tak nabyly vlastně jednoduchého principu: každého 15. v měsíci jich člověk nějaké množství obdržel a jedinou starostí bylo s nimi vydržet až do následujícího 15. dne. Pokud se, snad, podařilo nějaké peníze uspořit, bylo sice možné je ukládat na vkladní knížky, kde stát garantoval nějakou úrokovou míru, ale vzhledem k inflaci (ač byla režimem uměle stlačována) ani nešlo o výnosy z úspor, ale jen o určitou ochranu před inflací. (Pokud by metodika výpočtů inflace v období 1948—1989 byla podrobena zkoumání, došli bychom k výrazně jiným číslům, než jaká uváděl Československý Statistický úřad.)

V době reálného socialismu existoval jen jediný obor zabývající se ekonomikou a to tzv. politická ekonomie, jejímž jediným smyslem a účelem bylo vysvětlování "nedostižných výhod" centrálně plánované ekonomiky. Již po několika hodinách si vnímavý student povšiml, že celá konstrukce toho předmětu je postavena na dokazování kruhem, tedy že plánovitá ekonomika je mimořádně pokroková (str. 17) ... protože plánovitá ekonomika je pokroková mimořádně (str. 32).

Že nebyla moc pokroková, jsme se přesvědčovali mnohokrát denně. Počínaje neustálým nedostatkem toho, nebo onoho druhu tovaru, setrvale nízkou nabídkou variant zboží,podpultovými prodeji, úplatky, upadajícím technologickým rozvojem, ubohou kupní silou, zastaralým a opotřebovaným strojním vybavením továren a třeba ošuntělostí měst a domů bez konkrétního vlastníka.

Pokud kdokoliv zatoužil po kvalitnějším zboží, byl odkázán na prodejny typu Tuzexu (ve kterých nemohl nakupovat bez vlastnictví tuzexových bonů, nebo deviz), nebo na příbuzné na Západě. A samozřejmě se jednalo o výrobky z té politicky zatracované kapitalistické ciziny, nebo o zboží z exportních souběhů tuzemských firem, které se ještě v mezinárodním obchodu (mimo RVHP) dokázaly jakž takž prosazovat. Něco jiného se hlásalo na ekonomických fakultách a něco jiného byla žitá praxe.

Čas oponou trhnul a socialismus se ekonomicky zhroutil. Soudruzi to věděli sami a už několik let. Stačí si přečíst stenozápisy z jednání ČNR z let 1987—1988. Jsou dostupné a výborně je zpracoval třeba pan Hynek Rk v publikaci "U rudého snědeného krámu".

Až po roce 1989 se otevřel trh se zahraničím a dostaly se sem i zahraniční ekonomické publikace a konečně bylo možné studovat i skutečnou ekonomii.

Vzpomínám si, že někdy v roce 1990 jsem utratil neslýchanou částku několika set korun (tehdy přes polovinu mé měsíční mzdy) za velkou a tlustou knihu základů ekonomie z pera nějakého amerického autora, jehož jméno už jsem zapomněl, kterou jsem četl několikrát, abych se zbavil toho balastu, nepravd a absurdních pouček, které se podařilo socialistickému školství zarýt mi do hlavy.

(Mimochodem: dnešníma očima vidím, že ta kniha rozhodně nepatřila k nejlepším a překlad do češtiny nestál už vůbec za nic. V podstatě hovořila o vztahu celkové agregátní poptávky a jejím vlivu na agregátní nabídku a o vlivu dotací, čímž v podstatě hovořila o keynesiánském ekonomickém modelu. Ale to jsem zjistil až o hodně později.)

Nevím, jak je to u nás, ale nedávno jsem četl slovenskou statistiku (struktura české je nějak utajena), jakými způsoby se lidé dostávají do insolvenční spirály. Vyplývalo z ní, že nejčastějšími důvody exekucí jsou pohledávky Slovenské správy sociálního zabezpečení, plynoucí z povinnosti odvádět státu povinné "daně", i když nemáte žádný příjem. A hned za touto státem způsobenou insolvencí následovaly exekuce z důvodů osobní finanční negramotnosti.

Trocha podobenství

Ještě před nějakými sedmdesáti lety, ač to byli lidé převážně nestudovaní, každý s penězi uměl hospodařit. A nejen s penězi. Žádný sedlák, či drobný rolník se nechoval tak, jak je dnes obvyklé. V modelovém příkladu si představme, jako by sklidil všechno obilí a následně zjistil, že jej může na trhu směňovat za různé jiné komodity, které potřebuje. To by ještě bylo správné. Jen by pak ještě nesměl zjistit, že může směňovat dál a pořídit si už věci zbytné, kanafasku i vydrovku, pozlacený bič i brokátové čabraky koňům. Až by mu ve stodole nezůstalo nic. A marně by zjara natahoval ruku k chytřejšímu hospodáři v touze po jeho osivu.

Ale tak se bohužel děje dnes. Lidé se nechají napálit nabídkou kdejakého pozlátka, o kterém si myslí, že ho musí nezbytně mít, protože jiní jej také mají. A už nemyslí na zítřek. Neplánují s penězi, naučili se je jen utrácet. Ale nemluvím o bohatých, kteří sice také nehospodaří vždy správně, ale mohou si to do jisté míry dovolit. Jenže právě ti chudší se dnes často domnívají, že mají právo na všechno, co mají ostatní. A právě oni si nemohou dovolit hospodařit špatně!

Výsledkem pak je to, že na jaře zjistí, v podobenství s tím sedláčkem, že nemají ve stodole nic, co by zaseli. A hlasitě volají, aby všichni, kdo hospodařili lépe, se jim složili na novou setbu. Ono ani to by nebylo úplně špatně, pokud by šli od statku ke statku a hospodáři řekli, jak byli nerozumní a co provedli, a většina lidí by jim nějaké zrno ze svého dala. S poučením pro příště.

Jenže zde jsme zavedli mechanismus, že ti špatně hospodařící (a často i úmyslně špatně hospodařící a vychytralí, nebo jen líní, či opravdu nepoučitelní) jdou každý rok už ne za sedláky, ale za panovníkem a volají, jak je nespravedlivé, že jiní sedláci osivo mají a oni ne, až panovník podlehne a nařídí povinnost, že všichni se musí nadále o zrno dělit každoročně se všemi.

Ti špatní hospodáři mají radost, že si nemuseli upírat damaškové povlaky a krumplované jupky a ti dobří hospodáři jsou rok od roku mrzutější, protože proč si šetřit osivo na příští rok, když ho stejně budou muset dát jiným a zbude jim málo na vlastní pole. Tak utíká rok za rokem, až všichni hospodaří tak, aby jim ve stodole nezbylo skoro nic a nemuseli to dávat jiným. Proč se zbytečně dřít? A přibývá těch, kteří počítají s tím, že osivo stejně dostanou. Jenže je ho méně a méně a jich více a více.

A panovník želí těch, kteří nemají co sít, tak zvyšuje rok od roku počty mandelů, které je třeba odložit pro ostatní rolníky. Až jednoho roku řekne dost, mám tady samé neschopné rolníky, kteří nerozumí své práci, a ujme se řízení zemědělství sám. Vezme si všechna pole, je to přece panovník, a ví, co je pro lid dobré. Ví teď, kolik má polí, ví teď, kolik má poddaných, ví teď, kolik je potřeba zrn na hlavu, všechno si to nechá vypočítat a pak nařídí, kdo, kdy a kam přijde do roboty.

Vina socialismů

Tak neúprosně funguje každý socialismus. A je jedno, jaké rozšiřující adjektivum je k němu připojeno. Všechny socialismy si verbálně deklarují za cíl nastolit rovnost mezi lidmi. Nechápou, že nerovnost mezi lidmi je naprosto přirozená a nelze ji měnit jinak, než násilím na jiných. Každý jedinec je originální nejen ve svém zjevu, ale i ve svých projevech a schopnostech. Navíc si socialisté volí špatné instrumentárium. Bez výjimek (marxisticky) obviňují ze špatného životního standardu chudých ty bohaté a domnívají se, že když z bohatých udělají také chudé, budou se mít všichni lépe. Není tomu tak. Ti chudí se budou mít nezaslouženě o maličko lépe a ti bohatí přestanou být aktivní. Místo zkratkovitého vinění bohatých by správně položená otázka měla znít: proč jsou chudí chudí?

A dobře zodpovězená by pak nalezla zhruba čtyři objektivní příčiny:

 1. jsou finančně negramotní, nerozumí penězům a neumí tvořit bohatství;
 2. nemají z různých důvodů nadání být bohatými;
 3. jsou líní (pracovat na sobě i obecně) a vědí, že se o ně někdo postará.
 4. stát zcela programově usiluje o to, aby nemohli být bohatými

A)

K bodu A) by se našlo řešení v podobě vzdělávání. Bohužel, ani po 25 letech to nevypadá příliš dobře. Teprve roku 2012(!) vydalo MŠMT jakousi metodickou příručku pro učitele středních a základních škol k tématu finanční gramotnosti. Státní základní školství sice zavedlo nějaký předmět tohoto typu, ale je rozprostřen do hodin občanské nauky, matematiky a ještě do nějakého předmětu, ale je pochybné, zda ti soudruzi učitelé, odkázaní na státní platy, jsou vůbec kompetentní takový předmět vyučovat.

Obdobně jsem zaslechl v rádiu jakousi státní hlavu hovořit, že na vysoké školy budou externě docházet zaměstnanci ČOI, aby tento předmět přednášeli. ČOI??? Probůh, z jaké kompetence? Mluvicí hlava říkala, že je budou učit uzavírat smlouvy přes internet. To pokládají za finanční gramotnost???

Do třetice: manželské a autorské duo Šichtařová-Pikora vydalo letos půvabnou knížku pro dětiZlatý poklad, která pojednává dětsky srozumitelnou formou pohádkového vyprávění základní otázky finanční gramotnosti. Když sháněli sponzory pro vydání, obraceli se i na bankovní instituce. Jaké bylo jejich překvapení, když oslovení manažeři ze sponzoringu (velmi úspěšné) knížky ucouvli.

Ze všech tří případů vyvstává jediný závěr: stát (a ani banky) ve skutečnosti o vzdělané jedince příliš nestojí. Pro banky je vlastně výhodné, když mohou naivního, nevzdělaného klienta oškubat. A pro socialistický stát vlastně úplně stejně. Plně vyhovuje jeho pečovatelskému konceptu člověk na jeho péči odkázaný, než člověk samostatný, soběstačný a svobodný, jenž stát nepotřebuje téměř k ničemu.

Levice je nejraději, když všechny věci může pro lidi dělat sama, ovšem za peníze těchto lidí. (sir Roger Owen Douglas)

B)

K bodu B) je to vlastně stejně jednoduché. Jsou na zemi lidé, kteří neumí být bohatými. A to nejen ve smyslu finančním, ale i ve smyslu duchovním. V prvním smyslu jim vadí to nepochopení funkce peněz a ať jim jich dáte libovolné množství, spotřebují je a natáhnou ruku pro další. Obklopí se za ně jen předměty, které je brzy omrzí a zatouží po novějších předmětech, lesklejších předmětech a větších předmětech.

A v druhém smyslu jim život otravuje závist a nenávist ke každému, kdo má jen o nepatrný kousek více, než oni sami. Sžírá je ten pocit tak, že nikdy nebudou šťastni. Ale už se neptají po příčině. Volají po tvrdé ruce, která vykoná "spravedlnost". Ovšem jen tu podle jejich vize. Nedej bože, aby se sami nějakým řízením ocitli v té roli bohatších. Rázem je veta po sociálních ideálech a nastupuje tvrdá obhajoba soukromého majetku.

Svoboda je od práva na soukromé vlastnictví neoddělitelná. Svoboda není cílem, ale podmínkou k životu, činu a tvorbě s lidskou důstojností. (E. von Kuehnelt-Leddihn)

C)

A konečně k bodu C): opět to řeší ze značné části bod A). Ale to je pracné, moc pracné. Proč se vzdělávat? Proč studovat? Stačí si jednou za čtyři roky zajistit, že rozdávat z cizího se bude. Že na to praskne nějaká svoboda? No a co? Co je mi platná svoboda? Svobody se nenažeru. Že zadlužíme sebe a naše děti a po nich jejich děti? No a co? S tím už si někdo poradí, my žijeme dnes a teď! A my, s mojí Máňou, to tak chceme! A obdobně směrem k bodu B). Je jasné, že takoví lidé budou na věky paroubky, neboli podruhy.

Lidská svoboda není jen prostředek k dosažení nějakých vyšších společenských cílů — je to nejvyšší cíl sám.

Naše společnost je strašlivě rovnostářská, pokud jde o spotřebu a životní úroveň. Dokonce jsme po Holandsku druzí v celé Evropě, kde je poměr mezi nejbohatšími a nejchudšími nejmenší. Patrně je to dáno čtyřiceti lety toho reálného socialismu, který se jako uhelný prach do kůže, zadírá neodstranitelně do myslí jedinců. Přesto zde socialistická vláda v zádech s odbory (a nejen v zádech) halasně volá, že sociální nůžky se hrozivě rozevírají.

Ano, z jejich rovnostářského hlediska se rozevírají. Ale proč není požadavek na rovnostářství i ve výkonech, rovnostářství ve schopnostech a pracovitosti, rovnostářství v inteligenci, rovnostářství v inovacích a vynálezech, rovnostářství ve schopnosti tvořit pracovní místa? Na to bude odpověď patrně jednoduchá: protože lidé jsou různí.

A proto i moje odpověď bude jednoduchá: a proto mají i rozdílnou životní úroveň! Přesto, že mají všichni stejné žaludky, není možné, aby všichni jedli k snídani kaviár.

D)

A k poslednímu bodu se váže to nejpodstatnější: socialistický stát si nepřeje mít bohatou a rozvíjející se společnost. Příčina tkví ve výše uvedeném rámečku: socialisté mají nutkavou potřebu řídit veškerou činnost v životech lidí.

Prefabrikují k tomu účelu nepřehledná kvanta rozličných zákonů, nařízení a předpisů, až je dnes jedinec v takové situaci, že vlastně o vlastní vůli nemůže dělat bez souhlasu státu téměř nic. Na všechny aktivity existuje donucovací předpis a úřad, který jeho plnění dozoruje a penalizuje anomálie a svévole a stěsnává je do úzkého koridoru konformity.

Kromě toho zůstal stát i po formální změně režimu zoufale neefektivní. Nemyslím tím efektivitu ve vynucování těch zbytečných předpisů. Mám na mysli jeho absurdní zbytnělost. Nemohu pochopit, proč po opuštění centrálního plánování zůstala zachována všechna ministerstva z minulého režimu, mnohá dokonce významně zbytněla. A nejen ministerstva, ale i četné úřady a organizace placené ze státního rozpočtu, jejichž přínosem je jedna velká nula, či spíše jsou jejich výsledky nežádoucí (aktuálně vizme třeba spoustu "neziskových organizací", které vytvářejí v podstatě paralelní nevolené politické struktury).

Kromě zmíněných úřadů a organizací, stát zůstal nadále největším zaměstnavatelem. Živí nejen obrovskou masu byrokratů státní správy, ale i zaostalé a nereformovatelné hospodářské molochy typu Českých drah. Ale samozřejmě i všechny ty služby, které lze snadno provozovat soukromě, ale obtížno je státu vyrvat z pařátů. Ať už se jedná o školství, zdravotnictví, záchranné služby, vědu, výzkum, odbory, politické strany, důchodový systém a do důsledku vzato i policii a soudy.

Všechno to stát provozuje s příslovečnou neefektivitou, se značnými režijními náklady a nedostatečnými a špatně kontrolovatelnými výstupy.

Výše zmíněné výdajové položky, dnes už pokládané za "mandatorní", nutí ke stále rostoucí potřebě prostředků, které si stát vynucuje silovými nástroji prostřednictvím daní, měnovou politikou a druhotných nevyhnutelných plateb do té míry, že přerozdělování dosahuje oficiálně k 50 % celého národního produktu (neoficiálně se započtením nevyhnutelných plateb až k 70 %).

Stát tedy kromě přímého zaměstnávání a přerozdělování do mzdových prostředků a rozličných dotačních projektů obhospodařuje takové objemy peněz, že ve výsledku vlastně hospodářství centrálně řídí, ačkoliv nemá (a ani nepotřebuje) Plánovací úřad.

Toto absurdní předanění a přerozdělování má v důsledku zdrcující vliv nejen na stále menší skupinu produktivních, ale stejnou měrou ničí ty, které deklaratorně (údajně) ochraňuje. A stát plnými hrstmi rozhazuje, a co nestačí rozházet, to buď legálně, nebo ilegálně přihraje do kapes vybraného okruhu "spolupachatelů". Jinými slovy: takovýto stát je ostudně obrovský a nemáme na něj!

O tom, jak takováto politika, které zcela absurdně právě ti chudší ochotně tleskají, ničí ekonomiku, ani nemluvím.

Tleskají jí proto, že na ně platí A), za B), za C) a za D).Author: PeTaX # CybuPadi77
Ekonomika2015-11-279
-
 50% ( 4 people voted )
+
Madarskom meste Prievidza bol na plote transparent " ksč vedúca sila našej spoločnosti" a v Novákoch"robotnícka trieda vedúca našej spoločnosti" ktoré ako vieme málokedy vidiet s tej Prievidze preto že je tam iba kyslík a preto nevidiet žiadny horizont a ani Vtáčnik...ani od vtedy čo vystúpil na drevenú tribúnu v hubertuse elektraman.... 1989 Otvovice nad Prahou na dome napísané : Prodají vás kapitálu a stalo sa...1989 som sa pýtal" študenta" prečo štrajkujú že aby mohli na "západe" ob...vat paničky... a najlepší bol ten sk.cion spevák teraz cion cz.ako mu držali súkmenovci tú bumašku že slúbili sme si...

aktivista 1 # GeniFyto65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-11-29 19:36:33 c3a0b62c
...upadajícím technologickým rozvojem, ubohou kupní silou, zastaralým a opotřebovaným strojním vybavením továren a třeba ošuntělostí měst a domů bez konkrétního vlastníka.
No neviem, ked si to porovnam s terajsou Cadcou, tak tym kapitalistom tiez nieco nevyslo. Za komancov mali ludia pracu v Tatrovke. No a mesto bolo celkom slusne udrziavane a dokonca sme mali vela lesov v okoli. No a teraz? Tatrovka uz nie je. Priemysel je na nule. Mesto je maximalne zanedbane. A ako to ti nedobri komunisti postavili, tak to tam este stale stoji. Lesy su skoro cele vyrubane :(. Ale aspon u nas postavili Tesco aj Lidl. Takze aspon si ludia mozu vybrat. Ak maju zrovna za co...

Dunco # BiqoXahu07
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-11-29 21:26:04 bc8d1e88
"že nerovnost mezi lidmi je naprosto přirozená a nelze ji měnit jinak, než násilím na jiných. Každý jedinec je originální nejen ve svém zjevu, ale i ve svých projevech a schopnostech. Navíc si socialisté volí špatné instrumentárium. Bez výjimek (marxisticky) obviňují ze špatného životního standardu chudých ty bohaté a domnívají se, že když z bohatých udělají také chudé, budou se mít všichni lépe. Není tomu tak. Ti chudí se budou mít nezaslouženě o maličko lépe a ti bohatí přestanou být aktivní. Místo zkratkovitého vinění bohatých by správně položená otázka měla znít: proč jsou chudí chudí?"
nazakladezasluhstatnimafii # QygaNeka50
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-11-29 23:12:35 4e88bb2d
Preštudujte si čo urobili Rakúšania pred II.svetovou vojnou v rakúskom mestečku Wörgl. Zaviedli zelené šilingy, zaťažené cirkulačným poplatkom - ktorý sa odvádzali mestu. Kým normálny rakúsky šiling z Centrálnej Banky urobil za rok 38 cirkulácií tak zatiaľ zelený šiling neviem teraz presne ale niekoľko stoviek cirkulácií. Ľudia platili dane dopredu, len aby nemuseli platiť na konci mesiaca cirkulačný poplatok. Ak človek nechcel platiť cirkulačný poplatok - stačilo vložiť peniaze do banky, kde cirkulačný poplatok platil - ten kto si peniaze požičal - inflácia - deflácia neexistovala - peniaze boli v obehu a keď si ľudia myslia, že ich bitcoin spasí sú na omyle - je jedno aké peniaze vymyslíte - ak sa budú požičiavať na úrok a budú sa sa zadržiavať - systém sa rozsype. A bitcoin je o to nebezpečnejší - že sa dá deliť na mnoho, mnoho malých častí - bohatí budú ultrabohatí a chudobní ultrachudobní - nič medzitým existovať nebude. Budem vlastniť 1 bitcoin a nikdy ho neminiem, lebo je to deflačná a DIVLACNA mena /divlácia = delenie niečo čo to ešte nebolo - a ani nemohlo byť, lebo neboli computre/ - ľudia si ľahšie nechajú implantovať Rockefellerov čip podkožu, keď si budú myslieť - že bitcoin je ich vynález a že je anonymní - v dnešnej doby sorry ale anonymita nie je - neverím súčiastkám, ktoré mám v počítači - veď aj ruský KASPERSKY LAB odhalil - miniatúrny operačný systém s vyše 90-timi modulmi operujúci z cela nezávisle od hosťovského Operačného systému typu Microsoft Windows, Linux a podobne. Takže dobre, je to lepšia varianta ako otvorený vojnový konflikt - o niekoľko desaťročí a možno aj skôr sa na tejto planéte nebude dať žiť - ale ako som vlastne mohol byť tak naívny, že svet= Zem, je super miestom pre život, keď ešte moja starká zažila a videla na vlastné oči deportáciu jednej židovskej rodiny, ktorá žila v našej dedine a moja prababka, ktorá sa narodila počas I. svetovej vojny si pamätala jej koniec a koniec slávneho ČeskoSlovenska. Žijeme v brutálnej dobe krvi a utrpenia. Chcem sa vás spýtať, podľa vás je normálne, že každých niekoľko sekúnd zomrie dieťa o hľade na tomto svete? Dobre vieme všetci prečo sa to deje, chudobné krajiny sú vykorisťované - úrokom za nesplatiteľné dlhy, ktoré im nanútil FED. A potom ak sa niekto odváži, tým chudobným ľuďom pomôcť, tak ho dajú dole. Oni sú tiež ľudia, oni tiež chcú žiť - namiesto toho, niekoľko hodín po pôrode končia na púšti, kde ich zaživa zožerie sup. Toto tu vážení čo sa deje na tejto Zemi - toto tu a teraz toto je peklo a to iba vďaka trom veciam. 1. Úročenie peňazí absencia slobodnej a férovej meny 2. Zadržané vynálezy ľudí, ktoré by nám mohli zaistiť blahobyt - magnetický motor, antigravitačný pohon, voľná energia a mnohé ďaľšie. 3. Majitelia FED-u, ktorí hájia záujmy mimozemšťanov namiesto záujmu rodu homo sapien, sapiens. Ste zradcovia ľudskej rasy. My sme vás varovali. No vy ste nás neposlúchli. Vy sa Boha nebojíte - ak existuje Diabol - a vy viete, že on je reálna bytosť - respektíve reálne bytosti. Tak predsa podľa vašej chytrej logiky, musí existovať aj Boh. Vy myslíte, že ako s Bransonom vybudujete tú vašu super sieť družíc, že s tým sa pred Bohom ochránite, že ako ich pár prieskumných lodí v Austrálii odrazíte, že všetko bude super a máte nad vecou akože kontrolu. Hmm, dobre - čomu len teraz veriť všakže či Biblii alebo tomu papyrusu z Indie?

Worgl # DunyDome05
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-29 23:12:55 5a4073de
"A dobře zodpovězená by pak nalezla zhruba čtyři objektivní příčiny:
jsou finančně negramotní, nerozumí penězům a neumí tvořit bohatství;nemají z různých důvodů nadání být bohatými;jsou líní (pracovat na sobě i obecně) a vědí, že se o ně někdo postará.stát zcela programově usiluje o to, aby nemohli být bohatými "
-Z celých těchto pasážá je (jednou z reálných udržovatelů takovéto umelé "stratifikace v přístupu ke zdrojům") pravdivý jen poslední bod: stát zcela programově usiluje o to, aby nemohli být bohatými.
nazakladezasluhstatnimafii # QygaNeka50
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-11-29 23:14:24 4e88bb2d
Tohle je naopak docela podstatné uvědomění:
"Nevím, jak je to u nás, ale nedávno jsem četl slovenskou statistiku (struktura české je nějak utajena), jakými způsoby se lidé dostávají do insolvenční spirály. Vyplývalo z ní, že nejčastějšími důvody exekucí jsou pohledávky Slovenské správy sociálního zabezpečení, plynoucí z povinnosti odvádět státu povinné "daně", i když nemáte žádný příjem."
- Včetně dalších "POVINNOSTÍ" typu zdravotní "pojištění" a podobně.

nazakladezasluhstatnimafii # QygaNeka50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-29 23:16:07 4e88bb2d
loading...
autor je idiot, u nas mame bankovnictvi castecnych rezerv = kapitalismus.
creck # NafyQyji50
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-11-30 00:58:57 5e71ba04
Ak autor..PeTaX 77..tvrdí že :v bývalom režime sa učilo len "čosi o politickej ekonómií , aj obhajobe socialistickej.." je mimo, mýli sa ..zavádza tendenčne. Už len mená ako Šmognerová plnila "poslania " v oblasti finančno odbornej aj v úrovni EU, Klaus v ČR --duchovný otec síce "zlodejskej " privatizácie, finančné delenie štátu , Komárek ... , Prechod SR na eura..atd..To boli absolventi VŠ škôl kde výučba Financovania, finančných operácií z úrovne národohoapodárskej, podnikovej či obchodnej bola na úrovni porovnateľnej s renomovanými Vys. školami svetovými...
Klopi # KafuKygu89
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-11-30 11:02:03 58d4289b
Finančná gramotnosť , negramotnosť v polohe bankovníctva svetového, je odvodzovaná , aj keď nepriamo , od zhodnocovania zlata , ktorého ceny sa denne "stanovujú" na území/ prietore..vyčlenenom špeciálne/ Londýna ľuďmi . Títo "určovači " cien zlata majú svoje záujmy , ciele určované , podľa vývoja politiky vojensko-priemyselných korporácií. Samozrejme vyvolať inflačný tlak, burzové chaosy, hromadenie či rozpúšťanie zlatých rezerv, iniciácia krízových javov aaa je bežnou praxou práce ..Teda vedieť sa gramotne či negramotne rozhodovať na nižšej úrovni je problém . Ostáva len úroveň "vlastného piesočku", časové obmedzená, limitovaná objemovo ..."kuchynský"...Tento monopolizovaný, mimoriadne koncentrovaný " finančný sektor" bol, je a zatiaľ pretrváva podľa kritérií : VŹDY ZISKOVÝ, IMÚNNY VOČI INÝM NEŽ VLASTNÝM ZÁUJMOM,VPLYV NA EKONOMICKÉ/hospodárske/, POLITICKÉ/vojenské /dianie ---priamy/ /nezávislí na niekom a niečom/...
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-30 11:29:52 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Mises o rodině


Mises o rodině
G. K. Chesterton nazval rodinu anarchistickou institucí. Myslel tím, že nevyžaduje ke svému stvoření žádný čin ze strany státu. Její existence proudí z pevně daných skutečností v ...
Ruský generál Leonid Ivašov: „Jsme ve válce“
Vědci odhalili příčinu Brexitu
Proč si sluníčkáři nevezmou imigranty domů? Protože jsou xenofobové

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0383 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne