Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Fabiánský socialismus II.


Fabiánský socialismus II.

V minulém článku jsem nastínil co to je fabiánský socialismus, kde a proč vznikl. Pokračujme jeho metodami. Jak je úspěšně aplikován v celém světě za tiché tolerance demokratických režimů a impotence nesocialistických stran.

Techniky fabiánského socialismu
Metody pozvolného prosazování fabiánského socialismu lze shrnout do několika bodů, které vlastně vidíme ve všech sledovaných státech, i v našem:

 1. pragmatičnost[1];
 2. důraz na meritokracii[2] a odpovědnost školených expertů v řízení veřejných záležitostí[3];
 3. používání kompromisů;
 4. nedůvěra k radikálním a konfrontačním metodám a víra, že plánovaná a dobře uvážená reforma,uskutečňovaná jako výsledek vítězství rozumu a v souladu s fakty, může pomalu, ale nevyhnutelně vytvořit socialistickou společnost;
 5. simplifikace otázky pouze na diskurs o míře opatření [4];
 6. voluntarismus[5] jako možný a žádoucí motivační rys vlády a politiky;
 7. hledání účelnosti ve veřejných záležitostech pomocí empiricky prokazatelných kriterií;
 8. uplatnění salámové metody[6];
 9. oddanost formě zastupitelské demokracie[7], na níž se jedinci podílejí svými různými rolemi jako občané, dělníci atd., a svým úsilím přispívají obecnému dobru, z nějž však mají prospěch sami strůjci, a tomu odpovídající neochota obhajovat formy přímé lidové moci
 10. princip menšího zla

Kolega Tětek popisuje těch 10 bodů pěkným modelovým příkladem:

Řekněme, že ve společnosti je z důvodu regulace nájemného[8] nedostatek nájemních bytů. Fabián vytuší svou příležitost máme zde akutní problém dotýkající se většiny společnosti. Vystoupí tedy v Parlamentu s návrhem zákona o výstavbě státních bytů. Liberálové návrh samozřejmě kritizují: "nájemné raději má být deregulováno a trh sám zajistí dostatek bytů pro všechny".

"To je jen takové vaše teoretizování, a i kdyby; trvalo by to příliš dlouho," praví fabián, "musíme být pragmatičtí a ihned jednat. Bytů je málo, stát je tedy musí nechat vystavět."

Kolegy liberální poslance zajisté uchlácholí alespoň návrh spolupráce se soukromým sektorem formou veřejných zakázek. Liberální poslanci nechtěli před voliči vypadat jako idealisté postrádající pragmatismus, a tak pro návrh s těžkým srdcem zvednou ruce.

Fabiáni tedy v rámci zákona navrhnou výstavbu jednoho milionu státních bytů. Liberálním poslancům se to samozřejmě zdá být příliš, kdyby podporovali tak masivní státní výstavbu, mohli by být osočeni z přílišných ústupků a ze zrady svých voličů.

Fabián chápavě pokyvuje a po chvíli navrhuje kompromis, se kterým všichni ochotně souhlasí bytů se vystaví pouze sto tisíc. Liberálové po celé zemi jásají a pochvalují si, jakého dosáhli vítězství namísto milionu bytů postaví stát pouhých sto tisíc bytů! Hrozba socialismu byla odvrácena!

Uběhnou tři roky. V nových bytech jsou zabydleny mladé rodiny, mnoho se jich však levného státního bydlení nedočkalo. Fabián opět vystoupí před kolegy v parlamentu: "Pánové a dámy, musíme podpořit naše mladé rodiny a vystavit dalších dvě stě tisíc bytů!" Návrh je odsouhlasen.

Za pár let se situace zopakuje. Stát postupem času staví další a další byty, až je nakonec státních bytů více než původně navrhovaný milion. Nikdo se v rámci politických debat již neptá po potřebě daného opatření, jelikož diskuze se již roky vede pouze okolo míry opatření.

Socialisté pouze vždy hlasují pro míru vyšší, zatímco liberálové pro míru nižší. Fabián v zákulisí si tiše mne ruce tento "spor" vyhraje tak jako tak, jelikož semínko socialistického opatření již bylo zasazeno a v politických kláních se jen vede spor o míru, zatímco podstata je už nezpochybnitelná, jen samovolně roste jako rakovinný nádor.

Fabián si uvědomuje, že absolutní státní správu bytového fondu nemůže zavést ze dne na den. Musí postupovat malými kroky a sílu trhu ukrajovat postupně, jako pomyslná kolečka ze štangle salámu. Tato "salámová metoda" je přímou aplikací fabiánské myšlenky gradualismu. Kde by okamžité zestátnění vyvolalo nepokoje a společenský odpor, tam nastolí fabián to samé v rámci méně bolestivých, dílčích kroků.

Náš fabián samozřejmě nebude ve vlivné politické funkci navždy. Jak zajistí kontinuitu socialistického cíle? Stejným způsobem, jakým stočil politické debaty na pouhou míru opatření. "Volte menší zlo!" hlásá teď fabián při volbách. ("Socialismus stejně bude, můžeme diskutovat o jeho míře, zatím..." je dovětek, o kterém fabián veřejně nehovoří.)

Co naplat, že ve volbě proti sobě stojí pouze samá zla samotný proces volby je novým morálním imperativem, rozhodnutí nevolit je v moderní demokracii tím nejtěžším hříchem. Fabián se doma u televize usmívá nad vysokou volební účastí, která dodává legitimitu systému, jenž je implementací předchozích taktik nastaven na plíživé nastolování socialismu absolutního.

Bylo by ovšem chybou tvrdit, že fabiáni jsou toliko avanturisté[9]. Opak je pravdou. Fabiánci jsou výkonní pragmatici moci s využitím demokratických mechanismů.

Jde o stále stejný princip, který V. I. Lenin uplatnil zbrkle terorem a nepochopenou ideologií, J. V. Stalin obojím a ještě genocidou, L. I. Brežněv ještě imperialismem a mezinárodní vojenskou agresí, zatímco oni jej uplatňují zvolna a nepostřehnutelně, ačkoliv cíl je zcela stejný.

Navedl mě jeden komentátor, k definici, která je patrně velmi přesná: "co ty socialisty obecně vede k usilování o takovýto cíl?". Odpověď lze dosti dobře najít v tom, že se jedná o jejich osobní, nenaplněné ambice, jedince, kteří by snad rádi konali dobro, ale jejich životní úspěchy jim k tomu nedaly sdostatek prostředků, takže si našli cestu tak, že budou "dobro páchat" za cizí peníze. Že jde o lidi frustrované, nezodpovědné idealisty, možná dokonce psychopaty je zřejmé. Naivní hlupce lze do té skupiny zařadit rovněž.

Že to jde, už všichni víme. Prostor jim k tomu dává instrument státu a důsledky demokracie.

Dnešní otázkou už totiž není, zda je možné lidem krást prostředky a využívat je k osobním cílům, ale jen o míře těch prostředků, kterou možno teď, v tomto okamžiku, ukrást a socializovat, aniž by se lidé naštvali a vzali do rukou vidle, cepy a řemdichy.

Ta mez však stále nekontrolovatelně roste, přesně podle záměru fabiánců.

Z výše napsaného musíme odvodit velmi účinný proti-nástroj: liberálové se musí chovat zcela stejně, ale s opačným znaménkem. Musí nasadit naprosto nepřijatelnou sumu požadavků liberalismu, daleko za mezí přijatelnosti, a pak v kompromisech "usmlouvat" rozumnou mez.

Problém je v tom, že drtivá většina voličů nikdy nepochopí svobodu liberalismu, ale otroctví socialismu ano. Ale to už je jen hodnotící mechanismus, porozumění důsledkům všeobecné demokracie.

————&m dash;————— —————&mdas h;—————&md ash;—————& mdash;————&mdash ;——

[1] Filosofický pojem lidského jednání, který staví do popředí takovéto jednání praxi. Z ní každé myšlení vychází a k ní zase směřuje. Myšlenky se ověřují tím, zda jsou "veřejně prospěšné", a pravdivá tvrzení jsou ta, která se osvědčila. V kontextu též přizpůsobivost, jednání bez skrupulí, bezohledné, nebo zohledňující okamžitý prospěch bez ohledu na morálku, či ideje. Pragmaticky jednali i bývalí komunisté, kteří po převratu přešli do pravicových stran. Dnes jím můžeme např. označit kritizování sankcí proti Rusku: pragmatismus zde zdůrazňuje ekonomickou škodu proti principiálnímu postoji vůči ruskému expansionismu.
[2] Vláda "nejschopnějších" odborníků.
[3] Je nutno zdůraznit, že za odborníky považují výhradně socialismu oddané "odborníky", zatímco oborní vzdělanci bez socialistické kvalifikace jsou snílkové, nedouci, hazardéři a zpátečníci. Povšimněme si důrazu na VEŘEJNÉ záležitosti konstatování je důležité s ohledem na to, že za veřejné záležitosti vydávají stále více a více do té doby zcela privátních otázek. Zde je např. horlivým zastáncem M. Zeman, Sobotka, Škromach, Mládek, Zavadil, Štěch a bohatá plejáda dalších.
[4] Problém je položen jako zcela nezpochybnitelné téma k řešení a dále se již jen diskutuje o rychlosti a míře.
[5] Filozofický a psychologický názor pokládající za základ všeho bytí vůli, nebo jen podřízenost rozumu, vůli.
[6] "nevyhnutelnost postupnosti"; pilná práce, přesvědčování a hledání povedou společnost pomalu, ale nevyhnutelně socialistickým směrem.
[7] Vláda lidu; systém institucí dělby a delegace moci prostřednictvím volených stran a zástupců.
[8] Ta samozřejmě vznikla z neliberálních, socialistických opatření.
[9] Lidé se sklonem k dobrodružství, nezodpovědnému chování.Author: Petr Zavladsky # FuhiVynu56
Svet2014-10-094
-
 43% ( 4 people voted )
+
Ale no pán autor! Sme asi inde... ! Ak tvrdíte..isté postupy Fabianskeho socializmu,, tak vaše snaženie bude určite narábať aj s ..s "PRÍRODZENOU EKONOMIKOU " Vy vážne si myslíte že počasie má "invektíva ": "Horúco jak v r..t.. JE ZLÉ, JE HNUSNĚ ? neznášanlivé ..a iné drizdy o počasí ! Počasie sa správa ...zatiaľ ...prírodzene ! A ekonomika má aj prírodzdzenosť, aj neprírodzenosť ---jej Paradigmu ,,,určujú snaženia ..ĽUDSKÉ ! / Aj odrezávanie hláv ... kvôli záujmom ..iným....! /
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-09 19:43:11 58d4289b
Som si vedomí aj možného stavu že autor bude pokračovať vo svojích... "kritických vysvetľovačkách" ! Aby bolo jasné ... už len zostáva navrhnúť čosi ...produktívno-riešiteľné!" Tieto postupy boli vymyslené v bývalom režime..... nedrizdaj , nekritizuj! budeš mať problém! Navrhuj riešenia , alternatívy...!/Alebo...budeš mať .... SLÁVU NEBESKÚ... ! / aj v CZ .. naších ...mali vládu--technokratov a ..je nenííííí!!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-09 19:58:40 58d4289b
Autore to je ale zprasenej galimatyáš...Nebo zase někomu děláš užitečného idota matením pojmů a podstrkováním různých nesmyslů?

meziresortniutocnici # VyqeWeho0
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-10 01:48:26 4e88a151
trochu mimo článku, ale všimol si niekto z čitateľov, že naka zabásla "mafiána " borbélyho? mal čierny bar vedľa parlamentu a nadájal poslancov.
a všimli ste si kto je jeho obhajca? svetozár chabada! svetozár chabada ml. je nabiják ficovej sestry, ten mu iste ten flek pri parlamente dohodil a jeho apko obhajoval lexu. a jeho dedulo bol generálny biskup ecav a agent štb.
ilumináti sú prepojení a neublížia si.

peter # MivuSemu80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-10 10:39:48 c350b50d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Železnice pod tlakom trhu


Železnice pod tlakom trhu
Dobytčáky, koženkové vagóny, štátny moloch ... Osobný železničný dopravca nebol u verejnosti nikdy príliš obľúbený a aktuálna vládna akcia „vlaky zadarmo“ železničné PR ...
MAĎARSKO SNIŽUJE DANĚ – BRUSELU SE TO LÍBIT NEBUDE
Donúti ilegálny tatarák úrady k sebareflexii?
Ukrajina umírá za EU. Nebo nás předstihli a bojují za holý život?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0345 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo