Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Emil Páleš: Má Slovensko nejakú úlohu?


Emil Páleš: Má Slovensko nejakú úlohu?

Má Slovensko nejakú úlohu?

Emil Páleš

Čo mal na mysli Ľudovít Štúr, keď hovoril o "géniovi Slovanstva", ktorý sedí a plače nad rozhádanosťou Slovanov, alebo o tom, že "každý národ má pod Božím slnkom svoj čas a lipa kvitne až keď dub už dávno odkvitol"?[1] V hegelovsko-herder ovskom poňatí sú dejiny manifestáciou svetového ducha. Jednotlivé národy v nich vystupujú ako logické vývojové momenty ducha, prostredníctvom ktorých dejiny smerujú k svojmu cieľu. Striedavo jedna a potom druhá vetva národov preberá štafetu a stáva sa ohniskom duchovnej tvorby; každá má svoje zvláštne nadanie, ktoré pretaví na kultúru a prispeje tak ďalším poschodím do spoločného chrámu ľudstva. Kedysi tu bola praindická a praperzská epocha; neskôr viedli Sumeri a Egypťania a všetci sa od nich učili; po nich Gréci a Rimania. Latinskú kultúru vystriedala anglosasko-germánska, ktorá dominuje v súčasnosti. Ale aj Germánov majú raz vystriedať Slovania a vybudovať celkom nový, vyšší kultúrny stupeň.

Štúrovci verili doslova, že každý národ má svojho génia, duchovnú bytosť, ktorá ho inšpiruje. V rozprávkach, bájach, povestiach sa preto prejavuje i múdrosť, ktorá presahuje rozum jednotlivca. Po celý starovek a stredovek sa verilo, že každý národ má svojho archanjela či anjelské knieža, ktoré ho inšpiruje, vedie a stráži poslanie svojho národa vo svetovom pláne.

Dnes, po 170 rokoch sa popiera vôbec existencia národa ako pojmu, o existencii duchovného génia už ani nehovoriac. Otázku o poslaní Slovákov preto nemožno ani bezprostredne položiť. Politológovia totiž zistili, že národ sa nedá dobre definovať ani jazykovo, ani geneticky, ani územne, ani tradíciou. Žasnú nad paradoxom, že národy vlastne vznikli až v dôsledku národnooslobodzovacích hnutí. Logicky by sa očakávalo, že národ musí najprv existovať, aby sa chcel oslobodiť. Slovenčina napríklad neexistovala, ale bola kodifikovaná národnými buditeľmi; predtým tu boli len dialekty, ktoré plynulo prechádzali do Poľska, do Čiech a na Ukrajinu a vôbec nebolo zrejmé, kde by mala byť hranica novovzniknutých národných jazykov. Národy boli stvorené len zo subjektívneho cítenia ľudí, vyjadreného charizmatickými osobnosťami ako bol Štúr. Pojem národa preto nemožno substancionalizovať a netreba si myslieť, že má nejaký metafyzický základ.

Lenže toto subjektívne cítenie je akosi objektívne. Podľa stredovekej angelológie sú to anjelské kniežatstvá, ktoré vlievajú dušiam klanové, kmeňové či národné cítenie, a tým utvárajú národy. Jednotlivé anjelské chóry sa cyklicky striedajú a vystupujú do popredia pri inšpirovaní sveta. Kniežatstvá sa stávajú duchmi času každých niečo vyše 500 rokov – konkrétne v 3., 8., 13. storočí a potom koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Sú to skutočne obdobia lokálpatriotizmu, ktoré zakaždým rozdrobovali politickú mapu na menšie celky. Či už si za tým predstavíte anjelov alebo niečo iné, podstatné je, že s týmto vnútorným impulzom treba rátať. Nepomohli si proti nemu rímski cisári – ríša sa rozpadala a provincie osamostatňovali. Práve tak málo dokázal zabrániť rozdrobovaniu Európy v 13. storočí vtedajší cisár. A ani keď sa mocní sveta spolčili na Viedenskom kongrese (1815), nemohli zastaviť, ale len spomaliť prekreslenie politickej mapy Európy na národnom princípe. Ono národné cítenie teda nie je niečo, čo by sa dalo ignorovať. Jeho potlačovanie viedlo len ku vzniku tajných spoločností a pustošivým revolučným konfliktom.

V súčasnom obraze sveta sa ďalej popiera, že by veci mali nejaký zmysel. Evolúcia prírody, dejiny ani ľudský život nemajú nijaký cieľ. Príroda sa vyvíja náhodne, dejiny nikam nesmerujú a človek nie je mravne zaviazaný k žiadnym úlohám. Sú to bludy intelektuálov, ktorí nemajú poňatia o podstate a prirodzenosti človeka. Platí totiž psychologický zákon, ktorý najpregnantnejšie zo všetkých vystihol viedenský psychológ Viktor Frankl. Centrálnou potrebou človeka je potreba zmysluplnosti. Bez sexu sa dá žiť, ale bez zmyslu nie. Tento poznatok si vydobyl vlastnou skúsenosťou v koncentračnom tábore. Pozoroval, že prežívali tí, čo mali nejaký zmysel a cieľ do budúcnosti. Či už dieťa, o ktoré by sa nemal kto postarať, alebo odbornú prácu, ktorú by nikto iný nenapísal, alebo niečo iné. V extrémnych podmienkach tábora bolo priam hmatateľné, ako ľudia, ktorí stratili zmysel a cieľ, rýchlo podliehali vonkajším tlakom a zomierali. Niekto sa duševne opustil, stratil nádej, ochabla mu imunita a v priebehu niekoľkých dní ho odvážali v rakve.

Vedomie zmysluplného cieľa integruje ľudskú psychiku, drží pohromade aj telo. Bez vyššieho cieľa sa osobnosť mravne rozkladá, či už pomaly alebo rýchlo. Tak to platí o jednotlivcovi aj o národe. Národy sa formujú a dospievajú k svojmu rozkvetu vedomím spoločného cieľa, ktorý presahuje osobné záujmy jednotlivých ľudí.  Spoločná vízia hodnôt vnáša súdržnosť do spoločenstva, či už má podobu kultu nejakého boha alebo svetského hrdinu. Zjednocuje a motivuje ľudí prekonať osobný egoizmus pre niečo vyššie a významnejšie, než sú oni sami. Bez vyššej, zastrešujúcej myšlienky sa spoločenstvo rozpadá a do popredia vystúpia osobné záujmy a rivality, ktoré končia vojnou všetkých proti všetkým. Všetci nakoniec prídu o všetko, čo umožňovala spolupráca.

Ak teda máme mať ako národy aj jednotlivci nejakú životnú úlohu, tak čím je daná? Môžeme si zvoliť ľubovoľnú? Úloha nám vyplýva zo stretnutia vnútorných vlôh a vonkajšej situácie. U jednotlivca sú to talenty, ktoré ak nerozvinie, nielenže nebude šťastný, ale potenciálne dary sa mu premenia na závislosti a neresti. Aj národy majú svoju povahu a špecifické vlohy. Tie musia konštruktívne uplatniť v kontexte svojej doby a geografického okolia. K samostatnosti a sebaúcte však môžu dôjsť len tak, že budú čerpať autenticky zo svojich vlastných darov, nie napodobňovať cudzie.

Úloha Slovákov bude zrejme súčasťou širšieho poslania Slovanov a strednej Európy. Je zaujímavé, že ľudský mozog má dve hemisféry, ktoré sa podobajú na zemské pologule. Ľavá je viac racionálna a verbálna, pravá viac obrazná a citová. V mnohom sa to podobá na západ a východ; západ rozvinul vedu, z východu prichádzali náboženstvá. Duchovnosť východu tu bola za cenu kolektivizmu, ktorý prehliadal dôstojnosť a slobodu jednotlivca. Na západe sa rozvinula individualita, silná osobnosť, ale vlastne len v materiálnej, nie duchovnej rovine.

Výskum mozgu, za ktorý Roger Sperry v roku 1981 získal Nobelovu cenu, viedol k záveru, že kľúč k tvorivosti a úspechu je práve integrácia oboch hemisfér. Tí, čo sa jednostranne spoliehali len na jednu z nich, racionálnu alebo intuitívnu, troskotali v životných situáciách, ktoré si vyžadovali použiť práve opačný prístup. Z toho analogicky vyplýva, že stredná Európa má veľký tvorivý potenciál a poslanie, lebo sa v nej stretá západ s východom. Ak niekde, tak tu sa musí zrodiť skutočný človek, ktorý je slobodnou individualitou a má duchovné hodnoty zároveň.

Ak hovorím o budúcom poslaní Slovanstva, rôzne kruhy ma podozrievajú, že tým chcem nahrávať niektorej politickej strane. Ja však nehovorím v časovom horizonte päťročných volebných období, ale v horizonte stáročí a tisícročí, v akých sa zdvíhajú a klesajú kultúrne vlny v dejinách. Moja istota o budúcej role Slovanov nie je založená na nejakej racionálnej úvahe, ktorá by mohla byť chybná. Tieto veci treba vidieť bezprostredne okom intuície, ktorá sa musí školiť. Je v tom niečo také jednoduché, ako keď vidíte mladého, krásneho človeka s čerstvými životnými silami a je vám úplne zrejmé, že má pred sebou zaujímavú budúcnosť.

Slovania majú mladé, tvárne životné sily; je to zrejmé z množstva vecí, napríklad aj z flexívnosti slovanských jazykov v porovnaní s analytickosťou západnej reči, ktorá odráža stareckú stuhnutosť životných tiel západniarov. Baltoslovania sú poslednou vetvou Indoeurópanov, ktorá ešte nevydala svoje kvety a plody, preto ich štúrovci nazývali "najmladším synom v povesti ľudstva".

Človek si svoju životnú úlohu nevymýšľa, ale ju nachádza – je preňho vnútorným zjavením. Napriek tomu sa pre ňu musí rozhodnúť zo slobodnej vôle a mravne sa prekonávať, aby ju uskutočnil. Môže aj zlyhať a neuskutočniť ju. Poslom a zvestovateľkou životnej úlohy je krása, náš estetický zmysel. Všade tam, kde vás oslovuje krása, máte pred očami vaše poslanie. Krása sa objavuje tam, kde sa chce niečo zrodiť do sveta. Kvet sa objaví, keď má prísť plod. Žena skrásnie predtým, ako privedie na svet dieťa. V počiatkoch každého odborného a iného objavu hrala rolu inšpirácia a nadšenie krásnom. Obzrúc sa po výtvarnom umení uplynulého storočia vidno, ako u Slovanov stále ešte hrá rolu potreba krásy a estetickej ušľachtilosti; kým do západného umenia sa vkradla dekadentná črta intelektuálneho nihilizmu a estetická deformovanosť. To neznamená nič iné ako toľko, že Slovania sa ešte len pripravujú stať sa niekým viac, než sú teraz; a západ pomaly stráca duchovné sily tehotné budúcnosťou.

Sebapoznanie je najťažšie, preto je aj ťažké povedať niečo o povahe vlastného národa a jeho poslaní. Človek musí odísť do cudziny, aby videl, čo je iným na nás nápadné, ale pre nás neuvedomelé a samozrejmé. U národov, ktoré sa už sformovali v minulosti a premenili svoj potenciál do viditeľných kultúrnych foriem, spätne vidieť, o čo išlo. Gréci boli myslitelia a položili základy našej vzdelanosti; Rimania geniálni organizátori a vďačíme im za základ nášho práva; Nemci preukázali výnimočné technické nadanie. Poslanie Slovákov ťažko odčítať z vynikajúcich svetodejinných činov, ktoré sa ešte ani neuskutočnili.

Platí však zákon – a pre niekoho je možno tajomstvom – že slabosti človeka a národa sú jeho nepoužitými darmi. Naše zlé vlastnosti sú tieňom, negatívom toho, čím sme mali a mohli byť. Že sa Slovák málo sebapresadzuje národne, naznačuje, že raz stvorí myšlienku, ktorá prekročí rámec nacionalistickej výlučnosti. Určitá spavosť a pasivita je rubom mince, ktorej lícom môže byť hĺbka a vnímavosť duše. Hyperaktivita západných národov býva spojená s plytkosťou duševného života. Pomerne väčšia zbožnosť Slovanstva, ktorá má zatiaľ detskú podobu poslušnosti v cirkvách, ako uvedomelá by sa premenila na veľký morálny potenciál.

Najväčšou latentnou mocou Slovanstva je ich obetná sila. Tú považoval za kľúčový moment aj Štúr, keď hovoril, že na západe sa vytráca obetavosť. Táto sila, ktorej sa nič nevyrovná, sa azda prebudí, až Slovania nájdu svoju hviezdu, svoju vodiacu myšlienku. Nateraz sa prejavuje len inštinktívne; u Slovákov v rodinách, alebo v extrémnych situáciách ako u Rusov za Veľkej vlasteneckej vojny. Naša srdečnosť, až sa spojí s jasným myslením, nám umožní niečo veľké. Spoločenstvo bratskej lásky, kde sa jednotlivec slobodne daruje ostatným. Komunizmus bol predčasným a násilným zneužitím slovanského zmyslu pre spolupatričnosť.

V porovnaní s českou má slovenská duša väčší podiel citu v pomere k rozumu. S trochou humoru sa dá povedať, že na Slovensku sa celkovo nemyslí. Slovák si len myslí, že myslí, ale netuší, že slovo myslieť má pre Nemca podstatne odlišný význam. Pre Nemca myslieť znamená samostatnú schopnosť tvoriť celkom nové myšlienky a posúdiť ich platnosť. Slovák číta alebo preberie nejakú myšlienku od autority a hovorí, že myslí. Myslí si, čo povedal farár, západný expert alebo strýko v rodine. Myslenie sa tu ešte ani neosamostatnilo, nevymanilo z väzby na city a životnú situáciu.

Poslední sa však môžu stať prvými a táto neschopnosť oddeliť myslenie od cítenia sa môže zmeniť na prednosť. Západný intelekt sa vďaka separácii rýchlo rozvinul, ale aj spovrchnel a v oddelenosti od citov začína vysychať. Mení sa na plané intelektuálstvo. Už český rozum je značne sčítanejší a vzdelanejší, ale nachytá sa na chytráctva, o ktorých by mu srdce hneď povedalo, že to nie je pravda. Oproti tomu na východnom Slovensku môžem predniesť intelektuálne vysoko brilantnú reč, a poslucháč sa aj tak pýta: A ako žije? Aké má vzťahy a rodinu? A podľa toho mi uveria.

Je málo známe, že štúrovci chceli rozvíjať aj osobitú slovanskú vedu. Hurban jej venoval pilotný článok v prvom čísle Slovenských pohľadov.[2] Jej hlavným znakom má byť celistvosť. Má integrovať všetky pramene poznania, to jest zmysly, rozum aj zjavenie. Štúrovci verili, že Románi rozvinuli jednostranný empirizmus, Germáni racionalizmus a Slovania k tomu majú pridať svoje "duchovné oko" či vnútorné videnie, aby urobili poznanie celistvým. Toto integrálne poznanie bolo už predtým cieľom pansofie Jána Amosa Komenského, poľskej filozofie Bronislava Trentowského a neskôr sofiológie Vladimíra Solovjova. Hľadať Sofiu, celostnú múdrosť, v ktorej sa spája svetlo rozumu s teplom srdca a dobročinnosťou rúk, je v podvedomí driemajúci sen a úloha Slovanov, ktorá zaznieva už v povesti o apoštolovi Slovanov sv. Cyrilovi.

Štúrovci do projektu slovanskej vedy vkladali veľkú nádej, pretože každý kultúrny stupeň je spojený s novou formou poznania a pohľadu na svet, skrze ktoré sa až začína uskutočňovať. Slovanskí myslitelia sa usilovali včleniť zjavenie, intuíciu, introspektívne poznanie do jednostranne extrovertnej západnej budovy vedy. Tento druh poznania sa však v súčasnosti popiera a štúrovský projekt slovanskej vedy sa odložil ako nereálny. V mojich prácach ukazujem, že také poznanie je predsa možné a aj potrebné. Skryté chyby a jednostrannosti západnej cesty poznania nás doviedli k nejednej katastrofe, vrátane straty etiky, ničenia prírody a vzťahov. Štúrovská veda podľa mňa nie je len prežitkom romantizmu, ale tušením budúcnosti.[3]

Západné národy rozvinuli poznanie vonkajšej prírody, ktoré v podobe techniky zmenilo svet. Som presvedčený, že Slovania majú teraz rozvinúť vedu o duši, ktorej plodom bude psychologická, spoločenská a mravná revolúcia. Začať to musia západní Slovania tým, že prevezmú racionalitu Germánov a prepracujú ňou svoje citové vnuknutia, čím sa premenia na nový druh imaginatívneho poznania – slovanské oko srdca. Svet kráča v ústrety bodu, kde bude jeho osud závisieť od takého poznania a nikde inde nie sú preň dané lepšie predpoklady ako tu.

Slovenská inteligencia by si mala vstúpiť do svedomia a nebyť roztrieštená. Má zanechať žabo-myšie vojny a zísť sa pri riešení spoločnej veľkej úlohy. Príslušnosti k cirkvám a politickým stranám musia zostať druhoradé. Inteligencia je hlavou národa, ktorá mu pomáha orientovať sa. Takto rozbitá nemôže zaujať nijaký zreteľný postoj, ktorý by mohol dávať smer konaniu.

Slovensko je Šípová Ruženka, ktorá spí. Ale možno aj preto, že intelektuáli mu prednášajú odkiaľsi prevzaté mŕtve teórie, ktoré mu nič nehovoria. Moja skúsenosť je, že keď som začal čerpať zo seba a z toho, ako sa mne osobne zjavil génius Slovenska – tisíce začali počúvať a inšpirovať sa tým vo svojich životoch, stovky začali aktívne a obetavo pomáhať. No aby som smel zazrieť tú krásnu bytosť, ktorá je pravzorom a vyšším ja našej krajiny, musel som najprv niečo obetovať: sľúbiť, že mi bude rovnako drahá, ako som si ja sám.[1] ŠTÚR, Ľudovít: Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava: Gora, 1993, s. 45 a 59.

[2] Pozri HURBAN, Jozef Miloslav: Veda a slovenskje pohladi. In: Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru, 1846, zv. 1, č. 1.

[3] Pozri PÁLEŠ, Emil: Štúrovská koncepcia slovanskej vedy – romantický prežitok alebo predzvesť budúcnosti? Trendy v metodológii a filozofii vedy, ktoré dávajú za pravdu štúrovcom. In Zborník z vedeckého seminára Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra, s. 84-104. Modra: Modranská muzeálna spoločnosť, 2012.Author: Slavo # TituDovi40
Svet2013-07-309
-
 79% ( 19 people voted )
+
Inak tú knihu čo je na obrázku som čítal a musím povedať že ma vcelku nadchla. Nie preto, že by som zrazu nadobudol pocit dôležitosti ale preto, že veľa vecí tam do seba naozaj logicky zapadá. To vytvára dokopy naozaj unikátny a prekvapivý pohľad na vec ... Tí, ktorí odmietajú duchovno ako také, tam takisto nájdu dosť až prekvapivo racionálnych úvah ... Doporučujem, je to niekde aj na nete.

Samozrejme, človek to môže hneď na začiatku odmietnuť. Prichádza však o veľmi netradičný a unikátny pohľad na svetové dejiny.

smartang # BohuPyki56
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-07-31 09:56:20 d90c3016
Ano, Slovákova úloha je ukázať ako hlboko dokážu jednotlivci a skupiny padnúť v nadržanom hlade po peniazoch a formálnej prestíži bez akýchkoľvek morálnych zábran. Hovorili o rozhádanosti Slovanov, no to ešte nevideli, ako Slovák dokáže zneužiť a bodnúť do chrbta druhého Slováka a ako sa hanbí a za každú cenu snaží zbaviť svojej slovenskosti. Takýto národ môže mať budúcnosť ešte tak vo fantázii idealistov, ktorí veria, že dejiny akosi "umelo" tvoria anjeli a nie základný súboj medzi dobrom a zlom, statočnosťou a zbabelosťou.

V tomto národe "dobrí" sú príliš plachí a utláčaní a zlí vedú divadlo takmer bez odporu doma a s výdatnou podporou zvonku. Takéto divadlo môže skončiť jedine v utrpení a v zániku, ktorý už výdatne prebieha. Vidieť to na slovenskom jazyku, ktorý už takmer nexistuje.

Národ, ktorý chce zaniknúť, zanikne, je to tak jednoduché.

Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 58% ( 9 people voted )
+
2013-07-31 14:01:24 502f55dd
Zákonodarstvo - v písme a v praxi, skvelá ukžka zo stredoveku, pre toho, koho to zaujíma:

http://www.dhaxem.com/data/art
icles_sl/Predpisy_-_Inkvizicia.pdf


Mimochodom, nie je to od veci pre dnešok. Zákonodarstvo sa vracia k stredoveku, po páde všetkých morálnych hodnôt, ktoré robili civilizáciu ľudskou. Guatanamo Bay, Snowden, tisícky nemenovaných, o ktorých médiá nesmú písať a ktorí akosi ticho zmiznú... Pomer moci vo svete sa dá udržať už len lžami a terorom a terror sa uplatňuje v "demokraciách", viac ako si to ľudia na Slovensku myslia.
Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-31 14:14:43 502f55dd
Pravdomluvec tvrdíš že hybnou silou dejín je súboj medzi dobrom a zlom. Ja súhlasím. Ale prečo vravíš, že sa to vylučuje s tým, že anjeli (archetypy) ovplyvňujú vývoj dejín, resp. vytvárajú akési duchovné počasie?
Slavo # TituDovi40
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-31 14:51:40 5cf50540
Slavo,

Preto, lebo anjeli sú len dokonalé energetické stroje, vyrobené najvyššou inteligenciou, ľudovo zvanou "Bohom", niečo ako počítače a roboty pre ľudí. Vývoj Vesmíru sa riadi podľa objektívnych zákonov a vývoj ľudstva je riadený subjektívnymi zákonmi, ktoré sú vyvodené a plne rešpektujú objektívne zákony. Z nich najdôležitejší je polarita negatíva a pozitíva. Najvyššia inteligencia, "Boh" riadi a usmerňuje procesy vývoja povedomia pričom nasadzuje svoje stroje (ľudovo zvané "anjeli") na urýchlenie a maximalizáciu efektívnosti potrebných procesov. Zlo totiž potrebuje priestor na svoje uplatnenie na to, aby sa popri ňom dobro dostatočne zocelilo a zosilnelo do takej miery, že mu dokáže plne odporovať a sa mu ubrániť. Tvrdiť, že anjeli rozhodujú alebo riadia procesy je asi to isté ako povedať, že Tvoje auto alebo bicykel rozhodujú o Tvojom živote, a že je kategoricky dôležité akej farby alebo tvaru je Tvoj bicykel, alebo iné zariadenie ktoré používaš pre život.

To, čo pán Páleš popisuje obsahuje hodne platných postrehov o v podstate nepodstatných, alebo v najlepšom prípade druhotných úkazoch. Kladie totiž nesprávny dôraz na sprievodné faktory namiesto vysvetlenia skutočnej príčiny a dôsledku.

Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-07-31 15:56:26 502f55dd
To co je v clanku o anjeloch zidealizovane ako vecernicek o 18tej, je v skutocnosti politicky thriller, ktory skonci zredigovany na par bulvarnych zvastov, a este stihnu vyrobit aj vecerniek o 18tej. Ak mozno narod chapat ako siroku rodovu prislusnost, tak podla dejin sa Slovaci formovali od nadvlady k nadvlade, az si to sami ani nevieme riadit - alebo skor ani nevrzneme, ked si o to kde kto dupne. No a tomu anjelovi asi postaci placacka na muchy - moze to mat svoje klady aj negativa.

John11146 # VexuTefo87
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-31 19:47:27 542a8532
loading...
Pravdomuvec,
Zhodneme sa vo filozofickom pohľade na dobro a zlo. Zlo slúži na zdokonalenie dobra. Keď bojujeme so svojimi neresťami stávame sa cnostný....
"Vývoj Vesmíru sa riadi podľa objektívnych zákonov a vývoj ľudstva je riadený subjektívnymi zákonmi, ktoré sú vyvodené a plne rešpektujú objektívne zákony"- Tomuto tvrdeniu mám problém porozumieť, a najväčší problém mi robí slovné spojenie- subjektívny zákon. Zákon či už fyzikálny, psychologický alebo právny nemôže byť subjektívny, lebo by to už nebol zákon. Zákon zo svojej podstaty musí byť objektívny, teda platiť pre každého. Možno by bolo vhodnejšie sa vyjadrovať napr. v pojmoch Makrokozmos a Mikrokozmos.

Slavo # TituDovi40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-31 20:53:41 5cf50540
pravdomluvec,ja by som anjelov nenazval strojmi ani obrazne.V súčastnosti sa akosi za anjelov,príp. archanjelov považuje všetko,čo je "vyššie" ako človek,ale v hierarchii sú nad anjelmi oveľa jemnejšie a silnejšie bytosti,ktoré ak sú už blízko Zdroja všetkého už ani nemajú telo ,len vedomie.Skôr by som to nazval tvorivými energiami nesmiernych schopností.


benares # PynuWogy50
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-31 20:53:54 bc7b6a6d
Pravdomluvec,
Anjeli: Podľa teba sú anjeli len dokonale energetické stroje,teda nemajú ani slobodnú vôľu. Ale ako potom Lucifer mohol padnúť ak nemá slobodnú vôľu?


Slavo # TituDovi40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-31 21:51:12 5cf50540

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Hackeri - o čo ide?


Hackeri - o čo ide?
V poslednom čase som si všimol, že internet a média sú plné informácií o hackerských útokoch. Asi nie som jediný kto to postrehol. Tu je môj krátky názor k tejto veci.
100 TISÍC LET ZÁŘENÍ. FRANCIE STAVÍ PRVNÍ KONEČNÉ ÚLOŽIŠTĚ NA SVĚTĚ V BLÍZKOSTI NĚMECKÝCH HRANIC
Damask v Plameňoch (časť 6.)
V čo skutočne verili prví kresťania a Tomášovo evanjelium

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0315 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made