Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Evolúcia ekonomiky alebo prečo sa socialisti mýlia


Evolúcia ekonomiky alebo prečo sa socialisti mýlia

Prvou úlohou ekonómov je vysvetliť ľudom, že existuje vôbec niečo ako ekonomický problém. Ľudia sa väčšinou totižto zaoberajú skôr silnými citovými zážitkami každodenného života, kde sú neustále konfrontovaní s iným typom problémov, ktorý by sme mohli nazvať ako "inžiniersky". To je problém typu ako postaviť práčku a následne ju servisovať. Ide však o fundamentálne rozdielny problém od toho ekonomického, ktorý vychádza z fungovania ekonomiky ako komplexného dynamického systému tvoreného miliónmi nezávisle a napriek tomu podmienene konajúcimi jednotlivcami.

Dokážeme síce formálne zapísať logiku riešenia ekonomického problému, keď sú všetky zdroje alokované a technológie využité tak, aby boli preferencie spotrebiteľov maximálne uspokojené - t.j. hraničné podmienky optimálnosti tak, ako ich nadefinovali neoklasickí ekonómovia tento spôsob riešenia je však len iluzórny. Ekonómovia, ktorí si toto uvedomili, prišli s argumentmi, ktoré mali dokázať nemožnosť racionálno-inžinierskeho riadenia spoločnosti v podobe socializmu. Od vydania prvého prelomového článku z roku 1920 (Economic Calculation in the Socialist Commonwealth) ubehlo už skoro 100 rokov a títo ekonómovia za ten čas prišli s rôznymi výkladmi, ktoré kládli dôraz na rôzne aspekty ekonomického problému a jeho riešenia. Ak si však tieto jednotlivé príspevky pospájame, prídeme na to, že ide v skutočnosti o časti jednej väčšej a všeobecnejšej teórie - teórie kultúrnej evolúcie v oblasti koordinácie výrobných plánov.

Tri spoločné črty trhového procesu a evolúcie

Hneď medzi prvými bol ekonóm Ludwig von Mises, ktorý v spomínanom článku upozornil na chyby v predstavách ľudí, ktorí chceli plánovať hospodárstvo. Mises svoju kritiku socializmu postavil na nemožnosti peňažnej kalkulácie bez súkromného vlastníctva. Jednoducho tvrdil, že ak nie je prítomné v spoločnosti súkromné vlastníctvo, nemôže dochádzať k dobrovoľným výmenám, nevznikajú ceny a preto nie je možné kalkulovať zisk a stratu. Bez vedomosti o zisku a strate pri jednotlivých výrobných plánoch však nie je možné rozpoznať, či použité zdroje sú využívané efektívne, alebo by malo dôjsť k ich preskupeniu do alternatívnych výrobných plánov. Peňažný zisk a strata tak v jeho očiach znamenajú nástroj prevedenia všetkých podnikateľských nápadov a predstáv o výrobe na spoločného menovateľa "spoločenskej vhodnosti" a následného odobratia vzácnych zdrojov tým nesprávnym predstavám o výrobnom procese.

Analogickú funkciu nájdeme aj v príbehu o evolúcii. Je ňou proces selekcie. Ak by nedochádzalo k selekcii, mali by živočíchy tendenciu rozmnožovať sa geometrickým rádom obdobne ako rastú predstavy a preferencie ľudí o využití vzácnych zdrojov v čase (ktoré ekonómovia považujú za nekonečné). To čo selekcia robí, je, že nesprávne varianty génov/mémov vytláča z evolučnej hry von. Odoberá vzácne zdroje zle prispôsobeným a prenecháva ich tým, čo lepšie zapadajú do štruktúry požiadaviek diktovaných prostredím, do ktorého nakoniec patria aj samotné živočíchy. Spoločným menovateľom, na základe ktorého sa určuje víťaz a porazený, však už nie sú peniaze ale fitness. Inak povedané schopnosť posunúť svoje gény/mémy do ďalšej generácie. Vyššie predstavenú teóriu trhu tak môžeme chápať ako evolučný proces, kde výrobný plán je gén/mém, ktorý ak chce prežiť v kapitalizme (získať zdroje na svoju realizáciu) musí byť ziskový, t.j. musí poraziť ostatné plány v "spoločenskej vhodnosti" meranej cez spoločného menovateľa peňažných cien.

Neskôr ďalší ekonómovia upozornili na iné výhody trhového mechanizmu a ich absenciu v centrálne plánovanom hospodárstve. Friedrich von Hayek hovorí o tzv. procese objavovania nových informácií a Israel Kirzner a Jesús Huerta de Soto o podnikateľoch, ktorí sú zodpovední za toto objavovanie. Trhový mechanizmus podľa nich prináša jedinečné možnosti inovácie a kreativity, ktoré v centrálne riadených systémoch spoločenského usporiadania absentujú. Podnikatelia sú tými, ktorí prinášajú nové nápady a spôsoby ako a čo vyrábať. Naopak v socializme je podnikateľské objavovanie inštitucionálne limitované neustále prítomným donútením, ktoré nahradilo decentralizovanú slobodu nakladania so svojimi vlastníckymi právami podľa vlastného uváženia.

Obdobný fenomén skúmajú aj odborníci na evolúciu. Je ňou mutácia. Mutácia je rovnako základnou požiadavkou fungovania evolúcie a je to práve mutácia, ktorá je zodpovedná za novinky a zmenu v procese vývoja organizmov. Bez mutácie by neexistovala variácia. Mutácia na úrovni génu je jediný moment v biologickej evolúcii, kedy dochádza v evolúcii k inovácii. Podnikateľ preto hrá v ekonomike úlohu akéhosi generátora mutácií, bez ktorého je nemožné zabezpečiť neustály prílev inovatívnosti v ekonomike.

Rozdiel medzi týmito dvoma mutáciami je, že mutácie v oblasti uspokojovania potrieb teda podnikateľské nápady - nevznikajú úplné náhodne, narozdiel od tých genetických. Niektorí ľudia majú tendenciu systematicky objavovať lepšie nápady ako iní. Fungovania trhového mechanizmu túto skutočnosť reflektuje a presúva vzacné zdroje pod kontrolu tých, ktorí sa časom osvedčili pri alokačných rozhodnutiach. Inak povedané dosahovali pravidelný zisk. Naopak v socializme sú skôr pravidelne odmeňované mutácie, ktoré dobré fungujú v politických súbojoch o moc.

Tretím bodom, kde existuje prienik medzi ekonomickým interpretovaním fungovania trhu a evolučnými procesmi, je pamäť systému, inak povedané dedičnosť. Dedičnosťou v biologickej evolúcii rozumieme schopnosť organizmu alebo systému uchovávať súbor informácií a schopnosť odovzdávať tento súbor svojim potomkom v čase. Ak by totižto systém nedisponoval pamäťou, nemôže v ňom prebiehať evolúcia. V biologickej evolúcii sú nositeľmi dedičných vlastností a teda pamäti systému chromozómy. Tie sú nesú genetické informácie zakódované do molekuly DNA. Na druhej strane v ekonomickom systéme plnia túto funkciu pamäte a dedičnosti ceny vyjadrené v peniazoch. Cenová štruktúra je v ekonomike akousi kolektívnou pamäťou spoločnosti. Kolektívnou pamäťou spoločnosti, ktorá zachytáva rozloženie relatívnych hodnôt v spoločnosti a zároveň nesmierne dôležité odhady týkajúce sa ich budúceho vývoja. Cenová štruktúra tak zabezpečuje plynulý vývoj kultúrnej evolúcie v oblasti výrobných plánov a procesov. Pomáha zachytávať minulosť a minulé rozhodnutia a zároveň formuje budúcnosť. Na túto funkciu cenovej štruktúry ako kultúrnej DNA upozorňuje Juraj Karpiš v jeho knihe Zlé peniaze.

Spoločný pôvod a vzájomná inšpirácia

Pri čítaní ekonomickej biblie Bohatstvo národov od Adama Smitha, je ťažké si nevšimnúť jeho údiv a obdiv nad fungovaním spontánnych procesov trhovej ekonomiky. Tieto procesy pomáhajú presúvať vzácne zdroje tam, kde ich je najviacej treba, zabezpečujú, že každý robí to, v čom má komparatívnu výhodu a všetky ekonomické činnosti sú vzájomne prispôsobené "podkladovým dátam" dostupnosti zdrojov, preferencia ľudí a súčasným technológiám. Rovnaký údiv a obdiv však čitateľ nájde aj v texte Charlesa Darwina o Pôvode druhov, kde si všíma, ako je každý organizmus adaptovaný svojimi účelnými znakmi na jeho prostredie a celá príroda do seba takpovediac "zapadá". Možno ide o náhodu, ale pravdepodobnejšie sa mi zdá, že toto rozčarovanie je výsledkom fungovania identických princípov. Dokonca existujú indície, že Darwin sa inšpiroval Smithovým pojednaním.

Ekonómovia obhajujúci trhovú ekonomiku tak v zásade len argumentujú za vytvorenie takého inštitucionálneho skeletu, ktorý umožní neustálu kultúrnu evolúciu v oblasti alokácie vzácnych zdrojov, t.j. v oblasti výroby. Dôležité je však dodať, že tento "sociálny darwinizmus" trhovej ekonomiky neprebieha na úrovni ľudí, teda selekciou nie sú odstraňovaní konkrétni jednotlivci, ale skôr ich predstavy o využívaní vzácnych výrobných faktorov v procese výroby. Častá kritika zľava tak nechápe skutočný význam a fungovanie ekonomickej evolúcie oproti tej biologickej. Kým neschopnosť jedinca rozmnožiť sa penalizuje jeho gény vymretím, tak strata v ekonomickom systéme vyraďuje len jeho (neefektívnu) predstavu o výrobe.

Rovnako dôležité je upozorniť na to, kto je za túto selekciu stratou v kapitalizme zodpovedný. Sú to rozhodnutia spotrebiteľov, ktorí svojimi nákupmi, resp. zdržaním sa nákupu rozhodujú o tom, koho nápad (mutácia) prejde evolučným sitom kapitalizmu a koho nápad skonči na smetisku dejín. Tento tlak spotrebiteľského výberu nemôže riadiaco-inžiniersky orgán socializmu pociťovať a teda ani následne reflektovať. Selekcia v socializme prebieha doslova arbitrárne na základe politického rozhodnutia. Politikom v socializme totižto chýbajú trhové ceny, prostredníctvom ktorých by mohli premietnuť jednotlivé predstavy o výrobe na spoločného menovateľa a realizovať len tie, ktoré najlepšie zapadnú do daných podmienok. Navyše socializmus ako spoločenské usporiadanie, taktiež negatívne ovplyvňuje samotný akt mutácie nápadov, čím brzdí inovačný proces ekonomiky. Presúva totižto mutácie z konkrétneho miesta a času na mikro úrovni, do riadiacich komisií, kde vznikajú mutácie len v pár vybraných hlavách plánovačov na makro úrovni.

Problém socializmu, resp. každého pokusu o centrálne plánovanie, je potom v tom, že bráni vo fungovaní kultúrnej evolúcie v oblasti výroby, ktorá tak následne nie je adaptovaná na preferencie spotrebiteľov, dostupné technológie a vzácne zdroje. Niečo podobné sa odohráva v tzv. "hre na telefón". V tejto hre ľudia vytvoria reťaz a jeden druhému postupne šepkajú správu. Keďže pri šepkaní je správa každou replikáciou skresľovaná, dochádza ku kultúrnej evolúcii pôvodnej správy objavujú sa jej rôzne mutácie ako nedokonalosti v procese replikácie. Avšak v tejto hre rovnako ako v socializme neexistuje efektívny selektívny mechanizmus, ktorý by pomohol odstrániť nesprávne mutácie. Výsledkom je, že konečná správa stratila svoj pôvodný zmysel. V socializme je výsledkom výrobná štruktúra ekonomiky, ktorá neodráža reálne podmienky.Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Svet2016-07-0832
-
 45% ( 1 people voted )
+

veru...a kam dalo slovensko tých skutočných tvrdých kapitalistov,
podnikateľov čo sa neboja a radšej prepustia polovicu fabriky, keď sa im nedarí...všetci vieme...stali sa z nich vyžierači socialistických eurofondov...takže prešli evolúciou:-)

any # GageFyma34
-
 46% ( 3 people voted )
+
2016-07-08 18:23:36 5b9415f6
Ach , mrzí ma , dokonca aj mojích krčmových "spolubesedníkov " nevieme sa vyjadriť k napísanému textu ..R. Chovanculiak 94! Ešte tak citáty .."starých vedátorov" sú poučné ...No že " centrálne plánovanie ... bráni vo fungovaní kultúrnej evolúcie v oblasti výroby.....čosi o preferenciách , technológiach či zdrojoch .." Tak to je úžasné . Aj my sme v krčmičke náchylní na kadejaké "hlody" no sme zaskočený ..toľkými " hlodami" a po kope. Ale už je jasné TAKTO SA TO DEJE ,keď chceš niečo znevážiť darí sa to tomu ..Robertínkovi94.. Niet čo riešiť ..už je mimo ...Ale čosi napíííísal.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-08 18:35:40 58d4289b
Montáž aut u nás ako jeden z hlavných " ťahúňov ekonomiky " predstavuje takú "výrobnu štruktúru" ..jak hovado ../jak fras/ . A tá evolúcia ekonomiky ..úž predstihla aj "budúce generácie" ---brontosaurov typu ..Chovanculiak96../ináč čo sa nevedelo v bývalom Československu vyrobiť?/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 09:57:58 58d4289b
Automobilový priemysel predstavuje skutočne značný výrobný ale aj zamestnávateľský potenciál, a to nielen priamo vo finálnej výrobe ale aj dodávateľsky. Skrýva však v sebe časovanú mínu - ak vznikne v tejto sfére kríza, bude s ekonomikou vážny problém. Ale spoločnosť aj so zriadením to ustojí...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-07-09 10:16:50 bc7b649f
Tržní mechanismus a podobná hesla, dávno nahrazuje Soběstačnost.

nome # WibaPubu79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 10:25:01 4faafecd
Soběstačnost energetická, vašeho rodinného domu,. potravinová a podobně. Vývoj dnešních technologií to umožňuje.
nome # WibaPubu79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 10:26:39 4faafecd
loading...
Nestrachuj sa Pandicka. Fico to vykryje balickami s hajzlakom a mydlami a zachrani bananovy rezim, ktory udrzuju pri zivote ti, ktorym dohodil lacnu pracovnu silu a vybavil danove prazdniny, pretoze mu to nariadili a on to ako spravny zastanca bananoveho rezimu prijat musel.

Kanagon # TocuCoka53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 10:26:42 bc8a0931
"Tržní mechanismus a podobná hesla, dávno nahrazuje Soběstačnost." Sebestacny byt nemozes, ale do velkej miery moze byt sebestacny stat v socialnom zriadeni. Dnesne Slovensko nie je sebestacne v ziadnom smere. Musi dodrziavat podmienky, ktore mu diktuju.

Kanagon # TocuCoka53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 10:32:16 bc8a0931
So sebestačnosťou už má Slovensko skúsenosti v rámci bývalej RVHP a nariadeniami z Moskvy... a skončilo v nedostatku. Čakalo sa na byty, čakalo sa na autá... ľudia sedávali pred obchodmi s inde bežným tovarom i celú noc, aby sa (možno!) na nich dostala trebárs taká podpultová chladnička. Ale mňa skôr zaujíma, či medzi lacnú pracovnú silu patrí aj verejnoprospešné zametanie revúckeho námestia. Možno by na to dokázal odpovedať najkompetentnejší ktorého sa to bezprostredne týka. Súdruh fas, si lacná alebo námezná pracovná sila? Ešte obligátne upozornenie, aby sa boľševik nevykrúcal: Pozor, toto nie je sen, toto je skutočnosť, tak podľa toho aj pravdivo odpovedaj, pako!
Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 9 people voted )
+
2016-07-09 11:02:56 bc7b649f
"So sebestačnosťou už má Slovensko skúsenosti v rámci bývalej RVHP a nariadeniami z Moskvy... a skončilo v nedostatku. " To nie je pravda. Slovensko sa riadilo podla zasad socializmu. Do velkej miery sme mali sebestacnost. Nie 100%, pretoze sme mala krajina, ale to ostatne sa riesilo v ramci spoluprace so socialistickymi krajinami a ludia mali dostatok toho doleziteho pre zivot. Robotnik bol schopny z platu uzivit aj 3 deti bez problemov. Dnes je pre robotnika luxus jedno dieta a aj to mu hrozi, ze mu dieta odoberu ak bude mat problem splacat hypoteky. Samozrejme magor bude tvrdit, ze ich za socializmu krmili korienkami, lebo nebolo co jest. Taka bola aj propaganda na zapade, aby tam zdierana robotnicka trieda nepozadovala napravu. Pluli na nas viac ako na Severnu Koreu a investovali miliardy dolarov do toho, aby socializmus u nas znicili, lebo ohrozoval ich sposob zivota a potrebovali dalsiu zasobaren lacnej pracovnej sily. Dnes Slovensko riadia aj zastupcovia bananoveho zoskupenia. Robia take hluposti, ze im napriklad posielaju utecencov, aby ich krmili. :-D Taka blbost by asi nenapadla ani nafetovaneho pioniera, ale v bananovom sialenstve je to pre mnohych "filantropov" biznis.
"Čakalo sa na byty, čakalo sa na autá... " V niektorych pripadoch sa cakalo na byt 1-2 roky, pretoze za socializmu bolo treba zabezpecit vsetkym dobre podmienky a nie len byty, ale aj to ostatne a nejde vsetko hned. Lenze budme objektivny. Dnes sa v bytoch tlacia s rodicmi aj vysokoskolaci, ktori maju 35 rokov, alebo o byty prichadzaju ak stratia pracu a maju problem najst novu. Nemaju istoty, ze budu mat peniaze na splacanie hypoteky.
Okrem toho automobilovy priemysel bol pred rokom 1989 o inom, pretoze auta neboli takou prioritou, automatizacia nedokazala este v jej pociatkoch taku efektivitu prace, ale ani to nebol velky problem, lebo planovane hospodarstvo dokazalo vacsine zabezpecit pracu blizko bydliska a clovek nemusel pravidelne cestovat. Dnes je doba cnc strojov, 3d tlaciarni a vyroba je rychlejsia a efektivnejsia. Na auta cakali v tej dobe aj v mnohych zapadnych krajinach a v mnohych sa k nim ani nedostali, lebo nemali na kupu peniaze. Boli len pre bohacov, ktori vykoristovali pracujucu triedu.
PS: Pochadzam z robotnickej triedy a auto sme mali. Rodicia neboli clenmi strany a nemali znamosti na vysokych miestach !! Ziskanie auta sice nebolo takou jednoduchou ulohou ako je dnes, ale keby sme dnes presli na socializmus, nic by sa v tomto smere nezmenilo. Vyroba aut by pokracovala s tym rozdielom, ze ludia by dostavali lepsie platy aj za 5 hodin prace denne pocas 5 pracovnych dni a nemuseli by otrocit za pasom 12-16 hodin denne pre zisk nejakeho nemeckeho, alebo korejskeho podnikatela, aby uzivili jedno dieta.
"ľudia sedávali pred obchodmi s inde bežným tovarom i celú noc" Ty si asi pozeral fotky magorov, ktori vystavaju rad na novy IPHONE a v hlave sa ti to pletie. Mimochodom nepoznam nikoho kto nemal chladnicku. Asi cely narod si vystaval rady na chladnicky podla tvojej chorej hlavy. Na tvoje dristy o Revucej sa mi nechce reagovat.


Kanagon # TocuCoka53
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-07-09 11:35:27 9f94bac2
"Samozrejme magor bude tvrdit, ze ich za socializmu krmili korienkami, lebo nebolo co jest." Samozrejme vynimky potvrdzuju pravidlo. Napriklad taky Kascak, ktory je nazoru, ze vraj sa na POHODE nefetuje mozno ohryzal koru zo stromov a zral korienky, ale nebolo to treba. Ten vyzera ako keby zil na korienkoch este aj dnes a tie zajedal lisohlavkami. Tam ide prave preto zjavne o slobodne rozhodnutie a zvlastny zivotny styl. :-D Inymi slovami o choru vyfetovanu hlavu.

Kanagon # TocuCoka53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 11:41:24 9f94bac2
Dnešná "výrobná štruktúra ekonomiky" napr. v produkcií zemiakoch je skutočne NA ÚROVNI /Holanské, Poľske, České..a KBZ...--Krist-Bo-Zna/a pritom na Śpiši bolo toľko zemiakov-- aj pre celú EU ---a cigáni-romovia nemuseli kradnúť ...lebo pozberovo a prežili...Teda ťukanie po čele "pane Chovanculiak..Chocholuškovitý...96" stačí vám naznačiťči nie?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 14:09:34 58d4289b
"Taka bola aj propaganda na zapade, aby tam zdierana robotnicka trieda nepozadovala napravu"


Ach jaj, Dejv, kde len na takéto chodíš. To bola oficálna mantra rodnej strany. Skutočnosť bola taká, že západný proletariát od nástupu divokého kapitalizmu nič iné nerobil, len požadoval nápravu. A zrejme to robil tak úspešne, že okolo 1968 tuzemskému proletariátu rozdiely v životnej úrovni už začali klať oči do tej miery, že začal klásť otázky a následne sa aj mrviť. Vtedy to pomocou tankov geniálni vodcovia ešte nejako uhrali. Nuž sebe načas pomohli, ale zároveň veci socializmu urobili nezaplatiteľnú medvediu službu.FcKensie # HegaNojy80
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-07-09 14:34:10 59ad0b0a
"Ach jaj, Dejv, kde len na takéto chodíš." Protesty robotnickej triedy v Amerike byvali na dennom poriadku a kapitalistov museli pri nich chranit stovky policajtov. Nepomahalo ani plienenie inych krajin z ktoreho tazila Amerika a tazi do dnes, ale medialna manipulacia uz je tak velka a system dosiahol takej urovne bananoveho rezimu a deformacie ludskej psychiky, ze uz prestavali davat vyznam. Niektori veria, ze je uplne normalne, ked dostane parazit miliardy z toho, co uberie robotnikom, alebo z neho este urobia filantropa, aby nebol na ociach a niektorym podhodili trochu kosti z bohatej vecere, aby chranili tento skazeny rezim.

Kanagon # TocuCoka53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 16:23:59 56914b1e
Sorry, nemôžem s tebou už dnes strácať čas, červený lofas. Kultúra volá...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 16:45:47 bc7b649f
Dajme tomu-sorry-nemám už čas-odchádzam na kus od vás-kultúra mačiek ma volá-triasť z hlavou a čúúúčo popíjať chcem-to je slasť-čo slastne zažívať chcem-trocha evolučne odísť od človeka chcem-k op-i-ci podobať sa chcem-ako v božskom ráji- zažívať slastne život mačiek-ich kultúrou žiť- aspoň chvíľu-keď sa stráca čas-kultúrny!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 19:01:11 58d4285f
Maciak, pre teba by bolo naozaj jednoduchsie, ak by si pod kazdy clanok len 5x skopiroval vyhlasenie "Som imbecilom"... Vsetky tvoje prispevky aj tak nic ine nehovoria, tak naco sa mas zbytocne namahat vyjadrovanim toho isteho vzdy inymi slovami...?

"Skrýva však v sebe časovanú mínu..."... :-DDD

Vazne maciak, casovanu minu...? :-DDD

A co este mas vo svojom arzenale, podzemne pusky, vzdusne ponorky, dialkovo ovladane granaty...? :-DDD

Prezrad maciak, ako si v tvojej macacej kotrbe tie casovane miny predstavujes...? Pred zakopanim miny na nej nastavis cas vybuchu a potom uz na nu len na ten cas postavis nepriatela...? A mozno nepriatela na tu minu lakas 5 000 eurovymi bankovkami z monopoly, ktore ti tetusky nikde nechcu rozmenit na skutocne eura...? :-DDDDDDDDDDDDDD


mackolog # VegaXady76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 19:09:12 bad7a882

Eko nomickou neschopnost plánování ruku v ruce s Eko logickou neschopností udržet život bez hrozby zániku ještě žádný eko nom nezkoumal. HospoDARství je pro ně neznámou záležitostí, páč jejich úkolem, za které je šmejdi platí, je seřadit čísla tak aby to šmejdům dycky vycházelo v hospodKRADství. Rozhled eko nomů je formován ve vybraných školách gde se naučí milovat čísla. Vypočítají na zakázku jakýkoliv výsledek, za který nigdy nemusí ručit a proto je šmejdi ve vládách tolik milují. Používají k tomu staré svitky eko nomické bible, o jejichž kázání se každý den opírají. Společnost, která se nechává vést eko nomickými mutacemi si může být jista, že je eko nomové dovedou ke krachu, A gdyž to nejde tak ani tak, vytáhnou Darwinovi svitky o chybějících článcích.. Tím to pro ně hasne. V podobném postavení jsou i obchodníci z právem, ale o tom až bude k tomu zas nějakej článek. Muheeeeee

Průměrný ekonom spočítá efektivitu výroby primerosek, ale nechápe křivku natality a raduje se z tsunami imigrantů. Jó a reálné podmínky kapitalista vůbec nechápe. Tiskne bankocetle jako o život a chudáci výobci aut skladují na hřbitovech neprodejné káry se spalovacím motorem vymyšleným kvůli dodávkám žrádla z lonta někdy před 200 lety.
Jó a kapitalisti budou klidně ještě 200let točit ropu aby náhodou se lidem nepodařilo z tohoto chomoutu vysvléknout. Jenže to nějak vázne, asi, co?

Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-09 21:10:36 b248e52a
Dostáváme 100 miliard ročně, tak držte hubu

V souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské unie se rozhořely debaty o členství České republiky a vůbec o formátu budoucího fungování evropské spolupráce. Kdykoliv někdo argumentuje tím, že je pro nás členství v Evropské unii nákladné, je srážen tím, že je Česká republika čistým příjemcem evropských dotací a tak o nějaké nevýhodnosti vůbec nemůže být řeč. Odmítám tuto argumentaci. A když odmítám argumentaci „čistého příjemce“, skutečně tím nemyslím, že by do České republiky mělo proudit více peněz. Naopak, myslím si, že jich proudí moc. Jakékoliv nenulové číslo je moc. Dotace jsou čiré zlo.
Vývoj čistého salda toho, co od Čechů proudí do EU a co naopak proudí v opačném směru, se rok od roku liší. Například vloni vlivem konce programového období 2007-2013 došlo k mimořádnému nárůstu toků. Předchozí roky nevykazují takové výkyvy. Pojďme se tedy podívat třeba na rok 2014. Česká republika podle dnešního kurzu obdržela v přepočtu 119 miliard korun. Naopak z kapes českých občanů do unie odteklo 44 miliard korun. Znamená to tedy, že můžeme být spokojeni? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Dostávat peníze bez práce škodí a více peněz škodí více. K tomu závěru mě vede několik důvodů:
1. Příjemci dotací a plátci odvodů nejsou titíž lidé. Zatímco odvody platíme všichni z našich daní (+ v menší míře cla), dotace plynou vyvoleným. Přístup k dotacím není rovnoměrný. Každý člověk nemá stejnou příležitost se k penězům dostat. Vítězí ti, kteří působí v protežovaných oborech; vítězí ti, kdo umí lépe chodit v papírování a kdo mají silnější vazby na dotační struktury a komunální politiky. 44 miliard odvedli těžce pracující lidé na svých daních. 119 miliard skončilo u těch, kteří v tom umí chodit.
2. S penězi není možné nakládat dle vlastního uvážení. Když si člověk vydělá peníze, může se svobodně rozhodnout, jak s nimi naloží. Když si obec vybere peníze na daních, mohou se zvolení zastupitelé rozhodnout, do čeho je v obci vloží. Dotace jsou naproti tomu účelové. Úředníci v Bruselu rozhodnou, na co budou použity. Mnohdy naprosto nesmyslně, nelogicky, zcela bez reflexe skutečných potřeb lidí. Zatímco se 44 miliardami bychom mohli nakládat podle svého rozhodnutí. 119 miliard je rozhodnuto shora.
3. Vznikají neefektivní pracovní místa. Kromě toho, že samotné použití peněz nereflektuje skutečné potřeby obyvatel České republiky a vznikají tak „dotační“ pracovní místa, která by třeba vůbec na trhu nebyla potřeba, dochází i ke zcela neefektivní redistribuci peněz do přerozdělovací byrokracie či do povinné propagace dotačních projektů. Lidé, kteří pracují v dotačním byznysu, by mohli dělat něco jiného a tvořit při tom hodnoty. Na výši HDP se to nepozná, na skutečném blahobytu ano.
4. Pokřivuje se tržní prostředí. Dotace nejsou pro každého. Dotační projekty mají svá omezení a své podmínky. Ne každý podnikatel podmínky splňuje, ne každý podnikatel se podmínkám dokáže přizpůsobit a na dotaci dosáhnout. Příběh o dvou hoteliérech v jedné obci, kteří spolu léta poctivě bojovali kvalitou svých služeb o přízeň hostů, než jeden z nich dosáhl na dotaci, významně zvýšil úroveň svých služeb při zachování stejných cen a zlomil tak konkurenta, který nebyl v podnikání o nic horší, zná nejeden region České republiky.
5. Vytváří se korupční prostředí. V prostředí dotací bují korupce. Nesnáším argument, že si za to můžeme sami a že za to nemohou dotace. Korupce je průvodním znakem každého přerozdělování. Čím více peněz se přerozděluje, tím více korupce bude existovat. Čím dál budou peněženky těch, kteří dotace platí, tím větší bude korupce. A čím rigidnější a zároveň nesmyslnější budou pravidla užití dotací, tím větší bude i korupce. V prostředí, kdy nejste pod kontrolou daňových poplatníků, máte ohromné finanční zdroje, které nemůžete použít, jak potřebujete, v takovém prostředí budete mít ohromnou motivaci peníze prostě vyvést a najít si „parťáka,“ který má formální stránku splnění podmínek perfektně zmáknutou.
6. Zadlužují se obce, kraje i stát. Většina dotačních programů vyžaduje kofinancování od toho, kdo dotaci využívá. Lhostejno, jestli je to soukromník, obec, kraj či stát. Spolufinancování není zanedbatelné a třeba obce, kterým výnosy z daní sotva stačí na svůj běžný provoz, musí kvůli dotacím přistoupit k půjčkám. Mnohdy se tak stává, že si obec pořídí něco, co nebyla priorita, ale na co byl vypsán projekt, zatímco se zásadním způsobem zadluží.
7. Zdrojem dotačních peněz jsou peněženky těch, kteří tvoří hodnoty. Na posledním místě argument možná nejvýznamnější. Evropská unie nechodí do práce, netvoří hodnoty a nevydělává peníze. Má jen ty peníze, které ji odvedou ti, kteří hodnoty tvoří. Jsou to daňoví poplatníci napříč Evropou, kterým z jejich výplat mizí peníze do evropských rozpočtů. Peníze, které dostane ČR navíc oproti odvodům, pochází od občanů pracujících na západ od nás. Nevidím důvod, proč by měl cyklostezku v Horní Dolní platit německý zaměstnanec jen proto, že je z bohatší země. Nevidím na tom nic morálního. Nevidím důvod se z kladného salda radovat.
Nechci žít v zemi, kde je protežován jeden podnikatel na úkor druhého; v zemi, kde si vybudujeme korupční dotační struktury; v zemi, kde je normální dostávat peníze za nic. Mnohem raději budu žít v zemi, kde se samosprávy nezadlužují; kde se nebudují zbytečné projekty jenom proto, aby se čerpalo. Chci žít v zemi, kde nebudou existovat žádná cla a budou zrušeny některé zbytečné daně. A to, co z těch 44 miliard zbude, chci rozdělit mezi obce a státní fond dopravní infrastruktury. Lidem se bude snáze žít a nakupovat a ještě zbude dost peněz na smysluplné budování veřejných statků.
Radim Smetka
místopředseda Svobodných

zdroj:
https
://web.svobodni.cz/clanky/radim-smetka-dostavame-1
00-miliard-rocne-tak-drzte-hubu


any # GageFyma34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-07-10 09:04:44 5b9415f6
Svobodní mi připadají jako Václava Klause I neziskovka. Ti mají v erbu berana, kterému je osudem trkat a trtkat aby se uživil. To je organizace individuí nezávazně závyslých eko nomizujících součástek trhacího mechanizmu, který říká že lidem co se zde narodí nepatří NIC a o svůj chléb se budeš rvát s ostatními všemi jimi dovolenými prostředky. To je ale schizofrenická utopie na jejimž konci čeká zmar, odcizenost, kosmonautizmus a nevděk.
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-10 11:54:52 b248e52a
Peníze, které dostane ČR navíc oproti odvodům, pochází od občanů pracujících na západ od nás. Nevidím důvod, proč by měl cyklostezku v Horní Dolní platit německý zaměstnanec jen proto, že je z bohatší země. Nevidím na tom nic morálního.


...veru aj slovaci sa smejú aký sú tí západniari hlúpi a dávajú nám eurofondy zadarmo, ale moralne si nás už kúpili...cez 2 svetovú si žiaden morálny nárok na východné územia robiť nemohli...teraz, asi už aj hej.

any # GageFyma34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-07-10 19:32:03 5b9415f6
Dejvino, čo tu zaťahuješ USA ? Ostaňme len pekne v Európe. A musím povedať, že trochu začínam dávať za pravdu kolegovi, t.č. zdržujúcemu sa na kult. podujatí...Tvoje informácie o stave západného „proletariátu“ sú tak zmätočné, že si ich asi ozaj nečerpáš priamo na tvári miesta, hehe. Skôr to vyzerá, že si sa nešťastne nalepil na mucholapku vyšinutej extrémnej ľavice. Vonkoncom sa totiž nezdá, že by západných pracujúcich až tak srala príjmová nerovnosť, keďže za dlhé desaťročia triedneho boja sa im podarilo svojich kapitalistov dokopať k financovaniu sociálneho zmieru. Chápeš ? Výška miezd, podpôr v nezamestnanosti, dôchodkov. A ak sa niečo nezdá, tak odbory majú svoje páky. Niekedy až príliš...
A tak iné neostáva, iba skonštatovať, že by boli asi fakt kkti, keby brali vážne našepkávačov tvojho typu, a chceli skántriť svoje sliepky znášajúce zlaté vajcia, prípadne nebodaj ešte aj prevziať zodpovednosť za chod ekonomiky a teda aj štátu. Dalo by sa povedať, že taká celkom rozumná deľba práce, hehe. Hm, západný proletariát asi jediný správne vyhodnotil tzv. „poučenie z krízového vývoja“, jeden z bestsellerov kom. strany u nás po 1968.

FcKensie # HegaNojy80
-
 54% ( 3 people voted )
+
2016-07-10 20:00:20 59ad0b0a
Zlatovajecnik znasavy FcKensie, vysinuta extremna lavica vravis...? A to su konkretne ktori ludia, co konkretne hovoria a co konkretne chcu...? To len aby som bol v obraze...

Ja v zasade delim ludi do dvoch skupin, na normalnych a na hlupakov... Skupinu hlupakov je mozne dalej rozdelit na skupinu pasivnych hlupakov - neskodnych hlupakov, to su ti mlciaci a do nicoho sa nemontujuci hlupaci a skupinu aktivnych hlupakov - pravicovych liberalov, to su ti, sustavne spievajuci oslavne ody na zivot v gulagu, lebo maju pocit, ze rad ludi ku gilotine pred nimi je dostatocne dlhy na to, aby sa ich to stinanie hlav nikdy osobne netykalo... :-DDD

"A tak iné neostáva, iba skonštatovať, že by boli asi fakt kkti, keby brali vážne našepkávačov tvojho typu, a chceli skántriť svoje sliepky znášajúce zlaté vajcia, prípadne nebodaj ešte aj prevziať zodpovednosť za chod ekonomiky a teda aj štátu."

Ano FcKensie, kazdy pologramotny zabijak v kazdej mafii je urcite spokojny so "zlatymi vajciami", ktore mu znasa jeho zlocinecka skupina... Bol by asi fakt kkt, ak by sa snazil skantrit svojho bosa a prevziat zodpovednost za chod tej zlocineckej skupiny, pripadne este aj za chod inych zlocineckych skupin, lebo by sa to pravdepodobne skoncilo vyvrazdenim celej jeho rodiny...?

"A ak sa niečo nezdá, tak odbory majú svoje páky. Niekedy až príliš... "

A ano, ak by sa mu predsa nieco nezdalo, tak policia ma silne paky, niekedy az prilis, nie...? :-DDD

Ano FcKensie, plne s tebou suhlasim, clenstvo v organizovanej zlocineckej skupine je tou jedinou spravnou cestou k prosperite, slobode a blahobytu... Uprimne ti z celeho srdca dakujem, za tvoje jasne a lahko zrozumitelne vysvetlenie mi suvislosti, ved co uz moze byt lepsim dokazom spravnosti tejto cesty, ak nie to, ze kazdy taky zabijak zaraba mnohonasobne viac, ako napriklad aj premier/prezident statu, nie...? :-DDD

Asi uz nastal cas napisat "Poucenie z krizoveho vyvoja v liberalnych kotrbach"...?


kocur podzemny casovany # XijaByba90
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-07-10 21:31:58 bad7a882
Čo to, čo to, kmotor preventívne zaskakuje, keď sa mu zdá, že nižšie štruktúry by nemuseli zvládnuť odpoveď ?
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-10 22:45:59 59ad0b0a
Ale nie FcKensie, chcel som ti len urobit radost, viem ze sa vzdy tesis, ked ti nieco napisem... :)


kocur podzemny casovany # XijaByba90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-11 00:06:04 bad7a882
"aby boli preferencie spotrebiteľov maximálne uspokojené"
- Už len to je marné předpokládat, že je v zájmu vládnoucích socekonostátní vrchností plánujících si socbudoucnost pro sebe. Nějakej zájem výběru jednotlivce v čemkoli (co nevyje s nima) je pro ně protichůdný!

odpormarny # WebyMiqi83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-12 13:09:26 4e88adf1
Proto budou vždy dopouštět cokoli k překrucování,"přizpůsobení (si)" a vlastně totální POSTÁTNĚNÍ "ekonomiky" jako takové=NEEXISTENCE SVOBODNÉHO "TRHU", v podstatě i neexistence čistého soukromého vlastnictví!
odpormarny # WebyMiqi83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-12 13:10:06 4e88adf1
Je na místě vysvětlit přímo pojem "trh"-to totiž není nějaká "abstraktní vymyšlenina" jako jsou vymyšleniny státistů (viz. "Stát je Bůh").

Trh jsi Ty, trh jsem já.
Trh je složen z JEDNOTLIVCŮ.
A to se nadvládě právě nehodí do krámu.
Co by bylo kdyby ne JEJICH nadvláda pro zmetky, že?!?:D
Bohaho!
odpormarny # WebyMiqi83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-12 13:11:39 4e88adf1
"Častá kritika zľava tak nechápe skutočný význam a fungovanie ekonomickej evolúcie oproti tej biologickej. Kým neschopnosť jedinca rozmnožiť sa penalizuje jeho gény vymretím, tak strata v ekonomickom systéme vyraďuje len jeho (neefektívnu) predstavu o výrobe."

- Nemusí jít jen o představu (jak metodicky dosahovat v konkrétním procesu efektivního "zpracování"), ale také o REALIZACI v podmínkách aktuálních možností PŘÍSTUPNÝCH právě tomu DOTYČNÉMU, kdo chce NĚCO s NĚČÍM podniknout (podnikat).

odpormarny # WebyMiqi83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-12 13:29:23 4e88adf1
V tomto momentně dochází na UMĚLÉ rozdíly VÝCHOZÍCH PODMÍNEK-kdy v otázce ZÍSKÁNÍ takového přístupu ke zdrojům.
(Ono je odlišná situace, když někdo blízkopříbuzensky SE STÁTNÍM POSVĚCENÍM podědí továrnu či je mu přiřknuta STÁTNĚ-ARBITRÁRNĚ a má na někom nechat zamyšlení...onen církevmediálně přeceňovaný "NÁPAD"...co s tím. Než když má někdo holou táraninu a má se zamejšlet kde komu jak vzít továrnu:D)
odpormarny # WebyMiqi83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-12 13:29:54 4e88adf1
"Rovnako dôležité je upozorniť na to, kto je za túto selekciu stratou v kapitalizme zodpovedný. Sú to rozhodnutia spotrebiteľov, ktorí svojimi nákupmi, resp. zdržaním sa nákupu rozhodujú o tom, koho nápad (mutácia) prejde evolučným sitom kapitalizmu a koho nápad skonči na smetisku dejín. Tento tlak spotrebiteľského výberu nemôže riadiaco-inžiniersky orgán socializmu pociťovať a teda ani následne reflektovať. Selekcia v socializme prebieha doslova arbitrárne na základe politického rozhodnutia."
Co je zásadní:
STÁTNÍ moloch je hierarchický MONOLIT (jeden jediný obří nechutný kus sra...:D), KDEŽTO společnost monolitem NENÍ-tudíž si v ní může najít kdekdo kdejaký proměnlivý "biotop", niku.

odpormarny # WebyMiqi83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-12 13:38:21 4e88adf1
Jsou samozřejmě pokusy řídit SPOLEČNOST církevmediální manipulací="tzv. po dobrém", přesto ale není společnost jednotlivců žádnou ORGANIZACÍ, žádným institutem, žádným donucením VŠEOBECNÝM (církevmediálními bludy nakažení jedinci někde v té či oné společnosti těch či oních jiných jedinců...mohou dělat ty tzv. "tlaky"-nazývané "společenské" či "kultůrní", ale pořád ještě si lze vytříbit "lepší" společnost právě vyhovující sobě), ale přirozeným a neustále volným a neohraničeným agregátem.
odpormarny # WebyMiqi83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-12 13:38:51 4e88adf1

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šes   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

OPRAVDOVÉHO POTRESTÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU SE NEDOČKÁME


OPRAVDOVÉHO POTRESTÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU SE NEDOČKÁME
Páteř národa sedláci a jejich kdysi nejsilnější Agrární strana se obracejí v hrobě a Blaničtí rytíři to už dávno vzdali něco udělat pro tento národ, který pro sebe nechce udělat...
Bitcoinu sa darí stále viac
Parthenón byl něco jako Fort Knox starověkých Athén
E 952: v Americe je zakázené jelikož způsobuje rakovinu, ale v SR ho pijeme

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0999 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles